MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 305/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 305         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

79. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

365. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Dragomireşti, UAT Finta şi UAT Şelaru din judeţul Dâmboviţa

 

454. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de nămol terapeutic, zona Movila Miresii, judeţul Brăila

 

502. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

296. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

31. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc.;”.

2. La articolul 30 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1)în internate de tip social;.

3. La articolul 73 alineatul (2), după litera d) se introduce O nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) servicii sociale destinate asigurării cazării şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate, în internate de tip social.”

4. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Serviciile sociale prevăzute la alin. (2) pot fi acordate în instituţii/unităţi de asistenţă socială, respectiv în centre de zi, centre rezidenţiale, internate de tip social, precum şi la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate.”

5. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul serviciilor sociale prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. b), d) şi e), precum şi al altor servicii sociale destinate copilului din familie, stabilite prin legea specială, părinţii pot suporta o parte din cheltuielile aferente acestora, achitând o contribuţie stabilită în funcţie de nivelul costului serviciului pe beneficiar şi de nivelul veniturilor pe membru de familie. Cuantumul contribuţiei, serviciile oferite, obligaţiile şi drepturile părţilor sunt înscrise în contractul de furnizare de servicii, încheiat între furnizor şi părinte/reprezentantul legal al copilului.” Art. II. - După articolul 1 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 29 din 27 ianuarie 1998, se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - De prevederile art. 1 beneficiază în mod corespunzător şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017,

Nr. 79.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

În temeiul art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 414.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Dragomireşti, UAT Finta şi UAT Şelaru din judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în UAT Dragomireşti - sectorul cadastral 1, UAT Finta - sectoarele cadastrale 1,2 şi UAT Şelaru - sectorul cadastral 1 din judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 365.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de nămol terapeutic, zona Movila Miresii, judeţul Brăila

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. FB 1.173 din 18.04.2017 şi Referatul tehnic nr. 11.319 din 25.11.2016 al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. (1) lit. i) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, ale art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 26 alin. (1) din Normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004, precum şi Avizul nr. 10.633 din 18.10.2016 al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie perimetrul de protecţie sanitară a zăcământului de nămol terapeutic din zona Movila Miresii, judeţul Brăila, cuprinzând perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever şi perimetrul de protecţie sanitară cu regim de restricţie, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 2. - În interiorul perimetrelor de protecţie sanitară vor fi respectate măsurile tehnice şi sanitare prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare şi vor fi interzise activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Societatea DOSIL TEAM - S.R.L. În calitate de concesionar al zăcământului de nămol terapeutic prevăzut la art. 1 va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din instituirea perimetrului de protecţie sanitară.

Art. 5. - Controlul respectării măsurilor de protecţie sanitară revine Ministerului Sănătăţii.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii, Florian

Dorel Bodog

 

Bucureşti, 21 aprilie 2017.

Nr. 454.

 

ANEXA Nr. 1

 

Zăcământul de nămol terapeutic, zona Movila Miresii, judeţul Brăila

Perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever

 

A. Perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever se instituie în scopul prevenirii şi combaterii oricărei posibile poluări a zăcământului cu efecte deosebite asupra sănătăţii populaţiei în cazul valorificării terapeutice a apei şi nămolului din lac.

B. Lacul Movila Miresii trebuie să fie protejat în ansamblul său de acţiunea factorilor posibili poluanţi: deşeuri solide, lichide sau gazoase, de natură chimică sau radioactivă, precum şi de contaminarea cu agenţi patogeni.

C. Lacul Movila Miresii este situat în extravilanul localităţii Movila Miresii, judeţul Brăila, principalele căi de acces în zonă fiind şoseaua Slobozia-Brăila (DN 21), şoseaua Buzău-Brăila (DN 28), precum şi magistrala feroviară Bucureşti-Urziceni-Făurei-Brăila-Galaţi.

D. Pentru dimensionarea zonei sanitare de protecţie cu regim sever s-a ţinut seamă de configuraţia lacului la data efectuării cercetărilor, respectiv luna iulie 2011.

E. Coordonatele perimetrului de protecţie sanitară cu regim sever sunt cele stabilite de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

F. Este obligatorie protejarea terenului aferent perimetrului de protecţie sanitară cu regim sever împotriva eroziunii şi inundaţiilor, precum şi asigurarea tuturor lucrărilor vechi de excavaţii deschise şi galerii, puţuri, foraje, pâlnii de explozii împotriva infiltrării apelor cu potenţial poluant.

