MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 655/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 211 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 430 din 21 iunie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.441. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1.111. - Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI ŞI ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

983/960. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 211

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza a două din Codul fiscal, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă în Dosarul nr. 18.124/4/2015 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 7D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care formulează concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că, din motivele de neconstituţionalitate invocate şi prin raportare la data înregistrării cererii de chemare în judecată pe rolul instanţei de judecată, rezultă că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Or, prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale şi a constatat că sunt constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate. Faţă de aceste aspecte apreciază că excepţia este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 8.974 din 2 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 18.124/4/2015, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza a două din Codul fiscal, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva încheierii de carte funciară prin care a fost respinsă cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unui imobil pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face dovada achitării impozitului pe tranzacţie.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor art. 44 din Constituţie referitoare la protecţia dreptului de proprietate privată, în măsura în care textul se interpretează în sensul că îl obligă pe dobânditorul dreptului de proprietate prin hotărâre judecătorească să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă. În acest sens, arată că, prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au fost modificate dispoziţiile art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 şi a fost eliminată teza finală, care condiţiona înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate de dovada achitării impozitului. Prin urmare, prin actul de modificare nu s-a menţinut soluţia legislativă criticată de instanţă. Mai mult, prevederile art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate prin prevederile art. 502 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar dispoziţiile abrogate au fost preluate în cadrul art. 111 alin. (6) din actul abrogator, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015. Or, se apreciază că intervenţia Curţii în aprecierea constituţionalităţii unor norme juridice care şi~au încetat existenţa ar fi contrară rolului şi funcţiilor sale stabilite prin Constituţie, precum şi principiului neretroactivităţii legii.

8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a art. 771 alin, (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este admisibilă, dispoziţiile acestuia fiind constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe dobânditorul dreptului de proprietate prin hotărâre judecătorească să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza a două din Codul fiscal. Însă, având în vedere critica de neconstituţionalitate raportată la obiectul cauzei, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care au următorul cuprins: „Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. “

12. Dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate, fără a prelua soluţia legislativă criticată, prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, având, în prezent, următorul conţinut: „Impozitul prevăzut la alin. (1) şi la alin. (3) teza a două se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.”

13. Curtea reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015, întrucât încheierile de respingere şi reexaminare au fost emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 4 la data de 22 ianuarie 2015, respectiv 19 februarie 2015, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2015.

14. Prin urmare, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât acestea continuă să producă efecte juridice în cauză în sensul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

15. În opinia instanţei de judecată, autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 77i alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate.

17. Prin această decizie, Curtea a efectuat testul de proporţionalitate dezvoltat în jurisprudenţa sa şi a constatat, la paragraful 37, că măsura legislativă criticată, astfel cum a fost reglementată, nu apare ca păstrând un just echilibru cu scopul legitim urmărit din perspectiva relaţiei existente între interesul general invocat şi cel individual. Curtea a mai reţinut că, prin condiţionarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin actul de adjudecare de îndeplinirea de către o altă persoană a obligaţiei de plată a impozitului datorat, legiuitorul a încălcat această condiţie de rezonabilitate şi a afectat în mod direct dreptul de proprietate al adjudecatarului (paragraful 40). De asemenea, a reţinut că statul are nu doar obligaţia negativă de a nu adopta măsuri care să afecteze proprietatea, ci şi obligaţia pozitivă de a asigura, cu alte cuvinte, de a garanta dreptul de proprietate privată. Prin urmare, textul constituţional al art. 44 determină, pe lângă obligaţia negativă a legiuitorului de a nu interveni printr-o dispoziţie legislativă de stabilire a unei condiţii excesive, în sensul de a împiedica titularul dreptului de proprietate de a se bucura de plenitudinea dreptului său, şi o obligaţie pozitivă a acestuia de a asigura valorificarea acestui drept şi de a proteja titularul dreptului de proprietate. Curtea a constatat că, din contră, legiuitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia negativă de a nu interveni în dreptul de proprietate privată. În consecinţă, Curtea a reţinut că, prin nerespectarea principiului proporţionalităţii, s-a afectat însăşi substanţa dreptului de proprietate, măsura neputând fi calificată ca una de stabilire a conţinutului şi limitelor dreptului de proprietate, în sensul art. 44 alin. (1) din Constituţie.

18 Distinct de cele arătate, prezenta cauză se referă la o situaţie în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească, instanţa de judecată - autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, solicitând Curţii Constituţionale să declare neconstituţionalitatea textului legal criticat şi pentru ipoteza referitoare la dobândirea unui imobil printr-o hotărâre judecătorească.

19. Cu privire la această solicitare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, paragraful 42, a constatat că, „având în vedere ansamblul reglementării normative a art. 771 alin. (6) din Codul fiscal din care face parte şi norma legală criticată, pentru identitate de raţiune, cele statuate în prezenta decizie se aplică mutatis mutandis şi în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin hotărâre judecătorească”.

20. Curtea apreciază că soluţia din Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, în virtutea considerentului 42, se aplică mutatis mutandis şi în privinţa hotărârilor judecătoreşti, astfel încât nu există niciun motiv pentru constatarea neconstituţionalităţii soluţiei legislative criticate, ci, din contră, în aceste condiţii, interpretarea textului art. 771 alin. (6) teza finală din Codul fiscal, inclusiv în privinţa hotărârilor judecătoreşti, trebuie realizat ţinând cont de soluţia de principiu stabilită de Curtea Constituţională. Rezultă că, în cauză, se pune problema interpretării textului criticat prin prisma deciziei Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 697 din 27 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 905 din 7 decembrie 2015), activitate ce ţine de sfera de competenţă a organelor administrative şi judecătoreşti. Este vorba de un efect specific al deciziilor Curţii Constituţionale (cu privire la valenţa acestei noţiuni, a se vedea şi Decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 16 iunie 2013), şi nu o aplicare prin analogie a acesteia.

21. Aşadar, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea verifică conformitatea prevederilor legale criticate cu dispoziţiile şi principiile Constituţiei, neintrând în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţe, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege*

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă în Dosarul nr. 18.124/4/2015.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 430

din 21 iunie 2017

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

1. Pe rol se află soluţionarea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, sesizare formulată de un număr de 91 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Uniunii Salvaţi România.

2. Sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 6.647 din 29 mai 2017 şi constituie obiectul Dosarului nr. 1.868C/2017.

3. În motivarea sesizării de neconstituţionalitate se arată că, prin abrogarea art. 9 alin. (2) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, interdicţia investigării parlamentare a activităţii instituţiilor şi persoanelor din cadrul puterii judecătoreşti a fost eliminată, creându-se, astfel, condiţiile audierii magistraţilor de către comisiile comune de anchetă constituite în cadrul Parlamentului. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, orice dispoziţie regulamentară care ar implica posibilitatea citării unui judecător în faţa unei comisii parlamentare de anchetă încalcă evident dispoziţiile constituţionale care stabilesc, chiar dacă implicit, separaţia puterilor în stat şi, desigur, independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii [Decizia nr. 45 din 17 mai 1994]. Se mai citează Decizia Curţii Constituţionale nr. 46 din 17 mai 1994, potrivit căreia referirea la orice persoană, indiferent că are sau nu are o calitate oficială, este neconstituţională, întrucât excedează limitele controlului parlamentar ce se poate exercita, în principal, asupra Guvernului şi serviciilor publice, dar nu asupra Preşedintelui României, cu excepţia cazurilor expres reglementate prin Constituţie, şi nici asupra judecătorilor.

4. Singurele modalităţi legale de discutare în Parlament a activităţii Ministerului Public sunt prevăzute la art. 79 şi 88 din Legea nr. 304/2004, conform cărora Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor, acesta din urmă având obligaţia de a prezenta Parlamentului concluziile asupra respectivului raport.

5. Invocându-se art. 102 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, conform căruia dispoziţiile acestuia se completează cu prevederile aplicabile din regulamentele proprii ale celor două Camere, abrogarea art. 9 alin. (2) trebuie coroborată cu recenta abrogare a art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, prin care se interzicea comisiilor parlamentare să investigheze fapte sau activităţi cercetate de instituţii judiciare sau aflate pe rolul instanţelor de judecată. Articolul respectiv reprezenta o veritabilă consacrare a principiului separaţiei puterilor în stat, obiectivul său fiind acela de a nu permite puterii legiuitoare să se substituie în atribuţiile specifice puterii judecătoreşti. Practic, se recunoştea autoritatea deplină a Ministerului Public şi a instanţelor de a investiga potenţialele infracţiuni şi de a se pronunţa asupra raporturilor juridice litigioase, considerându-se că, dacă o anumită faptă sau situaţie ajungea să facă obiectul unei cercetări în justiţie, analizarea acesteia în paralel de către comisiile parlamentare nu se mai justifica şi putea obstrucţiona ancheta organelor competente, reprezentând un impediment în calea aflării adevărului şi un mijloc de presiune asupra instituţiilor judiciare. Mai mult decât atât, acelaşi text normativ prevedea, la alin. (2), că deschiderea unei proceduri judiciare în legătură cu faptele sau activităţile care constituiau obiectul anchetei parlamentare conducea la încetarea de drept a acesteia din urmă, ceea ce poate fi interpretat inclusiv ca o consecinţă logică a faptului că sesizarea autorităţilor competente reprezintă însăşi raţiunea promovării unui asemenea demers, orice alte urmări fiind excluse. Astfel, în condiţiile în care justiţia decide să acţioneze anterior constituirii comisiei parlamentare de anchetă sau înainte ca aceasta să finalizeze cercetările, nu mai subzistă nicio justificare legală pentru constituirea comisiei sau, după caz, continuarea investigaţiei deja începute. Prin abrogarea art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor s-a deschis calea desfăşurării simultane a anchetelor parlamentare şi judiciare având acelaşi obiect, precum şi a constituirii unor dosare de anchetă separate (parlamentare şi penale), nefiind exclusă ipoteza ca deputaţii să adopte concluzii diametral opuse în raport cu cele reţinute de Ministerul Public sau instanţele de judecată.

6. Această împrejurare, coroborată cu instituirea unei obligaţii erga omnes de cooperare cu comisia parlamentară, care va permite audierea, în paralel, a tuturor persoanelor implicate (inculpaţi, suspecţi, martori etc.), atât de către Parlament, cât şi de către procurori sau judecători, constituie o vădită subminare a autorităţii puterii judecătoreşti şi a însăşi noţiunii de justiţie imparţială şi independentă.

7. Se mai arată că, din modul de redactare a modificărilor regulamentare propuse, obiectul activităţii comisiei de anchetă este „aflarea adevărului”, ceea ce indică intenţia iniţiatorilor de a atribui parlamentarilor competenţe jurisdicţionale specifice instanţelor judecătoreşti, cărora le este negată, astfel, autoritatea exclusivă în ceea ce priveşte cercetarea şi stabilirea situaţiilor de fapt. Se mai precizează că textul nou introdus al art. 9 alin. (34) din Regulament, reglementând faptul că refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei poate fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală, este neconstituţional, întrucât sesizarea acestor organe nu se poate realiza pentru infracţiuni inexistente în Codul penal, acesta reglementând doar infracţiunile de obstrucţionare a justiţiei şi tăinuire.

8. Se mai indică faptul că, în cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, însă, omisiunea sesizării, astfel cum este reglementată în Codul penal, se referă o omisiunea sesizării organelor de urmărire penală, şi la comisiile parlamentare de anchetă.

9. Prin urmare, se consideră că alineatele prin care comisiile parlamentare de anchetă sunt abilitate să sesizeze organele de urmărire penală în cazul refuzului de cooperare al persoanelor convocate sunt neconstituţionale în măsura în care s-ar interpreta ca reprezentând consacrări legislative ale includerii acestor fapte în sfera licitului penai. Se mai arată că o asemenea posibilitate este exclusă, invocându-se, în acest sens, Decizia nr. 474 din 28 iunie 2016, prin care s-a reţinut c㠄Regulamentul Camerei Deputaţilor/Senatului nu poate cuprinde reguli de fond ce ţin de domeniul legilor, ci doar reguli de procedură pentru realizarea acestora. Aşadar, din moment ce Regulamentul Camerei Deputaţilor/Senatului este o hotărâre care reglementează organizarea internă şi proprie a Camerei, prevederile sale nu pot stabili drepturi şi obligaţii decât pentru deputaţi, precum şi pentru autorităţile, demnitarii şi funcţionarii publici, în funcţie de raporturile constituţionale pe care le au cu Camera/Senatul. Ca atare, prin Regulamentul Camerei Deputaţilor/Senatului nu se pot stabili drepturi şi obligaţii în sarcina unor subiecte de drept din afara Camerei Deputaţilor/Senatului1.

