MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 297/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 297         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

73. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

399. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

74. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

400. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

76. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

402. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

ACTE ALE SENATULUI

 

43. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE - Turcia - COM (2016) 792

 

44. - Hotărâre la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 101 din 7 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.006. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 12 octombrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 73.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 399.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 29 iunie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 74.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 400.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 76.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 402.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE - Turcia - COM (2016) 792

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/220 din 29.03.2017, al Comisiei pentru politică externă XXII/143 din 28.03.2017 şi al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională XXVI/120 din 29.03.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României consideră ca fiind importantă continuarea eforturilor pentru:

1. accelerarea procesării cererilor de azil, în special în insule;

2. accelerarea returnărilor în Turcia în temeiul Declaraţiei UE - Turcia;

3. Îmbunătăţirea măsurilor de securitate şi de siguranţă în insule;

4. ameliorarea infrastructurii de primire;

5. asigurarea transferului minorilor neînsoţiţi;

6. operaţionalizarea deplină a autorităţii naţionale nou-desemnate responsabile cu gestionarea programelor naţionale în cadrul Fondului pentru azil, migraţiune şi integrare şi al Fondului pentru securitate internă, pentru a permite utilizarea eficientă şi eficace a fondurilor disponibile în cadrul acestor programe în regim de urgenţă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 24 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 43.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicata, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/268 din 20 aprilie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că temeiul juridic al propunerii de Regulament (FRIBS) este art. 338 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care prevede că legislatorii UE adoptă măsuri în vederea elaborării de statistici, în cazul în care acest lucru este necesar pentru UE.

Alegerea formei juridice a avut la bază faptul că un regulament stabileşte aceeaşi legislaţie în întreaga Uniune Europeană, nepermiţând statelor membre nicio libertate de aplicare incompletă sau selectivă. Acesta va asigura comparabilitatea datelor în cadrul UE pentru statisticile europene de înaltă calitate, El este aplicabil în mod direct, ceea ce înseamnă că nu este necesară transpunerea sa în legislaţia naţională.

2. Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece numai Comisia Europeană poate să coordoneze armonizarea necesară a informaţiilor statistice la nivelul tuturor statelor membre şi să producă statistici referitoare la întreprinderi la nivel european, pe baza datelor elaborate de către statele membre.

Propunerea respectă şi principiul proporţionalităţii deoarece va garanta calitatea statisticilor europene referitoare la întreprinderi, inclusiv comparabilitatea, relevanţa şi capacitatea acestora de adaptare, în mod armonizat în toate statele membre şi pe baza aceloraşi principii. În plus, Regulamentul FRIBS este orientat către rezultate, în sensul că statele membre sunt libere în alegerea surselor de date atât timp cât asigură rezultate (statistici) care respectă definiţiile şi standardele de calitate convenite.

3. Constată că obiectivul propunerii de Regulament FRIBS are în vedere integrarea cerinţelor în materie de statistici şi a actelor juridice pentru statisticile referitoare ia întreprinderi prin raţionalizarea şi simplificarea acestora, precum şi prin reducerea sarcinii administrative a întreprinderilor.

Propunerea de Regulament acoperă următoarele domenii: statisticile pe termen scurt referitoare la întreprinderi, statisticile naţionale şi statisticile regionale referitoare la întreprinderi, precum şi statisticile privind activităţile internaţionale.

4. Apreciază iniţiativa Comisiei de a se stabili un cadru comun, unitar şi coerent pentru statisticile europene referitoare la întreprinderi pentru a satisface necesitatea creării de statistici europene armonizate şi comparabile şi susţinerea prin granturi europene a cheltuielilor pe care implementarea noilor măsuri le presupun,

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 24 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 44.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 101

din 7 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil, excepţie ridicată de Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, în Dosarul nr. 5.154/103/2010/a4 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 472D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că există remedii judiciare aflate la îndemâna părţilor prin care tranzacţia poate fi desfiinţată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 18 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.154/103/2010/a4, Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.278 din Codul civil, excepţie ridicată de Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unor cereri de recurs formulate de Societatea Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, prin lichidator judiciar Asist Cont IPURL din Focşani, şi de Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, împotriva unei sentinţe judecătoreşti prin care a fost reziliată o tranzacţie judiciară încheiată între Societatea Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani şi Societatea Trans Company Amigo Albiş - S.R.L. din Roznov, judeţul Neamţ.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că rezilierea reglementată prin dispoziţiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate privată. Se mai arată că art. 272 şi art. 273 din Codul de procedură civilă din 1865 reglementau posibilitatea anulării tranzacţiei confirmate printr-o hotărâre judecătorească doar „pentru vicii de consimţământ sau nerespectare de procedură”; or, în prezent, tranzacţia poate fi desfiinţată ca orice contract, prin promovarea unei acţiuni în nulitate, rezoluţiune sau reziliere, ceea ce înseamnă că nu mai are nicio utilitate consfinţirea tranzacţiei prin hotărâre judecătorească.

6. Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Se arată că în cazul hotărârilor de expedient nu are loc o judecată propriu-zisă, bazată pe aprecierea probelor şi care să poată fi controlată sub aspectul stării de fapt şi al prevederilor legale aplicabile: mai mult, rezoluţiunea/rezilierea unei tranzacţii presupune aprecierea conduitei părţilor ulterioară pronunţării hotărârii judecătoreşti.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şt Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că tranzacţia judiciară de care se ia act printr-o hotărâre de expedient, care consfinţeşte învoiala părţilor, poate fi desfiinţată pe calea acţiunilor care rezultă din contract (acţiunea în nulitate, rezoluţiune, reziliere). Dacă tranzacţia a fost una frauduloasă, scopul fiind fraudarea terţilor, se poate obţine inopozabilitatea efectelor acesteia pe calea acţiunii revocatorii (pauliană) ori a acţiunii în declararea simulaţiei. Se mai arată că în situaţia admiterii acţiunii în desfiinţarea contractului de tranzacţie, hotărârea judecătorească prin care s-a luat act de aceasta va rămâne lipsită de orice efect, justificat de faptul că hotărârea care consfinţeşte învoiala părţilor nu se bucură de autoritate de lucru judecat, având în vedere că ea nu se întemeiază pe dezbaterea judiciară a părţilor şi pe verificarea jurisdicţională a instanţei, ci doar asigură forma autentică actului convenit al părţilor. Or, autoritatea de lucru judecat poartă asupra constatărilor operate de judecător pe baza probelor administrate şi care vor întemeia soluţia, ceea ce nu se regăseşte în situaţia hotărârilor de expedient, unde locul dezbaterii judiciare este luat de contractul părţilor. Judecătorul se îndepărtează astfel de funcţia sa jurisdicţională, el nu judecă litigiul, ci doar consfinţeşte învoiala părţilor.

10. Se mai susţine că autorul excepţiei prin criticile sale vizează regimul juridic general al hotărârii judecătoreşti, autoritatea de lucru judecat, efectele lucrului judecat şi puterea executorie a hotărârilor judecătoreşti, norme care, însă, nu sunt aplicabile în căzui hotărârii de expedient prin care se încuviinţează învoiala părţilor.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă art. 2.278 din Codul civil, care are următorul conţinut: „(1) Tranzacţia care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune în nulitate sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acţiune revocatorie sau cu acţiunea în declararea simulaţiei.

(2) Hotărârea prin care s-a desfiinţat tranzacţia în cazurile prevăzute la alin. (1) face ca hotărârea judecătorească prin care tranzacţia fusese constatată să fie lipsită de orice efect”.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 44 - Dreptul de proprietate privată.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Sentinţa nr. 358/F/1 octombrie 2015, pronunţată de judecătorul-sindic din cadrul Tribunalului Neamţ într-o procedură de insolvenţă guvernată de dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost reziliat, în temeiul art. 1.549 şi art. 2.278 din Codul civil, contractul de tranzacţie încheiat între Societatea Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani şi Societatea Trans Company Amigo Albiş - S.R.L. din Roznov, judeţul Neamţ, contract consfinţit prin hotărâre judecătorească. Împotriva sentinţei menţionate au formulat recurs atât Societatea Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, prin lichidator judiciar Asist Cont ÎPURL din Focşani, cât şi Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani. Prin Decizia nr. 393/18 februarie 2016, Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis recursul formulat de Societatea Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, prin lichidator judiciar Asist Cont ÎPURL din Focşani, pe considerentul că soluţionarea acţiunii de reziliere nu ţine de competenţa judecătorului-sindic, şi, în consecinţă, sentinţa a fost casată; prin aceeaşi hotărâre judecătorească - pronunţată în aceeaşi zi cu încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale - s-a constatat lipsa calităţii procesuale active a autorului excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa judecătorească respingând, în consecinţă, recursul formulat de acesta.

16. Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată în etapa procesuală a recursului de către Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, în condiţiile în care aceasta nu a fost parte la judecata în fond. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a formulat recursul în nume propriu, fără a fi administratorul societăţii; mai mult, societatea este în faliment, fiind, astfel, reprezentată de lichidatorul judiciar, şi nu de fostul administrator. Practic, excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată de o persoană care nu a fost parte în litigiul în care s-a pronunţat sentinţa de reziliere a tranzacţiei judiciare. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, dacă indiferent de soluţia pronunţată în prezenta cauză, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o cerere de recurs ab initio inadmisibilă, rezultă că excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992; astfel, întrucât excepţia de neconstituţionalitate nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă [a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, Decizia nr. 254 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016, paragraful 18, sau Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragraful 22]. Prin urmare, din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2,278 din Codul civil este inadmisibilă.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Albiş Ana, în calitate de fost administrator al Societăţii Amigo Albiş Distribution - S.R.L. din Focşani, în Dosarul nr. 5.154/103/2010/a4 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie,

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 95 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind luarea în evidenţă a mărfurilor intrate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene prin birourile vamale din România,

având în vedere dispoziţiile art. 584 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind ţinerea operativă a evidenţei mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre,

ţinând cont de prevederile art. 604 şi 605 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind aplicarea sigiliilor vamale asupra mărfurilor aflate sub supraveghere vamală,

având în vedere dispoziţiile art. 611 şi 614 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea liberului de vamă în scris pentru bunurile supuse taxelor vamale şi plata drepturilor de import,

luând în considerare prevederile art. 642-650 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind mărfurile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuire,

în baza prevederilor art. 663 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 4 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală, prevăzute în anexele nr. 2-19.

