MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 646/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 646         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

12. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 284 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

94. - Instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

 

1.178. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 8-11 august 2017, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 284

din 4 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată Societatea „Grand Transport” - S.R.L. din comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa, în Dosarul nr. 8.216/315/2015/a1 al Judecătoriei Târgovişte şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 942D/2016.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa constantă a Curţii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 19 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.216/315/2015/a1, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea „Grand Transport” - S.R.L. din comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate lasă la aprecierea unei persoane anularea cererii de chemare în judecată, îngrădind reclamantului accesul liber la justiţie. Se arată că accesul liber la justiţie se face în faţa instanţei de judecată şi nu în procedura administrativă a analizării existenţei sau inexistenţei unor documente sau menţiuni la dosar, precum şi a înţelegerii modului de exprimare a reclamantei în cererea de chemare în judecată.

6. Judecătoria Târgovişte apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale. Arată că stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a accesului liber la justiţie. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 266 din 7 mai 2014 sau Decizia nr. 66 din 11 februarie 2014. De asemenea, menţionează şi Decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Lefter împotriva României.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, texte de lege care are următorul cuprins: „(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile. CU menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(4) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.”

12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a pronunţat în numeroase rânduri asupra dispoziţiilor legale criticate, constatând constituţionalitatea acestora, în acest sens reţinându-se, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 264 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 6 iulie 2016, Decizia nr. 583 din 29 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 noiembrie 2015 sau Decizia nr. 479 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2014.

14. Curtea a reţinut că scopul instituirii procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată este remedierea lipsurilor acţiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 194 din Codul de procedură civilă. În această modalitate, legiuitorul a asigurat respectarea principiului celerităţii, dar şi a dreptului la un proces echitabil şi la judecarea cauzei într-un termen rezonabil. O astfel de procedură nu este de natură să afecteze însăşi esenţa dreptului protejat, având în vedere că este însoţită de garanţia conferită de dreptul de a formula o cerere de reexaminare prevăzută de art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă. În plus, instanţa de judecată se pronunţă asupra unei probleme ce priveşte exclusiv buna administrare a justiţiei. Dispoziţiile legale criticate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu sunt de natură a aduce atingere dreptului la un proces echitabil, întrucât procedura regularizării nu vizează judecarea pe fond a cererii introductive şi nu se referă la drepturile civile, ci numai la aspectele de legalitate, a căror examinare nu face necesară o dezbatere, cu citarea părţilor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 479 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2014).

15. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „Grand Transport” - SRL. din comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa, în Dosarul nr. 8.216/315/2015/a1 al Judecătoriei Târgovişte şi constată că dispoziţiile art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgovişte şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea f.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

Art. I. - Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 14 mai 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Accesul în cadrul Corpului şi promovarea în posturi de conducere a instructorilor se fac, de regula, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii didactice vacante, cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de prezentele instrucţiuni.”

2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru accesul, menţinerea şi promovarea în cadrul Corpului instructorii trebuie să fie declaraţi apt din punct de vedere psihologic şi medical, potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul menţinerii în cadrul Corpului, confirmarea aptitudinii psihologice şi medicale se realizează anterior începerii anului de învăţământ.”

3. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) ocuparea funcţiei didactice se face prin mutare, detaşare ori împuternicire a instructorilor în cadrul Corpului  din învăţământul postliceal, cu respectarea reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane aplicabile în MAI.”

4. La articolul 11, alineatele (3) şi (7) se abrogă.

5. Articolul 13 se abrogă.

6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Instructorii personal didactic de predare asociat (IDP - asociat) fac parte din rândul personalului MAI - poliţist/cadru militar/personal contractual şi îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă strict determinată, fără a se depăşi un an şcolar/universitar, cu avizul consiliului profesoral şi aprobarea consiliului de conducere al instituţiei de învăţământ, respectiv avizul consiliului facultăţii, a consiliului de administraţie şi aprobarea senatului universitar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care nu se pot acoperi normele didactice, IDP - asociat pot proveni şi din rândul personalului a căror raporturi de serviciu cu MAI au încetat, cu drept la pensie de serviciu.

