MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 301/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 301         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

77. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

78. - Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

 

415. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

416. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

11. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă, pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salariată.”

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit prevederilor prezentei legi, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 77.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 412.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Poziţia „Nisipuri şi pietrişuri” din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 78.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 413.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2017, doamnei chestor de poliţie Moraru Ion Corina îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 415.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 40 din 5 aprilie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 416.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3), art. 4, art. 5, art. 12 şi art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3), art. 31, 32, 36, 37 şi 68-70 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 23 februarie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Departamentul servicii pentru membri, Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii, Compartimentul juridic şi reprezentanţele regionale din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti 23 februarie 2017.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, precum şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice (firme de audit), în şi din Registrul public al auditorilor financiari de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în cele ce urmează Camera sau CAFR.

 

CAPITOLUL II

Atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 

SECŢIUNEA 1

Atribuirea calităţii de membru al Camerei

 

Art. 2. - (1) Auditorii financiari, persoane fizice, care îndeplinesc cerinţele legale pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi auditorii financiari care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană sau în terţe ţări şi care au fost aprobaţi ca auditori financiari în România, potrivit prevederilor legale existente, trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) cerere pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, datată şi semnată (anexa nr. 1 la prezentele norme) însoţită de un dosar de înscriere ce conţine următoarele documente:

a) copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei;

b) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi (anexa nr. 2 la prezentele norme);

c) copia actului de identitate;

d) cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate;

e) declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie, conform Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 (Hotărârea nr. 27/2016).

(2) La solicitarea atribuirii calităţii de membru al Camerei, auditorul financiar persoană fizică trebuie să declare, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere, statutul de auditor financiar activ sau nonactiv, în condiţiile legii. Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul să exercite activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 75/1999).

(3) Cererea şi dosarul prevăzute la alin, (1) sunt analizate de către Departamentul servicii pentru membri (DSM) sau de către reprezentanţele regionale ale CAFR, după caz. După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), DSM le înaintează Consiliului Camerei, cu propunere de aprobare sau respingere, după caz.

(4) Cererea auditorilor financiari, persoane fizice, pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari se aprobă sau se respinge, după caz, prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(5) Consiliul Camerei respinge cererea pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în următoarele situaţii:

a) dosarul de înscriere prevăzut la alin. (1) nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputaţie, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(6) Auditorul financiar, persoană fizică, care nu a exercitat activităţi din sfera de competenţe a auditorului financiar şi care din motive întemeiate nu a depus cerere pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 (ROF), poate solicita Consiliului Camerei, prin cerere scrisă, însoţită de documente care dovedesc temeinicia acesteia, înscrierea ca membru al Camerei.

(7) Cererea prevăzută la alin. (6) se poate depune la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale în termen de 30 de zile de la data la care au încetat motivele care au justificat depăşirea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) din ROF.

(8) Cererile formulate conform alin. (6) se soluţionează prin hotărâre a Consiliului CAFR.

(9) în situaţia soluţionării favorabile a cererilor prevăzute la alin. (6), solicitantul poate depune documentele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului privind aprobarea înscrierii solicitantului ca membru CAFR.

(10) Hotărârile Consiliului CAFR privind atribuirea calităţii de membru al Camerei se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

(11) Consiliul Camerei respinge cererile de atribuire a calităţii de membru al CAFR prin hotărâre motivată, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentelor norme sau a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz. Camera comunică în scris solicitantului, cu confirmare de primire, hotărârea motivată a Consiliului Camerei şi restituie acestuia jumătate din sumele achitate la depunerea cererii de înscriere ca membru al Camerei.

(12) în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 90/2008), reclamaţiile privind deciziile luate de Cameră, referitoare la autorizare sau refuzuri de autorizare a auditorilor statutari sau a firmelor de audit, se adresează CSIPPC.

Art. 3. - (1) Auditorii financiari din terţe ţări care solicită atribuirea calităţii de membru al Camerei sunt aprobaţi în baza unui acord de reciprocitate încheiat între Cameră şi alte organisme profesionale, membre ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), cu respectarea prevederilor art. 50 din OUG 90/2008.

(2) Auditorii financiari din terţe ţări sunt înscrişi în Registrul public al auditorilor financiari, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Înscrierea auditorilor financiari, persoane fizice, în Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 4. - (1) Se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari numai persoanele fizice cărora le-a fost atribuită calitatea de membru al Camerei şi au fost aprobate de CSIPPC.

(2) în vederea înscrierii în Registrul public, DSM efectuează următoarele activităţi:

a) înregistrează noul membru în baza de date a auditorilor financiari persoane fizice şi juridice, care stă la baza generării Registrului public al auditorilor financiari şi Registrului public electronic al auditorilor financiari (baza de date),

b) pregăteşte documentaţia necesară şi întreprinde demersurile necesare emiterii certificatului, carnetului şi parafei de membru al Camerei;

c) aduce la cunoştinţa auditorului financiar (în scris, electronic sau verbal) hotărârea Consiliului CAFR privind aprobarea ca membru al Camerei, înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari şi invită auditorul financiar pentru a-şi ridica documentele de membru.

(3) La data la care auditorul financiar se prezintă la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) pentru ridicarea documentelor care atestă calitatea de membru CAFR, acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să aibă îndeplinite toate obligaţiile în calitate de membru, prevăzute de legislaţia în vigoare, faţă de Cameră;

b) să achite contravaloarea parafei de auditor financiar;

c) să depună angajamentul prevăzut la anexa nr. 5 din prezentele norme.

Art. 5. - (1) în situaţia în care un auditor financiar pierde documentele eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă), acesta declară pierderea documentelor într-un cotidian naţional şi depune la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) o cerere pentru eliberarea unor duplicate pentru documentele pierdute sau o parafă nouă, după caz.

(2) Cererea este însoţită de copia anunţului publicat conform prevederilor alin. (1).

