MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 306/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 306         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

105. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

417. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale 2,3,4, 8, 9 şi 11 din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

310. - Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 336655 din 27.03.2017 al Serviciului extensie, consultanţă, cercetare, inovare, formare profesională,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 43/2017)

 

STRUCTURA

prestărilor de servicii specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cuantumul tarifelor

 

Nr. crt.

Servicii

UM

Tarif

Observaţii

1.

Multiplicare materiale informative pe suport hârtie sau pe suport magnetic

lei/pagina suport hârtie;

lei/suport magnetic

1

10

 

2.

Elaborare proiecte de investiţii pentru accesarea fondurilor europene prin PNDR 2014-2020

% din valoarea proiectului

3-6

în funcţie de complexitatea proiectului şi preţurile practicate în anul 2016

3.

Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi

pentru tranşa 1

% din valoarea proiectului

3

 

4.

Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zonele rurale din PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi pentru tranşa 1

% din valoarea proiectului

2-3

în funcţie de valoarea proiectului şi preţurile practicate în anul 2016

5.

Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2014-2020 şi întocmire dosar de plăţi pentru tranşa 1

lei/proiect

1.000

 

6.

întocmire dosare plăţi pentru proiecte finanţate prin măsura 141 - Sprijin pentru fermele agricole de semisubzistenţă, tranşele 3, 4 şi 5

lei/documentaţie

150

 

7.

întocmire dosare plăţi pentru proiecte finanţate prin măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2007-2013, tranşa 2

lei/documentaţie

400-800

în funcţie de complexitatea proiectului şi preţurile practicate în anul 2016

8.

întocmire dosare plăţi pentru proiecte finanţate prin SM 6.1,6.2 şi 6.3 din PNDR 2014-2020, tranşa 2

lei/documentaţie

400

 

9.

Modificare plan afaceri la proiectele finanţate prin M 112, 141 din PNDR 2007-2013 şi la proiectele finanţate prin sM 6.1, 6.2, 6.3 din PNDR 2014-2020

lei/documentaţie

150

 

10.

Elaborare acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate cu AFIR

lei/documentaţie

100

 

11.

Elaborare proiecte tehnice pentru înfiinţare plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi sere, solare, alte tipuri de exploataţii

lei/documentaţie

500

 

12.

Elaborare plan de afaceri, tehnologii, devize tehnologice pentru exploataţii agricole

lei/oră

20

 

13.

Cursuri de iniţiere

lei/cursant

220

 

14.

Cursuri de calificare de 360 de ore

lei/cursant

400

 

15.

Cursuri de calificare de 720 de ore

lei/cursant

700

 

16.

Cursuri de instruire (scurtă durată - 40 de ore)

lei/cursant

150

 

17.

Eliberare certificate de calificare

lei

20

 

18.

Eliberare adeverinţe cursuri de calificare

lei

5

 

19.

Eliberare duplicat certificat de calificare

lei

50

 

20.

Eliberare carnet de tractorist

lei

80

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale 2,3,4,8,9 şi 11 din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale 2,3,4,8,9 şi 11 din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte

de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 417.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 56, art. 278 alin. (1) şi art. 280 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale

prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. DG 647 din 27.04.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 şi 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

1. În tabel, după poziţia 66 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 67-77, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod formular specific

DCI/afecţiune

„67

J05AX65-G7.1

COMBINAŢII (SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) - pacienţi cu toleranţă la Ribavirină

68

J05AX65-G7.2

COMBINAŢII (SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) - pacienţi cu intoleranţă/contraindicaţii la Ribavirină

69

J05AX65-G4

COMBINAŢII (SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) - pacienţi cu infecţie cu VHC posttranplant hepatic

70

J05AX66.1

COMBINAŢII (OMBITASVIR + PARITRAPEVIR + RITONAVIR) + DASABUVIR - pacienţi cu diverse forme clinice de infecţie cu VHC

71

J05AX66.2

COMBINAŢII (OMBITASVIR + PARITRAPEVIR + RITONAVIR) + DASABUVIR - pacienţi cu infecţie cu VHC şi insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă

72

L01XC17

NIVOLUMABUM - melanom malign

73

L01XE23-25

COMBINAŢII: DCI DABRAFENIBUM + DCI TRAMETINIBUM

74

L01XE15

VEMURAFENIBUM

75

L02BB04.1

ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicaţie postchimioterapie

76

L02BB04.2

ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicaţie prechimioterapie

77

L01XE02

GEFITINIBUM”

 

2. După formularul specific corespunzător poziţiei 66 se introduc unsprezece noi formulare specifice corespunzătoare poziţiilor 67-77, prevăzute în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 310.


*) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite În luna decembrie

1

Organizaţia centrală

-

-

-

-

-

-

-

100,00 lei

-

715,00 lei

-

-

 

Cuantumul total

815,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

Lista persoanelor fizice care au făcut În anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Organizaţia centrală

Ionescu

Carmen Manuela

Română

20.600,00 lei

Sume de bani

(virament bancar)

31.10.2016; 02.11.2016; 09.11.2016; 21.11.2016

 

Cuantumul total

20.600,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia Filiala judeţeană care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea donatorului

Codul unic de înregistrare

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Organizaţia centrală

Silver Executive Solutions - S.R.L.

Str. Anton Pann, bl. 35, sc. B, et. P, ap. 13, Roman, judeţul Neamţ

Română

26364218

15.000,00 lei

Sume de bani (virament bancar)

26.10.2016

2

Organizaţia centrală

Alpenside - S.R.L.

Str. Emest Juvara 3-5, et. 8, ap. 2, sectorul 6, Bucureşti

Română

22842662

17.500,00 lei

Sume de bani (virament bancar)

15.11.2016

 

Cuantumul total

32.500,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

Situaţia privind suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie

1

Organizaţia

centrală

-

-

-

-

-

-

-

500,00 lei

21.050,00 lei

32.200,00 lei

41.760,00 lei

2.770,65 lei

 

Cuantumul total

98.280,65 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

Situaţia privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total în luna ianuarie

Cuantumul total în

Luna februarie

Cuantumul total în luna martie

Cuantumul total în luna aprilie

Cuantumul total în luna mai

Cuantumul total în luna iunie

Cuantumul total în luna iulie

Cuantumul total în luna august

Cuantumul total în luna septembrie

Cuantumul total în luna octombrie

Cuantumul total în luna noiembrie

Cuantumul total în luna decembrie

1

Organizaţia centrală

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 lei

-

-

-

 

Cuantumul total

20.000,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Alianţa Noastră România

Sediul partidului politic: intrarea Gădinţi nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

VENITURI

Organizaţia judeţeană1 Filiala judeţeană/ structura internă a partidului politic

Tipul venitului

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care a fost încasat venitul

Seria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice de la care a fost încasat venitul

Valoarea venitului încasat

Modul de încasare

(în numerar sau prin cont bancar)

Contul bancar în care a fost încasat venitul în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschis

Data încasării venitului

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care au fost încasate mai multe venituri şi cuantumul total al acestora

Organizaţia centrală

Cotizaţii

 

 

100,00 lei

Banca

 

August 2016

 

Organizaţia centrală

Cotizaţii

 

 

715,00 lei

Banca

 

Octombrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

500,00 lei

Numerar

 

August 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

21.000,00 lei

Numerar

 

Septembrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

50,00 lei

Banca

 

Septembrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

52.200,00 lei

Banca

 

Octombrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

3.100,00 lei

Numerar

 

Noiembrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

71.760,00 lei

Banca

 

Noiembrie 2016

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

2.770,65 lei

Banca

 

Decembrie 2016

 

TOTAL

152.195,65 lei

 

 

 

 

 

CHELTUIELI

Organizaţia judeţeană Filiala judeţeană/ structura internă a partidului politic

Tipul cheltuielii

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul

Seria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul

Valoarea cheltuielii

Modul de plată

(în numerar sau prin cont bancar)

Contul bancar în care a fost făcută plata în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschis

Data plăţii

Nunele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice către care au fost făcute mai multe plăţi şi cuantumul total al acestora.