(3) Se aprobă normele tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală, prevăzute în anexele nr. 2-19.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa nr. 1 „Nomenclatorul formularelor specifice utilizate în activitatea vamală” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 4 „Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului «Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 12 „Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului «Registrul de predare-primire a serviciului»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

6. După anexa nr. 16 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 17-19, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 23 martie 2017.

Nr. 1.006.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 841/2015)

 

NOMENCLATORUL

formularelor specifice utilizate în activitatea vamală A.

 

Formulare utilizate de lucrătorii vamali

 

Nr. crt.

Denumirea formularului

Anexa

Codul

Format

1.

Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală

Anexa nr. 2

D.G.V. 001

A3

2.

Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire

Anexa nr. 3

D.G.V. 002; D.G.V. 003

A3

3.

Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale

Anexa nr. 4

D.G.V. 004

A4

4.

Registrul - condica de teren

Anexa nr. 5

D.G.V. 005

A4

5.

Registrul de evidenţă a sumelor consemnate

Anexa nr. 6

D.G.V. 006

A4

6.

Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători

Anexa nr. 7

D.G.V. 007

A4

7.

Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului

Anexa nr. 8

D.G.V. 008

A4

8.

Registrul de ordine de serviciu

Anexa nr. 9

D.G.V. 009

A4

9.

Registru de note telefonice

Anexa nr. 10

D.G.V. 010

A4

10.

Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar

Anexa nr. 11

D.G.V. 011

A4

11.

Registrul de predare-primire a serviciului

Anexa nr. 12

D.G.V. 012

A4

 

B. Formulare utilizate de persoane fizice şi juridice

 

Nr. crt.

Denumirea formularului

Anexa

Codul

Format

1.

Declaraţia proviziilor de bord

Anexa nr. 13

D.G.V. 201

A4

2.

Declaraţia vamală pentru călători

Anexa nr. 14

D.G.V. 202

A4

3.

Permisul vamal de încărcare/descărcare

Anexa nr. 15

D.G.V. 203

A4

4.

Permisul vamal de transbordare

Anexa nr. 16

D.G.V. 204

A4

 

C. Formulare cu regim special utilizate de lucrătorii vamali

 

Nr. crt.

Denumirea formularului

Anexa

Codul

Formal

1.

Adeverinţa de reţinere a bunurilor

Anexa nr. 17

D.G.V. 56-2-5

A5t2

2.

Chitanţa vamală

Anexa nr. 18

D.G.V. 56-2-4

A5

3.

Adeverinţa de reţinere a sumelor

Anexa nr. 19

D.G.V. 56-2-5

A6/t2

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 841/2015)

 

Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului „Registru de evidenţă a sigiliilor vamale”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Sigiliile vamale se folosesc pentru asigurarea supravegherii vamale a bunurilor, mijloacelor de transport şi locurilor de acces la spaţiile În care se găsesc bunuri supuse regimului vamal, în conformitate cu art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Sigiliile vamale se aplică conform prevederilor art. 605 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi specificaţiilor tehnice care însoţesc fiecare model în parte.

Art. 3. - Sigiliile vamale, înseriate la fabricare, se ţin în evidenţă pe fişe de magazie. Distribuirea la birourile vamale se face pe bază de proces-verbal în care se menţionează seria sigiliilor distribuite. Pentru evidenţa sigiliilor primite se utilizează registrul central al biroului vamal.

Art. 4. - În aplicarea art. 604 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi acceptate de birourile vamale în locul sigiliilor vamale sigiliile aplicate de următoarele persoane juridice:

- sigiliile căilor ferate române;

- sigiliile organelor poştale române;

- sigiliile altor autorităţi vamale;

- sigiliile administraţiilor de cale ferată străine;

- sigiliile administraţiilor poştale străine;

- sigiliile cu model special utilizate de operatorii economici care sunt autorizaţi de către Direcţia Generală a Vămilor.

Art. 5. - În situaţia în care se constată pierderea sigiliilor vamale, biroul vamal/operatorul economic autorizat are obligaţia de a informa Direcţia Generală a Vămilor.

 

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a registrului de evidenţă a sigiliilor vamale

 

Registrul se utilizează în aplicarea prevederilor art. 663 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea şi evidenţa sigiliilor primite şi utilizate.

Se folosesc două registre: registrul central şi registrul de utilizare.

Registrul central se foloseşte pentru evidenţa sigiliilor primite şi distribuirea lor la biroul vamal.