(3) Specialitatea studiilor de predare pentru IDP - asociat se stabileşte potrivit art. 10.

(4) În vederea desfăşurării activităţilor didactice de către IDP - asociat, condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) se aplică în mod corespunzător.”

7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice pentru instructorii din învăţământul superior sunt prevăzute în anexa nr. 1

8. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) funcţiile de IDA au stabilite atribuţii care se exercită la nivelul formaţiunilor de studiu prevăzute potrivit organizării instituţionale şi în cadrul structurilor de metodică.”

9. La articolul 25, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) IDA are atribuţii instructiv-educative de îndrumare-comandă-control. Activitatea didactică de predare a IDA nu poate depăşi 20% din totalul activităţilor nedidactice cuprinse în fişa postului;”.

10. La articolul 31 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) ofiţerii din cadrul structurilor de metodică şi de la comanda formaţiunilor de studiu au competenţele didactice prevăzute de cadrul normativ intern de la nivelul instituţiei de învăţământ, potrivit planurilor şi programelor de învăţământ.”

11. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) activităţi de dirigenţie, o oră convenţională, suplimentar programului de învăţământ săptămânal;”.

12. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Instructorilor IDP care îndeplinesc funcţii de şefi de catedră, precum şi celor care au o activitate de peste 20 de ani în învăţământ li se micşorează norma didactică cu două ore. În situaţia îndeplinirii concomitent a celor două condiţii, micşorarea normei didactice se cumulează.”

13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instructorii personal didactic auxiliar de conducere auto au norma de 24 de ore.”

14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentele instrucţiuni.

Art. II. - Instructorii încadraţi în funcţii la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni sunt menţinuţi pe funcţiile pe care le deţin şi li se pot modifica raporturile de serviciu prin mutare sau, după caz, schimbare din funcţie, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu obligaţia ca în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni să îndeplinească condiţiile generale prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2 la Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum au fost modificate şi înlocuite prin prezentele instrucţiuni.

Art. III. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 94.

 

CONDIŢIILE GENERALE DE OCUPARE A FUNCŢIILOR DIDACTICE

pentru instructorii din învăţământul superior

 

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Instrucţiunile nr. 45/2015)

 

A. Condiţiile generale de ocupare a funcţiei didactice prin concurs

 

Nr. crt.

Funcţia didactică - treapta, natura, categoria

Studii*

Criterii**

1.

Instructor de poliţie III/

Instructor militar V

Ofiţer

Predare/Execuţie

- absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor

- media generală de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

1. cel puţin 1 an vechime în Ministerul Afacerilor Interne (MAI);

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

2.

Instructor militar IV

Ofiţer

- comandant pluton –

Auxiliar/Conducere

- media generală de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

1. a) cel puţin 1 an vechime în funcţia de instructor militar V

sau

b) cel puţin 1 an vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

3.

Instructor de poliţie II/

Instructor militar II

Ofiţer

Predare/Execuţie

a) absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă şi master de minimum 1 an/60 ECTS în specialitatea postului didactic

- media generală de şcolaritate de minimum 9,00 pentru

absolvenţii promoţiei

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie III/instructor militar V sau

b) cel puţin 1 an în funcţie de instructor militar IV

sau

c) cel puţin 2 ani vechime în MAI din care minimum 1 an în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

4.

Instructor de poliţie I/

Instructor militar I

Ofiţer

Predare/Execuţie

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic;

2. a) curs postuniversitar în specialitatea postului didactic de minimum 3 luni/15 ECTS

sau

b) master de minimum 1 an/60 ECTS în specialitatea postului didactic

1. a) cel puţin 3 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie II / instructor militar II sau

b) cel puţin 3 ani vechime în MAI din care minimum 2 ani în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

5.

Instructor de poliţie I/

Instructor militar I

Ofiţer

Comandant companie/Şef detaşament

Auxiliar/Conducere

1. absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor;

2. curs postuniversitar/studii de master în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuţiilor postului

1. a) cel puţin 2 ani vechime cumulată în funcţii de instructor de poliţie/instructor militar sau

b) cel puţin 3 ani vechime în MAI şi minimum 1 an vechime în funcţii de conducere;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

6.

