MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 625/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 335 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

 

546. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

956. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa

 

957. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

68. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 335

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Lenuţa Ene, în Dosarul nr. 1.107/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 271D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, consilier juridic Georgiana Habără, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 305 din 13 iunie 2013, Decizia nr. 401 din 8 octombrie 2013 şi Decizia nr. 774 din 15 decembrie 2016.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, arătând că există precedent jurisprudenţial constituţional.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 25 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.107/44/2015, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Excepţia a fost ridicată de Lenuţa Ene într-o cauză având ca obiect anularea unui raport de evaluare privind existenţa stării de incompatibilitate, întocmit de Agenţia Naţională de Integritate.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că sintagma „contract comercial” utilizată în cuprinsul art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, nu mai este expres definită prin legislaţia în vigoare, ca urmare a abrogării Codicelui de comerţ din 1887 şi a „Codului comercial Carol al II-lea” prin dispoziţiile art. 230 lit. c) şi i) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. De asemenea, consideră că această sintagmă nu poate fi dedusă prin interpretarea dispoziţiilor civile în vigoare, întrucât aceasta este folosită într-un alt context şi în mod izolat.

7. Totodată, autoarea excepţiei arată că art. VII din Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din data de 30 septembrie 2011, prevede că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, sintagma „contract comercial” sau „contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma „contract civil” sau, după caz, „contracte civile”,iar sintagma „contracte sau acte de comerţ” cu termenul „contracte”. Astfel, dacă până la intrarea în vigoare a Codului civil, la 1 octombrie 2011, noţiunea de „raport comercial” ce rezulta dintr-un „contract comercial” avea un înţeles normativ determinat şi determinabil, prin prisma dispoziţiilor Codului comercial, în prezent, această noţiune nu îşi mai poate găsi aplicabilitatea. Pentru acest motiv, consideră că sintagma „contracte comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 este lipsită de claritate şi previzibilitate, nepermiţând determinarea exactă a conţinutului imperativ al stării de incompatibilitate reglementate şi limitele acesteia.

8. În final, apreciază că această lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei „contracte comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 contravine principiului legalităţii incriminării, prevăzut la art. 1 din Codul penat şi la art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, şi, în consecinţă, prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, care se refera la calitatea legii. Totodată, în analiza excepţiei, solicită a se avea în vedere şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015 şi nr. 603 din 6 octombrie 2015.

9. Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază ca neîntemeiată excepţia, întrucât formularea art. 90 din Legea nr. 161/2003, apreciată de autoare a fi echivocă în condiţiile neexplicitării sintagmei „contracte comerciale”, este una clară, dacă se are în vedere spiritul legii, evitarea oricăror suspiciuni de incompatibilitate în privinţa celui care deţine o funcţie de demnitate publică.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul apreciază ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Totodată, cu referire la sintagma „contracte comerciale”, susţine că este neîntemeiat echivocul de care autoarea excepţiei acuză textul Legii nr. 161/2003, din perspectiva spiritului acestui act normativ, anume evitarea oricăror suspiciuni de incompatibilitate în privinţa persoanei care exercită vremelnic o funcţie publică.

12. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior în cauze având ca obiect aceeaşi excepţie, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, având următorul cuprins: „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. “

16. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) care reglementează obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

17. Cu titlu prealabil, Curtea constată că problema incompatibilităţilor privind aleşii locali a mai fost supusă controlului de constituţionalitate şi Curtea a statuat, cu valoare de principiu, că acestea reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, măsură ce are ca scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice. Curtea a constatat că instituirea unei astfel de reglementări este impusă de necesitatea asigurării îndeplinirii cu obiectivitate de către persoanele care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică de autoritate a atribuţiilor ce le revin potrivit Constituţiei, în deplină concordanţă cu principiile imparţialităţii, integrităţii, transparenţei deciziei şi supremaţiei interesului public. De asemenea, instanţa de contencios constituţional a reţinut că încetarea mandatului intervine în temeiul legii, în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 aprilie 2011, Decizia nr. 1.484 din 10 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, şi Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 noiembrie 2013.

