MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 268/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

223. - Hotărâre pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife

 

224. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

 

225. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Şovăilă Cristian-Marian

 

226. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 

227. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Senatului şi bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO

 

228. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

352. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Turceni, judeţul Gorj

 

366. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Cociuba Mare, judeţul Bihor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

493. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44 alineatul (1), litera h) se abrogă.

2. La articolul 53 alineatul (1), litera g) se abrogă.

3. La articolul 56, litera f) se abrogă.

4. La articolul 58, litera j) se abrogă.

5. La articolul 61 alineatul (1), litera c) se abrogă.

6. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.”

7. La articolul 74, litera g) se abrogă.

8. La articolul 781 alineatul (1), litera e) se abrogă.

9. Articolul 84 se abrogă.

10. La articolul 86 alineatul (1), litera c) se abrogă,

Art. II. - Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se abrogă.

2. La articolul 108, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, se înaintează la S.P.C.J.E P./D.G.E.P.M.B.;”.

3. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

.(2) în cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D.”

4. La articolul 118, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) D.E.PA.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. - Dcons.”

5. Articolul 155 va avea următorul cuprins:

„Art. 155. - În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.”

6. Anexa nr. 43 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 45 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului, în original;”.

2. La articolul 7 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original;”.

3. La articolul 7 alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original;”.

4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se abrogă.

5. La articolul 81 alineatul (2), litera c) se abrogă.

6. La articolul 81 alineatul (4), litera c) se abrogă.

7. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) în cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original se scanează şi se restituie solicitantului, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării taxei de paşaport, împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul.”

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din lege, Direcţia Generală de Paşapoarte poate furniza, la cerere, date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple.”

9. La articolul 28 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului;”.

Art. IV. - Normele de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 220/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, litera b) se abrogă.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11- - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date poate elibera certificate, potrivit anexei nr. 5, care să ateste în străinătate domiciliul unor cetăţeni români, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora.”

3. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. V. - Articolul 11 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 30 septembrie 2013, se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.547/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 12 octombrie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 43 la metodologie)

 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului

Nr. .................. din .....................

 

DOVADĂ

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a cererii de schimbare a numelui, depusă de dl (dna) ..................................................., din ..................................................., str. ................................................... nr. .... .

 

Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului,

........................................................................

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 45 la metodologie)

 

DOVADĂ

 

Subsemnatul(a), ..................................................., domiciliat(ă) în ..................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............. nr. .................., am primit Dispoziţia de schimbare a numelui nr. .................. din data de ...................... .

 

Semnătura

..................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la normele de lucru)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Operator de date cu caracter personal nr. ..................

(sigla)

 

Evp.

 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

 

Nr. .................. din .....................

 

 

 

CERTIFICAT

privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

 

Domnul/Doamna ..................................................., fiul/fiica lui ................................................... şi al/a ..................................................., născut/născută la data de .........................., figurează înregistrat/înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cetăţean român cu domiciliul în/cu ultimul domiciliu avut în ................................................... .

S-a eliberat prezentul certificat în vederea valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor sale în străinătate.

 

Director,

...................................................

 

Confidenţial date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 224.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Şovăilă Cristian-Marian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Şovăilă Cristian-Marian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 225.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - SA, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 226.

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: Compania Naţională „Romtehnica” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 472771

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUILEI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

95.713

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13.243

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

82/170

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

93.752

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.037

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.610

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

270

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.848

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

7.036

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

5.839

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.197

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

670

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

294

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.848

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

- 691

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

81.715

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.961

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

237

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.724

 

1

 

Rezerve legale

25

42

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.683

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

165

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

924

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

924

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

759

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.195

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.195

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

89

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

87

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.135

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.593

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

152

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

980

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

950

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Senatului şi bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Senatului pe anul 2017 cu suma de 3.000 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care 1.620 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii” şi 1.380 mii lei la titlul „Active nefinanciare”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 cu suma de 10.989 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care 724 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii” şi 10.265 mii lei la titlul „Active nefinanciare”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite al Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 şi, respectiv, art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Senatului şi al Camerei Deputaţilor pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Secretarul general al Senatului,

