MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 298/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 298         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

233. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM)

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

366. - Decizie privind eliberarea domnului Florin Marius Tăcu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

367. - Decizie privind numirea domnului Varol Amet în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

368. - Decizie privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

369. - Decizie privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.586. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”

 

2.587. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii, finanţat din fonduri europene structurale şi de investiţii, denumit în continuare POIIMM, aferent lunii aprilie a anului 2017, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 19.038,000 euro, aferentă instrumentelor financiare finanţate din fonduri europene, În vederea efectuării plăţii solicitate de către Fondul European de Investiţii prin cererea de plată.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POIIMM, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(3) Procentul de 90% din suma alocată Autorităţii de management pentru POIIMM din venituri din privatizare şi utilizată, în valoarea de 17.134.200 euro, va fi rambursată Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 29 noiembrie 2017

(4) Diferenţa de 10% din suma alocată Autorităţii de management pentru POIIMM din venituri din privatizare şi utilizată, în valoarea de 1.903.800 euro, va fi rambursată Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2018.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare.

(2) Suma în euro prevăzută la art. 1 alin. (1) se transferă din contul 3216800000EUR „Disponibil ia vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800815EUR „Disponibil din contribuţia financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale şi de investiţii (FESI) şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014--2020”, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare.

(3) Autoritatea de certificare efectuează transferul sumei în euro prevăzute la art. 1 alin. (1), în contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POIIMM, integral, pe baza solicitării de fonduri a autorităţii de management, cuprinzând cererea de plată înregistrată la autoritatea de management.

(4) Autoritatea de management pentru POIIMM are obligaţia efectuării plăţii în contul Fondului European de Investiţii, din suma transferată de Autoritatea de certificare conform alin. (3), în termen de 10 zile.

(5) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POIIMM şi Autoritatea de certificare restituie Ministerului Finanţelor Publice suma în euro neutilizată din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 15 mai 2017.

(6) Autoritatea de management notifică Autoritatea de certificare cu privire la cheltuirea integrală a sumei transferate potrivit alin. (3) sau cu privire la restituirea sumei neutilizate, prevăzute la alin. (5), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează conform prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiei de plată aferentă POIIMM. Autoritatea de management pentru POIIMM are obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării privind desemnarea autorităţilor, a declaraţiei de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a cărei valoare totală aferentă finanţării din instrumente financiare să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiei de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de la autoritatea de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumei transferate potrivit art. 2 alin. (3) se va efectua prin transferarea sumei în euro din contul denominat în euro 3216800815EUR „Disponibil din contribuţia financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale şi de investiţii (FESI) şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, potrivit notificării autorităţii de management prevăzute la art. 2 alin. (6).

Art. 4. - Suma în euro încasată potrivit art. 2 alin. (5) şi art. 3 alin. (2), până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 1 alin. (1), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POM MM.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 233.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florin Marius Tăcu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Cererea domnului Florin Marius Tăcu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.043 din 26 aprilie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2017, domnul Florin Marius Tăcu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 366.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Varol Amet în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Varol Amet se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie pentru un mandat cu durata de 4 ani.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 367.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Barbu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 368.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) nr. 12.368/G/ll din 5 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.620 din 6 aprilie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Dima se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 369.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

având în vedere prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

având în vedere Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 10.623 din 21.07.2016 pentru Proiectul de ordin al ministrului fondurilor europene referitor la aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe europene Infrastructură mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Luminiţa Zezeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 2.586.

 

ANEXĂ

 

Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN,

precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici

 

I. Introducere

Art. 1. - Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiţii în infrastructură energetică pentru sprijinirea extinderii şi modernizării reţelelor de distribuţie a energiei electrice, precum şi a implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici care au ca scop valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile şi reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în infrastructură energetică în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.

(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:

a) Strategia Europa 2020;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică;

e) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

f) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

g) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;

j) Memorandumul din 20.09.2010 privind Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile;

k) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

II. Obiectivul schemei

Art. 3. - Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiţi conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon” din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, prin investiţii care urmăresc:

a) extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;

b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari.

III. Necesitatea implementării schemei

Art. 4. - (1) Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la realizarea următoarelor obiective:

a) creşterea capacităţii de preluare în reţelele de distribuţie a energiei electrice suplimentare produse prin valorificarea resurselor regenerabile de energie;

b) creşterea numărului de utilizatori suplimentari de energie la reţele inteligente, în cadrul fiecărei regiuni deservite de către cei 8 operatori concesionari de distribuţie de energie electrică. Se au în vedere investiţii în reţelele inteligente definite conform Ghidului solicitantului aferent obiectivului specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”.

