MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 623/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 623         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 381 din 6 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

501. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017

 

530. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti - Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

970. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad

 

971. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa

 

972. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa

 

973. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa

 

1.150. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

 

1.184. - Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

67. - Hotărâre privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011

 

69. - Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

723. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 381

din 6 Iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Maria Rovenţa în Dosarul nr. 4.360/95/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 385D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a transmis la dosar note scrise prin care arată că textul de lege criticat este constituţional.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege formează obiectul acesteia, constatând conformitatea cu dispoziţiile legii fundamentale. Consideră că nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 22 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.360/95/2015, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Maria Rovenţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii privind obligarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la acordarea de despăgubiri în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată că textul de lege criticat instituie un termen de 60 de luni în care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor poate soluţiona dosarele prin care se solicită despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv, termen pe care îl apreciază nerezonabil, contravenind, astfel, dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale care sancţionează instituirea unor astfel de termene în cadrul procedurilor contencioase. Autoarea excepţiei arată că a înregistrat notificarea la entitatea deţinătoare a imobilului la data de 30 octombrie 2001, iar dosarul de despăgubiri a fost înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor la data de 30 mai 2006, fără să fi fost soluţionat la data invocării excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă apreciază Că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile legale criticate stabilesc un termen precis determinat, în contextul necesităţii reglementării unei proceduri eficiente şi apte să urgenteze soluţionarea cererilor vizând măsurile reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de stat, impuse de Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, regula constituţională a liberului acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime i-au fost încălcate, iar nu faptul că acest drept de acces la justiţie nu poate fi supus niciunei condiţionări. Precizează că, atât în cursul elaborării Legii nr. 165/2013, cât şi ulterior adoptării acesteia, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat conformitatea acestui act normativ cu principiile instituite în jurisprudenţa sa, observând că sunt reglementate termene precise pentru fiecare etapă administrativă (Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii împotriva României, paragraful 119).

10. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate II constituie art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, care au următoarea redactare: „(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni. “

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum şi art. 6 pct. 1 referitor la dreptul la un proces echitabil cuprins în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului introdus împotriva sentinţei prin care Tribunalul Gorj a respins ca prematur introdusă acţiunea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate de obligare a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire pentru un imobil - teren, revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001. Acţiunea a fost introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013.

16. Aşadar, acţiunea dedusă soluţionării instanţei de judecată se circumscrie celei de-a două etape a procesului de restituire, respectiv emiterea deciziei de compensare, urmată, după caz, de emiterea unui titlu de plată sau a unuia de conversie, în cazul acelor imobile care nu pot fi restituite în natură, fiind incident art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, care prevede că dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.

17. Prin Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014, Curtea a constatat că prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 sunt de natură să încalce egalitatea armelor, ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, în ipoteza în care se interpretează că termenele prevăzute de acesta sunt aplicabile şi proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a legii. Dar această situaţie nu se regăseşte în cauza de faţă, înregistrată pe rolul instanţei de fond - Tribunalul Gorj după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013. Ca atare, în ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din lege, nu este aplicabilă cauza de inadmisibilitate prevăzută de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.

18. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, rezultă că autoarea acesteia este nemulţumită de instituirea unui nou termen, de 5 ani, în favoarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, pentru soluţionarea dosarelor de despăgubire, termen a cărui neepuizare determină respingerea ca prematur introdusă a cererii adresate instanţei pentru obligarea acestei autorităţi la soluţionarea dosarului de despăgubire.

19. Aşa cum a reţinut Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 174 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2016), textul de lege criticat face parte din ansamblul de reguli procedurale instituite de legiuitorul român în scopul eficientizării procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Prin stabilirea unui interval maxim de timp în care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor este obligată să soluţioneze dosarele de despăgubire se realizează o limitare în timp a acestei etape administrative, ceea ce reprezintă o remediere a deficienţei legislaţiei anterioare, care nu prevedea vreun termen în acest sens. În virtutea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, persoanele care se considerau îndreptăţite în temeiul legilor reparatorii se adresau instanţei de contencios administrativ ca urmare a refuzului nejustificat de emitere de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a deciziei conţinând titlul de despăgubire, în condiţiile în care era asimilată unui refuz nejustificat de soluţionare trecerea unui interval de timp apreciat în mod subiectiv de acestea ca nerezonabil, de natură a justifica un demers jurisdicţional. Aşadar, omisiunea reglementării unui termen legal de soluţionare a dosarelor de despăgubire crea premisele unui comportament arbitrar al autorităţii administrative competente şi punea persoanele care se considerau îndreptăţite în situaţia de a acţiona în mod aleatoriu, valorificând o cale nespecifică de acţiune, la care recurgeau ca urmare a lipsei de certitudine în ce priveşte soluţionarea de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a dosarelor de despăgubire. Ca atare, instituirea, prin textul de lege criticat în cauza de faţă, a unui interval maxim de timp în care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor să îşi îndeplinească această atribuţie reprezintă o concretizare a intenţiei legiuitorului român de clarificare a procedurii de restituire, prin conferirea unui grad de previzibilitate apt să dea expresie exigenţelor dreptului la un proces echitabil, soluţionat într-un termen rezonabil.