10. Având în vedere cele expuse, se apreciază că hotărârea contestată încalcă art. 1 alin. (4), art. 124 alin. (3) şi art. 134 alin. (2) din Constituţie.

11. Se mai indică faptul că obligaţia de a prezenta informaţiile şi documentele cerute de comisia de anchetă, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţie nu incumbă persoanelor care nu fac parte din Guvern şi celelalte organe ale administraţiei publice. Cu toate acestea, alin. (33) şi (34) introduse la art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului instituie o obligaţie erga omnes de cooperare cu comisiile parlamentare de anchetă, constând în furnizarea tuturor informaţiilor solicitate şi predarea oricăror documente sau mijloace de probă care ar putea fi utile în cadrul investigaţiei. Or, aceste obligaţii impuse cu caracter erga omnes contravin Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45 din 17 mai 1994, în accepţiunea căreia regulamentele parlamentare nu pot stabili drepturi şi obligaţii decât pentru deputaţi, precum şi pentru autorităţile, demnitarii şi funcţionarii publici, în funcţie de raporturile constituţionale pe care le au cu Parlamentul.

12. Având în vedere cele expuse, se apreciază că hotărârea contestată încalcă art. 111 alin. (1) din Constituţie.

13. În conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru a comunica punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

14. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale, cu Adresa nr. 2/5.820 din 14 iunie 2017, punctul de vedere ăl Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, prin care se apreciază că sesizarea de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

15. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţie se arată că reglementarea unor dispoziţii cu caracter general referitoare la activitatea comisiilor de anchetă nu transformă automat activitatea comisiei de anchetă, care are caracter exclusiv politic, într-o activitate jurisdicţională, prin care să judece şi să se pronunţe asupra eventualelor litigii. Expresie a dispoziţiilor constituţionale ale art. 64 alin. (1), autonomia regulamentară de dare beneficiază cele două Camere ale Parlamentului conferă acestora dreptul de a dispune cu privire la propria organizare şi instituire a procedurilor de desfăşurare a activităţilor parlamentare, operând în cadrul limitelor stabilite de Legea fundamentală, în scopul îndeplinirii atribuţiilor constituţionale ale Parlamentului, autoritate reprezentativă prin care poporul român îşi exercită suveranitatea naţională.

16. Competenţa Camerelor Parlamentului de a organiza comisii de anchetă este prevăzută de legiuitorul constituant la art. 64 alin. (4) din Constituţie. Cu privire la reglementarea activităţii comisiilor de anchetă se arată că instanţa constituţională a statuat ca aceasta poate fi dezvoltată prin legi „în accepţiunea de acte juridice ale Parlamentului”, potrivit considerentelor Deciziei nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, prevăzând că se pot stabili drepturi şi obligaţii şi în sarcina altor subiecte de drept din afara Camerei Deputaţilor nu numai în sarcina Guvernului şi a celorlalte organe ale administraţiei publice,

17. Sub aspectul conţinutului normativ, noile prevederi instituie modalităţi de exercitare a controlului Parlamentului asupra activităţii Guvernului şi a celorlalte organe ale administraţiei publice, ca expresie a dispoziţiei art. 111 alin. (1) teza întâi din Constituţie. Din punct de vedere juridic, acţiunea comisiei de anchetă de sesizare a conducătorului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice centrale în care îşi desfăşoară activitatea persoana citată care a refuzat nemotivat să dea curs solicitării comisiei de anchetă nu poate fi echivalată activităţii organelor de jurisdicţie ori a conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale în care îşi desfăşoară activitatea persoana citată, după caz. Doar acestea din urmă pot stabili, conform situaţiei de drept şi de fapt, răspunderea administrativă, materială, disciplinară sau penală a persoanei cu privire la care se face sesizarea.

18. Cu privire la categoriile de persoane care nu lucrează în cadrul Guvernului sau al celorlalte organe ale administraţiei publice, comisia de anchetă poate sesiza organele de urmărire penală şi doar acestea din urmă pot stabili, conform situaţiei de drept şi de fapt, răspunderea juridică a persoanei cu privire la care se face sesizarea.

19. Se mai invocă Decizia nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, prin care s-a subliniat absenţa caracterului jurisdicţional al activităţii desfăşurate de comisiile de anchetă parlamentară.

20. Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstituţionalitate, punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile regulamentare criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

21. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. c) din Constituţie şi ale art. 1, art. 10, art. 27-28 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra sesizării de neconstituţionalitate.

22. Obiectul controlului de constituţionalitate îl constituie dispoziţiile Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, care au următorul cuprins:

„1. Articolul 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se abrogă.

2. După alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

«(31) în vederea audierii, comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administratei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.

(32) în cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(33) Comisia parlamentară poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de

natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde şi în scris comisiei de anchetă parlamentară, furnizând informaţiile solicitate, sau poate transmite prin postă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile comisiei de anchetă.

(34) Refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei poate fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penal㻓.

23. Curtea reţine că, anterior acestei modificări, art. 9 avea următorul cuprins:

„(1) în condiţiile în care se consideră necesară clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-au produs evenimente sau au avut loc acţiuni cu efecte negative, precum şi pentru stabilirea concluziilor, răspunderilor şi măsurilor care se impun, la nivelul Parlamentului se pot constitui comisii de anchetă parlamentară.

(2) Comisiile de anchetă parlamentară nu pot avea ca obiect activitatea unor instituţii sau persoane care fac parte din puterea judecătorească.

(3) Comisiile de anchetă parlamentară se pot constitui la iniţiativa a cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor şi al senatorilor;

(4) Prevederile art. 8 alin. (3) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi comisiilor de anchetă parlamentară”.

24. Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate sunt cele ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 111 alin, (1) privind informarea Parlamentului, art. 124 alin. (3) privind înfăptuirea justiţiei şi art. 134 alin. (2) privind atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii.

25. Examinând sesizarea de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 146 lit. c) din Constituţie, atât sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât a fost formulată de un număr de 91 de deputaţi, cât şi al obiectului său, fiind vorba de o hotărâre de modificare şi completare a Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

26. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate raportate la art. 1 alin. (4), coroborat cu art. 124 alin. (3) şi art. 134 alin. (2), precum şi la art. 111 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că autorii sesizării formulează trei critici punctuale raportate la textele constituţionale antereferite, pe care le consideră ca fiind încălcate, întrucât ancheta parlamentară continuă chiar în cazul deschiderii unei proceduri judiciare, influenţând-o pe aceasta din

urmă, fiind obligaţi să compară în faţa acesteia şi persoane a căror activitate se desfăşoară în instituţii/autorităţi ce nu se află sub control parlamentar; se pun la dispoziţia comisiei de anchetă parlamentare instrumente cu caracter jurisdicţional; şi sunt reglementate infracţiuni prin regulamentul activităţilor comune.

27. Curtea constată că una dintre formele de control parlamentar este cea realizată prin intermediul comisiilor permanente sau de anchetă. În acest sens, art. 64 alin. (4) teza întâi din Constituţie prevede c㠄Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale”. Fiind reglementate la nivel constituţional, nici legea şi nici regulamentul parlamentar nu pot ignora această realitate constituţională. Prin urmare, aceste acte normative trebuie să le reglementeze în mod expres şi să instituie proceduri, instrumente şi mijloace suficiente, care să dea substanţă prevederii constituţionale. În analiza sesizării de neconstituţionalitate, Curtea trebuie să ţină cont de nivelul reglementării în privinţa comisiilor permanente sau de anchetă, respectiv cel constituţional, astfel încât modelarea acesteia se poate realiza numai din confruntarea cu alte principii, exigenţe şi valori de aceeaşi natură, şi anume constituţională. Prin urmare, nicio reglementare infraconstituţională nu poate ştirbi caracterul efectiv al textului constituţional referitor la controlul parlamentar realizat prin anchete parlamentare.

28. Prin urmare, determinarea conţinutului şi a limitelor conceptului de anchetă parlamentară se poate realiza numai prin coroborarea prevederilor Constituţiei; în acest context revine în sarcina Curţii Constituţionale, în calitate de garant al supremaţiei Constituţiei şi de unică autoritate de jurisdicţie constituţională, să stabilească atât conţinutul şi valenţele, cât şi raporturile în care se află textul constituţional referitor la ancheta parlamentară cu celelalte texte constituţionale.

29. Jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale a stabilit că instituirea unei comisii de anchetă reprezintă o aplicare a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din Constituţie, respectiv a principiului potrivit căruia parlamentarii sunt în serviciul poporului. Aceştia, beneficiind de legitimarea textului constituţional menţionat, trebuie Să dea dovadă de aplecare spre discutarea, dezbaterea şi rezolvarea problemelor comunităţii şi nicidecum să le ignore, e asemenea, Curtea a reţinut că nicio autoritate sau instituţie publică nu poate limita sau nega acest principiu, senatorii şi deputaţii exercitându-şi mandatul în conformitate cu interesul superior al comunităţii şi cu respectarea competenţelor strict determinate prin Constituţie [Decizia nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012]. Prin urmare, în mod conceptual, ancheta parlamentară, fiind o consecinţă directă a principiului democratic al reprezentativităţii, are drept obiectiv cercetarea, documentarea şi controlul problemelor de interes public, care, prin natura lor, sunt în mod intrinsec legate de binele comun şi de apărarea interesului naţional.

30. Prin urmare, Curtea, determinând raţiunea normativă a anchetei parlamentare, a recunoscut plenitudinea funcţiei de control a Parlamentului, stabilind, în jurisprudenţa sa expressis verbis că, pentru ca un control parlamentar să fie autentic, el trebuie să fie deplin, adică Parlamentul ţării trebuie să dispună de posibilitatea de a lua orice măsuri pentru a da consistenţă acestei plenitudini [Decizia nr. 48 din 17 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 21 mai 1994], plenitudine care, însă, trebuie exercitată cu respectarea competenţelor strict determinate de Constituţie.

31. Astfel, de principiu, controlul parlamentar vizează autorităţile şi instituţiile care se află în raporturi constituţionale specifice cu Parlamentul, potrivit titlului III, cap. IV din Constituţie, intitulat Raporturile Parlamentului cu Guvernul. În acest sens, Curtea remarcă faptul că art. 109 alin. (2) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat în jurisprudenţa sa,

prevede atribuţia exclusivă a celor trei autorităţi publice, printre care şi Camera Deputaţilor şi Senatul, de a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului, cerere care poate fi formulată atât la sesizarea unui subiect de drept (în cazul Deciziei nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 15 aprilie 2008, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) sau din oficiu [Decizia nr. 474 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 3 august 2016, paragraful 46]. Or, când se formulează o asemenea cerere din oficiu, este evident că Parlamentul o face ca urmare a funcţiei sale de control pe care o are asupra activităţii Guvernului.

32. Având, însă, în vedere că Parlamentul exercită suveranitatea naţională [art. 2 alin. (1) din Constituţie], fiind ales de către cetăţeni, drept care este organul reprezentativ suprem al poporului român [art. 61 alin. (1) din Constituţie], Curtea reţine că scopul anchetei parlamentare nu este acela de a verifica numai aspecte care intră în competenţa autorităţilor publice aflate sub control parlamentar, ci, din contră, de a lămuri, de a clarifica împrejurările şi cauzele în care s-au produs evenimentele supuse cercetării. Prin urmare, aceste comisii anchetează/verifică fapte sau împrejurări, şi nu persoane. Ele au ca finalitate constatarea existenţei sau inexistenţei faptelor pentru care a fost creată comisia prin mijloace de cercetare şi documentare parlamentară. Prin urmare, activitatea unei comisii de anchetă nu are nicio tangenţă cu o anchetă judiciară, având un obiect şi o finalitate diferite.