(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor ţinte:

a) atingerea, până în 2020, a unei ponderi de 24% a energiei din resurse regenerabile în consumul brut de energie primară şi îndeplinirea obligaţiilor de mediu asumate în Tratatul de aderare, reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an;

b) extinderea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru un număr de aproximativ 80.000 de consumatori casnici de energie electrică, în vederea diminuării consumului de energie cu până la 10% în sectorul rezidenţial, pentru a permite distribuitorilor concesionari să atingă ţinta naţională privind implementarea acestui sistem la cca. 80% din numărul de clienţi finali până în anul 2020, conform cerinţelor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

IV. Domeniul de aplicare

Art. 5. - Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice pentru obiectivul menţionat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică pentru obiectivul menţionat la art. 4 alin. (1) lit. b), aşa cum sunt identificaţi în ghidurile solicitantului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. 6.

Art. 6. - (1) în cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:

a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;

b) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau

- atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

c) sectorul producţiei agricole primare.

(2) în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoarele care intră în sfera de aplicare a schemei, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul schemei.

(4) în cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele obiective:

a) ajutoarele destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.

(5) în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin. 3 din Regulamentul nr. 1.301/2013.

(6) în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov,

V. Definiţii

Art. 7. - În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:

a) efect stimulativ - în sensul că beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:

(i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;

(ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;

(iii) locul de desfăşurare a proiectului;

(iv) lista costurilor proiectului;

(v) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect:

b) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Conform ghidurilor solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mat puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul schemei (data primirii adresei de îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar sau rezultatului verificării eligibilităţii prin MySMIS), cu excepţia activităţilor pregătitoare, menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;

c) costuri eligibile - sunt costurile de investiţii. Costul eligibil este deficitul de finanţare, în condiţiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situaţia în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiţiei care beneficiază de ajutor de stat cu situaţia contrafactuală în care investiţia nu s-ar realiza;

d) profit din exploatare - diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud, în sensul prezentului regulament, costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii;

e) infrastructură energetică în ceea ce priveşte energia electrică: orice echipament sau instalaţie fizică care este situată în Uniunea Europeană sau care conectează Uniunea Europeană cu una sau mai multe ţări terţe şi care se încadrează în următoarele categorii:

(i) infrastructura pentru transport, astfel cum este definită la art. 2 alin. (3) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice;

(ii) infrastructura pentru distribuţie, astfel cum este definită la art. 2 alin. (5) din Directiva 2009/72/CE;

(iii) instalaţii de depozitare a energiei electrice, definite ca fiind instalaţiile utilizate pentru depozitarea permanentă sau temporară a energiei electrice în infrastructuri situate la suprafaţă sau în subteran sau în situri geologice, cu condiţia să fie conectate direct ia linii de transport de înaltă tensiune concepute pentru o tensiune de minimum 110 kV;

(iv) orice echipament sau instalaţie indispensabilă pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă a sistemelor definite la pct. (i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şt

(v) reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică în cadrul unei reţele de energie electrică, în vederea dezvoltării unei reţele care să integreze în mod eficient comportamentul şi acţiunile tuturor utilizatorilor conectaţi la aceasta - producători, consumatori şi cei cu dublu statut de producător şi consumator - în vederea asigurării unui sistem de energie electrică eficient din punct de vedere economic şi sustenabil, cu pierderi minore şi cu un nivel înalt de securitate şi de calitate în aprovizionare şi de siguranţă;

f) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;

g) surse regenerabile de energie - următoarele surse regenerabile nefosile de energie: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, hidroelectrică, biomasa, gazul provenit din depozitele de deşeuri, gazul provenit de la staţiile de epurare a apei şi biogazul;

h) operator de distribuţie de energie electrică - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică, conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

i) operator de distribuţie concesionar - operator de distribuţie care desfăşoară activitatea de distribuţie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice într-o anumită zonă:

j) operator de transport de energie electrică - orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

k) legislaţia privind piaţa internă a energiei - include Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 a! Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale sau orice legislaţie ulterioară care înlocuieşte, parţial sau integral, aceste acte normative;

l) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare;

m) echivalent subvenţie brută - valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozit sau de orice altă taxă, în condiţiile prevăzute la art. 17 din prezenta schemă;

n) furnizor de ajutor de stat/administrator ai schemei - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management al Programului operaţional Infrastructură mare.

VI. Beneficiarii

Art. 8. - Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice pentru art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, pentru art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 9. - Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.

VII. Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor

Art. 10. - Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. sunt operatori economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiţi conform legislaţiei naţionale în vigoare;

2. În calitatea menţionată la pct. 1 desfăşoară activităţi înregistrate în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

3. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

4. nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi preluată în Ghidul solicitantului;

5. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

6. Îndeplinesc şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

VIII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor

Art. 11. - (1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.

