MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 654/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

549. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

560. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

 

561. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

562. - Hotărâre privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

 

563. - Hotărâre privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

 

564. - Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

567. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.511. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Gura Humorului” la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 235 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 236 şi nr. 237, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 549.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (mii lei)

Situaţia juridică actuală/ Denumire act proprietate sau afte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

236.

1.3.7.1.

Strada Gârla Morii Tronson I (segment îmbrăcăminte balast)

- cu îmbrăcăminte din balast, situată în oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, în lungime de 380 metri şi suprafaţa de 3.040 mp, de la intersecţia cu strada Ciprian Porumbescu până la intersecţia cu strada George Enescu, cu următoarele vecinătăţi: nord - strada Filaret Barbu, aleea George Enescu, strada George Enescu, oraşul Gura Humorului, sud - oraşul Gura Humorului,

Est - imobil tronson II drum, vest - strada Ciprian Porumbescu, înscrisă în CF 43166 U.A.T. Gura Humorului, număr cadastral 43166

2014

2,736

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului nr. 141 din 31.08.2016, modificată şi completata prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului nr. 92 din 21.06.2017 CF 43166 DAT Gura Humorului

237.

1.3.7.2.

Strada Gârla Morii Tronson II (segment îmbrăcăminte beton asfaltic)

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, în lungime de 450 metri şi suprafaţa de 3.822 mp, de la intersecţia cu strada George Enescu până la intersecţia cu Strada Primăverii (pod peste râul Humor),cu următoarele vecinătăţi: nord - strada George Enescu, oraşul Gura Humorului, pârâul Humor, sud - oraşul Gura Humorului, imobil 30085, est - Strada Primăverii, vest - imobil tronson I drum, înscrisă în CF 43166 U.A.T. Gura Humorului, număr cadastral 43166

2014

9,616

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului nr. 141 din 31.08.2016, modificată şi completată prin hotărârea Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului nr. 92 din 21.06.2017 CF 43166 UAT Gura Humorului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 7 iulie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, râmase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. Eventualele sume rămase neutilizate după acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se vor restitui la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 560.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău”, secţiunea I „Bunuri imobile” poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Biblioteca judeţeană «Vasile Voiculescu» Buzău”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Buzău, Strada Unirii nr. 140 A, clădire bibliotecă S (parţial) + P + 1E + M (parţial), structură: zid+beton, Sc = 833 mp, Sd = 2.410 mp, clădire anexă Sc = 15 mp, teren aferent (inclusiv pentru construcţii) = 1.449 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „892.227,06” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 294/2016 şi CF nr. 56945”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 561.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi m) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară proiectul „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, ca autoritatea competentă responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectul de importanţă naţională „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova”.

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

 

Ministrul economiei,

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Mihai-Viorel Fifor

 

Eugen Constantin Uricec,

Ministrul energiei,

 

secretar de stat

Toma-Florin Petcu

 

Ministrul afacerilor externe,

 

 

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 562.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) fit. m) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară proiectul „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, ca autoritatea competentă responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectul „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina”.

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

 

Ministrul economiei,

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Mihai-Viorel Fifor

 

Eugen Constantin Uricec,

Ministrul energiei,

 

secretar de stat

Toma-Florin Petcu

 

Ministrul afacerilor externe,

 

 

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 563.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 48 alin. (3) şi art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) certificatul de orientare şcolară şi profesională - documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcţie de care copiii cu CES sunt orientaţi în învăţământul de masă sau în învăţământul special;

b) copii cu CES - copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.

(2) Beneficiarii sunt copiii şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

a) copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;

b) copiii cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă;

c) copiii cu CES din învăţământul special;

d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;

e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Art. 3. - (1) Copiii cu CES beneficiază de alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, denumite în continuare drepturi.

(2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională.

(3) Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare.

(4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocaţiei de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), alocaţia de hrană nu se acordă în situaţia în care copiii cu CES şcolarizaţi în învăţământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de învăţământ sau de către unităţi ale sistemului de protecţie specială din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naştere al beneficiarului;

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

f) declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2b)-

Art. 6. - (1) În vederea fundamentării sumelor necesare finanţării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia întocmirii şi transmiterii documentelor solicitate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la termenele precizate.

(2) Sumele aprobate anual judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.

(3) Pentru copiii care sunt orientaţi şcolar şi profesional după expirarea termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanţate din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranşa imediat următoare, după caz.

