MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.35. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

326. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 

592. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

63. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI- ASR-05-IV/0)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, se efectuează potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Art. 2. - (1) Structurile financiar-contabile din unităţile militare reprezentate în proces sau din structura militară care asigură financiar unitatea militară reprezentată în proces trebuie să identifice în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, următoarele elemente:

a) sumele aferente drepturilor de natură salarială, denumite în continuare sume datorate;

b) dobânzile, penalităţile sau alte sume aferente executării acestora, după caz.

(2) Plata sumelor datorate, prevăzute la alin. (1) lit. a), se realizează de către ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 68 alin. (7) lit. a) şi b) din Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea eşalonării anuale la plată prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Eşalonarea anuală la plată prevăzută la alin. (2) începe de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 devine executorie.

(4) La sumele actualizate în condiţiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

(5) Cheltuielile bugetare determinate de plata sumelor prevăzute în prezentul articol se suportă din bugetele structurilor militare care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar, la data solicitării în instanţă a drepturilor, de la capitolul şi titlul de cheltuieli unde se încadrează obligaţia de plată respectivă.

(6) în situaţia desfiinţării structurilor militare prevăzute la alin. (5), plata sumelor prevăzute în prezentul articol se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, prin grija Direcţiei financiar-contabile.

Art. 3. - Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Bentamin Leş

 

Bucureşti, 18 aprilie 2017.

Nr. M.35.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi

completările ulterioare;

- lipsa de eficienţă cu care se desfăşoară procesul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate În administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile subordonate,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Lucrările de investiţie, modernizare sau construcţie vor fi realizate conform proiectelor aprobate, cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar de la expirarea contractului trec în proprietatea publică a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine.”

2. La articolul 5, litera f) se abrogă.

3. Articolul 9 se abrogă.

4. La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.

5. Articolul 11 se abrogă.

6. Articolul 12 se abrogă.

7. La articolul 23, alineatul (1) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 326.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 577 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu,

ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu;

2. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii:

3. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

4. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;

5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător;

6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;

7. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

8. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;

9. Titlul executoriu;

10. Somaţie;

11. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

12. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

13. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

14. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;

15. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;

16. Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru;

17. Proces-verbal de predare-primire;

18. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;

19. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile;

20. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;

21. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;

22. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;

23. Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar;

24. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;

25. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;

26. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

27. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită;

28. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu.

Art. 2. - Formularele se emit de către Administraţia Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei, conform modelelor prezentate în anexă, cu excepţia formularelor cu regim special.

Art. 3. - Formularele 24 şi 25 cu regim special de înseriere şi de numerotare, ale căror modele sunt prevăzute în anexă, se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4. - Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din data de 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 7 aprilie 2017.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

FORMULARUL 1

Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Denumirea debitorului ...........................................

C.U.I. ...........................................

Domiciliul fiscal ...........................................

Dosar fiscal ..................................................

 

DECIZIE

referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 98 lit. c) şi al art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu, s-au calculat următoarele accesorii:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 1)

Accesorii 2)

- lei -

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sau alta sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

2) Obligaţiile fiscale accesorii se vor calcula conform prevederilor art. 173-182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie. Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ...........................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de caicul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexă.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

II. Anexă la Decizia nr. ........................ din data de ........................

 

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată 1)

Categoria de sumă 2)

Perioada

Suma debit

Zile/Luni

Cota 3)

Suma accesoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data.

2) Se va menţiona categoria de suma (dobândă, penalităţi, majorări).

3) Nivelul obligaţiilor fiscale accesorii se stabileşte conform art. 173-182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

III.

1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 2

Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Aprobat.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

 

..........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

L.S.

 

 

 

Avizat.

 

Conducătorul organului de control fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ..........................................................

 

DECIZIE

de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă la data de ..........................

 

În temeiul art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul/plătitorul ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ..., codul de identificare fiscală 1) ........................................, s-au constatat următoarele obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, estimate prin referatul întocmit de ........................................ 2) din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, stabilite prin Actul administrativ-fiscal nr. ........................................, din data de ........................................, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 3)

Suma estimată/stabilită

- lei -

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: ........................................

Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:

a) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ........................................;

b) conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ........................................;

c) sume datorate debitorului de către terţe persoane 4) ........................................

 

1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va menţiona denumirea completă a compartimentului din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu care a elaborat referatul justificativ.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionata şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

4) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

 

Recomandări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie şi/sau sechestru asigurător):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, dacă creanţa estimată prin referatul întocmit de organele de control/stabilită prin act administrativ-fiscal nu mai există sau are valoare mai mică, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului administrativ-fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal, a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii, precum şi în alte condiţii prevăzute de lege.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii.

 

În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

 

Şeful compartimentului cu atribuţii de control fiscal,

Întocmit.

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Funcţia ........................................

 

Semnătura ........................................

 

II.

1. Denumire: Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la organul de executare;

- 1 exemplar la organul de control fiscal.

7. Se arhivează:

- 1 exemplar la dosarul de control fiscal;

- 1 exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 3

Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

ADRESĂ

de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

Către ........................................ 1)

În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........................................ din ........................................ emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........................................ 2), anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului ........................................ 3) , având CUI ........................................, cu domiciliul fiscal în ........................................

Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul instituţiei noastre deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........................................, după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 4)

Suma estimată/stabilită

- lei -

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat.

În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării Silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.

2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă. contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

 

II.

1. Denumire; Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la terţul poprit;

- 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 4

Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

ADRESĂ

de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti

 

Către ........................................ 1)

În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........................................ din ........................................ emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........................................2), anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul 3) având CUI ........................................, cu domiciliul fiscal în ................................................................................

Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........................................ , după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 4)

Suma estimată/stabilită

- lei -

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariate.

În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asigurătorii.

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin, (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Vă mulţumim pentru cooperare.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

1) Denumirea şi sediul băncii.

2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau alt# sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume. după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

 

II.

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la unitatea bancară;

- 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 5

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri mobile

Încheiat astăzi, ........................, luna ........................, anul .............., ora............, în localitatea ........................................ str. ........................................ nr. ..........

 

În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........................................ din ........................................, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........................................1),

subsemnatul ........................................, executor fiscal, cu legitimaţia nr. .............., delegaţia nr. .............., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului2) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., sectorul ..., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul ........................................, cod de identificare fiscală 3) ........................................, care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 4)

Suma estimată/stabilită

- lei -

 

 

 

 

TOTAL

 

 

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în 5) ........................................, bunurile fiind lăsate în custodia ........................................, din localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., care va depozita bunurile în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. .... .

