MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

Decizia nr. 316 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

271. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014- 2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

71. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 92

din 28 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cosmin-Marian Văduva - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 14.741/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi nr. 7.746/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 1.241D/2016 şi nr. 1.253D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 31 ianuarie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, şi în prezenţa reprezentantului părţii Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti, domnul avocat Valeriu Stoica şi a părţii Adriana Anghel, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, a dispus conexarea Dosarului nr. 1.253D/2016 la Dosarul nr. 1.241 D/2016, care a fost primul înregistrat, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată. La acelaşi termen, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 28 februarie 2017, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 30 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.741/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect contestaţie privind neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii dării în plată.

4. Prin încheierea din 1 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.746/231/2016, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect contestaţie privind neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii dării în plată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată că art. 8 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 sunt contrare art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât consacră efectul retroactiv al legii, în totalitatea sa. Astfel, Legea nr. 77/2016 este aplicabilă contractelor de credit încheiate anterior intrării sale în vigoare, precum şi executărilor silite demarate anterior acestui moment, indiferent de stadiul lor. Autoarea excepţiei susţine că legea nouă adaugă raportului juridic născut sub imperiul legii vechi o instituţie juridică cu caracter de noutate faţă de dispoziţiile legale aplicabile la data încheierii raportului juridic avute în vedere de părţi. Prin aplicarea legii noi se ajunge, aşadar, la o altă consecinţă, la alte efecte ale contractului şi la un alt mecanism de stingere a obligaţiilor decât cele prevăzute de legea sub imperiul căreia au fost încheiate contractele. Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016, nu pot fi avute în vedere alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea sub imperiul căreia au fost încheiate

6. Autoarea excepţiei apreciază ca se încalcă ari. 16 alin. (1) din Constituţie. Prin Legea nr. 77/2016 se instituie un tratament discriminatoriu al creditorilor faţă de consumatorii care au încheiat contracte de credit garantate cu ipotecă, întrucât acestea pun creditorul într-o poziţie de inferioritate, câtă vreme transferul dreptului de proprietate nu este condiţionat de acordul creditorului pentru dobândirea imobilului. Consumatorului i se recunoaşte dreptul absolut de a se libera de datorie prin simplul transferai imobilului constituit drept garanţie, fără a ţine cont de interesul şi opţiunea creditorului, situaţie de natură să îl plaseze într-o poziţie privilegiată pe debitor.

7. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 77/2016 contravin dreptului la apărare şi accesului la justiţie, având în vedere că obiectul contestaţiei este limitat strict la condiţiile de admisibilitate prevăzute în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 - dispoziţii care sunt neconstituţionale în raport cu libertatea economică şi dreptul de proprietate. Practic, deşi creditorul are dreptul de a contesta notificarea cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului afectat garanţiei, prin darea în plată, acesta nu poate formula nicio apărare cu privire la drepturile sale şi cu privire la aspectele particulare ale speţei care ar putea conduce, eventual, la o inadmisibilitate a notificării. Având în vedere că, faţă de condiţiile de admisibilitate prevăzute în lege, se conferă un drept general tuturor consumatorilor, fără a se avea în vedere o reechilibrare a contractului, în contextul în care executarea acestuia ar deveni prea oneroasă pentru consumator, din diverse circumstanţe excepţionale, limitarea obiectului contestaţiei strict la aceste motive echivalează, în cele din urmă, cu o îngrădire nejustificată a dreptului la apărare şi a accesului la justiţie, care, în aceste condiţii, devin ineficace şi iluzorii.

8. Prin dispoziţiile criticate se aduce o atingere nepermisă dreptului de proprietate privată al creditorului asupra sumelor de bani acordate cu titlu de împrumut, sume care nu se vor mai restitui în integralitate ca urmare a aplicării Legii nr. 77/2016. Or, creditorii deţin un drept de proprietate asupra întregii sume acordate cu titlu de împrumut, iar dispoziţiile legale prin care se prevede recuperarea creanţei numai în limita valorii imobilului adus în garanţie şi supus transferului forţat de proprietate echivalează cu o expropriere, câtă vreme nu se va recupera toată suma acordată. Această expropriere nu se produce în conformitate cu dispoziţiile constituţionale, întrucât pierderea dreptului de proprietate asupra creanţei nu este compensată de o prealabilă şi dreaptă despăgubire, iar această pierdere nu operează pentru o cauză de utilitate publică, stabilită conform legii.

9. În speţă, dreptul consumatorului este unul discreţionar, deoarece acesta poate alege în orice moment obligarea instituţiei creditoare la achiziţionarea imobilului. Privarea de bun nu are loc pe baza unui act al vreunei administraţii, ci pe temeiul voinţei unui particular, ceea ce face ca această ingerinţă să fie una arbitrară, întrucât particularul, respectiv consumatorul nu este obligat să urmărească vreun interes public, ci numai interesele sale private, atunci când solicită privarea instituţiei creditoare de bunul său.

10. Limitarea gravă adusă dreptului de proprietate prin mecanismul dării în plată nu se încadrează în limitele permise de art. 53 din Constituţie, pierderea dreptului de proprietate nefiind proporţională cu scopul urmărit, elementul de protecţie socială neregăsindu-se în condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege.

11. Sunt aduse în discuţie şi considerentele paragrafelor 115-117 ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017. Astfel, autoarea apreciază că este necesar să se înlăture efectul suspensiv de drept al notificării, fiind evident că debitorul nu poate întrerupe, în mod legal, executarea de bunăvoie a plăţilor exclusiv în baza unei notificări, care este o manifestare unilaterală de voinţă. Menţinerea efectului suspensiv al notificării într-o asemenea ipoteză ar însemna ca, în pofida celor statuate de Curtea Constituţională, debitorul să păstreze un instrument prin care să genereze abuzuri, fiind suficientă o simplă notificare pentru a legaliza neexecutarea obligaţiilor asumate. Or, dacă creditorul nu consimte la darea în plată, până când instanţa de judecată nu stabileşte că sunt îndeplinite condiţiile impreviziunii, oprirea plăţilor de către debitor, prin voinţa lui unilaterală, are doar semnificaţia unui fapt juridic, al cărui caracter licit sau ilicit (culpa contractuală) se stabileşte doar ulterior, pe baza hotărârii judecătoreşti care constată dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile impreviziunii.

12. Deşi accesul liber la o activitate economică şi libera iniţiativă sunt garantate prin art. 45 din Constituţie, dispoziţiile legale criticate limitează această garanţie sub două aspecte. Operaţiunile de creditare, care reprezintă unele dintre activităţile principale ale creditorilor, sunt limitate sub aspectul operaţiunilor de recuperare a sumelor acordate, în baza cărora au fost întocmite planurile de profitabilitate, cu atât mai mult cu cât legea afectează contractele şi executările anterioare intrării sale în vigoare. Cel de-al doilea aspect vizează transformarea forţată a creditorului într-un „vehicul imobiliar”, deşi nu a exprimat liber o astfel de iniţiativă economică. Banca nu are ca obiect principal de activitate desfăşurarea activităţilor comerciale privitoare la imobile, iar, prin transferul forţat al proprietăţii asupra imobilelor, va fi obligată să desfăşoare această activitate neprevizionată.

13. Nu are relevanţă faptul că instituţia de credit a primit un bun imobil drept garanţie a obligaţiei de rambursare a creditului, ori, în cazul executării silite a bunului, preţul de adjudecare, întrucât intenţia de la momentul constituirii ipotecii nu este aceea de a dobândi acest imobil în proprietate, ci doar de a avea o preferinţă înaintea altor creditori în ceea ce priveşte sumele valorificate din vânzarea respectivul bun ipotecat indiferent în mâinile cui s-ar afla la momentul valorificării. Dreptul de ipotecă, înţeles ca drept real accesoriu, nu schimbă obiectul creanţei pe care o garantează, ci îi pune pe creditor în poziţia unui creditor preferat. Este adevărat că aceste persoane juridice pot deţine imobile în proprietate, dar astfel de imobile sunt deţinute ca bază a exercitării comerţului lor specific şi nu ca un scop în sine al comerţului lor.

14. Din prisma art. 45, în coroborare cu art. 135 din Constituţie, statul are obligaţia de a nu schimba sau altera scopul activităţii unui actor la viaţa economică, altfel se încalcă libertatea comerţului.

15. Libera iniţiativă ar însemna libertatea persoanei de a desfăşura activitatea economică în modalitatea pe care aceasta o consideră cea mai potrivită pentru a-şi atinge scopul, uzând de mijloacele juridice pe care le are la dispoziţie. În desfăşurarea activităţii sale economice, persoana este liberă să îşi aleagă partenerii contractuali şi clienţii. Ca o consecinţă, deşi libertatea contractuală nu are valenţe constituţionale exprese, ea ar putea fi subsumată conceptului de liberă iniţiativă, deoarece mijlocul juridic prin care persoana participă la viaţa economică este contractul ca formă de manifestare a libertăţii contractuale.

16. Protejarea consumatorilor şi simpla calitate de consumator a uneia dintre părţile contractului nu poate conduce la un efect drastic de încălcare a libertăţii economice şi contractuale, cu atât mai mult cu cât elementul de protecţie socială lipseşte cu desăvârşire din cadrul condiţiilor de admisibilitate din art. 4 alin, (1) din Legea nr. 77/2016. Aceasta cu atât mai mult cu cât acordarea de drepturi generale unei categorii largi de consumatori, fără a exista criterii clare în ce priveşte necesitatea consumatorului de protecţie socială, poate da naştere la abuzuri din partea consumatorilor.

17. În final, se susţine că, întrucât Legea nr. 77/2016 aduce atingere art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1)-(3), art. 45 şi art. 53 din Constituţie, este evidentă încălcarea art. 1 din Constituţie.

18. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, apreciază că, din moment ce darea în plată este prevăzută de Codul civil ca o modalitate de plată, nu se împiedică accesul liber al persoanei la o activitate economică şi la libera iniţiativă, chiar dacă legiuitorul a suplinit consimţământul băncii. De asemenea, instanţa consideră că legea contestată are o anumită limită de aplicabilitate, astfel încât nu se poate susţine că activitatea băncii este îngrădită.

19. Judecătoria Focşani - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3,4 şi 11 din Legea nr. 77/2016 respectă dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie.

20. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (2), art. 7 şi 11 din Legea nr. 77/2016, prin raportare la art. 44 alin. (2) din Constituţie şi art. 1 din Protocolul la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu referire la art. 53 din Constituţie, instanţa o apreciază ca întemeiată. În cauză, potrivit expunerii de motive care a stat la baza adoptării Legii nr. 77/2016, s-a dorit să se vină în sprijinul debitorilor-persoane fizice - care nu dispun de mijloace necesare achitării creditului către bancă, în situaţia în care imobilul aflat în proprietatea debitorului a fost valorificat în urma executării silite, rămânând o diferenţă de plată din partea debitorului. Astfel, prin intervenţia statului, există o ingerinţă în dreptul de proprietate al creditorului care are speranţa legitimă ca obiectul obligaţiei, creanţa constând într-o sumă de bani, pe de o parte, va fi realizată în întregime şi, pe de altă parte, nu va fi modificată. Mai mult, având în vedere că, în unele situaţii, bunul garantat şi oferit pentru stingerea obligaţiei nu conduce la stingerea creanţei în totalitate, pentru restul rămas neexecutat, creditoarei i se produce, în fapt, o expropriere.

21. Beneficiarul legii este orice consumator care a obţinut un credit de până la 250.000 euro (valoare apreciată la data încheierii contractului) şi care a garantat rambursarea creditului cu un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu a suferit o condamnare penală în legătură cu creditul. Prin urmare, chiar şi un consumator care deţine mijloace ce îi permit rambursarea poate beneficia de dispoziţiile legii, aplicarea actului normativ criticat fiind lăsată la discreţia consumatorului.

22. Din analiza Legii nr. 77/2016 rezultă, de fapt, că accesul debitorului la beneficiul de a renunţa la obligaţia de rambursare a creditului în schimbul proprietăţii imobilului ipotecat sau adus în garanţie nu este condiţionat de dovada imposibilităţii obiective de rambursare a creditului rămas neachitat. Dimpotrivă, acces la această facilitate au şi debitorii prezumtivi rău-platnici care, deşi au mijloace financiare, refuză achitarea ratelor lunare.

23. Legea nr. 77/2016, în întreg conţinutul său, nu prevede în mod concret care sunt criteriile obiective care au stat la baza determinării categoriilor de consumatori care pot beneficia de prerogativele acesteia, creându-se posibilitatea ca debitorul să ia decizii discreţionare şi să încalce obligaţiile contractuale, prejudiciind cealaltă parte ori de câte ori va dori. Mai mult, prin utilizarea procedurii prevăzute de lege, respectiv, prin notificarea creditorului, acesta are posibilitatea să suspende unilateral executarea plăţii până la soluţionarea diferendului în faţa instanţei. Textele de lege nu fac nicio diferenţă între debitorii de bună-credinţă şi cei de rea-credinţă, deoarece nu se face nicio menţiune cu privire la situaţia reală financiară a debitorului.

24. În continuare, instanţa arată că impredictibilitatea acestor norme rezultă şi din art. 5 din Legea nr. 77/2016, care stabilesc un termen minim de 30 de zile libere în care se va realiza convocarea la notar a reprezentanţilor instituţiei de credit, în vederea semnării acordului de plată, dar nu şi un termen maxim, consumatorul având posibilitatea să suspende unilateral plata, fără ca, în mod corelativ, să fie conferit creditorului o cale judiciară de a împiedica suspendarea executării contractului.

25. De asemenea, legea, în ansamblul său, pare să aibă ca finalitate împărţirea riscului contractului prin devalorizarea bunului oferit ca garanţie, ignorându-se, în totalitate, existenţa remediului impreviziunii, nou reglementat în Codul civil şi aplicat pe cale jurisprudenţială în trecut. Astfel, contractele cu executare succesivă şi contractele afectate de un termen suspensiv de executare sunt expuse unor împrejurări aleatorii ale căror origini se află în conjunctura economică şi, mai ales, în fluctuaţiile monetare. Impreviziunea constă în paguba pe care o suferă una dintre părţile contractante ca urmare a dezechilibrului grav de valoare care intervine între prestaţiile sale şi contraprestaţiile celeilalte părţi, în cursul executării contractului.

26. Potrivit instanţei, din analiza dreptului comparat, cel puţin la data adoptării Noului Cod civil, rezultă că majoritatea sistemelor de drept modem admiteau revizuirea judiciară a contractelor pentru impreviziune. Se reţine tradiţia extrem de bogată a dreptului german în această privinţă, unde teza impreviziunii a fost admisă încă din perioada interbelică. În aceste condiţii, dacă executarea contractului a devenit extrem de oneroasă datorită unor schimbări excepţionale a împrejurărilor care nu puteau fi anticipate de părţi în mod rezonabil, judecătorul, după analiza fiecărui caz în parte, în funcţie de criterii precis enunţate, poate adopta oricare dintre soluţii, chiar şi încetarea contractului prin stingerea obligaţiei într-unul din modurile prevăzute de Codul civil.

27. Instanţa reţine că pare mult mai corect fundamentată şi mai echitabilă teoria impreviziunii, prin raportare la adoptarea unei legi cu caracter general, fără luarea în considerare a unor minime criterii care fac imposibilă executarea obligaţiei astfel cum părţile au convenit.

