MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 307/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 307         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

259. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

260. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

372. - Decizie privind numirea domnului Florin Zeru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

373. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

374. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

375. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008

 

489. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

639. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2017

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul pentru Argeş şi Muscel

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea şi utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se face cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 258.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054545

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri BVC 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.271.997,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.271.997,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.213.560.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.270.522,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.265.522,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

585.687,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

0.000.00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

791.835,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

633.000,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

593.000,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

40.000.00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.000.00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

157.835.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

880,000.00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

5.000.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.475,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.475,00

 

1

 

Rezerve legale

25

73,75

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1 401.25

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

75.400,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

75400,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13.014

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13.000

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.993,59

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.801,28

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

174,77

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999.35

 

8

 

Plăţi restante

55

119 960,00

 

9

 

Creanţe restante

56

60,000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă”, poziţia 234 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupa de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă” se completează după cum urmează:

a) La punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D”, după poziţia 15 se introduce o nouă poziţie, poziţia 16, cu următorul cuprins:

 

„234.

Combinaţii (Metoprololum + Ivabradinum)**

C07FX05”

 

„16.

Combinaţii (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**

J05AX65”

 

b) La punctul G31c „Artropatia psoriazică”, după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins:

 

„5.

Secukinumabum**1

L04AC10”

 

c) La punctul G31d „Spondilita ankilozantă”, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

 

„6.

Secukinumabum**1

L04AC10”

 

3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La punctul „P1: Programul naţional de boli transmisibile”, subpunctul „B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, cu următorul cuprins:

 

„21.

Delamanidum

J04AK06”

 

b) La punctul „P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, sintagma „P6.20” se modifică şi va avea următorul cuprins: „P6.20: Fibroza pulmonară idiopatică”.

c) La punctul „P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subpunctul „P6.22: Angioedem ereditar” se introduce un nou subpunct, subpunctul „P6.23: Neuropatia optică ereditară Leber”, cu următorul cuprins:

„P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber

 

„1.

Idebenonum **1

N06BX13”

 

4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, după poziţia 152 se introduce o nouă poziţie, poziţia 153, cu următorul cuprins:

 

„153.

Mecaserminum **1

H01AC03”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţa oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea

unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015, precum şi al art. II alin. (2) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se înscrie în fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 1 pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Imobilul prevăzut la art. 1, împreună cu dotările aferente, se pune la dispoziţia beneficiarului de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.

(2) Cheltuielile aferente utilizării imobilului şi a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, după numărul curent 70 se introduce un nou număr curent, numărul curent 71, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren - mp -

„71

Imobil garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7

382,00”

 

2. La anexa nr. 4- Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, numărul curent 847 se abrogă.

Art. 5. - La anexa nr. 2 „Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 18 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Imobilul

„19

Imobil garaj cu teren aferent în suprafaţă de 382,00 mp, situat în Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7”

 

Art. 6. - La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 588 se abrogă.

Art. 7. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 260.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

Poz. HG nr. 60/2005

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Imobil garaj cu teren aferent str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7, Bucureşti

Domeniul privat al statului, administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

Domeniul public al statului, administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

847

- construcţie formată din demisol, casa scării, cameră depozitare, degajament, cameră personal, wc, spaţiu sub scară (depozitare), culoar spălătorie, casa scării, cămară, centrală termică, depozit carburanţi, cameră personal, cameră personal, cameră depozitare - Su = 121,91 mp, suprafaţă garaj 31,76 mp, parter înalt

- hol, cameră de zi, living, degajament, casa scării, wc, bucătărie, casa scării - Su = 139,52 mp - suprafaţă terasă + scară - 10,45 mp - suprafaţă terasă acoperită -19,64 mp, etaj - casa scară, cameră zi, dormitor, bale, debara, dormitor, bale, casă scară, debara - Su = 117 mp, suprafaţă terasă - 29,54 mp

- teren 382,00 mp

CF nr. 208419

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florin Zeru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

În temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Zeru se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 372.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 1.387/AP din 21 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 23.557/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Nicolae Radu Chiurtu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Radu Chiurtu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 373.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 374.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni formulată prin adresele nr. A/1.114 din 21 aprilie 2017 şi nr. C/110 din 24 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 23.534/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de către doamna Daniela Teodoru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Teodoru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 375.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

ORDIN

privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008

 

În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016*) privind modificarea şi completarea Procedurilor operaţionale şi elaborarea Procedurilor de sistem din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, având în vedere adresele Ministerului Justiţiei nr. 2/80.881 din 7.11.2014 şi 2/93.232 din 18.11.2014, luând în considerare solicitarea Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România nr. 841 din 5.04.2017,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.