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ........................................

În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ........................................, menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........................................ .

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Alte observaţii: 6) ........................................,

 

1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

2) Numele şi prenumele/denumirea.

3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 6

5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

6) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în exemplare.

 

Executor fiscal,

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

II.

 

 

ANEXĂ

la Procesul-verbal de sechestru asigurător nr. ........................ din ........................

 

 

Nr. ................./......................................

 

Denumirea bunurilor mobile, descrierea, starea de uzură, semnele particulare de identificare

Cantitatea

Valoarea estimativă

(exclusiv TVA)

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Executor fiscal,

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

 

Custode

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

III.

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la custode (dacă este cazul).

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 6

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

 

Încheiat astăzi, ........................, luna ........................, anul .............., ora............, în localitatea ........................................ str. ........................................ nr. ..........

 

În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........................................ din ........................................, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........................................ 1), subsemnatul ........................................, executor fiscal cu legitimaţia nr. .............., delegaţia nr. .............., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorul 2) cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., sectorul ..., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul ........................................, cod de identificare fiscală 3) ........................................, care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu restante, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 4)

Suma estimată/stabilită

- lei -

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile:

- clădire în suprafaţă de ............., compusă din ................................................................ şi construită din ............., stare de uzură/semne particulare ................................................................,

situată în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., deţinută în baza 5) ........................................, evaluată la suma de .......................... lei (exclusiv TVA);

- teren 5) în suprafaţă de ............., situat în str. ........................................, nr. ...., deţinut în baza 6) ........................................, evaluat la suma de .......................... lei (exclusiv TVA).

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................ .

Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ........................................

În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ........................................,. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ........................................

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Alte observaţii:7) ........................................ .

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în .... exemplare.

 

Executor fiscal,

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

2) Numele, prenumele/denumirea.

3) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

5) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. intabulat cu nr. ............./..........................., în Cartea funciară nr. .......... a localităţii ......................................../transcris cu nr. ............./..........................., în registrul de transcripţiuni al Judecătoriei ........................................).

6) Se va menţiona felul terenului.

7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă. precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 7

Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

 

Aprobat.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

 

..........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

L.S.

 

 

 

Avizat.

 

Conducătorul organului de control fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ..........................................................

 

DECIZIE

de ridicare a măsurilor asigurătorii,

emisă la data de ..............................

 

În temeiul art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul/plătitorul ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., codul de identificare fiscală 1) ........................................, se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............./data ........................................, constând în:

a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ........................................;

b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane ........................................ 2) ;

c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ........................................

Motivarea dispunerii ridicării măsurilor asigurătorii:

Creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege.

În temeiul art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

 

Şeful compartimentului cu atribuţii de control fiscal,

 

...........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

Întocmit.

 

...........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

 

II.

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii

2. Format: A4

3. Se utilizează: în baza art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la organul de executare;

- 1 exemplar la organul de control fiscal.

7. Se arhivează:

- 1 exemplar la dosarul de control fiscal;

- 1 exemplar la dosarul de urmărire.

 

FORMULARUL 8

Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Aprobat.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

 

..........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

L.S.

 

 

 

Avizat.

 

Conducătorul compartimentului juridic,

 

..........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

Conducătorul organului de executare,

 

..........................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

PROCES-VERBAL

de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, încheiat astăzi ........................, luna ........................, anul ..............

 

În baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că debitorul ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., cod de identificare fiscală 1) ........................................, a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, constând în ................................................................................, în valoare de ........................................, lei, din care a achitat suma de ........................................, lei, prin ........................................, termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada ........................................, prin ........................................ .

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din ........................................, s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:

 

Natura obligaţiilor fiscale restante la Fondul pentru mediu 2)

Începerea termenului de prescripţie

(scadenţa sau titlul executoriu)

Suma datorată

(lei)

Perioada de întrerupere/suspendare a termenului de prescripţie

Suma pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită

(lei)

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii 3)

Debit

Accesorii 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anexează următoarele documente justificative:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare.

 

 

Conducătorul compartimentului cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori,

 

Conducătorul compartimentului cu atribuţii de executare silită,

..........................................................

 

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit.

(numele, prenumele şi semnătura)

 

..........................................................

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

1) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

3) Se completează şi cu dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, datorate conform Codului de procedură fiscală.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de colectare din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă un exemplar la compartimentul de evidenţă contribuabili/plătitori.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 9

Titlul executoriu

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Către 1) ........................................

cod de identificare fiscală ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., sector ...., localitatea ........................................, judeţul ........................................, cod poştal ........................................

 

TITLUL EXECUTORIU

Nr. ...................................

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 2)

Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată al obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu înscrise în actele mai sus menţionate prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în condiţiile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II.

 

II.

1. Denumire: Titlu executoriu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă: un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 10

Somaţie

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Către 1) ........................................

cod de identificare fiscală ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., sector ...., localitatea ........................................, judeţul ........................................, cod poştal ........................................

 

SOMAŢIE

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

În baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, va înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, anexat/anexate.

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 2)

Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz. gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II.

 

II.

1. Denumire: Somaţie

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 11

Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

ADRESA

de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

Către ........................................ 1)

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

În baza art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului urmărit 2)  ........................................, conform titlului executoriu emis/titluri lor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Sumele vor fi reţinute şi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................, după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare1 2 3)

Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

În situaţia în care nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat ori nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveţi obligaţia să ne înştiinţaţi în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare ale terţului poprit.

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale; impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

 

II.

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la terţul poprit.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 12

Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

ADRESA

de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

 

Către ........................................ 1)

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

În temeiul art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ........................................ 2), conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Sumele vor fi reţinute şi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................, după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare* 3)

Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia4), până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fi scale aferente bugetului administrat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Denumirea şi sediul băncii.

2) Numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, şi domiciliul fiscal; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

4) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.

 

II.

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la bancă.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 13

Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Către 1)  ........................................ cod de identificare fiscală ........................................,

str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., sector ...., localitatea ........................................, judeţul ........................................, cod poştal ........................................

 

ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII

 

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile dumneavoastră bancare în lei şi/sau în valută, precum şi orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către:

........................................ 2), până la concurenţa sumei ........................................ lei, reprezentând obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, neachitate până la termenul de scadenţă, cât şi la termenele care v-au fost acordate prin somaţia de plată nr. ........................................ din ........................................ 3).