33. Curtea constată că textul Constituţiei menţionează expressis verbis controlul parlamentar în trei situaţii, controlul activităţii serviciilor publice de radio şi televiziune [art. 31 alin. (5)], controlul activităţii serviciilor de informaţii [art. 65 alin. (2) lit. h)] şi controlul asupra activităţii Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice [art. 111 alin. (1)], fără, însă, a se limita la acestea. Plenitudinea de competenţă a comisiilor de anchetă poate fi, însă, limitată numai prin luarea în considerare a raportului existent între reglementările constituţionale referitoare la funcţia de control a Parlamentului şi alte texte constituţionale. În acest sens, Curtea constată că, prin efectul art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 124-134 din Constituţie, judecătorii, procurorii sau membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt supuşi controlului parlamentar; în acelaşi sens, Curtea reţine că nici membrii Curţii de Conturi sau ai Curţii Constituţionale nu sunt supuşi unui asemenea control [art. 140 sau art. 142-147 din Constituţie].

34. Totuşi, independenţa funcţională pe care Constituţia o reglementează atunci când se referă la judecători, membrii Curţii de Conturi sau ai Curţii Constituţionale, nu înseamnă că aceste instituţii s-ar plasa în afara sistemului de putere instituit chiar prin Constituţie, ci faptul că membrii acestora sunt independenţi în exercitarea activităţii sau mandatului lor. Procurorii, singurii faţă de care Constituţia stabileşte controlul ierarhic, activitatea lor desfăşurându-se sub autoritatea ministrului justiţiei [art. 132 alin. (1) din Constituţie], nu fac parte din puterea judecătorească, ci din autoritatea judecătorească, însă, având în vedere strânsa lor legătură cu înfăptuirea actului de justiţie, legiuitorul constituant a ales ca Ministerul Public să nu facă parte din autoritatea executivă, drept care activitatea procurorilor, obiectivizată în instrumentarea fazei de urmărire penală sau a rolului pe care îl joacă în faza judiciară a procesului penal/civil, după caz, nu se află sub control parlamentar, desfăşurarea activităţii acestora fiind realizată sub autoritatea ministrului justiţiei [art. 132 alin. (1) din Constituţie].

35. Curtea reţine că jurisprudenţa sa recentă dezvoltă şi accentuează în mod deosebit o nouă dimensiune a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, în sensul ataşării conţinutului său normativ a principiului colaborării loiale intre Instituţiile şi autorităţile statului [a se vedea, cu titlu exemplificativ, în special, Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014, paragrafele 270 şi 286, Decizia nr. 260 din 8 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2015, paragraful 30, Decizia nr. 681 din 23 noiembrie

2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 13 decembrie 2016, paragraful 21, Decizia nr. 765 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 21 februarie 2017, paragraful 48, sau Decizia nr. 767 din 14 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 21 februarie

2017, paragraful 58]. De asemenea, întrucât normele regulamentare reprezintă instrumentele juridice care permit desfăşurarea activităţilor parlamentare în scopul îndeplinirii atribuţiilor constituţionale ale forului legislativ, ele trebuie interpretate şi aplicate cu bună-credinţă şi în spiritul loialităţii faţă de Legea fundamentală (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 209 din 7 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 22 martie 2012, Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 17 aprilie 2015, paragraful 38, sau Decizia nr. 293 din 11 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2016, paragraful 39), aşadar, tot ca o dezvoltare jurisprudenţială a dispoziţiilor art. 1 alin, (5) din Constituţie. În aceste condiţii, Curtea constată că instituţia controlului parlamentar nu trebuie izolată de principiul constituţional al colaborării loiale între instituţiile şi autorităţile statului şi de cei al loialităţii faţă de Constituţie, ci coroborată şi corelată cu acestea. Prin urmare, este evident că reprezentanţii instituţiilor trebuie să colaboreze în realizarea anchetelor parlamentare, în această formulă concretizându-se şi principiul echilibrului între puterile statului. De asemenea, Curtea mai reţine că, la rândul său, dacă o hotărâre parlamentară privind constituirea unei comisii de anchetă depăşeşte limitele constituţionale antereferite, ea poate fi supusă, în mod individual şi punctual, controlului de constituţionalitate în temeiul art. 146 lit. l) din Constituţie coroborat cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

36. Astfel, prin invitarea reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, a Curţii de Conturi sau a Curţii Constituţionale la lucrările comisiilor de anchetă se pot determina problemele sistemice cu care aceste instituţii se confruntă [funcţionare, gestiune, supraîncărcarea activităţii, insuficienţa personalului, celeritatea soluţionării cauzelor, eficienţa activităţii, criminalitate în creştere, tipologii frecvente de infracţiuni comise, probleme în privinţa restituirii imobilelor] ori soluţiile care pot fi preconizate, inclusiv prin exercitarea competenţei de legiferare a Parlamentului. Prin urmare, principiul colaborării loiale între instituţiile şi autorităţile statului presupune exercitarea cu bună-credinţă atât a competenţelor inerente funcţiei de anchetă a Parlamentului, cât şi a calităţii de reprezentant al unei instituţii publice. Subiectelor de drept care nu sunt în raporturi constituţionale cu Parlamentul, mai precis sub controlul acestora, nu li se poate impune obligaţia de a se prezenta în faţa comisiilor de anchetă în temeiul vreunui raport de subordonare sau control politic, ci numai în virtutea principiului colaborării loiale între instituţiile şi autorităţile statului.

37. De aceea, Curtea constată că reglementările constituţionale referitoare la autoritatea judecătorească, Curtea de Conturi sau Curtea Constituţională nu se opun ca, spre exemplu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul-general al României, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Curţii Constituţionale să ia parte la lucrările comisiei de anchetă. Însă, aceleaşi reglementări se opun participării persoanelor care compun aceste autorităţi în faţa comisiilor de anchetă în legătură cu activitatea lor jurisdicţională, judiciară, de urmărire penală sau de audit, după caz.

38. Prin prisma celor de mai sus este evident că activitatea unei comisii de anchetă nu are nicio tangenţă cu o anchetă judiciară. Găsirea soluţiilor optime pentru buna funcţionare a instituţiilor statului, descoperirea/analiza/evaluarea/determinarea cauzelor unor evenimente importante în viaţa statului, prezentarea acestora publicului, transparenţa informaţiilor obţinute, dezbaterea acestora, remedierea deficienţelor funcţionale/sistemice constatate sunt tot atâtea elemente care caracterizează şi, în acelaşi timp, diferenţiază ancheta parlamentară de ancheta penală. Aşadar, nu există niciun motiv pentru care ancheta parlamentară trebuie să înceteze atunci când este demarată o anchetă judiciară. În caz contrar, de multe ori unele subiecte de interes general ar rămâne într-o sferă lipsită de vizibilitate pentru societate, pe motiv că în curs s-ar afla o anchetă judiciară, ceea ce este inacceptabil într-o societate democratică în care informaţiile care privesc comunitatea, fiind de interes general, trebuie aduse la cunoştinţa publică, informarea corectă a cetăţenilor fiind un deziderat al statului de drept. Mai mult, Curtea reţine că o procedură judiciară penală are în prima sa fază un caracter nepublic, iar, ulterior, în faza de cameră preliminară şi judecată se realizează publicitatea procedurii judiciare penale, fără, însă, ca aceasta să îi asigure o vizibilitate publică atât de intensă precum o procedură parlamentară. Ele sunt proceduri cu natură juridică diferită, se pot exercita în paralel şi nu se exclud una pe alta. Curtea mai reţine şi faptul că există teme de larg interes public, care niciodată nu ar putea face obiectul unei anchete parlamentare pe motiv că există proceduri judiciare în curs [defrişarea pădurilor, retrocedarea unor bunuri imobile, Revoluţia din 1989, poluarea apelor, colectarea deşeurilor, traficul de fiinţe vii, furtul din conductele de petrol, cauzele evaziunii fiscale etc.]r ceea ce este inadmisibil,

39. De asemenea, Curtea observă că, în urma adoptării noului Cod de procedură penală, deschiderea unei proceduri judiciare se realizează potrivit art. 305 alin. (1) din Codul de procedură penală, conform căruia „când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut1. De asemenea, art. 305 alin. (3) din acelaşi cod prevede c㠄atunci când există probe din care Să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect”. Cu alte cuvinte, orice anchetă judiciară penală presupune ab initio declanşarea unei urmăriri penale în rem. În accepţiunea autorilor sesizării de neconstituţionalitate, ori de câte ori se declanşa o anchetă parlamentară, aceasta ar fi încetat imediat ce ar fi fost depus un act de sesizare al organului de urmărire penală şi s-ar fi început urmărirea penală în rem. Astfel, se ajungea la golirea de conţinut a demersului parlamentar atunci când era sesizat organul de urmărire penală [prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege] sau dacă acesta se sesiza din oficiu. Or, o asemenea abordare şi înţelegere simplistă a anchetei parlamentare nu pot fi acceptate. Controlul parlamentar exercitat prin intermediul comisiilor, fie ele permanente sau speciale ad-hoc de anchetă, nu poate fi considerat ca fiind doar o funcţie decorativă pe care Parlamentul ar exercita-o. De altfel, Curtea reţine că încetarea anchetei parlamentare într-o atare situaţie nici măcar nu era expres normativizată în textul art. 9 din Regulament în varianta redacţională anterioară celei supuse analizei controlului de constituţionalitate, ea fiind dedusă din norma de trimitere cuprinsă la art. 102 din Regulament coroborată cu art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

40. Prin urmare, Curtea constată că natura juridică diferită a celor două categorii de anchete nu le face incompatibile, ci ele pot coexista în ideea unei cooperări şi colaborări loiale între instituţiile statului, chiar dacă acelaşi segment al realităţii este cercetat şi documentat. De aceea, nu este nici necesară şi nici de dorit încetarea anchetei parlamentare în condiţiile demarării unei anchete judiciare, astfel încât, din această perspectivă, nu se poate reţine încălcarea art. 1 alin. (4) din Constituţie.

41. Cu privire la caracterul jurisdicţional al anchetei parlamentare, Curtea a explicat, prin Decizia nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 noiembrie 2009, că aceste comisii de anchetă nu au un caracter jurisdicţional. Ele nu au abilitarea constituţională sau regulamentară să se pronunţe asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei unei persoane, ci sunt expresia controlului parlamentar. Astfel cum s-a arătat, scopul lor este acela de a lămuri, de a clarifica împrejurările şi cauzele în care s-au produs evenimente sau au avut loc acţiuni cu efecte negative, precum şi stabilirea concluziilor şi măsurilor ce se impun. Este, prin urmare, de forţa evidenţei faptul că aceste comisii anchetează/verifică fapte sau împrejurări, şi nu persoane. Ele au ca scop constatarea existenţei sau inexistenţei faptelor pentru care a fost creată comisia de anchetă, fără a stabili cu titlu de certitudine răspunderea administrativă, materială, disciplinară sau penală a vreunei persoane.

42. Aceste comisii nu au competenţa de a da un verdict prin care se constată vinovăţia unei persoane, ci doar constată o stare de fapt şi fac propuneri/recomandări în raportul pe care îl întocmeşte comisia de anchetă cu privire la situaţia de fapt anchetată, indicându-se, astfel, concluziile la care a ajuns pe baza actelor şi documentelor pe care le-a consultat şi a audierilor efectuate. Chiar dacă o comisie de anchetă îşi depăşeşte atribuţiile, „verdictele” sale nu pot avea o finalitate juridică, votul final asupra constatărilor comisiei de anchetă dându-se în plenul respectivei Camere, fiind, deci, un vot politic. Compunerea comisiilor de anchetă, de asemenea, nu poate fi motiv de calificare ca jurisdicţională a activităţii lor. Faptul că din acestea fee parte şi cei ce au solicitat înfiinţarea comisiei nu are nicio relevanţă, prin prisma faptului că votul final al Parlamentului este unul esenţialmente politic. În consecinţă, simplele audieri de persoane, modalităţile de citare/invitare a persoanelor, respectiv propunerile din raportul comisiei de anchetă nu califică activitatea acesteia ca fiind una jurisdicţională. Se reţine, deci, că activitatea de anchetă priveşte lămurirea unor chestiuni de

ordine publică, fără a da verdicte şi fără a angaja răspunderea penală sau materială a vreunei persoane.