(3) Documentele pierdute sunt considerate nule, iar CAFR eliberează auditorului financiar duplicate ale certificatului şi carnetului sau o parafă nouă, după caz.

Art. 6. - (1) în situaţia în care un auditor financiar solicită schimbarea documentelor eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă), din diferite motive (deteriorare, modificare nume etc.), depune la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale cerere motivată pentru eliberarea unor noi documente, împreună cu documente justificative, după caz.

(2) Camera eliberează documentele solicitate la alin. (1) şi arhivează documentele depuse de auditorul financiar (la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării noilor documente), timp de 5 ani.

(3) în cazul în care auditorul financiar nu mai deţine documentele pentru care a solicitat schimbarea, se aplică prevederile prevăzute la art. 5.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evidenţa persoanelor fizica, membri CAFR

 

SUBSECŢIUNEA 1

Viza anuală

 

Art. 7. - (1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, solicită acordarea vizei anuale pe carnetul de membru, Viza anuală se acordă la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie şi este valabilă până pe 31 martie a anului următor.

(2) Viza nu se aplică retroactiv.

(3) Pentru obţinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a) să aibă achitate la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent) cotizaţia fixă şi variabilă, pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, conform normelor CAFR. În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei persoane juridice, membru CAFR, şi persoana juridică respectivă trebuie să aibă achitate la zi cotizaţia fixă şi variabilă (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent);

b) să aibă completat şi transmis, la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent), raportul anual de activitate pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, precum şi pentru activitatea desfăşurată de persoana juridică în cadrul căreia auditorul financiar deţine calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declaraţia anuală fără activitate, după caz;

c) să îndeplinească cerinţele de pregătire profesională pentru anul precedent (atât pregătirea profesională structurată, cât şi pregătirea profesională nestructurată);

d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar persoană fizică, contractant principal sau subcontractant (care a desfăşurat activităţi în calitate de auditor financiar, individual în oricare dintre formele legale de exercitare a activităţii din punct de vedere economic). În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei persoane juridice, membru CAFR, se face dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar persoană juridică. Poliţa de asigurare pentru risc profesional trebuie să acopere întreaga perioadă a contractului, respectiv contractelor de audit. În acest sens, auditorul financiar depune împreună cu poliţia de asigurare o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că poliţia de asigurare acoperă întreaga perioadă a contractului, respectiv a contractelor;

e) să depună declaraţia de bună reputaţie, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(4) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează şi se transmite Camerei doar de către auditorii financiari persoane fizice active şi persoane juridice, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar în anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligaţia de a completa raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate.

(5) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate este dată pe propria răspundere a auditorului financiar, iar orice informaţie eronată sau neconformă cu realitatea atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar.

(6) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează online, pe site-ul CAFR, în spaţiul privat al fiecărui membru al Camerei, folosind propriile date de autentificare.

(7) în urma completării online se generează automat un număr de înregistrare al documentului transmis.

(8) în cazuri excepţionale, auditorii financiari care nu pot accesa spaţiul privat depun la CAFR raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, în format fizic, semnat şi datat, iar DSM sau reprezentanţele regionale introduc datele din documentul depus în baza de date a CAFR.

(9) Cazurile prevăzute la alin. (8) se analizează şi se aprobă de către DSM sau reprezentanţele regionale.

(10) Rectificarea datelor cuprinse în raportul anual de activitate sau în declaraţia anuală fără activitate se poate face în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cameră a acestor documente.

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), conţinutul raportului anual de activitate se rectifică şi în urma constatărilor echipei de inspecţie din cadrul Departamentului de monitorizare, control şi competenţă profesională.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Actualizarea registrului public în funcţie de modificările intervenite în evidenţa persoanelor fizice

 

Art. 8. - (1) în cazul în care apar orice modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public al auditorilor financiari, auditorii financiari au obligaţia comunicării acestora către Cameră.

(2) Modificările intervenite se comunică DSM sau reprezentanţelor regionale, pentru a actualiza baza de date.

(3) Informaţiile care trebuie comunicate Camerei de către auditorii financiari, persoane fizice, sunt:

a) calitatea de auditor financiar activ sau nonactiv. Schimbarea calităţii declarate de auditorul financiar activ sau nonactiv se comunică în scris Camerei de către persoana în cauză în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei existente anterior, prin completarea declaraţiei de activ, respectiv nonactiv, după caz (anexa nr. 2 la prezentele norme), prin e-mail, fax, poştă sau prin depunere la registratura Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale). Camera nu operează modificări legate de schimbarea statutului de membru anterior datei la care s-a înregistrat declaraţia de activ, respectiv nonactiv;

b) schimbarea numelui, schimbarea adresei ori a adresei de corespondenţă, precum şi orice modificare privind statutul de angajat, asociat, acţionar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de audit financiar. Notificarea se comunică Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea şi odată cu notificarea se depun la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale şi documentele care probează temeiul notificării, după caz;

c) aplicarea unor sancţiuni disciplinare de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză. Notificarea se comunică Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care sancţiunea disciplinară a rămas definitivă;

d) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei respective pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar. Notificarea se comunică Camerei în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, respectiv de la data la care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată;

e) orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputaţii conform Hotărârii nr. 27/2016, precum şi orice alte date care se referă la calitatea de membru.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Evidenţa auditorilor financiari, membri CAFR, persoane fizice, pentru care există o hotărâre a Consiliului Camerei privind suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar, rămasă definitivă

 

Art. 9. - (1) Pentru auditorii financiari, membri CAFR. persoane fizice, pentru care există o hotărâre a Consiliului Camerei de suspendare a dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar, în conformitate cu reglementările Camerei, rămasă definitivă, Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI) actualizează baza de date.

(2) Hotărârea de suspendare a dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar se dispune de Consiliul Camerei ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare sau ca urmare a suspiciunii de compromitere a bunei reputaţii a auditorului financiar, conform reglementărilor Camerei.