Vă rugăm să ne faceţi dovada plăţii obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, transmiţând copia documentelor de plată prin fax la nr. ........................................, ori la adresa de e-mail: venituri@afm.ro

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că se va proceda la aplicarea tuturor modalităţilor de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţei fiscale pe care o datoraţi bugetului Fondului pentru mediu.

 

Cu stimă,

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.

2) Denumirea terţului poprit.

3) În cazul în care s-au emis mai multe somaţii de plată, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

II.

1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 14

Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

de sechestru pentru bunuri mobile

 

Încheiat astăzi, ........................, luna ........................, anul .............., ora............, în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ..........

În temeiul art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ........................................, executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........................................, delegaţia nr. ........................................, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului 1) cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., sectorul ...., bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., judeţul ........................................, cod de identificare fiscală 2) ........................................, care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ........................................ din ........................................ nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 3)

Titlul executoriu

nr./data 4)

Cuantumul sumei datorate 5 )

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare.

Potrivit art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.

Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în 6):

........................................, bunurile fiind lăsate în custodia ........................................, din localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., care va depozita bunurile în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. .... .

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile  ................................................................................

În legătură cu bunurile mobile sechestrate debitorul ........................................ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........................................

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:

................................................................................

................................................................................

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate atât timp cât durează executarea silită, în cazul în care obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...., exemplare, ........................................ 7).

 

Executor fiscal,

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

 

Custode

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioara.

6) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

 

II.

 

ANEXA

la Procesul-verbal de sechestru nr. ........................................ din ........................................

 

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

Denumirea bunurilor mobile, descriere, semne particulare de identificare, stare de uzură dacă este cazul

Cantitatea

Valoarea estimativă

(exclusiv TVA)

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Executor fiscal,

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

 

Custode

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

III.

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile + Anexa la Procesul-verbal de sechestru nr. ........................................ din ........................................

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.

6. Circulă:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la custode (dacă este cazul).

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 15

Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

de sechestru pentru bunuri imobile

Încheiat astăzi ........................, luna ........................, anul .............., ora .............., în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ....

 

În temeiul art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ........................................, executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........................................, delegaţia nr. ........................................, am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului 1) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., sectorul ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ........................................, cod de identificare fiscală 2) ........................................,

care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ........................................ din ........................................ nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 3)

Titlul executoriu nr./data 4)

Cuantumul sumei datorate 5)

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunurilor imobile:

- clădire în suprafaţă de ........................................, compusă din ........................................ şi construită din ........................................, stare de uzură/semne particulare ........................................, situată în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., deţinută în baza 6) ........................................, evaluată la suma de ........................................, lei (exclusiv TVA);

- teren 7) ........................................, în suprafaţă de ........................................, situat în ........................................, str. ........................................, nr. ...., deţinut în baza 6) ........................................, evaluat la suma de ........................................,  lei (exclusiv TVA).

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală.

Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

- ........................................, domiciliat în ........................................, legitimat cu ........................................, în calitate de ........................................;

Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ........................................,

În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ........................................, menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........................................ .

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ........................................ .

Alte menţiuni: ........................................ 8)

Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.

Dacă obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...., exemplare, ........................................ 9).

 

Executor fiscal

Debitorul

 

(sau persoana majoră cu care locuieşte)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

 

Martori:

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.

7) Se va menţiona felul terenului.

8) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă.

9) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile

2. Format: A4.

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 16

Proces-verbal de instituire a administratori]Iui-sechestru

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............/...........................

 

PROCES-VERBAL

de instituire a administratorului-sechestru, încheiat astăzi, ........................, luna ........................, anul ..............

 

În baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere că debitorul 1) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........................................, cod de identificare fiscală 2) ........................................,

în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, are următoarele obligaţii de plată:

 

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 3)

Titlul executoriu nr./data 4)

Cuantumul sumei datorate 5)

- lei -

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat Somaţia nr. ............/........................... pentru stingerea creanţei fiscale la Fondul pentru mediu s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat Procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ............/ data6)..........................., constând în:

- clădire în suprafaţă de ........................................, compusă din ........................................ şi construită din ........................................, situată în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., evaluată la suma de ........................................, lei (exclusiv TVA);

- teren în suprafaţă de ........................................,  felul terenului ........................................, situat în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., evaluat la suma de ........................................,  lei (exclusiv TVA);

- alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) ................................................................................;

- bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ................................................................................ .

 

Pentru administrarea bunurilor sechestrate se numeşte administrator-sechestru 7) ........................................, din localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală2) ........................................ .

În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului-sechestru ţinând seama de activitatea depusă.

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului-sechestru.

 

Executor fiscal

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Legitimaţia nr. ........................................

 

Am primit în păstrare, în calitate de administrator-sechestru, bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.

Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute la art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Administrator-sechestru

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6) În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

7) Numele, prenumele/denumirea administratorului-sechestru.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- 1 exemplar la administratorul-sechestru;

- 1 exemplar la organul de executare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 17

Proces-verbal de predare-primire

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 1)

încheiat astăzi ........................, luna ........................, anul .............., ora .............., în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., locul predării/primirii ........................................,

 

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

În temeiul art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ........................................, executor fiscal, cu legitimaţia nr. ............./........................... am predat/am primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ........................................, înregistrat cu nr. ............./........................... la Administraţia Fondului pentru Mediu, care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.

 

Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar/ U.M.

Cota TVA aferentă 2)

Valoarea

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, ........................................, legitimat cu........................................, în calitate de reprezentant al 3) ........................................, am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai sus.

Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.

Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................, după reţinerea comisionului de ......%.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Executor fiscal

Reprezentantul unităţii de vânzare în regim de consignaţie

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

1) Se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute.

2) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Se menţionează denumirea şi CUI-ul unităţii de vânzare în regim de consignaţie.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 18

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

ANUNŢUL

privind vânzarea pentru bunuri mobile

Anul .............., luna ........................, ziua ..............

 

În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ........................, luna ........................, anul .............., ora............, în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., se vor vinde prin 1) ........................................, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 2) ........................................, cu domiciliul fiscal în  localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,cod de identificare fiscală 3) ........................................ .

 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară

(Se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul.)

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

(lei)

Cota TVA/ neimpozabil 4)

1. ........................................

 

 

2. ........................................

 

 

3. ........................................

 

 

4. ........................................

 

 

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon

Data afişării: ........................................

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

Executor fiscal:

Numele ........................................

Prenumele ........................................

Semnătura........................................

 

1) Se va indica metoda de vânzare.

2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului.

3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul Vil din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

II.