G. Este obligatorie asigurarea securităţii accesului în perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever, prin îngrădire şi prin amplasare de plăcuţe avertizoare.

H. În aceste condiţii se instituie perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever pentru zăcământul de nămol terapeutic - zona Movila Miresii, judeţul Brăila, în suprafaţă de 1,938 kmp, având următoarele coordonate:

 

Coordonate delimitare perimetru

 

Pct.

X

Y

1.

416.887,00

706.420,00

2.

417.004,00

706.529,00

3.

417.052,45

706.707,32

4.

417.179,73

706.854,86

5.

417.272,59

706.922,56

6.

417.303,88

707.036,78

7.

417.390,56

707.118,97

8.

417.435,41

707.117,49

9.

417.528,48

707.120,95

10.

417.662,48

707.210,16

11.

417.708,21

707.231,52

12.

417.866,63

707.334,81

13.

417.935,64

707.435,42

14.

417.938,09

707.507,76

15.

417.837,80

707.585,68

16.

417.760,83

707.675,47

17.

417.750,87

707.728,80

18.

417.686,37

707.885,84

19.

417.630,97

708.097,77

20.

417.675,50

708.237,09

21.

417.769,55

708.322,73

22.

417.867,26

708.458,30

23.

417.851,95

708.528,75

24.

417.793,41

708.664,72

25.

417.760,49

708.684,66

26.

417.620,27

708.804,81

27.

417.500,00

708.884,96

28.

417.375,77

708.028,13

29.

417.321,19

709.087,70

30.

417.240,82

709.160,05

31.

417.113,31

709.153,80

32.

417.067,33

709.139,33

33.

416.986,16

709.092,58

34.

416.966,02

709.014,91

35.

416.930,86

708.906,90

36.

416.909,71

708.763,17

37.

416.899,08

708.630,63

38.

416.905,12

708.457,93

39.

416.917,17

708.269,16

40.

416.889,02

708.060,48

41.

416.887,47

707.931,20

42.

416.892,43

707.703,87

43.

416.933,25

707.507,01

44.

416.952,70

707.391,73

45.

416.947,36

707.331,46

46.

416.863,15

707.255,26

47.

416.765,13

707.158,96

48.

416.767,52

707.010,59

49.

416.630,05

706 914,46

50.

416.577,28

706 850,50

51.

416.594,40

706.766,06

52.

416.620,71

706.643,64

53.

416.629,39

706,583,86

54.

416,660,56

706.508,85

55.

416.683,18

706.465,87

56.

416.719,08

706.433,63

57.

416,795,69

706.420,26

 

Sistem de referinţă: STEREO 70

Suprafaţa: 1,938 kmp

Localizare administrativ-teritorială: comuna Movila Miresii, judeţul Brăila

I. În acest perimetru sunt interzise următoarele activităţi:

1. amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei sau instalaţiilor;

2. explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;

3. depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor, situaţii în care se vor institui măsuri pentru preîntâmpinarea pătrunderii în sol a oricăror substanţe poluante;

4. intervenţii asupra stratului de soi activ şi a depozitelor acoperitoare ale acviferului;

5. traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor care se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat, în această situaţie instituindu-se măsuri pentru asigurarea etanşeităţii sistemelor de canalizare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Zăcământul de nămol terapeutic zona Movila Miresii, judeţul Brăila Perimetrul de protecţie sanitară cu regim de restricţie

 

A. Perimetrul de protecţie sanitară cu regim de restricţie se instituie în scopul prevenirii şi combaterii unei posibile poluări a zăcământului de nămol terapeutic, cu efecte deosebite asupra sănătăţii populaţiei.

B. Lacul şi zăcământul de nămol terapeutic din zona Movila Miresii, judeţul Brăila, trebuie să fie protejat de acţiunea factorilor poluanţi, cum sunt deşeurile solide, lichide sau gazoase, de natură chimica sau radioactivă, precum şi de contaminarea cu agenţi patogeni.

C. Dimensionarea perimetrului de protecţie sanitară cu regim de restricţie a fost efectuată ţinând seama de configuraţia lacului la data efectuării cercetării, respectiv în luna iulie 2011.

D. Este obligatorie protejarea terenului aferent perimetrului de protecţie sanitară cu regim sever împotriva eroziunii şi inundaţiilor, precum şi asigurarea tuturor lucrărilor vechi de excavaţii deschise şi galerii, puţuri, foraje, pâlnii de explozii împotriva infiltrării apelor cu potenţial poluanţi,

E. Suprafaţa de teren cuprinsă în perimetrul de protecţie sanitară cu regim de restricţie va fi bornată şi marcată cu plăcuţe avertizoare.