(3) Hotărârea de suspendare a dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar se transmite către CSIPPC în vederea monitorizării Registrului public al auditorilor financiari şi Registrului public electronic al auditorilor financiari sau spre aprobare, după caz.

(4) Pe perioada suspendării dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar, auditorul financiar nu achită cotizaţia fixă datorată Camerei, nu este obligat să participe la programul anual de pregătire profesională şi nu are obligaţia de a depune raportul anual de activitate sau declaraţia fără activitate pentru perioada respectivă,

(5) Pe perioada suspendării dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar, auditorul financiar nu poate exercita niciuna dintre activităţile prevăzute la art. 3 alin, (2) din OUG 75/1999.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 10. - (1) Membrii Camerei persoane fizice pot solicita, prin cerere scrisă, suspendarea activităţii, pe o perioadă de la 1 la 3 ani, astfel:

a) suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului minor. Suspendarea se acordă pentru o perioadă de până la 2 ani;

b) suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care sunt pensionaţi anticipat sau se află în incapacitate temporară de muncă (gradele 1 şi 2 de pensionare). Suspendarea se acordă pentru o perioadă de până la 2 ani;

c) suspendarea la cerere pe caz de boală. Suspendarea se acordă pentru o perioadă de până la 3 ani, în funcţie de gravitatea bolii, conform recomandărilor cadrelor medicale de specialitate;

d) suspendarea la cerere pentru cazurile de şomaj. Suspendarea se acordă pe perioada şomajului, pentru o perioadă de maximum 1 an.

(2) Auditorii financiari, membri CAFR, persoane fizice, care solicită, în scris, CAFR suspendarea potrivit uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), transmit la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale cererea însoţită de copii ale documentelor justificative.

(3) DSM înaintează Consiliului Camerei cererea de suspendare a auditorilor financiari, membri CAFR, persoane fizice, împreună cu motivul solicitării suspendării.

(4) Cererile auditorilor financiari, membri CAFR, prin care se solicită suspendarea potrivit uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), se soluţionează prin hotărâre a Consiliului Camerei. În baza hotărârii Consiliului Camerei de aprobare a cererii, DSM actualizează baza de date şi informează solicitantul cererii.

(5) Termenul pentru care s-a acordat suspendarea începe să curgă de la data adoptării hotărârii Consiliului Camerei prin care s-a aprobat cererea de suspendare, conform prezentului articol.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea la cerere a auditorilor financiari, membri CAFR, persoane fizice, se transmite către CSIPPC în vederea monitorizării Registrului public al auditorilor financiari şi Registrului public electronic al auditorilor financiari.

(7) Pe perioada suspendării la cerere a activităţii, auditorul financiar, persoană fizică, nu achită cotizaţia fixă datorată Camerei, nu este obligat să participe la programul anual de pregătire profesională şi nu are obligaţia de a depune raportul anual de activitate sau declaraţia fără activitate pentru perioada respectivă.

(8) Pe perioada suspendării la cerere a activităţii, auditorul financiar nu poate exercita niciuna dintre activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG 75/1999.

(9) După expirarea perioadei de suspendare, auditorul financiar este înregistrat în baza de date cu statutul de membru declarat anterior perioadei de suspendare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Retragerea calităţii de membru al Camerei

 

SUBSECŢIUNEA 1

Retragerea calităţii de membru al Camerei, la cererea auditorului financiar

 

Art. 11. - (1) Auditorii financiari, membri CAFR, persoane fizice, pot solicita, în scris, retragerea calităţii de membru al Camerei,

(2) Cererea de retragere este însoţită de certificatul de membru, în original1, şi de declaraţia pe propria răspundere care atestă că nu se află în niciuna dintre situaţiile care pot duce la compromiterea bunei reputaţii, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(3) DSM analizează situaţia financiară şi disciplinară a solicitantului şi elaborează proiectul de hotărâre pentru Consiliul Camerei privind retragerea la cerere a auditorilor financiari.

(4) Consiliul Camerei poate să hotărască amânarea retragerii calităţii de membru în următoarele situaţii:

a) existenţa unor obligaţii neîndeplinite faţă de Cameră;

b) existenţa unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii;

c) existenţa unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C sau B;

d) existenţa unor situaţii care pot duce la compromiterea bunei reputaţii conform Hotărârii nr. 27/2016.

(5) încetarea calităţii de membru al Camerei, ca urmare a cererii auditorului financiar, se constată prin hotărâre motivată a Consiliului Camerei şi are drept consecinţă radierea din registrul public.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea la cerere a auditorilor financiari, membri CAFR, persoane fizice, se transmite spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică persoanei în cauză, iar DSM actualizează baza de date şi Registrul public electronic al auditorilor financiari.

(7) Auditorul financiar a cărui calitate de membru al Camerei a fost retrasă prin hotărâre a Consiliului Camerei conform alin. (5) este radiat din Registrul public al auditorilor financiari începând cu data aprobării hotărârii Consiliului CAFR de către CSIPPC, conform alin. (6).

(8) Retragerea la cerere a auditorilor financiari, membri CAFR, persoane fizice, poate avea consecinţe şi asupra calităţii de asociat, acţionar sau administrator în cadrul unei firme de audit, în situaţia în care nu mai sunt respectate prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1) din prezentele norme.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Retragerea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului CAFR

 

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului CAFR în una dintre următoarele situaţii:

a) neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, conform art. 48 din ROF;

b) în urma condamnării definitive a unui auditor financiar pentru infracţiuni economice, conform art. 48 din ROF;

c) în cazul aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. d) din ROF prin hotărâre a Consiliului CAFR, rămasă definitivă;

d) în cazul decesului auditorului financiar;

e) în urma compromiterii bunei reputaţii, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(2) Persoana fizică care nu şi-a achitat cotizaţiile şi taxele datorate la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, timp de 2 ani, este notificată prin orice mijloc de comunicare (electronic, prin poştă, fax, presă) de către DSM despre această situaţie şi i se acordă un termen pentru conformare, pentru a achita integral cotizaţiile şi taxele restante.