Instructor de poliţie principal V/

Instructor militar principal V

Ofiţer

Predare/Execuţie

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic;

2. a) curs postuniversitar în specialitatea postului didactic de minimum 3 luni/15 ECTS

sau

b) master de minimum 1 an/60 ECTS în specialitatea postului didactic

1. a) cel puţin 3 ani vechime cumulată în funcţii de instructor de poliţie/instructor militar sau

b) cel puţin 4 ani vechime în MAI din care minimum 3 ani în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

7.

Instructor de poliţie principal I/

Instructor militar principal I

Ofiţer

Predare/Execuţie

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic;

2. a) curs postuniversitar în specialitatea postului didactic de minimum 3 luni/15 ECTS

sau

b) master de minimum 1 an/60 ECTS în specialitatea postului didactic

1. a) cel puţin 4 ani vechime cumulată în funcţii de instructor de poliţie/instructor militar sau

b) cel puţin 5 ani vechime în MAI din care minimum 4 ani în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

8.

Instructor de poliţie specialist III/

Instructor militar specialist III

- Comandant batalion/

Şef an de învăţământ –

Ofiţer

Auxiliar/Conducere

1. absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor;

2. curs postuniversitar/studii de master în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuţiilor postului

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie principal I sau

b) cel puţin 3 ani în funcţii de instructor principal V

sau

c) cel puţin 4 ani în funcţii de instructor I, precum şi din funcţia echivalentă de predare-execuţie

sau

d) cel puţin 5 ani vechime în MAI şi minimum 1 an în funcţii de conducere;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

9.

Instructor de poliţie specialist III/

Instructor militar specialist III

Ofiţer

Predare/Execuţie

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic;

2. a) curs postuniversitar în specialitatea postului didactic de minimum 1 an / 40 ECTS

sau

b) master de minimum 1,5 ani / 90 ECTS în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor principal V

sau

b) cel puţin 4 ani în funcţii de instructor principal I ori din funcţia de comandă echivalentă cu condiţia absolvirii cursului de

formatori/echivalent

sau

c) cel puţin 8 ani vechime în MAI şi minimum 4 ani vechime în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

10.

Instructor de poliţie specialist II/

Instructor militar specialist II

Ofiţer

Predare/Execuţie

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic;

2. a) master în specialitate de minimum 1 an / 60 ECTS

sau

b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor specialist III, categoria predare-execuţie sau

b) cel puţin 10 ani vechime în MAI şi minimum 5 ani vechime în specialitatea postului didactic;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

 

B. Condiţiile generale de ocupare a funcţiei didactice prin alegeri

 

Nr. crt.

Funcţia didactică - treapta, natura, categoria

Studii*

Criterii

1.

Instructor de poliţie specialist 1/

Instructor militar specialist I

- director departament Ofiţer

Predare/Conducere

1. absolvent cu diplomă de licenţă în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului;

2. a) master în specialitate de minimum 1 an/ 60 ECTS

sau

b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

- stabilite de Carta universitară

 

* Instructorii care deţin titlul ştiinţific de doctor în specialităţile corespunzătoare cerinţelor postului sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor generale de studii.

** Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe cu definitivat în învăţământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informaticii, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistenţă medicală, drept, psihologie şi ştiinţe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiţia privind existenţa calificativelor în fişele de evaluare/aprecierile de serviciu şi nici condiţia referitoare la vechimea în specialitate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Instrucţiunile nr. 45/2015)

 

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice pentru instructorii din învăţământul postliceal

 

Nr. crt.

Funcţia didactică - treapta, natura, categoria

Condiţiile generale minime pentru ocuparea funcţiei didactice prin concurs

Studii*

Criterii**

1.

Instructor de poliţie IV/Instructor militar VI

Auxiliar/Execuţie Agent/Subofiţer/Maistru militar

- îndrumător de clasă -

- absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari, după caz

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

sau

- cel puţin „BINE la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

2.