Ion Vărgău

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Silvia-Claudia Mihalcea

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 227.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt” la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Limita judeţului Teleorman - Poganu; L = 78,125 km; P.C. = 6 + 2 m; S = 1.380.236 mp, cu numerele cadastrale: nr. 51311/2017; nr. 51085/2017; nr. 51090/2017; nr. 53135/2017; nr. 53140/2017; nr. 50482/2017; nr. 50466/2017; nr. 50489/2017;

nr. 50606/2017; nr. 50605/2017; nr. 50615/2017; nr. 7449/2017; nr. 7504/2017; nr. 7505/2017; nr. 7092/2017; nr. 7506/2017; nr. 10466/2017; nr. 58101/2017; nr. 51684/2017, nr. 50838/2017; nr. 50821/2017; nr. 50850/2017; nr. 50827/2017; nr. 50851/2017; nr. 50829/2017; nr. 50849/2017; nr. 50559/2017; nr. 50543/2017; nr. 50561/2017; nr. 50544/2017; nr. 50566/2017; nr. 50542/2017 şi nr. 50565/2017”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 20.383.693,00 lei”;

- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Limita judeţului Vâlcea - Dumitreşti (DN 67 B); L = 1,743 km; P.C. = 6 + 2 m; S = 15.251 mp, cu numerele cadastrale: nr. 50578/2017 şi nr. 50584/2017”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „316.863,00 lei”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 228.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Turceni, judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Turceni, judeţul Gorj.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 23 martie 2017.

Nr. 352.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale În care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Turceni

Gorj

30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 şi 89

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică Sectoarele nr. 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, UAT Turceni, judeţul Gorj

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Cociuba Mare, judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Cociuba Mare, judeţul Bihor,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 366.

 

ANEXĂ*)

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale m care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică Sectoarele 2 şi 3, UAT Cociuba Mare, Judeţul Bihor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar R083TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 27.03.2017, în cadrul căreia a fost dezbătută nota privind analizarea modului şi a stadiului de îndeplinire a planului de redresare financiară pe bază de plan a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., precum şi analizării aplicării dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016 a fost dispusă deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare. Conform dispoziţiilor art. 3 din decizia menţionată, asigurătorul avea obligaţia să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară un plan de redresare, care să cuprindă măsuri de redresare financiară, precum şi termene şi modalităţi efective de îndeplinire a acestora. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară, nr. 1.255 din 17.06.2016 s-a dispus modificarea planului de redresare, obligând societatea să ţină cont de următoarele dispoziţii semnificative;

- respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

- includerea în planul de redresare a tuturor măsurilor prudenţiale dispuse la art. 5 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016;

- includerea de măsuri care să se adreseze remedierii deficienţelor identificate şi detaliate în procesul-verbal de control, care au condus la emiterea deciziei de redresare;

- măsurile cuprinse în plan să conducă la remedierea deficienţelor descrise în conţinutul Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016;

- descrierea modalităţilor concrete şi termenelor de realizare a măsurilor din pianul de redresare financiară pentru fiecare etapă/măsură asumată, inclusiv cuantificarea impactului acestora, după caz, astfel încât să poată fi asigurată monitorizarea planului şi a modalităţilor de implementare a măsurilor;

- dispunerea de măsuri care să asigure înregistrarea valorilor despăgubirilor estimate în rezerva de daune avizate conform prevederilor legale în vigoare şi asigurarea menţinerii unui nivel minim al rezervei de daune corelat cu valoarea medie a daunei plătite pentru dosarele pentru care societatea nu deţine documente, astfel încât să poată fi estimată valoarea despăgubirii, conform normelor legale;

- înregistrarea ajustărilor de depreciere la nivelul valorii contabile a creanţelor asupra societăţilor afiliate, cu menţinerea acestor ajustări până la încasarea efectivă a creanţelor din orice sursă;

