MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 287/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

212. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

213. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

214. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, precum şi membrii Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 noiembrie 2016, precum şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.693/2016 privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 noiembrie 2016.

Art. 5, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 211.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, este organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare MCI.

(2) CNECSDTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - CNECSDTI se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) întreaga activitate a CNECSDTI se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.

(2) în derularea activităţilor sale, CNECSDTI va respecta reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.

(3) Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoană, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizează o sesizare ori o contestaţie ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:

a) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv; b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;

c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;

d) furnizează sau au furnizat membrului CNECSDTI sau unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

(4) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta preşedintelui CNECSDTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.

(5) Membrii CNECSDTI nu pot fi în acelaşi timp membri ai altor organisme consultative ale MCI.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii

 

Art. 4. - CNECSDTI are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare conducerii MCI regulamentul de organizare internă al CNECSDTI, denumit în continuare ROI;

b) monitorizează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la normele de etică şi deontologie în cercetare de către unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare sistemul CDI, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare;

c) elaborează rapoarte cu analize, opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare, pe care le supune spre aprobare conducerii MCI;

d) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor/contestaţiilor primite sau prin autosesizare;

e) emite hotărâri cu privire la cazurile pe care le analizează şi în cazul în care au fost constatate abateri, numeşte persoana sau persoanele fizice şi/sau juridice vinovate de respectivele abateri şi stabileşte sancţiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;

f) propune modificări ale Codului de etică şi deontologie profesională al personalului din cercetare-dezvoltare;

g) elaborează şi face propuneri cu privire la coduri de etică pe domenii ştiinţifice, cu privire la cele mai bune practici internaţionale pentru depistarea şi combaterea plagiatului, pe care le propune spre aprobare conducerii MCI;

h) propune MCI reglementări pentru evaluarea plagiatelor, pe baza experienţei şi a cazuisticii/legislaţiei etc.;

i) elaborează anual un raport de activitate pe care îl supune spre aprobare conducerii MCI;

j) colaborează cu structuri şi organisme naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi similare;

k) colaborează în realizarea atribuţiilor sale cu alte organisme consultative ale MCI şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de competenţă, stabilite de către MCI.

Art. 5. - Raportul anual de activitate al CNECSDTI, hotărârile CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandări se publică pe pagina de internet a acestuia, administrată de către MCI.

 

CAPITOLUL III

Organizare şi funcţionare

 

Art. 6. - (1) CNECSDTI este format din 19 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(2) Membrii CNECSDTI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.

(3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CNECSDTI.

(5) Membrii CNECSDTI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CNECSDTI de către alte persoane.

Art. 7. - (1) Preşedintele CNECSDTI are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CNECSDTI şi ale biroului executiv.

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CNECSDTI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CNECSDTI, la cererea oricărui membru al CNECSDTI;

c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CNECSDTI către ministrul cercetării şi inovării;

d) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu ministrul cercetării şi inovării;

e) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(2) în cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CNECSDTI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

(3) Membrii CNECSDTI au următoarele obligaţii:

a) participarea la şedinţele de lucru şi activităţile din cadrul CNECSDTI;

b) respectarea normelor etice şi de deontologie profesională;

c) îndeplinirea sarcinilor ce le revin ca urmare a calităţii de membru al CNECSDTI.

Art. 8. - (1) Mandatul membrilor CNECSDTI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) în cazul în care un membru al CNECSDTI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CNECSDTI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CNECSDTI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CNECSDTI, denumit în continuare ROI.

(3) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNECSDTI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării şi inovării va numi uri alt membru.

(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile referite la alin (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

Art. 9. - (1) în termen de 10 zile de la numire, CNECSDTI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare conducerii MCI.

(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CNECSDTI;

b) procedura de convocare a şedinţelor CNECSDTI;

c) procedura de adoptare a hotărârilor CNECSDTI;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CNECSDTI;

e) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a grupurilor de lucru ale CNECSDTI.

Art. 10. - (1) CNECSDTI are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CNECSDTI şi ale grupurilor de lucru ale acestuia.

(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CNECSDTI.

Art. 11. - (1) Şedinţele CNECSDTI sunt convocate de către preşedintele CNECSDTI, de către ministrul cercetării şi inovării sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CNECSDTI.

(2) Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de 10 membri.

Art. 12. - (1) Ministrul cercetării şi inovării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CNECSDTI.

(2) în cadrul şedinţelor CNECSDTI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCI, specialişti care nu sunt membri ai CNECSDTI numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

Art. 13. - (1) CNECSDTI poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv al CNECSDTI, grupuri de lucru, prin cooptarea de specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

(2) Grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI CNECSDTI.

 

CAPITOLUL IV

Logistică şi finanţare

 

Art. 14. - (1) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNECSDTI sunt asigurate de către MCI.