F. În interiorul perimetrului de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi respectate cu stricteţe normele specifice de protecţie sanitară prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare, iar activităţile economice şi sanitare cu impact asupra mediului înconjurător vor fi avizate de către Ministerul Sănătăţii, beneficiarul zăcământului având obligaţia de a anunţa în scris, în termen de 30 zile, orice modificări survenite în cadrul zonei respective.

G. În aceste condiţii se instituie perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever pentru zăcământul de nămol terapeutic - zona Movila Miresii, judeţul Brăila, în suprafaţă de 1.938 kmp, având următoarele coordonate:

 

Coordonate delimitare perimetru

 

Pct.

X

Y

1.

416.887,00

706.420,00

2.

417.004,00

706.529,00

3.

417.052,45

706.707,32

4.

417.179,73

706.854,86

5.

417.272,59

706.922,56

6.

417.303,88

707.036,78

7.

417.390,56

707.118,97

8.

417.435,41

707.117,49

9.

417.528,48

707.120,95

10.

417.662,48

707.210,16

11.

417.708,21

707.231,52

12.

417.866,63

707.334,81

13.

417.935,64

707.435,42

14.

417.938,09

707.507,76

15.

417.837,80

707.585,68

16.

417.760,83

707.675,47

17.

417.750,87

707.728,80

18.

417.686,37

707.885,84

19.

417.630,97

708.097,77

20.

417,675,50

708.237,09

21.

417.769,55

708.322,73

22.

417.867,26

708.458,30

23.

417.851,95

708.528,75

24.

417.793,41

708.664,72

25.

417.760,69

708.684,66

26.

417.620,27

708.804,81

27.

417.500,00

708.884,96

28.

417.375,77

708.028,13

29.

417.321,19

709.087,70

30.

417.240,82

709.160,05

31.

417.113,31

709.153,80

32.

417.067,33

709.139,33

33.

416.986,16

709.092,58

34.

416.966,02

709.014,91

35.

416.930,86

708.906,90

36.

416.909,71

708.763,17

37.

416.899,08

708.630,63

38.

416.905,12

708.457,93

39.

416.917,17

708.269,16

40.

416.889,02

708.060,48

41.

416,887,47

707.931,20

42.

416.892,43

707.703,87

43.

416.933,25

707.507,01

44.

416.952,70

707.391,73

45.

416.947,36

707.331,46

46.

416.863,15

707,255,26

47.

416.765,13

707.158,96

48.

416.767,52

707.010,59

49.

416.639,05

706.914,46

50.

416.577,28

706.850,50

51.

416.594,40

706766,06

52.

416.620,71

706.643,64

53.

416.629,39

706.583,86

54.

416 660,56

706 508,85

55.

416.683,18

706.465,87

56.

416.719,08

706.433,63

57.

416.759,69

706.420,26

 

Sistem de referinţă: STEREO 70

Localizare administrativ-teritorială: comuna Movila Miresii, judeţul Brăila

H. În acest perimetru sunt interzise următoarele activităţi:

I. amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;

2. amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă simplă;

3. amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare, în situaţiile în care nu dispun de sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale în condiţii de deplină siguranţă în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;

4. amplasarea de cimitire umane, cimitire de maşini, containere de deşeuri;

5. vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;

6. infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;

7. efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, lucrări de drenaj sau de orice alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;

8. efectuarea de construcţii pentru activităţi industriale: grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte chimice şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi;

9. amplasarea de campinguri şi de ştranduri dacă nu dispun de sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale în condiţii de deplină siguranţă în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;

10. spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;

11. transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie pentru care sunt necesare măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii;

12. utilizarea îngrăşămintelor naturale sau chimice;

13 utilizarea substanţelor fitosanitare;

14. irigarea cu ape uzate, chiar dacă sunt complet epurate;

15 amplasarea de grajduri şi coteţe de animale şi depozitarea de gunoi animalier;

16. păşunatul şi însilozarea nutreţurilor;

17. amplasarea de sere şi de iazuri piscicole.

I. În situaţii justificate, pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus este necesar avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii.

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2001 privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

- Hotărârii Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare;

- art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Petrescu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 502.

 

ANEXĂ

 

PO. IP-08

Revizia 1

 

PROCEDURA

de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1. Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, denumit în continuare MMACA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii

Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, denumit în continuare UNCTAD - Geneva, fiind operaţional în 32 de ţâri din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program. MMACA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/ 12 septembrie 2014, transmis de UNCTAD - Geneva.