Se completează de către gestionarul registrului, desemnat prin ordin de serviciu (sau fişa postului), astfel:

- la coloana „Primirea sau utilizarea sigiliilor”, în subcoloanele respective se înscriu data procesului-verbal de primire a sigiliilor de la magazia de materiale a Direcţiei Generale a Vămilor şi numărul acestui proces-verbal;

- la coloana „Sigiliile primite sau utilizate”, în subcoloanele respective se înscriu numărul sigiliilor şi seria acestora;

- la coloana „Sigiliile constatate lipsă sau defecte” se trec seria sigiliilor constatate lipsă sau defecte la data primirii lor de la magazia de materiale a Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi numărul şi data procesului-verbal întocmit de biroul vamal, prin care se constată sigiliile lipsă sau defecte;

- la coloana „Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile” se trec numele lucrătorilor vamali care gestionează sigiliile şi semnătura acestora.

După înregistrarea primirii unei partide de sigilii se trage o linie şi pe aceeaşi pagină se continuă cu înregistrările pentru distribuirea sigiliilor la biroul vamal, înscriind la coloana „Primirea sau utilizarea sigiliilor” data distribuirii sigiliilor la biroul vamal, iar în coloana „Sigiliile primite sau utilizate” numărul sigiliilor distribuite şi seria acestora

Următoarea partidă de sigilii primite de la magazia Direcţiei Generale a Vămilor se va înregistra în acelaşi mod, însă pe pagină separată, astfel încât primirile de sigilii să constituie partidă separată.

Registrul de utilizare se foloseşte pentru primirea sigiliilor de către puncte vamale (punctele de lucru) sau ture de serviciu de la sediul biroului vamal.

- La coloana „Primirea sau utilizarea sigiliilor” se înscriu, în subcoloanele respective, data şi numărul documentului prin care se atestă primirea de la sediul biroului vamal.

- La coloana „Sigiliile primite sau utilizate” se înscriu numărul şi seria sigiliilor primite de la sediul biroului vamal.

- La coloana „Sigiliile constatate lipsă sau defecte” se înscriu seriile sigiliilor constatate lipsă sau defecte, numărul şi data procesului-verbal întocmit în puncte vamale sau ture de serviciu, prin care s-au constatat sigiliile lipsă sau defecte.

- La coloana „Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile” se înscrie numele lucrătorului care a primit sigiliile. În această rubrică lucrătorul semnează de primire a sigiliilor.

După înregistrarea primirii sigiliilor se procedează ca şi în cazul registrului central, înscriindu-se:

- la coloana „Primirea sau utilizarea sigiliilor”, data utilizării sigiliului, denumirea mijlocului de transport (vagon, auto, navă) şi numărul acestora, la care s-au utilizat sigiliile, numărul documentului vamal întocmit;

- la coloana „Sigiliile primite sau utilizate” se înscriu numărul şi seria sigiliilor utilizate;

- la coloana „Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile” se înscrie numele lucrătorului vamal care a preluat sigiliile din punctul vamal sau tură, după care se semnează de utilizarea lor.

În cazul preluării de la sediul biroului vamal a unor partide de sigilii, se va proceda ca în cazul registrului central.

 

CAPITOLUL III

Model al registrului de evidenţă a sigiliilor vamale Registru de evidenţă a sigiliilor vamale

 

Nr. crt.

Primirea sau utilizarea sigiliilor

Sigiliile primite sau utilizate

Sigiliile constatate lipsă sau defecte

Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile

Data

Nr. şi felul documentului prin care se atestă primirea/utilizarea sau denumirea şi numărul mijlocului de transport la care s-au aplicat sigiliile, magazia, compartimentul

Nr. buc.

Seria

Seria

Numărul procesului-verbal de constatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.V. 004 (format A4 tipărit pe ambele feţe)

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 841/2015)

 

Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului „Registrul de predare-primire a serviciului”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Se utilizează la birourile vamale care au program permanent, unde se lucrează în ture de serviciu.

Art. 2. - Registrul se foloseşte pentru predarea-primirea serviciului între ture pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între şefii de tură care predă serviciul şi şeful de tură care intră de serviciu sau înlocuitorii acestora.

Art. 3. - În procesul-verbal se menţionează următoarele:

a) data şi ora încheierii (predării-primirii), numele/prenumele şi semnătura şefilor de tură sau înlocuitorilor acestora;

b) registrele, formularele cu regim special folosite şi alte documente înregistrate în timpul serviciului turei;

c) sumele încasate, consemnate sau confiscate;

d) bunurile reţinute/confiscate;

e) sigiliile nefolosite, cu indicarea seriilor; se menţionează în mod distinct sigiliile vamale şi cele de acciză (acolo unde este cazul);

f) ordinele emise de către şeful biroului vamal în timpul turei care predă serviciul;

g) evenimentele deosebite care au avut loc în cadrul biroului vamal în timpul turei care predă serviciul;

h) orice alte date şi informaţii de serviciu;

i) inventarul din cadrul biroului vamal.

Art. 4. - Pentru a se evita înscrierea manuală a inventarului în fiecare proces-verbal de predare-primire, la deschiderea unui Registru de predare-primire a serviciului se va înscrie lista de inventar, care va fi verificată, înregistrată şi semnată de către toţi şefii de tură şi vizată de şeful biroului vamal, iar în fiecare proces-verbal de predare-primire se va înscrie „Inventar conform Listă inventar nr. ...”.

a) în rubrica „Menţiuni speciale” se înscriu toate evenimentele deosebite care au avut loc în biroul vamal, în cursul turei care predă serviciul.

b) Acest registru se verifică şi se vizează zilnic de şeful biroului vamal sau înlocuitorul acestuia.

