MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 641/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

547. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

783/1.177/1.464. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.010. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL  BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.011. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.012. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, ârt. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău,cu sediul în municipiul Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23, judeţul Buzău, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunului se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.

(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău administrează în prezent suprafaţa de teren de 136,60 ha din domeniul public al statului, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.37 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa de teren de 419,31 ha din anexă fiind diminuata cu 240,76 ha în baza Sentinţei civile nr. 1.638/23.06.2010, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 550/12.10.2010 a Tribunalului Covasna, cu 31,95 ha în baza Sentinţei civile nr. 12.124/18.11.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 977/30.09.2016 a Tribunalului Buzău, cu 5,00 ha în baza Sentinţei civile nr. 6.164/20.05.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 94/22.01.2016 a Tribunalului Buzău, cu 4,00 ha în baza Sentinţei civile nr. 10.881/21.10.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.218/8.11.2016 a Tribunalului Buzău, şi cu 1.00 ha în baza Sentinţei civile nr. 6.617/17.04.2013, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.512/10.07.2013 a Tribunalului Buzău.

Art. 3. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor; clasa 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor, clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

e) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;

f) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări;

h) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

i) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

j) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

k) diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

l) diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

m) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

n) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi detestări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; grupa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

o) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

p) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

q) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

r) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

s) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 812 Activităţi de curăţenie; clasa 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

ş) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva n.c.a.;

t) diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;

ţ) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare  pentru Legumicultură Buzău poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este de 151.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) scăderea suprafeţei de teren de 282,71 ha de la nr. M.F. 114727, în baza Sentinţei civile nr. 1.638/23.06.2010, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 550/12.10.2010 a Tribunalului Covasna, a Sentinţei civile nr. 12.124/18.11.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 977/30.09.2016 a Tribunalului Buzău, a Sentinţei civile nr. 6.164/20.05.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 94/22,01,2016 a Tribunalului Buzău, a Sentinţei civile nr. 10.881/21.10.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.218/08.11.2016 a Tribunalului Buzău, şi a Sentinţei civile nr. 6.617/17.04.2013, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.512/10.07.2013 a Tribunalului Buzău;

b) actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, a descrierii tehnice şi a codului de clasificare ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţă Vasilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 547.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău - C.U.1.2813344

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Cod clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

114484

8.28.10

Şopron uscat seminţe

Plăci beton, acoperit cu azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

4.925

114485

8.28.10

Platformă uscat seminţe

Susţinută pe stâlpi beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

6.985

114486

8.28.10

Staţie extras seminţe

Din zid cărămidă şi beton, acoperită cu tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

4.008

114487

8.28.10

Şopron uscat seminţe

Din stâlpi beton, acoperit cu plăci de azbociment

Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

11.060

114488

8.28.10

Şopron cu terasa beton

Din stâlpi beton, acoperit cu azbociment, S = 856 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23, ferma 2

2.966

114489

8.28.10

Canale irigaţii

Dalate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

60.014

114490

8.28.10

Şopron uscat seminţe

25/16, Planşeu beton acoperit cu carton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

9.798

114491

8.28.10

Şopron depozitare temporară

Din stâlpi beton, acoperit cu azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

17.155

114494

8.28.10

Platformă uscat seminţe

Pardoseală beton, acoperită cu prefabricate, susţinută de stâlpi de beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

14.918

114495

8.27.06

Solare

Tip tunel, acoperite cu polietilenă, 1 ha

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

129.533

114496

8.28.10

Canale irigaţii

Dalate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

118.358

114497

8.28.10

Şopron depozitare temp.

Stâlpi beton, acoperiş azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

17.155

114498

8.28.03

Laborator cercetare

Suprafaţa construită = 360 mp; suprafaţă desfăşurată = 1.080 mp; regimul de înălţime = P+2E;

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

539.943

114499

8.28.10

Platformă uscat seminţe

Din beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

6.668

114700

8.28.10

Şopron spălat seminţe

Platformă beton acoperită cu plăci azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

5.143

114701

8.28.10

Şopron uscat seminţe

Din stâlpi de lemn acoperit cu carton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

7.050

114702

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

Din zid cărămidă, planşeu acoperit cu tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

2.695

114703

8.27.06

Seră legumicolă

încălzită cu alimentare apă 2.000 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

181.503

114704

8.27.06

Seră legumicolă

Neîncălzită, acoperită cu sticlă, 1.000 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

258.406

114705

8.28.10

Şopron

Din cărămidă acoperită cu tablă, S = 289 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