20. Curtea reţine, în acord cu cele constatate în jurisprudenţa sa anterioară, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, paragraful 34, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014, că Legea nr. 165/2013 a fost adoptată în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite în sarcina statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010 pronunţată în Cauza Mana Atanasiu şi alţii împotriva României, obligaţii ce au implicat modificarea mecanismului de restituire, prin implementarea unor proceduri simplificate şi eficiente, precum şi prin stabilirea unor termene constrângătoare pentru toate etapele administrative, dublate de un control jurisdicţional efectiv, Curtea de la Strasbourg subliniind necesitatea implementării unor măsuri de natură să urgenteze soluţionarea cererilor vizând măsurile reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de către stat.

21. Textul de lege criticat în prezenta cauză stabileşte un termen în interiorul căruia trebuie să fie soluţionate dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Aşa cum a reţinut Curtea în jurisprudenţa sa în această materie, reglementarea prin Legea nr. 165/2013 a unui interval de timp fix, cert şi precis determinat în care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor [care, în virtutea art. 18 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, a preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor] să soluţioneze dosarele deja înregistrate este de natură să asigure un cadru legal apt să dea eficienţa dreptului de proprietate recunoscut persoanelor îndreptăţite. În acelaşi timp, Curtea a reţinut că termenele stabilite dau expresie celor statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea-pilot mai sus menţionată.

22. De asemenea, ulterior adoptării Legii nr. 165/2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat măsurile pentru care a optat legiuitorul român, observând că acesta a fixat termene precise pentru fiecare etapă administrativă (Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Preda şi alţii împotriva României,

paragraful 119). Totodată, având în vedere marja de apreciere a statului român, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat, prin aceeaşi hotărâre, că Legea nr. 165/2013 oferă, în principiu, un cadru accesibil şi efectiv pentru soluţionarea cererilor (paragraful 121) şi, cu toate că termenele fixate pentru procedura administrativă, la care se pot adăuga şi eventuale proceduri judiciare, pot prelungi durata de soluţionare definitivă

a pretenţiilor, o atare situaţie excepţională este inerentă complexităţii factuale şi juridice vizând restituirea proprietăţilor preluate abuziv, aşa încât aceste termene nu pot fi considerate, în sine, ca ridicând o problemă de eficacitate a reformei şi nici contrare drepturilor garantate de Convenţie, în special dreptului garantat de art. 6 paragraful 1, în ceea ce priveşte durata rezonabilă a procedurii (paragrafele 129 şi 131).

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Rovenţa în Dosarul nr. 4.360/95/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017*), privind desfăşurarea unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite şi participarea personalului Serviciului de Protecţie şi Pază cu calificări corespunzătoare, în calitate de instructori, la alte activităţi de pregătire a personalului de protecţie nemijlocită al Naţiunilor Unite, în afara graniţelor României.

Art. 2. - Activitatea Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate se va desfăşura în anul 2017 cu încadrarea în bugetul şi indicatorii de personal aprobaţi Serviciului de Protecţie şi Pază.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 501.


*) Memorandumul de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 -173+300”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea l, nr. 231 din 8 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia nr. 1.014 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile nr. 1015 şi 1016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică .Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe raza municipiului Bucureşti, sectorul 2, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti, sectorul 2, proprietarii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică .Construcţia autostrăzii Bucureşti - Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe raza municipiului Bucureşti, sectorul 2, sunt în cuantum total de 200,998 mii lei, se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile prevăzute la art. I pct. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii,

Art. IV. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată prevăzute la art. I pct. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 530.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti” pe teritoriul localităţilor Bărcăneşti, Berceni, Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Olari, Gherghiţa şi Balta Doamnei din judeţul Prahova, al localităţilor Nuci, Gruiu, Snagov, Moara Vlăsiei, Dascălu, Voluntari şi Ştefăneştii de Jos din Judeţul Ilfov şi al sectorului 2 din municipiului Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului

Tarlaua/parcela

Categoria de folosinţă

Intravilan/

extravilan

Numărul

cadastral

(numărul topo)

Număr carte

funciară

Suprafaţa

totală

(mp)

Suprafaţă construcţii de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

1015

Bucureşti

Sector 2

Vasilas Pantilimon, Vasilas Niculina

Strada Gherghiţei nr. 108

Curţi construcţii

Intravilan

 

 

 

Locuinţă 83,38 mp (fost canton CFR)

125.639,00

1016

Bucureşti

Sector 2

S.C. KROI IMPEX - S.R.L.

