MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 648/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 august 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

59. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

 

60. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

61. - Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

În vederea consolidării rolului statului în autorizarea, supravegherea şi controlul activităţii unităţilor farmaceutice, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în domeniul sănătăţii,

ţinând cont de importanţa strategică naţională a funcţionării eficiente a sistemului de autorizare, supraveghere şi control al asistenţei farmaceutice a populaţiei,

având în vedere că direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii efectuează aproximativ 1.500 de inspecţii pe an, în vederea înfiinţării, mutării şi reorganizării unităţilor farmaceutice, activitate care depăşeşte capacitatea administrativă a ministerului,

în condiţiile unui număr alarmant de sesizări privind desfăşurarea necorespunzătoare a actului farmaceutic, cu implicaţii directe, extrem de serioase, asupra sănătăţii sau chiar a vieţii pacienţilor, se impune adoptarea unor măsuri rapide la nivel administrativ, care să prevină producerea unor situaţii grave, prin implicarea instituţiilor din subordine în activitatea de autorizare, supraveghere şi supracontrol al unităţilor farmaceutice, realizându-se astfel o alocare de personal suplimentar, în regim de urgenţă, pentru monitorizarea corespunzătoare a distribuţiei cu amănuntul a medicamentelor.

Având în vedere înmulţirea şi agravarea cazurilor în care în unităţile farmaceutice sunt identificate deţinerea de medicamente fără documente justificative ori depozitate în condiţii necorespunzătoare, inclusiv la temperaturi ridicate, ce afectează calitatea medicamentului, nerespectarea procedurilor de retragere a medicamentelor expirate, funcţionarea unităţilor farmaceutice fără personal specializat, este necesară înăsprirea cadrului sancţionator, pentru a preveni producerea unor situaţii care să afecteze siguranţa pacienţilor.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a unor activităţi specifice Ministerului Sănătăţii, în detrimentul populaţiei, implicând riscuri majore pentru bolnavi,

în considerarea faptului că statul are obligaţia respectării Constituţiei, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,

luând în considerare importanţa vitală a asigurării accesului pacienţilor la tratament medicamentos şi la servicii farmaceutice de calitate, prin adoptarea cadrului legal pentru aplicarea eficientă a măsurilor de control de către Ministerul Sănătăţii, având în vedere impactul deosebit de grav al discontinuităţilor de aprovizionare cu medicamente asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor şi necesitatea implementării unui mecanism funcţional de asigurare a stocurilor adecvate şi continue de medicamente, care să garanteze disponibilitatea medicamentelor, mecanism ce este afectat prin desfăşurarea de către unităţile farmaceutice a activităţilor pentru care nu au fost autorizate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public referitor la sănătatea cetăţeanului şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin (1) se eliberează în baza deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie întocmit de personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Conformitatea spaţiului se stabileşte potrivit prevederilor art. 14, astfel cum este detaliat prin normele de aplicare.

(5) Inspecţia se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la alin. (2), pe baza graficului de inspecţie transmis de Ministerul Sănătăţii, însoţit de schiţa şi datele privind localul unităţii.”

2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Sănătăţii decizia de conformitate sau neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică, însoţită de raportul de inspecţie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii graficului de inspecţie însoţit de schiţa şi datele privind localul unităţii de către Ministerul Sănătăţii.”

3. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(6) în căzui unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil sau cu recomandări, inspecţia se reprogramează de către Ministerul Sănătăţii o singură dată, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor; autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul nerealizării recomandărilor făcute sau al neremedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora, dosarul este clasat.”

4. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Orice modificare ulterioară a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare a unei unităţi farmaceutice se anunţă la Ministerul Sănătăţii în termen de maximum 20 de zile.”

5. La articolul 10, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Personalul care are calitatea de a efectua inspecţiile în vederea autorizării, supravegherii şi controlului farmaciilor şi drogheriilor trebuie să fie medic sau farmacist cu vechime în specialitatea studiilor 2 ani sau să aibă gradul profesional de medic sau farmacist primar.”

6. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) înfiinţarea oficinelor locale de distribuţie în mediul rural şi în staţiunile aflate pe litoral se înscrie pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei comunitare titulare, care este autorizată şi funcţionează, prin menţiune, pe baza deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie întocmit de personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

7. La articolul 24, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la alin. (1) se eliberează în baza deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de drogherie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie întocmit de personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Raportul final, având la bază documentaţia completă, este întocmit de Ministerul Sănătăţii.

(4) Inspecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la alin. (2).

(5) în cazul unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil sau cu recomandări, inspecţia se reprogramează de către Ministerul Sănătăţii o singură dată, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor; autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul nerealizării recomandărilor făcute sau al neremedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile, dosarul este clasat.”

8. Capitolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Inspecţia, supravegherea şi supracontrolul

Art. 31. - (1) Inspecţiile în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare, mutare a sediului, înfiinţare a oficinelor locale de distribuţie şi introducere a activităţii de receptură sau de laborator a unităţilor farmaceutice se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Inspecţiile de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii de circuit închis şi drogherii se exercită de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) La sesizarea Colegiului Farmaciştilor din România sau ori de câte ori este nevoie, personalul de specialitate din Ministerul Sănătăţii sau, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 36 lit. b) şi c), art. 361 lit. b), art. 38 lit. c) şi art. 381, inspectorii din Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale efectuează un supracontrol. Rezultatul supracontrolului este transmis Colegiului Farmaciştilor din România, potrivit legii, în situaţia efectuării acestuia la sesizarea Colegiului Farmaciştilor din România.

(4) Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist se face de Colegiul Farmaciştilor din România, prin filialele teritoriale, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 32. - Inspecţia de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu circuit închis şi drogherii se face cel puţin o dată la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti prin personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (9).”

9. La articolul 34, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:”.

10. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei împiedicarea activităţii organelor de inspecţie şi control.”

11. La articolul 36, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:”.

12. La articolul 36, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) funcţionarea oficinei locale de distribuţie fără să fie înscrisă în autorizaţia de funcţionare a farmaciei în structura Căreia funcţionează, precum şi nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5).”

13. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (81) sau art. 11 alin. (2);

b) afişarea, cu încălcarea reglementărilor în materie, în incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind medicamentele.”

14. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

„Art. 371. - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei afişarea emblemei sau a firmei farmaciei sau a drogheriei de către unităţi neautorizate în condiţiile prezentei legi.”

15. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi închiderea unităţii următoarele fapte:

a) desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii;

b) deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente a căror deţinere şi eliberare sunt interzise în drogherie;

c) încălcarea prevederilor art. 15 sau ale art. 23 alin. (4);

d) desfăşurarea în unităţile farmaceutice a altor activităţi decât cele prevăzute de lege.”

16. După articolul 38 se introduc două noi articole, articolele 381 şi 382, cu următorul cuprins:

„Art. 381. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi retragerea autorizaţiei desfăşurarea de către unitatea farmaceutică a activităţilor de distribuţie angro, altele decât cele prevăzute de art. 2 alin. (7).

Ari. 382. - Se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi retragerea autorizaţiei repetarea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. a), b) sau e) ori a celor prevăzute la art. 38 lit. b) şi c), într-o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancţiunii.”

17. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea amenzilor se fac de personalul de specialitate:

a) din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ori, în cazul unui supracontrol, din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru contravenţiile prevăzute la art. 34, art. 35, art. 36 lit. a) şi d)-f), art. 361 lit. a), art. 37, art. 371, art. 35 lit. a), b) şi d), precum şi la art. 382, în cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 36 lit. a) şi e) ori la art. 38 lit. b);

b) din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. b) şi c), art. 361 lit. b), art. 38 lit. c), art. 381, precum şi la art. 382, în cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 3*6 lit. b) şi art. 38 lit. c).

(2) Modelul procesul ui-verbal de contravenţie este prevăzut în norme.