Instructor de poliţie IV/Instructor militar VI

Predare/Execuţie

Agent/Subofiţer/ Maistru militar

1. absolvent al unui curs/program de studii recunoscut în sistemul formării profesionale (Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale) cu durata de cel puţin două săptămâni ori minimum 10 ECTS în specialitatea postului didactic sau ca alternativă obţinerea numărului de 30 ECTS prin cumularea creditelor obţinute în urma absolvirii mai multor cursuri în specialitatea postului didactic, pentru cei care nu au dobândit competenţe în specialitatea postului didactic prin absolvirea unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari, după caz,

2. curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

1, a) cel puţin 3 ani vechime în MAI

sau

b) pentru personalul încadrat direct, definitivat în învăţământ/3 ani vechime în specialitate.

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

3.

Instructor militar V

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

Comandant de pluton II

1. a) absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor; sau

b) absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari - după caz, şi al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

1. cel puţin 1 an vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

4.

Instructor militar IV

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

comandant de pluton I

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

1. cel puţin 1 an vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

5.

Instructor militar III

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

Comandant de formaţiune

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

6.

Instructor militar II

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

comandant de companie

1. a) cel puţin 1 an vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 2 ani vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

7.

Instructor de poliţie II

Predare/Execuţie

Ofiţer

1. absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic,

2. curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii

promoţiei

1. a) cel puţin 1 an vechime în MAI

sau

b) cadru didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

8.

Instructor de poliţie I/

Instructor militar I

Predare/Execuţie

Ofiţer

a) absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic şi un curs postuniversitar cu durata de minimum 2 săptămâni ori 30 ECTS

sau

c) curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii

promoţiei

1. a) cel puţin 1 an vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 2 ani vechime în MAI sau

c) cadru didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

9.

Instructor de poliţie I/

Instructor militar I

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

Comandant detaşament instrucţie

a) absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor

sau

b) absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari şi al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă

- media de şcolaritate de minimum 8,00 pentru absolvenţii promoţiei

1. a) cel puţin 1 an vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 2 ani vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

10.

Instructor de poliţie principal IV/

Instructor militar principal IV

Predare/Execuţie

Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în specialitatea postului didactic; sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în specialitatea postului didactic totalizând minimum 240 ECTS;

sau

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, absolvent al unui curs în specialitatea postului didactic cu durata de minimum 2 săptămâni ori 30 ECTS;

2. curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

1. a) cel puţin 2 ani vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 1 an vechime ca instructor I

sau

c) cel puţin 3 ani vechime în MAI sau

d) cadru didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

11.

Instructor de poliţie principal IV/

Instructor militar principal IV/

Instructor militar principal V

Auxiliar/Conducere

comandant de batalion (similar)

Ofiţer

a) absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor;

sau

b) absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari şi al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;

1. a) cel puţin 5 ani vechime ca instructor

sau

b) cel puţin 6 ani vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

12.

Instructor de poliţie principal III/

Instructor militar principal III

Predare/Execuţie

Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în specialitatea postului didactic; sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în specialitatea postului didactic totalizând minimum 240 ECTS;

sau

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, un curs postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata de minimum 6 luni/ 30 ECTS

1. a) cel puţin 4 ani vechime ca instructor

sau

b) cel puţin 5 ani vechime în MAI sau

c) cadru didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

 

13.

Instructor de poliţie principal II/

Instructor militar principal II

Predare/Execuţie

Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în specialitatea postului didactic; sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în specialitatea postului didactic totalizând minimum 240 ECTS;

sau

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, un curs postuniversitar În specialitatea postului didactic cu durata de minimum 1 an/ 30 ECTS.

2. curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu excepţia cadrului didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate, care îl va urma după încadrare, în termenul legal

1. a) cel puţin 5 ani vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 6 ani vechime în MAI

sau

c) cadru didactic cu definitivat/3 ani vechime în specialitate;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

14.

Instructor de poliţie specialist IV/

Instructor militar specialist IV

Şef de catedră

Predare/Conducere

Ofiţer

SAU

Şef structură metodică - planificare

Auxiliar/Conducere

Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în specialitatea postului didactic; sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în domeniul management sau în specialitatea postului didactic totalizând minimum 240 ECTS;

sau

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, un master/curs postuniversitar în domeniul management sau în specialitatea postului didactic cu durata de minimum 1 an/ 30 ECTS

1. a) cel puţin 6 ani vechime ca instructor/formator

sau

b) cel puţin 7 ani vechime în MAI;

2. cel puţin „BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

15.