18. Totodată, prin Decizia nr. 739 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015, Curtea a reţinut că înlăturarea incompatibilităţii depinde de voinţa celui ales, care poate opta pentru una dintre cele două calităţi incompatibile. Astfel, nu se poate îndeplini o funcţie publică care obligă la transparenţa modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice, dacă, în acelaşi timp, o persoană este angrenată şi în mediul de afaceri, întrucât cumularea celor două funcţii ar putea duce la afectarea intereselor generale ale comunităţii şi a principiilor care stau la baza statului de drept.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici, în esenţă, similare, respingând excepţiile de neconstituţionalitate. În acest sens sunt Decizia nr. 774 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 16 martie 2017, Decizia nr. 305 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013, şi Decizia nr. 1.076 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 august 2011.

20. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia sintagma „contracte comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 este lipsită de claritate şi previzibilitate, prin Decizia nr. 774 din 15 decembrie 2016, precitată, respingând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea, în privinţa incidenţei normelor de tehnică legislativă în cadrul controlului de constituţionalitate, a reţinut că, deşi acestea nu au valoare constituţională, prin reglementarea lor, legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Ca atare, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având claritatea şi previzibilitatea necesare (Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012). Prin urmare, având în vedere cele referite, Curtea a statuat că textele de lege deduse controlului de constituţionalitate sunt norme clare, previzibile, care stabilesc cât se poate de precis conduita aleşilor locali. Totodată, Curtea a observat că, potrivit art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma „contract comercial” sau „contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma „contract civil” sau, după caz, „contracte civile” iar sintagma „contracte sau acte de comerţ” cu termenul „contracte

21. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă,

22. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 53 alin. (2) din Constituţie, Curtea constată că stabilirea cazului de incompatibilitate nu constituie, în realitate, o restrângere a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, ci o garanţie de natură să confere o autoritate morală de necontestat persoanelor care îndeplinesc funcţii publice, prin asigurarea imparţialităţii, protejarea interesului social şi evitarea conflictului de interese (a se vedea în acest sens Decizia nr. 304 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 22 iulie 2013). Ca atare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de art. 53 din Legea fundamentală şi, prin urmare, norma constituţională invocată nu are incidenţă în cauză.

23. În final, având în vedere că Legea nr. 161/2003 are drept scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice şi asigurarea îndeplinirii cu obiectivitate, de către persoanele care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică de autoritate, a atribuţiilor ce le revin potrivit Constituţiei, în deplină concordanţă cu principiile imparţialităţii, integrităţii, transparenţei deciziei şi supremaţiei interesului public, soluţia şi considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 603 din

6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015, şi nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, invocate de autoarea excepţiei în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, nu pot fi aplicate mutatis mutandis la soluţia legislativă criticată în prezenta cauză, întrucât acestea au vizat materii diferite.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Lenuţa Ene, în Dosarul nr. 1.107/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere

este mai mică sau egală cu 30 ha

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 hau şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Schema «Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha», indiferent dacă sunt/nu sunt cuprinse într-o asociaţie, denumită în continuare schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 13 alineatul (2), partea introductivă şi literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia prin act notarial depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente:

.................................................................................................................

b) documente, în copie certificată conform cu originalul de către titularul documentului original, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; dovada dreptului de proprietate se face, potrivit legii, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, cu extras de carte funciară, iar pentru celelalte imobile dovada se face cu titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor, actul de partaj notarial şi procesul-verbal de punere în posesie; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier la unitatea administrativ-teritorială şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul de către titularul documentului original; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia, este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;”.

3. La anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în situaţia în care terenul forestier se află în coproprietate, coproprietarii sau împuternicitul acestora prin act notarial depun/depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente:

a) cerere semnată de toţi coproprietarii sau de către împuternicitul acestora;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul de către titularul documentului original, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; dovada dreptului de proprietate se face, potrivit legii, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, cu extras de carte funciară, iar pentru celelalte imobile dovada se face cu titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor, actul de partaj notarial şi procesul-verbal de punere în posesie; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier la unitatea administrativ-teritorială pentru toţi coproprietarii şi că sunt titularii acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului pentru fiecare coproprietar a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul de către titularul documentului original; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

e) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar din care să rezulte că desfăşoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b);

g) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică - atât coproprietarii dreptului de proprietate, cât şi întreprinderile cu care se află într-o relaţie de tipul celor prezentate la art. 5 lit. h) într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori, plus anul curent, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;

h) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar privind faptul că se află sau nu într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 5 lit. h) şi dacă da, detalierea situaţiei.”