1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circulă câte un exemplar la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 19

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

ANUNŢUL

privind vânzarea pentru bunuri imobile

Anul .............., luna ........................, ziua ..............

 

 

În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ........................, luna ........................, anul .............., ora............, în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., se vor vinde prin 1) ........................................,următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 2) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală 3) ........................................:

a) clădire în suprafaţă de ........................................, compusă din ........................................, şi construită din ........................................, situată în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ........................................, lei (exclusiv TVA) 4);

b) teren 5) în suprafaţă de ........................................, situat în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ........................................,  lei (exclusiv TVA) 4).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

 

Creditori 6)

Sarcini 7)

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, inclusiv la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul ........................................ .

Data afişării: ........................................

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

Executor fiscal:

Numele ........................................

Prenumele ........................................

Semnătura........................................

 

1) Se va indica metoda de vânzare.

2) Se vor preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului.

3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

5) Se va menţiona felul terenului.

6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.

7) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora.

 

II.

1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează: în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circulă câte un exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, orice alt loc public.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 20

Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

de licitaţie pentru bunuri mobile

 

Încheiat astăzi ......................., anul .............., luna ........................, ora .............., în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale restante la Fondul pentru mediu, faţă de debitorul 1) ........................................, din localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., cod de identificare fiscal 2) ........................................, în sumă de ........................................ lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data 3) ........................................ emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a sechestrat bunul mobil înscris în Procesul-verbal de sechestru nr. ........................................ din ........................................ întocmit de ........................................ .

Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ........................................, în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul 4) ........................................, la 5) ........................................, precum şi 6) ........................................ .

În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:

Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunului mobil ........................................;

- descrierea sumară ........................................;

- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil ........................................;

- preţul de pornire a licitaţiei ........................................ lei (exclusiv TVA):

- data ......................., ora .............., locul vânzării .......................................;

- numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului .......................................;

- creditori urmăritori ....................................... .

Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) ....................................... .

Preţul de evaluare a bunului mobil ....................................... lei (exclusiv TVA).

Licitaţia 7) ........................................ a început de la preţul de ........................................ lei 8) (exclusiv TVA).

Adjudecarea s-a făcut în favoarea 9) ........................................ la preţul de adjudecare de ........................................ lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de ........................................ lei.

 

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.

Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:

................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz În care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.

10) ................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 1 2 3 4 5 6 7

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în .......... exemplare

 

Comisia de licitaţie:

Participanţi:

Numele, prenumele, semnătura

Numele, prenumele, semnătura

LS.

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile imobile sechestrate.

5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.

6) Alte locuri unde a fost afişat Anunţul de vânzare.

7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.

8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.

9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz.

10) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

 

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 21

Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE

pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

 

Încheiat astăzi ......................., anul .............., luna ........................, ora .............., în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale datorate la Fondul pentru mediu debitorul 1) ........................................, din localitatea........................................, str. ........................................ nr. .... cod de înregistrare fiscală 2) ........................................, în sumă de ........................................, lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data 3) ........................................, emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-au sechestrat bunurile înscrise în Procesul-verbal de sechestru nr. . ........................................ din ........................................, întocmit de ........................................ .

Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ........................................, în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul 4) ........................................, la 5)  ........................................, precum şi 6) ........................................ .

În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:

Executorul fiscal a dat citire Anunţului de vânzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri) ........................................;

- descrierea sumară ........................................;

- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ........................................;

- preţul de pornire a licitaţiei ........................................ lei (exclusiv TVA);

- data ........................, ora ..............,  locul vânzării ........................................;

- numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului ........................................;

- creditori urmăritori ........................................ .

Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant.) ........................................ .

Preţul de evaluare a bunurilor ........................................ lei (exclusiv TVA).

Licitaţia 7) ........................................, a început de la preţul de ........................................ lei 8) (exclusiv TVA).

Adjudecarea s-a făcut în favoarea 9) ........................................ la preţul de adjudecare de ........................................,  lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de ........................................,  lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.

Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării.

Plata se va face ........................................ (integral) sau în ........................................ (rate lunare), cu un avans de 10) ........................................ lei şi cu plata unei dobânzi de ........................................ lei, la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................................................................................, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:

................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.

În conformitate cu art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.

11) ................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........ exemplare.

 

Comisia de licitaţie:

Participanţi:

Numele, prenumele, semnătura

Numele, prenumele, semnătura

L.S.

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile sechestrate.

5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.

6) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare.

7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.

8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei: în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.

9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului. după caz.

10) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din valoarea TVA.

11) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 22

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr. ............... /data 1) ........................................, emis/emise de ........................................, s-au valorificat prin vânzare directă 2) ........................................ realizată între:

 

Debitor:

Cumpărător:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

cod de identificare fiscală 3) ........................................,

cod de identificare fiscală 3) ........................................,

str. ........................................ nr. ....

str. ........................................ nr. ....

localitatea ........................................

localitatea ........................................

judeţul ........................................

judeţul ........................................

 

Datele de identificare ale bunurilor:

- clădire în suprafaţă de ........................................, compusă din ........................................ şi construită din ........................................, stare de uzură/elemente particulare ........................................, situată în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ....  

- teren 4) în suprafaţă de ........................................ situat în ........................................, str. ........................................ nr. .... .

- alte bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile ................................................................................ situate în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. .... .

- bunuri mobile/date de identificare 5) ........................................

- descrierea sumară a bunurilor mobile ........................................

Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut la preţul de ........................................  (lei) pentru care s-a calculat T.V A. în sumă de ........................................  (lei) sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.

În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate, pe baza căruia, în cazul bunurilor imobile, se face înscrierea în cartea funciară.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ....... exemplare.

 

Conducătorul organului de executare:

Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

L.S.

 

 

Executor fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

2) Denumirea bunului/bunurilor valorificat/te prin vânzare directă.

3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va menţiona felul terenului.

5) Se vor menţiona denumirea bunurilor mobile şi datele de identificare ale acestora.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la cumpărător;

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 23

Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât adjudecatarul 1) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................, cod de înregistrare fiscală 2) ........................................,  nu a plătit la termenul prevăzut de lege preţul bunului/bunurilor sechestrat/te prin Procesul-verbal de sechestru nr. ........................................ din ........................................ , întocmit de ........................................, adjudecat/te la licitaţia organizată de ........................................,  în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitorul 2) ........................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................,  str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................, cod de înregistrare fiscală 2) ........................................,  , s-au calculat următoarele sume de plată:

 

Natura sumelor de plată

Suma

(lei)

Diferenţa de preţ

 

Cheltuieli prilejuite de noua licitaţie

 

Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor

 

TOTAL

 

 

În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Data emiterii ........................................