28. Nici argumentul transpunerii Directivei nr. 2014/17/UE nu poate constitui şi nu poate asigura garanţia de proporţionalitate a măsurii întrucât aceasta, prin conţinutul său, de altminteri fără caracter imperativ, ci doar orientativ, obligă statele membre, pentru situaţiile în care rămâne o datorie de rambursat în urma procedurii de executare silită, la instituirea unor măsuri în vederea facilitării rambursării, cu scopul de a proteja consumatorii, dar nu la însăşi atingerea adusă dreptului la bun, în sensul autonom dat de Convenţie.

29. Din expunerea anterioară, instanţa are convingerea că dreptul intern pozitiv oferă suficiente garanţii, personalizate, de natură a asigura cerinţele de necesitate şi proporţionalitate a ingerinţei, astfel încât drepturile consumatorilor să fie protejate, iar riscurile contractuale să fie echitabil împărţite.

30. Instanţa conchide că art. 3, art. 5 alin. (2) teza finală şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, prin raportare la art. 44 alin. (2) şi art. 1 din Protocolul la Convenţie, cu referire la art. 53 din Constituţie, nu oferă suficiente garanţii care să justifice ingerinţa.

31. Excepţia de neconstituţionalitate a art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 este inadmisibilă, întrucât nu este îndeplinită condiţia existenţei legăturii cu cauza dedusa judecăţii.

32. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

33. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

34. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

35. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, îl constituie prevederile art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, care au următorul conţinut:

- Art. 3: „Prin derogam de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul am dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

- Art. 4 alin. (1): „(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite. În mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cumul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru cam a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.”;

- Art. 5 alin. (1) şi (3):,,(1) în vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar; detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. 3

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor; precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.”;

- Art. 7: (1) în termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile ari. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(5) în situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

(6) în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile ari. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.”;

- Art. 8 alin. (1) şi (5): (1) în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

- Art. 10: „(1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate. respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.

- Art. 11: „în vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.”

36. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 21 referitor la liberul acces la justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 135 referitor la economie.

37. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea urmează să analizeze îndeplinirea condiţiilor referitoare la admisibilitatea acesteia prevăzute de dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...]privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă [...] care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]”, precum şi de dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”.

38. Astfel, Curtea reţine, referitor la situaţia de fapt din cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea, că autoarea Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti a încheiat contractele de credit cu consumatorii înainte de data intrării în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 1 octombrie 2011. Curtea reţine, în plus, că autoarea excepţiei a invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze, în mod distinct, la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În aceste condiţii, instanţa de contencios constituţional va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

39. Faptul că aceste contracte de credit au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil este relevant şi în examinarea admisibilităţii excepţiei având ca obiect neconstituţionalitatea tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016 Curtea reţine că. potrivit primei teze a acestuia, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale În vigoare, iar, potrivit celei de-a două teze, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016.

40. Un al treilea motiv de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate din prezentul dosar, generat de lipsa legăturii dispoziţiilor legale criticate cu soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, rezultă din faptul că niciunul dintre consumatorii care sunt parte la contractele de credit nu a fost supus executării silite a imobilului ipotecat în aceste condiţii, Curtea va reţine că dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 nu au legătură cu soluţionarea celor două cauze în care au fost ridicate excepţiile de neconstituţionalitate conexate în prezentul dosar şi. prin urmare, va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a acestora.

41. În continuare, din perspectiva condiţiei de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea observă că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, a reţinut că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016, sunt constituţionale numai în măsura În care instanţa judecătorească are posibilitatea şi obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor impreviziunii pentru fiecare contract de credit în parte. Curtea a mai reţinut că, în cazul în care instanţa judecătorească nu ar avea posibilitatea să verifice îndeplinirea condiţiilor impreviziunii, aceste dispoziţii legale ar încălca dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.

42. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, antereferită, precum şi faptul că această decizie a fost pronunţată ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constituţională în dosarele conexate în prezentul dosar, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

43. În continuare, Curtea observă că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, a reţinut că dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 nu încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii civile, art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 45 privind libertatea economică, art. 73 alin. (3) lit. m) privind adoptarea legilor organice, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietăţii private, iar, cu privire la dispoziţiile art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană din Constituţie, a constatat că nu au incidenţă în cauza de faţă (paragraful 130). Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate repune în discuţie conformitatea dispoziţiilor criticate din Legea nr. 77/2016 cu o parte dintre aceste texte constituţionale, respectiv art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 45, 53 şi 135 din Constituţie.

44. În urma examinării criticilor formulate de autoarea excepţiei din perspectiva încălcării dispoziţiilor art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 45, 53 şi 135 din Constituţie, Curtea constată că atât considerentele, cât şi soluţia reţinute în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 sunt aplicabile mutatis mutandis în prezenta cauză.

45. Astfel, în ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut că „indiferent de textul (egal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementării de drept comun. Codul civil din 1864. care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează.” (paragraful 115).

46. În ceea ce priveşte critica autoarei excepţiei, potrivit căreia dispoziţiile legale criticate încalcă art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea în faţa legii, întrucât instituie un tratament discriminatoriu al creditorilor faţă de consumatorii care au încheiat contracte de credit garantate cu ipotecă, Curtea reiterează jurisprudenţa sa constantă referitoare la conceptul de egalitate în faţa legii, care nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, prin stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional fundamental. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că „egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat”. Cu referire la criticile autoarei excepţiei, Curtea reţine că deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

47. Privitor la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016 formulate din perspectiva art. 45 şi art. 135 din Constituţie, Curtea reţine, în plus faţă de ceea ce reiese din motivarea Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, că însuşi textul constituţional dispune că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate în condiţiile legii. Legiuitorul constituant însuşi i-a acordat legiuitorului infraconstituţional prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum şi pe cel al liberei iniţiative. Or, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 reprezintă, în acest caz, materializarea, de către legiuitorul infraconstituţional, a condiţiilor la care face referire art. 45 din Constituţie. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit, în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, că „principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.” (paragraful 16).

48. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016, Curtea observă, în prealabil, ca, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, decizie interpretativă, nu a constatat neconstituţionalitatea pură şi simplă a prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, ci a stabilit, în calitatea sa de garant al supremaţiei Constituţiei (art. 142 din Legea fundamentală), condiţiile în care dispoziţiile legale antereferite se subsumează exigenţelor Constituţiei. Or, în cazul deciziilor interpretative, în măsura în care aspectele de neconstituţionalitate deduse din motivarea autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu vizează înţelesul normei juridice care a fost exclus din sfera cadrului constituţional, Curtea reţine că, în analiza acestora, nu este incident art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 1.470 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 18 decembrie 2009, Decizia nr. 146 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 22 martie 2010, sau Decizia nr. 843 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2016, paragraful 25). Atunci când criticile de neconstituţionalitate a unei normei juridice privesc un înţeles sau înţelesuri ale acesteia care se bucură, în continuare, de prezumţia de constituţionalitate şi care nu au fost excluse din cadrul constituţional prin decizia interpretativă, este evident că instanţa Constituţională este competentă să analizeze fondul excepţiei de neconstituţionalitate. Prin urmare, constatând că motivarea excepţiei de neconstituţionalitate pune în discuţie şi prezumţia de constituţionalitate a unui înţeles al dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 care nu a fost afectat în niciun fel prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea urmează să analizeze, pe fond, excepţia de neconstituţionalitate a acestora.

49. Cu privire la fondul excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016, Curtea reiterează, mai întâi, cele statuate în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 128, cu privire la criticile aduse din perspectiva art. 44 din Constituţie privind dreptul de proprietate privată. Astfel, în accepţiunea art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate. De asemenea, Curtea a statuat că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească limitele juridice ale exercitării atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde expres, în cadrul alin. (1), o dispoziţie specială în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea reţine că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate. Statul protejează dreptul de proprietate în condiţiile exercitării sale cu bună-credinţă. Dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate.

50. În continuare, Curtea observă că prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, cu privire la a căror constituţionalitate Curtea nu s-a pronunţat prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, şi ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 au un conţinut normativ similar, motiv pentru care vor fi analizate împreună, prin raportare la art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

51. Astfel. Curtea reţine că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are ioc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Este o măsură conexă firească deciziei debitorului de a transmite creditorului dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar. Suspendarea plăţilor aferente contractului de credit intervine ca un accesoriu al deciziei unilaterale a acestuia prin care apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate inerente procedurii dării în plată, însă, pe perioada suspendării plăţilor, celelalte obligaţii ale debitorului rezultate din acesta se execută în continuare.

52. În acest context, Curtea reţine că suspendarea antemenţionată se aplică atât în situaţia în care creditorul obligaţiei de plată nu formulează contestaţie împotriva notificării transmise, cât şi în situaţia în care acesta din urmă formulează o asemenea contestaţie. Astfel, în lipsa formulării contestaţiei prevăzute de art. 7 alin. (1) din lege, notificarea transmisă creditorului rămâne definitivă, în sensul că ambele părţi acceptă faptul că aceasta îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, în condiţiile intervenirii impreviziunii, părţile având posibilitatea de a negocia pentru a ajunge la un alt acord în termenul prevăzut de art. 5 alin. (3) din lege. De abia după expirarea termenului menţionat se poate încheia actul de dare în plată. Pe toată perioada de timp care acoperă termenul de contestare, precum şi termenul de negociere, executarea plăţilor derivate din contractul de credit este suspendată. În acest fel, legiuitorul a pus la îndemâna debitorului un instrument juridic, prin intermediul căruia echilibrează poziţia economică net inferioară a consumatorului în raport cu profesionistul în condiţiile intervenirii impreviziunii. Ar fi fost, de altfel, nefiresc ca, pe această perioadă, contractul să fi continuat să se execute ca atare, mai ales că este una pre-procesuală, de negociere între părţi, în care sunt cercetate posibilităţile de continuare a executării contractului de credit, prin adaptarea acestuia la noile condiţii socioeconomice. În schimb, în ipoteza în care creditorul formulează contestaţie, notificarea este afectată de o condiţie rezolutorie, aceea a admiterii contestaţiei de către instanţa judecătorească competentă. Însă, indiferent dacă această condiţie se împlineşte, pe toată perioada în care curge de termenul de formulare a contestaţiei şi a judecăţii, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, notificarea are drept efect şi suspendarea plăţilor rezultate din contractul de credit, ca o măsură provizorie şi conexă acesteia.

53. În acest context, Curtea constată că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului pentru că suspendarea plăţilor este o măsură imediată care este menită Să împiedice ruina iminentă a debitorului, înlăturând efectele negative asupra patrimoniului acestuia în condiţiile în care creditorul decide să demareze o procedură judiciară. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată.

54. Din cele de mai sus, Curtea, având în vedere conţinutul normativ al art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, constată că acestea reglementează o intervenţie etatică cu privire la executarea contractelor de credit aflate În curs. De principiu, niciun text constituţional nu împiedică legiuitorul să intervină în executarea acestor contracte în vederea reechilibrării lor, cu respectarea condiţiilor impuse prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la buna-credinţă şi echitatea ce trebuie să guverneze această materie. Însă, intensitatea acestei intervenţii, privită din perspectiva exigenţelor Constituţiei, trebuie evaluată prin prisma testului de proporţionalitate dezvoltat de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 21 aprilie 2015, Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, sau Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013) în condiţiile în care drepturile relative, distinct de aplicarea art. 53 din Constituţie, cunosc limitări implicit admise rezultate atât din evoluţia şi confruntarea acestora în timp (cu privire la caracterul evolutiv al conceptelor constituţionale, a se vedea Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012, şi Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015), cât şi din perspectiva titularilor lor.

55. Raportat la cauza de faţă, Curtea constată că, deşi creditorul obligaţiei deţine, în principiu, un bun, în sensul art. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reprezentat de creanţa care face obiectul contractului de credit (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, paragraful 24), intervenţia statului operată prin textele de lege criticate urmăreşte un scop legitim, respectiv protecţia consumatorului prin evitarea punerii acestuia în situaţia de a plăti sume de bani corespunzătoare contractului de credit în condiţiile în care se invocă impreviziunea întemeiată pe art. 969 şi 970 din Codul civil din 1864. Aşadar, scopul legitim urmărit se circumscrie conceptului de protecţie a consumatorului prin înlăturarea pericolului ruinei sale iminente.

56. În continuare, Curtea urmează să analizeze dacă măsura criticată este adecvată, necesară şi dacă respectă un just raport de proporţionalitate între interesele generale şi cele individuale, în acest sens, Curtea reţine că, în mod abstract, suspendarea executării plăţilor este o măsură capabilă să îndeplinească scopul legitim urmărit, neexistând nicio abatere între substanţa acesteia şi finalitatea pe care o are în vedere. Mai mult, măsura reglementată şi finalitatea avută în vedere se află într-un evident raport de consecvenţă logică, drept care se impune concluzia irefragabilă a caracterului său adecvat.

57. De asemenea, Curtea constată că măsura legală criticată este necesară, legiuitorul având deplina competenţă constituţională, în temeiul art. 15 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, de a proteja într-un mod efectiv interesele patrimoniale ale cetăţenilor săi, atunci când în paradigma executării contractului - de credit în cazul de faţă - intervine un aspect care ţine de impreviziune. Curtea observă că, din întreg arsenalul de măsuri pe care legiuitorul le avea la îndemână, a apelat la suspendarea temporară a plăţilor rezultate din contractul de credit, măsură ce trebuie calificată ca având un grad de intruziune moderat asupra dreptului de proprietate al creditorului, aspect dedus atât din natura sa juridică de măsură vremelnică/provizorie, cât şi din posibilitatea creditorului de a-şi vedea executată creanţa întru totul, în măsura în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată. Desigur, astfel cum s-a precizat, această opţiune a legiuitorului nu este cea mai puţin intruzivă, ipoteză în care legiuitorul ar fi trebuit să lase instanţei judecătoreşti competenţa de a decide ea însăşi, eventual, prin procedura ordonanţei preşedinţiale sau suspendarea executării silite, după caz, dacă se impune măsura suspendării în mod temporara plăţii sumelor de bani aferente contractului de credit. Totuşi, Curtea constată că această orientare legislativă a ţinut seama de realităţile socioeconomice existente, aspect cu privire la care legiuitorul are o largă marjă de apreciere, precum şi de particularităţile şi specificul circumstanţelor referitoare la iminenţa începerii sau continuării procedurii de executare silită cu efecte iremediabile asupra consumatorului, respectiv la relaţia profesionist-consumator în care acesta din urmă se află într-o situaţie de inferioritate economică. De aceea, în cazul în care între părţi există o neînţelegere apărută cu privire la existenţa impreviziunii în contracte, legiuitorul, în mod corect, a apreciat ca fiind necesară o suspendare de drept a executării unui asemenea contract până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive în cauză care tranşează problema litigioasă dintre părţi.

58. În continuare, Curtea reţine că măsura criticată configurează un just raport de proporţionalitate între interesele generale şi cele particulare, în sensul că pune în balanţă, pe de o parte, protecţia imediată şi nemijlocită a consumatorilor, aşadar, a unui largi sfere de persoane care, deşi situate într-un raport de egalitate juridică, formală cu profesioniştii, totuşi, sub aspectul puterii lor economice, apreciate în mod individual, se află într-o evidenţă relaţie de inferioritate, şi, pe de altă parte, interesul profesioniştilor de a-şi vedea executate sumele de bani rezultate din contractele de credit. Intervenind în acest domeniu sensibil, legiuitorul, în marja sa de apreciere, derivată din prevederile art. 61 alin. (1) din Constituţie, a reglementat această măsură într-un domeniu limitat (contract de credit) şi în condiţii restrictive (condiţii de admisibilitate în marja impreviziunii), protejând, cu efect imediat şi provizoriu, persoanele expuse acestui risc major intervenit în executarea contractului, risc calificat de Curtea Constituţională ca fiind unul supraadăugat. Ar fi fost contrastant cu însăşi noţiunea de impreviziune ca, pe perioada în care notificarea de dare în plată ar fi fost depusă, debitorul de bună-credinţă al obligaţiei să fie ţinut să plătească, în continuare, sume nominale de bani care, sub aspectul cuantumului lor, aduc în discuţie impreviziunea, întrucât Curtea, în analiza sa, pleacă de la premisa axiomatică a art. 57 din Constituţie. În aceste condiţii, nu este de admis ca o realitate juridică formală, rezultată din contractul de credit, să prevaleze asupra regulilor de echitate şi bună-credinţă care guvernează materia contractelor civile.