(2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNECSDTI şi a specialiştilor din grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCI.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

Art. 15. - (1) în vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul acelor membri ai CNECSDTI sau al acelor specialişti din grupurile de lucru ale acestuia ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

 

CAPITOLUL V

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 16. - (1) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

(2) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CNECSDTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

(3) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNECSDTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

(4) în momentul nominalizării, atât membrii CNECSDTI, cât şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNECSDTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

(5) Membrii CNECSDTI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCI.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - (1) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCI ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CNECSDTI.

(2) Orice membru CNECSDTI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării şi inovării motivele votului împotrivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţa nominală a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

1.

DRĂGUŞIN Mitică

Preşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFN-HH Bucureşti

2.

BOURIAUD Laura

Vicepreşedinte

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

3.

PĂTRAŞCU Vasile

Vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa” - INCDM Constanţa

4.

ALECU Georgeta

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE-CA Bucureşti

5.

BALC Nicolae Octavian

Membru

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6.

BIRTOIU Ion Alin

Membru

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

7.

DOICIN Cristian

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti

8.

DUMITRU Sandu

Membru

Universitatea din Bucureşti

9.

FLOREA Silvia

Membru

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

10.

GAVRILOVICI Cristina

Membru

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

11.

MĂRĂCINE Virginia

Membru

Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti

12.

MOLDOVANU Alexandru

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti

13.

NASTASĂ-KOVACS Lucian

Membru

Institutul de Istorie „Gh. Bariţiu” Cluj-Napoca

14.

OANCEAANCA

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti

15.

PACEAGIU Jenica

Membru

Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

16.

FILIP Florin

Membru

Academia Română

17.

RUSU Liliana Celia

Membru

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

18.

SIRGHI Nicoleta

Membru

Universitatea de Vest din Timişoara

19.

VRINCEANU Andrei

Membru

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III),

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzută În anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării şt Inovării, Agenţia Spaţială Română, Institutul de Fizică Atomică, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de coordonator al unor programe şi subprograme din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020, şi Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare care accesează fonduri publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.929/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 28 decembrie 2016, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017,

Nr. 212.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

 

CAPITOLUL I

Misiune şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este principalul organism consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare MCI.

(2) CCCDI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) CCCDI are misiunea de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, denumit în continuare domeniul CDI, şi de a sprijini MCI în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI.

(2) în vederea îndeplinirii misiunii de la alin. (1), CCCDI are următoarele atribuţii:

a) elaborarea de rapoarte cuprinzând studii şi recomandări privind problemele specifice sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare sistemul CDI, cum ar fi:

a.1) analiza stadiului şi tendinţelor, pe plan naţional şi mondial, în domeniul CDI;

a.2) consultanţă pentru elaborarea Planului naţional de cercetare dezvoltare şi inovare 2015-2020, denumit în continuare PNCDI, şi pentru procesul de analiză periodică a desfăşurării şi a stadiului de îndeplinire a obiectivelor PNCDI;

a.3) identificarea vulnerabilităţilor sistemului CDI;

a.4) evidenţierea zonelor cu potenţial de dezvoltare şi de impact socioeconomic pentru domeniul CDI;

a. 5) analiza oportunităţii reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI şi propunerea unor noi proiecte de acte normative;

b) coordonarea ştiinţifică a programelor/subprogramelor atribuite prin act administrativ de către MCI, având în vedere următoarele acţiuni:

b. 1) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, indicatorii de performanţă asociaţi şi standardele de calitate;

b.2) avizează pachetele de informaţii care se aprobă de MCI;

b.3) elaborează criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte, criteriile de selecţie a corpului de evaluatori pentru competiţiile de proiecte şi validează registrul evaluatorilor constituit în acest scop;

b.4) asistă conducătorii de programe în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanţare, prin desemnarea unui observator;

b.5) coordonează elaborarea procedurilor, propuse de conducătorii de programe PNCDI, pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă contractaţi, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor care intră sub incidenţa riscului cercetării;

c) elaborarea rapoartelor de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la programele-cadru şi iniţiative paneuropene;

d) evaluarea cererilor de autorizare a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71 /CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza ştiinţifică”, făcând propuneri de aprobare/refuzare a autorizării acestora, conform prevederilor legale;

e) evaluarea propunerilor pentru următoarele acţiuni:

e.1) organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

e.2) susţinerea literaturii tehnico-ştiinţifice;

e.3) alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru investiţii ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea MCI.

Art. 3. - (1) Pe lângă atribuţiile menţionate la art. 2 alin. (2), CCCDI coordonează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea instituţiilor din sistemul CDI, în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002.