43. În acest context, Curtea constată că textul criticat realizează o evidentă distincţie, pe de o parte, între persoanele care trebuie să se prezinte în faţa comisiilor de anchetă în considerarea faptului că activitatea instituţiilor/autorităţilor din care fac parte sunt sub control parlamentar şi care sunt citate în acest sens şi, pe de altă parte, persoanele care sunt invitate, respectiv cele care reprezintă, în virtutea funcţiei lor de conducere autorităţi/instituţii publice ce nu se află sub control parlamentar, care, În considerarea principiului colaborării loiale Intre instituţiile/autorităţile statului, au obligaţia să ia parte la lucrările comisiei în toate cazurile şi Indiferent de obiectul anchetei parlamentare sau alte persoane, care, spre exemplu, pot să nu aibă nicio tangenţă cu instituţiile statului, caz în care participarea acestora este la latitudinea lor.

44. Noile reglementări pun la dispoziţia comisiei de anchetă anumite mijloace procedurale care să contribuie la caracterul efectiv şi eficient al anchetei parlamentare. Este firesc ca persoana citată să se prezinte şi să răspundă solicitărilor comisiei; constatarea şi stabilirea abaterilor disciplinare sunt, însă, de resortul exclusiv al titularului acţiunii disciplinare în cazul în care persoana citată nu îşi îndeplineşte aceste din urmă obligaţii, comisia de anchetă neputând avea o asemenea competenţă. Prin urmare, sesizarea organului de urmărire penală are în vedere constatările comisiei de anchetă referitoare la faptul că funcţionarul public avea cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în care îşi îndeplineşte sarcinile, a omis sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală. Aşadar, nu fapta persoanei citate de a răspunde la solicitările comisiei constituie infracţiune, ci omisiunea sesizării organelor de urmărire penală, conform art. 267 din Codul penal.

45. De asemenea, refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei nu constituie infracţiune, organele de urmărire penală nefiind sesizate pentru acest refuz, ci, în urma coroborării datelor existente, comisia poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. Nu în ultimul rând, Curtea observă că şi în lipsa acestui text regulamentar, comisia putea să sesizeze organele de urmărire penală, astfel încât acesta are mai degrabă un caracter declarativ decât novator.

46. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. c) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A c), al art. 27 alin. (1) şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate formulată şi constată că dispoziţiile Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului sunt constituţionale.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică preşedintelui Camerei Deputaţilor, preşedintelui Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite înscrişi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin achită în luna august 2017 salariile aferente lunii iulie 2017, la datele stabilite în aceasta.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 august 2017.

Nr. 1.441.

 

ANEXĂ

 

LISTA

eşalonării pe zile a plăţii salariilor aferente lunii iulie 2017 pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice subordonate

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

14

Ministerul Afacerilor Externe

11

15

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

11

18

Ministerul Apărării Naţionale

10

19

Ministerul Afacerilor Interne

11

20

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

11

21

Ministerul Tineretului şi Sportului

11

25

Ministerul Educaţiei Naţionale

11

26

Ministerul Sănătăţii

11

27

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

11

30

Agenţia Naţională de Integritate

11

31

Serviciul Român de Informaţii

11

32

Serviciul de Informaţii Externe

11

33

Serviciul de Protecţie şi Pază

11

34

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

11

37

Academia Română

11

38

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

11

58

Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei

11

61

Ministerul Cercetării şi Inovării

11

64

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

11

3

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

11

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţa energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a), ale art. 3 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (11) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şeful Departamentului pentru eficienţă energetică emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 şi 25 bis din 13 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul deciziei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie”

2. Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice, prevăzut în anexa nr. 1 la decizie, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) În titlul regulamentului şi în tot cuprinsul acestuia termenul „agreere” se înlocuieşte cu termenul „agreare/autorizare”.

b) La articolul 7 litera e), termenul „avizat㔠se înlocuieşte cu termenul „aprobată”.

c) Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Programa analitică a cursurilor de specialitate este aprobată de către ANRE-DEE după consultarea Societăţii auditorilor şi managerilor energetici din România şi se publică pe pagina de internet a ANRE.”

d) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10- - Documentele prezentate la art. 7 sunt analizate de către Comisia de atestare a managerilor energetici, numită prin decizie a şefului DEE. Comisia propune şefului DEE avizul favorabil sau refuzul de aviz, după caz. Avizul este valabil numai pentru perioada în care sunt respectate cerinţele art. 6, în caz contrar acesta se retrage.”

e) Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Condiţiile obţinerii atestatului de manager energetic şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice”.

f) La articolul 14 alineatul (2), la nr. crt. 1 „Manager energetic pentru industrie”, în coloana „Pregătirea profesională şi specializarea”, după specializarea „ingineria materialelor” se introduce o nouă specializare „- ştiinţe inginereşti aplicate, specializarea Informatica industrială”.

g) La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

,,(31) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor care au obţinut atestatul de manager energetic conform regulamentelor anterioare şi care sunt eligibile în vederea obţinerii unui nou atestat de manager chiar dacă specializarea facultăţii absolvite de acestea nu se regăseşte în tabelul de la alin. (2).”

h) La articolul 14 alineatul (4), termenul „agreării” se înlocuieşte cu termenul „agreării/autorizării”.

i) Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Procedura de atestare a managerilor energetici şi agreare/autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice”.

j) La articolul 15 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, retragerea sau eliberarea duplicatului atestatului de manager energetic;

b) acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, retragerea sau eliberarea duplicatului autorizaţiei de societăţi prestatoare de servicii energetice;”.

k) La articolul 15 alineatul (1), literele c)-g) se abrogă.

l) La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele atestării managerilor energetici sau agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice se numeşte prin decizie a şefului ANRE-DEE. Refuzul acordării atestatului sau autorizaţiei se motivează, precizându-se căile legale de atac.”

m) La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Termenul de completare a documentaţiei de către solicitanţi este de 30 de zile de la data primirii notificării din partea ANRE-DEE.”

n) La articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) denumirea societăţii prestatoare de servicii energetice, adresa acesteia, numărul şi tipul autorizaţiei, data până la care este valabilă aceasta, date de contact (telefon, fax şi adresă e-mail), numele şi prenumele managerului energetic atestat, numărul atestatului acestuia, tipul atestatului (pentru industrie sau localităţi), data până la care este valabil acesta;”.

o) La articolul 18 alineatul (1), literele b), d), f) şi h) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

d) documente în original sau copie certificată, emise în condiţiile legii, din care să rezulte vechimea în activitatea de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 14 alin. (2). Adeverinţele de vechime în muncă vor fi prezentate în original, adeverinţele generate de aplicaţia informatică Registrul general de evidenţă a salariaţilor - REVISAL se prezintă semnate de persoane împuternicite în acest sens, cartea de muncă se prezintă în copie legalizată;

.............................................................................................................................

f) memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi proiectelor elaborate personal sau în colaborare, semnat de către solicitant;

.............................................................................................................................

h) cazier judiciar în original;”.

p) La articolul 18 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;”.

q) La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul ( 61), cu următorul cuprins:

„(61) Criteriile de acordare a punctajului şi baremul de punctare pentru proiectul de management energetic pentru industrie sunt prevăzute în anexa nr. 31”.

r) La articolul 18, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) în cadrul Interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice ale candidaţilor pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) abilităţile şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) modul de gestionare a situaţiilor neprevăzute;”.

s) La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) în cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice ale candidaţilor pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 18 alin. (81).”

ş) La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Criteriile de acordare a punctajului şi baremul de punctare a proiectului de management energetic pentru localităţile cu peste 20.000 locuitori sunt prevăzute în anexa nr. 41

t) Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Rezultatele atestării se publică pe pagina de internet a ANRE-DEE.

(2) Contestaţiile cu privire la rezultatele atestării prevăzute la art. 18 şi 19 se depun la ANRE-DEE în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor şi se soluţionează de către o comisie numită în acest scop, în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Rezultatele contestaţiilor se publică pe pagina de internet a ANRE-DEE şi se comunică în scris solicitanţilor.

(4) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele contestaţiilor se pot adresa instanţelor de contencios administrativ, conform legii.”

ţ) La Capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de agreare/autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice”

u) La articolul 21, partea introductivă şi literele a), b), f) şi g) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice persoana juridică prezintă următoarele documente:

a) cerere de solicitare a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

f) copia certificată «conform cu originalul» a contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul persoanei juridice solicitante;

g) cazierul judiciar al persoanei juridice solicitante a autorizaţiei;”.

v) La articolul 21 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) o pagină de titlu, cu menţiunea «Dosar pentru obţinerea autorizaţiei ca societate prestatoare de servicii energetice», numele persoanei juridice solicitante, data solicitării;”.

w) Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Rezultatele agreării/autorizării se publică pe pagina de internet a ANRE-DEE.

(2) Contestaţiile cu privire la neacordarea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice se depun la ANRE-DEE în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor şi se soluţionează de către o comisie numită în acest scop în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Rezultatele contestaţiilor se publică pe pagina de internet a ANRE şi se comunică în scris solicitanţilor.”

x) La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Managerii energetici pentru localităţi pot desfăşura activitatea pentru care au fost atestaţi de către ANRE şi în cadrul serviciilor de specialitate din localităţile cu mai puţin de 20.000 locuitori, iar managerii energetici din industrie pot desfăşura activitatea pentru care au fost atestaţi de către ANRE şi în cadrul serviciilor de specialitate de la operatorii economici care înregistrează anual un consum de energie mai mic de 1.000 tone echivalent petrol.”

y) Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Acordarea atestatului de manager energetic şi a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice”.

z) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pe baza procesului-verbal al Comisiei de atestare, ANRE-DEE acordă atestatul de manager energetic sau autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice sau refuză acordarea acestora. Rezoluţiile Comisiei se publică pe pagina de internet a ANRE.

(2) Perioada de valabilitate a atestatului de manager energetic şi a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice este de 3 ani de la data acordării acestora.

(3) Atestatul îşi menţine valabilitatea şi În cazul în care posesorul îşi schimbă locul de muncă la un alt operator economic, la o altă autoritate locală, la o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau dobândeşte statutul de PFA.

(4) Pentru solicitanţii care au obţinut atestatul de manager energetic sau autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice ANRE emite facturi pentru tariful corespunzător solicitării.

(5) Atestatul şi autorizaţia sunt eliberate în termen de 30 de zile de la data transmiterii dovezii plăţii tarifului de atestare sau agreare/autorizare, după caz.

(6) Atestatul are forma prevăzută în anexa nr. 6 şi este eliberat împreună cu condiţiile-cadru de valabilitate prevăzute în anexa nr. 61.

(7) Autorizaţia are forma prevăzută în anexa nr. 62 şi este eliberată împreună cu condiţiile-cadru de valabilitate prevăzute în anexa nr. 63.

(8) ANRE-DEE refuză acordarea atestatului de manager energetic în următoarele situaţii:

a) documentaţia depusă de solicitant în vederea obţinerii atestatului de manager energetic nu este în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) solicitantul a suferit condamnări penale pentru fapte ce au legătură cu activitatea de specialitate desfăşurată în calitate de manager energetic, consemnate în cazierul judiciarul judiciar;

c) solicitantul nu a îndeplinit condiţiile de promovabilitate prevăzute la art. 18 sau 19, după caz.

(9) ANRE-DEE refuză acordarea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice în următoarele situaţii:

a) documentaţia depusă de solicitant în vederea obţinerii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nu este în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) solicitantul a suferit condamnări penale pentru fapte ce au legătură cu activitatea de specialitate, consemnate în cazierul judiciar.

(10) Decizia privind refuzul acordării atestatului de manager energetic sau a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice poate fi contestată în termen de 3 zile de la data comunicării; răspunsul ANRE-DEE la contestaţie se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia.”

aa) Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Modificarea atestatului de manager energetic.

Modificarea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice”

bb) La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt consemnate în Registrul de evidenţă a managerilor energetici pe baza unei cereri de solicitare a consemnării modificărilor intervenite şi a documentelor doveditoare în acest sens.”

cc) La articolul 25 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) copia certificată «conform cu originalul» a contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul operatorului economic în cauză, la data solicitării modificării intervenite;”

dd) La articolul 25 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins;

„e) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de modificare a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice.”

ee) La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Tariful de modificare a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.”

ff) Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic.