Data documentului de plată

Organizaţia centrală

6021

 

 

3.499,70 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

6022

 

 

2.518,37 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

603

 

 

1.248,17 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

605

 

 

2.191,98 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

612

 

 

26.666,72 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

622

 

 

775,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

623

 

 

1.476,92 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

6231

 

 

2.516,71 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

625

 

 

2.733,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

626

 

 

380,16 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

627

 

 

351,28 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

628

 

 

97.491,34 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

635

 

 

1.743,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

641

 

 

7.565,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

6451

 

 

1.205,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

6452

 

 

56,00 lei

 

 

2016

 

Organizaţia centrală

6453

 

 

458,00 lei

 

 

2016

 

TOTAL

 

 

 

152.876,35 lei

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

26.04.2017

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România

 

I. Forumul Democrat al Germanilor din România (organizaţia pe ţară)

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R)

Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute de către F.D.G.R. În anul 2016

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei/filialei

Cuantum total cotă-parte cotizaţii primite de la organizaţiile regionale în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

1.032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.275

3

Forumul Democrat al Germanilor, judeţul Satu Mare

-

-

-

600

-

-

-

-

-

-

-

650

 

TOTAL COTIZAŢII:

1032

-

-

600

-

-

-

-

-

-

-

1.925

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2016 a fost de: 3.557,00 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data

1

Cercul cultural Banat JA România

Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 17-19

română

14906714

40.100,00

lei

03 11.2016

2

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34, judeţul Braşov

română

4522767

17.933,45

lei

15 11.2016

3

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12, judeţul Timiş

română

4356443

1.450,00

12.000,00

lei

lei

19.02.2016; 03 11.2016

 

F.D.G.R. nu a primit în cursul anului 2016 donaţii confidenţiale.

Cuantumul total al veniturilor din donaţii primite de către Forumul Democrat al Germanilor din România în anul 2016 a fost de: 93.400,08 lei.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei. De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Editare, realizare şi difuzare ziar/publicaţii proprii (ADZ)

F.D.G.R.- ADZ

venituri proprii

306.860,11

2

Dobânzi bancare

F.D.G.R.

venituri proprii

685,56

3

Alte venituri: venituri din diferenţe curs, creanţe

F.D.G.R.

venituri proprii

3.072,34

 

Total venituri obţinute conform art. 16. din Legea nr. 334/2006

 

 

310.618,01

 

II. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialelor sale

 

Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

Sediul: Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G. Bacău

0

138

396

0

222

0

0

0

48

174

180

324

2

F.D.G. Bucureşti

318

340

550

70

80

225

0

25

150

37

105

1.502

3

F.D.G. Buhuşi

24

0

96

0

540

0

0

0

0

244

0

48

4

F.D.G. Constanţa

0

179

75

75

0

0

0

0

61

55

0

259

5

F.D.G. Craiova

450

90

870

120

0

120

30

0

0

30

0

270

6

F.D.G. Galaţi

0

0

0

82

0

0

0

60

0

0

220

619

7

F.D.G laşi

125

85

0

0

0

0

0

0

200

0

0

150

8

F.D.G. Piatra-Neamţ

111

96

438

451

2.077

0

0

0

378

1,164

0

328

9

F.D.G. Ploieşti

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

10

F.D.G. Tulcea

519

0

227

69

0

0

0

0

0

0

0

0

11

F.D.G.R, - Regiunea Extracarpatică

992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

 

TOTAL COTIZAŢII:

2.539

928

2.652

867

2.919

345

30

85

1.077

1.704

505

3.540

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2016 a fost de: 17.191 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Cuantumul total al veniturilor din donaţii primite în anul 2016 de către Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale a fost de: 6.900,00 lei. În cursul anului 2016 nu au fost primite donaţii confidenţiale.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei. De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată

Organizaţia: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/ Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Dobânzi bancare

F.D.G.R. Regiunea Extracarpatică

venituri proprii

42,14

2

Alte venituri: redirecţionare 2% din impozitul pe venit

F.D.G.R. Regiunea Extracarpatică

venituri proprii

13.079,33

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

13.121,47

 

III. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi a filialelor sale

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat (F.D.G. Banat)

Sediul: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite În luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