(3) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice se efectuează de către personalul de specialitate din Ministerul Sănătăţii.”

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul sănătăţii emite ordinul pentru aplicarea modificărilor şi completărilor aduse Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. III. - Documentaţiile înregistrate la Ministerul Sănătăţii şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. H se soluţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 58.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

 

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării şi respectării principiului echităţii pentru pensionari,

neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă generează adâncirea discrepanţelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vădit mai mare faţă de pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază, printre altele, principiul contributivităţii, al solidarităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului.

Potrivit legislaţiei în vigoare, aceste categorii de pensii de serviciu se actualizează anual în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate.

În condiţiile în care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede creşteri anuale semnificative ale salariilor, neadoptarea prezentului act normativ, astfel încât actualizarea pensiilor de serviciu să nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate.

Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 425. - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. II. - La articolul 685 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. III. - La articolul 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficia) al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. IV, - La articolul 6 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de urmaş, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată.”

Art. V. - La articolul 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. VI. - La articolul 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizaţie pentru limită de vârstă mai mică, se menţine indemnizaţia pentru limită de vârstă aflată în plată.”

Art. VII. - Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

„l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;

m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.”

2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”

Art. VIII. - Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data de 15 septembrie 2017 se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

Art. IX. - (1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul  personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al

României, Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizaţiei pentru limită de vârstă.

(2) Pensia de serviciu netă/Indemnizaţia pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de serviciu/indemnizaţia pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu/indemnizaţiei pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. X. - Prevederile art. VII pct. 3 şi ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

 

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul transporturilor,

Lia-Olguţa Vasilescu

Adrian Ţuţuianu

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul finanţelor publice

Carmen Daniela Dan

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 59.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite.

Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a trăi independent şi de a participa pe deplin la toate aspectele vieţii sunt necesare măsuri care să asigure creşterea angajării acestora atât în sectorul public, cât şi în cel privat, la finele anului 2016 numărul de persoane cu dizabilităţi angajate fiind sub 35,000.

De asemenea, conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, strategia fiscal-bugetară trebuie înaintată Guvernului până la data de 31 iulie a fiecărui an. Prin urmare, aprobarea majorării prestaţiilor sociale pentru persoane cu handicap este o reglementare ce trebuie adoptată în regim de urgenţă, întrucât este necesar ca aceste sume să fie cuprinse în strategia fiscal-bugetară ce stă la baza fundamentării bugetului pe anul 2018, pentru a face posibilă plata acestor sume.

Având în vedere obiectul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi specificitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează se impune cu necesitate ca reglementările propuse să fie realizate în regim de urgenţă.

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020, capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale - O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,

neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficientă, precum şi afectarea în continuare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară

garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.”

2. La articolul 78, alineatul (41) se abrogă.

3. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituţia publică.”

4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.”

Art. II. - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, alineatele (4), (5) şi (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

(i) 65% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(ii) 50% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

(i) 25% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(ii) 20% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

(iii) 10% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

a) 50% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav;

b) 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat;

c) 10% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.

(13) în situaţia în care din calculul prestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor.1

Art. III. - Începând cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) şi (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

(i) 70% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(ii) 53% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

(i) 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(ii) 22% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

(iii) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îi are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

a) 60% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav;

b) 35% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat;

c) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.

(13) În situaţia în care din calcului prestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 60.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

Având în vedere că unul dintre cele mai importante servicii comunitare de utilităţi publice care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale şi de interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale este alimentarea cu agent termic în sistem centralizat,

întrucât serviciul comunitar de utilităţi publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar în prezent sunt situaţii în care operatoriii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populaţiei cu apă caldă şi căldură sunt societăţi cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni sunt administrate de către Ministerul Energiei,

ţinând cont de faptul că pentru asigurarea alimentării cu agent termic începând cu perioada de iarnă 2017-2018 este necesară realizarea de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară, investiţii pentru care autorităţile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri nerambursabile,