59. De asemenea, Curtea reţine că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului, în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

60. În consecinţă, având în vedere cele anterior expuse, Curtea constată că mecanismul procedural reglementat de legiuitor nu pune în discuţie în niciun fel condiţiile de drept substanţial ce trebuie avute în vedere la depunerea notificării, ci stabileşte un echilibru procedural corect între părţile aflate în litigiu, cu respectarea principiului proporţionalităţii ce trebuie să caracterizeze orice măsură etatică în domeniul proprietăţii private.

61. Totodată, Curtea reţine că Legea nr. 77/2016, în interpretarea obligatorie dată prevederilor acesteia de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, permite menţinerea suspendării plăţilor către creditori numai în măsura în care, în cazul fiecărui contract de credit în parte, sunt îndeplinite criterii obiective, respectiv condiţiile existenţei impreviziunii, şi care vor fi evaluate în condiţii de independenţă şi imparţialitate de către instanţele de judecată, în acest fel, creditorii beneficiază de suficiente garanţii că dreptul lor de proprietate nu poate fi atins în substanţa sa prin reglementarea, în favoarea debitorilor, prerogativei prevăzute de art. 5 alin, (1), coroborat cu art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016.

62. Prin urmare, Curtea va respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016.

63. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, şi cu unanimitate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la prevederile art. 3 teza întâi, a prevederilor art. 11 teza a doua, a prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2),

(3), (5) şi (6) şi art. 8 alin. (1), a prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la celelalte prevederi ale aceleiaşi legi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5), a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.741/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 7.746/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceeaşi parte în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4), precum şi la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceeaşi parte în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe, şi constată că sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cosmin-Marian Văduva

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 316

din 9 mal 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, excepţie ridicată de Societatea E.ON Distribuţie România – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.530/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 408D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă pentru autoarea excepţiei domnul avocat Toader Ciprian din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, iar pentru Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), doamna consilier juridic Andreea Dobrican, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei a comunicat noua sa denumire, respectiv Delgaz Grid - S.A., depunând la dosar documente justificative.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Se arată că textul legal criticat este lipsit de claritate şi previzibilitate, ceea ce lipseşte pe destinatarul său de posibilitatea de a-şi adapta în mod corespunzător conduita. Aceste dispoziţii creează posibilitatea unui abuz din partea autorităţii de control.

5. Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului A.N.R.E., care solicită menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, astfel cum reiese din Decizia nr. 470 din 28 iunie 2016. Acesta arată Că autoritatea de reglementare emite licenţe care au asociate anumite condiţii de utilizare, iar atunci când se elaborează acte normative noi în domeniu, toţi operatorii de pe piaţă participă la consultări. Se mai arată că pentru a se putea imputa unei persoane consumul în sistem pauşal de energie electrică trebuie să existe o hotărâre judecătorească de natură să stabilească vinovăţia acelei persoane, altfel se poate ajunge la un abuz de drept. În consecinţă, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

6. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor legale criticate prin Decizia nr. 470 din 28 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 4 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.530/320/2015, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, excepţie ridicată de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A. din Bucureşti, actuală „Delgaz Grid” - S.A. din Bucureşti, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă principiul legalităţii şi securităţii juridice, astfel cum acest principiu a fost interpretat în mod constant în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi în cea a Curţii Constituţionale. Aceste prevederi legale stabilesc o contravenţie într-un mod general, ambiguu şi imprecis, nefiind precizată în mod clar încălcarea cărei obligaţii a titularului de licenţă din condiţiile de valabilitate asociate licenţei emise de către A.N.R.E. ar constitui contravenţie şi ar atrage, ca urmare, răspunderea contravenţională a acestui titular. Astfel, dispoziţiile legale criticate sunt lipsite de previzibilitate şi accesibilitate.

9. Se arată că, profitând de caracterul general, neclar/imprecis şi neprevizibil al normei, A N R E. are posibilitatea de a considera, în mod excesiv şi arbitrar, ca reprezentând contravenţie nerespectarea oricărei obligaţii din licenţa de furnizare prin trimiterea făcută în această licenţă la normativele, prescripţiile, standardele şi alte acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice. De aici rezultă că nerespectarea oricărei dispoziţii normative ar putea reprezenta o contravenţie, cu consecinţa aplicării de sancţiuni contravenţionale titularilor de licenţă. Astfel, autoarea excepţiei arată că a fost sancţionată contravenţional pentru că a stabilit în sistem pauşal, în baza unei note de constatare proprii, o anumită cantitate de energie electrică de recuperat ca urmare a unei intervenţii neautorizate asupra instalaţiilor dintr-un imobil.

10. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază că „dispoziţia legală contestată ridică semne de întrebare cu privire la previzibilitatea acesteia”.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se arată că fapta calificată de lege ca şi contravenţie trebuie în mod necesar să aibă elementul material prevăzut în lege, fără ca pentru a fi determinat acest element material, destinatarii legii şi organele de control să fie nevoite să recurgă la acte de nivel secundar care intră în vigoare ulterior intrării în vigoare a legii care prevede contravenţia sau în acte administrative individuale (respectiv, licenţe în cazul de faţă).

13. Este adevărat că, potrivit art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 123/2012, titularii de licenţe sunt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, însă legiuitorul trebuie să redacteze norme legale contravenţionale care să îndeplinească o cerinţă esenţială de calitate, respectiv să cuprindă elementul material al contravenţiei, adică fapta în concret care constituie comportamentul pe care destinatarii legii trebuie să îl aibă prefigurat ca fiind interzis. Desigur că titularii trebuie sa respecte condiţiile actului administrativ individual - licenţa -, însă acest principiu nu poate fi utilizat de către legiuitor pentru a omite reglementarea faptelor care constituie contravenţie în cadrul legii energiei. Guvernul arată că licenţa se emite în toate cazurile pe baza unor dispoziţii legale exprese care stabilesc condiţiile şi obligaţiile pe care trebuie să le respecte titularul.

14. Guvernul mai indică jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 363 din 7 mai 2015.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este formulat în încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, dispoziţii care au următorul cuprins: „(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: (...)

4. nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/atestatelor/autorizaţiilor emise de ANRE;”.

18. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legii în componenta sa privind claritatea şi previzibilitatea legii, în art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului. De asemenea, se arată că este încălcat art. 7 paragraful 1 privind legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra prevederilor legale atacate, prin raportare la critici asemănătoare. Astfel, prin Decizia nr. 470 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2017, Curtea Constituţională a reţinut că piaţa energiei electrice este o piaţă reglementată, autoritatea competentă să verifice respectarea prevederilor legale fiind Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.).

Accesul pe piaţa energiei electrice în calitate de furnizor şi distribuitor presupune respectarea anumitor condiţii legale, autoritatea competentă fiind îndrituită, potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, să reglementeze în mod detaliat aceste condiţii. Astfel, potrivit acestui text legal, „Procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor şi licenţelor, termenele şi condiţiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de capacităţi şi activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.”

20. Aşadar, odată cu acordarea licenţei sunt prevăzute expres drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă. Textul legal criticat permite, prin intermediul modului în care sunt redactate condiţiile asociate unei licenţe, raportarea şi la textele legale care nu sunt expres individualizate, dar individualizabile de către un profesionist care activează în domeniul energiei electrice. Condiţiile menţionate precizează că pe toată durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei va respecta prevederile legii, ale condiţiilor asociate licenţei, precum şi modificările aduse ulterior acesteia de autoritatea competentă.

21. Cu alte cuvinte, Curtea a apreciat că art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 123/2012 nu prezintă niciun viciu de neconstituţionalitate, el nu se referă la condiţiile generale de acordare a licenţei, ci la condiţii concrete aplicabile titularului licenţei, textul legal nefolosind expresia „condiţii generale”. Faptul că în cadrul condiţiilor concrete (care însoţesc licenţa) sunt incluse, în fapt, atât prevederi cu caracter general, cât şi cu caracter specific, precum şi modul de raportare la acestea a organelor constatatoare este mai degrabă o problemă de legalitate decât de constituţionalitate.

22. De altfel, art. 93 din Legea nr. 123/2012 conţine şi alte dispoziţii care fac trimitere la necesitatea respectării reglementărilor tehnice şi sau comerciale emise de A.N.R.E. (punctele 5, 22, 25, 26, 37 şi 44), având în vedere domeniul tehnic specific al energiei electrice.

23. Curtea a mai reţinut şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35, a statuat că semnificaţia noţiunii de „previzibilitate” depinde într-o mare măsură de conţinutul normei juridice despre care este vorba, de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi calitatea destinatarilor săi. Previzibilitatea legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. La fel se întâmplă şi cu profesioniştii, obişnuiţi să dea dovadă de o mare prudenţă în exercitarea activităţii lor. Astfel, se poate aştepta ca aceşti profesionişti să acorde o atenţie specială evaluării riscurilor pe care această activitate le prezintă.

24. Raportat la situaţia dedusă judecăţii sale, Curtea reţine că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost sancţionată contravenţional de către A.N.R.E cu amendă în cuantum total de 8.000 de lei, pentru săvârşirea contravenţiei reglementate de art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 123/2012, coroborată cu încălcarea de către petentă a prevederilor art. 80 alin. (2) pct. (iv) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 64/2014. S-a reţinut în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei faptul că, la data de 4 august 2014, autoarea excepţiei a stabilit în sistem pauşal, în baza unei note proprii de constatare, cantitatea de 27.512 kWh, reprezentând energie electrică de recuperat ca urmare a unei intervenţii neautorizate asupra instalaţiilor la imobilul aparţinând unui particular. În urma acestei constatări, autoarea excepţiei a transmis către furnizorul E.ON Energie România - S.A. să factureze această cantitate, întocmindu-se factura din 23 septembrie 2014 în valoare de 18.545,17 lei reprezentând cantitatea de energie amintită.

25. Prevederile art. 80 alin. (2) pct. (iv) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014 aveau la data săvârşirii contravenţiei următorul conţinut:

„(2) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii: (...) (iv) în cazul sustragerii de energie electrică.”

26. Ulterior, prin art. 2 al Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, art. 80 are, în prezent, următoarea formulare: „( 1) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal în conformitate cu procedura specifică aprobată de AN RE.

(2) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:

(i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W. pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;

(iii) în cazul defectării grupurilor de măsurare, în condiţiile stabilite în procedura prevăzută la art. 101.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti.”

27. Având în vedere cele de mai sus, Curtea reţine că, în accepţiunea art. 80 alin. (2) pct. (iv) atât în varianta redacţională iniţială, cât şi cea modificată ulterior prin Ordinul nr. 121/2015 menţionat la paragraful 26, stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal era permisă consecutiv constatării printr-o hotărâre judecătorească a sustragerii de energie electrică, adică a săvârşirii unei fapte penale. Potrivit art. 228 din Codul penal: „(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane.

(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică. “

28. Aşadar, cu excepţia cazului când o persoană recunoaşte sustragerea de energie electrică, stabilirea vinovăţiei în celelalte cazuri se poate face numai prin hotărâre judecătorească.

29. Sustragerea de energie electrică nu poate fi considerată decât furt în sensul art. 228 din Codul penal, iar potrivit art. 126 alin. (1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.” Prin urmare, stabilirea vinovăţiei nu se poate face decât prin hotărâre judecătorească, cu indicarea prejudiciului ce urmează a fi reparat de către persoana găsită vinovată.

30. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legii în componenta sa privind claritatea şi previzibilitatea legii, a art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi nici a art. 7 paragraful 1 privind legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., actuală „Delgaz Grid”- S.A., în Dosarul nr. 11.530/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş şi constată că prevederile art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii 11.3 „Investiţii productive în acvacultura - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 167/2017

.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 311.629 din 24.07.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare:

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1,198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 şi 422 bis din 8 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la ghid)

 

 

 

 

POPAM 2014 - 2020

SIGLĂ

SIGLĂ

MINISTERUL AGRICULTURII

SIGLĂ

 

 

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

SUSŢINE INIŢIATIVA TA!

 

DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

 

 

GRILA DE SELECŢIE

 

 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Măsura Nr. 11.3: Investiţii productive în acvacultură art.48, alin.(1) lit. (j)

Titlul proiectului :

Durata de implementare ; Valoarea eligibilă ....................... (Lei); Cofinanţarea ................. (%)

 

 

 

COD SMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant

Reprezentant legal

Denumire

Tel/fax

Email

Nume

Prenume

Funcţie

 

Nr. crt.

CRITERII / SUBCRITERII

Punctaj maxim

1

Contribuţia proiectului la creşterea producţiei în acvacultura*:

25

≤ 40 echivalent tone crap;

7

> 40 - 50 echivalent tone crap;

12

>50 - 60 echivalent tone crap;

15

peste 60 echivalent tone crap.

25

2

Contribuţia proiectului la reducerea debitului de primenire a apei

45

Volumul de apă de primenire este de până la 5%/zi, inclusiv din volumul apei utilizate;

45

Volumul de apă de primenire este > 5 - 10%/zi din volumul apei utilizate;

35

Volumul de apă de primenire este > 10 - 15%/zi din volumul apei utilizate;

25

Volumul de apă de primenire este >15- 20%/zi din volumul apei utilizate.

15

3

Capacitatea de cofinanţare a investiţiei

10

aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă > 40% - până la 50%, inclusiv

10

aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă > 30% - până la 40%, inclusiv

8

aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă > 20% - până la 30%, inclusiv

6

aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă până la 20%, inclusiv

4

 

 

 

 

POPAM 2014 - 2020

SIGLĂ

SIGLĂ

MINISTERUL AGRICULTURII

SIGLĂ

 

 

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

SUSŢINE INIŢIATIVA TA!

 

DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

 

 

4

Valoarea investiţiei raportata la variaţia volumului producţiei - EURO/echivalent tone crap

20

până la 20,000 euro/ echivalent tone crap

20

între 20.001 euro - 25.000 euro/ echivalent tone crap

16

între 25,001 euro - 30.000 euro/ echivalent tone crap

12

între 30.001 euro - 35.000 euro/ echivalent tone crap

8

peste 35.000 euro/ echivalent tone crap

4

 

PUNCTAJ TOTAL

100

 

*Echivalent tone crap:

*Echivalent tone puiet pe grupe de specii:

1 tona păstrăv consum ........................

= 1,5 tone crap;

1 tona puiet păstrăv ........................

= 2,5 tone păstrăv consum;

1 tonă calcan consum  ........................

= 4,5 tone crap;

1 tonă puiet calcan ........................

= 10 tone calcan consum;

1 tonă şalău consum ........................

= 1,7 tone crap;

1 tonă puiet şalău ........................

= 1,4 tone şalău consum;

1 tonă lin consum ........................

= 1,7 tone crap;

1 tonă puiet lin ........................

= 1,4 tone lin consum;

1 tonă ştiucă consum   ........................

= 1,7 tone crap;

1 tonă puiet ştiucă ........................

= 1,6 tone ştiucă consum;

1 tonă sturioni (inclusiv polyodon) ........................