 

Conducătorul organului de executare:

Executorul fiscal:

Numele ........................................

Numele ........................................

Prenumele ........................................

Prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor menţiona; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la debitor

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 24

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE

pentru bunuri Imobile sau pentru ansamblu de bunuri

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ........................................ din data de ........................................, emis de ........................................, s-a valorificat prin vânzare la licitaţie1) ........................................ realizată între:

 

Debitor:

Cumpărător:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

cod de identificare fiscală 2) ........................................,

cod de identificare fiscală 2) ........................................,

str. ........................................ nr. ....

str. ........................................ nr. ....

localitatea ........................................

localitatea ........................................

judeţul ........................................

judeţul ........................................

 

Datele de identificare ale bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):

- clădire în suprafaţă de ........................................, compusă din ........................................ şi construită din ........................................, stare de uzură/elemente particulare ........................................, situată în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. .... 

- teren 3) în suprafaţă de ........................................ situat în ........................................, str. ........................................ nr. .... .

- alte bunuri ........................................

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........................................ lei pentru care s-a calculat TVA în sumă de ........................................ lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin, (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pe valoarea adăugată datorată se calculează prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:

- ........................................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................,   în contul nr. ........................................;

- ........................................ lei, reprezentând TVA aferentă cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................,   în contul nr. ........................................

2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:

a) sume achitate:

 

- ........................................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................  lei, reprezentând suma taxei pe valoare adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil (clădire, teren) sau altor bunuri calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................  lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participaţie la licitaţie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................  lei, reprezentând TVA aferentă avansului 4), cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

b) suma rămasă de plată: ........................................ lei

5)  ................................................................................................................................................................

Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.

În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. * 1 2 3 4 5 6 7

 

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

L.S.

 

 

Executor fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri).

2) Se vor menţiona; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va menţiona felul terenului.

4) Avansul este de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA aferentă.

5) Se vor menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobânda şi TVA aferente.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire; formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- exemplarul 1 (albastru) la cumpărător;

- exemplarul 2 (roşu) la debitor.

7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 25

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din .......................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

de adjudecare pentru bunuri mobile

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ........................................ din ........................................ data de emis de s-a valorificat prin vânzare

la licitaţie 1) ........................................  realizată între:

 

Debitor:

Cumpărător:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

(numele, prenumele/denumirea, forma juridică)

cod de identificare fiscală 2) ........................................,

cod de identificare fiscală 2) ........................................,

str. ........................................ nr. ....

str. ........................................ nr. ....

localitatea ........................................

localitatea ........................................

judeţul ........................................

judeţul ........................................

 

Datele de identificare a bunului mobil ........................................

Descrierea sumară ........................................

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........................................ lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ........................................ lei.

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A, de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:

 

- ........................................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................;

- ........................................ lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............... /data ........................................, în contul nr. ........................................ .

În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Împotriva prezentului înscris cel Interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ........ exemplare.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal)

Numele şi prenumele ........................................

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

L.S.

 

 

Executor fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura ........................................

 

 

1) Denumirea bunului adjudecat.

2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- exemplarul 1 (albastru) la cumpărător;

- exemplarul 2 (roşu) la debitor.

7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 26

Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

 

- model -

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

privind cheltuielile de executare silită nr. ........................

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu în sarcina debitorului 1) ........................................, din localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală 2) ........................................, în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr. ............... /data 3)........................................, emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:

 

Felul cheltuielilor

Denumirea documentului justificativ, numărul şi data

Suma de executare

(lei)

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare.

Data emiterii: ........................................

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

Executor fiscal

Numele ........................................

Prenumele ........................................

Semnătura ........................................

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.

6. Circulă un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 27

Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

Dosar de executare nr. ............./...........................

 

PROCES-VERBAL

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

Încheiat astăzi ......................., luna ........................, anul .............., ora ..............

 

În temeiul art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu faţă de debitorul 1) ........................................ din localitatea ........................................, str. ......................................... nr. ..., cod de identificare fiscală 2) ........................................, în sumă de ........................................ lei, specificate în Titlul executoriu nr. ............... /data 3)........................................, emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de ........................................ lei, la data de ........................................ .

S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

 

Nr. crt.

Numele sau denumirea creditorului

Domiciliul fiscal

Natura creanţei fiscale şi titlul3) care o constată

Cuantumul creanţei

Suma distribuită (lei)/ numărul contului

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive:

................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Creditorii,

Reprezentanţi ai creditorilor,

Numele şi prenumele .........................................

.........................................

prezenţi la distribuire,

Semnătura .........................................

.........................................

Numele şi prenumele .........................................

L.S.

 

Semnătura .........................................

 

 

 

Executor fiscal

 

 

Numele şi prenumele .........................................

 

 

Semnătura .........................................

 

 

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la debitor;

- câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

 

FORMULARUL 28

înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu

 

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Nr. ........................ din ........................

 

Denumirea debitorului .........................................

C.U.I. .........................................

Domiciliul fiscal .........................................

Dosar fiscal .........................................

 

ÎNŞTIINŢARE

privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu

 

În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale la Fondul pentru mediu, după cum urmează:

 

Informaţii referitoare la documentele de plată

Informaţii referitoare la stingerea sumelor

Document de plată Nr./dată

Data plăţii

Suma achitată

Denumirea obligaţiilor fiscale

Document de creanţă 1)

Categoria sumei de plată 2)

Termen de plată

Suma stinsă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

TOTAL:

 

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare, în speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şt prin care s-a individualizat creanţa la Fondul pentru mediu: DEC - declaraţie, DEC. IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenţie. DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data, HOT. - hotărârea judecătorească.

2) Seva menţiona categoria de sumă: D - debit, DOB - dobândă. M - majorare de întârziere, A-amenda, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere.

 

II.

1. Denumire: înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă:

- 1 exemplar la dosarul de urmărire;

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează la dosarul de urmărire.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI- ASR-05-IV/0) în baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI- ASR-05-IV/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 255 din 15.03.2017 şi Avizul de transmitere nr. 256 din 15.03.2017 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA;

- discuţiile şi propunerile formulate În şedinţa din data de 13 aprilie 2017 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 13 aprilie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NIASR-05-IV/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 20 din 12 februarie 2015 pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI- ASR-05-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 februarie 2015.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

„Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şt lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI- ASR-05-IV/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA., republicată 1), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. în numele şi în contul statului 2), cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susţinere oficială şi de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE şi 2001/77/CE 3), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

 

 

1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326, 08/12/2011 P. 0045 - 0112. Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 prevede faptul că orientările cuprinse în Acordul privind creditele la export care beneficiază de sprijin public al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) trebuie să fie aplicate în Uniunea Europeană. Textul acordului este cuprins în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export şi a investiţiilor realizate de companii româneşti în străinătate.