(2) Coordonarea ştiinţifică prevăzută la aţin. (1) se realizează prin:

a) stabilirea procedurilor de selecţie a experţilor care asigură evaluarea unităţilor sau instituţiilor din sistemul CDI;

b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare, care are rolul de a selecta experţii evaluatori din ţară şi străinătate;

c) stabilirea şi transmiterea spre aprobare la MCI a componenţei nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea grupului de lucru;

d) nominalizarea, pentru fiecare unitate sau instituţie evaluată din sistemul CDI, prin intermediul grupului de lucru, a unui reprezentant, în calitate de observator, pe perioada de desfăşurare a procesului de evaluare;

e) analiza rezultatelor evaluării, formularea de sugestii şi comentarii în vederea elaborării raportului final de evaluare;

f) verificarea respectării procedurilor şi aprobarea rapoartelor finale de evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul CDI;

g) transmiterea către MCI a propunerilor pentru aprobarea hotărârilor privind rezultatele evaluării unităţilor şi instituţiilor din sistemul CDI.

Art. 4. - CCCDI selectează şi propune specialişti pentru nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcţia

de director general al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5. - CCCDI poate colabora cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, cu Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, denumit în continuare CNTTI, cu ministerele şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri, precum şi ai societăţii civile, inclusiv cu instituţii şi organizaţii din străinătate, în vederea realizării de analize şi recomandări pentru elaborarea de politici şi strategii naţionale, pentru susţinerea şi dezvoltarea sistemului CDI.

Art. 6. - (1) CCCDI poate coopera cu alte organisme, naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MCI.

(2) CCCDI poate reprezenta MCI, pe bază de mandat, aprobat de ministrul cercetării şi inovării, în cadrul organizaţiilor şi programelor internaţionale de cercetare ştiinţifică şi administrare a ştiinţei.

Art. 7. - CCCDI elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului cercetării şi inovării un program de lucru anual şi, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCI, documente ce vor fi publicate pe pagina de internet a CCCDI.

 

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

 

Art. 8. - În cadrul CCCDI funcţionează următoarele comisii permanente de specialitate în subdomeniile stabilite şi armonizate în concordanţă cu SNCDI, astfel:

a) Comisia pentru bioeconomie;

b) Comisia pentru energie, mediu şi schimbări climatice;

c) Comisia pentru ştiinţele vieţii, ştiinţe sociale şi educaţie fizică;

d) Comisia pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;

e) Comisia pentru econanotehnologii şi materiale avansate;

f) Comisia pentru patrimoniu şi identitate culturală;

g) Comisia pentru tehnologii inovative;

h) Comisia de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale;

i) Comisia pentru susţinerea literaturii tehnico-ştiinţifice.

Art. 9. - (1) CCCDI este format din 37 de membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(2) Membrii CCCDI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.

(3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CCCDI.

(5) Membrii CCCDI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CCCDI de către alte persoane.

Art. 10. - (1) Preşedintele CCCDI are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CCCDI şi ale biroului executiv;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CCCDI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CCCDI, la cererea oricărui membru al CCCDI;

c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CCCDI către ministrul cercetării şi inovării şi, după caz, către conducătorii de programe CDI;

d) reprezintă CCCDI în relaţia cu ministrul cercetării şi inovării;

e) reprezintă CCCDI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(2) în cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CCCDI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

Art. 11. - (1) Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) în cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CCCDI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CCCDI, denumit în continuare ROI.

(3) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CCCDI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării şi inovării va numi un alt membru.

(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

Art. 12. - (1) în termen de 10 zile de la numire, CCCDI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare conducerii MCI.

(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CCCDI;

b) procedura de convocare a şedinţelor CCCDI;

c) procedura de adoptare a hotărârilor CCCDI;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CCCDI;

e) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor permanente de specialitate;

f) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor sau grupurilor de lucru.

Art. 13. - (1) CCCDI are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CCCDI şi ale comisiilor permanente de specialitate şi comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.

(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CCCDI.

Art. 14. - (1) Şedinţele CCCDI sunt convocate de către preşedintele CCCDI, de către ministrul cercetării şi inovării sau la cererea a cel puţin 13 membri ai CCCDI.

(2) Cvorumul de lucru al CCCDI este de 21 de membri.

Art. 15. - (1) Ministrul cercetării şi inovării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CCCDI.

(2) Pot participa la şedinţele CCCDI directorul general al Direcţiei generale pentru politici, programe CDI şi, respectiv, al Direcţiei generale transfer şi infrastructură CDI din MCI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.

(3) în cadrul şedinţelor comisiilor permanente de specialitate ale CCCDI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCI, experţi sau consultanţi, care nu sunt membri ai CCCDI, numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

Art. 16. - Comisiile permanente de specialitate ale CCCDI se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.

Art. 17. - (1) în afara comisiilor menţionate la art. 8, CCCDI poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv, şi comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

(2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.

 

CAPITOLUL III

Logistică şi finanţare

 

Art. 18. - (1) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CCCDI sunt asigurate de către MCI.