4. La anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 14 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) în cazul asociaţiilor de proprietari, documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare sau în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), împreună cu contractul de servicii silvice/administrare încheiat între ocolul silvic şi asociaţia de proprietari, precum şi lista membrilor asociaţi.

(5) În cazul ocoalelor silvice de regim, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de proprietari/asociaţii de proprietari, pentru care nu sunt încheiate contracte de administrare sau servicii silvice între proprietari/asociaţiile de proprietari şi ocolul silvic înfiinţat de aceştia, documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare, împreună cu lista proprietarilor care au înfiinţat ocolul silvic.”

5. La anexa nr. 1, la articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) transmite documentaţia, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.”

6. La anexa nr. 1, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Caicului alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier, se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă, cu precizarea că la încadrarea pe forme de relief se ia în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă.”

7. La anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta procedură se realizează la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia prin act notarial, care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale. Acordarea ajutorului de stat se realizează indiferent dacă fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice este/nu este cuprins într-o asociaţie de proprietari.”

8. La anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), partea introductivă şi literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Titularul dreptului de proprietate depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente:

b) documente, în copie certificată conform cu originalul de către titularul documentului original, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; dovada dreptului de proprietate se face, potrivit legii, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, cu extras de carte funciară, iar pentru celelalte imobile dovada se face cu titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor, actul de partaj notarial şi procesul-verbal de punere în posesie; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier la unitatea administrativ-teritorială şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul de către titularul documentului original; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;”,

9. La anexa nr. 2, după alineatul (3) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul asociaţiilor de proprietari, documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare sau în cazul în care apar modificări cu privire la documentaţia depusă iniţial, împreună cu contractul de servicii silvice/administrare încheiat între ocolul silvic şi asociaţia de proprietari, precum şi lista membrilor asociaţi.

(32) În cazul ocoalelor silvice de regim, înfiinţate de proprietari/asociaţii de proprietari, pentru care nu sunt încheiate contracte de administrare sau servicii silvice între proprietari/asociaţiile de proprietari şi ocolul silvic înfiinţat de aceştia, documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare, împreună cu lista proprietarilor care au înfiinţat ocolul silvic.”

10. La anexa nr. 2, după alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

.(5) În situaţia în care terenul forestier se află în coproprietate, coproprietarii sau împuternicitul acestora prin act notarial depun/depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente:

a) cerere semnată de toţi coproprietarii sau de către împuternicitul acestora;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul de către titularul documentului original, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; dovada dreptului de proprietate se face, potrivit legii, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, cu extras de carte funciară, iar pentru celelalte imobile, dovada se face cu titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor, actul de partaj notarial şi procesul-verbal de punere în posesie; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier la unitatea administrativ-teritorială pentru toţi coproprietarii şi că sunt titularii acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului pentru fiecare coproprietar a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul de către titularul documentului original; pentru verificarea identităţii copiei cu originalul, titularul dreptului de proprietate sau împuternicitul acestuia este obligat să prezinte la ocolul silvic şi documentul original;

e) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui coproprietar din care să rezulte că desfăşoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b) din anexa nr. 1.”

11. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) transmite documentaţia, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.1

12. La anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier, se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură, cu precizarea că la încadrarea pe forme de relief se ia în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 532.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) M.A.E. asigură, pentru procesul de pregătire şi exercitare a preşedinţiei României la Consiliul Uniunii  Europene, implementarea programelor de perfecţionare în domeniile generale, specifice gestionării afacerilor europene şi a negocierilor multilaterale, de protocol şi de diplomaţie publică. În acest sens, M.A.E. organizează pe plan intern şi internaţional şi finanţează, în condiţiile legii, vizite de studiu şi acţiuni de formare profesională, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele domenii: sistemul juridic şi instituţional al Uniunii Europene, comunicare şi negocieri multilaterale în context multicultural, proceduri legislative şi sistemul decizional la nivelul UE, politici UE, perfecţionarea comunicării în limbile de lucru de la nivelul UE, comunicare publică, protocol şi diplomaţie publică, istorie şi cultură modernă.”

2. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) M A E. organizează pe plan intern şi internaţional şi finanţează acţiuni de comunicare publică, de diplomaţie publică şi de diplomaţie culturală, activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezbateri pe teme de politică externă şi relaţii internaţionale, activităţi arhivistice specifice, de protecţie a informaţiilor şi securitate cibernetică, în conformitate cu priorităţile M,A,E, şi cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la:”.

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:

„k) dezbateri ştiinţifice pe teme de politică externă şi relaţii internaţionale în parteneriat cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think tank-uri, comunitate universitară, precum şi alte instituţii publice şi private, din ţară sau străinătate;

l) parteneriate de cercetare ştiinţifică cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think tank-uri, comunitate universitară, precum şi alte instituţii publice şi private, din ţară sau străinătate, care desfăşoară programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică privind aspecte de politică externă şi relaţii internaţionale.”

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Acţiunile şi activităţile prevăzute la alin. (11) şi (2) se finanţează din fondurile aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale.”

5. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) încheierea, în condiţiile legii, de contracte civile cu participanţii la acţiunile de comunicare, diplomaţie publică şi culturală, la dezbaterile şi activităţile de cercetare ştiinţifică, precum şi la activităţile arhivistice, de protecţie a informaţiilor şi securitate cibernetică prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern şi/sau internaţional, masă şi onorariu ori diurnă, după caz;”.

6. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcţii şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează statute profesionale speciale,”

7. La articolul 12, alineatele (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene pot numi reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum şi alţi reprezentanţi speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi, înfiinţarea şi condiţiile exercitării mandatului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.

.................................................................................................................

 (5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.413, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 929 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.484.”

8. La articolul 12, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) în contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5) se suplimentează, pentru perioada 1 august 2017 - 31 decembrie 2019, cu 60 de posturi în Centrala M.A.E,”

9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Alexandru Victor Micula,

Andreea Păstîrnac

Lia-Olguţa Vasilescu

secretar de stat

 

p. Ministrul finanţelor publice,

 

Secretarul general al Guvernului,

 

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Mihai Busuioc

Daniela Pescaru,

Victor Negrescu

 

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 546.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Afacerilor Externe

 

 

Numărul maxim da posturi din centrala MAE este de 929 în centrala MAE., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.

În perioada 1 august 2017 - 31 decembrie 2019, numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 989, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1484.


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Albeşti - sectorul cadastral 1 şi unitatea administrativ-teritorială Bueşti - sectorul cadastral 1, din Judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

 (2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 956.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciucurova - sectoarele cadastrale 7 şi 11 şi unitatea administrativ-teritorială Somova - sectorul cadastral 29. din judeţul Tulcea. ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 957.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 88 alin. (5) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România;

- Hotărârea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 20 iulie 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România (regulament) cuprinde dispoziţii privind procedura pentru depunerea candidaturilor, comisia de validare a candidaţilor, participanţii la alegeri, procesul de votare şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Camera, organizează alegeri pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 (ROF), Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România, Hotărârii Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017 şi prezentului regulament.

(3) Consiliul Camerei este format din 11 auditori financiari, membri ai Camerei, aleşi în cadrul Conferinţei Camerei (Conferinţa), pentru o perioadă de trei ani, conform ROF şi prezentului regulament.

(4) Comisia de auditori statutari este alcătuită din trei auditori financiari, membri ai Camerei, aleşi în cadrul Conferinţei, pentru o perioadă de trei ani, conform ROF şi prezentului regulament.

Art. 2. - Orice membru al Camerei, persoană fizică, poate fi ales în Consiliul Camerei, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) nu a fost sancţionat disciplinar de Cameră în ultimii cinci ani anteriori datei depunerii candidaturii;

c) nu deţine o funcţie în conducerea unui alt organism profesional naţional;

d) a respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută în prezentul regulament.