(2) în baza prezentei norme EximBank asigură, în numele şi în contul statului, exporturile româneşti de bunuri şi/sau servicii cu plata amânată, realizate într-o perioadă egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), precum şi investiţiile româneşti în străinătate. EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Tipurile de poliţe de asigurare emise de EximBank în numele şi în contul statului şi ale căror mecanisme sunt reglementate de prezenta normă sunt următoarele:

a) poliţa de asigurare a creditului furnizor;

b) poliţa de asigurare a creditului cumpărător;

c) poliţa de asigurare a investiţiilor româneşti de capital în străinătate.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formarea personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific, de susţinere oficială de către stat a exportului de bunuri şi servicii originare din România, care constă în acoperirea riscurilor comerciale, politice şi de forţă majoră aferente creditelor la export;

2. asigurarea investiţiilor de capital în străinătate - instrument financiar specific, de susţinere oficială de către stat a investiţiilor de capital realizate de companii româneşti în ţări cu risc politic ridicat, care constă în acoperirea riscurilor politice care împiedică realizarea investiţiei/proiectului de investiţie;

3. asigurat:

a) exportatorul român care acordă creditul furnizor în baza unui contract de export;

b) instituţia financiară, consorţiul de instituţii financiare sau reprezentantul legal al consorţiului de instituţii financiare care acordă creditul cumpărător pentru realizarea unui contract de export;

c) persoana juridică română care realizează investiţia de capital în străinătate;

4. avans - suma care trebuie achitată exportatorului român de către cumpărătorul extern cel mai târziu la data de început a creditului la export 4) şi care nu poate fi mai mică de 15% din valoarea bunurilor şi serviciilor exportate;

5. beneficiarul investiţiei-compania, asociaţia, parteneriatul sau orice formă de entitate din ţara-gazdă care deţine dreptul de proprietate sau dreptul de a dispune de activele care contribuie la implementarea investiţiei de capital în străinătate;

6. costuri locale - cheltuieli efectuate de exportator în ţara debitorului cu bunurile şi serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de către exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; în această categorie nu este inclus comisionul plătibil de către exportator agentului său din ţara debitorului;

7. costuri locale eligibile - partea din costurile locale care poate fi luată în calculul sumei asigurate, a cărei valoare nu poate depăşi valoarea avansului;

8. credit cumpărător - împrumutul acordat de o instituţie financiară sau de un consorţiu de instituţii financiare cumpărătorului extern sau băncii acestuia, în scopul plăţii contravalorii bunurilor/serviciilor achiziţionate de la exportatorul român;

9. credit furnizor - finanţarea de către exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din România, prin acceptarea efectuării plăţii de către aceştia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

10. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumpărător;

11. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. În cazul asigurării creditului cumpărător, debitorul este împrumutatul, semnatar al acordului de credit cumpărător, care poate fi cumpărătorul extern sau banca acestuia;

12. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, altele asemenea), entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), alte instituţii similare;

13. despăgubire - suma pe care o poate plăti EximBank asiguratului în cazul producerii riscului acoperit, rezultată prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată;

14. exportator - persoana juridică română, legai constituită, autorizată să desfăşoare activităţi de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajaţi în realizarea contractului de export;

15. franşiza - partea procentuală din suma asigurată sau din pierderea asigurată care nu este suportată de către EximBank;

 

4) Conform definiţiei din Acordul OCDE, anexa II la Regulament.

 

16. investiţia de capital în străinătate - orice fel de investiţie de capital (stabilită în conformitate cu reglementările legale în vigoare în ţara-gazdă) realizată pe teritoriul ţării-gazdă, aflată în proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care constă în:

a) investiţii directe de capital, cum ar fi: acţiuni sau drepturi de proprietate într-o companie sau entitate cu personalitate juridică; dreptul de a participa la profituri sau câştiguri din lichidarea oricărei companii înfiinţate în parteneriat; drepturi de participaţie la activele unei companii fără personalitate juridică; investiţii de portofoliu, inclusiv participaţii minoritare în companii constituite în parteneriat; acţiuni preferenţiale şi acţiuni ce rezultă din conversia instrumentelor de debit; împrumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investiţiei, unde împrumutul are o maturitate mai mare de 1 an (dacă orice astfel de împrumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mică de 3 ani, asigurarea poate fi avută în vedere dacă investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung faţă de proiectul de investiţii); alte forme similare stabilite prin lege;

b) investiţii indirecte de capital, care au loc pe o perioadă mai mare de 3 ani şi care depind în mod nemijlocit de producţia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investiţiei, cum ar fi: contracte de împărţire a producţiei; contracte de participare la profit; contracte de management; acorduri de franciză în care francizorul oferă beneficiarului francizei un pachet de resurse, cum ar fi mărci de piaţă, know-how, asistenţă în management; acorduri de licenţă în care cel care oferă licenţa către beneficiarul licenţei oferă şi tehnologia; contracte la cheie în care contractorul este responsabil cu înfiinţarea unei unităţi complete de producţie sau servicii în ţara-gazdă; acorduri de leasing în care finanţatorul/locatorul închiriază bunurile de capital utilizatorului/locatarului şi în care plăţile depind substanţial de producţia, veniturile sau profiturile proiectului de investiţii; obligaţiuni subordonate emise de beneficiarul investiţiei; garanţiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru împrumuturi luate de beneficiarul investiţiei; alte forme similare stabilite prin lege;

17. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

18. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul poate să solicite despăgubirea;

19. pierdere asigurată - parte din pierderea înregistrată de asigurat ca urmare a producerii riscului acoperit, determinată ca valoare totală sau parţială din suma asigurată, aferentă sumelor datorate şi neachitate de debitor;

20. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

21. suma asigurată - valoarea maximă expusă la risc ce poate fi acoperită de EximBank stabilită prin poliţa de asigurare;

22. sume reţinute pe riscul asiguratului - partea din franşiză care trebuie să fie suportată de către asigurat şi care nu poate fi cedată către un alt asigurător;

23. valoarea bunurilor/serviciilor exportate-contravaloarea bunurilor/serviciilor necesare pentru realizarea mărfurilor/ serviciilor care fac obiectul unui contract de export, în care se includ, fără a se limita la, cheltuieli cu producerea, livrarea, transportul bunurilor, importurile de completare, plata salariilor etc.;

24. valoarea exportului - valoarea totală a exportului de efectuat, formată din valoarea bunurilor/serviciilor exportate şi valoarea costurilor locale, acolo unde există, în conformitate cu contractul legal încheiat între exportatorul român şi cumpărătorul extern (contract ferm sau contract-cadru însoţit de comenzi confirmate), al cărui obiect constă în exportul de bunuri şi/sau servicii originare din România.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - EximBank asigură, în numele şi în contul statului, creditele la export pe termen mediu şi lung şi investiţiile româneşti de capital în străinătate împotriva pierderilor datorate riscurilor comerciale, politice sau de forţă majoră.

