MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 622/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 374 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.640. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

3.641. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

3.642. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 374

din 30 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Adrian Ionescu în Dosarul nr. 32.257/299/2013/a1 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.074D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 27 aprilie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa, când Curtea, în temeiul prevederilor art. 3 şi art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, a amânat pronunţarea asupra cauzei în data de 11 mai 2017, pentru a se permite depunerea concluziilor scrise de către avocatul Eugenia Crângariu, reprezentantă a autorului excepţiei de neconstituţionalitate. La aceea dată, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea a amânat pronunţarea pentru 30 mai 2017, dată la care a fost pronunţată prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 20 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 32.257/299/2013/a1, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Adrian Ionescu într-o cauză civilă având ca obiect reexaminarea unei amenzi judiciare.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, întrucât reglementează calea de atac a reexaminării doar cu privire la aplicarea amenzii judiciare, nu şi împotriva încheierii instanţei prin care a fost dispusă măsura înlocuirii sale ca expert, respectiv cea a restituirii onorariului de expertiză.

5. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată. În acest sens, instanţa de judecată reţine că reglementarea legală potrivit căreia doar încheierea de aplicare a amenzii judiciare poate fi reexaminată nu contravine dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate de autorul excepţiei, încheierea de şedinţă prin care s-a dispus înlocuirea expertului şi restituirea onorariului de expertiză putând fi atacată odată cu fondul. Prin urmare, există posibilitatea formulării unui recurs efectiv în accepţiunea art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aşa încât nu se încalcă nici dreptul la apărare prevăzut de art. 6 din convenţie, şi nici dreptul de acces liber la justiţie, reglementat de Constituţia României.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care prevăd că „împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. “

10. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă şi art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate privată. De asemenea, apreciază a fi încălcate şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că soluţia legislativă reglementată de art. 191 din Codul de procedură civilă se regăsea, iniţial, în cuprinsul art. 1085 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, care a făcut obiectul controlului de constituţionalitate în numeroase rânduri, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 1.419 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 20 decembrie 2011, Decizia nr. 348 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 octombrie 2013, Decizia nr. 52 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 24 aprilie 2014, sau Decizia nr. 127 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 13 mai 2014, prin care Curtea s-a pronunţat în sensul constituţionalităţii acestor prevederi.

12. În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a reţinut că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la „condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac („împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii), ca, de altfel, şi al art. 126 alin. (2) din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea „sunt prevăzute numai prin lege” (a se vedea, în acest sens şi Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004).

13. În prezenta cauză, autorul excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumit de faptul că prevederile legale criticate nu îi conferă posibilitatea exercitării căii de atac a reexaminării şi împotriva încheierii instanţei de judecată prin care s-a dispus înlocuirea sa din calitatea de expert, ci numai împotriva măsurii aplicării amenzii judiciare. Faţă de critica astfel formulată, Curtea constată că reglementarea procedurală dedusă controlului nu contravine normelor constituţionale invocate, întrucât, chiar dacă împotriva încheierii instanţei prin care a fost dispusă măsura înlocuirii ca expert, respectiv cea a restituirii onorariului de expertiză, nu se poate exercita calea de atac a reexaminării, această încheiere poate fi atacată odată cu fondul, ceea ce reprezintă o aplicare a regulii generale prevăzute de art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă, potrivit căreia „împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea dispune altfel.”

14. Aşa fiind, Curtea reţine că dispoziţiile procedurale criticate din Codul de procedură civilă nu contravin accesului liber la justiţie, prevăzut de art. 21 din Constituţie, şi nici prevederilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi celor ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât, prin posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţa de judecată odată cu fondul se asigură o judecată fluentă şi în condiţii de celeritate, părţile putându-şi exercita drepturile procesuale atât cu prilejul judecării în fond a cauzei, cât şi al soluţionării căilor de atac. Prin această măsură, legiuitorul a urmărit să împiedice prelungirea excesivă a duratei procesului şi, totodată, să contribuie la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.