(4) Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învăţământul special şi pentru cei integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului/al sectoarelor municipiului Bucureşti, prin unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii cu CES.

(5) Sumele primite potrivit alin. (2) se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la capitolul venituri, cu ajutorul indicatorilor „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cod 11.02.01, respectiv „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti” cod 11.02.02.

(6) Pentru clasele/grupele speciale organizate în învăţământul de masă, finanţarea drepturilor se asigură din bugetul judeţului, prin transferuri din bugetul judeţului către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa. Creditele bugetare destinate finanţării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă se reflectă în bugetul judeţului cu ajutorul indicatorului „Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă” cod 51.01.64 şi se comunică unităţilor administrativ-teritoriale primitoare, în vederea cuprinderii acestor sume în bugetul propriu.

(7) Sumele transferate din bugetul judeţului potrivit alin. (6) se reflectă în bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”, cod 43.02.30.

(8) La partea de cheltuieli, creditele destinate plăţii drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urmează cursurile unităţilor de învăţământ special de stat, precum şi ale tuturor copiilor integraţi în unităţile de învăţământ de masă, de stat, se reflectă în bugetele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi beneficiarii, la capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învăţământ, la titlul „Asistenţă socială” cod 57, articolul „Ajutoare sociale” cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar” cod 57.02.01.

(9) Pentru finanţarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ particular sau confesional acreditat, special sau de masă, creditele se reflectă în bugetul local, capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învăţământ, la titlul „Alte transferuri” cod 55, articolul „Transferuri interne” cod 55.01, alineatul „Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat” cod 55.01.63.

(10) Sumele primite potrivit dispoziţiilor alin. (9) de către unităţile de învăţământ preuniversitar particular sau confesional acreditat, râmase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(11) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, repartizate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi prin cele de rectificare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se restituie la bugetul de stat de către unităţile administrativ-teritoriale care le-au primit.

Art. 7. - (1) Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

(2) încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 şi prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se face la începutul anului şcolar/momentului depunerii cererii şi se menţine pe tot parcursul anului şcolar

Art. 8. - (1) în execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e),prin totalizarea numărului de zile în care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenţi la şcoală sau au absentat motivat.

(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranşe: prima tranşă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a două tranşă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.

Art. 9, - Anexele nr. 1, 2.a) şi 2.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 564.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul(a), ............................................., domiciliară) în ............................................., str. ............................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ............. nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................., la data de .............................................,

în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............................................,

înscris(ă) la şcoala ............................................., în clasa .........., an şcolar ............, încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ............................................., emis de ............................................., valabil până la .............................................,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea/minorul/minora*) nu beneficiez/nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială.

Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.

 

Data

Semnătura

...........................................

...........................................

 

*) Se va completa în cazul în care beneficiarul este minor, astfel: se completează cu „fiul/fiica mea”, în cazul în care cel care completează este părintele copilului cu CES, respectiv cu „minorul/minora” în cazul în care cel care completează nu este părintele copilului cu CES, ci reprezentantul legal.

 

ANEXA Nr. 2 a)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul(a), ............................................., domiciliară) în ............................................., str. ............................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ............. nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................., la data de .............................................,

în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............................................,

înscris(ă) la şcoala ............................................., în clasa .........., an şcolar ............, încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ............................................., emis de ............................................., valabil până la .............................................,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ............................... reprezentând valoarea drepturilor pentru achiziţionarea de: rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, o voi folosi doar în scopurile mai sus menţionate.

Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.

 

Data

Semnătura

...........................................

...........................................

 

ANEXA Nr. 2 b)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul(a), ............................................., domiciliară) în ............................................., str. ............................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ............. nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................., la data de .............................................,

în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............................................,

înscris(ă) la şcoala ............................................., în clasa .........., an şcolar ............, încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ............................................., emis de ............................................., valabil până la .............................................,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ..............................., aferentă lunii ..............................., anul ..............................., reprezentând valoarea alocaţiei de hrană, o voi folosi doar în scopul mai sus menţionat.

Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.

 

Data

Semnătura

...........................................

...........................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 2862 şi 3503 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 567.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate În administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carie fundară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara,

CF nr. 60948 General Berthelot,

Nr. cadastral 60948;

CF nr. 60947 General Berthelot,

Nr. cadastral 60947;

Oraşul Haţeg, Judeţul Hunedoara

CF nr. 64061 Haţeg,

Nr. cadastral 64061

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2862 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.R. = 103494 – parţial

Construcţii:

Instalaţie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 2.600,00 ml

- valoarea contabilă = 169,13 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2862 - parţial = 169,13 lei

2.