(2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CCCDI şi a specialiştilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCI.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

Art. 19. - (1) în vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul acelor membri ai CCCDI sau acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, ti se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

 

CAPITOLUL IV

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 20. - (1) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

(2) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CCCDI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

(3) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi persoanele care asigură secretariatul CCCDI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

(4) În momentul nominalizării, atât membrii CCCDI, cât şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CCCDI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

(5) Membrii CCCDI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCI.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCI ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CCCDI.

(2) Orice membru al CCCDI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării şi inovării motivele votului împotrivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţa nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

1.

ZAMFIR Nicolae Victor

Preşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFN - HH Bucureşti

2.

PANIN Nicolae

Vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

3.

BADEA Adrian Alexandru

Vicepreşedinte

Academia Oamenilor de Ştiinţă

4.

BELC Nastasia

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti

5.

BUNOIU Octavian Mădălin

Membru

Universitatea de Vest din Timişoara

6.

CIOCA Lucian Ionel

Membru

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

7.

CONDURACHE Daniel

Membru

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8.

DRAGOMIR Cătălin

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

9.

DRĂGOTOIU Dumitru

Membru

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

10.

ENCULESCU Ionuţ

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

11.

GHICIOI Emilian

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A, Petroşani

12.

GHITULEASA Carmen

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

13.

HADAR Anton

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti

14.

HIMCISCHI Mihai

Membru

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

15.

HINESCU Mihail Eugen

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti

16.

ILIESCU Dragos

Membru

Universitatea din Bucureşti

17.

ITICESCU Cătălina

Membru

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

18.

KAPPEL Wilhelm

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE CA Bucureşti

19.

MEIŢĂ Vasile

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC

20.

MINEA Radu

Membru

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România

21.

NAE Cătălin

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli”- I.N.C.A.S.

22.

NEVZOREANU Cristian

Membru

Societatea Renault Technologie Roumanie - S.R.L.

23.

NICOLAEV Simion

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa” - INCDM Constanţa

24.

PASCU Luoana Florentina

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti

25.

PETCU Romulus

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti

26.

PETRESCU Ştefana

Membru

Academia Română

27.

PISO Marius-Ioan

Membru

Agenţia Spaţială Română

28.

POPESCU Irinel

Membru

Academia de Ştiinţe Medicale

29.

PUŞCAŞU Vladimir

Membru

Societatea CEPROCIM - S.A.

30.

RADULIAN Mircea

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

31.

RĂDVAN Roxana

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti

32.

SOCACIU Carmen

Membru

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

33.

STÂNCIULESCU Ion

Membru

Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

34.

STEFANESCU Ioan

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

35.

TURCU Corneliu Octavian

Membru

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

36.

VLADUŢ Nicolae Valentin

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti

37.

ZAIŢ Adriana

Membru

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 583/2014 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin,

Art. 1, - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, Agenţia Spaţială Română, Institutul de Fizică Atomică, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de coordonator al unor programe şi subprograme din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020, şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare care accesează fonduri publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2015, precum şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5,816 din 24 noiembrie 2016*) privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.817 din 24 noiembrie 2016*) privind componenţa Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 213.


*) Ordinele ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.816 din 24 noiembrie 2016 şi nr. 5.817 din 24 noiembrie 2016 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

 

CAPITOLUL I

Misiune şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare MCI.

(2) CNCS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - CNCS are misiunea de a acorda consultanţă MCI în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2014- 2020, denumită în continuare SNCDI, precum şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în vederea îndeplinirii misiunii de la art. 2, CNCS are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte standardele, criteriile şi indicatorii de calitate pentru cercetarea ştiinţifică din unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare şi inovare (CD/), care se supun aprobării ministrului cercetării şi inovării;

b) auditează periodic, la solicitarea MCI sau din proprie iniţiativă, cercetarea ştiinţifică universitară ori din unităţile de cercetare-dezvoltare înfiinţate conform Cartei universitare;

c) transmite anual către MCI un raport privind starea cercetării ştiinţifice din învăţământul superior şi din unităţile de cercetare-dezvoltare înfiinţate conform Cartei universitare, precum şi performanţele acestora. Raportul este public şi va fi afişat pe pagina de internet a CNCS;

d) contribuie la evaluarea calităţii cercetării studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), CNCS desfăşoară următoarele activităţi:

a) sprijină implementarea programelor şi subprogramelor din cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare PNCDI, focalizate pe cercetare fundamentală şi de frontieră, formare şi perfecţionare a resursei umane pentru cercetare, precum şi a subprogramelor de cooperare internaţională axate pe cercetare fundamentală sau pe dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare, scop în care, în vederea aprobării de MCI:

a.1) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor/subprogramelor din PNCDI, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, precum şi indicatorii de performanţă asociaţi;

a.2) analizează pachetele de informaţii elaborate de coordonatorul de program;

a.3) elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte pentru competiţiile organizate şi de selectare a proiectelor propuse spre finanţare;