(3) în situaţia în care auditorul financiar nu a achitat integral obligaţiile financiare restante în condiţiile prevăzute la alin. (2), Consiliul CAFR retrage calitatea de membru al Camerei, prin hotărâre, fără îndeplinirea procedurii disciplinare.

(4) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei, persoană fizică, se transmite spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică persoanei în cauză, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), iar DSM actualizează baza de date.

(5) Auditorul financiar a cărui calitate de membru al Camerei a fost retrasă prin hotărâre a Consiliului Camerei conform alin. (1) şi (3) este radiat din Registrul public al auditorilor financiari începând cu data aprobării hotărârii Consiliului CAFR de către CSIPPC, conform alin. (4).

(6) Retragerea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, prin hotărâre a Consiliului CAFR, poate avea consecinţe şi asupra calităţii de asociat, acţionar sau administrator în cadrul unei firme de audit, în situaţia în care nu mai sunt respectate prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1) din prezentele norme.

(7) în cazul decesului unui auditor financiar înscris în Registrul public al auditorilor financiari, orice membru de familie sau cunoscut al acestuia poate anunţa Camera despre evenimentul care a avut loc. DSM, în baza copiei certificatului de deces sau a altor informaţii verificabile, propune retragerea calităţii de membru al Camerei, prin hotărâre a Consiliului, conform prevederilor prezentului articol.

Art. 13. - Pentru auditorii financiari autorizaţi în alte state membre pentru care s-a aprobat prin hotărâre a Consiliului CAFR retragerea calităţii de membru, conform art. 11 şi 12 din prezentele norme, Camera aduce la cunoştinţa autorităţilor competente relevante din statul membru în care auditorul financiar este autorizat motivul retragerii.

Art. 14. - În cazul decesului unui auditor financiar, membru al Camerei, Departamentul relaţii interne şi secretariat sau reprezentanţele regionale, prin dispoziţia directorului executiv, pot întreprinde demersurile necesare prin care, drept un ultim omagiu, să fie depusă o coroană de flori din partea Camerei. Totodată, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data decesului, orice membru de familie sau moştenitor poate solicita Camerei, în baza unei cereri şi a unei copii de pe certificatul de deces, un ajutor de înmormântare, suportat de Cameră, în sumă egală cu cuantumul cotizaţiei fixe anuale plătite de auditorii financiari, persoane fizice nonactive.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Reatribuirea calităţii de membru al Camerei persoanelor fizice care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate

 

Art. 15. - (1) Reatribuirea calităţii de membru al Camerei persoanelor fizice care au renunţat, prin cerere, la calitatea de membru se poate acorda în termen de 5 ani de la data la care hotărârea Consiliului CAFR prin care s-a aprobat retragerea calităţii de membru a rămas definitivă.

(2) Persoanele fizice cărora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate Camerei au posibilitatea solicitării reînscrierii în maximum 3 ani de la data la care hotărârea Consiliului CAFR prin care s-a aprobat retragerea calităţii de membru a rămas definitivă.

(3) Persoanele fizice cărora li s-a retras calitatea de membru pentru compromiterea bunei reputaţii pot redobândi calitatea de membru al Camerei conform Hotărârii nr. 27/2016.

(4) în vederea redobândirii calităţii de membru al Camerei, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana fizică depune la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) un dosar de reînscriere şi susţine un interviu de reatribuire a calităţii de membru al Camerei.

(5) Dosarul de reînscriere este analizat de DSM, avizat juridic şi este supus spre aprobare Consiliului Camerei.

(6) Dosarul de reînscriere cuprinde documentele prevăzute în Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (.Hotărârea CAFR nr. 61/2013).

(7) Persoanele fizice cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligaţiilor financiare sau care la momentul retragerii calităţii de membru al Camerei, la cerere, aveau obligaţii financiare faţă de CAFR trebuie să achite şi obligaţiile restante, în vederea reatribuirii calităţii de membru CAFR.

(8) Procedura pentru reatribuirea calităţii de membru se desfăşoară conform prevederilor Hotărârii CAFR nr. 61/2013.

(9) Persoanele cărora li s-a aprobat redobândirea calităţii de membru al Camerei sunt obligate să respecte toate reglementările aplicabile membrilor.

(10) Persoanele fizice pot solicita redobândirea calităţii de membru al Camerei doar o singură dată.

(11) Hotărârea Consiliului Camerei privind reatribuirea calităţii de membru al Camerei, persoană fizică, este transmisă spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar DSM actualizează baza de date.

(12) După aprobarea hotărârii de către CSIPPC, DSM eliberează certificatul, carnetul şi parafa de membru, documente ce conţin un nou număr unic de înregistrare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Modalitatea în caro auditorii financiari, persoane fizice, îşi desfăşoară activitatea economică

 

Art. 16. - (1) în Registrul public electronic al auditorilor financiari, persoane fizice, se menţionează şi modalitatea în care auditorii financiari, persoane fizice, îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere economic (persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, alte forme de exercitare a activităţii din punct de vedere economic prevăzute de lege).

(2) Auditorul financiar, persoană fizică, declară la înscrierea ca membru CAFR sau în termen de 10 zile de la înregistrarea la autorităţile statutului în vederea desfăşurării activităţii economice, după caz, modalitatea în care îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere economic.

(3) DSM sau reprezentanţele regionale înregistrează informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) în baza de date şi în registrul public electronic.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, din Registrul public al auditorilor financiari

 

SECŢIUNEA 1

Autorizarea persoanelor juridice şi înscrierea ca membru în Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 17. - (1) Camera poate autoriza persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar în numele persoanei juridice trebuie să fie autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi să aibă o bună reputaţie;

b) majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, sau de persoane juridice autorizate în oricare dintre statele membre şi care au o bună reputaţie;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate în oricare din statele membre şi care au o bună reputaţie în cazul în care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile menţionate în prezentul alineat;

d) persoana juridică trebuie să aibă o bună reputaţie şi să respecte prevederile Codului etic emis de IFAC şi adoptat de Cameră;

e) să aibă inclus în obiectul de activitate exercitarea activităţii de audit financiar.