Grupul-ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali, precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

a) identificarea întreprinzătorilor de succes;

b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri, precum şi generarea de idei noi de afaceri şi de produse noi;

e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;

g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru anul 2017, MMACA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocit pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, este de 504.000 lei.

Prin implementarea Programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

2.2. MMACA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2017 suma de 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshopurilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshopuri. Onorariile trainerilor nu vor depăşi suma de 42.000 lei/workshop.

3. Derularea Programului

Prin Program se finanţează workshopurile UNCTAD/ EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshopurile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţă, Craiova, Iaşi). Perioadele de desfăşurare a workshopurilor şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

În cadrul acestui program OTIMMC sunt arondate centrelor EMPRETEC astfel:

- Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj;

- Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanţa;

- Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: OTIMMC Craiova;

- Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iaşi.

OTIMMC vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshopurilor astfel:

- propun împreună cu trainerii locaţiile de desfăşurare a workshopurilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

- pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;

- menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări ale workshopurilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshopului din bugetul alocat prin Program fiecăruia din cele 4 OTIMMC (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale-suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshopurilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshopurilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor, precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshopurilor).

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de către OTIMMC organizatoare.

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 4 workshopuri vor comunica MMACA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro

Înregistrarea formularelor de participare la workshopurile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face Online pe site-ul www.aippimm.ro. Se consideră că, prin înscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea MMACA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu etc.), date care vor fi securizate în cadrul Registrului unic electronic al Programului.

MMACA, OTIMMC, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, participanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.

4. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini vorbitori de limbă română;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;

d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activităţile workshopului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancţiunea interzicerii aplicării la programele naţionale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani;

f) prezintă adeverinţă că sunt apţi din punct de vedere medical pentru efort.

5. Selecţia participanţilor în cadrul Programului

Pentru workshopurile organizate în cadrul Programului,

selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează:

Etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4 de către OTIMMC;

Etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau OTIMMC, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshopului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.

6. Confidenţialitate

Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul MMACA şi OTIMMC implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

MMACA şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.

Documentele depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC.

7. Monitorizarea şt evaluarea rezultatelor

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se vor face de către Unitatea de monitorizare, control şi raportare (UMCR) din cadrul OTIMMC.

7.2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului vor completa şi vor transmite către OTIMMC - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2018.

7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshopurilor.

7.4. Reprezentanţii MMACA şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.

7.5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor întocmite de traineri şi de OTIMMC vor fi transmise de OTIMMC către MMACA.

8. Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Formular de înscriere la Programul de dezvoltare antreprenorială EMPRETEC

 

1. Numele şi prenumele: ..................................................................................................

2. Sexul:                       Masculin       Feminin

3. Adresa de acasă:

Adresa de la serviciu:

..........................................

..........................................

 

E-mail: .............................

Telefon: ..........................

Telefon: ..........................

4. Vârsta: ..........................

5. Stare civilă:              Necăsătorit  Căsătorit       Divorţat        Văduv/ă

6. Aveţi copii ?             Da                Nu

7. Nivelul educaţiei (marcaţi răspunsul/răspunsurile corect/e):

 Aţi absolvit şcoala gimnazială?        Da                Nu

Numele (nr.) şcolii: ..........................................

 Aţi absolvit liceul?               Da                Nu

Aţi obţinut diploma de bacalaureat?  Da                  Nu

Numele liceului: ..........................................

 Aţi absolvit şcoală tehnică/postliceală/colegiu?  Da         Nu

Câţi ani? ..........................

Aţi obţinut diplomă de absolvire?  Da          Nu

Ce specializare aţi avut?

Denumirea unităţii de învăţământ: ..........................................

 Studii superioare (de orice fel) Câţi ani?

Aţi obţinut o diplomă universitară?  Da       Nu

Ce specializare aţi avut?

Denumirea unităţii de învăţământ: ..........................................

 Aveţi societate comercială?             Da    Nu

 

Daca da, trebuie trecute denumirea societăţii comerciale, CUI, numărul mediu de angajaţi la 31 decembrie 2016, cifra de afaceri.

8. Aţi fost vreodată ucenic..........................................  Da  Nu

În ce meserie?

Organizaţia/Persoana: ..........................................