Art. 3. - Pentru alegerea ca membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 2, candidatul trebuie să îndeplinească şi cerinţele prevăzute la art. 29 din ROF.

 

CAPITOLUL II

Procedura pentru depunerea candidaturilor

 

Art. 4. - (1) Auditorul financiar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3 din prezentul regulament depune în scris prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, cererea de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pentru una dintre structuri (pentru Consiliul Camerei, respectiv pentru Comisia de auditori statutari a Camerei), însoţită de copia actului de identitate (Bl/CI/paşaport), copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi, şi o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 2 din prezentul regulament, conform modelului din anexa nr. 2.

(2) Auditorul financiar, membru CAFR, îşi poate depune candidatura numai pentru una dintre funcţiile eligibile, respectiv pentru membru al Consiliului Camerei sau membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei, după caz.

(3) Candidaturile se depun cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei (Calendar), prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere a acestora nu se iau în considerare.

(5) Comisia de validare a candidaturilor, numită potrivit cap. III, întocmeşte, pentru fiecare structură în parte, câte un proces-verbal în care se menţionează nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă acestea au fost depuse respectând condiţiile din prezentul regulament

(6) Candidaturile valabil depuse sunt păstrate la arhiva Camerei o perioadă de trei ani.

Art. 5. - (1) Cererea de candidatură pentru Consiliul Camerei este însoţită, în mod obligatoriu, de o strategie proprie privind activităţile pe care candidatul intenţionează să le deruleze în sprijinul profesiei şi de un curriculum vitae (CV), format european, în care se face o scurtă descriere a propriei activităţi referitoare la:

a) studiile, titlurile ştiinţifice, lucrările ştiinţifice elaborate, alte tipuri de lucrări de specialitate etc.;

b) acţiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente în cadrul cărora a fost promovată profesia de auditor financiar, lucrări de specialitate efectuate, consultanţă, articole publicate în reviste de specialitate pe teme de audit financiar, cărţi publicate în domeniu, susţinerea de cursuri ca formator în domeniul auditului financiar, promovarea în mass-media sau în mediul de afaceri a activităţii de audit financiar etc.

(2) Cererea de candidatură pentru Comisia de auditori statutari a Camerei este însoţită, în mod obligatoriu, de CV, din care să rezulte experienţa profesională,

Art. 6, - Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei, prevăzut în anexa nr. 3, cuprinde:

a) termenul înăuntrul căruia pot fi depuse candidaturile pentru structurile Camerei (pentru Consiliul Camerei, respectiv pentru Comisia de auditori statutari a Camerei);

b) termenul înăuntrul căruia Comisia de validare a candidaturilor prevăzută la cap. III analizează candidaturile depuse şi le admite, respectiv le respinge, conform prevederilor prezentului regulament;

c) termenul înăuntrul căruia candidaţii pot contesta respingerea candidaturii de către Comisia de validare a candidaturilor;

d) termenul înăuntrul căruia sunt soluţionate contestaţiile candidaţilor formulate în urma respingerii candidaturilor de către Comisia de validare a candidaturilor;

e) termenul pentru publicarea pe website-ul CAFR a candidaturilor admise de către Comisia de validare a candidaturilor, în urma analizării contestaţiilor;

f) alte termene utile pentru desfăşurarea procesului de votare.

 

CAPITOLUL III

Comisia de validare a candidaturilor

 

Art. 7. - (1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din trei persoane, astfel:

a) un membru al Consiliului Camerei care, potrivit legii, se află în imposibilitatea de a-şi mai depune candidatura pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei întrucât a îndeplinit numărul de mandate prevăzute de lege şi care nu îşi depune candidatura pentru funcţia de membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei. Persoana este declarată şi preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor;

b) directorul executiv al Camerei;

c) un salariat al Camerei, desemnat de Consiliul CAFR.