= 2,5 tone crap;

1 tonă puiet sturioni (inclusiv polyodon) ........................

= 3,5 tone sturion consum;

1 tonă moluşte consum  ........................

= 2,0 tone crap;

1 tonă puiet somn european ........................

= 1,4 tone somn european consum

1 tonă somn european consum ........................

= 1,7 tone crap;

1 tonă puiet alte specii ........................

= 1,4 tone alte specii consum;

1 tonă alte specii consum ........................

= 0,6 tone crap;

1 tonă puiet crap  ........................

= 1,25 tone crap consum

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

 

În temeiul:

- art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 26 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2017;

- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015, privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

având în vedere Procesul-verbal nr. 5.132 din 31 iulie 2017 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Registrul public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 şi 102 bis din 6 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică spre informare Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări intervenite în Registrul public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

 

1. La auditorii financiari persoane fizice:

a) înregistrarea de noi membri activi:

Auditori financiari activi

 

Nume şi prenume

Nr. certificat

Adresă

Adresă de corespondenţă

Telefon

Mobil

Dan Elena Artina

5212

Str. Observatorului Nr. 19, Bl. T2, Et.2,Ap. 16, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Observatorului Nr. 19, Bl.T2, Et. 2, Ap. 16, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

 

0756297386

Buicescu Florica

5214

Str. Primăverii Nr. 11, Bl. Pm, Sc.A.Ap.6, Slatina, Judeţ Olt

Str. Primăverii Nr. 11, Bl. Pm, Sc. A, Ap. 6, Slatina, Judeţ Olt

 

0748239988

Foica Monica Alexandra

5215

Str. Independentei, Bl. 15, Sc. 3, Et. 2, Ap. 52, Sighetul Marmaţiei, Judeţ Maramureş

Str. Independentei, Bl. 15, Sc. 3, Et. 2, Ap. 52, Sighetul Marmaţiei, Judeţ Maramureş

 

0755036120

Gorea Adela

5216

Str. Armoniei Nr. 9, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Armoniei Nr. 9, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0756605796,

0757578364

Anichitoaie Valerică

5217

Str. Borsecului Nr. 12, Bl. X17.Sc. B, Et. 4, Ap. 37, Oradea, Judeţ Bihor

Str. Borsecului Nr. 12, Blx17.Sc. B, Et. 4, Ap. 37, Oradea, Judeţ Bihor

0259443892

0754385445,

0740092381

Podgoreanu Silvia Cristina

5219

Str. Drumul La Roşu Nr. 28h, Sector 6, Bucureşti

Str. Drumul La Roşu Nr. 28h, Sector 6, Bucureşti

 

0751302674

Toader Mihaela Alexandra

5220

Str. Domnească Nr. 11. Bl. P1, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, Galaţi, Judeţ Galaţi

Str. Domnească Nr. 11, Bl. P1, Sc. 1, Et.2.Ap. 9, Cod Poştal 800015, Galaţi, Judeţ Galaţi

 

0742393122

Tănăsoiu Andreea Melania

5221

Drumul Pădurea Neagră Nr. 524, Sector 3, Bucureşti

Drm. Pădurea Neagră Nr. 524, Sector 3, Bucureşti

 

0723656497

Toke Mihaela

5223

Str. Iancu De Hunedoara Nr. 45, Sc. B, Et. 5, Ap. 23, Miercurea-Ciuc,

Judeţ Harghita

Str. Iancu De Hunedoara Nr. 45, Sc. B, Et. 5, Ap. 23, Miercurea-Ciuc, Judeţ Harghita

 

0744559100

Szijgyarto Boglarka

5224

Str. Narciselor Nr. 5, Sc. C, Ap. 3, Miercurea-Ciuc, Judeţ Harghita

Str. Narciselor Nr. 5, Sc. C, Ap. 3, Miercurea Ciuc, Judeţ Harghita

0266314104

0744644605

Tuţu Anca Mirabelă

5228

Sat Săcălaz Nr. 223b, Comuna Săcălaz, Judeţ Timiş

Sat Săcălaz Nr. 223b, Comuna Săcălaz, Judeţ Timiş

0256293424

0732624501

Berbecaru Emil Gabriel

5229

Str. Nicolina Nr. 33, Bl. 968r Sc. B, Et. 3, Ap. 7, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Nicolina Nr. 33, Bl. 968, Sc. B, Et. 3, Ap. 7, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0747293549

Călin Ml Hai

5231

Sos. 8ucuresti-Târgoviste Nr. 16a, Bl. 2, Sc. A, Et. 1, Ap. 12r Sector 1, Bucureşti

Sos. Bucureşti-Târgovişte Nr. 16a, Bl. 2, Sc. A, Et. 1, Ap 12, Sector 1, Bucureşti

 

0747333024

Motoi Ruxandra Lucia

5232

Str. Romană nr. 8, Moreni, Judeţ Dâmboviţa

Str. Matei Basarab Nr. 90, Bl. L118a, Sc. 2, Et.3,Ar 17, Sector 3, Bucureşti

 

0756068159,

0723142493

Stoica Luminiţa Delia

5236

Sat Giroc, Str. Jiului Nr. 10, Giroc, Judeţ Timiş

Str. Patriarh Miron Cristea Nr. 5, Et. D, Ap. 1, Timişoara, Judeţ Timiş

0356006059

0722246207

Tănase Mariana

5238

Str. Dunării, Bl. L6, Sc. A, Et. 4, Ap. 16, Alexandria,

Judeţ Teleorman

Str. Dunării, Bl. L6, Sc. A, Et. 4, Ap. 16, Cod Poştal 140010 Alexandria,  Judeţ Teleorman

0347401702,

0347809748

0760249442

Tufănoiu Adriana Cristina

5239

Sat Vânători, Str. Crângului Nr. 88. Vânători, Judeţ Vrancea

Sat Vânători, Str. Crângului Nr. 88, Vânători, Judeţ Vrancea

 

0767662625

Pittakas Andreas

5240

Str. Griva Digheni avenue Nr. 30, Nicosia, Cipru

Str. Gara Herăstrău Nr. 4b, Et. 10, Sector 2, Bucureşti

021315610

0756085660

Nicolaides Georgios

5241

Str. Griva Digheni Avenue Nr. 30. Nicosia, Cipru

Str. Gara Herăstrău Nr. 4b, Et. 10, Sector 2, Bucureşti

0213156100

0756085660

Olah Rudolf

5243

Str. Nicolae Iorga Nr. 12, Bl. 22, Sc. A, Ap. 7, Sfântu Gheorghe, Judeţ Covasna

Str. Nicolae Iorga Nr. 12, Bl. 22, Sc. A, Ap 7, Sfântu Gheorghe, Judeţ Covasna

 

0744908353

Apostol Petrica

5245

Str. Râul Doamnei Nr. 6 B, Bl.Ts3, Sc. 1, Et. 3, Ap. 23, Sector 6, Bucureşti

Str. Râul Doamnei Nr. 6b, Bl Ts3, Sc. 1, Et. 3, Ap. 23, Sector 6, Bucureşti

0213359810

0731795384

Dimian Ionela Diana

5246

Aleea Masa Tăcerii. Bl, P. Ap 59, Sector 6, Bucureşti

Aleea Masa Tăcerii, Bl. P, Ap. 59, Sector 6, Bucureşti

 

0756068173

Tolciu Augustin

5247

Str. Dimitrie Cantemir Nr. 57, Et. 2, Ap. 7, Sibiu, Judeţ Sibiu

Str. Dimitrie Cantemir Nr. 57, Et. 2, Ap. 7,Sibiu, Judeţ Sibiu

 

0726930729

Huţanu Luminiţa Mărioara

5248

Str. Petreni Nr. 96a, Vatra Dornei, Judeţ Suceava

Str. Petreni Nr. 96a, Vatra Dornei, Judeţ Suceava

 

0746073850

Trifa Maria Elena

5253

Str. George Valentin Bibescu Nr. 37, Ap. 3, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. George Valentin Bibescu Nr. 37, Ap. 3, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

 

0764087679

Iordache Speranţa Anina

5256

Str. Viorele Nr. 32, Bl 17, Sc. 2, Et. 3, Ap. 50, Sector 4, Bucureşti

Str. Viorele Nr.32, Bl 17, Sc. 2, Et. 3, Ap. 50, Sector 4, Bucureşti

 

0721279689

Bunduc Corina

5257

Str. Traian Nr. 96, Bl. L112b, Sc. 2, Et. 4, Ap. 27, Sector 3, Bucureşti

Str. Traian Nr. 96, Bl. L112b, Sc. 2, Et. 4, Ap. 27, Sector 3, Bucureşti

 

0741037407

Dogaru Oana Alexandra

5259

Str. Nada Florilor Nr. 2, Bl. 2, Sc. 2, Et. 2, Ap. 53, Sector 2, Bucureşti

Str. Nada Florilor Nr. 2, Bl. 2, Sc. 2, Et. 2, Ap. 53, Sector 2, Bucureşti

 

0744430911

Banyai Halmagean Daniela Adriana

5262

Str. Mihai Bravu Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Et. 11, Ap. 128, Sector 2, Bucureşti

Str. Storchenweg Nr. 15 Cod 85586, Poing, Germania

 

0722288264,

00498937824865,

00491722470866

Bumbaru Gina

5268

Str. Siderurgiştilor Nr. 41, Bl. Sd1b.Sc. 2, L=T. 3, Ap. 35, Galaţi, Judeţ Galaţi

Str. Siderurgiştilor Nr. 41, Bl. Sd1b.Sc. 2, St. 3, Ap. 35, Galaţi, Judeţ Galaţi

 

0740270560

Nicon Roxana Alina

5269

Str. Stejarului Nr.27, Mediaş, Judeţ Sibiu

Str. Turda Nr. 12, Bl. 23, Sc. B, Et. 4, Ap. 18, Mediaş, Judeţ Sibiu

 

0744645700

 

b) înregistrarea de noi membri nonactivi:

Auditori financiari NONACTIVI

 

Nume şi prenume

Nr. certificat

Adresă

Adresă de corespondenţă

Telefon

Mobil

Ţuţuianu Monica

5210

Str. Lt. Victor Mânu Nr. 16, Sector 2, Bucureşti

Str. Lt. Victor Mânu Nr. 16, Sector 2, Bucureşti

 

0721591029

Dogaru Liviu

5211

Sos. Alexandria Nr. 19, Bl. 30, Sc. G, Ap. 91, Sector 5, Bucureşti

Sos. Alexandria Nr. 19, Bl. 30, Sc. G. Ap 91, Sector 5, Bucureşti

0214206957

 

Dascălu Vasile Constantin

5213

Aleea Botorani Nr. 8, Bl. V84, Sc. 3. Et. 6, Ap. 84, Sector 5, Bucureşti

Aleea Botorani Nr. 8, Bl. V84, Sc. 3, Et. 6, Ap 84, Sector 5, Bucureşti

 

0741002292

Ciocan Popa Irina Paula

5218

Str. Orhei Nr. 8, Bl. V3.Sc.A, Et. 3, Ap. 60. Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. V. A. Ureche Nr. 3, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

 

0753053089

Tudorache Ştefania Oana

5222

Aleea Coloana Infinitului Nr. 9, Bl. W, Ap. 1, Sector 6, Bucureşti

Aleea Coloana Infinitului Nr. 9, Bl. W, Ap. 1, Sector 6, Bucureşti

 

0728472104

Roşca Oana Alexandra

5225

Str. Martir Col. Ioan Uţa Nr. 28, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Martir Col. Ioan Uţa Nr. 28, Timişoara, Judeţ Timiş

 

0721481494

Fleşer Ioan

5226

Str. Cloşca Nr. 3, Bl. C6, Ap. 49, Ale3aiulia, Judeţ Albă

Str. Peneş Curcanul Nr. 14a, Bl. A, Sc. A, Et. 5, Ap. 26, Sector 3, Bucureşti

 

0752173040,

0799717516

Grosu Marcela Adriana

5227

Str. Mitropolit Varlaam Nr. 129a, Sector 1, Bucureşti

Str. Mitropolit Varlaam Nr. 129a, Sector 1, Bucureşti

 

0722398251

Renţea Camelia Ioana

5230

Str. Drumul Taberei Nr. 94, Bl, 519, Sc. 2, Et. 10, Ap 70, Sector 6, Bucureşti

Str. Drumul Taberei Nr. 94, Bl. 519, Sc. 2, Et. 10, Ap. 70 , Sector 6, Bucureşti

0214441816,

0212288893

0727221499

Pătruşcă Victor

5233

Intr. Arh. Iulius Iordan Nr. 20, Chiajna, Judeţ Ilfov

Intr. Arh. Iulius Iordan Nr.20, Chiajna, Judeţ Ilfov

 

0723659636

Dutu Nicusor Gabriel

5234

Str. Burdujeni Nr. 7, Bl. B2, Et. 6, Ap. 72, Sector 3, Bucureşti

Str. Burdujeni Nr. 7, Bl.B2, Et. 6, Ap. 72, Sector 3, Bucureşti

 

0723009968

Melinte Ovidiu Nicuşor

5235

Str. Carpaţi Nr.10.Bl.A4, Sc. B,Et.4, Ap. 71, Bârlad, Judeţ Vaslui

Str. Carpaţi Nr. 10. Bl.A4, Sc. B, Et. 4, Ap. 71, Bârlad, Judeţ Vaslui

 

0752289192

Moldovan Sorina Daniela

5237

Str. Valea Adâncă Nr. 7, Mediaş, Judeţ Sibiu

Str. Buziaş Nr. 2, Ap. 6, Mediaş, Judeţ Sibiu

0269834432

0269832755

0721370259

Cârja Ioana Dorina

5242

Aleea Negoiu Nr. 12, Bl. G6, Ap. 10, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Aleea Negoiu Nr. 12, Bl. G6, Ap. 10, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

 

0742072007

Diacon Sedana Iviana

5244

Str. Cetăţii Nr.62.Sc. A, Ap. 1, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Cetăţii Nr. 62, Sc. A, Ap. 1, Timişoara, Judeţ Timiş

 

0722482293

Jităreanu Irina

5249

Str. 22 Decembrie Nr. 294, Suceava, Judeţ Suceava

Str. 22 Decembrie Nr. 294 Suceava, Judeţ Suceava

 

0722207374

Costea Oana Maria

5250

Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 39, Bl. L22, Sc. B, Et. 3, Ap. 57, Constanţa, Judeţ Constanţa

Str. Sticletelui Nr. 57, Pantelimon, Judeţ Ilfov

 

0729041299

Ion Elena Iulian A

5251

Bd. Nicolae Titulescu Nr. 43, Bl.A1.Sc. 1. Ap. 10.Craiova, Judeţ Dolj

Bd. Nicolae Titulescu Nr. 43, Bl.A1.Sc. 1,Ap, 10, Craiova, Judeţ Dolj

 

0764349433

Heroiu Elena Nadia

5252

Bd. Iuliu Maniu Nr. 20. Bl. 15a, Sc. B, Et. 2, Ap. 98, Sector 6. Bucureşti

Bd. Iuliu Maniu Nr. 20. Bl 15a, Sc. B, Et. 2, Ap. 98, Sector 6, Bucureşti

0214305771,

0212327165

0727393720

Albescu Adina Mihaela

5254

Aleea Tudor Neculai Nr. 151, Bl. 1017, Sc. C, Et. 3, Ap. 15, Iaşi, Judeţ Iaşi

Aleea Tudor Neculai Nr. 151, Bl. 1017, Sc. C, Et. 3, Ap, 15, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0745831652,