Director adjunct/Locţiitor al comandantului

Conducere, îndrumare, control

Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ;

sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în domeniul management sau în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ totalizând minimum 240 ECTS; sau

1. a) cel puţin 7 ani vechime în funcţii de instructor/formator - dintre care minimum 3 ani în funcţii de conducere

sau

b) cei puţin 10 ani vechime în MAI - dintre care minimum 3 ani în funcţii de conducere;

2. cel puţin „BENE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, master/curs postuniversitar în domeniul management sau în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ cu durata de minimum 1 an/30 ECTS

 

16.

Director/Comandant Conducere, îndrumare, control Ofiţer

1. a) absolvent cu diplomă de licenţă anterior ciclului Bologna în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ;

sau

b) absolvent cu diplomă de licenţă ciclul Bologna şi master/curs postuniversitar în domeniul management sau în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ totalizând minimum 240 ECTS;

sau

c) pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna, cu o altă specialitate decât specialitatea postului didactic, master/curs postuniversitar în domeniul management sau în una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ cu durata de minimum 1 an/30 ECTS

1. a) cel puţin 7 ani vechime în funcţii de instructor/formator - dintre care minimum 3 ani în funcţii de conducere

sau

b) cei puţin 10 ani vechime în MAI - dintre care minimum 3 ani în funcţii de conducere.

2. cel puţin „BI NE” la ultima evaluare anuală de serviciu, respectiv „FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de serviciu

 

* Instructorii care deţin titlul ştiinţific de doctor în specialităţile corespunzătoare cerinţelor postului sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor generale de studii.

** Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe cu definitivat în învăţământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistenţă medicală, drept, psihologie şi ştiinţe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiţia privind existenţa calificativelor în fişele de evaluare/aprecierile de serviciu şi nici condiţia referitoare la vechimea în specialitate.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor. Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, pune la dispoziţia tuturor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi structurilor sale subordonate o aplicaţie informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe care le conţine cererea contribuabilului şi la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal,

(2) Elementele înregistrate în aplicaţia informatică potrivit alin. (1) constituie «Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale».

(3) Aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale, denumită în continuare direcţie de specialitate, precum şi Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGAF”

2. În anexa nr. 1, articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, se constată că nu a fost depăşit numărul maxim de premii care se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii reprezintă lista bonurilor fiscale câştigătoare, iar DGTI informează DGAF, în vederea verificării de către aceasta, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală, a autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse în vederea revendicării premiilor. După finalizarea procedurii de verificare, DGAF încarcă rezultatele în aplicaţia informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate.

(2) în termen de 3 zile de la expirarea perioadei de revendicare, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista bonurilor fiscale câştigătoare şi o comunică Serviciului de comunicare, relaţii publice mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituţiei.

(3) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depăşirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii şi o comunică Serviciului de comunicare, relaţii publice mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituţiei, precum şi Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A.

(4) în termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Naţională «Loteria Română» - S A procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câştigătoare, din totalitatea bonurilor fiscale din listă.

(5) în vederea stabilirii numărului maxim de bonuri câştigătoare prevăzut de lege, se extrage cu urnele Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. unul dintre numerele unice de înregistrare alocate bonurilor fiscale din lista prevăzută la alin, (3), Numărul extras reprezintă primul câştigător şi totodată baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător.

(6) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin. (5) se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de aplicare a pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă.

(7) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare conform alin. (5) şi (6), acestea sunt centralizate şi transmise în format electronic şi letric, în termen de 2 zile, de către Compania Naţională «Loteria Română» - S.A., atât direcţiei de specialitate, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, cât şi DGTI, în vederea încărcării rezultatelor în aplicaţia informatică.

(8) După încărcarea rezultatelor, potrivit alin. (7), DGTI informează DGAF, în vederea verificării prin direcţiile regionale antifraudă fiscală a autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale câştigătoare. După finalizarea verificărilor, DGAF încarcă rezultatele în aplicaţia informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate.”