914

2.853

1.540

405

410

430

120

70

190

330

480

7.179

2

Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

5.479

3.988

2.065

1.814

1.467

1.197

279

485

550

700

985

756

3

Forumul Democrat al

Germanilor din Lugoj

0

62,5

75

30

0

0

0

0

0

0

60

112,5

4

Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

0

200

105

20

65

40

45

60

20

0

20

230

5

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin

2.070

1.692

374

1.296

1.047

828

474

0

0

675

1.092

264

6

Forumul Democrat al Germanilor din Anina

134

339

71

0

32

0

0

8

107

78

131

0

7

Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu Roşu

0

330

0

60

0

0

0

60

0

30

0

0

8

Forumul Democrat al Germanilor din Orşova

180

144

84

0

0

0

0

0

0

0

0

72

9

Forumul Democrat al Germanilor din Arad

0

1.344

0

0

0

0

0

0

0

0

1.992

0

 

TOTAL COTIZAŢII:

8.777

10.952,5

4.314

3.625

3.021

2.495

918

683

867

1.813

4.760

8.613,5

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii primite în anul 2016 de către F.D.G. Banat şi filialele sale a fost de: 50.839 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Cuantumul total al veniturilor din donaţii primite în anul 2016 de către Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi filialele sale a fost de: 77.713 lei.

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2016. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei.

De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată

Organizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din Banat

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

(lei)

1

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

F.D.G. judeţul Caraş-Severin - 16.800

F.D.G. Anina - 4.150

Venituri proprii

20.950,00

2

înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

F.D.G. Lugoj -12.700

Venituri proprii

12.700,00

3

înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

casări auto - F.D.G. Banat - 4.570,64

Venituri proprii

4.570,64

4

Dobânzi bancare

F.D.G. Anina - 22 lei

F.D.G. Banat - 9 lei

F.D.G. Arad - 11 lei

Venituri proprii

42,00

5

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Banat 2% - 4.169,94 lei

F.D.G. Timişoara 2% - 231,49 lei

F.D.G. Oţelu Roşu 2%: 184 lei

F.G. Tineretul Bănăţean 2%: 324,49 lei

Alte venituri F.D.G. Banat: 12.412 lei

Alte venituri F.G.T. Bănăţean: 15.000 lei

Venituri proprii

32.321,92

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

70.584,56

 

IV. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională „Bucovina” şi filialelor sale

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România - regionala „Bucovina”

Sediul: Suceava, Str. Armenească nr. 16A, cod poştal 720009

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G.R - regional „Bucovina”

-

113

225

-

-

-

-

-

-

1.146

-

-

2

F.D.G.R. Organizaţia Locală Suceava

-

225

710

-

-

290

-

-

-

375

-

415

3

F.D.G. Câmpulung Moldovenesc

285

180

170

172

15

138,75

60

99

-

60

260

735

4

F.D.G. Vatra Dornei

160

120

480

160

160

200

160

60

60

-

260

220

 

TOTAL COTIZAŢII:

445

638

1.585

332

175

628,75

220

159

60

1.581

520

1.370

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.O.G. Bucovina în anul 2016 a fost de; 7.713,75 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2016. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei

De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice. Organizaţia nu a obţinut venituri din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

V. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania şi filialelor sale în anul 2016

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G. din Transilvania)

Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în tuna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

398,5

2.021

352

200

0

0

0

1.230

0

0

626

78

2

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

1.700

1.278

1.308

696

384

624,00

564

480

816

288

354

666

3

Forum Democrat German Mediaş

386

285

169

302

64

62,00

95

169

389

35

131

211

4

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

945

930

1.180

1.040

560

110,00

654

240

230

216

126

180

5

Forumul Democrat al Germanilor din Sighişoara

190

950

70

40

90

50,00

0

100

0

30

220

40

6

Forumul Democrat al Germanilor Bistriţa

920

2.520

840

840

840

0

1.760

840

0

880

0

0

7

F.D.G.R.- Filiala Cluj

120

180

340

80

240

120,00

490

0

80

300

150

40

8

Forumul Germanilor din Reghin

600

350

0

0

0

0

0

70

0

220

570

715

9

F.D.G.R. - Organizaţia Judeţeană Mureş

90

144

108

90

126

36

126

300

36

72

36

750

10

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

0

60

0

30

30

30

915

0

0

10

0

105

11

Forumul Democrat al Germanilor din Deva

50

260

160

230

40

310

220

160

70

0

200

100

12

Forumul Democrat al Germanilor din Călan

867

128

52

0

192

0

591

30

0

0

0

30

13

F.D.G.R. - Organizaţia Judeţeană Sibiu

1.829

332

2.099

411

52

1.861,6

180

435

0

172,51

578

1.073,6

14

Forumul Democrat al Germanilor din Brad

0

0

0

0

0

0

200

200

200

60

0

0

15

Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani

357,5

219

159

69,5

144

180

744

660

90

0

210

165

16

Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni

0

128,37

667,79

0

0

0

0

267,8

100

129,85

109,91

921,13

 