7.025

114706

8.28.13

Atelier mecanic

Cărămidă, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

7.548

114707

8.28.13

Magazie materiale

Zidărie, acoperiş tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2

23.085

114708

8.25.06

Grup sanitar

Pereţi cărămidă, acoperiş tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2

19.940

114709

8.28.13

Atelier mecanic

Cărămidă, acoperiş tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2

20.855

114710

8.28.13

Magazie materiale

Cărămidă, acoperiş azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4

18.773

114711

8.28.10

Şopron ambalaje

Pardoseală beton, stâlpi beton, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4

11.068

114712

8.28.10

Şopron depozitare legume

Betonat, stâlpi beton, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6

7.455

114714

8.28.10

Şopron uscat seminţe

Betonat, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

23.063

114715

8.28.10

Şopron uscat seminţe

Betonat, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

323

114716

8.28.10

Platformă uscat seminţe

Stâlpi beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2

6.668

114717

8.28.08

Remiză maşini agricole

Cărămidă, tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6

5.120

114718

8.28.13

Magazie materiale

Beton, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

41.040

114719

8.28.10

Magazie uscat seminţe

Cărămidă, planşeu beton, acoperiş ţiglă, S = 550 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4

60.870

114720

8.25.06

Cantină şi birouri

Cărămidă, acoperiş beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

363.381

114721

8.28.10

Platformă beton

Betonată

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5

7.230

114722

8.28.13

Magazie materiale

Beton, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

33.138

114723

8.28.10

Şopron depozitare temporară

Stâlpi beton, acoperiş azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2

25.015

114724

8.29.08

Clădire administrativă

Din zid cărămidă, acoperiş ţiglă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6

37.239

114725

8.28.10

Magazie platformă

Pardoseală beton, acoperiş prefabricate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

34.519

114726

8.28.10

Platformă beton

Din beton, 350 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12

8.168

114727

8.05.03

Total suprafaţă

136,60 ha

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

49.961.670

 

 

TOTAL

 

 

52.121.478

 

2. Bunuri din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea da inventar

(lei)

Situaţia juridică

1.

1

Construcţii

1.132.621

În administrare

2.

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

3.

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

Total

1.132.621

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-3637221-2016

Drum tehnologic F1

Suprafaţă construită la sol = 120 mp, drum betonat

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1992

0,00

2.

INVPPS-3637293-2016

Barăci dormitor F1

Suprafaţă desfăşurată = 167 mp, regimul de înălţime = P, zidărie = plăci tego, acoperiş - azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1988

0,00

3.

INVPPS-3637255-2016

Şopron uscat seminţe F1

Suprafaţă desfăşurată = 515 mp, regimul de înălţime = P, fundaţie = pardoseală beton, zidărie = stâlpi din lemn, acoperiş = tablă

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1967

0,00

4.

INVPPS-19389879-2016

Seră legumicolă 0,5 ha

Stâlpi metalici, profil U. dublu acoperită cu geam, suprafaţă 4.487 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1972

0,00

5.

INVPPS-3637313-2016

Reţele apă canal F1

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

-

14.330,11

6.

INVPPS-3642375-2016

Cantină şi birou F2

Cărămidă, acoperiş din beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1957

0,00

7.

1N VPPS-3642397-2016

Grajd animale F2

Stâlpi din lemn, acoperiş = azbociment

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1982

0,00

8.

IN VPPS-3642407-2016

Magazie materiale F1

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1992

14.010,10

9.

INVPPS-3642425-2016

Depozit carburanţi F2

Cărămidă, acoperiş din beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1977

0,00

10.

IN VPPS-3642433-2016

Drumuri exploatare F2

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1968

0,00

11.

INVPPS-3642445-2016

Rezervor 5600 I F2

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1971

0,00

12.

INVPPS-36424B3-2016

Barăci domnitor PL

Pereţi din plăci Tego, acoperiş = azbociment, suprafaţă = 294 mp, pardoseală din beton

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494

1988

0,00

13.

INVPPS-3642493-2016

Imobil administrativ Punct lucru

Pereţi de cărămidă, acoperit cu ţiglă, pardoseală betonată, suprafaţă = 65,7 mp

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494

1982

357,46

14.

INVPPS-3642503-2016

Grajd animale Punct lucru

Pereţi din blocuri de diatonit, acoperiş = azbociment, pardoseală din beton, suprafaţă = 135,6 mp

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494

1977

0,00

15.

INVPPS-3642519-2016

Fosă septică Punct lucru

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494

1992

1.671,05

16.

INVPPS-3642531-2016

Barăci dormitor F3

Pereţi din plăci Tego, acoperiş = azbociment, suprafaţă = 272 mp, pardoseală din beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1988

0,00

17.