(2) Pentru autorizarea persoanelor juridice, membri ai unui organism profesional dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană sau din terţe ţări, se aplică normele emise de Cameră în acest sens.

(3) Pentru autorizarea ca persoană juridică, potrivit prevederilor legale existente şi pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei, persoană juridică înaintează DSM sau reprezentanţelor regionale o cerere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice (anexa nr. 3 la prezentele norme), însoţită de un dosar de înscriere ce conţine următoarele documente:

a) dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public ăl auditorilor financiari;

b) actul constitutiv cu codurile CAEN compatibile (copie) şi toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (certificate conform cu originalul);

c) certificatul constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului, în original;

d) certificatul de înregistrare de la registrul comerţului (copie conform cu originalul);

e) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit (asociaţi, administratori, angajaţi), cu viza la zi (certificate conform cu originalul), precizând calitatea fiecărei persoane;

f) lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

g) declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie - pentru persoana juridică şi pentru persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit, asociaţi şi administratori, conform Hotărârii nr. 27/2016;

h) listă cu toţi membrii consiliului de administraţie ori de conducere, precizând numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondenţă, după caz.

(4) Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al persoanelor juridice care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari este prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme. Nu sunt acceptate alte coduri CAEN în obiectul de activitate al persoanelor juridice, membri CAFR, decât cele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme.

(5) Societăţile care sunt deja înscrise Sa Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C5CCAR)şi au în obiectul de activitate coduri CAEN care sunt acceptate de CECCAR, dar nu se regăsesc pe lista codurilor acceptate de Cameră, trebuie să depună la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, care să ateste că nu vor desfăşura activităţi care contravin prevederilor Codului etic al profesioniştilor contabili, asimilat integral de Cameră, şi legislaţiei care vizează activitatea Camerei.

(6) Suplimentar documentelor prevăzute la alin. (3), societăţile la care se face referire la alin. (5) depun la DSM sau la reprezentantele regionale şi copia autorizaţiei firmei emise de CECCAR.

(7) Dosarele prevăzute la alin. (3) sunt analizate de DSM sau de către reprezentanţele regionale, după caz. După verificarea cererilor însoţite de documentele stabilite la alin. (3), DSM le propune Consiliului Camerei spre aprobare sau respingere, după caz.

(8) Cererile auditorilor financiari pentru autorizarea ca persoană juridică şi atribuirea calităţii de membru al Camerei se soluţionează prin hotărâre a Consiliului CAFR.

(9) Consiliul Camerei respinge cererile auditorilor financiari pentru autorizarea ca persoană juridică şi atribuirea calităţii de membru al Camerei în următoarele situaţii:

a) dosarul de înscriere prevăzut la alin. (3) nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputaţie, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(10) Consiliul Camerei respinge cererile pentru autorizarea ca persoană juridică şi atribuirea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre motivată, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentelor norme sau a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz. Camera comunică în scris, cu confirmare de primire, solicitantului hotărârea motivată a Consiliului Camerei şi restituie acestuia jumătate din sumele achitate la depunerea cererii de înscriere ca membru al Camerei.

(11) Hotărârile Consiliului CAFR pentru autorizarea ca persoană juridică şi atribuirea calităţii de membru al Camerei se comunică spre aprobare CSIPPC.

(12) După aprobarea CSIPPC, DSM desfăşoară următoarele activităţi:

a) înregistrează noul membru în baza de date;

b) pregăteşte documentaţia necesară şi întreprinde demersurile necesare emiterii autorizaţiei de membru;

c) aduce la cunoştinţă persoanei juridice hotărârea Consiliului CAFR privind autorizarea ca persoană juridică şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

(13) Până la eliberarea autorizaţiei de membru al Camerei, DSM poate elibera, la cererea persoanei juridice, o adeverinţă provizorie de funcţionare.

(14) După autorizare, persoanele juridice sunt obligate să respecte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (4) pentru menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari.

Art. 18. - (1) în situaţia în care un auditor financiar, persoană juridică, pierde autorizaţia de membru al Camerei, acesta declară pierderea documentului într-un cotidian naţional şi depune la Cameră (la sediul Camerei sau la reprezentanţele regionale) o cerere pentru eliberarea unui duplicat pentru documentul pierdut.

(2) Cererea este însoţită de copia anunţului publicat conform prevederilor alin. (1).

(3) Autorizaţia pierdută este considerată nulă, iar CAFR eliberează persoanei juridice un duplicat.

(4) în situaţia în care persoana juridică solicită schimbarea autorizaţiei eliberate de Cameră, din diferite motive (deteriorare, modificare denumire, schimbare sediu etc.), depune la CAFR (la sediul Camerei sau la reprezentanţele regionale) cerere motivată pentru eliberarea unei noi autorizaţii împreună cu documente justificative, după caz.

(5) Camera eliberează documentul solicitat la alin. (4) şi arhivează autorizaţia depusă de persoana juridică (la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării noii autorizaţii), timp de 5 ani.

(6) În cazul în care persoana juridică nu mai deţine autorizaţia pentru care a solicitat schimbarea, se aplică prevederile alin. (1) şi (2).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evidenţa persoanelor juridice, membre CAFR

 

Art. 19. - (1) în cazul în care apar orice modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public al auditorilor financiari, persoanele juridice au obligaţia comunicării acestora către Cameră (DSM sau reprezentanţelor regionale).

(2) Modificările intervenite se comunică DSM sau reprezentanţelor regionale, pentru a actualiza baza de date.