TOTAL COTIZAŢII:

8.453

9.785,37

7.504,79

4.028,5

2.762

3.383,6

6.539

5.181,8

2.011

2.413,36

3.310,91

5.074,73

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. din Transilvania şi a filialelor sale, în anul 2016, a fost de: 60.448,06 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2016,

De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

F.D.G. Braşov

Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania

Râşnov, str. Caraiman nr. 34, Braşov

română

23930886

36.864,30

lei

26.08.2016

2

F.D.G. Sibiu

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32, Braşov

română

4522767

13.561,00

lei

21.12.2016

 

TOTAL

 

 

 

 

50.425,30

 

 

 

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde organizaţiei împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Situaţia privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al împrumuturilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

 

 

 

 

 

 

 

5.600

 

 

 

 

 

TOTAL ÎMPRUMUTURI:

-

-

-

-

-

-

-

5.600

-

-

-

-

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni soci al-cultura le şi pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. Sibiu

venituri proprii

26833,00

 

Dobânzi bancare

F.D.G. Transilvania

F.D.G. Sibiu

 

1 585,89

4.954,00

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G. din Transilvania

F.D.G. Braşov

F.D.G. Braşov

F.D.G. Mediaş

F.D.G. Bistriţa

F.D.G. Deva

F.D.G. Lupeni

F.D.G. Cluj

F.D.G. - Organizaţia judeţeană Sibiu

donaţii

venituri proprii

donaţii

donaţii

donaţii

donaţii

donaţii

donaţii

donaţii

7.740.00

124.720,00

2.264.00

5.286.00

22 246,00

1 427,49

2.218,39

15 155,49

5.330.00

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

219.760,26

 

VI. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2016 ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi filialelor sale

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord (F.D.G. din Transilvania de Nord)

Sediul: Satu Mare str. Horea nr. 10

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2016

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G. Transilvania de Nord

200

940

540

170

167

0

0

0

0

400

0

0

2

F.D.G. judeţul Satu Mare

1.302

1.794

2.900

2.332

96

121

192

1.096

1.325

1.255

113

250

3

F.D.G. Zalău, judeţul Sălaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

4

F.D.G. Vişeu de Sus

0

0

750

0

0

0

0

0

0

0

0

200

5

F.D.G. Bihor

900

720

636

900

198

264

252

288

984

246

650

744

6

F.D.G. Baia Mare

510

100

205

340

1.175

115

130

165

195

135

230

370

 

TOTAL COTIZAŢII:

2.912

3.554

5.031

3.742

1.636

500

574

1.549

2.504

3.036

993

1.564

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii ale F.D.G. din Transilvania de Nord şi filialelor sale, în anul 2016, a fost de: 27.595 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu nr. 9

română

26341990

3.500

lei

19.01.2016

2

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu nr. 9

română

26341990

1.000

lei

17.02.2016

3

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu nr. 9

română

26341990

1.500

lei

18.03.2016

4

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu nr. 9

română

26341990

5.000

lei

11.11.2016

5

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu nr. 9

română

26341990

5.950

lei

21.12.2016

6

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V, Lucaciu nr. 9

română

26341990

4.339

lei

22.122016

 

TOTAL

 

 

 

 

21.289

 

 

 

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2016.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei.

De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi filialele acesteia

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

 

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. judeţul Satu Mare

venituri proprii

45.262

 

Dobânzi bancare

F.D.G. Bihor

venituri proprii

2.172

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G, Transilvania de Nord

donaţii

2.000

 

 

F.D.G. Bihor

donaţii

3.220

 

 

F.D.G. Vişeu de Sus

donaţii

14.270

 

 

F.D.G. Baia Mare

donaţii

7.000

 

TOTAL:

 

 

73.924

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Paul-Jürgen Porr

Semnătura

 

Data întocmirii

21.04.2017

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.