- asigurarea de către acţionarii asigurătorului a lichidităţilor care să acopere cuantumul creanţelor societăţii până la încasarea efectivă a acestora;

- estimarea fluxurilor de numerar pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, cu defalcare lunară, care să includă intrările de numerar din recuperarea creanţelor şi, totodată, ieşirile de numerar aferente obligaţiilor plătite;

- stabilirea unei ponderi/limite cuantificabile a expunerii din perspectiva riscului de concentrare şi de credit, pe fiecare reasigurător. Ca urmare a modificării planului de redresare de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. conform

Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus aprobarea planului de redresare financiară a asigurătorului.

Principalele măsuri cuprinse în planul de redresare aprobat vizau în special majorarea fondurilor proprii; optimizarea tratatelor de reasigurare existente pentru asigurarea RCA; inventarierea şi evaluarea creanţelor deţinute de societate, cu înregistrarea ajustărilor de depreciere corespunzătoare; inventarierea dosarelor de daună înregistrate în evidenţele societăţii, cu data de referinţă 31.03.2016; recuperarea creanţelor neîncasate de la diverşi debitori etc.

Analizând modul şi stadiul de îndeplinire a planului de redresare financiară la data de 20.03.2017 au fost constatate următoarele:

1. - (1) în ceea ce priveşte optimizarea programului de reasigurare pentru minimizarea riscului de subscriere aferent poliţelor RCA, prin planul de redresare financiară întocmit de societate în conformitate cu Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.255 din 17.06.2016, aprobat prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. nr. 2 din 25.08.2016, societatea şi-a propus sindicalizarea tratatelor de reasigurare de tip cotă-parte pentru asigurarea RCA, prin includerea de noi reasigurători în programul existent.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016, conducerea executivă a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. avea obligaţia ca, în cazul reasiguratorilor care nu intră în sfera de supraveghere a unor sisteme echivalente Solvabilitate 2, la încheierea contractelor de reasigurare să fie constituite depozite sau alte instrumente de garanţii reale ale reasigurătorului în beneficiul reasiguratului care să poată fi accesate necondiţionat şi imediat de societate pentru acoperirea daunelor ce intră în sarcina reasigurătorului.

Având în vedere aspectul menţionat, conducerea executivă şi-a propus introducerea unor clauze de garantare a obligaţiilor reasiguratorului sau de restructurare completă a programului de reasigurare prin încheierea unui nou tratat cu reasiguratori supravegheaţi în regimuri echivalente Solvabilitate 2.

La data analizei modului şi stadiului de îndeplinire de către Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a planului de redresare s-a constatat că negocierile pentru restructurarea tratatelor cu reasiguratori supravegheaţi sub regimul Solvabilitate 2 au eşuat. Astfel, societatea a procedat la restructurarea tratatului existent încheiat cu un reasigurător aflat sub un sistem de solvabilitate diferit faţă de regimul de Solvabilitate 2, prin sindicalizare şi introducerea unei clauze de garanţie în favoarea reasiguratului, începând cu data de 1.10.2016.

Cu toate că, potrivit documentelor prezentate, s-a realizat o diminuare a expunerii excesive faţă de reasigurătorul existent, riscul de credit se menţine întrucât reasiguratorii participanţi la sindicalizare sunt entităţi afiliate ai acestuia, societăţi supravegheate sub regimuri diferite de solvabilitate.

Astfel, prin neîndeplinirea 1h mod corespunzător a măsurii privind optimizarea programului de reasigurare pentru minimizarea riscului de subscriere aferent poliţelor RCA au fost încălcate prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458/2016, faptă ce constituie contravenţie conform dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (î) lit. p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

(2) în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor neîncasate de la debitori diverşi persoane fizice şi juridice, se constată că Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S A. a ajustat nesemnificativ creanţele, motivat de faptul că nu au existat schimbări majore în comportamentul debitorilor diverşi, în perioada analizată.