0766341330,

0745580088

Feleagă Simona Gabriela

5255

Str. Barca Nr. 4, Bl. M189, Sc. 2, Et. 9. Ap. 102, Sector 5. Bucureşti

Str. Barca Nr. 4, Bl.M189, Sc. 2, Et. 9, Ap. 102, Sector 5, Bucureşti

 

0724282315

Florea Doina Mădălina

5258

Str. Zizin Nr. 4, Ap. 49, Sector 3, Bucureşti

Str. Zizin Nr. 4, Ap. 49, Sector 3, Bucureşti

 

0751222739

Ene Nicoleta Georgiana

5261

Int. Vrabiei Nr. 15-17, Et. 2, Ap. 28, Sector 5, Bucureşti

Int. Vrabiei Nr. 15-17, Et. 2, Ap. 28, Sector 5, Bucureşti

 

0721420351,

0041793515595

Constantin Carmen Gabriela

5265

Str. Theodor D. Sperantia Nr. 100, Bl. S27.Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3, Bucureşti

Str. Theodor D. Sperantia Nr. 100, Bl.S27, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3, Bucureşti

 

0720838001

Tudorache Bogdan Gabriel

5267

Str. Valea Lungă Nr. 3, Bl. 122.Sc. C, Et.6, Ap. 112, Sector 6, Bucureşti

Str. Valea Lungă Nr. 3, Bl. 122, Sc. C, Et.6, Ap 112, Sector 6, Bucureşti

 

0747333110

Corchis Adina Anastasia

5263

Sat Baciu, Str. Corbului Nr. 4, Bl. B, Sc. 1, Ap. 24, Baciu, Judeţ Cluj

Sat Baciu, Str. Corbului Nr. 4, Bl. B, Sc. Ţap, 24, Baciu, Judeţ Cluj

 

0744878598,

0721105900

Stânga Viorica

5264

Str. Vlad Ţepeş, Bl C2, Et. 4, Ap. 13, Giulgiu, Judeţ Giurgiu

Str. Vlad Ţepeş, Bl. C2, Et. 4, Ap 13, Giurgiu, Judeţ Giurgiu

 

0728889473

Coteţ Carmen

5270

Str. Libertăţii Nr. 82, Amara, Judeţ Ialomiţa

Sos. Pantelimon Nr. 225, Bl. 66, Sc. 2, Et. 5, Ap. 64, Sector 2, Bucureşti

 

0722773606

Buruiană Ramona

5266

Sat Bălteni, Int. Matei Brâncoveanu Nr. 3-5, Periş, Judeţ Ilfov

Sat Bălteni, Int. Matei Brâncoveanu Nr. 3-5, Periş, Judeţ Ilfov

 

0745366698

Deliu Delia Carmen

5260

Str. Macilor, Bl. 66, Sc. B, Et.1, Ap. 3, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Macilor, Bl. 66, Sc. B, Et.1, Ap. 3, Timişoara, Judeţ Timiş

 

0726423695

 

c) Schimbarea statutului:

 

Nume şi prenume

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

Dobra Ioan

163

Activ

Nonactiv

2017-04-19

Dobre Elena

165

Activ

Nonactiv

2017-04-18

Iordache Elena

258

Activ

Nonactiv

2017-04-06

Muşat Eufemia

321

Nonactiv

Activ

2017-04-20

Săvoaia Paraschiva

656

Activ

Nonactiv

2017-04-25

Iacoban Ioan

709

Activ

Nonactiv

2017-05-09

Kedves Emeric

727

Nonactiv

Activ

2017-04-10

Grasu Dima

968

Activ

Nonactiv

2017-05-09

Macarie Felicia Cornelia

1434

Activ

Nonactiv

2017-05-16

Iliescu Laura Mihaela

1817

Activ

Nonactiv

2017-04-03

Bîlteanu Luminiţa Mariana

2008

Activ

Nonactiv

2017-05-12

Nistor Angelica

2059

Activ

Nonactiv

2017-05-05

Marin Floarea

2123

Nonactiv

Activ

2017-05-15

Necula-Szedlacsek Monica Ernestina

2204

Activ

Nonactiv

2017-06-28

Pricop Maria

2285

Activ

Nonactiv

2017-04-07

Cocoş Vasile

2330

Activ

Nonactiv

2017-04-24

Constantin Dragoş Laurenţiu

2339

Activ

Nonactiv

2017-06-28

Marin Daniela

2596

Activ

Nonactiv

2017-06-27

Ţicu Camelia

2636

Activ

Nonactiv

2017-05-23

Necula Amalia Florentina

3286

Activ

Nonactiv

2017-04-03

Georgescu Nicoleta Anişoara

3316

Activ

Nonactiv

2017-05-05

Petcu Marinela

3400

Activ

Nonactiv

2017-04-05

Grindei Valeria

3401

Activ

Nonactiv

2017-05-09

Maciej Jan Walega

3687

Nonactiv

Activ

2017-05-17

Chiriac Georgeta

3946

Nonactiv

Activ

2017-04-28

Grigore Mihai

4019

Activ

Nonactiv

2017-04-13

Drăghici Elena

4439

Activ

Nonactiv

2017-06-22

Pîrvu Andreea

4450

Activ

Nonactiv

2017-04-18

Necula Carmen Ruxanda

4786

Activ

Nonactiv

2017-06-27

Dragomir Artemisia

4931

Activ

Nonactiv

2017-04-01

Ilea Mariana

2637

Activ

Nonactiv

2017-03-09

Ilea Gabriela

4229

Nonactiv

Activ

2017-03-09

 

d) Suspendaţi:

 

Nume şi prenume

Nr. certificat

Data de început şi de încheiere a suspendării

Vlăsceanu Petre

1355

2017-01 -31-2020-01 -30

Sava Monica Maria

4032

2017-02-21-2018-10-31

Bucur Adina Loredana

2292

2017-04-14-2019-03-29

Dinu Alina

4164

2017-04-24-2019-03-31

Huţanu Luminiţa Mărioara

5248

2017-06-26 - 2018-06-23

Veveriţă Geta

4275

2017-06-26-2019-06-26

 

e) Calitate retrasă:

 

LA CERERE

Nume şi prenume

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

Atanasiu Valeria

72

2017-05-11

Dobrica Constanţa

166

2017-05-11

Niculescu Elena Clariza

330

2017-05-11

Tănase Maria

438

2017-05-11

Dumitru Camelia

549

2017-05-11

Dobre I. Iuliana

671

2017-05-11

Kihaia Vasi

795

2017-05-11

Constantin Agripina

1063

2017-05-11

Vâlcu Gheorghe

1286

2017-05-11

Nicola Mihail

1287

2017-05-11

Moldovan Maria

1799

2017-05-11

Marinescu Iuliana Mariana

1925

2017-05-11

Iurea Lidia

1983

2017-05-11

Arnet Marc

2698

2017-05-11

Călin Spiridon Mircea

2828

2017-05-11

Frigouţ Raluca - Maria

4335

2017-05-11

Ivanova Rositsa Georgieva

4606

2017-05-11

Luca Glicheria

2010

2017-06-26

Vasile Rodica

3021

2017-06-26

Teodorescu Maria

2287

2017-06-26

Tănase Nicolae

903

2017-06-26

Avram Dudaş Maria

498

2017-06-26

Raicu Gela

2911

2017-06-26

Haffner Wilhelm Sven Werner

2195

2017-06-26

Bîlteanu Gheorghe

92

2017-06-26

DECEDAŢI

Savu Gheorghe

7

2017-05-11

Baranyi Aurica

501

2017-05-11

Şerban Emilia

1350

2017-05-11

Dascălu Dumitru

4312

2017-05-11

 

f) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Nume şi prenume

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

Cruceru Madelina-Doina

3610

Str. Mihai Viteazu Nr. 50, Bl, T2, Et. P, Sc. B, Ap, 3 Râmnicu Vâlcea, Judeţ Vâlcea

Str. Basarabia Nr. 71, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Sector 2, Bucureşti

 

0744767106

Anton Camelia

1166

Str. Ruschita Nr. 39, Sector 2, Bucureşti

Str. George Călinescu Nr. 13, Et. 3, Sector 1, Bucureşti

0212501746

0745054184

Vasiloiu Lucia

1237

Str. Maşina De Pâine Nr.20b, Bl. 5, Sc. A, Ap. 22, Sector 2, Bucureşti

Str. Maşina De Pâine Nr.20b, Bl. 5, Sc. A, Ap. 22, Sector 2, Bucureşti

0216880110,

0213158575

0745370153,

0747046708

Iliescu Ionuţ Cristian

1530

Str. Câmpia Libertăţii Nr. 4, Bl. Pm 51, Sc. A, Et. 6, Ap. 25, Sector 3, Bucureşti

Str. Învingătorilor Nr. 24, Et. 1 -4, Cod Poştal 030922, Sector 3, Bucureşti

0213199476

0721243653

Radu Mihaela

3312

Str. Cărămidarii De Jos Nr. 2, Bl. 48, Sc. A, Et. 10, Ap. 53, Cod Poştal 040409, Sector 4, Bucureşti

Calea Şerban Vodă Nr. 140, Cod Poştal 040213, Sector 4, Bucureşti

0213155464

0722548761

Crăciunescu Sorin

2427

Fundătura Armeană Nr. 6b, Bl. C1, Et. P,Ap. 2, Iaşi, Judeţ Iaşi

Fundătura Armeană Nr.6b, Bl. C1, Et. P, Ap. 2, Cod Poştal 700039, Iaşi, Judeţ Iaşi

0332441765

0744632299

Georgescu Nicoleta Anişoara

3316

Sat Vidra, Str. Salcâmilor Nr. 25, Vidra, Judeţ Ilfov

Sat Vidra, Str. Salcâmilor Nr. 25, Vidra, Judeţ Ilfov

0213465520

0744487985

Ciocan Sorin

2904

Str. Pantelimon Nr. 78,

Bl. 421, Sc. 1, Et. 8, Ap. 58, Cod Poştal 021635, Sector 2, Bucureşti

Str. Pantelimon Nr. 78, Bl. 421, Sc. 1, Et. 8, Ap. 58, Cod Poştal 021635 Sector 2, Bucureşti

 

0721413201

Gheorghe Dorinel

4978

Str. Constructorilor Nr. 8. Bl. I3, Sc. 2, Et. 4, Ap. 38, Focşani, Judeţ Vrancea

Str. Mihai Eminescu Nr. 1, Bl. 1. Sc. 1, Ap. 1, Focşani, Judeţ Vrancea

0237233071,

0337109576

0744526422,

0769696975

Ster Daniela Cornelia

1854

Sat Cătălina Nr. 32c, Coltău, Judeţ Maramureş

Aleea Expoziţiei Nr. 2, Baia Mare, Judeţ Maramureş

0262273143

0744617465

Geambazu Ioana

2508

Str. Concordiei Nr. 1, Mihail Kogălniceanu, Judeţ Tulcea

Str. Concordiei Nr. 1. Cod Poştal 827145, Mihail Kogălniceanu, Judeţ Tulcea

 

0741542370

Dan Ana Maria

4826

Str. Braşoveni Nr. 26, Bl. 5, Sc. 2, Et. 8, Ap. 93, Sector 2, Bucureşti

Str. Braşoveni Nr. 26, Bl. 5, Sc. 2, Et. 8, Ap. 93, Sector 2, Bucureşti

0213199476

0728078429

Todorut Lucia Elena

1663

Str. Mariana Drăghicescu Nr. 11, Cod Poştal 300323, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Mariana Drăghicescu Nr. 11, Cod Poştal 300323, Timişoara, Judeţ Timiş

0356118590

0723538959

Lupea Alexandru

273

Bd. Gheorghe Duca Nr. 10-22, Sc. 3, Et. 2, Ap. 106, Sector 1, Bucureşti

Str. Ion Mihalache Nr. 15-17, Et. 22, Cod Poştal 011171, Sector 1 Bucureşti

0214024000

0725680569

Lăzărescu Gabriela Adriana

2495

Str. Clucerului Nr. 62-66, Sc. 3, Et. 2, Ap 18, Sector 1, Bucureşti

Str. Clucerului Nr. 62-66, Sc. 3, Et. 2, Ap. 18. Sector 1, Bucureşti

 

0727373483

Bumbac Alexandru-Nicuşor

4366

Str. Camil Ressu Nr. 39, Bl. Z5, Sc. 1, Ap. 7, Sector 3, Bucureşti

Str. Camil Ressu Nr. 39, Bl. Z5, Sc. 1, Ap. 7, Sector 3, Bucureşti

 

 

Vasile Mihaela

4255

Str. Odobeşti Nr. 7, Bl. V12, Sc. A, Et. 7, Ap. 30, Sector 3, Bucureşti

Str. Odobeşti Nr. 7, Bl. V12, Sc. A, Et. 7, Ap. 30, Sector 3, Bucureşti

0314214477

0762591296

Boţea Camelia

103

Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 4, Bl. 150, Ap. , Sc. C1/2, Ap. 4, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Buziaş Nr. 8, Bl. M31, Sc. 1.Ap.1, Craiova, Judeţ Dolj

0251466730

0744634844

Iosif Stelian-Ilie

4345

Str.Caşin Nr. 2, Bl. G5c, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Constanta, Judeţ Constanţa

Str. Caşin Nr. 2, Bl. G5c, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Constanta, Judeţ Constanţa

0241611690

0744681683,

0772023052

 

Szartori Adela

4903

Str. Soarelui Nr. 10a, Alba Iulia, Judeţ Alba

Str. Soarelui Nr. 10a, Alba Iulia, Judeţ Alba

 

0721054056

 

Cocoşatu Cristinel Claudiu

1843

Intrarea Pepinierei Nr. 3a, Sector 5, Bucureşti

Intrarea Pepinierei Nr. 3a, Sector 5, Bucureşti

0214107036

0723293768

 

Petricaş Maria

1093

Sat Rotbav Nr. 230 Feldioara, Judeţ Braşov

Sat Rotbav Nr. 230, Cod Poştal 507067, Feldioara, Judeţ Braşov

0368521001

0722652573

 

Guzganii Elena

3843

Str. Dumbrava Nouă Nr. 43, Bl. S19,Sc.1iet.3iap.13, Sector 5, Bucureşti

Şos. Păcurari Nr. 63, Bl. 549, Sc. C, Et. 5, Ap. 20, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0730514040

 

Cojocaru Ioana Andreea

4827

Str. Frigului Nr. 23-25, Et. 1, Ar 81, Sector 4, Bucureşti

Str. Frigului Nr. 23-25, Et. 1, Ap 81, Sector 4, Bucureşti

0213199476

0742142190

 

Vonhaz Daniela

4996

Sat Roşu, Str. Apeductului Nr. 12 Chiajna. Judeţ Ilfov

Sat Roşu, Str. Apeductului Nr. 12 Chiajna, Judeţ Ilfov

 

0735781731

 

Simescu Dragoş Emilian

3915

Str. Delea Veche Nr. 24, Bl. C, Et. 3, Ap. 48-3a, Sector 2, Bucureşti

Str. Delea Veche Nr. 24. Bl. C, Et. 3, Ap 48-3a, Sector 2, Bucureşti

 

0724303796

 

Munteanu Elena

4764

Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 24, Sc. 1. Et. 1.Ap.7 Târgu Jiu, Judeţ Gorj

Str. Unirii Nr. 3, Bl. 3, Et. P+E, Târgu Jiu. Judeţ Gorj

0253214120

0721570578

 

Piciu Michaela Maria

2853

Str. Dr. Ghe. Bilascu Nr. 22, Et. 2, Ap. 6, Baia Mare, Judeţ Maramureş

Str. Dr. Ghe. Bilascu Nr. 22, Et. 2, Ap 6. Baia Mare, Judeţ Maramureş

 