3. În anexa nr. 1, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în termen de 7 zile de la stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit art. 41 alin. (1), respectiv alin. (4)-(6), după caz, direcţia de specialitate calculează valoarea unui premiu şi o încarcă în aplicaţia informatică.

(2) în situaţia În care, după stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit prevederilor prezentului ordin, dar anterior plăţii premiilor, se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unui bon fiscal în aplicaţia informatică, unitatea teritorială la care a fost depus bonul fiscal solicită DGTI permisiunea de a accesa aplicaţia informatică în vederea eliminării bonului din listă, DGTI informează direcţia de specialitate cu privire la modificarea listei, iar aceasta procedează la extragerea din aplicaţia informatică a noii liste, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării acesteia pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a recalculării valorii premiului.

(3) La extragerea aleatorie a celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4)-(6), dacă primul număr unic de înregistrare extras este un număr care a fost eliminat din listă potrivit prevederilor alin. (2), extragerea se reia, iar în procesul de aplicare a pasului numărul/numerele eliminat/eliminate nu se ia/iau în considerare.

(4) în situaţia în care, ulterior efectuării extragerii aleatorii a celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, potrivit art. 41 alin. (4)-(6), se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unuia sau mai multor bonuri fiscale în aplicaţia informatică, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile, cu excepţia celor aferente bonurilor fiscale eronat înregistrate în aplicaţie, se achită câştigătorilor conform situaţiei rezultate în urma extragerii şi după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

(5) în termen de 4 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conţin toate informaţiile necesare efectuării plăţii.

(6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (2), direcţia de specialitate efectuează demersurile necesare plăţii premiilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

(7) Valoarea unui premiu se calculează prin împărţirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte fondul de premiere şi bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situaţie în care plata premiului este suspendată până la soluţionarea cauzei penale, conform legii.

(8) în cazul în care se constată că premiul revendicat, a cărui plată este suspendată potrivit legii până la soluţionarea cauzei penale, a fost legal revendicat, acesta se achită câştigătorului din bugetul anului în care se face plata, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcţia de specialitate a documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, şi actualizarea informaţiilor necesare plăţii.”

4. În anexa nr. 1, articolul 7 se abrogă.

5. În anexa nr. 2, punctele 1.1 şi 3.2.3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1.1. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

.......................................................................................................................

3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului). În situaţia în care numărul rezultat în urma extragerii este 000, extragerea se reia.”

6. În anexa nr. 2 punctul 5, titlul anexei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„PROCES-VERBAL

pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale”

7. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Întocmit astăzi, ........................................, cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ............. folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de ........................................, cu urna VENUS”.

8. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ............ corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.”

9. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Întocmit astăzi, ........................................, cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ........... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de ........................................, cu urna TOPAZE”.

10. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ............. corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.”

11. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei D se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Întocmit astăzi, ........................................, cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. .......... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de ........................................, cu urna TOPAZE”.

12. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei D se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ........... corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.”

13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 7 iulie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) După stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, DGLCPFRNC calculează valoarea unui premiu aferent unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

(2) Calculul efectiv al valorii premiului este prezentat într-o notă de calcul întocmită de Serviciul legislaţie taxe şi tarife nefiscale şi domenii reglementate specific din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia.

(3) DGLCPFRNC încarcă valoarea premiului în aplicaţia informatică şi informează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice cu privire la accesarea listei câştigătorilor, generată automat de aplicaţia informatică, în vederea verificării datelor cuprinse în aceasta.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în termen de 3 zile de la primirea informării prevăzute la art. 2 alin. (3), unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care au fost depuse bonuri fiscale accesează lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, verifică corectitudinea datelor înscrise în aceasta, prin comparare cu datele completate în cererile de revendicare, şi solicită Direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, dacă este cazul, permisiunea de a rectifica datele neconforme.

(2) în termen de o zi de la finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală extrage din aplicaţia informatică lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, corespunzătoare bonurilor fiscale depuse în aria sa de competenţă, şi o transmite către direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei subordine funcţionează.