Prelungirea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice”

 

gg) La articolul 26 alineatul (2), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cerere de prelungire prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii atestatului, întocmită conform anexei nr. 7;

.............................................................................................................................

b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului, semnat de către solicitant.”

hh) După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani.

(2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se aprobă prin decizie a şefului ANRE-DEE, la propunerea scrisă a Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de prelungire prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 8;

b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de prelungire a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice;

c) autorizaţia deţinută, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar local;

d) copia certificată «conform cu originalul» a contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul persoanei juridice solicitante;

e) raportul referitor la contractele de management energetic încheiate în perioada de după obţinerea autorizaţiei, cu prezentarea activităţilor desfăşurate în domeniul eficienţei energetice al cărui model este prezentat în anexa nr. 9.

(3) Documentele menţionate la alin. (2) se prezintă îndosariate, în ordinea prevăzută în prezentul regulament şi vor fi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu menţiunea «Dosar pentru solicitarea obţinerii prelungirii valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice», denumirea persoanei juridice solicitante, data solicitării;

b) o pagină de «Cuprins», conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (2).”

ii) Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Managerii energetici atestaţi care au încheiat contracte de management energetic în calitate de PFA, precum şi societăţile care au obţinut autorizaţia de societăţi prestatoare de servicii energetice au obligaţia de a transmite la ANRE-DEE, până la data de 30 ianuarie a anului următor, un raport referitor la contractele de management energetic încheiate în anul anterior, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Raportul referitor la contractele de management energetic menţionat la alin. (1) va fi însoţit de formularele de apreciere a activităţii privind managementul energetic desfăşurate de societatea prestatoare de servicii energetice cu care operatorii economici încheie contracte de management energetic, completate conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(3) Raportul se transmite pe suport hârtie şi în format electronic.”

jj) Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Plata tarifului de atestare ca manager energetic, agreare/autorizare ca societate prestatoare de servicii energetice şi a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic sau autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice”

kk) Articolele 28-30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Cererea privind solicitarea: atestatului de manager energetic, prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic, agrearea/autorizarea ca societate prestatoare de servicii energetice sau prelungirii valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de ANRE-DEE, având la bază tarifele în vigoare, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 29. - (1) Suma achitată ca tarif de analiză a documentaţiei se deduce din tariful de atestare ca manager energetic, tariful de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic, tariful de agreare/autorizare ca societate prestatoare de servicii energetice, tariful de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice, după caz, iar diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de către ANRE.

(2) Documentaţia prevăzută la art. 18, 19, 21, 25, 26 şi 261 se depune în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii, dar cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii atestatului sau autorizaţiei în cazul prelungirii acestora; în caz contrar ANRE-DEE respinge solicitarea, notificând persoana fizică sau juridică în acest sens.

Art. 30. - (1) Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză a documentaţiei nu se restituie în cazul în care:

a) în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE-DEE se constată că nu sunt îndeplinite prevederile prezentului regulament;

b) solicitantul nu se prezintă la interviul la care a fost convocat cu excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de 3 zile lucrătoare de la data înştiinţării;

c) solicitantul nu obţine minimum 7,5 puncte la notarea proiectului de management energetic;

d) solicitantul nu obţine minimum 7,5 puncte rezultate ca medie între punctajul obţinut la proiectul de management energetic şi punctajul obţinut la interviu.”

ll) Titlul capitolului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IX

Suspendarea şi retragerea atestatului de manager energetic, suspendarea şi retragerea autorizaţiei de societăţii prestatoare de servicii energetice şi eliberarea duplicatului”

mm) La articolul 31, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:

„(13) La retragerea atestatului unui manager energetic angajat al unei societăţi prestatoare de servicii energetice, ANRE-DEE transmite o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei acesteia, dacă în condiţiile date, societatea în cauză nu mai are angajat un alt manager energetic.

(14) Societatea prestatoare de servicii energetice care a primit o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei notifică ANRE-DEE cu privire la situaţia managerilor energetici angajaţi în termen de 10 zile de la data comunicării înştiinţării de suspendare.”

nn) La articolul 32, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Suspendarea autorizaţiei acordate societăţii prestatoare de servicii energetice se dispune pentru o perioadă de maximum 90 de zile de către Comisia de atestare în una dintre următoarele situaţii:

a) la încetarea contractului de muncă al managerului energetic atestat de către ANRE-DEE, angajat al societăţii, în situaţia în care societatea are un singur manager energetic angajat;

b) la retragerea atestatului de manager energetic al persoanei fizice angajate a societăţii în cauză, în situaţia în care societatea are un singur manager energetic angajat;

c) netransmiterea către Comisia de atestare a raportului anual privind contractele de management energetic, până la data de 30 ianuarie a anului următor celui analizat. Raportul se transmite pe suport hârtie şi în format electronic. Conţinutul şi modul de întocmire ale raportului sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(2) Societatea prestatoare de servicii energetice căreia i s-a suspendat autorizaţia poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.”

oo) La articolul 32, după alineatul (3) se introduc 2 noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pe perioada suspendării societatea nu poate desfăşura activitatea pentru care a primit autorizaţia.

(5) Autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice se retrage de către ANRE-DEE la 90 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare dacă în acest interval de timp situaţiile care au dus la suspendarea autorizaţiei nu au fost remediate.” pp) Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 33. - (1) Atestatul de manager energetic, decizia de prelungire a acestuia, autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice sau decizia de prelungire a acesteia pierdut/pierdută se declară nul/nulă într-un ziar local, titularul având dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat.

(2) în vederea eliberării unui duplicat al documentelor menţionate la alin. (1), solicitantul depune la ANRE-DEE următoarele documente:

a) cerere de eliberare a unui duplicat al atestatului de manager energetic, al deciziei de prelungire a acestuia, a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice sau a deciziei de prelungire a acesteia conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

b) copia cărţii de identitate a solicitantului, pentru managerii energetici sau a reprezentantului împuternicit, pentru societăţile prestatoare de servicii energetice;

c) copie de pe anunţul publicat într-un ziar local;

d) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de eliberare a unui duplicat al atestatului de manager energetic, al deciziei de prelungire a acestuia, a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice sau a deciziei de prelungire a acesteia.

(3) Tariful de eliberare a duplicatului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.”

qq) Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 34. - Activitatea managerului energetic atestat sau a societăţii prestatoare de servicii energetice care a obţinut autorizaţia va fi verificată periodic de către personalul împuternicit din cadrul ANRE pe baza Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei.”

rr) Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 37. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

ss) În cuprinsul anexei nr. 1 se elimină definiţia termenului „agreere” şi după definiţia termenului „atestare” se introduc două noi definiţii, definiţia termenului „agreare/autorizare” şi definiţia sintagmei „autorizaţie de societate prestatoare de servicii energetice”, cu următorul cuprins:

„agreare/autorizare - procedura şi activitatea desfăşurată de către ANRE-DEE privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor tehnice ale persoanelor juridice care doresc să obţină calitatea de societate prestatoare de servicii energetice, în conformitate cu prevederile regulamentului şi cu reglementările tehnice în vigoare, în scopul încheierii contractelor de management energetic

autorizaţie de societate prestatoare de servicii energetice - act ce dovedeşte competenţa tehnică a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de management energetic în baza contractelor de management energetic.”

şş) La anexa nr. 2, paragraful care urmează după propoziţia „Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 30 din regulament, sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză a documentaţiei nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise ANRE-DEE, se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului şi/sau solicitantul nu se prezintă la interviul la care a fost convocat, cu excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de 3 zile lucrătoare de la data înştiinţării, solicitantul nu obţine minimum 7,5 puncte la notarea proiectului de management energetic sau solicitantul nu obţine minimum 7,5 puncte rezultate ca medie între punctajul obţinut la proiectul de management energetic şi punctajul obţinut la interviu.”

tt) După anexa nr. 3 se introduce o noua anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

ţţ) După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

uu) Anexa nr. 5 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta decizie.

vv) După anexa nr. 6 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 61-63, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezenta decizie.

ww) Anexa nr. 7 se modifică va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta decizie.

xx) Anexa nr. 8 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta decizie.

yy) După anexa nr. 8 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 9-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-11 la prezenta decizie.

3. Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie prevăzut în anexa nr. 2 la decizie se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 4”.

b) Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Programa analitică a cursurilor de specialitate este aprobată de către ANRE-DEE cu avizul consultativ al Societăţii auditorilor şi managerilor energetici din România. Programa se publică pe pagina de internet a ANRE.”

c) La articolul 17 alineatul (2), în coloana „Pregătirea profesională şi specializarea”, după specializarea „- ingineria chimic㔠se introduce o nouă specializare „- ştiinţe inginereşti aplicate: specializarea Informatica industrială”.

d) La articolul 22 alineatul (1), literele b), d) e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

d) memoriu tehnic de activitate care să demonstreze experienţa profesională dobândită pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilita conform art. 17 alin. (2), semnat de solicitant;

e) documente în original sau copie certificată «conform cu originalul», emise în condiţiile legii, din care să rezulte vechimea în activitatea de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 17 alin. (2); adeverinţele de vechime în muncă sunt prezentate în original, adeverinţele generate de aplicaţia informatică Registrul general de evidenţa a salariaţilor - REVISAL se prezintă semnate de persoanele împuternicite în acest sens, cartea de muncă se prezintă în copie legalizată; i)

.............................................................................................................................

i) cazier judiciar în original;”;

e) La articolul 23 alineatul (1), literele b), f), i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

f) copiile contractelor individuale de muncă ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante, certificate «conform cu originalul»;

.............................................................................................................................

i) cazierul judiciar al persoanei juridice, în original.”

f) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pe baza procesului-verbal al Comisiei de autorizare, ANRE-DEE acordă autorizaţia sau refuză acordarea acesteia. Rezoluţiile Comisiei se publică pe pagina de internet a ANRE.

(2) Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării acesteia.

(3) Pentru solicitanţii care au obţinut autorizaţia ANRE emite facturi pentru tariful corespunzător solicitării.

(4) Autorizaţia este eliberată în termen de 30 zile de la data transmiterii dovezii plăţii tarifului de autorizare şi este însoţită de condiţiile de valabilitate ale autorizaţiei.

(5) Condiţiile-cadru de valabilitate aferente autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 7V

g) Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) ANRE-DEE refuză acordarea autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică în următoarele situaţii:

a) documentaţia depusă de solicitant în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică nu este în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) solicitantul a suferit condamnări penale pentru fapte ce au legătură cu activitatea de specialitate desfăşurată în calitate de auditor energetic, consemnate în cazierul judiciar.

(2) ANRE-DEE refuză acordarea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică în următoarele situaţii:

a) documentaţia depusă de solicitant în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică nu este în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) solicitantul a suferit condamnări penale pentru fapte ce au legătură cu activitatea de specialitate, consemnate în cazierul judiciar;

c) solicitantul este în stare de faliment.

(3) Decizia privind refuzul acordării autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau a autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică poate fi contestată în termen de 3 zile de la data comunicării; răspunsul ANRE-DEE la contestaţie se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia.

(4) Rezultatele contestaţiilor se publică pe pagina de internet a ANRE-DEE.

(5) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele contestaţiilor se pot adresa instanţelor de contencios administrativ, conform legii.”

h) La articolul 26, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5)Tariful de modificare a autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.”

i) La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se acordă persoanelor fizice, inclusive PFA, oare pe baza formularelor de apreciere privind calitatea auditului energetic prezentate obţin un punctaj de minimum 10 puncte şi persoanelor juridice care obţin un punctaj de minimum 50 de puncte.

(12) Modelul de formular de apreciere privind calitatea auditului energetic este prevăzut în anexa nr. 72

j) La articolul 27 alineatul (2), literele b), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;

.............................................................................................................................

d) copiile «certificate conform cu originalul» ale contractelor de muncă ale auditorilor energetici angajaţi, ataşate de către solicitantul persoană juridică;

e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, respectiv raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoană juridică, după caz, inclusiv lista măsurilor rezultate în urma auditului şi care au fost implementate de beneficiar;

f) formularele de apreciere privind calitatea auditurilor energetice elaborate în perioada de la obţinerea autorizaţiei şi până la solicitarea prelungirii acesteia, de către PFA sau persoana juridică unde este angajat solicitantul, completate conform anexei nr. 72;”.

k) După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins:

„Art. 311.- În situaţia în care un auditor energetic persoană fizică sau juridică nu mai doreşte continuarea activităţii autorizate, acesta solicită în scris la ANRE-DEE retragerea autorizaţiei. ANRE-DEE retrage autorizaţia respectivă în termen de 30 zile de la data înregistrării notificării la ANRE.