(3) Informaţiile care trebuie comunicate Camerei de către auditorii financiari, persoane juridice, sunt:

a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă; deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităţi; orice modificare privind statutul angajaţilor, asociaţilor, acţionarilor sau administratorilor societăţii de audit financiar; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei; orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputaţii conform Hotărârii nr. 27/2016. Notificarea se comunică Camerei (DSM sau reprezentanţelor regionale) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea;

b) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui acţionar ori asociat al societăţii de audit financiar. Notificarea se comunică Camerei (DSM sau reprezentanţelor regionale) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;

c) aplicarea unor sancţiuni disciplinare societăţii de audit financiar ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză; orice condamnare definitivă pronunţată de o instanţă competentă din ţară sau din străinătate împotriva reprezentantului legal al societăţii de audit financiar; existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societăţii de audit financiar exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi. Notificarea se comunică Camerei (DSM sau reprezentanţelor regionale) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care sancţiunea disciplinară este definitivă, respectiv de la data la care hotărârea de condamnare sau hotărârea judecătorească, după caz, a rămas definitivă;

d) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă. Notificarea se comunică Camerei (DSM sau reprezentanţelor regionale) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;

e) orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputaţii conform Hotărârii nr. 27/2016, precum şi orice alte date care se referă la calitatea de membru.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, din Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 20. - (1) Auditorii financiari, persoane juridice, pot fi suspendaţi din Registrul public al auditorilor financiari în următoarele cazuri:

a) la cerere, în cazul în care activitatea firmei de audit a fost suspendată de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Auditorul financiar, persoană juridică, transmite Camerei (DSM sau reprezentanţelor regionale) cererea de suspendare, însoţită de copii ale documentelor justificative;

b) în situaţia în care auditorul financiar care deţine calitatea de asociat unic sau majoritar, după caz, respectiv administrator a fost suspendat conform prevederilor prezentelor nome.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), DSM înaintează Consiliului Camerei cererea de suspendare a firmei de audit, împreună cu motivul solicitării suspendării,

(3) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), DSM notifică firma de audit şi îi comunică un termen pentru modificarea situaţiei asociaţilor sau a administratorilor, după caz, astfel încât să fie îndeplinite prevederile art. 17 alin. (1) din prezentele norme.

(4) Cererile auditorilor financiari membri CAFR prin care solicită suspendarea potrivit uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se pot aproba prin hotărâre a Consiliului Camerei. În baza hotărârii Consiliului Camerei, DSM actualizează baza de date şi informează solicitantul cererii.

(5) Termenul pentru care s-a acordat suspendarea începe să curgă de la data adoptării hotărârii Consiliului Camerei prin care s-a aprobat suspendarea, conform prezentului articol.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea persoanelor juridice se transmite către CSIPPC în vederea monitorizării Registrului public al auditorilor financiari şi Registrului public electronic al auditorilor financiari şi spre aprobare, după caz.

(7) Pe perioada suspendării firma de audit nu achită cotizaţia fixă datorată Camerei şi nu are obligaţia de a depune raportul anual de activitate, respectiv declaraţia fără activitate, pentru perioada aferentă suspendării.

(8) Pe perioada suspendării firma de audit nu are dreptul să exercite activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG 75/1999.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Retragerea calităţii de membru al Camerei, pentru persoanele juridice

 

SUBSECŢIUNEA 1

Retragerea calităţii de membru al Cameral la cererea firmei de audit

 

Art. 21. - (1) Auditorii financiari, membri CAFR, persoane juridice, pot solicita, în scris, retragerea calităţii de membru al Camerei.

(2) Cererea de retragere este însoţită de autorizaţia de funcţionare, în original, şi de declaraţia pe propria răspundere care să ateste că societatea nu se află în situaţiile care pot duce la compromiterea bunei reputaţii, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(3) DSM analizează situaţia financiară şi disciplinară a solicitantului şi elaborează proiectul de hotărâre pentru Consiliul Camerei privind retragerea calităţii de membru.

(4) Consiliul Camerei poate să hotărască amânarea încetării calităţii de membru în următoarele situaţii;

a) existenţa unor obligaţii neîndeplinite faţă de Cameră;

b) existenţa unor măsuri disciplinare dispuse împotriva firmei de audit, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii;

c) existenţa unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C sau B;

d) existenţa unor situaţii care pot duce la compromiterea bunei reputaţii, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(5) încetarea calităţii de membru al Camerei, ca urmare a cererii persoanei juridice, se constată prin hotărâre motivată a Consiliului Camerei şi are drept consecinţă radierea din Registrul public.

(6) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea la cerere a auditorilor financiari, membri CAFR, persoane juridice, se transmite spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică persoanei în cauză, iar DSM actualizează baza de date şi Registrul public electronic al auditorilor financiari.

(7) Auditorul financiar, persoană juridică, a cărui calitate de membru al Camerei a fost retrasă prin hotărâre a Consiliului conform alin. (5), este radiat din Registrul public al auditorilor financiari începând cu data aprobării hotărârii Consiliului CAFR de către CSIPPC, conform alin. (6).

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Retragerea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului CAFR

 

Art. 22. - (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului în una dintre următoarele situaţii:

a) în urma compromiterii bunei reputaţii a persoanei juridice, conform Hotărârii nr. 27/2016;

b) dacă oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din prezentele norme nu mai este îndeplinită şi trece un termen mai mare de 6 luni de la momentul în care oricare din condiţiile respective au încetat să mai fie îndeplinite;

c) neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului, conform art. 48 din ROF;

d) în cazul aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. d) din ROF, prin hotărâre rămasă definitivă;

e) reorganizarea persoanei juridice, în condiţiile prevederilor legale.

(2) Persoana juridică care nu şi-a achitat cotizaţiile şi taxele datorate, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, timp de 2 ani, este notificată prin orice mijloc de comunicare (electronic, prin poştă, fax, presă) de către DSM despre această situaţie şi i se acordă un termen pentru conformare, pentru a achita integral cotizaţiile şi taxele restante.