a.4) elaborează criterii de selecţie a experţilor evaluatori şi validează registrul evaluatorilor pentru evaluarea propunerilor de proiecte şi monitorizarea proiectelor;

a.5) elaborează proceduri pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor şi subprogramelor din PNCDI, atribuite pentru coordonare ştiinţifică de către MCI, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă specifici acestor programe, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor ce se încadrează sub incidenţa riscului cercetării;

b) identifică şi promovează instrumente pentru implementarea SNCDI şi acţionează pentru recunoaşterea şi încurajarea excelenţei, conform standardelor şi bunelor practici utilizate în Aria Europeană a Cercetării sau în ţări avansate ştiinţific şi tehnologic;

c) analizează oportunitatea reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI şi propune noi proiecte de acte normative;

d) elaborează propuneri privind dezvoltarea de instrumente pentru monitorizarea, măsurarea eficienţei şi impactului finanţării proiectelor prin competiţii „de jos în sus” pentru domeniile de coordonare atribuite, în acord cu indicatorii şi ţintele stabilite pentru PNCDI;

e) propune termenii de referinţă pe baza cărora MCI sau conducătorii de programe lansează proiecte pentru elaborarea

de analize şi studii despre tendinţele şi bunele practici privind elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte din domeniul cercetării ştiinţifice, precum şi despre impactul acestora asupra societăţii, în vederea elaborării, actualizării sau evaluării SNCDI;

f) armonizează planul de lucru propriu cu planul de lucru al celorlalte organisme consultative ale MCI şi Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, prin includerea de informări periodice reciproce în agendele de reuniuni, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii îndeplinirii atribuţiilor stabilite în sarcina acestor organisme conform prevederilor art. 193 alin. (5), art. 195 şi art. 220 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) elaborează propuneri fundamentate pentru creşterea atractivităţii şi predictibilităţii carierei în activităţile CDI şi îmbunătăţirea managementului unităţilor şi instituţiilor din sistemul CDI;

h) colaborează cu celelalte organisme consultative ale MCI şi MEN, în vederea asigurării calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare, scop în care:

h.1) contribuie la elaborarea sistemului de criterii şi la metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, pe domenii;

h.2) numeşte, din rândul membrilor comisiilor şi grupurilor de lucru, responsabili pentru evaluarea calităţii cercetării şi pentru realizarea rapoartelor cu privire la calitatea cercetării din cadrul şcolilor doctorale, pe domenii, la solicitarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, sau a altei agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education - Registrul european de asigurare a calităţii pentru învăţământul superior), denumită în continuare agenţie abilitată;

h.3) validează, în cadrul comisiilor sau grupurilor de lucru proprii, rapoartele cu privire la calitatea cercetării din cadrul şcolilor doctorale, pe domenii;

h.4) transmite agenţiei abilitate rapoartele cu privire la calitatea cercetării din şcolile doctorale, pe domenii;

h.5) validează, alături de agenţia abilitată şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, rapoartele de evaluare a şcolilor doctorale, pe domenii;

i) evaluează şi clasifică editurile, colecţiile şi revistele ştiinţifice din România;

j) elaborează rapoarte anuale de activitate avizate de MEN şi care se transmit către MCI pentru aprobare. Rapoartele de activitate sunt publice şi se vor posta pe paginile de internet ale MCI, MEN şi CNCS.

Art. 4. - (1) CNCS poate participa la acţiuni de promovare, reprezentare sau cooperare organizate la nivel naţional sau internaţional, în acord cu scopul şi atribuţiile aprobate prin prezentul regulament, numai potrivit mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(2) CNCS poate desfăşura şi alte activităţi sau acţiuni în domeniul cercetării-dezvoltării, pe baza mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(3) CNCS elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului cercetării şi inovării un program de lucru anual şi, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCI, documente ce vor fi publicate pe pagina de internet a CNCS.

 

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

 

Art. 5. - (1) CNCS este format din 21 de membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(2) Membrii CNCS, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.

(3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CNCS.

(5) Membrii CNCS nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CNCS de către alte persoane.

Art. 6. - (1) Preşedintele CNCS are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CNCS şi ale biroului executiv;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CNCS, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CNCS, la cererea oricărui membru al CNCS;

c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CNCS către ministrul cercetării şi inovării şi, după caz, către ministrul educaţiei naţionale sau conducătorii de programe CDI;

d) reprezintă CNCS în relaţia cu ministrul cercetării şi inovării;

e) reprezintă CNCS în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(2) în cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CNCS poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

Art. 7. - (1) Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) în cazul în care un membru al CNCS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implica în mod sistematic în activităţile CNCS, acesta va fi revocat din calitatea de membru CNCS. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CNCS, denumit în continuare ROI,

(3) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNCS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării şi inovării va numi un alt membru.

(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

Art. 8. - (1) în termen de 10 zile de la numire, CNCS elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare la MCI.