(3) Lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, asumată prin semnare şi ştampilare de către conducătorul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care a efectuat verificarea, se centralizează la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se transmite DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2 zile de la finalizarea centralizării, însoţită de o adresă de înaintare semnată de conducătorul direcţiei generale regionale a finanţelor publice.

(4) în termen de 2 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, Direcţia generală antifraudă fiscală transmite DGTI şi DGLCPFRNC lista bonurilor fiscale câştigătoare, identificate prin numere unice de înregistrare, făcând menţiunea validat sau invalidat, după caz, pentru fiecare dintre acestea.

(5) în termen de 2 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (4), DGLCPFRNC extrage din aplicaţia informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conţin toate informaţiile necesare efectuării plăţii.

(6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (5), DGLCPFRNC verifică corectitudinea datelor înscrise în acestea prin comparare cu informaţiile conţinute în listele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (4) şi efectuează demersurile necesare plăţii premiilor.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) După primirea documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, pentru actele de sesizare întocmite conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015. Direcţia generală antifraudă fiscală transmite DGLCPFRNC şi DGTI o listă care conţine bonurile Fiscale care au făcut obiectul sesizărilor penale, cu menţiunea validat sau invalidat, după caz, pentru fiecare dintre acestea.

(2) După primirea listei prevăzute la alin. (1), DGLCPFRNC solicită unităţii teritoriale la care a fost depus bonul fiscal validat actualizarea informaţiilor necesare efectuării plăţii.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt transmise DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2 zile de la actualizare, cu adresă de înaintare semnată de conducătorul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Concomitent cu transmiterea informaţiilor actualizate, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală solicită DGTI, dacă este cazul, permisiunea de a actualiza informaţiile şi în aplicaţia informatică.

(4) DGLCPFRNC transmite DGTI, în copie, adresa prevăzută la alin. (3) în vederea restructurării listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate în două liste distincte, respectiv în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, care conţine informaţiile actualizate necesare plăţii, şi lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.

(5) Listele prevăzute la alin (4), rezultate în urma restructurării de către DGTI a listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, sunt extrase de DGLCPFRNC din aplicaţia informatică în vederea verificării listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate prin comparare cu informaţiile conţinute în lista prevăzută la alin. (1), respectiv adresa prevăzută la alin. (3) şi efectuării demersurilor necesare plăţii.”

4. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza «Bun de plată» a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi a sumei datorate, astfel cum rezultă din lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, verificată de către persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6). Prin excepţie, în cazul în care se solicită reiniţierea unei plăţi ca urmare a returnării acesteia, nota de lichidare se întocmeşte pe baza extrasului de cont prin care se confirmă încasarea sumei respective la Trezoreria Operativă Centrală şi pe baza adresei unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care sunt comunicate datele necesare reiniţierii plăţii;”.

Art. III. - Procedurile aferente extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se desfăşoară potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 1.178.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 417/2015)

 

CERERE

de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale

 

Subsemnatul(a), ........................................................., CNP ........................................................., domiciliară) în localitatea *1) , str. .........................................................  nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate*2) .......... seria .......... nr. ........................................................., eliberat de ........................................................., având numărul de telefon ......................................................... şi adresa de e-mail ........................................................., posesor/posesoare al/a contului având codul IBAN RO .........................................................,

Solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale organizate în data de ........../............/............ .

Deţin Bonul fiscal nr. ..........  din data  de ........................................................., cu valoarea de ..........  emis de către .........................................................*3) , CIF ......................................................... *4), cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa ......................................................... *5).

Am luat cunoştinţă că premiul va fi virat în contul menţionat mai sus.

Cunoscând prevederile şi sancţiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.

Ataşez prezentei cereri bonul fiscal în original şi copia actului de identitate/paşaportului.

Prin semnarea acestei cereri îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, transmise şi utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data ............................................

Semnătura ............................................


*1) În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu adresa de corespondenţă.

*2) În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu elementele de identificare ale paşaportului sau ale unui alt act de identitate valabil.

*3) Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal.

*4) Se completează cu numărul corespunzător „CUI”, „CIF sau „cod fiscal” fără atributul fiscal „RO”.

*5) Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.