(2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2, art. 3 şi art. 4 alin. (2);

b) verifică existenţa documentelor specificate la art. 4 alin. (1) şi art. 5;

c) verifică respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor, aşa cum este prevăzut în calendarul din anexa nr. 3.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor cuprinse la alin. (2), Comisia de validare a candidaturilor poate solicita orice informaţii suplimentare necesare clarificării, atât de la aparatul executiv al Camerei, cât şi de la alte instituţii, autorităţi sau organisme profesionale, prin intermediul Camerei.

Art. 8. - (1) Comisia de validare a candidaturilor respinge candidaturile depuse pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei şi de membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei în următoarele cazuri;

a) candidatul nu respectă condiţiile prevăzute la art. 2, art. 3 şi art. 4 alin. (2);

b) candidatul nu a depus documentele specificate la art. 4 alin. (1)şi art. 5;

c) candidatul nu a depus cererea de candidatură în termenul prevăzut în calendarul din anexa nr. 3.

(2) Comisia de validare a candidaturilor întocmeşte liste cu candidaturile admise şi respinse, separat pe cele două structuri, care se afişează pe site-ul Camerei, împreună cu CV-ul şi strategia candidaţilor, după caz, la termenul stabilit conform calendarului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Comisia de validare a candidaturilor transmite în scris fiecărui candidat respins motivul respingerii candidaturii.

Art. 9. - (1) Eventualele contestaţii referitoare la listele candidaturilor prevăzute la art. 8 alin. (2) se depun în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listelor, în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, conform termenului stabilit în calendarul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Contestaţiile sunt soluţionate în termen de două zile lucrătoare de către o comisie formată din trei membri: preşedintele de onoare al Camerei şi doi angajaţi din cadrul aparatului executiv, alţii decât aceia care fac parte din Comisia de validare a candidaturilor, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Camerei.

(3) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor transmite în scris fiecărei persoane rezultatul analizării contestaţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestuia.

Art. 10. - (1) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele se afişează pe site-ul Camerei.

(2) Listele candidaţilor elaborate după soluţionarea contestaţiilor rămân definitive.

 

CAPITOLUL IV

Alegătorii

 

Art. 11. - (1) Pot participa la vot pentru alegerea Consiliului Camerei şi a Comisiei de auditori statutari a Camerei membrii Camerei care au fost desemnaţi conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 23 septembrie 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 69/2017.

(2) Exercitarea dreptului la vot se face numai în nume propriu. Nu se admite votarea prin reprezentare,

 

CAPITOLUL V

Procedura alegerilor

 

Art. 12. - (1) Consiliul Camerei elaborează şi aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei şi pentru alegerea membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei.

(2) Candidaturile rămase definitive în urma soluţionării contestaţiilor sunt înscrise pe buletinul de vot, pentru fiecare structură în parte, în ordine alfabetică, după numele candidatului.

(3) Buletinele de vot se tipăresc prin grija Camerei, pe suport hârtie, într-un număr de exemplare egal cu numărul auditorilor cu drept de vot, stabiliţi conform normelor pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de Consiliul Camerei.

(4) Prin grija Camerei, auditorii financiari sunt informaţi cu privire la structura şi forma buletinului de vot şi la procedura de votare, cu cel puţin 10 zile lucrătoare anterior datei Conferinţei.

(5) Fiecare auditor financiar prezent la Conferinţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de către Consiliul Camerei, primeşte din partea Comisiei de numărare a voturilor, prevăzută la art. 13, un buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei şi un buletin de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei.

(6) Distribuirea buletinelor de vot se face pe baza CI/BI sau paşaportului ori permisului de conducere şi a semnăturii.

(7) Fiecare alegător primeşte un singur buletin de vot pentru fiecare structură. În cazul pierderii sau deteriorării buletinului de vot, nu se mai distribuie un alt buletin de vot.

Art. 13. - (1) în cadrul plenului Conferinţei, la propunerea auditorilor financiari prezenţi, se alege Comisia de numărare a voturilor formată din 11 membri. Aceasta îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte.

(2) Membrii Comisiei de numărare a voturilor îşi exprimă verbal în cadrul plenului Conferinţei şi, ulterior, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4 atât disponibilitatea de a face parte din cadrul comisiei pe toată durata activităţii, cât şi respectarea cerinţelor de confidenţialitate şi a legilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de numărare a voturilor.