Municipiul Bucureşti,

Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5,

CF nr. 218679 Bucureşti,

Nr. cadastral 218679

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3503 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 161168 – parţial

Drum asfaltat:

- suprafaţa construită = 196,30 mp

- valoarea contabilă = 174,02 lei

Drum macadam:

- suprafaţa construită = 313,30 mp

- valoarea contabilă = 130,46 lei

Împrejmuire din beton prefabricat:

- suprafaţa construită = 263,00 ml

- valoarea contabilă = 1.459,62 lei

Împrejmuire gard din panouri metalice:

- suprafaţa construită = 161,00 ml

- valoarea contabilă = 1.086,59 lei

Pavilionul X 9:

- suprafaţa construită = 200,00 mp

- valoarea contabilă = 50.810.32 lei

Pavilionul X 11:

- suprafaţa construită = 432,00 mp

- valoarea contabilă = 17.211,21 iei

Pavilionul S 2:

- suprafaţa construită = 1.907,00 mp

- valoarea contabilă = 96.665,80 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3503 - parţial = 167.538,02 lei

3.

Municipiul Bucureşti,

Strada Antiaeriană nr. 6,

sectorul 5,

CF nr. 228637 Bucureşti,

Nr. cadastral 228637

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 320 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103559 – parţial

Împrejmuire din beton prefabricat:

- suprafaţa construită = 630,00 ml

- valoarea contabilă = 3.496,50 lei Total valoare contabilă

Imobil 320 - parţial = 3.496,50 lei

4.

Oraşul Pleniţa, judeţul Dolj,

CF nr. 30178 Pleniţa,

Nr. cadastral 547

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2359 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103901 – parţial

Construcţii:

Pavilionul H 1:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 2:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 3:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 4:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 5:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 6:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul H 7:

- suprafaţa construită = 9.025,00 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul I 1:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 2:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 3:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 4:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 5:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 6:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 7:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 8:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul I 9:

- suprafaţa construită = 7,17 mp

- valoarea contabilă = 1.600,30 lei

Pavilionul K 1:

- suprafaţa construită = 9.025 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul K 2:

- suprafaţa construită = 9.025 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul K 3:

- suprafaţa construită = 9.025 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Pavilionul K 4:

- suprafaţa construită = 9.025 mp

- valoarea contabilă = 10.122,10 lei

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 420,00 ml

- valoarea contabilă = 8.364,18 lei

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 1.500,00 ml

- valoarea contabilă = 12.123,40 lei

Puţ forat:

- suprafaţa construită = 30,00 ml

- valoarea contabilă = 821,26 lei

Drumuri şi alei cu pământ:

- suprafaţa construită = 1.100,00 mp

- valoarea contabilă = 301,90 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2359 - parţial = 147.356,54 lei

 

5.

Comuna Tunari,

Şoseaua de Centură nr. 44,

judeţul Ilfov

CF nr. 55520 Tunari,

Nr. cadastral 55520

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3073 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.R = 103620 – parţial

Construcţii:

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 6.432,46 lei Reţea electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 450,00 ml

- valoarea contabilă = 37.079,96 lei Total valoare contabilă

Imobil 3073 - parţial = 43.512,42 lei

6.

Comuna Bumbeşti Jiu,

satul Curtişoara, judeţul Gorj CF nr. 35278 comuna Bumbeşti Jiu,

Nr. cadastral 35278

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 – parţial

Construcţii:

Pavilionul FI1:

- suprafaţa construită = 228,00 mp

- valoarea contabilă = 1.944,50 lei

Pavilionul H2:

- suprafaţa construită = 228,00 mp

- valoarea contabilă - 9.102,57 lei

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 209,00 mp

- valoarea contabilă = 853,40 iei Total valoare contabilă

Imobil 852 - parţial = 11.900,47 lei

7.

Municipiul Bucureşti,

Strada Antiaeriană nr. 6-8, sectorul 5

CF nr. 226781 Bucureşti,

Nr. cadastral 226781;

CF nr. 226780 Bucureşti,

Nr. cadastral 226780

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2766 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103607 – parţial

Construcţii;

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 42,00 mp

- valoarea contabilă = 243.965,76 lei

Pavilionul T1

- suprafaţa construită = 320,00 mp

- valoarea contabilă = 205.838,50 lei

Pavilionul T2;

- suprafaţa construită = 448,00 mp

- valoarea contabilă = 264.649,50 lei

Pavilionul T3:

- suprafaţa construită = 264,00 mp

- valoarea contabilă = 339.636,00 lei

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 11,00 mp

- valoarea contabilă = 286.191,36 lei

Pavilionul X;

- suprafaţa construită = 8,50 mp

- valoarea contabilă = 104.182,91 lei Total valoare contabilă

Imobil 2766 - parţial = 1.444.464,03 lei

8.