0744352547

 

Sitaru Lenuţa

1631

Str. Pictor Ştefan Dimitrescu Nr. 11, Bl. 11, Sc. 1. Et. 8, Ap. 33, Sector 4, Bucureşti

Str. Pictor Ştefan Dimitrescu Nr. 11, Bl. 11, Sc. 1, Et. 8, Ap 33, Sector 4, Bucureşti

 

0749097827

 

Milea Aneta

2503

Str. Anton Pann Nr. 7, Bl.Ab3, Sc. 3, Et. 1.Ap.50, Brăila, Judeţ Brăila

Str. Anton Pann Nr. 7, Bl. Ab3.Sc.3, Et. 1, Ap. 50, Brăila. Judeţ Brăila

 

0743818642

 

Pleşoiu Maria Antoanela

3594

Str. Bozieni Nr. 6, Bl. 832, Sc. 3, Et. 8, Ap. 218, Sector 6, Bucureşti

Str. Frumoasă Nr. 16, Sector 1, Bucureşti

0213189150

0726150326

 

Antonie Iulia Elena

4947

Str. Făinari Nr. 26. Bl. 50, Sc. C, Et. 1,Ap. 70, Sector 2, Bucureşti

Str. Făinari Nr. 26, Bl. 50, Sc. C, Et. 1. Ap. 70, Sector 2, Bucureşti

 

0725044528

 

Pârvuleţ Grigore

1194

Piaţa Istria Nr. 3, Timişoara, Judeţ Timiş

Piaţa Istria Nr. 3, Cod Poştal 300543, Timişoara, Judeţ Timiş

0256224593

0762203650

 

Mardare Gabriela Teodora

2573

Sos. Banatului Nr. 14, Bl. 21, Ap. 234. Chitila, Judeţ Ilfov

Sos. Banatului Nr. 14, Bl. 21. Ap. 234, Chitila, Judeţ Ilfov

 

0728114740

 

David Roxana Ioana

4272

Str. Dristorului Nr. 112, Bl. 13, Sc. B, Et. 7, Ap. 73, Sector 3, Bucureşti

Str. Dristorului Nr. 112, Bl.13.Sc. B, Et. 7, Ap. 73, Sector 3, Bucureşti

0212108461

0724140873

 

Tavaszi Emese-Ibolya

4386

Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 134, Ap. 15, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 134, Ap. 15, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0365426417

0749191237

 

Niţescu Marian

333

Aleea Botorani Nr. 7, Bl. V37, Sc. 1, Et. 6, Ap. 20, Sector 5, Bucureşti

Aleea Botorani Nr.7, Blv37.Sc. 1,Et. 6, Ap. 20, Cod Poştal 050811, Sector 5, Bucureşti

0214113804

0744542180

 

Anghel Elena

66

Aleea Circului Nr. 1, Bl. 1, Sc. K, Et. 3, Ap. 7, Sector 2, Bucureşti

Str. Cazangiilor Nr. 49, Sector 3, Bucureşti

0212109243

0745059247

Ghiurluc Claudiu

3113

Str. 1 Mai Nr. 15, Bl. C3, Sc. A, Et. 6, Ap. 28, Sector 6, Bucureşti

Str.1mainr.15.Bl C3, Sc. A, Et. 6, Ap. 28, Sector 6, Bucureşti

0212028903

 

Mureşan Marinel Dănuţ

318

Str. Iugoslaviei Nr.28, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Iugoslaviei Nr.28, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0264442521

0723595490

Havreliuc Carmen

4503

Str. Apusului Nr. 34, Bl. M6, Sc. 4, Et. P, Ap. 1, Sector 6, Bucureşti

Str. Apusului Nr. 34, Bl. M6, Sc. 4, Et. P,Ap. 1, Cod Poştal 062286, Sector 6, Bucureşti

 

0723528104

Maglasu Gabriel Ionel

2966

Sos. Călăraşi Nr. 9, Olteniţa, Judeţ Călăraşi

Sos. Călăraşi Nr. 9, Cod Poştal 915400, Olteniţa, Judeţ Călăraşi

 

0721497621

Georgescu Roxana Mihaela

3196

Str. Lt. Sachelarie Visarion Nr.16.Bl.118a, Sc. A, Et. 9, Ap. 37, Sector 2, Bucureşti

Str. Lt. Sachelarie Visarion Nr. 16.Bl118a, Sc. A, Et. 9, Ap. 37, Sector 2, Bucureşti

0212507389

0722365638

Staicu Constantin

45

Str. Nicolaescu Plopşor Nr. 2. Bl. 49, Sc. A, Et. 3, Ap. 7, Crai Ova, Judeţ Dolj

Str. A. I. Cuza Nr. 9, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Cod Poştal 200402, Craiova, Judeţ Dolj

 

0724321616

Mihăilescu-Popa Alin Ştefan

1542

Str. Radu Boiangiu Nr. 8, Bl. 38, Sc. A, Ap. 4, Parter, Sector 1, Bucureşti

Raiffeisen Bank, Bd. Dimitrie Pompei Nr. 9-9a, Et. 1, Direcţia De Audit Intern, Sector 2, Bucureşti

0213062470

0724393242

Voican Simona Nicoleta

3889

Str. Şoimului Nr. 22a, Bl. 2, Et. 2, Ap. 12, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Şoimului Nr. 22a, Bl. 2. Et.2. Ap, 12, Cluj-Napoca. Judeţ Cluj

 

0729003171

Szocs Hajnal

3568

Str. Lavandei Nr. 2, Ap. 2 Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Lavandei Nr. 2, Ap. 2, Cod Poştal 540158, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0265236338

0742056800

Voiculescu Octavia

1127

Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu Nr. 14. Bl. P39, Sc. 2, Et. 3, Ap. 39, Sector 5. Bucureşti

Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu Nr. 14, Bl. P39, Sc. 2, Et. 3, Ap. 39. Sector 5, Bucureşti

0214203458

0762605771

Stanciu Florin-Alin

4342

Aleea Fizicienilor Nr. 4, Bl. 3c, Sc. 1, Et. 2, Ap. 18, Sector 3, Bucureşti

Aleea Fizicienilor Nr. 4, Bl3c.Sc. 1, Et.2,Ap 18, Sector 3. Bucureşti

0213481120

0722205031

Ster Florica

1107

Str. Frantz Liszt Nr. 11- 13, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Frantz Liszt Nr. 11-13, Cod Poştal 400696, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0264584005

0745658823

Halac Valentina

3072

Calea Ciuleşti Nr. 125, Bl. 125, Sc. A. Et. 2.Ap.9, Sector 6, Bucureşti

Str. Portăreşti Nr. 22, Bl. B, Sector 6, Bucureşti

 

0749222228

Stoilescu Angela

3604

Str. Rucăr Nr. 21, Sector 1, Bucureşti

Str. Rucăr Nr. 21, Sector 1, Bucureşti

0216662030

0763102382,

0761084161,

0773928684

Prahoveanu Alina

2102

Str. Diaconu Coresi Nr. 34, Sector 1, Bucureşti

Str. Diaconu Coresi Nr. 34, Sector 1, Bucureşti

0232203106

0726100107

Petrescu Aurel

358

Şos. Cotroceni Nr. 5-7, Et. 6, Ap. 19, Sector 6, Bucureşti

Şos. Cotroceni Nr. 5-7, Et.6.Ap. 19, Sector 6, Bucureşti

 

 

Gnandt Monica

5017

Str. Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu Nr. 17, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu Nr. 17, Cod Poştal 540256, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0745475921

Sârbu Lucica

3952

Str. Matei Voievod Nr. 13, Sector 2, Bucureşti

Str. Matei Voievod Nr. 13, Sector 2, Bucureşti

 

0746154309

Mihăilescu Cristian-Gabriel

1467

Str. Gârleni Nr. 6. Bl. C84, Sc. 1, Et. 5, Ap. 32, Sector 6, Bucureşti

Str. Gârleni Nr. 6, Bl. C84, Sc. 1, Et. 5, Ap. 32, Cod Poştal 061653, Sector 6, Bucureşti

 

0723640022

Chiriţă Aurora

4379

Str. Grigore Moisil Nr. 1, Bl.13b, Sc. 1, Et.4.Ap. 20, Sector 2, Bucureşti

Str. Iasomiei Nr. 6, Vila 18, Cod Poştal 077190, Voluntari, Judeţ Ilfov

 

0722266165

Pavel Gina Mihaela

4793

Str. Traian Nr. 6, Bl. P16, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, Otopeni, Judeţ Ilfov

Str. Traian Nr. 6, Bl. P16, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, Otopeni, Judeţ Ilfov

 

0737750292

Neag Ramona

2600

Str. Dr. Emila. Dondea Nr. 1.Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Dr. Emila. Dondea Nr.1, Cod Poştal 540021, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0744285345

Angelescu Alina

2691

Str. Drumul Taberei Nr. 15, Bl. A1, Sc. 1, Et. 6, Ap. 26, Sector 6, Bucureşti

Str. Drumul Taberei Nr. 15, Bla1.Sc. 1, Et. 6, Ap. 26, Cod Poştal 061354, Sector 6, Bucureşti

 

0722208379,

0728210717

Militarii Georgeta Viorica

4397

Str. Oteşani Nr.61, Bl. T70, Sc. 1.Ap.3, Sector 2, Bucureşti

Str. Oteşani Nr.61.Bl.T70, Sc. Ţap. 3, Cod Poştal 023565, Sector 2, Bucureşti

0212114445

0758990012

Ceas Elena

3780

Aleea Barajul Sadului Nr. 7, Bl. M4, Sc. C, Et. 6, Ap. 114, Sector 3, Bucureşti

Aleea Barajul Sadului Nr. 7, Bl. M4, Sc. C, Et. 6, Ap. 114, Sector 3, Bucureşti

 

0723626226

Prioteasa Ionela Jeni

2991

Int. Col. Stoenescu Nr. 2, Ap. 1, Sector 5, Bucureşti

Str. Magnoliei Nr. 16, Bragadiru, Judeţ Ilfov

 

0744885598

Scăunaşu Velica

4271

Str. Plevnei Nr. 36. Bl. G3, Sc. 1, Ap. 2, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Plevnei Nr. 36, Bl. G3, Sc. 1, Ap. 2. Craiova, Judeţ Dolj

 

0741094865

Stancu George

1821

Str. Baba Novac Nr. 19a, Bl. Belvedere. Sc. 3, Et. 7, Ap. 66, Sector 3, Bucureşti

Str. Baba Novac Nr. 19a, Bl. Belvedere, Sc. 3, Et. 7, Ap. 66, Sector 3, Bucureşti

0213199476

0745986306

Suciu Ecaterina Mariana

2514

Str. Dochiei Nr. 29, Tulcea, Judeţ Tulcea

Str. Dochiei Nr. 29, Tulcea, Judeţ Tulcea

0240523025.

0240514867

0746280007,

0744730000

Băniceru Amalia

2524

Str. Daliilor Nr.1, Mogoşoaia, Judeţ Ilfov

Str. Daliilor Nr.1, Mogoşoaia, Judeţ Ilfov

 

0740000976

Comisan Anastasia

3260

Str. Sfântul Petru Tei Nr. 79, Sector 2, Bucureşti

Str. Sfântul Petru Tei Nr. 79, Sector 2, Bucureşti

 

0729035269

Dodenciu Daniella

2054

Str. Lazăr Gheorghe Nr. 30-32, Bl. 85, Sc. A, Ap. 40, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Lazăr Gheorghe Nr. 30-32, Bl. 85. Sc. A2. Ap. 40, Cod Poştal 300386, Timişoara, Judeţ Timiş

0356411132

0762203649

Eftimie Cristina-Claudia

3424

Bd. Lacul Tei Nr.121.Bl 5, Sc. C, Et. 9, Ap. 113, Sector 2, Bucureşti

Bd. Lacul Tei Nr. 121. Bl. 5, Sc. C, Et. 4, Ap. 134, Sector 2, Bucureşti

 

0728256218

Ionescu Roxana-Ioana

3595

Str. Cozia Nr. 4, Bl.A9, Sc. 2, Et. 2, Ap. 16, Sector 3, Bucureşti

Str. Cozia Nr. 4, Bl.A9, Sc. 2, Et. 2, Ap. 16, Sector 3, Bucureşti

 

0724515645

Budeanu Viorel

4176

Str. Cuza Vodă Nr. 7, Bl. 7, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, Focşani, Judeţ Vrancea

Str. Aurora Nr. 17, Bl. 17, Sc. 1, Et. P, Ap. 3, Cod Poştal 620025, Focşani, Judeţ Vrancea

0237211232

0720068538

Ganciu Sorin

3615

Str. Maşina De Pâine Nr. 20, Bl. Od37, Sc. 3, Et. 3, Ap. 101, Sector 2, Bucureşti

Str. Maşina De Pâine Nr. 20, Bl. Od37.Sc. 3, Et. 3, Ap. 101, Sector 2, Bucureşti

0312292600

0729039106

Toader Georgiana Gabriela

3851

Bd. Camil Ressu Nr.28, Bl. A8, Sc. 1, Et. 3, Ap. 17, Sector 3, Bucureşti

Str. Dr. Iacob Felix Nr. 87, Et. 4, Cod Poştal 011034, Sector 1, Bucureşti

0216500071

0728909050

Pavelescu Mihaela Raluca

2260

Aleea Barajul Sadului Nr. 2, Bl. Z11, Sc. 2, Ap. 22, Sector 3, Bucureşti

Aleea Barajul Sadului Nr. 2, Bl. Z11, Sc. 2, Ap. 22, Sector 3, Bucureşti

 

0744977584

Postolică Mihaela Maria

2937

Aleea Sălciei Nr.8, Bl.1d, Sc. A, Et. 3, Ap. 16, Piteşti, Judeţ Argeş

Aleea Sălciei Nr.8, Bl.1d, Sc. A, Et. 3, Ap. 16, Cod Poştal 03000, Piteşti, Judeţ Argeş

0340436020

0771416473

Grasu Dima

968

Calea Călăraşi Nr. 163, Bl. 38, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13, Sector 3, Bucureşti

Calea Călăraşi Nr. 163, Bl. 38, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13, Sector 3, Bucureşti

 

0722237383

Isac Nicu

1221

Str. General Ion Rascanu Nr. 9, Vaslui, Judeţ Vaslui

Str. General Ion Rascanu Nr. 9, Cod 730003. Vaslui, Judeţ Vaslui

0335401492

0744530643

Parau Viorel

1920

Str. 9 Mai Nr. 62, Sc. B, Et. 1, Ap, 3, Bacău, Judeţ Bacău

Str. 9 Mai Nr. 62, Sc. B, Et. 1, Ap. 3, Bacău, Judeţ Bacău

 

0745502303

Vasile Mariana

4920

Str. Tolbei Nr. 6, Bl. C55, Sc. 2, Et. P,Ap, 60, Sector 6, Bucureşti

Str. Tolbei Nr. 6, Bl. C55, Sc. 2, Et. P, Ap. 60, Sector 6, Bucureşti

0217261294

0744574425,

0726204787

Moguţ Mariana

989

Str. Ion Creangă Nr. 25, Simeria, Judeţ Hunedoara

Str. Ion Creangă Nr. 25, Cod Poştal 335910, Simeria, Judeţ Hunedoara

 

0723586254

Haţegan Gheorghe

4330

Str. Milcov Nr. 11, Bl. 86, Sc. A, Et. 1,Ap. 3, Mediaş, Judeţ Sibiu

Str. Milcov Nr. 11, Bl. 86, Sc. A, Et. 1 Ap 3 Cod Poştal 551118, Mediaş, Judeţ Sibiu