Art. 312. - În situaţia în care o persoană juridică fuzionează cu altă societate sau este absorbită de o altă societate, autorizaţia de auditor energetic îşi pierde valabilitatea.

l) La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Tariful de eliberare a duplicatului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.”

m) Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Cererea de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică şi cererea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de ANRE, având la bază tarifele în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.”

n) Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Suma achitată ca tarif de analiză a documentaţiei se deduce din tariful de autorizare ca auditor energetic persoană fizică/juridică, tariful de prelungire a autorizaţiei ca auditor energetic persoană fizică/juridică, după caz, iar diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 de zile de la data emiterii facturii de către ANRE.

(2) Documentaţia prevăzută la art. 22, 23, 26 şi 27 se depune în maximum 3 Juni de la efectuarea plăţii, dar cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei în cazul prelungirii acesteia; în caz contrar ANRE-DEE respinge solicitarea, notificând persoana fizică sau juridică în acest sens.”

o) Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză a documentaţiei nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE-DEE, se constată că nu sunt îndeplinite prevederile prezentului regulament şi/sau solicitantul nu întruneşte un punctaj de minimum 10 puncte pentru prelungirea autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau 50 de puncte pentru prelungirea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică.”

p) Anexa nr. 3 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta decizie.

q) La anexa nr. 5, partea introductivă a literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. Pentru elaborarea auditurilor electroenergetice sunt necesare minimum următoarele echipamente:”.

r) La anexa nr. 5, partea introductiva a literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Pentru elaborarea auditurilor termoenergetice sunt necesare minimum următoarele echipamente:u.

s) La anexa nr. 5, după litera B se introduce o notă, având următorul cuprins:

„NOTĂ:

Echipamentele trebuie să fie verificate conform reglementărilor specifice ale Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) sau Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală (OIML).”

ş) La anexele nr. 6 şi 7, paragraful care urmează după propoziţia „Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest registru” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 35 din regulament, sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză documentaţie nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului.”

t) După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 71 şi 7^, având cuprinsul prevăzut În anexele nr. 13 şi 14 la prezenta decizie.

ţ) Anexa nr. 8 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta decizie.

u) La anexa nr. 9, paragraful care urmează după propoziţia „Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest registru” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de făptui că, potrivit prevederilor art. 35 din regulament, sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză a documentaţiei nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului şi/sau solicitantul nu întruneşte punctajul minim de 10 puncte pentru obţinerea autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică.”

v) La anexa nr. 10, paragraful care urmează după propoziţia „Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest registru” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 35 din regulament sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de analiză a documentaţiei nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului şi/sau solicitantul nu întruneşte punctajul minim de 50 de puncte pentru obţinerea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică.”

w) La anexa nr. 11, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Nu activează ca reprezentant al unor producători de echipament energetic. Poate fi angajatul unei societăţi prestatoare de servicii energetice care încheie contracte de performanţă energetică cu operatorii economici.”

Art. II. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. III. - (1) în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru societăţile prestatoare de servicii energetice agreate Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - Departamentul pentru eficienţă energetică (ANRE-DEE) emite autorizaţia în conformitate cu prevederile Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta decizie.

(2) Societăţile prestatoare de servicii energetice agreate care doresc să desfăşoare activităţi de management energetic după intrarea în vigoare a prezentei decizii vor transmite o solicitare în acest sens la ANRE-DEE în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) în lipsa solicitării prevăzute la alin. (2) datele de contact ale societăţii prestatoare de servicii energetice agreate sunt eliminate din Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice publicat pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.

Art. V. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Şeful Departamentului pentru eficienţă energetică,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 1.111.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 31 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

Criterii de acordare a punctajului şi baremul de punctare pentru proiectul de management energetic pentru industrie

 

Număr capitol

Denumire capitol

Criterii de acordare a punctajului/capitol

Punctaj maxim/capitol

I

Date privind candidatul care solicită obţinerea atestatul de manager energetic

- prezentare clară a responsabilităţilor, atribuţiilor şi lucrărilor sau proiectelor de eficienţă energetică în care este implicat În mod direct solicitantul

0,5

II

Prezentarea operatorului economic consumator de energie la care este angajat candidatul sau pentru care a întocmit proiectul de management energetic

- elocvenţa şi claritatea textului

- prezentarea principalelor contururi de consum de energie şi a reţelelor energetice interioare, pe baza unui plan de situaţie a amplasării secţiilor tehnologice

2

III

Prezentarea energetică a operatorului economic

- acurateţea datelor prezentate

- modul de prezentare al datelor: tabele şi grafice însoţite de comentarii pertinente şi concludente

- gradul de complexitate al abordării

- prezentarea structurii generale a consumului de energie pe tipuri de purtători de energie

- prezentarea principalelor utilaje şi echipamente consumatoare de energie şi a structurii consumului de energie pe tipuri de echipamente

- prezentarea evoluţiei consumurilor de energie, pe baza datelor statistice reprezentate grafic, cu interpretarea acestora, în raport cu evenimentele petrecute (variaţia producţiei, dezvoltarea unităţii sau reducerea activităţii, creşterea eficienţei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani

- prezentarea indicatorilor specifici: consumuri specifice de energie, pe tipuri de produse sau prestaţii; intensităţi energetice

- date de comparaţie (cu unităţi de acelaşi profil din ţară, eventual din străinătate), interpretarea valorii acestor indicatori

3

IV

Legislaţia de eficienţă energetică

- încadrarea corectă a operatorului economic în prevederile legislaţiei privind eficienţa energetică, aflată în vigoare în România

0,5

V

Organizarea activităţii de management energetic în cadrul operatorului economic

- completarea şi comentarea matricei managementului energetic

0,5

VI

Lucrări de creştere a eficienţei energetice

- prezentarea stadiului actual al auditurilor energetice efectuate recent şi măsurile principale propuse de executant pentru creşterea eficienţei energetice

- prezentarea stadiului actual al elaborării Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu precizarea principalelor măsuri care se pot implementa pe termen scurt, mediu şi lung

1

VII

Studiu de caz

- reprezentativitatea/originalitatea exemplului ales

- calcul de eficienţă energetică

2,5

 

TOTAL PUNCTAJ

 

10,00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 41 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

Criterii de acordare a punctajului şi baremul de punctare a proiectului de management energetic pentru localităţile cu peste 20.000 de locuitori

 

Număr capitol

Denumire capitol

Criterii de acordare a punctajului/capitol

Punctaj maxim/capitol

I

Date privind candidatul care solicită obţinerea atestatului de manager energetic

- prezentară clară a responsabilităţilor, atribuţiilor şi lucrărilor sau proiectelor de eficienţă energetică în care este implicat în mod direct solicitantul

0,5

II

Prezentarea generală a localităţii

- elocvenţa şi claritatea textului

- prezentarea numărului de locuitori, a aspectelor climatice, prezentarea specificului localităţii (dezvoltare industrială, turism etc.), a surselor de venituri la bugetul local (taxe, impozite, subvenţii, transferuri, împrumuturi etc.)

1,5

III

Prezentarea energetică a localităţii

- acurateţea datelor prezentate

- modul de prezentare a datelor: tabele şi grafice însoţite de comentarii pertinente şi concludente

- gradul de complexitate al abordării

- descrierea principalelor contururi de consum de energie

- descrierea evoluţiei consumurilor de energie, pe sectoare de activitate şi pe tipuri de purtători de energie, pe baza datelor statistice prezentate grafic, cu interpretarea acestora, în raport cu evenimentele petrecute (intemperii, debranşări de la sistemul de încălzire centralizată, creşterea eficienţei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani

3

IV

Legislaţia de eficienţă energetică

- prezentarea obligaţilor ce revin autorităţilor publice în domeniul eficienţei energetice, conform legislaţiei specifice în vigoare

- se punctează propunerile, recomandările, observaţiile referitoare la îmbunătăţirea reglementărilor privind eficienţa energetică

0,5

V

Organizarea activităţii de management energetic în cadrul operatorului economic

- completarea şi comentarea matricei managementului energetic

0,5

 

 

- prezentarea stadiului actual al auditurilor energetice efectuate recent şi măsurile principale propuse de executant pentru creşterea eficienţei energetice

- prezentarea stadiului actual al elaborării Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu precizarea principalelor măsuri care se pot implementa pe termen scurt, mediu şi lung

- prezentarea stadiului de realizare a Masterplanului energetic al localităţii, dacă este cazul

 

VI

Lucrări de creştere a eficienţei energetice

- prezentarea campaniilor de diseminare a informaţiei privind eficienţa energetică adresate locuitorilor, proiecte-pilot, proiecte demonstrative - prezentarea acţiunilor privind schimbarea comportamentului consumatorilor casnici de energie

- prezentarea programului de reabilitare termică a clădirilor publice

- prezentarea situaţiei achiziţiilor publice de produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică

1

VII

Studiu de caz

- reprezentativitatea/originalitatea exemplului ales

- calcul de eficienţă energetică

3

 

TOTAL PUNCTAJ

 

10,00

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

- MODEL –

 

Cerere de solicitare a agreării/autorizării ca societate prestatoare de servicii energetice

 

Persoana juridică ............................................... (denumirea),codul fiscal ................................................, înregistrată în registrul comerţului cu nr. ...................................., cu sediul în ................................................, str. ................................................ nr. ...., judeţul/sectorul ................................................, telefon/fax ................................................, e-mail ................................................, reprezentată legal prin director/manager ................................................ (numele şi prenumele), solicit agrearea/autorizarea ca societate prestatoare de servicii energetice.

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, solicit înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul

de evidenţă a societăţilor prestatoare de servicii energetice. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice şi a datelor sale de contact în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 30 din regulament, sumele achitate de solicitanţi în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca plată a tarifului de analiză documentaţie nu se restituie în cazul în care în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului.

 

Data ...................................

Semnătura şi ştampila persoanei juridice

 

.........................................................

 

(numele, prenumele, funcţia)

 

NOTĂ:

Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de agreare/autorizare de către un reprezentant împuternicit.

 

Către:

ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică

Comisia de atestare a managerilor energetici

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 61 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

Condiţii-cadru de valabilitate aferente atestatului de manager energetic

 

1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea atestatului de manager energetic nr. ................................................ pentru industrie/localităţi, denumit în continuare atestat

2. Atestatul este acordat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE,

domnului/doamnei ................................................, având CNP ................................................, denumit/denumită în continuare titular.

3. Atestatul este valabil începând din data de ................................................ până la data de ................................................

4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de manager energetic pentru industrie/localităţi.

5. Titularul are obligaţia să transmită raportările anuale prevăzute în Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Titularul are obligaţia să respecte prevederile din:

a) prezentele condiţii de valabilitate aferente atestatului;

b) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice;

c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte acte normative incidente.

7. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate.

8. Comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se fac în scris şi se transmit prin fax/e-mail, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier/servicii poştale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti. Date contact ANRE - telefon: 021/327.81.00, fax: 021/312.43.65, e-mail: info.eficienta@anre.ro

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 62 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

- MODEL –

 

Autorizaţie de societate prestatoare de servicii energetice

Nr.  .............. din ................................................

 

În baza Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de atestare a managerilor

energetici de către solicitant, se autorizează persoana juridică ................................................, având sediul în ................................................, numărul de înregistrare în registrul comerţului ................................................ şi codul fiscal ................................................, ca

SOCIETATE PRESTATOARE DE SERVICII ENERGETICE PENTRU INDUSTRIE/LOCALITĂŢI,

Autorizaţia este valabilă numai pentru tipul menţionat mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea încheierii de contracte de management energetic în următoarele sectoare de activitate: industrie, transporturi, servicii/localităţi.

Autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice se dispune la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor regulamentului în vigoare.

Autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice este netransmisibilă.

 

Vicepreşedinte,

şef al Departamentului pentru eficienţă energetică,

................................................