 

CAPITOLUL II

Model al registrului de predare-primire a serviciului Registru de predare-primire a serviciului

 

Tura: .........................................

Data: .............. orele: ...............

 

A. Se preiau de la tura anterioară:

- inventarul bunurilor aflate În folosinţa turelor de serviciu;

- registre, chitanţiere cu regim special, sigilii vamale, documente;

- dosare cuprinzând evidenţele operative;

- sume în lei şi valută, corespondenţa pentru secretariat, chei.

Nr. crt.

Personal de serviciu

Repartizare pe sectoare

1.

 

Şef de tură

(înlocuitor)

2.

 

 

3.

 

 

B. Activitatea din tură:

Formulare cu regim special:

Seriile chitanţierelor

Ultima chitanţă operată

4.

 

 

5.

 

 

1.

chitanţier import - persoane fizice

 

 

6.

 

 

2.

adeverinţă reţinere bunuri - ARB

 

 

7.

 

 

3.

adeverinţă reţinere sume - ARS

 

 

8.

 

 

4.

Proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţii (PVC)

 

 

9.

 

 

5.

 

 

 

10.

 

 

6.

 

 

 

11.

 

 

7.

 

 

 

12.

 

 

8.

 

 

 

13.

 

 

9.

 

 

 

14.

 

 

10.

 

 

 

15.

 

 

11.

 

 

 

16.

 

 

12.

 

 

 

17.

 

 

Informaţii financiare

Numerar primit de la tura anterioară:

 

a) Taxe vamale:

d) Amenzi vamale:

Numerar încasat:

b) Accize:

e) Sume confiscate:

c) TVA:

f) Alte venituri:

 

 

 

 

Total venituri încasate:

Total sume predate turei următoare:

C. Se predau turei următoare: inventarul bunurilor din dotare, registre. chitanţiere, dosare, sigilii aflate în operativ, corespondenţă, chei, ultimele poziţii din registrele de evidenţă ale biroului vamal etc.

REGISTRE:

1.

Registru de evidenţă a mărfurilor la intrare:

6.

Registru de evidenţă a sumelor consemnate:

2.

Registru de evidenţă a mărfurilor la ieşire:

7.

 

3.

Registru de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedură manuală:

8.

 

4.

Registru de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători:

9.

 

5.

Registru de evidenţă a sigiliilor vamale:

10.

 

Sigilii vamale nefolosite cu seriile:

 

Bunuri din dotare aflate în folosinţa comună a turelor de serviciu, conform Listă de inventar nr. ...................../..........................................

Chei:

Altele:

D. Menţiuni speciale: note telefonice, evenimente deosebite, alerte, consemne, descoperiri, acte normative, ordine de serviciu, obiecţiuni la predarea-primirea serviciului etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.V. 012 (format A4)

 

 

Am predat.

Am preluat.

Sef de tură: ..........................................

Sef de tură:  ..........................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 841/2015)

 

Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului cu regim special „Adeverinţa de reţinere a bunurilor”

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice reglementează modalitatea de utilizare şi completare a formularului cu regim special „Adeverinţa de reţinere a bunurilor”.

Art. 2. - Formularul cu regim special „Adeverinţa de reţinere a bunurilor” se foloseşte ca document ce atestă reţinerea de către autoritatea vamală a:

a) bunurilor şi a valorilor materiale aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere sau scoatere în/din ţară şi ca document de evidenţă până la îndeplinirea condiţiilor de trecere a bunurilor în proprietatea statului;

b) bunurilor identificate de către autoritatea vamală în exercitarea atribuţiilor fără a fi cunoscut titularul;

c) bunurilor predate de organele de poliţie sau alte organe cu atribuţii de control, care au făcut obiectul unei contravenţii sau infracţiuni la regimul vamal;

d) bunurilor reţinute în vederea confiscării (inclusiv a obiectelor din metale preţioase, pietre preţioase şi semipreţioase, naturale);

e) în cazul acţiunilor de supraveghere şi control în aplicarea prevederilor legale privind reţinerea în vederea confiscării a bunurilor şi a valorilor materiale aparţinând persoanelor fizice şi juridice;

f) în cazul bunurilor declarate în scris de către titulari ca abandonate sau al bunurilor găsite abandonate în zonele de exercitare a supravegherii vamale.

Art. 3. - (1) Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care primul este exemplarul pentru titular, iar al doilea pentru unitatea vamală.

(2) La încheierea operaţiunii, primul exemplar (cu dovada de primire a bunurilor completată de către titular) se anexează la exemplarul pentru unitatea vamală în carnet, prin lipire.

Art. 4. - Adeverinţa de reţinere a bunurilor se completează cu cerneală/pastă albastră în dublu exemplar, folosind mijloace copiative de hârtie carbon pentru exemplarul doi.