Valea Saulei

Curţi construcţii

Intravilan

-

-

-

Clădire 33,73 mp

 

Clădire 21,53 mp

75.359,00

Amenajare hidrotehnică călugăr 1-2,37 mp

Amenajare hidrotehnică călugăr 2-2,46 mp

 

 

Total

143,47 mp

200.998,00

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea colectării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 970.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 971.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 972.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 973.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acorduri *) încheiate prin schimb de note verbale:

1. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnate la Bucureşti şi Sofia la 13 iulie 2012: şi

2. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2017 şi Sofia la 31 martie 2017,

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 1.150.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H2-1/2261

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), având următorul conţinut:

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,

având în vedere că, în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a segmentelor de drum transfrontalier dintre localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), infrastructura de transport existentă permite desfăşurarea traficului de persoane şi mărfuri între localităţile menţionate,

convinse de efectul benefic pe care deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei l-ar avea asupra locuitorilor din zona de frontieră,

au convenit următoarele:

 

1. Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria).

2. Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria).

3. Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona cu program de funcţionare permanent.

4. Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona până la data eliminării controalelor la frontiera dintre România şi Republica Bulgaria, ca urmare a aplicării în totalitate de către România şi Republica Bulgaria a acquis-ului Schengen.

În măsura în care partea bulgară este de acord cu cele de mai sus, prezenta nota verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii bulgare urmează să constituie un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), acord care ar urma să între în vigoare la data notei verbale de răspuns a părţii bulgare.

 

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 13 iulie 2012.

 

Ambasadei Republicii Bulgaria

- în oraş –

 

REPUBLICA BULGARIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 54-58-53

 

NOTĂ VERBALĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria prezintă salutul său Ambasadei României la Sofia şi, referindu-se la Nota nr. H2-1/2261 a Ministerului Afacerilor Externe al României, are onoarea să o informeze că acceptă textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei pe graniţa de stat între cele două state în punctele Krushari (Bulgaria)-Dobromir (România) şi Kainardja (Bulgaria)-Lipniţa (România).

Cu această notă partea bulgară consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru încheierea acordului bilateral pentru deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei menţionate mai sus.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria se foloseşte şi de acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Sofia asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Sofia, 13 iulie 2012.

 

Ambasada României

Sofia

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. H 2-1/364

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), având următorul conţinut:

„Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) (în continuare, «Acordul»),

considerând că este necesară modificarea Acordului, în vederea introducerii unui program de funcţionare de la ora 8,00 la ora 20,00, precum şi a limitării traficului până la greutatea totală de 3,5 tone, pentru ambele puncte de trecere, au convenit următoarele:

1. Punctul 3 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut:

«Punctele de trecere deschise în conformitate cu punctul 1 şi cu punctul 2 al prezentului acord vor funcţiona între orele 8,00-20,00.»

2. Acordul se completează cu punctul 5, cu următorul conţinut:

«Punctele de trecere deschise în conformitate cu punctul 1 şi cu punctul 2 al prezentului acord sunt deschise pentru traficul internaţional de persoane şi mărfuri până la limita de greutate totală de 3,5 tone.» în măsura în care partea bulgară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a părţii bulgare, urmează să constituie un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns a părţii bulgare.”

 

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria

 

REPUBLICA BULGARIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 55-58-34

 

NOTĂ VERBALĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea să îi confirme primirea notei sale verbale nr. H 2-1/364 din 31 ianuarie 2017 cu următorul conţinut:

„Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria şi are onoarea de a-i propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), având următorul conţinut:

«Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria,

încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) (în continuare, „Acordul*),

considerând că este necesară modificarea Acordului, în vederea introducerii unui program de funcţionare de la ora 8,00 la ora 20,00, precum şi a limitării traficului până la greutatea totală de 3,5 tone, pentru ambele puncte de trecere,

au convenit următoarele:

1. Punctul 3 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Punctele de trecere deschise în conformitate cu punctul 1 şi cu punctul 2 al prezentului acord vor funcţiona între orele 8,00-20,00.”