 

0744576048

Turcu Luminiţa Victoria

4218

Calea Ferentari Nr. 9, Bl. 83, Sc. 2, Et. 1, Ap. 44, Sector 5, Bucureşti

Calea Ferentari Nr. 9, Bl, 83, Sc. 2, Et. Ţar 44, Cod Poştal 051852, Sector 5, Bucureşti

 

0744357519

Moise Petruţa Gabriela

3896

Bd. Ferdinand Nr. 15b.Ap.4, Sinaia, Judeţ Prahova

Bd. Ferdinand Nr. 15b, Ap 4, Sinaia, Judeţ Prahova

0212216820

0723211811

Strugaru Nicanor

3639

Str. Mărăşeşti Nr. 39, Bl. A11, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, Suceava, Judeţ Suceava

Str. Mărăşeşti Nr. 39, Bl. A11, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, Cod Poştal 720179, Suceava, Judeţ Suceava

0230707419

0725161220

Teleman Mihaela Virginia

3027

Sat Tamaşi, Aleea Veronica Nr. 36, Corbeanca, Judeţ Ilfov

Sat Tamaşi, Aleea Veronica Nr. 36, Corbeanca, Judeţ Ilfov

0213100094

0723231010

Bejan Mirela Jeanina

3390

Str. Soarelui Nr. 3, Ap. 5, Dumbrăviţa, Judeţ Timiş

Calea Bogdăneştilor Nr. 12. Et. 2, Ap. 12, Cod Poştal 300392, Timişoara, Judeţ Timiş

0356112985

0722282725

Damian Gabriela

2152

Str. Tony Bulandra Nr. 84, Sector 2, Bucureşti

Str. Tony Bulandra Nr. 84, Cod Poştal 021968, Sector 2, Bucureşti

0314373346

0722244799

Bogdan Alexandru

733

Str. Tulcea Nr. 9, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Tulcea Nr. 9, Cod Poştal 300351, Timişoara, Judeţ Timiş

0256444222

0744619170

Soare Elena Mădălina

3579

Str. Zizin Nr. 1, Bl. F10c, Sc. 3, Et. 7, Ap. 95, Sector 3, Bucureşti

Str. Zizin Nr. 1, Bl. F10c, Sc. 3, Et. 7, Ap. 95, Sector 3, Bucureşti

0213212306

0723633366,

0755133049

Jocza Melinda

1708

Str. Nicolae Titulescu, Bl. 342, Sc. A, Et. 6, Ap. 25, Arad, Judeţ Arad

Str. Nicolae Titulescu, Bl. 342, Sc. A, Et. 6, Ap. 25, Cod Poştal 310333, Arad, Judeţ Arad

 

0723892524

Gherman Monica

3195

Bd. Republicii, Bl. 50, Ap. 72, Roman, Judeţ Neamţ

Bd. Republicii, Bl. 50, Ap. 72, Roman, Judeţ Neamţ

 

0740037397

Ursulescu Ileana-Georgeta

3481

Str. Independentei Nr. 10, Bl. 6, Sc. B, Ap. 1, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Independentei Nr. 10, Bl. 6, Sc. B.Ap.1, Craiova, Judeţ Dolj

 

0723394448

Popescu Mioara Luminiţa

4120

Bd. 1 Mai Nr. 3, Bl. M22, Sc. 1, Ap. 9, Cod Poştal 200355, Craiova, Judeţ Dolj

Str. A. I. Cuza Nr. 25, Bl. M18e, Sc. 1, Et. 2, Ap. 10, Cod Poştal 200528, Craiova, Judeţ Dolj

0251510101

0731510101

Minea Florin

4205

Bd. Unirii, Bl. P12, Et. 2, Ap. 4, Buzău, Judeţ Buzău

Str. Lugoj Nr. 79, Sector 1, Bucureşti

 

0747333147

Ursulescu Dragoş Lucian

654

Str. Independentei Nr. 10, Bl. 6, Sc. B, Ap. 1, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Independentei Nr. 10, Bl. 6, Sc. B, Ap. 1, Craiova, Judeţ Dolj

 

0728872214

Zegrea Emanuel

2783

Sos. Mihai Bravu Nr. 90-96, Bl. D17, Sc. C, Et. 9, Ap. 114, Sector 2, Bucureşti

Calea Şerban Vodă Nr. 140, Cod Poştal 040213, Sector 4, Bucureşti

0213155464

0745012242

Niţu Corina

2016

Str. Bihorului Nr. 3, Bl. B2-2, Ap. 7, Arad. Judeţ Arad

Str. Acad. Caius Iacob Nr. 4, Bl. R, Sc. B, Et. 3. Ap. 12, Arad, Judeţ Arad

 

0726316585

Fenichi Paraschiva Adriana

553

Aleea Melodiei Nr. 1, Bl.Paltin1.Sc. 3, Et. 1, Ap. 31, Galaţi, Judeţ Galaţi

Aleea Melodiei Nr. 1, Bl, Paltini, Sc. 3, Et. 1, Ap. 31, Galaţi, Judeţ Galaţi

 

0723148400

Calotă Dorina

4809

Calea Rahovei Nr. 297, Bl. 72a, Sc. A, Et. Ţap. 1, Sector 5, Bucureşti

Calea Rahovei Nr. 297. Bl. 72a, Sc. A, Et. Ţap 1, Sector 5, Bucureşti

 

0730872232

Ciurtin Livia

1908

Str. Modestiei Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

Str. Modestiei Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

0311076382

0723339107

Roman Ileana

1199

Str. Gh. Doja Nr. 31, Bl. 34 C, Sc. C, Et. 3, Ap. 11, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Gh. Doja Nr. 31, Bl. 34 C. Sc. C, Et. 3, Ap. 11, Ploieşti, Judeţ Prahova

0344152500

0722340902

Dăneţ Gigi

4679

Str. Sold. Niculae T. Sebe Nr. 1, Bl. W2, Sc. C, Et. 2, Ap. 99, Sector 3, Bucureşti

Str. Sold. Niculae T. Sebe Nr. 1, Bl. W2, Sc.. C, Et.2, Ap. 99, Sector 3, Bucureşti

 

0745380091

Voica Olga Nela

1900

Str. Ioan Budai Deleanu Nr. 9, Piteşti, Judeţ Argeş

Str. Ioan Budai Deleanu Nr. 9, Piteşti, Judeţ Argeş

 

07443746S1,

0744882082

Pârcălab Bogdan Liviu

2709

Str. Alexandru Cel Bun Nr. 2, Bl. Pb97, Et. 3, Ap 14. Oradea, Judeţ Bihor

Str. Alexandru Cel Bun Nr. 2, Bl. Pb97, Et. 3. Ap 14, Oradea, Judeţ Bihor

 

0737725735

Brezeanu Petre

2506

Str. Ion Berindei Nr. 12, Bl. 60, Sc. 2, Et. 3, Ap 59, Sector 2, Bucureşti

Str. Ion Berindei Nr. 12, Bl. 60, Sc. 2, Et. 3, Ap. 59, Sector 2, Bucureşti

 

0721641525

Collins Garry Rex

179

79 Balss Highway, Burnie, 7320 Tasmania, Austria

79 Balss Highway, Burnie, 7320 Tasmania, Austria

0214024000

0744521557,

+61477013767

Mitrică Vasile

2990

Aleea Trandafirilor, Bl. 7, Sc. 7, Et. 3, Ap. 11, Reşiţa, Judeţ Caraş-Severin

Aleea Trandafirilor, Bl. 7, Sc. 7, Et. 3, Ap. 11 Reşiţa, Judeţ Caraş-Severin

0355807016

0723726554

Şerban Liliana

5016

Sat Poiana Nr. 1189, Poiana, Judeţ Dâmboviţa

Str. Nuvelei Nr.2, Et.3, Ap. 20, Sector 1, Bucureşti

 

0722887173

Bărdasu Neaga Milica

1839

Str. D. D.Roscanr.89, Sibiu, Judeţ Sibiu

Str. Dealului Nr. 21a, Cod Poştal 550010, Sibiu, Judeţ Sibiu

0269206712

0724041789

Niculae Maria

2673

Str. Buzoieni Nr. 6, Bl. M78, Sc. 2, Et. 4, Ap. 83, Sector 5, Bucureşti

Str. Buzoieni Nr. 6, Bl. M78, Sc. 2, Et. 4, Ap. 83, Sector 5, Bucureşti

 

0723283094

 

Taloi Simona

2372

Str. Anastasie Panu Nr. 13, Bl. D1.Sc. 2,14, Ap. 47, Sector 3, Bucureşti

Str. Anastasie Panu Nr. 13, Bl. D1, Sc. 2, T. 4, Ap. 47, Sector 3, Bucureşti

 

0785066116

 

Căpăţâna Corina

3182

Sos. Olteniţei Nr. 40-44, Bl.6a.Sc. E, Et. 5, Ap. 171, Sector 4, Bucureşti

Sos. Olteniţei Nr. 40-44, Bl6a.Sc. E, Et. 5, Ap. 171, Sector 4, Bucureşti

 

0745101466

 

Andrieş Ion

5084

Sat Tulgheş Nr. 666, Tulgheş, Judeţ Harghita

Str. Tulgheş Nr. 42l, Bl. A11- A12, Cod Poştal 537330, Tulgheş, Judeţ Harghita

0266338153

0787518749,

0740110373

 

Bulata Vasile

1480

Aleea Tohani Nr. 1, Bl. 30, Sc. 1, Et. 7, Ap. 28, Sector 4, Bucureşti

Str. Învingătorilor Nr. 24, Et. 1-4, Cod Poştal 030922, Sector 3, Bucureşti

0213199476

0723387444

 

Mărginean Anca

839

Str. Gioacchino Rossini Nr.6. Sc. B, Ap. 16. Sector 2, Bucureşti

Str. Gioacchino Rossini Nr.6, Sc. B,Ap. 16, Cod Poştal 020237, Sector 2, Bucureşti

 

0722728451

 

Kiss-Popp Iulia Larisa

4561

Str. Mihai Eminescu Nr. 185, Bl.31b, Sc. A, Et. 5, Ap. 14, Sector 2, Bucureşti

Str. Mihai Eminescu Nr. 185, Bl. 31b, Sc. A, Et. 5, Ap. 14, Sector 2, Bucureşti

 

0753333735

 

Voican Teodora

1125

Prelungirea Bucureşti

Nr. 3r Bl. C18, Sc. 2, Et. 2, Ap 4, Călăraşi, Judeţ Călăraşi

Prelungirea Bucureşti Nr. 3, Bl. C18, Sc. 2, Et. 2, Ap 4, Călăraşi, Judeţ Călăraşi

0242331865

0745109936

 

Cristea Marius

5128

Str. Romancierilor Nr. 5, Bl.C14, Sc. C, Et.2,Ap. 88, Sector 6, Bucureşti

Str. Romancierilor Nr. 5, Bl. C14.Sc. C, Et. 2, Ap. 88, Sector 6, Bucureşti

 

0744318572

 

Bistriceanu Jean-Claudiu

4200

Aleea Băi Ut Nr. 9, Bl. M30, Sc. B, Et. 3.Âp.86, Sector 6, Bucureşti

Str. Învingătorilor Nr. 24. Sector 3, Bucureşti

0213199476

0722312180

 

Tomşa Dacia

450

Str. Pridvorului Nr. 15, Bl 12, Sc. 3, Et. 2, Ap 44, Sector 4, Bucureşti

Str. Pridvorului Nr. 15, Bl. 12.Sc. 3, Et. 2, Ap. 44, Cod Poştal 041202, Sector 4, Bucureşti

 

0722330813

 

Stan Lucian

4372

Str. Nicolae Iorga Nr. 1, Bl. 4, Sc. A, Et. 1.Ap.7, Cod Poştal 130061, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

Str. Nicolae Radian Nr. 1, Bl. T2, Et. P, Cod Poştal 130062, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

0245213003

0722532284

 

Talpoş Niculescu Ioan

735

Sat Moşniţa Nouă, Str. Berna Nr. 27, Cod Poştal 307285, Moşniţa Nouă, Judeţ Timiş

Bd. Vasile Pârvan Nr. 4, Bl. Uvt, Et. 1, Ap. 144, Cod Poştal 300223, Timişoara, Judeţ Timiş

0256592175,

0256592183

0755244149

 

Fotescu Mihaela

2721

Aleea Feteşti Nr. 1, Bl. F4, Sc. 5, Et. 3, Ap. 48, Cod Poştal 032561, Sector 3, Bucureşti

Str. Mendeleev Nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti

 

0744354834

 

Velnic Alina-Felicia

4556

Str. Ciurchi Nr. 36, Bl. D7, Et. 3, Ap. 14, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Ciurchi Nr. 86, Bl. D7, Et. 3, Ap. 14, Iaşi, Judeţ Iaşi

0232213853

0752019179

 

Gherghescu Gelu

1449

Str. Paduroiu Nr. 4, Bl. B30, Et. 2, Ap. 23, Sector 4, Bucureşti

Str. Ion Mihalache Nr. 15-17, Bucharest Tower, Sector 1, Bucureşti

0214024000

 

 

Ştefan Doina

657

Str. Argeşului Nr. 13, Găeşti, Judeţ Dâmboviţa

Str. Serg. Iliceanu Ion Nr. 20, Bl. 132, Sc. A, Ap. 13, Sector 4, Bucureşti

 

0730233145

 

Stoica Rodica

428

Str. N. Constantinescu Nr. 5, Bl. 14, Sc. B, Et. 1, Ap. 22, Sector 1, Bucureşti

Str. George Călinescu Nr. 20, Bl. 19, Sc. A, Et. 2, Ap. 12, Sector 1, Bucureşti

0212317314

0722642637

Adam Maria

3147

Str. Florilor Nr. 16a, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. Florilor Nr. 16a, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0233216564

0740217472

Istrate Daniela

2225

Str. Aurel Vlaicu Nr. 107, Ap. 2, Parter, Cod Poştal 20094, Sector 2, Bucureşti

Str. Buzeşti Nr.75.Et.4, Cod Poştal 011013, Sector 1, Bucureşti

0213114320

0722676323

Iacob Anica

242

Str. Liege Nr. 3, Sc. A, Ap. 6, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Liege Nr. 3, Sc. A, Ap. 6, Timişoara, Judeţ Timiş

0356430645

0744700727

Atănăsoaie Violeta

4333

Str. Bucureştii Noi Nr.64, Galaţi, Judeţ Galaţi

Str. Bucureştii Noi Nr. 64, Galaţi, Judeţ Galaţi

 

0747815708

Davidoiu Victoria

2835

Str. Marină Nr. 47, Curtea De Argeş, Judeţ Argeş

Str. Marină Nr. 47, Curtea De Argeş, Judeţ Argeş

0248722508

0722684810

Constantin Dragoş Laurenţiu

2339

Bd. Iuliu Maniu Nr. 13d. Bl. D6, Sc. 2, Et. 4, Ap 26, Sector 6, Bucureşti

Bd. Iuliu Maniu Nr. 13d, Bl. D6, Sc. 2, Et. 4. Ap. 26, Sector 6, Bucureşti

0217812424

0727770871

Burzo Aurelia

3060

Str. I. L. Caragiale, Bl, 12, Ap. 26, Baia Mare, Judeţ Maramureş

Str. I. L. Caragiale, Bl. 12, Ap. 26. Baia Mare. Judeţ Maramureş

 