Comuna Călăraşi, judeţul Cluj

CF nr. 50141 Călăraşi,

nr. cadastral 50141;

CF nr. 50194 Călăraşi,

nr. cadastral 50194;

Comuna Luna, judeţul Cluj

CF nr. 50324 Luna,

nr. cadastral 50324;

CF nr. 50322 Luna,

nr. cadastral 50322;

CF nr. 50323 Luna,

nr. cadastral 50323;

CF nr. 50421 Luna,

nr. cadastral 50421;

Municipiul Câmpia Turzii,

Strada Aerodromului nr. 1,

judeţul Cluj

CF nr. 51298

Câmpia Turzii,

nr. cadastral 51298

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1833 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106662 – parţial

Construcţii:

Pavilionul G3:

- suprafaţa construită = 101,00 mp

- valoarea contabilă = 3.698,40 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 215,00 mp

- valoarea contabilă = 4.617,60 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1833 - parţial = 8.316 lei

9.

Oraşul Câmpeni, judeţul Alba,

CF nr. 71447 Câmpeni,

Nr. cadastral 71447

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2963 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.R = 103997 – parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 80,00 mp

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 80,00 mp

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 771,88 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 80,00 mp

- valoarea contabilă = 7.978,32 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 2.399,20 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 216,00 mp

- valoarea contabilă = 14.755,08 lei

Drumuri şi alei interioare cu pământ:

- suprafaţa construită = 150,00 mp

- valoarea contabilă = 1,50 lei

Platouri betonate sau asfaltate:

- suprafaţa construită - 152,00 mp

- valoarea contabilă = 7.654,72 lei

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 180,00 ml

- valoarea contabilă = 4.356,00 lei

Reţea electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 300,00 ml

- valoarea contabilă = 2.598,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2963 - parţial = 47.713,42 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, conform cărţilor funciare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103494

8.19.01

Imobil 2862

Comuna General Berthelot, judeţul Hunedoara,

CF nr. 60948 General Berthelot, nr. cadastral 60948;

CF nr. 60947 General Berthelot, nr. cadastral 60947;

oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara,

CF nr. 64061 Haţeg, nr. cadastral 64061

2.

161168

8.19.01

Imobil 3503

Municipiul Bucureşti, Strada Antiaeriană (fosta nr. 38), sectorul 5

CF nr. 218679 Bucureşti, nr. cadastral 218679

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/ autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3. - Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi şi Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 4.511.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, palatele şi cluburile elevilor, cluburile şcolare sportive, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/ autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare instituţii de învăţământ preuniversitar.

(2) Dimensiunile şi modelul sigiliilor şi ale matriţei timbru sec cu stema României sunt prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.

 

CAPITOLUL II

Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor cu stema României

 

Art. 2. - (1) Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

(2) Conducătorii inspectoratelor şcolare, precum şi cei ai caselor corpului didactic au dreptul de a comanda la Regia Autonomă „Monetăria Statului” sigilii cu stema României numai pe baza aprobării acordate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

(3) Comanda la Regia Autonomă „Monetăria Statului” a sigiliilor pentru palatele şi cluburile elevilor, cluburile şcolare sportive şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate se face de către inspectoratele şcolare.

(4) Vechile sigilii se casează în maximum 30 de zile de la primirea noilor sigilii.

(5) Conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

(6) înscrisurile de pe sigiliile cu stema României cu denumirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar respective se redactează în limba română.

(7) Denumirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt cele prevăzute în actul de înfiinţare.

(8) Compartimentele funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar nu folosesc sigilii cu stema României.

Art. 3. - Sigiliul cu stema României se aplică de către conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau de către persoanele special desemnate de către aceştia pe actele

emise de către conducătorul instituţiei de învăţământ preuniversitar, în condiţiile legii.

Art. 4. - Conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar pot încredinţa sigiliul cu stema României, prin decizie, unor alte persoane special desemnate în acest sens, conform art. 16 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Eliberarea sigiliilor cu stema României se face de Regia Autonomă „Monetăria Statului” conducătorilor instituţiilor de învăţământ care le-au comandat sau persoanelor împuternicite de către aceştia.

