MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 652/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

14. - Decizie privind convocarea Senatului īn sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.649. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări īn Transporturi INCERTRANS - S.A. īn vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei īn fabrică

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului īn sesiune extraordinară

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 82 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul īn sesiune extraordinară īn data de 8 august 2017, ora 15,00. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 august 2017.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului din data de 8 august 2017

 

I. Proiectul ordinii de zi

1. Informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului īnregistrate la Biroul permanent al Senatului, īn data de 7 august a.c., şi care urmează să fie avizate de comisiile permanente īn termenele stabilite.

II. Proiectul programului de lucru

Marţi, 8 august 2017

- ora 15,00 - pānă la epuizarea ordinii de zi - şedinţa plenului Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări īn Transporturi INCERTRANS - S.A. īn vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei īn fabrică

 

Avānd īn vedere Procesul-verbal nr. 18 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

īn conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 14 alin, (7) din Hotărārea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări īn Transporturi INCERTRANS - S.A. īn vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei īn fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin īnscrierea īn banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din Romānia - RENAR şi evaluat,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.447/2013 privind desemnarea Institutului de Cercetări īn Transporturi INCERTRANS - S.A. īn vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 524 din 21 august 2013, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.081/2017 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială institutul de Cercetări īn Transporturi INCERTRANS - S.A. īn vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei īn fabrică, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea 1, nr. 419 din 7 iunie 2017, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.649.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială Institutul de Cercetări īn Transporturi - INCERTRANS - S.A.

NB 1833

Adresa: Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 316.23.37, fax: +40(21) 316.13.70,

e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CE117065: 2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia īndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Funcţiile īndeplinite de organism:

 

Domenii de competenţă:

 

Nr. deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistem evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Structuri suport (1/1):

. Structuri suport (īn clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele asupra īmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

EN 1337-3:2005

EN 1337-4:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-5:2005

EN 1337-6:2004

EN 1337-7:2004

EN 1337-7:2005/091:2006

EN 1337-8:2007

EN 15129:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

- Stālpi de iluminare a drumurilor (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2006

EN 40-4:2006+AC:2007

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2003

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor: stālpi rutieri retroreflectorizanţi (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante şi combinaţii ale celor două (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1423:2012

EN 1423:2012/AC:2013

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

- Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări Īn traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12966-1+A1:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări īn traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic permanente (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-1:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări īn traficul vehiculelor şi al pietonilor: borne de trafic

(pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-2:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări īn traficul vehiculelor şi al pietonilor: semafoare şi lămpi avertizoare (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12368:2006

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări īn traficul vehiculelor şi al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente şi delimitatoare (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12352:2006

EN 12899-3:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Sisteme de restricţionare pentru vehicule:

- atenuatoare de impact

- bariere de trecere

- cabluri

- parapet

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2013

CP

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

- Elemente de zidărie categoria l(*)

(*) Elemente avānd o rezistenţă medie la compresiune specificată cu o probabilitatea de a nu fi atinsă de cel mult 5% (pentru utilizare īn ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-2+A1 ;2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1:2015

EN 771-5+A1:2015

EN 771-6+A1:2015

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

- Mortare industriale de zidărie, cu performanţe indicate (pentru utilizare īn ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 998-2:2011

CPF

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice şi produse conexe (1/4):

Gabioane şi saltele din plasă metalică cu ochiuri hexagonale (pentru retenţia solului, consolidarea solului, regularizarea cursurilor de apă, eroziunea soiului, sistem de consolidare tip ţesătură, placări arhitecturale, pereţi de susţinere, bariere de sunet, atenuatoare de zgomot)

Sistem 2+

EAD 200019-00-0102 ediţia 2015

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesita un grad īnalt de securitate (2/2):

Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1 ;2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad īnalt de securitate (2/2):

Agregate pentru:

- mixturi inerte sau cu liant hidraulic (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:20Q4

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:20Q4

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Agregate pentru:

- mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Filere pentru:

- mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:20Q2/AC:2G04

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Blocuri de piatră pentru protecţie (anrocament cu piatră sortată)

(pentru structuri hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Balast feroviar (lucrări feroviare)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:20Q4

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): Amestecuri bituminoase (utilizate la construcţia

şi tratarea la suprafaţă al drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6;2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): Tratamente de suprafaţă

(utilizate la tratamentul de suprafaţă al drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2007

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): Bitumuri (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2007

EN 14023:2010

EN 15322:2013

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): Produse şi ansambluri pentru şapele de etanşare ale tablierelor de pod (utilizate pentru tabliere de pod)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (1/1)

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (cu rol structural)

Sistem 2+

EN 1168+A3:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/AC:2009

EN 12843:2005

EN 12839:2012

EN 13224:2012

EN 13225:2013

EN 13693+A1:2009

EN 13747+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844+A2:2012

EN 14991:2007

EN 14992+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-4+A1:2013

EN 15050+A1:2012

EN 1520:2011

EN 15258:2009

EN 15435:2008

EN 15498:2008

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2):

Aditivi

(pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2+A1:2012

EN 934-3+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2008

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2):

Adaosuri tip I

(pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2):

Produse de protecţie şi de reparare a betonului (pentru alte utilizări īn clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2005

EN 1504-3:2006

EN 1504-4:2005

EN 1504-5:2005

EN 1504-6:2007

EN 1504-7:2007

CPF

 

2015/1958/CE

Geosintetīce şi produse conexe

Geosintetice

(membrane şi textile utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491 ;2005/A1 ;2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe

Geocompozite utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361 ;2005/A1 ;2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe

Georeţele utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe

Geomembrane utilizate pentru separarea, protecţia, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1.2007

EN 13493:2005

CPF

2015/1958/CE

Geosintetice şi produse conexe

Geoplase utilizate pentru separarea, protecţia,

scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

Sistem 2+

EN 13361:2005

EN 13361:2005/A1:2007

EN 13362:2005

EN 13491:2005

EN 13491:2005/A1:2007

EN 13492:2005

EN 13492:2005/A1:2007

EN 13493:2005

CPF

 

NOTĂ:

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei īn fabrică

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.