0753020492

Berechet Marilena

3048

Str. Adamclisi Nr. 2b, Bl. Ca2, Sc. B, Et. 3, Ap. 33, Constanta, Judeţ Constanţa

Str. Liviu Rebreanu Nr. 33, Cartier Palazu Mare, Constanta, Judeţ Constanţa

02411232300

0732098940

Dumitru Victoria

2343

Str. Avrig Nr. 33, Bl. 440, Sc. 1, Et. 9, Ap. 33, Sector 2. Bucureşti

Str. Avrig Nr. 33, Bl. 440, Sc. 1, Et.9.Ap. 33, Cod Poştal 021573, Sector 2, Bucureşti

 

0744758014

Stânciu Elena

4475

Str. Pantelimon Nr. 258, Bl. 47, Sc. C, Et. 9, Ap. 175. Sector 2, Bucureşti

Str. Pantelimon Nr. 258, Bl. 47, Sc. C. Et. 9, Ap. 175, Sector 2, Bucureşti

0212558333

0724509178

Biliuti Bianca Cristina

2949

Str. Tutea Petre Nr. 7, Bl. 911, Sc. 3, Et. 6, Ap. 23, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Tutea Petre Nr. 7, Bl. 911, Sc. 3, Et. 6, Ap. 23, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0744623733

Tudor Mircea

2566

Str. Radu Boiangiu Nr. 8, Bl. 38, Sc. B, Et. 6, Ap. 72, Sector 1, Bucureşti

Str. Radu Boiangiu Nr. 8. Bl 38, Sc. B, Et. 6, Ap. 72, Sector 1, Bucureşti

0213199476

0723228378

Dragomir Florentina

2496

Str. Burdujeni Nr. 5a, Bl. Cg6.Sc.A, Et.1.Ap.8, Sector 3, Bucureşti

Str. Burdujeni Nr. 5a, Bl. Cg6.Sc.A, Et. 1.Ap8, Cod Poştal 032726, Sector 3, Bucureşti

0318602008

0745065421

Ţicu Camelia

2636

Aleea Buhuşi Nr. 2, Bl. 3, Sc. 2, Et. 2, Ap 47, Sector 3, Bucureşti

Str. Lucian Blaga Nr. 13, Brăneşti, Judeţ Ilfov

 

0723193151

Joiţa Popescu Trestolian

2766

Str. Delineşti Nr. 2, Bl. A5, Sc. F, Et. Parter, Ap. 78, Sector 6, Bucureşti

Str. Delineşti Nr. 2, Bl. A5, Sc. F, Et. Parter, Ap. 78, Sector 6, Bucureşti

0217256751

0741232300

Creţu Nicu

148

Str. Gârlei Nr. 184, Sector 1, Bucureşti

Str. Gârlei Nr. 184, Sector 1, Bucureşti

0213199476

0744310682

Gherghina Mioara

1973

Str. Cerceluş Nr. 17, Sector 3, Bucureşti

Str. Vânători Nr. 5-11, Et. 5, Sc. 1,Ap. 33, Sector 5, Bucureşti

 

0742202060

Orzescu Scarlat

1000

Str. Cucu Nr.11.Bl.D10, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Cucu Nr.11.Bl.D10, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0232215045,

0232117920,

0232265416

0722573530

 

2. La auditorii financiari persoane juridice:

a) înregistrarea de noi membri:

Auditori Financiari

PERSOANE JURIDICE

 

Denumiră

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

Robot Expert - S.R.L.

1355

Str. Careiului Bl. C12, Et. 9, Ap. 36, Satu Mare, Judeţ Satu Mare

Str. Careiului Bl. C12, Et. 9, Ap. 36, Satu Mare, Judeţ Satu Mare

0361409155

0730098502

bra.audit@yahoo.com

Bota Rodica Ana

Informatics Trust - S.R.L.

1356

Str. Vasile Lucaciu Nr. 10, Camera1.Et.P, Sector 3, Bucureşti

Str. Vasile Lucaciu Nr. 10, Camera1.Et.P, Sector 3, Bucureşti

0213216823

0744530217

audit@midconsulting.ro

Drulă Mihai

Real Audf Expc - S.R.L.

1357

Aleea Coconilor Nr. 14, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

Aleea Coconilor Nr. 14, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

0744374440

minodora_cristea@yahoo.com

Cristea Minodora

Klass Enterprise - S.R.L.

1358

Str. Primăverii Nr. 9, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Primăverii Nr. 9, Craiova, Judeţ Dolj

0351411848

0726402987

popaviorika@yahoo.com

Popa Viorica

Accordserve Conta - S.R.L.

1359

Str. Oiţelor Nr. 7, Et. 1, Ap. 1, Sector 4, Bucureşti

Str. Oiţelor Nr. 7, Et. 1, Ap 1, Sector 4, Bucureşti

0317309000

m.zamfir@accordserve.ro

Trapezaris Andreas

Nero Audit - S.R.L.

1360

Str. Mărăşti Nr. 18. Craiova, Judeţ Dolj

Str. Mărăşti Nr. 18, Craiova, Judeţ Dolj

0351463020

office@nero.ro

Nicolaescu Adrian

Livicont Audit - S.R.L.

1361

Str. Păcii Nr. 103, Camera4, Bloc M2.Sc.A, Et.3_Ap.41, Tulcea Judeţ Tulcea

Str. Păcii Nr. 103, Camera4, Bloc M2, Sc. A, Et.3.Ap.41, Tulcea Judeţ Tulcea

0727275438

ani.livia@yahoo.com

Popa Livia Ani

Cabinet Contabilitate Barbu - S.R.L.

1362

Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 52a, Bl. P2, Sc. 1.Ap.8, Tecuci, Judeţ Galaţi

Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 52a.Bl. P2, Sc. 1. Ap. 8, Tecuci. Judeţ Galaţi

0236812188 0762274005

 ionelcbarbu@yahoo.com

Barbu Ionel

Contexpert - S.R.L.

1363

Str. Traian Bl. 223, Sc. B, Ap. 2, Vaslui, Judeţ Vaslui

Str. Ştefan Cel Mare Nr. 431. Bl. 431, Sc. B, Et.2.Ar8, Vaslui, Judeţ Vaslui

0744508250

vasilepopa.vaslui@yahoo.com

Popa Vasile

Benta Audit - S.R.L.

1364

Aleea Posada Nr. 4. Camera 2, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10, Sector 5, Bucureşti

Aleea Posada Nr. 4, Camera 2, Bl. 33. Sc. 1, Et. 3, Ap 10, Sector 5, Bucureşti

0217769018

0723530139

adrian@bentaconsult.ro

Benta Constantin Adrian

Ego Financial - S.R.L.

1365

Str. Albatrosului Nr. 6, Ap. 16. Braşov, Judeţ Braşov

Str. Albatrosului Nr. 6, Ap, 16, Braşov, Judeţ Braşov

0733000003

office@egofinancial.ro

Gherasim Elena Olimpia

Ava & Paula Audit - S.R.L.

1366

Str. Divizia 9 Cavalerie Nr. 61. Birou 1.Ap.4, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Divizia 9 Cavalerie Nr. 61. Birou 1.Ap.4, Timişoara Judeţ Timiş

0724542128

agathavanoga@yahoo.com

Vanoga Agatha-Marcela

Contevalfisc - S.R.L.

1367

Aleea Cocsărilor Nr. 6, Bl. 6, Sc. 1, Ap 2, Hunedoara, Judeţ Hunedoara

Bd. Republicii Nr. 8, Bl 8, Ap. 3, Hunedoara,

Judeţ Hunedoara

0354414493

0723842375

anca.vitez@gmail.com

Vitez Anca Cristina

Lion Consult Audit - S.R.L.

1368

Str. Ileana Cosânzeana Nr. 10, Bl. P7.Sc.5.Et.4, Ap. 141, Sector 5, Bucureşti

Str. Orşova Nr. 10, Bl. F4, Sc. 2, Et. 1, Ap. 25, Sector 6, Bucureşti

0213104053

0723489905

auditlionconsult@gmail.com,

roxana_hogea@yahoo.com

Hogea Roxana Valentina

Vam Consulting Audit - S.R.L.

1369

Str. Al. D. Xenopol Nr. 2, Bl. C13+B2, Sc. C, Ap. 8, Piteşti, Judeţ Argeş

Str. Al. D. Xenopol Nr. 2, Bl. C13+B2.Sc. C.Ap.8, Piteşti, Judeţ Argeş

0745033159

veronica.nedelea@yahoo.com

Nedelea Veronica

Contarex Audit - S.R.L.

1370

Str. Mihai Eminescu Nr. 103, Bl. C2, Sc. D, Et. Parter, Ap. 44, Deva, Judeţ Hunedoara

Str. Mihai Eminescu Nr. 103, Bl. C2, Sc. D, Et. Parter Ap. 44, Deva, Judeţ Hunedoara

0254211335

0744644831

liviu.biris@yahoo.com

Biriş Liviu Ioan

Mariflorinin Audit - S.R.L.

1371

Sat Olteni Nr. 358, Bujoreni, Judeţ Vâlcea

Sat Olteni Nr. 358, Bujoreni, Judeţ Vâlcea

0745813619

stanciumarin@gmail.com

Stanciu Stoian Marin

Moldregcont- S.R.L.

1372

Str. Orizontului Nr. 17, Reghin, Judeţ Mureş

Str. Orizontului Nr. 17, Reghin, Judeţ Mureş

0745181069

mirela69@gmail.com

Moldovan Mirela

Jasill Audit Reporting - S.R.L.

1373

Calea Victoriei Nr. 16-18- 20, Camera4, Et. 2, Sector 3, Bucureşti

Calea Victoriei Nr. 16-18- 20, Camera 4, Et. 2, Sector 3, Bucureşti

0749089880

office@jasill.ro

Jakubowicz Flavius Valentin

 

b) Suspendaţi:

 

Denumire

Nr. autorizaţie

Data de început şi de încheiere a suspendării

Mihaela Purendea Consultco - S.R.L.

879

2017-03-27-2018-12-31

Team Consulting Audit - S.R.L.

1073

2017-03-22-2020-02-23

Reinvent Tax & Accounting - S.R.L.

1255

2017-03-14-2020-02-19

Romaudit - S.R.L.

397

2017-05-11-2017-11-10

Cont Audit-S.R.L.

284

2017-05-11-2017-06-22

 

c) Calitate retrasă:

 

Denumire

Nr. autorizaţie

Data retragerii calităţii

AB - Contexpert - BC - S.R.L.

12

2017-05-11

Audit Financiar Dacia - S.R.L.

268

2017-05-11

M.G.I. Audit Expert - S.R.L.

270

2017-05-11

Total Financial Consulting - S.R.L.

317

2017-05-11

Standard Cont-Audit - S.R.L.

422

2017-05-11

Global Accounting - S.R.L.

428

2017-05-11

Audit Expert Cont - S.R.L.

820

2017-05-11

Quattro Plus Contab - S.R.L.

877

2017-05-11

C & R Audit - Srl.

902

2017-05-11

Assurance & Consulting Audit Services - S.R.L.

1062

2017-05-11

Book Keeping - S.R.L.

1171

2017-05-11

A.G. - Accounting & Global Tax - S.R.L.

1185

2017-05-11

Alfin Cont Audit - S.R.L.

1200

2017-05-11

Prof Consaudit Cont - S.R.L.

1248

2017-05-11

ERS Consulting - S.R.L.

653

2017-06-26

Professional Accounting Center - S.R.L.

1056

2017-06-26

Adm Expert - S.R.L.

533

2017-06-26

Klass Audit - S.R.L.

975

2017-06-26

KAFI AUDIT - S.R.L.

1036

2017-06-26

 

d) Alte modificări (adrese, date de contact etc.)

 

Denumire

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions - S.R.L.

1254

Str. Dihorului Nr. 2, Camera 1, Sector 5, Bucureşti

Str. Dihorului Nr. 2, Camera 1, Sector 5, Bucureşti

0311065252

0722467108

office@afhr.ro,

adriana.cojocariu@afhr.ro

Cojocariu Adriana

Gsg Tehnic Financial Accounting  - S.R.L.

1045

Sat Roşu, Str. Republicii Nr. 137,Camera3, Comuna Chiajna, Judeţ Ilfov

Str. Radu Vodă Nr. 1,Bl. B8, Sc. 1,Et.3,Ap. 13, Sector 4, Bucureşti

0213308399

0722504065

gabrielabreza@yahoo.com

Gangoe-Simion Gabriela

Adforma Audit - S.R.L.

1001

Str. Constantin Rădulescu Motru Nr. 22, Bl. 46, Sc. 1, Et. 6, Ap. 26, Sector 4, Bucureşti

Str. Constantin Rădulescu Motru Nr. 22, Bl. 46, Sc. 1, Et. 6, Ap. 26, Sector 4, Bucureşti

0728183018

adforma.cont@gmail.com

Munteanu Bogdan-Iulian

Baker Tilly Klitou And Partners - S.R.L.

384

Str. Gara Herăstrău Nr. 4b, Et. 10, Ap. Biroul 29, Sector 2, Bucureşti

Str. Gara Herăstrău Nr. 4b, Et. 10, Ap. Biroul 29, Sector 2, Bucureşti

0213156100; 0314011071

0721281482

info@bakertillyklitou.ro

Klitou A. Marios

Mazars România - S.R.L.

699

Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6e, Et. 5, Camerele 4-5 Si 8, Sector 2, Bucureşti

Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6e, Et. 5, Camerele 4-5 Si 8, Sector 2, Bucureşti

+4 031 229 26 00 0757099916

simona.jipa@mazars.ro

www.mazars.ro

Jipa Simona

Global Consulting - S.R.L.

149

Str. Octav Onicescu Nr. 16, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, Judeţ Botoşani

Str. Octav Onicescu Nr. 16, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, Judeţ Botoşani

0744544862,

0723363116

global.consultingbt07@gmail.com

Alexandru Viorel

Avisso Accounting Services - S.R.L.

1203

Bd. Nicolae Iorga Nr. 19, Et. 1 Şi 2, Iaşi, Judeţ Iaşi

Bd. Nicolae Iorga Nr. 19, Et. 1 Şi 2, Iaşi, Judeţ Iaşi

0332434519

0740547022, 0766337455

office@contabilitate-iasi.ro

www.avisso.eu

Vreme Eusebiu

Tpa Audit Advisory - S.R.L.

553

Str. G. Cobălcescu Nr. 46, Et. 2, Ap. Camera 4, Sector 1, Bucureşti

Str. G. Cobălcescu Nr. 46, Et. 2, Ap. Camera 4, Sector 1, Bucureşti

0213100669

0723186869

cristina.petrescu@tpa-group.ro;

info@tpa-group.ro

www.tpa-horwath.ro

Petrescu Cristina Roxana

Art Expert - S.R.L.

283

Str. Alexandru Odobescu Nr. 2, Ap. 1, Braşov, Judeţ Braşov

Str. Alexandru Odobescu Nr. 2, Ap. 1, Braşov, Judeţ Braşov

0268327992

0721200210

office@contconsulting.ro

www.contconsulting.ro

Başca Ioan

International Audit & Consulting - S.R.L.

1297

Str. Nucului Nr. 6, Bl. V101, Sc. 2, Et. 3, Ap. 41, Camera 3, Sector 3, Bucureşti

Str. Piaţa Naţiunile Unite Nr. 3-5, Bl. B2.Sc.A, Et. 1, Ap. 5, Sector 4, Bucureşti

0745343578

adriana.moraru@infoaudit.eu

Moraru Adriana

Cont Audit - S.R.L.

284

Str. Cucu Nr. 11, Bl. D10, Ap. 4, Tr. Îl, Et. 1, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Cucu Nr. 11, Bl. D10, Ap. 4, Tr. Îl, Et. 1, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0232265416

0722573530

director@cont-audit.ro

Orzescu Scarlat

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.