INVPPS-3642543-2016

Grajd animale F3

Pereţi din cărămidă, acoperiş = ţiglă, pardoseală din beton, suprafaţă = 243 mp

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1955

0,00

18.

INVPPS-3642553-2016

Drum consolidat F3

Drum betonat, suprafaţă = 280 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1992

5.006,26

19.

INVPPS-3642561-2016

Şopron uscat seminţe Cercetare

Stâlpi din lemn, acoperiş = tablă şi azbociment, pardoseală din beton, un perete din cărămidă, suprafaţă = 500 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1996

0,00

20.

INVPPS-3642719-2016

Alimentare apă industrială seră Cercetare

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1997

10.210,62

21.

INVPPS-3642729-2016

Rezervor staţie pompe Atelier mecanic

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1993

40.316,38

22.

INVPPS-3642745-2016

Remiză maşini agricole Atelier mecanic

Pereţi din cărămidă, acoperiş = carton şi bitum, suprafaţă = 390 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1992

0,00

23.

INVPPS-3642789-2016

Puţ forat F2

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1978

6.195,84

24.

IN VPPS-3642825-2016

Drum exploatare Economic

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1958

0,00

25.

1N VPPS-3642865-2016

Cabină poartă

Pereţi din cărămidă, acoperiş - carton + bitum, pardoseală din beton, suprafaţă = 13 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1968

0,00

26.

IN VPPS-3642893-2016

Fosă septică F2

-

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2

1992

6.543,03

27.

INVPPS-3642907-2016

Depozit carburanţi ADT

Recipiente din fier îngropate

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1966

0,00

28.

INVPPS-3642919-2016

Magazie centrală ADT

Pereţi din cărămidă, acoperiş = tablă, pardoseală din beton, suprafaţă = 300 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1962

0,00

29.

INVPPS-3642929-2016

Chioşc legume

Pereţi din cărămidă, acoperiş = carton şi bitum, suprafaţă = 16 mp

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

1994

0,00

30.

INVPPS-19389865-2016

Fosă septică F3

Construcţie din beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1992

1.988,67

31.

INVPPS-19389867-2016

Rezervor staţie pompe Punct de lucru

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494

1992

56.327,87

32.

INVPPS-19389869-2016

Rezervor staţie pompe F3

Construcţie din beton, acoperit cu izolaţie (carton + bitum), capacitate 100 m3, suprafaţă casă pompe = 58,6 mp

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1992

14.601,48

33.

INVPPS-19389871-2016

Reţele apă canal F3

-

Ţara; România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3

1992

8.629,13

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău - C.U.I. 2813344, care poate fi închiriat, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Cod clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

114720

8.25.06

Cantină şi birouri

Cărămidă, acoperiş beton

Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23

363.381

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 783 din 11 iulie 2017

Nr. 1.177 din 31 iulie 2017

Nr. 1.464 din 19 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Florian-Dorel Bodog

Ionuţ Mişa

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Compania Naţională UNIFARM - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO11653560

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

54.894,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

54.898,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

196,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

53.508,59

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

53.048,59

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

48.316,77

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

300,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.952,83

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.749,07

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.456,51

 

 

 

C2

bonusuri

14

292,56

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

638,76

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

565,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.478,99

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

460,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.385,41

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

286,32

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.099,09

 

1

 

Rezerve legale

25

69,27

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.029,82

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

82,89

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.001,44

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.001,44

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

28,38

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.407,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.407,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

44,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

41,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.346,37

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.889,90

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.302,33

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

974,76

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

1.500,00

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 12.07.2017, a Notei nr. 69 din 5.07.2017 privind aprobarea radierii unui număr de 6 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Gilortului nr. 29, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/9424/08.06.2006, cod unic de înregistrare 18748498 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 390/2007,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000. cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Gilortului nr. 29, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/9424/08,06.2006, cod unic de înregistrare 18748498 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 390/2007 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 1.010.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 12.07.2017, a Notei nr. 69 din 5.07.2017 privind aprobarea radierii unui număr de 6 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 102, camera 1, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/1086/16.07.2009, cod unic de înregistrare 16623307 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 225/2004,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

2. Societatea NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 102, camera 1, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/1086/16.07.2009, cod unic de înregistrare 16623307 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 225/2004 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 1.011.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 12.07.2017, a Notei nr. 69 din 5.07.2017 privind aprobarea radierii unui număr de 6 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 2, modul 203, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/851/25.01.2012, cod unic de înregistrare 29592679 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 711/2012,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S R L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Societatea SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015,

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S R L , denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 2, modul 203, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/851/25.01.2012, cod unic de înregistrare 29592679 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 711/2012 şi radierea acesteia din

secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 1.012.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.