Prin planul de redresare financiară revizuit, transmis prin Adresa nr. 4,508 din 5.07.2016, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. 48.603 din 5.07.2016, asigurătorul a prevăzut în anexa „Creanţe - Scadenţare” că va recupera creanţele de la debitori diverşi persoane fizice, astfel: în proporţie de 100% până la data de 30 septembrie 2016, în cazul uneia dintre creanţe, respectiv 40% până la data de 31 decembrie 2016, în cazul celei de-a două creanţe.

În cazul debitorilor diverşi persoane juridice, asigurătorul s-a angajat că va recupera creanţele în proporţie de 100% până la data de 31 decembrie 2016.

Întrucât asigurătorul nu a prezentat niciun document din care să reiasă stadiul de implementare a măsurii de recuperare a creanţelor de la debitori diverşi persoane fizice şi juridice, în data de 28.11.2016 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat informaţiile necesare, documente care au fost transmise de societate în data de 24.12.2016.

Analizând documentele comunicate de asigurător, au reieşit schimbări majore în comportamentul debitorilor diverşi persoane fizice, în sensul că au fost încheiate acte adiţionale având ca obiect reeşalonarea datoriilor. Sumele reeşalonate includ şi ratele restante aferente perioadei iulie 2016-noiembrie 2016.

În data de 15.03.2017, asigurătorul a transmis situaţia încasării creanţelor de la debitori diverşi, din care au rezultat următoarele:

- în cazul debitorilor diverşi persoane fizice, din planificarea de recuperare în proporţie de 100% până la data de 30 septembrie 2016, nu s-a realizat decât un procent de 22%, iar din planificarea de recuperare în proporţie de 40% până la data de 31 decembrie 2016 nu s-a realizat decât un procent de 15%;

- în cazul debitorilor diverşi persoane juridice, din planificarea de recuperare în proporţie de 100% până la data de 31 decembrie 2016 nu s-a realizat decât recuperarea unui procent de 49%.

Mai mult decât atât, cu toate că gradul de recuperare în cazul creanţelor de la debitori diverşi persoane fizice şi juridice nu este semnificativ, în activul bilanţului Solvabilitate 2 la data de 31.12.2016, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a luat integral în considerare valoarea acestora, fără să efectueze ajustările de depreciere corespunzătoare.

Astfel, prin neîndeplinirea în mod corespunzător a măsurii privind recuperarea creanţelor neîncasate de la debitori diverşi persoane fizice şi juridice, cu consecinţa diminuării necesarului de lichiditate în vederea acoperirii obligaţiilor rezultate din activitatea de asigurare şi cu impact semnificativ asupra stabilităţii financiare a asigurătorului, au fost încălcate prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1 )r art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458/2016, faptă ce constituie contravenţie conform dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare

(3) Potrivit prevederilor actului constitutiv al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., directorul general asigură conducerea permanentă şi operativă a societăţii. Conform dispoziţiilor art. 5 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016, conducerea executivă a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. avea obligaţia transmiterii lunare, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, a următoarelor:

- un raport privind stadiul de realizare a măsurilor asumate în planul de redresare financiară, care să includă detalierea activităţilor întreprinse în vederea îndeplinirii măsurilor şi gradul de realizare a acestora, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, necesare respectării principiului documentării prevăzut la art. 1 alin. (2) pct. 38 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare;

- situaţia execuţiei indicatorilor estimaţi în situaţiile previzionate ce însoţesc planul de redresare financiară;

- situaţia detaliată a scadenţarelor cu privire la creanţele aferente debitorilor diverşi şi a încasărilor aferente perioadei de raportare.

Cu Adresa nr. 5.337 din 2.09.2016, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 63.731 din 5.09.2016, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a prezentat raportul de îndeplinire a planului de redresare financiară pentru luna iulie 2016. Ca urmare a analizării informaţiilor prezentate de către asigurător, prin Adresa nr. SA-DSC 6655.1 din 19.09.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat societăţii că raportul nu cuprinde date cu privire la execuţia indicatorilor estimaţi până la recuperarea creanţelor în cauză, scadenţarul creanţelor şi detalii cu privire la încasările efectuate în perioada de raportare. Totodată, documentul transmis nu conţinea totalitatea măsurilor cuprinse în planul iniţial de redresare şi nu prezenta detalierea activităţilor în vederea îndeplinirii măsurilor asumate.