9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere?  Da        Nu

Daca da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri?  Da                    Nu

10. A avut una dintre rudele dumneavoastră, în afara de părinţi, propria afacere?  Da       Nu

Dacă da, i-aţi ajutat vreodată în afacerea respectivă?  Da    Nu

11. Gândiţi-vă la trei dintre prietenii dumneavoastră cei mai apropiaţi.

Completaţi numele şi ocupaţia lor:

Numele prietenului #1 Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da     Nu

Numele prietenului #2 Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da     Nu

Numele prietenului #3 Are acest/această prieten(ă) propria afacere?  Da     Nu

12 Au părinţii vreunuia dintre prietenii dumneavoastră propria afacere?  Da          Nu

13. Câţi din oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere?

14. Aţi fost primul copil la părinţi?      Da                Nu

15. Aţi călătorit în străinătate?             Da                Nu

Dacă da, menţionaţi ţările în care aţi călătorit cel mai des şi de câte ori aţi călătorit în fiecare dintre aceste ţări.

Ţara

Numărul de vizite

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

De câte ori pe an călătoriţi în interiorul ţării, în afara regiunii unde v-aţi născut sau în afara regiunii în care locuiţi?

................................................................................................................................................................................................

16. Vă rugăm să completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa dumneavoastră profesională începând cu actualul/ultimul loc de muncă;

 

Angajatorul

Adresa

Telefon

Funcţia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie?  Da                        Nu

Ce tip de afacere? ..........................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere? ..........................................

18. Aveţi în prezent o afacere proprie?  Da              Nu

Ce tip de afacere? ..........................................

19. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce tip de afacere aţi începe/extinde? (Vă rugăm să detaliaţi.)

..........................................

20. Daca nu intenţionaţi să începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi să folosiţi experienţa acumulată la acest seminar de instruire?

21. De cât capital credeţi că aveţi nevoie să începeţi sau să extindeţi o afacere?

..........................................

22. Estimaţi suma de bani din fiecare din sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în începerea/extinderea afacerii dumneavoastră:

Bani personali  ..........................................

împrumuturi sau bani oferiţi de familie  ..........................................

împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni  ..........................................

Alte surse: .......................................... Specificaţi: ..........................................

23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră în proprietate personală?  Da                  Nu

24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singură opţiune.)

 Banii                         Educaţia                   Prietenii                    Motivaţia                  Altele

25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?  De acord.  Nu sunt de acord.

„Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităţi decât siguranţă.”

26. Folosiţi-vă imaginaţia şi încercaţi să vă gândiţi la cât mai multe utilizări ale rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.

1. ..........................................

4. ..........................................

2. ..........................................

5. ..........................................

3. ..........................................

6.

27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?  De acord.      Nu sunt de acord.

„Sunt oportunităţi suficiente pentru ca oameni ca mine să înceapă o afacere în ţara asta.”

28. Imaginaţi-vă că fratele sau sora dumneavoastră vă oferă un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dumneavoastră.

Ce aţi face cu ei?

Prima utilizare: ..........................................

A două utilizare: ..........................................

A treia utilizare: ..........................................

29. Dacă aţi putea avea locul de muncă şi salariul şefului dumneavoastră pentru următorii 5 ani, aţi accepta?

 Da                Nu

30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentだ(Marcaţi doar un singur răspuns.)

 Nu ştiu.                    Medie                       Destul de puternică                          Foarte puternică

31. În această etapă, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastră? (Marcaţi doar un singur răspuns.)

 10%                          20%                         30%               40%                          50%

 60%                          70%                          80%                          90%                          100%

Vă rugăm explicaţi răspunsul.

..........................................

..........................................

32. Sunteţi dispus să investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?

 Da  Nu

33. Cum aţi auzit de acest program?

34. La ce alte cursuri sau seminare de dezvoltare antreprenorială sau a afacerilor aţi mai participat? Vă rugăm să oferiţi detalii.

 

Cursul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

35. Descrieţi afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:

.........................................

..........................................

..........................................

Semnătura aplicantului:

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţie

 

Nr. crt.

OTIMMC (Judeţe arondate)

Adresa

Telefon/Fax

1.

BRAŞOV

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1, Braşov, C.P. 500152

0268-548.018 tel.

0268-548.017 fax

www.aippimm.ro

oficiubrasov@imm .gov.ro

2.

CLUJ-NAPOCA

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş Satu Mare Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174

0264-487.224 tel.

0264-487.244 fax

www.aippimm.ro

oficiucluj@imm.gov.ro

3.

CONSTANTA

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 6, Constanţa, C.P. 900669

0241-661.253 tel.

0241-661.254 fax

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Ştefan cel Mare nr. 93, et. 1, Craiova, C.P. 200129

0251-510.785 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiucraiova@imm.gov.ro

5.