Art. 14. - (1) Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuţii:

a) primirea buletinelor de vot de la directorul executiv al Camerei, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de către preşedintele comisiei, şi distribuirea acestora către auditorii financiari prezenţi la Conferinţă;

b) anularea buletinelor de vot nedistribuite alegătorilor;

c) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;

d) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute şi comunicarea candidaţilor care au fost aleşi;

e) întocmirea unui proces-verbal scris cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinţei;

f) predarea buletinelor de vot directorului executiv al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului respectivului consiliu ales;

g) supravegherea procesului de votare;

h) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.

(2) Aparatul executiv al Camerei nu poate fi implicat în procesul de distribuire a buletinelor de vot către auditorii financiari prezenţi la Conferinţă şi nici în procesul de numărare a voturilor, care intră în competenţa exclusivă a Comisiei de numărare a voturilor.

(3) Prin grija aparatului executiv al Camerei se pune la dispoziţia Comisiei de numărare a voturilor un spaţiu independent de lucrările Conferinţei, precum şi mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.

(4) Activităţile Comisiei de numărare a voturilor includ următoarele:

a) primirea buletinelor de vot din partea directorului executiv al Camerei într-un număr egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, stabiliţi conform normelor de reprezentare adoptate de Consiliul Camerei, şi distribuirea acestora către alegători, conform prevederilor prezentului regulament;

b) verificarea urnelor de votare şi sigilarea acestora la începutul perioadei de vot;

c) sigilarea urnelor de votare la finalizarea perioadei de vot;

d) anularea buletinelor de vot nedistribuite;

e) ridicarea urnelor de votare şi desigilarea în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de numărare a voturilor;

f) verificarea numărului total de buletine de vot primite de la directorul executiv al Camerei, numărului total de buletine de vot distribuite alegătorilor, numărului total de buletine de vot anulate ca urmare a nedistribuirii către alegători şi numărului total de buletine de vot găsite în urnele de votare;

g) analizarea de către doi membri ai Comisiei de numărare a voturilor a buletinelor de vot găsite în urnele de votare, prezentarea fiecărui buletin de vot extras din urnă către camera care înregistrează activitatea comisiei şi stabilirea buletinelor de vot valabile, precum şi anularea buletinelor de vot care nu respectă prevederile cuprinse la art. 16 şi art. 17 alin. (1) din prezentul regulament. Anularea buletinelor de vot se face în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de numărare a voturilor;

h) analizarea de către patru membri ai Comisiei de numărare a voturilor a fiecărui buletin de vot şi consemnarea verbal a rezultatelor de pe buletin, în ordinea votului exprimat de către fiecare alegător pe fiecare buletin de vot;

i) înregistrarea electronică de către patru membri ai Comisiei de numărare a voturilor, pentru fiecare dintre candidaţii la cele două structuri, a rezultatelor consemnate de către ceilalţi colegi din cadrul Comisiei, conform lit. h);

j) supravegherea de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor a întregii activităţi a membrilor comisiei, elaborarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului şi prezentarea acestuia Conferinţei şi predarea buletinelor de vot directorului executiv al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora.

(5) Se interzice membrilor Comisiei de numărare a voturilor să transmită informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate, cu privire la procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.

(6) Pentru orice probleme sau neclarităţi, preşedintele Comisiei de numărare a voturilor comunică cu preşedintele de onoare al Camerei.

Art. 15. - (1) Votul pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei este secret.

(2) Prin grija Camerei se asigură cabine de vot pentru desfăşurarea procesului de votare.

(3) După exprimarea votului, buletinele de vot se introduc în două urne amplasate în spaţiul amenajat pentru votare, una pentru Consiliul Camerei şi una pentru Comisia de auditori statutari a Camerei.

Art. 16. - Votul „pentru” se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit.

Art. 17. - (1) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mare de voturi decât numărul de locuri din care este format/formată Consiliul Camerei, respectiv 11, şi Comisia de auditori statutari a Camerei, respectiv trei, sunt anulate de către Comisia de numărare a voturilor.