(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CNCS;

b) procedura de convocare a şedinţelor CNCS;

c) procedura de adoptare a hotărârilor CNCS;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CNCS;

e) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor sau grupurilor de lucru;

f) procedurile şi responsabilităţile pentru îndeplinirea criteriilor de competenţă, independenţă, imparţialitate şi evitarea oricărui conflict de interese sau incompatibilităţi între oricare dintre membrii CNCS sau experţii desemnaţi şi oricare dintre participanţii la proiectele atribuite prin competiţii „de jos în sus”.

Art. 9. - (1) CNCS are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CNCS şi ale comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.

(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CNCS.

Art. 10. - (1) Şedinţele CNCS sunt convocate de către preşedintele CNCS, de către ministrul cercetării şi inovării sau la cererea a cel puţin 7 membri CNCS.

(2) Cvorumul de lucru al CNCS este de 11 membri.

Art. 11. - (1) Ministrul cercetării şi inovării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CNCS.

(2) Pot participa la şedinţele CNCS directorul general al Direcţiei generale pentru politici, programe GDI şi, respectiv, al Direcţiei generale transfer şi infrastructură CDI din MCI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.

(3) în cadrul şedinţelor comisiilor permanente de specialitate ale CNCS pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCI, experţi sau consultanţi, care nu sunt membri ai CNCS, numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

Art. 12. - (1) CNCS poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv, comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

(2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CNCS.

 

CAPITOLUL III

Logistică şi finanţare

 

Art. 13. - (1) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNCS sunt asigurate de către MCI.

(2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNCS şi a specialiştilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCI.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

Art. 14. - (1)în vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul acelor membri ai CNCS sau acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

 

CAPITOLUL IV

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 15. - (1) Membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

(2) Membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CNCS orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

(3) Membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNCS au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

(4) în momentul nominalizării, atât membrii CNCS, cât şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNCS vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

(5) Membrii CNCS nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCI.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) Membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCI ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CNCS.

(2) Orice membru al CNCS care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării şi inovării motivele votului împotrivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţa nominală a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

1.

SIMIONESCU Bogdan

Preşedinte

Academia Română

2.

MANOLESCU Nicolae

Vicepreşedinte

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”

3.

VOICU Georgeta

Vicepreşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

4.

APETREI Constantin

Membru

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

5.

CIUC Mihai Alexandru

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti

6.

DIMIAN Mihai

Membru

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

7.

DRAGOŞ Cristian Mihai

Membru

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

8.

DUMITRESCU Dalina

Membru

Academia de Studii Economice din Bucureşti

9.

FORNA Norina Consuela

Membru

Academia de Ştiinţe Medicale

10.

ITTU Mariana

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

11.

MANGALAGIU Ionel

Membru

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

12.

MUNTEAN Andreea Cipriana

Membru

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

13.

PĂUN Mihaela

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti

14.

PINTILIE Lucian

Membru

Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

15.

POPA Ionel

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

16.

PRECUP Radu Emil

Membru

Universitatea Politehnica din Timişoara

17.

SIMITI Ioan Vida

Membru

Academia de Ştiinţe Tehnice

18.

STĂNICĂ Adrian

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

19.

TARANU Ionelia

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

20.

VILAG Valeriu Alexandru

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti

21.

VOICU Petre

Membru

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III),

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare şi de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.463 din 6 iulie 2016*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.781 din 22 noiembrie 2016*) privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 214.


*) Ordinele ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.463 din 6 iulie 2016 şi nr. 5.781 din 22 noiembrie 2016 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare

 

CAPITOLUL I

Misiune, rol şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Consiliu] Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, denumit în continuare CNTTI, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare MCI.

(2) CNTTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - CNTTI are misiunea de a acorda consultanţă MCI în îndeplinirea atribuţiilor sale de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI, a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2015-2020, denumit în continuare PNCDI, respectiv a planului sectorial, în special pe domeniile de specializare inteligentă.

Art. 3. - Rolul CNTTI este de a asigura cadrul de consultare şi consensualizare pentru stimularea şi absorbţia inovării, pentru facilitarea transferului tehnologic în vederea valorificării rezultatelor cercetării din unităţile şi instituţiile de cercetare-

dezvoltare în mediul economic, prin identificarea elementelor şi acţiunilor comune ale celor două comunităţi şi promovarea sinergiilor şi a complementarităţilor în finanţarea dezvoltării tehnologice şi inovării.