2. Acordul se completează cu punctul 5, cu următorul conţinut:

„Punctele de trecere deschise în conformitate cu punctul 1 şi cu punctul 2 al prezentului acord sunt deschise pentru traficul internaţional de persoane şi mărfuri până la limita de greutate totală de 3,5 tone.”

În măsura în care partea bulgară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a părţii bulgare, urmează să constituie un Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns a părţii bulgare.»

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria asigurarea Înaltei sale consideraţii,”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, în numele Guvernului Republicii Bulgaria, este de acord cu propunerile părţii române făcute în nota verbală menţionată mai sus, precum şi cu propunerea ca Nota verbală nr. H 2-1/364 din 31 ianuarie 2017 a Ministerului Afacerilor Externe al României împreună cu prezenta notă verbală de răspuns a părţii bulgare să constituie Acordul dintre Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul României privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul României cu privire la deschiderea de noi PCTF-uri la frontiera de stat dintre cele două ţări în punctele Krushari (Republica Bulgaria) - Dobromir (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) - Lipniţa (România), încheiat prin schimb de note verbale la 12 iulie 2012, respectiv la 13 iulie 2012, care să intre în vigoare de la data primirii notei verbale de răspuns a părţii bulgare.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria foloseşte şi acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Sofia, 31 martie 2017.

 

Ministerului Afacerilor Externe al României

Bucureşti

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

 

În temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. şi Societatea Comercială „Alstom Transport” - S.A., şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se mandatează Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. să modifice preţurile unitare ce intră în compunerea anuală a preţului mentenanţei pentru anul XIV contractual, respectiv anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, cu încadrarea în limitele prevederilor bugetare, şi să semneze actul adiţional la Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iulie 2017.

Nr. 1.184.

 

ANEXĂ

 

Compunerea preţului mentenanţei pentru anul XIV contractual

 

Potrivit art. 8 1.1 paragraful 4 din contract şi a punctului B al anexei 1 a Actului adiţional nr. 18, preţul mentenanţei pentru anul XIV contractual (perioada 1.01.2017-31.12.2017) este calculat prin actualizarea cu indicele general de inflaţie pentru anul 2016 aşa cum acesta a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, adică 99,46%, ale preţurilor unitare ale serviciilor de mentenanţă consemnate în Procesul-verbal nr. M.05.02.02/125/09.02.2017.

Preţurile actualizate pentru anul XIV de contract (perioada 1,01,2017-31,12.2017) consemnate de către părţi în cadrul Procesului-verbal nr. M.05.02.02/125/09.02.2017 sunt următoarele:

(i) preţ parc vechi:

- 27,88 lei/km tren * 0,9946 = 27,73 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane,

valori aplicabile pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul vechi.

(ii) preţ parc nou:

- 16,54 lei/km tren * 0,9946 = 16,45 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul nou, valoare aplicabilă pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul nou.

Preţul pentru o perioadă de facturare i se calculează conform formulei:

Pi = Pv6 * Total kmv6i + Pn * Total kmni ,

unde:

Pv6 reprezintă preţul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Total kmv6i reprezintă numărul total de km tren parcurşi în perioada de facturare (i) de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Pn reprezintă preţul pe km tren pentru trenurile din parcul nou şi

Total kmni reprezintă numărul total de km tren parcurşi de parcul nou în perioada de facturare (i).

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011

 

Având în vedere:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 88 alin. (5) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România;

- Hotărârea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România,

întrucât membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România au apreciat în cadrul şedinţei din data de 20 iulie 2017 că Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative este în vigoare, dar nu poate fi pusă în aplicare în ceea ce priveşte alegerea structurilor de conducere ale Camerei, întrucât Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nu este funcţională pentru a aviza procedura de alegeri a Camerei,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 20 iulie 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă ca în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 23 septembrie 2017 să se organizeze alegeri pentru membrii Consiliului şi membrii Comisiei de auditori statutari ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. - Alegerile pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România se vor organiza în cadrul Conferinţei Camerei din data de 23 septembrie 2017, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

Art. 3. - Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 67.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017

 

Având în vedere:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 88 alin. (5) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 95/2007 cu privire la delegarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă;

- Hotărârea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 20 iulie 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera), organizată în data de 23 septembrie 2017.

Art. 2. - Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.

Art. 3. - (1) Se stabileşte ziua de 23 septembrie 2017 ca dată la care se va întruni Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei şi membrilor Comisiei de auditori statutari a CAFR (Conferinţă).

(2) Locul, ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Camerei.

Art. 4. - La Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 1 (un) auditor financiar.