15. În acest sens este şi jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 170 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 25 mai 2016, sau Decizia nr. 721 din 7 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din data de 17 iulie 2009, prin care s-a reţinut că această reglementare procedurală are drept scop asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor.

16. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a celorlalte dispoziţii din Legea fundamentală invocate, respectiv art. 11, art. 41 alin. (1) şi art. 44 alin. (1) şi (2), Curtea apreciază că acestea nu au relevanţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Adrian Ionescu în Dosarul nr. 32.257/299/2013/a1 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi constată că prevederile art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 9 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin, (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S R L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 816/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 octombrie 2015, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.640.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L.

NB 2028

Adresa: Str. Leonte Anastasievici nr. 4D, corpul A, sectorul 5, Bucureşti, tel.: 021 619 06 51,021 619 06 54; Fax: 021 619 06 51, 021 619 06 54,

e-mail: office@simtex.ro, website: http://www.rina-simtex.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Ansambluri - ferme pentru acoperişuri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre (la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolţi, grinzi transversale, căpriori, pereţi, stâlpi, piloţi

(la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1+A1:2011

EN 14250:2010

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale cu utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 2+

EN 13986+A1:2015

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Elemente de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-2+A1-.2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1:2015

EN 771-5+A1:2015

EN 771-6+A1:20l5

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foale, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice: produse metalice finite cum ar fi grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii)

Sistem 2+

EN 1090-1+A1:2011

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici

(drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1 ;2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2013

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006 /AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005 +A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2013

EN 13747:2005+A2:2010

EN 14 843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15258:2008

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2:2009+A1:2012

EN 934-3:2009+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

 

NOTĂ:

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 10 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnica europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.446/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ - SA. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 august 2013, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.722/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 2 octombrie 20141 se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.641.

 

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială AEROQ - S.A.

NB 1840

Adresa: str. Feleacu nr. 14 B, sectorul 1, Bucureşti,

tel.: +40(21) 2323318, fax: +40(21) 2323417,

e-mail: aeroq@mb.roknet.ro, website: http://www.aeroq.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

- Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12966-1+A1:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): - Stâlpi de iluminare a drumurilor (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2006

EN 40-4:2006+AC:2007

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2003

CP

97/555/CE

Tipuri de ciment, var de construcţie şi alţi lianţi hidraulici: Tipuri comune de ciment (cimenturi uzuale), care includ:

- ciment Portland

- ciment Portland combinate

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland autoclavizat (ciment Portland cu silice ultrafină)

- ciment Portland cu pozzolana (ciment Portland cu puzzolană)

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu marnă arsă (ciment Portland cu şist calcinat)

- ciment Portland cu piatră de var (ciment Portland cu calcar)

- ciment Portland combinat (ciment Portland compozit)

- ciment de fumai

- ciment puzzolanic (ciment puzzolanic)

- ciment combinat (ciment compozit)

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 197-1:2011

EN 14216:2015

CP

97/555/CE

Tipuri de ciment, var de construcţie şi alţi lianţi hidraulici: - Ciment de zidărie

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2011

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

- Produse pentru şapă (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13454-1:2005

EN 13813:2003

CP

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2)

- Produse termoizolante (produse fabricate în fabrică şi produse care urmează să fie preparate la faţa locului) (pentru utilizări supuse reglementărilor în materie de reacţie la foc)

Sistem 1

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A1:2015

EN 13164+A1:2015

EN 14063-1:2005

EN 14063-1:2005/AC:2007

EN 14316-1:2005

EN 14317-1:2005

EN 14303+A1:2013

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, storuri, portaluri şi feroneria aferentă (1/1)/Uşi şi porţi (cu sau fără feroneria aferentă)

(utilizate în compartimentări antifoc/antifum şi pe traseele de evacuare)

Sistem 1

EN 14351-1+A2:2016

EN 16034:2014

CP

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2) Fibre

(pentru utilizări structurale în beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1

EN 14889-1:2007

EN 14889-2:2007

CP

97/555/CE

Ciment, var de construcţie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

- Var pentru construcţii, care include: var nestins, var dolomitic şi var hidraulic

(pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2011

CPF

97/555/CE

Ciment, var de construcţie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

- Lianţi hidraulici pentru drumuri

(pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13282-1:2013

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

- Elemente de zidărie categoria I (*)

(*) Elemente având o rezistenţă medie la compresiune specificată cu o probabilitatea de a nu fi atinsă de cel mult 5% (pentru utilizare în ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1.2015

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

- Mortare industriale de zidărie, cu performanţe indicate(*)

(*) Mortare concepute şi fabricate pentru a răspunde

anumitor performanţe cerute

(pentru utilizare în ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 998-2:2011

CPF

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice şi produse conexe (1/4):

- Profile metalice structurale

Profile de diferite forme (T, L, H, U, Z, I, profile cu şanţ, corniere, profile scobite, tubulare), produse plate (tole, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate din diferite materiale metalice, laminate la cald, modelate la rece sau produse în alt mod, protejate sau nu împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie (pentru utilizare în structurile metalice sau în structurile mixte metal-beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2005

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 15088:2006

EN 15048-1:2007

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10343:2009

EN 10340:2008

EN 10340:2008/AC:2009

CPF

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice şi produse conexe

(4/4):

Elemente de asamblare în construcţii Nituri metalice, buloane (piuliţe şi şaibe) şi buloane de mare rezistenţă (pentru strângere prin fricţiune), dibluri, şuruburi, elemente de asamblare pentru căile ferate/ (pentru utilizări în lucrările cu structură metalică)

Sistem 2+

EN 14399-1:2015

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Agregate pentru:

- mixturi inerte sau cu liant hidraulic (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1.2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Agregate pentru:

- mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Filere pentru:

- mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Blocuri de piatră pentru protecţie (anrocament cu piatră sortată)

(pentru structuri hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte

de securitate (2/2):

Balast feroviar

(lucrări feroviare)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Amestecuri bituminoase

(utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă

a drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2;2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC;2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2G06/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Bitumuri

(utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2007

EN 15322:2013

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau

din beton celular autoclavizat (1/1)

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau

din beton celular autoclavizat

(cu rol structural)

Sistem 2+

EN 1168+A3;2011

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/AC:2009

EN 12843:2005

EN 13224:2012

EN 13225:2013

EN 13693+A1:2009

EN 13747+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844+A2:2012

EN 14991:2007

EN 14992+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-4+A1:2013

EN 15050+A1:2012

EN 1520:2011

EN 15258:2009

CPF

99/94/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2): . Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2:2009+A1:2012

EN 934-3:2009+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

 

NOTĂ:

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 11 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 594/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială QUALITAS - S.A., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 9 septembrie 2015, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.684/2017 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 283 din 21 aprilie 2017, se abroga.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.642.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITAS - S.A.

NB 1823

Adresa: str. Spătaru Preda nr. 20, bl. 97 A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5, Bucureşti,

tei.: +40(21) 4244800, fax : +40(21) 4244801,

e-mail: qualitassa@yahoo.com, website: http://www.qualitas.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare

şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1)

- Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate

Pentru utilizare la coşuri

Sistem 2+

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858+A1:2011

EN 13063-1+A1:2007

EN 13063-2+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2006

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe (1/2):

- geosintetice (membrane şi textile), utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe (1/2):

- geocompozite, utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe (1/2):

- georeţele, utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13351:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe (1/2):

- geomembrane, utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/

CE

Geosintetice şi produse conexe (1/2):

- geoplase, utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare industriale de zidărie cu performanţe indicate (în stâlpi, pereţi interior şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-2+A1:2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1:2015

EN 771-5+A1:2015

EN 771-6+A1:2015

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foale, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2005

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 15048-1:2007

EN 15088:2006

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139;2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (utilizate la drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (utilizate la drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la construcţia şi tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13808:2013

EN 14023 :2010

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005 +A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2013

EN 13693+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-3+A1:2011

EN 15258:2008

CPF

 

NOTĂ

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.