Astfel, au fost solicitate cel puţin informaţii/documente referitoare la majorarea capitalului social cu suma de 15.000.000 lei, efectuarea vărsământului aferent împrumutului subordonat în cuantum de 30.000.000 euro, documente care să ateste sume efectiv recuperate din creanţele societăţii, precum şi acţiuni concrete de punere în executare a creanţelor, elemente esenţiale pentru monitorizarea planului de redresare.

Cu Adresa nr. 6.164 din 11.10.2016, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 72.436 din 12.10.2016, asigurătorul a depus raportul de îndeplinire a planului de redresare financiară pentru luna august 2016. Referitor la informaţiile prezentate de către asigurător, prin Adresa nr. SA-DSC 7068.2 din 18.10.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat că raportarea aferentă lunii august 2016 nu conţine informaţiile solicitate prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458/2016.

Cu Adresa nr. 1.446 din 13.03.2017, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 9.135 din 15.03.2017, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a prezentat raportul de îndeplinire a planului de redresare pentru luna decembrie 2016, fără să prezinte documentele justificative care să ateste îndeplinirea la termen a măsurilor asumate.

În ceea ce priveşte expunerea pentru liniile de activitate privind răspunderea civilă generală, incendiu şi calamităţi naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, alte asigurări auto etc., altele decât RCA, desfăşurate pe teritoriul României şi al altor state membre, în baza dreptului de liberă prestare de servicii, asigurătorul nu a prezentat informaţii cu privire la expunerea înregistrată în cursul anului 2015, astfel încât să poată fi efectuată o verificare cu privire la respectarea limitării expunerii la nivelul maxim de 75% din sumele asigurate înregistrate în cursul anului menţionat.

Neasigurarea unui cadru de raportare corespunzător pentru monitorizarea măsurilor din cadrul planului de redresare, împiedicând exercitarea drepturilor conferite de lege Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin transmiterea unor răspunsuri incomplete, fără prezentarea unor documente justificative care să ateste îndeplinirea măsurilor asumate prin deciziile Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.255 din 17.06.2016 şi nr. 1.458 din 21.07.2016, reprezintă încălcări ale dispoziţiilor art. 5 şi 6 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016, fapte ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 163 alin. (1) lit. o) şi p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

Prin faptul că nu a asigurat respectarea prevederilor legale în vigoare, punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin deciziile Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, responsabil de faptele menţionate mai sus este domnul Dan Odobescu, în calitate de director general, având în vedere că, potrivit legii, acesta conduce şi coordonează activitatea asigurătorului.

Totodată, potrivit prevederilor art. 17 din actul constitutiv, precum şi dispoziţiilor pct. 2.4 - capitolul 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - SA, directorul general asigură conducerea permanentă şi operativă a asigurătorului, respectiv punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale Adunării generale a acţionarilor, precum şi a dispoziţiilor legale în vigoare.

Astfel, luând în considerare natura şi gravitatea faptelor săvârşite, situaţia financiară a asigurătorului, se constată că directorul general al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. nu a efectuat demersurile necesare în vederea asigurării stabilităţii financiare a societăţii.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 80 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei domnul Dan Odobescu, în calitate de director general la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - SA, născut la data de 8.12.1953, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, Str. Menuetului nr. 3, legitimat cu C.I. seria RD nr. 761741, emisă de S.RC.EP, Sector 1 la data de 12.01.2012, cod numeric personal 1531208400201.

(2) Amenda se face venit integral la bugetul local, respectiv D.I.T.L. Sector 1, în contul R048TREZ70121A350102XXXX.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 80 alin. (4) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnul Dan Odobescu, pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Dan Odobescu poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

(2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 493.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.