(2) Proiectul trebuie să vizeze una dintre acţiunile:

a) sprijinirea investiţiilor în infrastructură energetică pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;

b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari).

(3) Infrastructura energetică finanţată cu ajutor de stat în cadrul schemei este supusă în integralitate reglementării tarifelor şi accesului în conformitate cu legislaţia referitoare la piaţa internă a energiei.

(4) Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).

(5) Proiectul face dovada „efectului stimulativ” şi respectă principiul „demarării lucrărilor”, aşa cum este acesta definit la art. 7 lit. a) din prezenta schemă.

(6) Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

IX. Durata

Art. 12. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31.12.2020.

X. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 13. - (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 75.424.279,56 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:

 

An

Defalcare pe ani

(euro)

2016

15.000.000

2017

30.000.000

2018

20.424.279,56

2019

5.000.000

2020

5.000.000

Total

75.424.279,56

 

NOTA:

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.

 

(3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 50 de întreprinderi.

XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 15. - Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

XII. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (Intensitatea ajutorului de stat)

Art. 16. - (1) Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei, în conformitate cu prevederile articolului 48 „Ajutoarele pentru investiţii în infrastructura energetică” din Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.

(2) Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu prevederile relevante din ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”.

Art. 17. - Ajutorul de stat acordat în cadrul:

1. obiectivului specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” nu poate depăşi 5.000.000 de milioane EUR/întreprindere/proiect de investiţii;

2. obiectivului specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor nu poate depăşi 5.000.000 EUR/întreprindere/proiect de investiţii.

XIII. Cheltuielile eligibile

Art. 18. - Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014- 2020, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.

Art. 19. - (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile de investiţii. Costul eligibil este deficitul de finanţare, în condiţiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situaţia în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiţiei care beneficiază de ajutor de stat cu situaţia contrafactuală în care investiţia nu s-ar realiza

(2) Condiţiile de eligibilitate de la alin. (1) se cumulează cu condiţiile specifice cuprinse în ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, fără a aduce atingere reglementărilor în materie de ajutor de stat.

(3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

XIV. Efectul stimulativ, compatibilitatea cu piaţa internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat

Art. 20. - (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform modelului prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului;

b) autoritatea responsabilă de administrarea schemei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilităţii proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.

(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

Art. 21. - Prezenta schemă se aplică numai pentru infrastructura energetică care este supusă în integralitate reglementării tarifelor şi accesului, în conformitate cu legislaţia referitoare la piaţa internă a energiei.

Art. 22. - În cadrul prezentei scheme, ajutoarele se acordă pentru infrastructură energetică situată în zone asistate.

XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 23. - Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.

XVI. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 24. - (1) Furnizorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.

(2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitanţilor aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6 3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”.

(3) întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi pentru conformitatea cu ajutorul de stat.

(4) Furnizorul schemei de ajutor de stat va acorda ajutorul de stat după ce va verifica, pe baza cererii de finanţare depuse de întreprinderea solicitantă, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute în apelurile de propuneri de proiecte aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”.

XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 25. - În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 26. - Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro.

Art. 27. - Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

Art. 28. - Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

Art. 29. - (1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

Art. 31. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE.

Art. 32. - Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun.

Art. 33. - Furnizorul ajutorului de stat va asigura publicarea informaţiilor conform art. 9 alin 1) lit. c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 euro.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

ţinând cont de prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

având în vedere Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 10.623 din 21.07.2016 pentru Proiectul de ordin al ministrului fondurilor europene referitor la aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/1 din 24 decembrie 2013,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali aferentă măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe europene Infrastructură mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Luminiţa Zezeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 2.587.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis privind Monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2. „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis În cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind ajutoarele de minimis.

(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020;

b) Strategia Europa 2020;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

f) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;

h) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

i) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul sociai european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;

j) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

k) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

III. Definiţii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator/furnizor ai schemei de ajutor de minimis - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management ăl Programului operaţional Infrastructură mare;

b) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică şi care este constituită conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) întreprinderile mici şi mijlocii - Întreprindere cu mai puţin de 250 de angajaţi şi care are o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale de până la 43 de milioane de euro;

d) întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;

e) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

f) prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

g) comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

h) eficienţa energetică - cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis îl constituie creşterea capacităţii societăţilor din industrie de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

(2) Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul obiectivului specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, care activează în sectoarele aferente secţiunii B „Industria extractivă” şi secţiunii C „Industria prelucrătoare”, definite conform codificării CAEN Rev. 2), aşa cum sunt menţionate în Ghidul solicitantului pentru obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