(semnătură/ştampilă)

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 63 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

Condiţii - cadru de valabilitate aferente autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice

 

1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nr. ................................................, denumită în continuare autorizaţie.

2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ................................................, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................................................ (CUI) ................................................ denumit în continuare titular.

3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ................................................ până la data de ................................................

4. Titularul are dreptul să încheie contracte de management energetic cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale în vederea respectării prevederilor art. 9 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Titularul are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate.

6. Titularul are dreptul să solicite, în scris, ANRE retragerea autorizaţiei în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea agreată/autorizată.

7. Titularul are obligaţia să menţină în structura de personal, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, minimum 1 manager energetic atestat pentru industrie şi/sau localităţi conform legii, pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de manager energetic, conform legii.

8. Titularul are obligaţia să respecte prevederile din:

a) prezentele condiţii de valabilitate aferente autorizaţiei;

b) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice;

c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte acte normative incidente.

9. Titularul are obligaţia să transmită anual, până la data de 30 ianuarie, un raport referitor la contractele de management energetic încheiate în anul anterior. Raportul se transmite însoţit de formularele de apreciere a activităţii privind managementul energetic desfăşurate de societatea prestatoare de servicii energetice cu care operatorii economici încheie contracte de management energetic, completate conform modelului prevăzut în Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice. Raportul se transmite pe suport hârtie şi în format electronic, respectând conţinutul şi modul de întocmire a raportului prezentate în regulamentul amintit mai sus.

10. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate.

11. Titularul are obligaţia să nu abuzeze de sistemul clasificării informaţiilor şi să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.

12. Comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se fac în scris şi se transmit prin fax/e-mail, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier/servicii poştale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti. Date contact ANRE - telefon: 021/327.81.00, fax: 021/312.43.65, e-mail: info.eficienta@anre.ro

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

- MODEL -

 

Cerere de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic

 

 pentru industrie

 pentru localităţi

INFORMAŢII PERSONALE:

Numele ............................................... , iniţiala tatălui ...., prenumele ............................................... , data naşterii ..............................................., locul naşterii ............................................... , act de identitate ... seria .......... nr. ............................................... ,eliberat de ............................................... , la data de ..............................................., CNP ............................................... , domiciliu: str. ...............................................  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............................................., judeţul ............................................... , telefon ............................................... , fax ............................................... , email ...............................................

Plătitor* ...............................................

Str. ...............................................  nr. ...., localitatea ...............................................,  judeţul ..............................................., telefon ............................................... , fax ............................................... , e-mail ...............................................

Nume şi prenume director general/primar ...............................................

Număr de înmatriculare în registrul comerţului/an ...............................................

Cod fiscal ...............................................

Cont bancar deschis la Banca ...............................................

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................... , posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic pentru industrie/localităţi, angajat în cadrul operatorului economic/primăriei/persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ...............................................

solicit prelungirea valabilităţii atestatului, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru.

Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 30 din regulament, sumele achitate de solicitanţi în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca plată a tarifului de analiză documentaţie nu se restituie în cazul în care în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile prezentului regulament.

 

Semnătura solicitantului ...............................................

Data ...............................................

 

Către:

ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică Comisia de atestare a managerilor energetici

 

* Informaţii necesare pentru emiterea facturii aferente tarifului de prelungire a atestatului.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

- MODEL -

 

Cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice

Nr. .................../..........................

 

Persoana juridică, ............................................... (denumirea), codul fiscal ............................................... , înregistrată în registrul comerţului cu nr. ..............................................., cu sediul în ..............................................., str. ...............................................  nr. ...., judeţul/sectorul ..............................................., telefon ............................................... , fax ............................................... , e-mail ..............................................., reprezentată legal prin director/manager ............................................... (numele şi prenumele), cont bancar ...............................................,, deschis la Banca ...............................................,

Tipul de autorizaţie pentru care se solicită prelungirea: pentru industrie/pentru localităţi

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant împuternicit, solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice de tipul menţionat mai sus, pentru persoana juridică ..............................................., precum şi menţinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a societăţilor prestatoare de servicii energetice. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014, cu modificările şi completările ulterioare (regulament).

Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţă de faptul că, potrivit prevederilor art. 30 din regulament, sumele achitate de solicitanţi în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca plată a tarifului de analiză documentaţie nu se restituie în cazul în care în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică se constată că nu sunt îndeplinite prevederile regulamentului.

 

Semnătura solicitantului ...............................................

Data ...............................................

 

Către:

ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică

Comisia de atestare a managerilor energetici

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 9 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

RAPORT

referitor la contractele de management energetic încheiate de managerii energetici - PFA sau de societăţile prestatoare de servicii energetice

 

Nr. crt.

Beneficiarul contractului de management energetic

Obiectul principal de activitate al beneficiarului contractului de management energetic

Perioada pentru care a fost încheiat contractul de management energetic

Consum anual de energie înregistrat de beneficiar

Măsuri de eficienţă energetică propuse

Economii de energie estimate (lei)

Măsuri de eficienţă energetică realizate

Economii de energie realizate (lei)

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 10 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

- MODEL –

 

Antet al beneficiarului contractului de management energetic

Număr înregistrare de la beneficiarul contractului de management energetic

 

Formular de apreciere privind activitatea desfăşurată de societatea prestatoare de servicii energetice cu care beneficiarul a încheiat un contract de management energetic

 

Societatea prestatoare de servicii energetice (SPSE) ..............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................................., având codul unic de înregistrare nr. ..............................................., titulară a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nr. ......................./..................... cu sediul în ..............................................., judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., judeţul ..............................................., cod poştal ...............................................

Beneficiarul, ..............................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................................., având codul unic de înregistrare nr. ..............................................., cu sediul în localitatea ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., judeţul ..............................................., cod poştal ............................................... ,

pe baza Contractului nr. ....................../.................... privind contractul de management energetic încheiat conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Indicator

Nota

(nota 1 - punctaj minim, nota 10 - punctaj maxim)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Gestionarea sistemului de evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Raportări anuale transmise la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare (corectitudinea datelor raportate, încadrarea în termenul-limită de raportare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Participare la întocmirea caietului de sarcini şi respectiv recepţia lucrării de audit energetic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Analiza stadiului de realizare a programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizarea implementării măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad de satisfacţie aferent contractului de management energetic (calculat ca medie aritmetică a notelor acordate fiecărui indicator)

... puncte

 

NOTĂ:

Formularul se completează în 3 exemplare, unul rămâne la beneficiar şi două exemplare se predau societăţii prestatoare de servicii energetice care transmite la ANRE un exemplar odată cu raportul anual referitor la contractele de management energetic.

 

Completat de:

Luat la cunoştinţă

...............................................

...............................................

Reprezentantul legal al beneficiarului

Reprezentantul legal al titularului de autorizaţie de societate prestatoare de servicii energetice (inclusiv PFA)

 

 

Numele şi prenumele ...............................................

Numele şi prenumele ...............................................

Semnătura şi stampila ...............................................

Semnătura şi stampila ...............................................

Data ...............................................

Data ...............................................

 

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 11 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice)

 

Cerere de eliberare a unui duplicat

 

 al Atestatului de manager energetic nr. ....................../....................

 al Deciziei de prelungire nr. ....................../.................... a Atestatului de manager energetic nr. ....................../....................

 al Autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nr. /

 al Deciziei de prelungire nr. ....................../.................... a Autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nr. ....................../....................

 

(Se bifează cu semnul „X” căsuţa corespunzătoare solicitării.)

Pentru persoane fizice:

Subsemnatul/a, numele ..............................................., iniţiala tatălui ....., prenumele ..............................................., data naşterii ..............................................., locul naşterii ..............................................., actul de identitate .......... seria .......... nr. ..............................................., eliberat de ............................................... la data de ..............................................., codul numeric personal ..............................................., domiciliul ..............................................., telefon/fax/e-mail ..............................................., loc de muncă ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., localitatea ..............................................., judeţul ...............................................

Pentru persoane juridice

Persoana juridică ............................................... (denumirea), codul fiscal ..............................................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ..............................................., cu sediul în ..............................................., str. ............................................... nr. ...., judeţul/sectorul ..............................................., telefon/fax ..............................................., e-mail ..............................................., reprezentată legal prin director/manager ...............................................(numele şi prenumele),

Vă rog să îmi aprobaţi eliberarea unui duplicat după Atestatul de manager energetic nr. ....................../Decizia de prelungire nr. ....................../.................... a Atestatului de manager energetic nr. .........../........../Autorizaţia de societate prestatoare de servicii energetice nr. .........../........../Decizia de prelungire nr. ....................../.................... a Autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice nr. ....................../....................

Motivul pentru care solicit eliberarea duplicatului:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Data:

Semnătură:

 

Către:

ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică

Comisia de atestare manageri energetici

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 3 /a Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industria)

 

Model de ştampilă şi legitimaţie pentru auditor energetic persoană fizică

 

 

Societate / P.F.A.

NUME / PRENUME

 

Autorizaţie ANRE

 

nr. .... / ....anul

 

AUDITOR ELECTROENERGETlC * Clasa I

 

 

 

 

UNITATEA ANGAJATOARE A

AUDITORULUI ENERGETIC

 

sau

 

Persoană fizică autorizată

 

 

                  NUME / PRENUME

 

 

 

AUDITOR

POZA

ELECTROENERGETIC

 

Clasa ..........

 

 

 

Autorizaţie A.N.R.E. –

 

 

 

 

 

 

Valabilitate

 

anul

anul

anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii

Emis la:

 

 

 

 

 

 

 

angajatoare

ziua/luna/an

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Legitimaţia se realizează la dimensiunile şi cu materialul unui cârd bancar sau din carton de calitate şi cu folie din plastic transparent laminată.

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 71 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie)

 

Condiţii-cadru de valabilitate aferente autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică

 

1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. ............................................... (lip autorizaţie), denumită în continuare autorizaţie.

2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, domnului/doamnei ..............................................., având CNP ..............................................., denumit/denumită în continuare titular.

3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ............................................... până la data de ...............................................

4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de auditor energetic clasa I, tip ...............................................

5. Titularul are dreptul să solicite, în scris, ANRE retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea autorizată.

6. Titularul are obligaţia de a realiza audituri energetice conform clasei şi tipului de autorizaţie menţionate la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi respectarea criteriilor minime pentru elaborarea auditurilor energetice prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

7. Titularul are obligaţia să respecte Codul de conduită al auditorului energetic autorizat, prezentat în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

8. Titularul are obligaţia să dispună de dotarea tehnico-materială aferentă îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea prevăzută la pct. 4.

9. Titularul are obligaţia să respecte prevederile din:

a) prezentele condiţii de valabilitate aferente autorizaţiei;

b) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie;

c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte acte normative incidente.

10. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate.

11. Comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se fac în scris şi se transmit prin fax/e-mail cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier/servicii poştale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti. Date contact ANRE - telefon: 021/327.81.00, fax: 021/312.43.65, email: info.eficienta@anre.ro

Condiţii-cadru de valabilitate aferente autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică

1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. ................ clasa ................ tip ................, denumită în continuare autorizaţie.

2. Autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, persoanei juridice ..............................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............................................... (CUI), denumit în continuare titular.

3. Autorizaţia este valabilă începând din data de ............................................... până la data de ...............................................

4. Titularul are dreptul să desfăşoare activitatea de auditor energetic clasa ................ tip ................

5. Titularul are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate.

6. Titularul are dreptul să solicite, în scris, ANRE retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea autorizată.

7. Titularul are obligaţia de a realiza audituri energetice conform clasei şi tipului de autorizaţie menţionate la pct. 4, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi respectarea criteriilor minime pentru elaborarea auditurilor energetice prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

8. Titularul are obligaţia să menţină în structura de personal, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, minimum 3 auditori energetici autorizaţi conform legii, angajaţi pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii.

9. Titularul are obligaţia să dispună de dotarea cu echipamente de măsurare, verificate metrologic, specifice auditurilor energetice pentru care a obţinut autorizaţia.

10. Titularul are obligaţia să respecte Codul de conduită al auditorului energetic autorizat, prezentat în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

11. Titularul are obligaţia să respecte prevederile din:

a) prezentele condiţii de valabilitate aferente autorizaţiei;

b) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie;

c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte acte normative incidente.