(2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este format/formată Consiliul Camerei, respectiv 11, şi Comisia de auditori statutari a Camerei, respectiv trei, sunt considerate valabile.

(3) Buletinele de vot anulate sunt consemnate în procesul-verbal al alegerilor de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor.

Art. 18. - (1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, în ordine descrescătoare.

(2) în caz de egalitate de voturi, pentru ultima poziţie eligibilă de membru al Consiliului Camerei şi de membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. În această situaţie, votul este secret şi se organizează după prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului în plenul Conferinţei de către Comisia de numărare a voturilor. Votul final se va consemna în procesul-verbal privind alegerile.

(3) Rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor şi se afişează pe site-ul Camerei.

Art. 19. - Lucrările Conferinţei Camerei şi activitatea Comisiei de numărare a voturilor se înregistrează audio şi video, prin grija Camerei, prin intermediul unei firme de specialitate, înregistrările se păstrează cel puţin trei ani.

Art. 20. - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile ROF.

Art. 21. - Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr.1

la regulament

 

CERERE DE CANDIDATURĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................., CNP ..............................................., legitimat/legitimată cu CI/paşaport seria ....... nr. ...............................................,

emis/emisă la data de ..............................................., de ..............................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul tel. ..............................................., fax ..............................................., e-mail ..............................................., având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în:

 Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 Comisia de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În susţinerea cererii mele şi conform Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 68/2017, depun alăturat următoarele:

1. copia actului de identitate CI/BI/paşaport;

2. copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi;

3. declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 2 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România;

4. curriculum vitae;

5. strategia candidatului (numai pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România).

 

Data

Semnătură

...............................................

...............................................

 

Domnului Preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................,

având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet ..................................,

declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi:

 am calitatea de auditor financiar şi sunt membru al Camerei Auditorilor Financiari din România;

 am capacitate deplină de exerciţiu;

 nu am fost sancţionat/sancţionată disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Auditorilor Financiari din România;

 nu deţin nicio funcţie în conducerea unui alt organism profesional naţional;

 am respectat procedura de depunere a candidaturilor conform reglementărilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

 

Data

Semnătură

...............................................

...............................................

 

Domnului Preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

CALENDARUL

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Activitate

Termen

Afişarea pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România (www.cafr.ro) a Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

1 august 2017

Depunerea candidaturilor conform prevederilor Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 68/2017

1 august-31 august 2017, ora 16,00

Validarea candidaturilor şi publicarea pe website-ul Camerei Auditorilor Financiari din România a listelor candidaţilor admişi şi respinşi

5 septembrie 2017, ora 16,00

Depunerea contestaţiilor ca urmare a afişării listelor cu candidaţii respinşi

6 septembrie 2017-7 septembrie 2017, ora 16,00

Soluţionarea contestaţiilor depuse ca urmare a afişării listelor cu candidaţii respinşi

8 septembrie 2017-11 septembrie 2017, ora 16,00

Afişarea pe website-ul Camerei Auditorilor Financiari din România a listelor definitive ale candidaţilor pentru Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România şi Comisia de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, împreună cu CV-ul candidaţilor şi strategia candidaţilor, după caz

12 septembrie 2017, ora 12,00

 

Alegerile pentru Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România şi Comisia de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România se vor organiza în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 23 septembrie 2017.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................,

având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet .................................., ales/aleasă în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 23 septembrie 2017 ca membru al Comisiei de numărare a voturilor,

îmi exprim prin prezenta disponibilitatea de a face parte din cadrul Comisiei de numărare a voturilor pentru toată durata activităţii comisiei, până la prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului în plenul Conferinţei.

Mă angajez să respect cerinţele de confidenţialitate şi prevederile legilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de numărare a voturilor şi nu voi transmite informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate, cu privire la procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.

Totodată, îmi exprim acordul ca activitatea Comisiei de numărare a voturilor să fie înregistrată audio şi video de către Camera Auditorilor Financiari din România.

Cunosc şi voi respecta prevederile Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 68/2017.

 

Data

Semnătură

...............................................

...............................................

 

Domnului Preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.