Art. 6. - (1) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii,reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost;

g) proiectele implementate în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

(2) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

(3) Pentru a beneficia de prevederile schemei, beneficiarul de ajutor trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

VI. Condiţii de eligibilitate pentru proiecte

Art. 7. - Proiectele finanţate prin această schemă îndeplinesc următoarele condiţii.

a) proiectele ce pot fi finanţate în cadrul schemei de ajutor de minimis trebuie să vizeze obligatoriu implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali;

b) activităţile sunt implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru;

c) îndeplinesc şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 6,2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 8. - Pot beneficia de ajutorul de minimis prin prezenta schemă întreprinderile din industrie, cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, pentru care, conform Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt societăţi înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele aferente secţiunii B „Industria extractivă” şi secţiunii C „Industria prelucrătoare”, definite conform codificării CAEN Rev. 2), cu excepţia sectoarelor şi obiectivelor prevăzute în art. 6 din prezenta schemă;

b) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea menţionată la lit. a) în România, la momentul depunerii cererii de finanţare;

c) nu se încadrează în una dintre situaţiile de mai jos:

(i) sunt în incapacitate de plată, în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

(ii) sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori foc obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute anterior;

(iii) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

(iv) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

(v) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

(vi) fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

d) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;

e) îndeplinesc şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VIII. Activităţi eligibile

Art. 9. - Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

a) achiziţionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;

b) pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.);

c) managementul proiectului, auditul proiectului;

d) informare şi publicitate.

IX Cheltuieli eligibile

Art. 10. - Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor aprobate în cadrul schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme trebuie să fie în concordanţă cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi trebuie să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023;

b) cheltuielile eligibile îndeplinesc condiţiile din Ghidul solicitantului pentru obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

X. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

Art. 11. - (1) Valoarea maximă totală â ajutoarelor de minimis de care beneficiază solicitantul întreprindere/întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro.

(2) în cazul în care întreprinderea desfăşoară şi alte activităţi pe lângă cea din industrie, aceasta va dovedi fie separarea contabilă a activităţilor, fie o distincţie între costuri pentru evitarea subvenţionării încrucişate.

(3) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 lit. d), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relaţii pe ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

(4) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(5) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(6) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

(7) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 12. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul prezentei scheme se acordă în baza unei cereri de finanţare depusă în condiţiile detaliate în Ghidul solicitantului pentru obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Art. 13. - În cazul în care valoarea totală a unui ajutor de minimis ce se intenţionează a se acorda, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis/3 ani fiscali, depăşeşte plafonul de minimis specific, respectiv 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

Art. 14. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte scheme de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 din prezenta schemă.

(2) Ajutoarele de minimis acordate prin prezenta schemă se cumulează cu alte ajutoare de stat legate de aceleaşi costuri eligibile, fără a se depăşi intensitatea ajutorului de stat stabilită prin regulamente sau decizii adoptate de către Comisia Europeană.

XII. Durata schemei

Art. 15. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31.12.2020.

XIII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 16. - (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 14.103.529 euro (echivalent în iei), echivalent în lei şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:

 

Anul

Buget (euro)

2016

3.000.000

2017

5.000.000

2018

3.500.000

2019

1.500.000

2020

1.103.529

Total

14.103.529

 

NOTĂ:

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.

 

Art. 17. - Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 70 de întreprinderi.

XIV. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 18. - (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de minimis.

(2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

(3) întreprinderea solicitantă va da o declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, Re din surse comunitare).

(4) întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din atte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.

(5) întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere privind solicitările de ajutor de minimis aflate în curs pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul cererii de finanţare.

(6) Furnizorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabiie în cadrul prezentei schemei nu se depăşeşte plafonul de minimis.

(7) Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordanţă cu criteriile prevăzute în apelul/cererea de propuneri de proiecte.

XV. Efecte şi beneficii

Art. 19. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

a) întărirea capacităţii întreprinderilor din industrie, cu consumuri de energie de peste 1000 tep/an de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică ca urmare a realizării sistemelor de monitorizare;

b) obţinerea de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întreprinderilor sprijinite, ca urmare a implementării de măsuri de eficienţă, în perioada de sustenabilitate a proiectului.

XVI. Reguli privind transparenţa

Art. 20. - (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24.12.2013.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de administrator/furnizor, la adresa http://www.fonduri-ue.ro

(3) în vederea asigurării transparenţei şi în vederea unui control eficient al ajutoarelor de minimis, administratorul/ furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei ordinul prin care a fost aprobată prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data aprobării.

XVII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 21. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - Furnizorul schemei de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 23. - (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 24. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 25. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

XVIII. Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 26. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.