12. Titularul are obligaţia să menţină documentele/ documentaţiile aferente auditurilor energetice executate pentru o perioadă de minimum 2 ani fie în format fizic, fie în format electronic.

13. Titularul are obligaţia să transmită Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, până la data de 30 ianuarie a anului următor celui în care s-au realizat auditurile energetice. Raportul se transmite însoţit de formularele de apreciere a calităţii auditului energetic, pe suport hârtie şi în format electronic, respectând conţinutul şi modul de întocmire al raportului prezentate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

14. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitata.

15. Titularul are obligaţia să nu abuzeze de sistemul clasificării informaţiilor şi să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.

16. Comunicările sau informaţiile solicitate de ANRE se fac în scris şi se transmit prin fax/e-mail cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier/servicii poştale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti. Date contact ANRE - telefon: 021/327.81.00, fax: 021/312.43.65, e-mail: info.eficienta@anre.ro

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 72 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie)

 

- MODEL –

 

Antet beneficiar al auditului energetic

Număr înregistrare de la beneficiarul auditului energetic

 

Formular de apreciere privind calitatea auditului energetic

realizat de către ..............................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................................., având codul unic de înregistrare

nr. ..............................................., titular al autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică nr. ....................../.................... cu sediul în judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., cod poştal ...............................................,

la beneficiarul ..............................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................................., având codul unic de înregistrare nr. ..............................................., cu sediul în judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., cod poştal ...............................................

pe baza Contractului nr. ....................../.................... privind realizarea auditului energetic conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare

 

Sector de activitate al beneficiarului

Industrie

 

Transporturi

 

Servicii

 

Nivel de consum energetic al beneficiarului

Mai mare sau egal cu 1.000 tep

 

Mai mic decât 1.000 tep

 

Tip de audit energetic

Electroenergetic

 

Termoenergetic

 

Complex

 

Echipa de auditori energetici care a participat la realizarea auditului energetic

(Se completează cu nume, prenume, număr/data eliberare, clasa şi tip autorizaţie.)

 

Nr. crt.

Indicator

Răspuns

Nota

(Se bifează nota corespunzătoare numai în cazul în care în coloana „Răspuns” s-a bifat răspunsul „Da”)

Da

Nu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Auditul energetic a respectat prevederile Ghidului de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2.123/2014*?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Au fost efectuate de către auditorul energetic măsurători ale consumurilor energetice pentru instalaţiile/echipamentele supuse auditului energetic?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Măsurile de eficienţă energetică recomandate sunt relevante pentru activitatea beneficiarului?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Au fost estimate economiile de energie pentru măsurile de eficienţă energetică propuse?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

A fost calculată perioada de recuperare a investiţiei pentru măsurile de eficienţă energetică ce implică investiţii la implementarea acestora?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Au fost propuse posibile surse de finanţare pentru măsurile de eficienţă recomandate şi care implică investiţii pentru implementarea acestora?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Costul auditului energetic este proporţional cu activitatea depusă de auditorul energetic şi calitatea materialului elaborat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Auditul energetic este reprezentativ pentru consumul energetic al beneficiarului?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad de satisfacţie aferent contractului (calculat ca medie aritmetică a notelor acordate fiecărui indicator)

.... puncte

 

* Decizia preşedintelui ANRE nr. 2.123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditorilor energetice a fost publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

NOTĂ:

Formularul se completează în 3 exemplare, unul rămâne la beneficiar şi două exemplare se returnează operatorului economic, care va transmite un exemplar la ANRE odată cu documentaţia pentru prelungirea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică (inclusiv PFA). Formularul este depus În copie „conform cu originalul” şi de auditorul energetic persoana fizică angajată la auditorul energetic persoană juridică, atunci când depune documentaţia pentru prelungirea autorizaţiei.

 

Completat de:

Luat la cunoştinţă

...............................................

...............................................

Reprezentantul legal al beneficiarului

Reprezentantul legal al titularului de autorizaţie de societate prestatoare de servicii energetice (inclusiv PFA)

 

 

Numele şi prenumele ...............................................

Numele şi prenumele ...............................................

Semnătura şi stampila ...............................................

Semnătura şi stampila ...............................................

Data ...............................................

Data ...............................................

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 8 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie)

 

Cerere de eliberare a unui duplicat

 

 al Autorizaţiei de auditor energetic nr. ....................../....................

 al Deciziei de prelungire nr. ....................../.................... a Autorizaţiei de auditor energetic nr. ....................../....................

(Se bifează cu semnul „X” căsuţa corespunzătoare solicitării.)

Pentru persoane fizice:

Subsemnatul/a, numele ..............................................., iniţiala tatălui ....., prenumele ..............................................., data naşterii ..............................................., locul naşterii ..............................................., actul de identitate .......... seria .......... nr. ..............................................., eliberat de ............................................... la data de ..............................................., codul numeric personal ..............................................., domiciliul ..............................................., telefon/fax/e-mail ..............................................., loc de muncă ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., localitatea ..............................................., judeţul ...............................................

Pentru persoane juridice

Persoana juridică ............................................... (denumirea), codul fiscal ..............................................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ..............................................., cu sediul în ..............................................., str. ............................................... nr. ...., judeţul/sectorul ..............................................., telefon/fax ..............................................., e-mail ..............................................., reprezentată legal prin director/manager ...............................................(numele şi prenumele),

 

Vă rog să îmi aprobaţi eliberarea unui duplicat după:

 Autorizaţia de auditor energetic nr. ....................../....................

 Decizia de prelungire nr. ....................../.................... a Autorizaţiei de auditor energetic nr. ....................../....................

(Se bifează cu semnul „X” căsuţa corespunzătoare solicitării.)

Motivul pentru care solicit eliberarea duplicatului:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Data:

Semnătură:

 

Către ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI SI ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CURTEA DE CONTURI

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Nr. 983 din 20 iulie 2017

Nr. 960 din 20 iulie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

 

În temeiul art. II din Legea nr. 145/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi,

preşedintele Curţii de Conturi şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 18 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017”

2. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORME

cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi prin Legea nr. 145/2017”

3. În anexă la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, denumită în continuare Lege.”

4. În anexă, după articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu următorul cuprins:

«Art. 81. - Pensia de urmaş se calculează cu respectarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată său la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

Art. 82. - Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute în Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul de urmaşi, astfel:

a) 50% - pentru un singur urmaş;

b) 75% - pentru 2 urmaşi;

c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Art. 83. - Drepturile de pensie de urmaş, stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz, se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii la casa teritorială de pensii.”

5. În anexă, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pensia de serviciu şi pensia de urmaş se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu şi la pensia de urmaş, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.

(3) în vederea stabilirii pensiei de serviciu şi a pensiei de urmaş, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu/pensia de urmaş, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii;

c) adeverinţa-tip întocmită de Curtea de Conturi, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu/de urmaş, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau nr. 4, după caz;

d) copia ultimei decizii de pensionare din sistemul public de pensii ori talonul de pensie, după caz;

e) alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu/de urmaş.”

6. În anexă, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Pensia de urmaş, stabilită conform dispoziţiilor Legii, se acordă şi se plăteşte astfel:

a) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar la data decesului;

b) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar la data decesului;

c) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;

d) de la data depunerii cererii, în situaţia depăşirii termenului prevăzut la lit. a)-c).”

7. În anexă, articolul 12 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu sau al pensiei de urmaş se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) în situaţia în care cuantumul pensiei de serviciu sau al pensiei de urmaş este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul mai avantajos.

(3) Partea din pensia de serviciu sau din pensia de urmaş care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.”

8. În anexă, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Prevederile Legii referitoare la pensiile de serviciu şi la pensiile de urmaş se completează cu cele ale

legislaţiei privind sistemul public de pensii, cu privire la modalităţile de stabilire, plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea şi recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia.”

9. În anexă, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.”

10. Anexele nr. 1-3 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

11. După anexa nr. 3 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - De pensia de serviciu, prevăzută la art. 49 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe o perioadă de cel puţin jumătate din durata unui mandat complet reglementat de art. 140 alin, (4) din Constituţia României, republicată.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Curţii de Conturi,

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Nicolae Văcăroiu

Robert-Iulian Stănescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norme)

 

CERERE

de înscriere la pensia de serviciu/pensia de urmaş conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017

 

Către Casa Teritorială/Locală de Pensii ...............................................

 

Subsemnatul(a), ..............................................., domiciliat(ă) în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ..............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ..............................................., eliberat(ă) de ............................................... la data de ..............................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| născut(ă) la data de ..............................................., în localitatea ..............................................., judeţul ..............................................., fiul (fiica) lui ............................................... şi al (a) ..............................................., pensionar *) ............................................... prin Decizia de pensie nr. ............................................... solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 94/1992,

în calitate de:

 titular

 urmaş, după susţinătorul ............................................... decedat(ă) la data de ..............................................., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr.

În acest scop depun următoarele acte:

- Adeverinţa-tip nr. ............................................... din ..............................................., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de Curtea de Conturi;

- Decizia de pensie nr. ............................................... din ............................................... sau talonul de pensie*);

- alte acte necesare stabilirii pensiei.

Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 94/1992 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Data ...............................................

Semnătura ...............................................

 

*) Se completează numai de către persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norme)

 

Denumirea unităţii ...............................................

Codul fiscal nr. .....................................................

Sediul: localitatea ...............................................,

str. .............................................................. nr. ....

Judeţul/Sectorul ..................................................

Telefon/Fax ..........................................................

Nr. ............................/............................

 

ADEVERINŢĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............................, domiciliat(ă) în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ..............................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ......... nr. ..............................................., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de ...............................................  şi se încadrează la art. ... alin .... lit. .... din Legea nr. 94/1992*).

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni): ...............................................

 

Vechimea în activitatea de auditor public extern (ani), la data de ...............................................

 

Media veniturilor totale brute, utilizată la stabilirea pensiei de serviciu - lei

 

 

Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului ...............................................  raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia, în temeiul ...............................................  **)

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Conducătorul unităţii;

Direcţia (Serviciul)

...............................................

cu atribuţii de salarizare personal

 

Director (Şef serviciu),

 

...............................................

 

*) Se completează cu funcţia deţinută şi articolul, alineatul şi litera, după caz, din Legea nr. 94/1992, în care se încadrează solicitantul.

**) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de auditor public extern.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la norma)

 

Denumirea unităţii ...............................................

Codul fiscal nr. .....................................................

Sediul: localitatea ...............................................,

str. .............................................................. nr. ....

Judeţul/Sectorul ..................................................

Telefon/Fax ..........................................................

Nr. ............................/............................

 

ADEVERINŢĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ..............................................., având Decizia de pensie nr. ............................................... din ..............................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de ...............................................

 

Procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază auditorul public extern aflat în activitate cu acelaşi nivel de salarizare, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă, conform ............................................... *)

 

 

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Ordonator principal de credite,

Direcţia/Serviciul

...............................................

cu atribuţii de salarizare-resurse umane

 

Director/Şef serviciu,

 

...............................................

 

*) Se va indica actul normativ în temeiul căruia se majorează salariul de bază.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la norme)

 

Denumirea unităţii ...............................................

Codul fiscal nr. .....................................................

Sediul: localitatea ...............................................,

str. .............................................................. nr. ....

Judeţul/Sectorul ..................................................

Telefon/Fax ..........................................................

Nr. ............................/............................

 

ADEVERINŢĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............................, domiciliat(ă) în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ..............................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ......... nr. ..............................................., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de ...............................................  şi se încadrează la art. ... alin .... lit. .... din Legea nr. 94/1992*).

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni): ...............................................

 

Vechimea în activitate în calitate de consilier de conturi (ani), la data de

 

Baza de calcul, utilizată la stabilirea pensiei de serviciu - lei

 

 

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Conducătorul unităţii,

Direcţia (Serviciul)

...............................................

cu atribuţii de salarizare personal

 

Director (Şef serviciu),

 

...............................................

 

*) Se completează:

- art. 49 alin. (4) în cazul persoanei care a îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet;

- art. 49 alin. (5) lit. a) sau lit. b) în cazul persoanei care a îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe o perioadă de cel puţin jumătate din durata unui mandat complet.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.