Art. 5. - Adeverinţa de reţinere a bunurilor se semnează şi se ştampilează de către lucrătorul vamal care efectuează reţinerea bunurilor şi se semnează de călător/titular bunuri/contravenient sau se semnează şi se ştampilează de către titularul bunurilor (reprezentantul legal) în cazul persoanelor juridice.

Art. 6. - (1) în situaţia în care se constată că la completarea adeverinţei de reţinere s-au produs erori de redactare, indiferent de natura acestora şi de rubrica completată, adeverinţa de reţinere se anulează prin barare cu o linie în diagonală şi se înscrie textul:

„ANULAT- greşit ...... (se descrie rubrica completată greşit) - vezi adeverinţa de reţinere nr. ...... (se menţionează seria mecanică şi numărul de evidenţă al adeverinţei de reţinere).”

(2) Lucrătorul vamal semnează şi ştampilează menţiunea de anulare şi o prezintă ulterior şefului de birou vamal/de tură pentru a confirma prin semnătură anularea adeverinţei de reţinere.

 Art. 7. - Formularele de adeverinţe de reţinere a bunurilor sunt imprimate conform codificării D.G.V. 56-2-5 format A5/t2, broşate în carnete care conţin 100 de file, respectiv 50 de adeverinţe înseriate mecanic cu serie unică în dublu exemplar, original şi copie.

 

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a formularului cu regim special

„Adeverinţa de reţinere a bunurilor”

 

Formularul cu regim special „Adeverinţa de reţinere a bunurilor” se completează după cum urmează:

Pe faţa formularului

a) La rubrica „Biroul vamal” se înscrie denumirea biroului vamal emitent.

b) La rubrica „Organul vamal” se înscriu numele şi prenumele lucrătorului vamal care efectuează reţinerea bunurilor.

c) La rubrica „Adeverinţa de reţinere nr.” se înscrie numărul de evidenţă acordat în ordine cronologică de la nr. 1 la începutul fiecărui an calendaristic.

d) La rubrica „19...... luna ...... ziua ......” se înscrie data completării adeverinţei în format an/lună/zi.

e) La rubrica „s-a reţinut de la ............................................./, domiciliat în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bloc ...., ap. ....“ se înscriu numele şi prenumele şi adresa completă a titularului sau a sediului (pentru persoane juridice).

f) La rubrica „Motivul reţinerii” se înscrie motivul reţinerii bunurilor în vamă ( plata datoriei vamale, drepturi de proprietate intelectuală, în vederea confiscării, interzis la intrarea în teritoriul vamal comunitar, abandon vamal etc.).

g) La rubrica „Felul bunurilor” se înscrie amănunţit felul bunurilor reţinute, indicându-se toate datele necesare pentru identificare (marcă de fabricaţie, serii, model, dimensiuni, culori, formă, material, modalitate de ambalare etc. ).

h) La rubrica „U/M” se înscrie prescurtat unitatea de măsură specifică (bucată, metru liniar-pătrat sau cub, litru sau submultiplu litru, kilogram sau submultiplu kg etc.)

i) La rubrica „Cantitatea” se înscrie în cifre şi litere cantitatea bunurilor reţinute.

j) Rubrica „Nu a beneficiat de bunuri fără taxe” se barează sau nu în funcţie de situaţia existentă.

k) La rubrica „S-au eliberat bunuri admise tară taxe în valoare de ...........“ se înscrie valoarea totală a bunurilor admise fără taxe vamale.

l) La rubrica „S-au eliberat bunuri cu plata taxelor vamale în valoare de ........... lei cu chitanţa nr. ...........” se înscriu valoarea totală a bunurilor eliberate cu plata taxelor vamale, precum şi numărul şi data chitanţei.

m) La rubrica „Cuantumul taxelor vamale pentru bunurile reţinute, lei ...........“ se înscrie cuantumul tuturor taxelor datorate la momentul reţinerii.

n) La rubrica „Lucrător vamal” se semnează şi se ştampilează cu ştampila personală a lucrătorului vamal care a efectuat reţinerea bunurilor.

o) La rubrica „Călător” semnează persoana căreia i s-au reţinut bunurile. În situaţia persoanelor juridice, adeverinţa de reţinere a bunurilor va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal.

Pe versoul formularului

a) La rubrica 1 se vor trece poziţiile al căror termen de păstrare în vamă este de 48 de ore.

b) în caseta A- „Bunurile reţinute au fost”:

- „vămuite cu chitanţa nr. ...........“ se înscriu felul, numărul documentului vamal şi data acestuia;

- „tranzitate la vama ............................................ cu declaraţia de tranzit nr. ...........“ se înscriu denumirea biroului vamal ia care au fost tranzitate bunurile, numărul şi data declaraţiei vamale;

- „eliberate călătorului la înapoierea din călătorie, la data de ...........“ se înscrie data restituirii bunurilor.

Se semnează şi se ştampilează de către lucrătorul vamal desemnat prin ordin de serviciu cu gestiunea bunurilor reţinute.

c) în caseta B - „Dovada de primire a bunurilor reţinute”

„Subsemnatul, ............................................ posesor al actului de identitate ....... seria ...... nr. ............................................, eliberat de ............................................“ se înscriu numele şi prenumele titularului (denumirea persoanei juridice), seria şi numărul actului de identitate, data eliberării şi organul emitent.