Art. 4. - În vederea îndeplinirii misiunii de la art. 2, CNTTI are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizarea implementării componentelor de specializare inteligentă din cadrul SNCDI;

b) identificarea şi promovarea instrumentelor pentru susţinerea aplicării rezultatelor de cercetare-dezvoltare în economie;

c) susţinerea politicilor de inovare şi transfer tehnologic, de antreprenoriat şi de sprijin al parteneriatelor pentru aplicarea invenţiilor în economie;

d) identificarea modalităţilor pentru promovarea şi susţinerea Programului operaţional Competitivitate - axa 1;

e) acordarea de asistenţă MCI în elaborarea propunerilor privind:

e.1) actualizarea domeniilor de specializare inteligentă din cadrul SNCDI;

e.2) actualizarea instrumentelor de finanţare existente şi/sau utilizarea altor tipuri de instrumente de finanţare pentru perioada curentă de programare 2014--2020;

e.3) foaia de parcurs pentru domeniile de specializare inteligentă şi identificarea de noi instrumente de finanţare pentru susţinerea acestora pentru perioada următoare de programare (2021-2027) şi care, după aprobarea ministrului cercetării şi inovării, se transmit Comitetului interministerial pentru competitivitate pentru actualizarea Strategiei naţionale de competitivitate;

f) identificarea celor mai eficiente metode privind reducerea perioadei de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării şi inovării (CD/) către economie;

g) elaborarea de rapoarte anuale bazate pe analize şi formulare de recomandări cu privire la ecosistemul antreprenorial şi cel de inovare;

h) analizarea comparativă a rezultatelor activităţii de CDI finanţate din fonduri publice şi a cererilor de tehnologii noi în România şi propunerea de direcţii prioritare;

i) monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de specializare inteligentă pentru cercetare şi inovare (Regional Innovation Strategy - RIS 3);

j) elaborarea de propuneri de politici-suport şi identificarea de instrumente financiare şi nonfinanciare pentru crearea unor condiţii adecvate pentru inovare şi transfer tehnologic, dar şi pentru întărirea culturii antreprenoriale;

k) acordarea de consultanţă în validarea termenilor de referinţă pentru proiectele din programele care susţin inovarea şi antreprenoriatul din cadrul PNCDI şi care sunt atribuite prin competiţie cu tematică impusă („top-down”);

l) acordarea avizului pentru propunerile conducătorului de program pe care MCI le aprobă, conform legii, în implementarea proiectelor „top-down”;

m) elaborarea propunerilor privind criteriile de selecţie şi avizarea comisiilor de licitaţie sau a listelor de experţi pentru evaluarea şi monitorizarea proiectelor prin competiţii cu tematică impusă („top-down”);

n) elaborarea propunerilor privind dezvoltarea de instrumente pentru monitorizarea, măsurarea eficienţei şi impactului finanţării proiectelor prin competiţii „top-down”, în acord cu indicatorii şi ţintele stabilite pentru PNCDI;

o) elaborarea propunerilor pentru termenii de referinţă prin care MCI sau conducătorii de programe lansează proiecte pentru elaborarea de analize şi studii despre tendinţele şi bunele practici din domeniul dezvoltării tehnologice şi al inovării, pentru elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte de pregătire antreprenorială în domeniul CDI, precum şi despre impactul acestora asupra societăţii, în vederea elaborării, actualizării sau evaluării SNCDI;

p) participarea, alături de MCI, la organizarea de conferinţe regionale cu participarea mediului economic local, camere de comerţ şi industrie, şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare etc.;

q) organizarea planului de lucru propriu cu al celorlalte organisme consultative ale MCI;

r) evitarea redundanţei proiectelor prioritare, scop în care CNTTI acordă avizul asupra pachetelor de informaţii sau ghidurilor elaborate în cadrul PNCDI şi al Planului sectorial în corelare cu Programul operaţional Competitivitate - axa prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate, în vederea:

r.1) creşterii capacităţii sectorului public de a face aprecieri asupra nevoii de inovare, respectiv cartografierea solicitării raportate la eforturile CDI curente, scanarea opţiunilor tehnologice şi evaluarea tehnologiilor;

r.2) asigurării coerenţei şi relevanţei cercetării tematice din iniţiativa cercetătorilor, susţinută de unităţile şi instituţiile publice sau patronatele din sistemul CDI direct interesate de rezultate;

r.3) iniţierii şi implementării de proiecte de susţinere a achiziţiilor publice de produse şi servicii inovative („top-down”);

r.4) dezvoltării instrumentelor de achiziţii publice precomerciale şi de monitorizare a tehnologiilor noi şi emergente;

s) elaborarea propunerilor pentru stabilirea ţintei naţionale privind ponderea achiziţiilor publice de produse şi servicii inovative în totalul achiziţiilor publice şi pentru un program-pilot de susţinere a inovării sociale;

t) analizarea şi evaluarea documentaţiei privind autorizarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;

u) analizarea oportunităţii reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI şi propunerea unor noi proiecte de acte normative.

Art. 5. - CNTTI elaborează şi prezintă spre aprobare

ministrului cercetării şi inovării un program de lucru anual şi, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCI, documente ce vor fi publicate pe pagina de internet a CNTTI.