IAŞI

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, Iaşi, C.P. 700398

0232-464.343 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

PLOIEŞTI

Argeş

Bucureşti

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Ploieşti, str. Trei Ierarhi nr. 9-11, judeţul Prahova, C.P. 100010

0244-522.085 tel.

0244-544.054 fax

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

7.

TÂRGU MUREŞ

Harghita

Mureş

Alba

Str. Cuza Vodă nr. 22, Târgu Mureş, C.P. 540027

0265-311.660 tel.

0265-260.818 fax

www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm gov.ro

8.

TIMIŞOARA

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara, C.P. 300575

0256-292.739 tel.

0256-292.767 fax

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@imm.gov.ro

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., domiciliat(ă) în .............................................., identificară) cu B.I./C.I. seria ....... nr. .............................................., eliberat(ă) de .............................................., la data de ..............................................,

administrator/asociat unic al S.C. .............................................., cu sediul în .............................................., mă oblig prin prezentul angajament să nu permit şi să nu facilitez folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training folosite în cadrul workshopurilor EMPRETEC.

În cazul în care, fără motive întemeiate, renunţ să particip la atelierul EMPRETEC în cursul celor nouă zile de workshop, înţeleg că nu voi mai avea dreptul de a aplica la niciun program naţional derulat de către MMACA pe o perioadă de trei ani.

 

Semnătura ..............................................

(numele şi prenumele)

Data ..............................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Formular de raportare tehnică

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul ..............................................

Numele şi prenumele: ..............................................

Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada

Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 Am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 Nu am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

Dacă răspunsul este DA, precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC în dezvoltarea afacerii în care sunteţi implicat.

..............................................

..............................................

Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 Am înfiinţat o societate comercială sau am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 Nu am înfiinţat o societate comercială sau nu am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 

Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC

..............................................

..............................................

 

Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos:

Datele de identificare ale societăţii:

Denumirea societăţii comerciale

..............................................

Adresa ..............................................

Telefon .............................................., fax ..............................................,

e-mail ..............................................

Data înregistrării societăţii comerciale ..............................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..............................................

Codul unic de înregistrare ..............................................

Calitatea deţinută în cadrul societăţii comerciale ..............................................

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri .............................................. lei;

- profitul brut .............................................. lei;

- numărul mediu scriptic anual de personal ..............................................

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. .............................................., eliberat(ă) de .............................................., la data de ..............................................,

cu domiciliul în localitatea .............................................., str. .............................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii (după caz) declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Numele ..............................................

Semnătura ..............................................

Funcţia ..............................................

Data semnării ..............................................

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC. 197 din 20.04.2017,

în temeiul prevederilor:

- art. 179 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a-2-n.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii unităţilor sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-k.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat, în vederea decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-c.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor din asistenţa medicală de recuperare medicală şi recuperare, medicină fizică şi balneologie în sanatorii şi preventorii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie, conform anexei nr. 7.

(8) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi borderourile centralizatoare necesare raportării furnizorilor de medicamente, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate potrivit contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform anexelor nr. 8-a-8-c.

(9) Formularele menţionate la alin. (1)-(8) se utilizează împreună cu formularele tipizate de „Factur㔠fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

(10) Furnizorii care au semnătură electronică extinsă transmit factura şi formularele prevăzute la alin. (1)-(8) numai în format electronic, fără a fi necesară semnătura olografă a reprezentantului legal al furnizorului.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a-8-c*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru:

a) asiguraţi;

b) cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale;

c) cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European Şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 191 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

e) pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 191 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La formularele menţionate la alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNF), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în

care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Elveţia, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate; se vor ataşa copii ale cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: tipul de formular/document european, ţara, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/ documentul, numărul de identificare a instituţiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor ataşa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, cu excepţia formularelor/documentelor europene (E 106, E 109, E 120, E 121)/S1;

e) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii în cazul cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Se vor ataşa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 şi 579 bis din 29 iulie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru raportarea serviciilor medicale, respectiv a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, începând cu raportarea activităţii lunii aprilie 2017.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 296.


*) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a-8-c se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 52 va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Pe baza rezultatului analizei cost-beneficiu prevăzute la art. 51 alin. (1) şi a propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari, ANRE aprobă până la 30 iunie 2017, prin ordin al preşedintelui, condiţiile-cadru pentru întocmirea planului naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în România şi a calendarului de implementare.”

Art. II. - Departamentul pentru eficienţă energetică şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 31.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.