Art. 6, - Asigurarea creditului la export acoperă pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare şi/sau postlivrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:

a) factori de natură comercială:

(i) debitorul nu a efectuat plata la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de export/acordul de credit cumpărător;

(ii) împotriva debitorului există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de insolvenţă, o hotărâre validă de dizolvare/lichidare, altă decizie care, potrivit sistemului legai din ţara debitorului, atestă insolvenţa de jure sau de facto a debitorului;

(iii) debitorul a suspendat/denunţat unilateral contractul de export sau a refuzat preluarea bunurilor livrate şi/sau recepţia serviciilor efectuate, fără temei legal sau contractual 5);

b) factori de natură politică:

(i) moratoriu general privitor la datoria externă, declarat de guvernul din ţara debitorului sau de guvernul unei terţe ţări prin intermediul căreia trebuie efectuată plata;

(ii) orice evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor;

 

5) Nu se aplică în cazul creditului cumpărător.

 

(iii) orice act sau decizie luată de guvernul unei ţări, alta decât România, inclusiv orice act sau decizie a autorităţilor publice, asimilate unei intervenţii a guvernului, care împiedică executarea contractului de export;

(iv) dispoziţii legale adoptate în ţara debitorului, prin care se stipulează că plăţile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în monedă locală, fără a ţine cont de faptul că, drept urmare a fluctuaţiilor cursului de schimb, aceste plăţi convertite în moneda contractului de export nu mai acoperă valoarea creanţei în momentul transferului de fonduri;

(v) măsuri sau decizii luate de Guvernul României, inclusiv cele luate de Uniunea Europeană, referitoare la derularea comerţului cu state terţe (cum ar fi interzicerea exporturilor către aceste state terţe), care împiedică total sau parţial derularea contractului de export, cu condiţia ca efectele acestor măsuri sau decizii să nu fie compensate în alt fel prin adoptarea unor măsuri compensatorii;

c) factori de natura forţei majore:

(i) evenimente de tipul forţei majore declarate şi constatate în mod oficial de autoritatea competentă din ţara debitorului (inundaţii, cutremure, erupţii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear etc.);

(ii) războaie, războaie civile, revoluţii, revolte, tulburări sociale, alte evenimente similare, care au loc în ţara debitorului.

Art. 7. - (1) Asigurarea investiţiilor româneşti de capital în străinătate acoperă pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:

(i) evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în ţara-gazdă şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor;

(ii) expropriere;

(iii) război şi revolte civile;

(iv) nerespectarea acordului de investiţie de către guvernul ţării-gazdă.

(2) Se exclud de la asigurare pierderile înregistrate de către asigurat cauzate de:

a) aplicarea oricăror legi, decrete sau acte normative care erau în vigoare în ţara-gazdă la data semnării poliţei de asigurare sau orice acţiune/lipsa de acţiune a guvernului ţării-gazdă sau oricare alt eveniment care s-a produs înainte de data semnării poliţei de asigurare;

b) practicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a unor acte de corupţie, spălare de bani sau încălcarea legislaţiei şi reglementărilor cu caracter nediscriminatoriu şi cu aplicare generală elaborate de guvernul ţării-gazdă şi care nu au ca efect confiscarea;

c) neaplicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a normelor legale privind cerinţele de protecţie a mediului care sunt în vigoare la data semnării poliţei de asigurare;

d) încălcarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a obligaţiilor asumate faţă de guvernul ţării-gazdă,

e) orice acţiune sau omisiune:

(i) a guvernului ţării debitorului sau ţării-gazdă, care a fost acceptată de asigurat sau beneficiarul investiţiei, cu excepţia cazului în care un astfel de accept a fost obţinut prin forţă; sau

(ii) care este în mod cert atribuită deciziei conducerii asiguratului sau beneficiarului investiţiei, inclusiv refuzul oricăreia dintre acestea de a se conforma fie prevederilor legilor în vigoare ale ţării-gazdă, fie obligaţiilor faţă de sau compensărilor date de către guvernul ţării-gazdă;

f) existenţa unei dispute (litigiu sau neînţelegere de orice natură) între asigurat/beneficiarul investiţiei şi guvernul ţării-gazdă cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de natură comercială stipulate în acordul de investiţie.

Art. 8. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de armament;

b) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank 6);

c) exportul sau investiţiile în străinătate care au un impact negativ asupra mediului în ţara debitorului sau în ţara-gazdă, conform cerinţelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

d) exportul către operatori economici asociaţi;

e) exportul către o persoană fizică.

 

6) Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei da fabricaţia a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

Art. 9. - (1) Data producerii riscului este:

A. Asigurarea creditului - furnizor:

(i) data scadenţei creditului la export;

(ii) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului;

(iii) data la care exportatorul a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrală a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul.

B. Asigurarea creditului cumpărător:

(i) data producerii riscului este data scadenţei ratei de rambursat/dobânzii de plătit;

(ii) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

C. Asigurarea investiţiilor româneşti de capital în străinătate:

Data producerii riscului:

a) data la care asiguratul nu a putut realiza transferul sumelor aferente investiţiei, în cazul asigurării riscului de transfer;

b) data la care asiguratul este privat de exercitarea drepturilor sale de proprietate sau de control asupra investiţiei asigurate sau este privat de dreptul său de a folosi sau dispune de dividende, profituri sau alte venituri băneşti obţinute de pe urma investiţiei, în cazul riscului de expropriere;

c) data la care are loc distrugerea, dispariţia sau deteriorarea activelor corporale (altele decât metale şi pietre preţioase, opere de artă, antichităţi, bani şi documente) în ţara-gazdă, în cazul riscului de război şi revolte civile;

d) data comunicată în mod oficial referitoare la declanşarea evenimentului asigurat sau, după caz, data la care asiguratul declară că nu a putut efectua operaţiuni esenţiale care să menţină capacitatea financiară a beneficiarului investiţiei, în cazul riscului de război şi revolte civile;

e) data la care se dă o sentinţă judecătorească/decizie arbitrală finală, definitivă şi irevocabilă în cazul riscului de nerespectare a acordului de investiţie.