întrucât menţinerea sistemului actual de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare necesare asigurării alimentării cu agent termic face extrem de dificilă realizarea unor investiţii care să asigure continuitatea în exploatare, consecinţele fiind extrem de grave mai ales în perioadele de iarnă,

având în vedere considerentele menţionate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 574/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, unde se arată că legiuitorul, fie originar, fie delegat, nu are competenţa de a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae şi cu titlu gratuit al acţiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unităţile administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile şi condiţiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu titlu oneros către unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 44 şi art. 135 din Constituţia României, republicată,

luând în considerare faptul că transferul cu titlu oneros al acţiunilor deţinute de stat către unităţile administraţiei locale necesită o perioadă de 5-6 luni, astfel încât să se realizeze toate procedurile cerute de lege pentru astfel de operaţiuni, apare necesitatea urgentării adoptării unei reglementări care să asigure cadrul legal pentru realizarea transferului menţionat.

Ţinând cont de dificultăţile financiare ale operatorilor economici producători de agent termic care fac imposibilă realizarea în termeni reali a unor investiţii pentru menţinerea capacităţilor existente,

luând în considerare că menţinerea situaţiei actuale va conduce în mod evident la posibile întreruperi în furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere în localităţi cu o mare densitate de populaţie, fapt ce poate genera, în afara unui disconfort pentru populaţie generat de lipsa acestor utilităţi, chiar nemulţumiri şi mişcări în plan social cu efecte care nu pot fi anticipate,

întrucât consecinţele negative care vor apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,

în situaţia neadoptării de urgenţă a măsurilor propuse se pune în pericol interesul public general constând în satisfacerea nevoilor esenţiale ale colectivităţilor legate de alimentarea cu agent termic şi poate fi afectată calitatea vieţii cetăţenilor comunităţilor locale.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Energiei să întreprindă toate demersurile necesare pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Transferul pachetelor de acţiuni este cu titlu oneros şi se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, pe baza hotărârii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic;

b) pot solicita transferul pachetelor de acţiuni unităţile administraţiei publice teritoriale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvenţă în condiţiile legii;

c) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operaţiunii şi efectele acesteia;

d) transferul se efectuează cu respectarea normelor naţionale şi europene în materie de ajutor de stat şi concurenţă;

e) acordul creditorilor să fie exprimat în cazul în care acţiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanţii, precum şi în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acţiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situaţia înstrăinării acţiunilor;

f) preluarea de către unităţile administrativ-teritoriale şi a eventualelor obligaţii financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăţi producătoare de agent termic.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. e) şi art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot depune oferte şi achiziţiona întreg pachetul de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic potrivit art. 1.

(2) în vederea realizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va transmite, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot participa la operaţiunile de transfer prevăzute la art. 1 fără a depune documentele care să le ateste identitatea şi calitatea, prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Preţul de ofertă al pachetului de acţiuni va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, atestat conform legii, ale cărui servicii se achiziţionează de Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Vânzarea pachetului de acţiuni se realizează la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare şi valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultată prin aplicarea valorii nominale a acţiunii la numărul de acţiuni vândute.

(3) Plata preţului acţiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acţiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din preţul acţiunilor.

(4) Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor se realizează după cum urmează:

a) în situaţia plăţii integrale a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea preţului acţiunilor vândute;

b) în situaţia plăţii în rate a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea avansului din preţ.

(5) în situaţia plăţii în rate a pachetului acţiunilor, pentru garantarea diferenţei de preţ, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia să constituie garanţii imobiliare şi/sau mobiliare, care să reprezinte cel puţin 120% din valoarea respectivă, sau ipotecă mobiliară asupra acţiunilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.

(6) Valoarea garanţiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferenţei de preţ, se reevaluează, anual, iar în situaţia în care se constată de către Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia reîntregirii acesteia, în termen de 30 de zile de la data constatării, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor.

Art. 4. - Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - În cazul în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, sunt aplicabile transferului prevăzut la art. 1 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 61.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.