Art. 5. - Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 sunt auditorii financiari înscrişi în Registrul public electronic la data de 31 iulie 2017 şi care şi-au îndeplinit obligaţiile către Cameră, după cum urmează:

a) au achitat integral cotizaţia fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016;

b) au achitat integral cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2016 la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai târziu de 31 iulie 2017;

c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2016/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2016, după caz, până cel târziu la 31 iulie 2017;

d) au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă Programului de pregătire profesională continuă pentru anul 2016.

Art. 6. - (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017, conform art. 5, se publică pe site-ul CAFR la data de 7 august 2017.

(2) Orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva listei prevăzute la alin. (1) cel târziu până la data de 9 august 2017. Nerespectarea termenului de formulare a contestaţiilor atrage decăderea din dreptul de a contesta lista prevăzută la alin. (1).

(3) Contestaţiile se depun, în scris, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România cel târziu până la data de 9 august 2017, ora 16,00, sau prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa sediului Camerei din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5. În cazul transmiterii prin poştă, contestaţiile se consideră a fi formulate în termen dacă sunt depuse la oficiul poştal cel târziu până la data de 9 august 2017.

Art. 7. - (1) Contestaţiile formulate conform art. 6 vor fi soluţionate de o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru al Consiliului Camerei desemnat în acest scop de către Consiliu, un membru din cadrul Departamentului de servicii pentru membri desemnat de directorul executiv şi directorul executiv al Camerei.

(2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de două zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit la art. 6 alin. (2), respectiv până la data de 11 august 2017, ora 16,00. Rezultatul contestaţiilor este definitiv.

(3) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017, stabilită în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6, se înaintează spre aprobare Consiliului Camerei.

Art. 8. - (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017, întocmită conform art. 5 şi art. 6 alin. (1), rămasă definitivă în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6 alin. (2) şi (3) şi aprobată de către Consiliul Camerei conform art. 7, reprezintă lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017.

(2) Lista finală prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul Camerei până la data de 18 august 2017.

Art. 9. - (1) Au calitatea de reprezentanţi ai auditorilor financiari la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8.

(2) Dreptul reprezentanţilor auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1) de a participa la lucrările Conferinţei CAFR din data de 23 septembrie 2017, de a dezbate subiectele înscrise pe ordinea de zi şi de a exercita dreptul de vot pe baza acestora nu poate fi exercitat prin mandatar.

Art. 10. - Auditorii financiari cuprinşi în lista prevăzută la art. 8 sunt convocaţi în scris prin scrisoare sau electronic prin e-mail, cel târziu la data de 22 august 2017, să participe la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017.

Art. 11. - (1) Auditorii financiari convocaţi de Cameră conform art. 10 şi care doresc să participe la Conferinţă confirmă participarea până cel târziu la data de 11 septembrie 2017, ora 16,00, prin unul dintre următoarele mijloace de corespondenţă: fax: nr. 031.433.59.40, e-mail: conferinta@cafr.ro, poştă: la adresa: Str. Sirenelor nr. 67-69, Bucureşti, sectorul 5.

(2) Auditorul financiar care a confirmat prezenţa la Conferinţă, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 trebuie să înştiinţeze Camera privind absenţa sa, până cel târziu la data de 18 septembrie 2017, ora 16,00.

(3) Auditorul financiar înscris în lista prevăzută la art. 8, care a confirmat prezenţa la Conferinţă şi care absentează fără să înştiinţeze Camera, conform alin. (2), poate fi obligat la plata cheltuielilor cu cazarea şi masa efectuate de Cameră pentru asigurarea prezenţei sale la Conferinţă.

(4) în cazul în care auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8 şi care au fost convocaţi de Cameră conform art. 10 nu confirmă participarea la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 în termenul prevăzut la alin. (1), vor putea participa la Conferinţă fără asigurarea de către Cameră a serviciilor de cazare şi masă.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul în care o persoană care a fost înscrisă în lista prevăzută la art. 8 şi a fost convocată de Cameră conform art. 10, după caz, pierde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar până la data de 23 septembrie 2017, data organizării Conferinţei CAFR, atunci persoana respectivă nu are dreptul de a participa la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017.

Art. 12. - Auditorii financiari care se regăsesc pe lista prevăzută la art. 8 participă la Conferinţa CAFR din data de 23 septembrie 2017 şi aleg prin vot secret, conform Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari, adoptat de CAFR, membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari a CAFR.

Art. 13. - Prezentele norme se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, şi cu prevederile Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari, adoptat de CAFR.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 6.346 din 22.03.2017, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Prof. Gheorghe Ţiţeica nr. 142, camera 5, sectorul 2, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/5453/2015, cod unic de înregistrare 33333761, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110298, la secţiunea k) – „Activităţi multiple de creditare”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 723.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.