Art. I. - Statutul organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Enoriaşii parohiilor sunt credincioşii care:

a) sunt stabiliţi în parohie şi înscrişi în registrul general al parohiei timp de 1 an pentru a avea drept de vot şi de 1 an pentru a fi eligibili în oricare organ al Arhiepiscopiei;

b) sunt cetăţeni români sau persoane care deţin un drept de şedere legal pe teritoriul României;

c) au vârsta de 18 ani împliniţi pentru a avea drept de vot, cel puţin 25 de ani pentru a fi aleşi în organele parohiale şi cel puţin 30 de ani pentru a fi aleşi în organele centrale;

d) au confirmarea din partea parohului că au recurs în exclusivitate la serviciile religioase ale parohiei în care se află;

e) participă cu regularitate la activităţile religioase ale parohiei;

f) se implică direct şi dezinteresat în rezolvarea problemelor parohiei (sociale, culturale, administrative);

g) îndeplinesc cu regularitate obligaţia achitării taxei de cult anuale, stabilite de parohie;

h) au moralitate nepătată în viaţa de familie şi obştească;

i) nu au acţionat niciodată împotriva intereselor Bisericii;

j) nu au comis niciodată delicte morale sau altfel de delicte condamnate de canoanele Bisericii sau de legile statului;

k) şi-au îndeplinit întotdeauna obligaţiile luate asupra lor faţă de Biserică şi parohie;

l) nu se află sub epitimie.”

2. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Sunt plătitoare ale taxei de cult toate persoanele majore de ambele sexe (minimum 18 ani) care au venituri personale sau posedă avere personală,”

3. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Consiliul parohial se compune din 2, 4, 6 membri plus preotul paroh sau preotul delegat, care sunt preşedinţi de drept ai Consiliului parohial;

(2) Din rândul membrilor enoriaşi ai Consiliului parohial se alege un epitrop al consiliului, în prima şedinţă a Consiliului parohial.

(3) Preotul paroh sau delegat şi epitropul Consiliului parohial reprezintă în solidar parohia şi răspund în solidar pentru şi în numele Parohiei.

(4) în caz de lipsă a preotului paroh sau delegat, lucrările parohiei vor fi conduse de către epitropul ales din rândul membrilor consiliului care reprezintă şi răspunde pentru şi în numele parohiei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 16.


*) Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 3.647/2017 al Direcţiei generale juridic, resurse umane şi salarizare,

având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2016 se realizează până la data de 1.06.2017.”

Art. II - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 489.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2017 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 405 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 639.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1718CTN088

11.05.2017

15.05.2017

14.05.2018

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r / 360)

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 4, 5,7,10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1624DBN027

04.05.2017

05.05.2017

08.05.2017

29.04.2024

7

6,98

3,25

4,01

400.000.000

60.000.000

RO1722DBN045

08.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

08.03.2022

5

4,83

3,40

29,34

500.000.000

75.000.000

RO1227DBN011

15.05.2017

16.05.2017

17.05.2017

26.07 2027

15

10,20

5,80

468,77

300.000.000

45.000.000

R01620DBN017

18.05.2017

19.05.2017

22.05.2017

26 02 2020

4

2,77

2,25

26,20

500.000.000

75.000.000

RO1619DBN035

22.05.2017

23.05.2017

24.05.2017

25 02 2019

2

1,76

1,35

16,27

500.000.000

75.000.000

RO1121DBN032

25.05,2017

26.05,2017

29.05.2017

11.06.2021

10

4,04

5,95

573,81

500.000,000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

R01620DBN017

295/29.02.2016

Martie 2016

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă;

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul pentru Argeş şi Muscel

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Partidul pentru Argeş şi Muscel

Sediul partidului politic: Piteşti, Str. Egalităţii nr. 13, judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primita în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primită în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

ARGEŞ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

 

Cuantumul total

50.000

Numele şi prenumele reprezentantului legal

ANDREI FLORIN-MIRCEA

Semnătura

 

Data întocmirii

27.04.2017

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Partidul pentru Argeş şi Muscel

Sediul partidului politic: Piteşti, Str. Egalităţii nr. 13, judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

ARGEŞ

ANDREI

FLORIN-MIRCEA

ROMÂNĂ

50.000,00

BANCA

16/05/2016; 30/05/2016

2

ARGEŞ

TUDOR

MIHAIL

ROMÂNĂ

30.300,00

BANCA

01/06/2016; 03/06/2016

 

Cuantumul total

80.300,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal

ANDREI FLORIN-MIRCEA

Semnătura

 

Data întocmirii

27.04.2017


1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

Sediul partidului politic: Ilfov, localitatea Corbeanca, comuna Corbeanca, str. Laguna Albastră nr. 56A

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite În luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite m luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

decembrie

 

1

SEDIU

6000

7.250

10.200

11.800

1.860

7.500

10,500

3,900

6.600

6,600

8,500

1,400

82.110

2

ARGEŞ

 

1.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.900

3

CĂLĂRAŞI

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

CONSTANŢA

 

 

 

280

20

 

 

 

 

 

 

 

300

5

MEHEDINŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.480

 

 

1.480

6

SIBIU

304

300

1.870

551

139

 

 

410

165

 

365

393

4.497

7

TIMIŞ

3015

 

 

 

 

 

 

 

100

300

1.300

 

4.715

 

Total

9379

9450

12070

12631

2019

7500

10500

4310

6865

8380

10165

1793

95.062

 

Cuantumul total

95.062

Numele şi prenumele

DANA BUGEAN

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.