MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 643/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 august 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

550. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

551. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

 

552. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

 

553. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel

 

554. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

 

555. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta

 

556. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

1.054. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Începând cu semestrul II al anului 2017, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare salariale determinate de menţinerea în

plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în condiţiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins: .(5) în îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 5 secretari de stat, de 2 subsecretari de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Secretarii de stat şi subsecretarii de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.”

3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Numărul maxim de posturi este de 367, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi aferente Unităţii de management al proiectului, denumită în continuare UMP.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 550.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

 

Numărul maxim de posturi 367, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

COLEGIUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

MINISTRU

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

U.P.P. ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul afaceri europene ****

 

 

Direcţia control şi integritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul monitorizare implementare proiecte spitale regionale ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public

 

 

Departamentul monitorizare implementare program naţional de vaccinare

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

U.M.P. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Subsecretar de stat

 

Subsecretar de stat

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

Serviciul avizare interministerială şi pregătire şedinţe de Guvern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

M8

 

M9

 

M10

 

M11

 

M12

 

M13

 

M 1 - Centrul de resurse umane în sănătate publică *)

M 5 - Direcţia management şi structuri sanitare

M 13 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele

M 2 - Direcţia generală programe

M 6 - Direcţia generală juridică şi resurse umane

*) funcţionează la nivel de direcţie generală

M 2.1 - Unitatea implementare şi coordonare programe***)

M 7 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

**) funcţionează la nivel de direcţie

M 2.2 - Agenţia naţională de programe de sănătate**)

M 8 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale

***) funcţionează la nivel de serviciu

M 2.3 - Serviciul investiţii şi achiziţii

M 9 - Inspecţia sanitară de stat**)

****) funcţionează la nivel de compartiment

M 2.4 - Serviciul medicină de urgenţă

M 10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă****)

 

M 3 - Direcţia generală economică

M 11 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică

 

M 4-Direcţia patrimoniu şi IT

M 12-Compartiment relaţia cu Parlamentul

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 551.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 552.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cherecheş Ioan-Aurel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Cluj.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 553.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Iosub Valentina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 554.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Tortora Laurenţia-Georgeta exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 555.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 3 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, literele j) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

j) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin cele 8 unităţi subordonate acestuia, cu personalitate juridică, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca organisme intermediare pentru Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020;

t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca autoritate de audit pentru Programul operaţional «Infrastructură mare», Programul operaţional «Capital uman», Programul operaţional «Competitivitate», Programul operaţional «Asistenţă tehnică», Programul operaţional regional, Programul operaţional «Capacitate administrativă», Programul operaţional «Pescuit şi afaceri maritime», Programul operaţional «Iniţiativa pentru IMM-uri» şi pentru programele de cooperare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este nominalizat autoritate de management, în condiţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 4, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:

„ab) autorităţile urbane, ca structuri specializate, înfiinţate în cadrul primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ, care duc la îndeplinire atribuţia delegată de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, prin intermediul unui acord scris, de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, a Programului operaţional regional 2014--2020, respectiv Alba Iulia, Arad, Piteşti, Bacău, Oradea, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Reşiţa, Călăraşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Sfântu Gheorghe, Târgovişte, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Deva, Slobozia, Iaşi, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureş, Piatra-Neamţ, Slatina, Ploieşti, Satu Mare, Zalău, Sibiu, Suceava, Alexandria, Timişoara, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Focşani;”.

3. La articolul 9 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, autoritatea de management asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea sistemelor informatice CTE2014+, precum şi gestionarea drepturilor de acces în aceste sisteme informatice, deţinând, în condiţiile legii, toate drepturile de utilizare şi modificare, conform acordurilor asupra sistemelor informatice CTE2014+.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 556.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 19.07.2017, a Referatului de constatare nr. 95 din 17,07 2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/30/13,01.2011, cod unic de înregistrare 27896507/13.01.2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 726/14.06.2012,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 199/2013 cu interzicerea temporară a activităţii.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 199/2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) fit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Ploieşti, str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/30/13.01.2011, cod unic de înregistrare 27896507/13.01.2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK 726/14.06.2012, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 1.054.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.