Se completează şi se semnează de titular şi se înscrie data la care au fost restituite bunurile

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 841/2015)

 

Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului cu regim special

„Chitanţa vamală”

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice reglementează modalitatea de utilizare şi completare a formularului cu regim special „Chitanţa vamală”.

Art. 2. - Formularul cu regim special „Chitanţa vamală” se foloseşte ca document pentru vămuirea, cu plata taxelor vamale, a bunurilor care se introduc/se scot în/din teritoriu vamal comunitar de persoanele fizice şi juridice, precum şi a bunurilor primite prin colete poştale/curierat, în limita valorilor totale stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care primul pentru titular, iar al doilea pentru unitatea vamală.

Art. 4. - Formularul cu regim special „Chitanţa vamală” se completează cu cerneală/pastă albastră în dublu exemplar, folosind mijloace copiative de hârtie carbon pentru exemplarul doi.

Art. 5. - Formularul cu regim special „Chitanţa vamală” se semnează şi se ştampilează cu ştampila personală de către lucrătorul vamal care efectuează vămuirea şi se semnează de călător/titular sau se semnează şi se ştampilează de către reprezentatul legal în cazul persoanelor juridice.

Art. 6. - (1) în situaţia în care se constată că la completarea formularului cu regim special „Chitanţa vamală” s-au produs erori de redactare, indiferent de natura şi rubrica completată, formularul se anulează prin barare cu o linie în diagonală şi se înscrie textul:

„ANULAT- greşit ...... (se descrie rubrica completată greşit) - vezi chitanţa vamală nr. ...... (se menţionează seria mecanică şi numărul de evidenţă a chitanţei vamale.)”

(2) Lucrătorul vamal semnează şi ştampilează cu ştampila personală menţiunea de anulare şi o prezintă ulterior şefului de birou vamal/de tură pentru a confirma prin semnătură anularea chitanţei vamale.

Art. 7. - Formularele cu regim special „Chitanţa vamală” sunt imprimate conform codificării D.G.V. 56-2-4 a format A5, broşate în carnete care conţin 100 de file, respectiv 50 de chitanţe vamale înseriate mecanic cu serie unică în dublu exemplar, original şi copie.

 

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a formularului cu regim special

„Chitanţa vamală”

 

La rubrica „vama” se înscrie denumirea biroului vamal emitent.

La rubrica „organ vamal” se înscrie numele lucrătorului vamal care efectuează operaţiunea de vămuire.

La rubrica „Baza legală” se înscrie articolul din lege în baza căruia se face vămuirea.

La rubrica „Poziţia registru” se înscrie numărul din registrul pentru evidenţa bunurilor la import, în cazul bunurilor înregistrate.

La rubrica „Colet nr. ....... kg .......“ se înscriu numărul şi greutatea coletului (coletelor).

La rubrica „Chitanţa nr. .......“ se înscrie numărul de evidenţă acordat în ordine cronologică de la nr. 1 la începutul fiecărui an calendaristic, din fişele de evidenţă a formularelor cu regim special.

La rubrica „19...... luna ...... ziua ......” se înscrie data completării chitanţei, în format an/lună/zi.

La rubrica „S-a primit de la (destinatar) ............................................, domiciliat în ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................................“ se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice destinatare şi adresa completă de domiciliu sau a sediului social.

La rubrica „Suma” se înscrie în cifre şi litere suma totală a drepturilor încasate prin chitanţa respectivă.

La rubrica „S-au eliberat bunuri admise fără taxe/Nu a beneficiat de bunuri fără taxe” se barează menţiunea care nu corespunde.

La rubrica „Poziţie tarif se înscrie numărul poziţiei tarifare din tariful vamal la care se încadrează bunurile.

La rubrica „Cantitate” se înscrie cantitatea bunurilor exprimată în unităţi de măsură specifice

La rubrica „Felul bunurilor” se descriu amănunţit bunurile, indicându-se toate datele necesare identificării (inclusiv denumire producător, serie, model, an de fabricaţie, numere de identificare etc.).

La rubrica „Valoarea în vamă” se înscrie valoarea în vamă în lei a bunurilor.

La rubrica „Taxa vamală” se înscrie coeficientul de taxa vamală prevăzută în tarif sau în baza prevederilor Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

La rubrica „Cuantum” se înscrie cuantumul taxelor vamale în lei.

Chitanţa se semnează de către lucrătorul vamal care a efectuat vămuirea şi de către titularul bunurilor.

La rubrica „Viza de control” se semnează de către şeful vămii sau de lucrătorul vamal desemnat pentru controlul ulterior.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 841/2015)

 

Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului cu regim special

„Adeverinţa de reţinere a sumelor”

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice reglementează modalitatea de utilizare şi completare a formularului cu regim special „Adeverinţa de reţinere a sumelor”.