Art. 6. - CNTTI poate participa prin reprezentanţii săi la acţiuni de reprezentare sau cooperare organizate la nivel naţional sau internaţional, în acord cu scopul şi atribuţiile aprobate prin prezentul regulament, numai potrivit mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

 

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

 

Art. 7. - (1) CNTTI este format din 19 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(2) Membrii CNTTI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.

(3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

(4) Cel puţin 9 dintre membrii CNTTI trebuie să fie reprezentanţi ai mediului economic.

(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CNTTI.

(6) Membrii CNTTI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CNTTI de către alte persoane.

Art. 8. - (1) Preşedintele CNTTI are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CNTTI şi ale biroului executiv al CNTTI;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CNTTI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CNTTI, la cererea oricărui membru al CNTTI;

c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CNTTI către ministrul cercetării şi inovării şi, după caz, către conducătorii de programe CDI;

d) reprezintă CNTTI în relaţia cu ministrul cercetării şi inovării;

e) reprezintă CNTTI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

(2) în cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CNTTI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

Art. 9. - (1) Mandatul membrilor CNTTI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) în cazul în care un membru al CNTTI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CNTTI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CNTTI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CNTTI, denumit în continuare ROI.

(3) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNTTI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării şi inovării va numi un alt membru.

(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

Art. 10. - (1) în termen de 10 zile de la numire, CNTTI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare la MCI.

(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CNTTI;

b) procedura de convocare a şedinţelor CNTTI;

c) procedura de adoptare a hotărârilor CNTTI;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CNTTI;

e) stabilirea criteriilor de competenţă, independenţă, imparţialitate şi evitarea oricărui conflict de interese sau incompatibilităţi între oricare dintre membrii CNTTI sau experţii desemnaţi şi oricare dintre participanţii la proiectele atribuite prin competiţii („top-down*);

f) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor sau grupurilor de lucru ale CNTTI.

Art. 11. - (1) CNTTI are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CNTTI şi ale comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.

(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CNTTI.

Art. 12. - (1) Şedinţele CNTTI sunt convocate de către preşedintele CNTTI, de către ministrul cercetării şi inovării sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CNTTI.

(2) Cvorumul de lucru al CNTTI este de 11 membri.

Art. 13. - (1) Ministrul cercetării şi inovării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CNTTI.

(2) Pot participa, de asemenea, de drept, la şedinţele CNTTI, în calitate de observatori, directorul general al Direcţiei generale pentru politici, programe CDI şi, respectiv, al Direcţiei generale transfer şi infrastructură CDI din MCI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.

(3) în cadrul şedinţelor CNTTI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCI, specialişti, care nu sunt membri ai CNTTI, numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

Art. 14. - (1) CNTTI poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv, comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de Specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

(2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CNTTI.

 

CAPITOLUL III

Logistică şi finanţare

 

Art. 15. - (1) Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNTTI sunt asigurate de către MCI.

(2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNTTI şi a specialiştilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCI.

(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

Art. 16. - (1) în vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul acelor membri ai CNTTI sau al acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, ii se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

 

CAPITOLUL IV

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 17. - (1) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

(2) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CNTTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

(3) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNTTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente caro sunt făcute publice.

(4) în momentul nominalizării, atât membrii CNTTI, cât şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNTTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

(5) Membrii CNTTI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCI.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - (1) Membrii CJSITTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCI ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CNTTI.

(2) Orice membru CNTTI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării şi inovării motivele votului împotrivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

1.

COMAN Doru-Radu

Preşedinte

Societatea Renault Technologie Roumanie - S.R.L.

2.

DARIE George

Vicepreşedinte

Academia Oamenilor de Ştiinţă

3.

RADU Marin

Vicepreşedinte

Societatea Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane - S.A.

4.

BOLDEA Ioan

Membru

Academia Română

5.

COŞNIŢĂ Daniel

Membru

Asociaţia Clusterelor din România - CLUSTERO

6.

DRUTA Gheorghe

Membru

Asociaţia Constructorilor de Automobile din România

7.

GUTT Gheorghe

Membru

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

8.

IONESCU Constantin

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti

9.

NEGRESCU Cristian

Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti

10.

MARŢIAN Constantin

Membru

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România

11.

MAXIM Sorin

Membru

Agenţia de Dezvoltare Regională de Vest

12.

MOLDOVAN Carmen-Aura

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

13.

MURARIU Gabriel

Membru

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

14.

OPRAN Marius Eugen

Membru

Agenţia Spaţială Română

15.

PAL Anton

Membru

Societatea AEROSTAR - S.A. Bacău

16.

PALADE Doru Dumitru

Membru

Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

17.

ŞERBAN Florin

Membru

Societatea TERRASIGNA- S.R.L.

18.

TONCEA Ion

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

19.

VIŞAN Traian Laurenţiu

Membru

Infineon Technologies Romania & CO SCS

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.