(2) La eliberarea sigiliilor cu stema României se verifică obligatoriu corectitudinea datelor din sigiliu şi se semnalează pe loc eventualele greşeli constatate.

(3) Achitarea contravalorii sigiliilor cu stema României este în sarcina instituţiei de învăţământ care le-a comandat.

 

CAPITOLUL III

Procurarea, deţinerea şi folosirea matriţei timbru sec cu stema României

 

Art. 6. - (1) Dreptul de a procura, deţine sau folosi matriţa timbru sec cu stema României îl au conducătorii inspectoratelor şcolare.

(2) Conducătorii inspectoratelor şcolare au dreptul de a comanda la Regia Autonomă „Monetăria Statului” matriţa timbrul sec cu stema României numai pe baza aprobării acordate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

(3) Matriţa timbru sec cu stema României se aplică de către conducătorii inspectoratelor şcolare sau de către persoanele desemnate special în acest sens, prin decizie, pe actele de studii eliberate absolvenţilor, în locul rezervat în acest scop, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar.

(4) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar poate exista numai o singură matriţă timbru sec cu stema României. Vechea matriţă timbru sec se casează în maximum 30 de zile de la primirea noii matriţe timbru sec.

 

CAPITOLUL IV

Evidenţa şi păstrarea sigiliilor şi a matriţei timbru sec cu stema României

 

Art. 7. - (1) La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ preuniversitar se constituie un registru special în care se ţine evidenţa sigiliilor comandate de instituţia de învăţământ preuniversitar respectivă, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2) La nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti se constituie un registru special în care se ţine evidenţa sigiliilor comandate de instituţiile de învăţământ preuniversitar din reţeaua şcolară a judeţului respectiv/ municipiului Bucureşti.

(3) Evidenţa matriţelor timbru sec cu stema României comandate se ţine într-un registru special constituit în acest sens la nivelul fiecărui inspectorat şcolar.

(4) La nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie un registru de evidenţă a comenzilor inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic, în care se înscriu datele privind sigiliile şi matriţa timbru sec cu stema României comandate.

Art. 8. - (1) Sigiliile şi matriţa timbru sec se iau în evidenţă, în ordinea preluării acestora, conform prevederilor art. 11 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi ale Ordinului Arhivelor Naţionale nr. 217/1996*), îmbunătăţit, într-un registru de inventar, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Sigiliile şi matriţa timbru sec cu stema României se păstrează în deplină siguranţă. În încăperea în care se păstrează sigiliul, matriţa timbru sec cu stema României şi registrele de evidenţă trebuie să fie luate măsuri speciale de protecţie împotriva pătrunderii prin efracţie.

(3) Modul de păstrare a sigiliilor şi a matriţei timbru sec cu stema României se stabileşte de către conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar.


*) Ordinul Arhivelor Naţionale nr. 217/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Pierderea sau sustragerea sigiliului ori a matriţei timbru sec cu stema României

 

Art. 9. - (1) în cazul pierderii sau al sustragerii sigiliului cu stema României, conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar au următoarele obligaţii:

a) să înştiinţeze, în scris, în termen de 24 de ore, organele teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi inspectoratul şcolar de care aparţin;

b) să publice pierderea şi să declare nulitatea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţională, în termen de 10 zile.

(2) Conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a întreprinde de urgenţă cercetări şi de a încheia procese-verbale în care se consemnează cele constatate, acestea stând la baza sesizării organelor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Numărul şi data procesului-verbal de constatare se trec şi în registrul de evidenţă a sigiliilor cu stema României, la rubrica destinată scoaterii din uz.

(3) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (2) se înaintează inspectoratului şcolar de care aparţin.

(4) în cazul pierderii sau al sustragerii sigiliului ori a matriţei timbru sec cu stema României, conducătorii inspectoratelor şcolare au următoarele obligaţii:

a) să înştiinţeze, în scris, în termen de 24 de ore, organele teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) să publice pierderea şi să declare nulitatea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţională, în termen de 10 zile.

(5) Conducătorii inspectoratelor şcolare au obligaţia de a întreprinde de urgenţă cercetări şi de a încheia procese-verbale în care se consemnează cele constatate, acestea stând la baza sesizării organelor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Numărul şi data procesului-verbal de constatare se trec şi în registrul de evidenţă/de inventar a/al sigiliilor şi a/al matriţei timbru sec cu stema României, la rubrica destinată scoaterii din uz.