(3) în situaţia în care firma de audit nu a achitat integral obligaţiile financiare restante în termenul prevăzut la alin (2), Consiliul CAFR poate retrage calitatea de membru al Camerei, prin hotărâre, fără îndeplinirea procedurii disciplinare.

(4) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei, persoane juridice, se transmite spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică firmei de audit, iar DSM actualizează baza de date.

(5) Auditorul financiar, persoană juridică, a cărui calitate de membru al Camerei a fost retrasă prin hotărâre a Consiliului conform prezentului articol este radiat din Registrul public al auditorilor financiari începând cu data aprobării hotărârii Consiliului CAFR de câtre CSIPPC, conform alin. (4).

Art. 23. - Pentru persoanele juridice autorizate în alte state membre, pentru care s-a aprobat prin hotărâre a Consiliului CAFR retragerea calităţii de membru, conform art. 21 şi 22 din prezentele norme, Camera aduce la cunoştinţa autorităţilor competente relevante din statul membru în care persoana juridică este autorizată motivul retragerii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Reatribuirea calităţii de membru al Camerei persoanelor juridice care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate

 

Art. 24. - (1) Reatribuirea calităţii de membru al Camerei persoanelor juridice, a căror calitate de membru a fost anterior retrasă la cererea acestora, se poate acorda în termen de maximum 5 ani de la data la care hotărârea Consiliului CAFR prin care s-a aprobat retragerea calităţii de membru a rămas definitivă.

(2) Persoanele juridice cărora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate au posibilitatea reînscrierii în maximum 3 ani de la data la care hotărârea Consiliului CAFR prin care s-a aprobat retragerea calităţii de membru a rămas definitivă.

(3) Persoanele juridice cărora ii s-a retras calitatea de membru pentru compromiterea bunei reputaţii pot redobândi calitatea de membru al Camerei, conform Hotărârii nr. 27/2016.

(4) Pentru reînscrierea persoanelor juridice se respectă procedura stabilită pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor juridice, prevăzută la art. 17. Taxa pentru verificarea dosarului pentru reatribuirea calităţii se stabileşte prin hotărâre a Consiliului CAFR.

(5) Persoanele juridice cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligaţiilor financiare sau care, la data retragerii calităţii de membru al Camerei la cerere, aveau obligaţii financiare faţă de CAFR, trebuie să achite şi obligaţiile restante, în vederea reatribuirii calităţii de membru al CAFR.

(6) Persoanele juridice pot solicita reînscrierea ca membru al Camerei doar o singură dată.

(7) Hotărârea Consiliului Camerei privind reatribuirea calităţii de membru al Camerei, persoană juridică, este transmisă spre aprobare CSIPPC. Ulterior, hotărârea se comunică în scris persoanei juridice, iar DSM actualizează baza de date.

(8) După aprobarea hotărârii de către CSIPPC, DSM eliberează autorizaţia ce conţine un nou număr unic de înregistrare.

(9) Persoanele juridice cărora li s-a aprobat redobândirea calităţii de membru al Camerei sunt obligate să respecte toate reglementările aplicabile membrilor.

 

CAPITOLUL IV

Registrul public al auditorilor financiari

 

SECŢIUNEA 1

Publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari

 

Art. 25. - (1) în prima zi lucrătoare a lunii ianuarie a fiecărui an, DSM actualizează Registrul public al auditorilor financiari pe baza informaţiilor din baza de date.

(2) DSM verifică dacă informaţiile sunt corecte şi complete, după care listează Registrul public al auditorilor financiari şi pregăteşte forma electronică a acestuia, în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Proiectul de hotărâre pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari este supus aprobării Consiliului Camerei în luna ianuarie a fiecărui an. După aprobarea hotărârii de către Consiliul Camerei, aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite către CSIPPC în vederea informării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Publicarea trimestrială în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari

 

Art. 26. - (1) în prima zi lucrătoare a lunilor: aprilie, iulie şi octombrie ale fiecărui an, DSM rulează programele de extragere şi listare a modificărilor intervenite În trimestrele I-III în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice şi persoane juridice, pe baza informaţiilor la zi aflate în baza de date.

(2) DSM verifică dacă informaţiile sunt corecte şi complete, după care listează modificările intervenite în Registrul public al auditorilor financiari şi pregăteşte forma electronică a acestora, în vederea transmiterii pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I

(3) Proiectul de hotărâre pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor intervenite în Registrul public al auditorilor financiari este supus aprobării Consiliului Camerei în lunile aprilie, iulie sau octombrie, după caz. După aprobarea hotărârii de către Consiliul Camerei, aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite către CSIPPC în vederea informării.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Actualizarea lunară a Informaţiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari

 

Art. 27. - (1) în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, DSM rulează programele de actualizare a Registrului public electronic al auditorilor financiari, pe baza informaţiilor la zi, aflate în baza de date şi postează pe site-ul Camerei Registrul public electronic al auditorilor financiari.

(2) DSM verifică lunar actualizarea Registrului public electronic al auditorilor financiari pe baza datelor la zi existente în baza de date.

(3) Registrul public electronic al auditorilor financiari este prezentat pe site-ul Camerei atât în limba română, cât şi în limba engleză, prin traducere asigurată prin grija CAFR, cu menţiunea dacă traducerea este autorizată sau nu.

(4) în împrejurări excepţionale, Camera poate suspenda obligaţia de publicare a informaţiilor în Registrul public, conform art. 14 din OUG 90/2008, doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninţare semnificativă şi iminentă la adresa siguranţei personale a oricărui auditor financiar persoană fizică sau persoană juridică. Suspendarea se acordă numai în baza unor documente care să probeze ameninţarea la adresa siguranţei personale, emise de organele competente ale statului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 28. - (1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de prezentele norme prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

(2) Comunicarea actelor prevăzute în cuprinsul prezentelor norme se consideră îndeplinită şi prin transmiterea acestora prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului. În scopul efectuării comunicărilor în scopul prezentelor norme, Camera poate utiliza datele indicate de auditorul financiar, cum ar fi numărul de telefax sau adresa de poştă electronică.