(2) Termenul de transmitere a Notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(3) Perioada de aşteptare este de:

a) 90 de zile de la data Notificării producerii riscului de către asigurat, dacă riscul se produce în perioada de postlivrare în cazul asigurării creditului furnizor sau în cazul asigurării creditului cumpărător;

b) 180 de zile de la data Notificării producerii riscului de către asigurat, dacă riscul se produce în perioada de prelivrare în cazul asigurării creditului furnizor sau în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital;

(4) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului privat sau în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.

Art. 10. - (1) Operaţiunea de asigurare se acordă în limita a 85% din valoarea contractului de export.

(2) Fără a aduce atingere alin. (1), suma asigurată de EximBank în cazul creditelor la export este de maximum 85% din valoarea totală a bunurilor/serviciilor exportate, la care se mai poate adăuga o sumă reprezentând costuri locale eligibile a căror valoare nu poate depăşi 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate.

(3) Fără a aduce atingere alin. (2), în cazul asigurării creditului-cumpărător, suma asigurată poate include dobânda curentă aferentă creditului şi prima de asigurare.

(4) în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate, suma asigurată este egală cu maximum valoarea investiţiei la care se pot adăuga veniturile previzionate a se obţine de pe urma acestei investiţii (profit, dividende).

Art. 11 - în suma asigurată nu pot fi incluse următoarele:

a) comisioanele, spezele bancare, dobânzile penalizatoare şi orice alte penalităţi datorate de către debitor sau prevăzute pentru proiectul/acordul de investiţie;

b) compensaţii rezultate în urma aplicării unor prevederi legale sau în urma unor înţelegeri în afara proiectului de investiţie/acordului de investiţie;

c) creanţe rezultate în urma producerii unor riscuri neasigurate;

d) creanţele care fac obiectul altei poliţe de asigurare.

Art. 12. - Sumele reţinute pe seama asiguratului reprezintă cel puţin 50% din franşiză.

Art. 13. - Procentul asigurat de EximBank poate fi;

a) maximum 85% în cazul creditului furnizor;

b) maximum 90% în cazul investiţiilor în străinătate;

c) maximum 95% în cazul creditului cumpărător.

Art. 14. - (1) Despăgubirea maximă pe care EximBank o poate plăti se determină prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurată.

(2) Despăgubirea efectivă pe care EximBank o plăteşte asiguratului ca urmare a producerii pierderii se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea suferită efectiv de asigurat, fără a se depăşi despăgubirea maximă.

Art. 15. - (1) Perioada maximă de valabilitate a asigurării creditelor la export este de 5 ani pentru ţările din categoria I 7) şi 10 ani pentru ţările din categoria II, conform prevederilor Acordului OCDE şi Regulamentului.

(2) în cazul în care exportul se încadrează în înţelegerile sectoriale din cadrul Acordului OCDE, parte integrantă a Regulamentului, perioada de valabilitate maximă a asigurării este cea stipulată în înţelegerea sectorială aplicabilă.

Art. 16. - (1) Poliţele de asigurare sunt formate din: condiţiile generale de asigurare şi lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţele de asigurare se pot încheia în lei, USD, euro sau în altă monedă liber convertibilă.

(3) în funcţie de prevederile contractului de export se pot stabili termeni şi condiţii specifice de acordare a poliţelor de asigurare, în conformitate cu înţelegerile sectoriale, parte integrantă a Regulamentului.

 

7) În sensul Acordului OCDE, ţările din categoria I sunt ţările OCDE cu venituri ridicate. Toate celelalte ţări intră în categoria II. Clasificarea se realizează anual de Banca Mondială în funcţie de venitul naţional brut pe cap de locuitor.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 17. - (1) Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate generale şi cele particulare aplicabile, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă.

(2) Criterii generale:

a) exportatorul/investitorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva solicitanţilor nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul/investitorul nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru sume ce acoperă valoarea datoriilor restante etc.). În cazul în care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare, în această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare;

d) solicitanţii respectă cerinţele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de corupţie în domeniul creditelor de export susţinute oficial;

e) exportatorul/investitorul respectă cerinţele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

f) exportatorul/investitorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

(3) Criterii particulare:

a) în cazul asigurării creditului la export:

(i) conţinutul naţional al exportului să fie de minimum 50%, cu excepţia exportului de nave;

(ii) creditul la export este acordat pe o durată egală sau mai mare de 2 ani, care poate include perioada de fabricaţie a bunurilor;

(iii) principalul creditului la export se rambursează, de regulă, în rate egale;

(iv) ratele de principal se rambursează şi dobânzile se plătesc la intervale de maximum 6 luni, iar prima rată de principal şi de dobândă trebuie achitate nu mai târziu de 6 luni de la data de început a creditului la export;

(v) perioada de rambursare a creditului la export nu trebuie să depăşească durata de viaţă a bunurilor exportate;

b) în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate:

(i) solicitantul implementează în ţara-gazdă o investiţie de capital;

(ii) capitalul social majoritar al solicitantului nu este deţinut de persoane fizice sau juridice originare din ţara-gazdă;

(iii) investitorul a obţinut autorizaţiile necesare pentru realizarea investiţiei de capital, în conformitate cu legile şi reglementările din ţara-gazdă. în cazul în care, la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la obţinerea autorizaţiilor necesare, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 18. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 19. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export şi investiţiei în străinătate;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului sau ţării-gazdă;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 20. - În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de asigurare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, suma asigurată, moneda asigurării, despăgubirea maximă, procent asigurat, încasarea avansului, condiţii de valabilitate a asigurării, alte condiţii specifice de asigurare.

Art. 21. - În situaţia în care tranzacţia de export/investiţia pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

Art. 22. - Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 23. - EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 24. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.

(2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A., în maximum 90 de zile de la solicitare.

Art. 25. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern sau ţara-gazdă a investiţiei. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului de la debitorul extern sau ţara-gazdă a investiţiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 27. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.