(6) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (5) se înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale.

(7) O nouă comandă pentru sigiliu şi/sau matriţă timbru sec se poate face, în condiţiile prevăzute la art. 2, pe baza chitanţei de achitare a contravalorii anunţului la Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi a copiei anunţului,

(8) După apariţia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţională a anunţului de pierdere sau sustragere a sigiliului ori a matriţei timbru sec cu stema României, se ataşează originalul acestuia la actele-anexe registrului de evidenţă al instituţiei, iar o copie de pe Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi de pe ziarul în care a apărut anunţul se înaintează inspectoratului şcolar sau Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a matriţelor timbru sec cu stema României

 

Art. 10. - (1) Scoaterea din uz a sigiliilor şi a matriţelor timbru sec cu stema României se face în caz de uzură, la modificarea textului din cauza schimbărilor survenite în denumirea instituţiei, în cazul încetării activităţii, al pierderii, al sustragerii sau al deteriorării acestora.

(2) Scoaterea din uz şi casarea se fac pe baza unor procese-verbale întocmite de comisiile de casare constituite în acest sens, prin decizii ale conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

(3) Inventarul sigiliilor şi al matriţelor timbru sec care vor fi scoase din uz se consemnează într-un registru de inventar al sigiliilor/matriţei timbru sec cu stema României care vor fi scoase din uz, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 11. - (1) Sigiliile din cauciuc scoase din uz şi casate se distrug, cu avizul Arhivelor Naţionale, prin ardere, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal.

(2) Sigiliile şi matriţele timbru sec cu stema României, confecţionate din metal, scoase din uz, se predau Regiei Autonome „Monetăria Statului”, cu aprobarea Arhivelor Naţionale, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi de inventar, în vederea topirii.

(3) Cu ocazia distrugerii, o copie a procesului-verbal se înaintează, sub semnătura conducătorului instituţiei de învăţământ preuniversitar, inspectoratului şcolar sau Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.

(4) Numărul şi data procesului-verbal de casare se menţionează în registrul special de evidenţă, la care se anexează originalul, şi în registrul de inventar al sigiliilor/matriţei timbru sec cu stema României care vor fi scoase din uz.

Art. 12. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar controlează modul de păstrare şi de folosire a sigiliilor şi a matriţelor timbru sec cu stema României şi iau măsuri de sancţionare a persoanelor care au săvârşit abateri de la dispoziţiile legale în vigoare şi de la prevederile prezentelor norme metodologice.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare au obligaţia de a controla modul de păstrare şi de folosire a sigiliilor şi a matriţelor timbru sec cu stema României de către palatele şi cluburile elevilor, cluburile şcolare sportive, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, şi iau măsuri de sancţionare a persoanelor care au săvârşit abateri de la dispoziţiile legale în vigoare şi de la prevederile prezentelor norme metodologice.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Predarea-primirea de către o altă persoană a sigiliului şi a matriţei timbru sec cu stema României, în cazul plecării în concediu, al incapacităţii temporare de muncă sau în alte cazuri, se face pe bază de proces-verbal, cu aprobarea conducătorului instituţiei de învăţământ preuniversitar, şi se menţionează în registrul prevăzut la art. 7 perioada respectivă. La registru se anexează originalul procesului-verbal.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice atrage sancţionarea disciplinară, contravenţională şi penală, după caz, a persoanelor care aveau obligaţia de a organiza sistemul de evidenţă, siguranţă şi utilizare a sigiliilor şi a matriţelor timbru sec cu stema României, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice,

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă orice dispoziţie contrară.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Registrul de evidenţă a sigiliilor/matriţei timbru sec cu stema României

 

Nr. crt.

Denumire produs

Furnizor

Valoare

Factură seria

nr./data

Beneficiar

Loc ştampilă

Semnătură

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Registrul de inventar al sigiliilor/matriţei timbru sec cu stema României aflate în uz/care vor/va fi scoase/scoasă din uz

 

Nr. din registrul de evidenţă

Nr. corespondenţei, data şi denumirea persoanei de la care s-a preluat

Materialul, modul de gravare, mânerul, înălţimea

Forma

Dimensiunile

Descrierea câmpului şi aplicarea sigiliului

Legenda*

Anul

confecţionării

Observaţii**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va trece textul sigiliului.

** Cine a primit şi utilizat sigiliul/matriţa timbru sec.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.