Art. 2. - Formularul cu regim special „Adeverinţa de reţinere a sumelor” se foloseşte ca:

- document de consemnare şi evidenţă a sumelor depuse temporar la autoritatea vamală de către persoanele fizice şi juridice în vederea plăţii amenzilor vamale;

- document de încasare şi evidenţă a sumelor reţinute în vederea confiscării până la îndeplinirea condiţiilor de virare la bugetul de stat;

- document de consemnare a sumelor nepermise la ieşirea/intrarea din/în ţară, reţinute de la călători;

- document de reţinere a sumelor constatate în plus în gestiune;

- document de consemnare şi evidenţă a sumelor pentru mărfurile care se introduc sau se scot de către persoanele juridice şi pentru care este obligatorie garantarea taxelor vamale şi ca document de consemnare a taxelor datorate aferente.

Art. 3. - Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care primul pentru titular, iar al doilea pentru autoritatea vamală.

Art. 4. - Adeverinţa de reţinere a sumelor se completează cu cerneală/pastă albastră în dublu exemplar, folosind mijloace copiative de hârtie carbon pentru exemplarul doi.

Art. 5. - Adeverinţa de reţinere a sumelor se semnează şi se ştampilează de către lucrătorul vamal care efectuează reţinerea sumelor.

Art. 6. - (1) în situaţia în care se constată că la completarea adeverinţei de reţinere a sumelor s-au produs erori de redactare, indiferent de natura erorii şi rubrica completată, adeverinţa de reţinere a sumelor se anulează prin barare cu o linie în diagonală şi se înscrie textul:

„ANULAT – greşit ...... (se descrie natura erorii sau rubrica completată greşit) - vezi adeverinţa de reţinere a sumelor nr. ...... (se menţionează seria mecanică şi numărul de evidenţă al adeverinţei de reţinere nou-completate).”

(2) Lucrătorul vamal semnează şi ştampilează menţiunea de anulare şi o prezintă ulterior şefului de birou vamal/de tură pentru a confirma prin semnătură anularea adeverinţei de reţinere a sumelor.

Art. 7. - Formularele de adeverinţe de reţinere a sumelor sunt imprimate conform codificării D.G.V. 56-2-5 a format A6/t2, broşate în carnete care conţin 100 de file, respectiv 50 de adeverinţe înseriate mecanic cu serie unică în dublu exemplar, original şi copie.

 

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a formularului cu regim special

„Adeverinţa de reţinere a sumelor”

 

Formularul cu regim special „Adeverinţa de reţinere a sumelor” se completează după cum urmează:

Pe fata formularului

La rubrica „Vama” se înscrie denumirea biroului vamal emitent.

La rubrica „Organ vamal” se înscrie numele lucrătorului vamal care emite adeverinţa de reţinere a sumelor.

La rubrica „Adeverinţa de reţinere a sumelor nr.” se înscrie numărul de evidenţă acordat în ordine cronologică de la nr. 1 la începutul fiecărui an calendaristic.

La rubrica „19...... luna ...... ziua ......” se înscrie data completării adeverinţei, în format an/lună/zi.

La rubrica „S-a primit de la ............................................“ se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care se reţine suma.

La rubrica „Domiciliat în “ se înscrie domiciliul complet (strada, nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ sau sector) al persoanei fizice sau adresa completă a sediului persoanei juridice.

La rubrica „Suma de lei” se înscrie în cifre şi litere suma reţinută.

La rubrica „Motivul consemnării”:

- se barează pct. 2 şi 3 în cazul sumelor nepermise la ieşirea din ţară şi se înscrie termenul;

- se barează pct. 1 şi 3 şi se înscrie termenul de consemnare a sumelor, în cazul plăţii taxelor vamale şi amenzilor:

- se barează pct. 1 şi 2 şi se înscriu felul bunurilor introduse sau scoase temporar din ţară şi termenul pentru care se garantează plata taxelor vamale.

Adeverinţa de reţinere a sumelor se semnează şi se ştampilează de către lucrătorul vamal care efectuează reţinerea sumelor.

Pe versoul formularului

În caseta „Recunoaşterea de restituire” se completează de către titularul sumelor următoarele date:

- la rubrica „Subsemnatul” ............................................ se completează numele şi prenumele;

- la rubrica „Domiciliat în” se completează domiciliul complet al titularului sumelor;

- la rubrica „Posesor al actului de identitate nr. .......” se completează seria şi numărul actului de identitate al titularului;

- la rubrica „Recunosc că mi s-a restituit suma de lei “

se completează suma (în cifre şi litere), care a fost restituită de către autoritatea vamală;

- la rubrica „19...... luna ...... ziua ......” se înscrie data completării recunoaşterii de restituire, în format an/lună/zi;

- la rubrica „Semnătura primitorului” semnează primitorul.

În caseta „Destinaţia dată sumei din adeverinţă în caz de nerestituire” se înscriu suma de lei (în cifre şi litere) şi numărul şi data chitanţei prin care aceasta este făcută venit de bugetul de stat.

La rubrica „A fost transferată la vama “ se înscriu denumirea unităţii vamale şi documentul de transfer.

Se semnează şi se ştampilează cu stampila personală de către lucrătorul vamal responsabil cu gestiunea sumelor reţinute.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.