Art. 29. - (1) Prezentele norme se aplică la data intrării în vigoare a acestora.

(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, precum şi efectele juridice generate de acestea sunt supuse dispoziţiilor Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare (Hotărârea nr. 16/2012).

(3) în situaţia auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care au solicitat autorizarea, suspendarea, retragerea calităţii de membru, reatribuirea calităţii de membru anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, se aplică prevederile Hotărârii nr. 16/2012.

(4) Viza pentru anul 2016 se acordă conform prevederilor Hotărârii nr. 16/2012 şi este valabilă până la 31 martie 2017.

(5) Auditorii financiari care solicită acordarea vizei anuale, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, respectă cerinţele privind acordarea vizei anuale, stabilite prin prezentele norme.

(6) în situaţia auditorilor financiari care nu au achitat obligaţiile faţă de CAFR, aşa cum au fost acestea stabilite prin reglementările Camerei, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aplică prevederile Hotărârii nr. 16/2012.

(7) în situaţiile prevăzute la art. 12 alin (2) şi (3) şi art. 22 alin. (2) şi (3) din prezentele norme, termenul de 2 ani se calculează începând cu anul 2017.

(8) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., născut/ă la data de ........................................., în localitatea ........................................., judeţul/sectorul ........................................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  judeţul/sectorul ........................................., legitimat/ă cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ......... nr. ........................................., eliberat/ă de ........................................., la data de ........................................., cod numeric personal (CNP) ........................................., solicit atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera) şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari, fiind declarat admis la sesiunea examenului de competenţă profesională, organizat de CAFR în data de ........................................./în urma examinării prin interviul-test din data de .........................................

 

Anexez la prezenta cerere următoarele:

1. copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari;

2. declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi;

3. copia actului de identitate;

4. cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate;

5. declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar.

Declar următoarele:

Modalitatea de desfăşurare a activităţii din punct de vedere economic (PFA, PFI etc.) .........................................

Menţionez că sunt/nu sunt membru la următoarele organisme profesionale de profil din ţară sau din străinătate

Adresă de e-mail: .........................................

Telefon - acasă: ...........................................

- serviciu: .........................................

- mobil: .............................................

Adresa de corespondenţă (alta decât adresa de domiciliu, dacă este cazul):

Localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  judeţul/sectorul ......................................... .

 

ANFXA Nr. 2

la norme

 

DECLARAŢIE

privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., domiciliat(ă) în .........................................,  str. .........................................,  

- în calitate de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor al Certificatului/Carnetului de auditor financiar nr. .........................................

- în vederea obţinerii calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România,

declar pe propria răspundere că, potrivit criteriilor de încadrare a auditorilor financiari, conform art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, mă încadrez în categoria auditorilor financiari activi/nonactivi1.

 

De asemenea mă oblig ca la schimbarea calităţii declarate să comunic Camerei Auditorilor Financiari din România, în scris, în termen de zece zile, modificarea calităţii declarate.

 

Data .........................................

Semnătura .........................................

 

1 Se tale cu o linie categoria necorespunzătoare.

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CERERE

privind autorizarea ca persoană juridica, pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., auditor financiar, posesor al Carnetului nr. ........................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii ........................................., solicit pentru aceasta autorizarea ca firmă de audit, atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

Anexez la prezenta cerere următoarele:

- copia actului constitutiv actualizat, cu codurile CAEN compatibile, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum şi repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (certificate conform cu originalul);

- certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului, în original;

- copia certificatului de înregistrare de la registrul comerţului conform cu originalul;

- copia carnetelor de membru CAFR ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit (asociaţi, administratori, angajaţi), cu viza la zi (certificate conform cu originalul), precizând calitatea fiecărei persoane;

- lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

- declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie, pentru persoana juridică, cât şi pentru persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit, asociaţi şi administratori conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar;

- listă cu toţi membrii consiliului de administraţie ori de conducere, precizând numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondenţă, după caz;

- în cazul în care societatea face parte dintr-o reţea de firme se vor indica numele şi adresele firmelor membre şi afiliate sau o indicare a locului unde aceste informaţii pot fi accesate de public, dacă este cazul;

- dovada privind achitarea taxei pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

Menţionez că societatea este/nu este membru la următoarele organisme profesionale de profil din ţară sau din străinătate

.......................................................................................................

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete.

 

Auditor financiar - administrator,

Data

.........................................

.........................................

 

Datele de contact ale societăţii de audit:

Telefon fix/mobil: .........................................

Fax: .........................................

Adresă de e-mail: .........................................

Adresa de website (dacă este cazul): .........................................

Adresa de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul):

Localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  judeţul/sectorul ......................................... .

Persoană de contact: .........................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

LISTA CODURILOR CAEN

care pot fi înscrise în obiectul de activitate al persoanelor juridice care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

1

5829

Activităţi de editare a altor produse software

2

6201

Activităţi de realizare a soft ului la comandă (software orientat client)

3

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

4

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

5

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6

6420

Alte activităţi ale holdingurilor

7

6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

8

6621

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

9

6820

închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

10

6920

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

11

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

12

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

13

7490

Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice

14

7820

Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

15

7830

Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă

16

8211

Activităţi combinate de secretariat

17

8219

Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat

18

8299

Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi

19

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/a, ........................................., CNP ........................................., auditor financiar, având Certificatul nr. ........................................., îmi iau angajamentul, în calitate de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), să respect dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, şi a altor reglementări aplicabile. Totodată, declar că nu voi uza de titlul profesional de auditor financiar sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu CAFR, după retragerea calităţii mele de membru al CAFR.

 

Data .........................................

Semnătura .........................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.