MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 661/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

565. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional .Autostrada Sebeş - Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

583. - Decizie pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

584. - Decizie pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

585. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

586. - Decizie pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

 

587. - Decizie pentru exercitarea unor atribuţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş - Turda”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda* - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sântimbru din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 1.832,10 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art. 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4 - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 4 august 2017.

Nr. 565.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 pe raza localităţilor Alba Iulia şi Săntimbru din Judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţ

UAT

Nume proprietar/deţinător teren

Tarla

Parcelă

Categorie de folosinţă

Nr.

cad./topo

Nr. CF

Suprafaţă totală acte

[mp]

Suprafaţa de expropriat

[mp]

Suprafaţă

construcţie

amprentă la sol

[mp]

Intravilan/

Extravilan

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Alba

Alba Iulia

Aldea Gheorghe

 

146/3

Arabil

 

87460

515,00

20,00

 

Extravilan

276,00

2

Alba

Alba Iulia

Breda Mihaela Carmen, Breda Valentin Gheorghe

 

138/1

Vie

 

98468

700,00

11,00

 

Extravilan

151,80

3

Alba

Alba Iulia

Lancranjan Franchini Ligia

 

138/2

Vie

9046

38255

600,00

3,00

 

Extravilan

41,40

4

Alba

Alba Iulia

Mîrza Ştefan

 

165/1/1

Arabil

 

104003

2.330,00

2.330,00

 

Extravilan

32 154,00

5

Alba

Alba Iulia

Jeler Marcel Valerian, Jeler Monica

 

165/1/a

Arabil

7598

94408

800,00

800,00

 

Extravilan

11.040,00

6

Alba

Alba Iulia

Tripşa Alexandru

 

20177/1

Neproductiv

 

89692

9.065,00

6.041,00

 

Extravilan

8.336,58

7

Alba

Alba Iulia

Dombi Maria

 

201/6/1

Neproductiv

 

104008

50,00

50,00

 

Extravilan

69,00

8

Alba

Alba Iulia

Nyaradi Ana

 

201/5/1/1

Neproductiv

 

103884

374,00

374.00

 

Extravilan

516,12

9

Alba

Alba Iulia

Tripşa Partenie

 

201/5/2/1

Neproductiv

 

103852

231,00

231,00

 

Extravilan

318,78

10

Alba

Alba Iulia

Mârza Teodor Florin

 

201/53/1

Neproductiv

 

99724

2.683,00

275,00

 

Extravilan

379,50

11

Alba

Alba Iulia

Bumbu Constantin, Bumbu Maria

 

283/3

20/4/4

Arabil

Fâneaţă

6012

94854

5.800,00

2.592,00

 

intravilan

208.008,00

12

Alba

Alba Iulia

Marinescu Grigore. Marinescu Maria Magdalena

 

283/1

Arabil

7596

94455

2.300,00

2.300.00

 

Extravilan

31.740,00

13

Alba

Alba Iulia

Puican Simion, Tripşa Livia, Radu Susana

 

283/2

Arabil

 

 

2.300,00

2.300,00

 

Extravilan

31.740,00

14

Alba

Alba Iulia

Mîrza Mihai

 

165/3

Arabil

 

 

3.200,00

425,00

 

Extravilan

5.865,00

15

Alba

Alba Iulia

Harfas Maria

 

165/2

Arabil

 

 

3.200,00

1.217,00

 

Extravilan

16 794,60

16

Alba

Alba Iulia

Maria Crişan, Carolina Rotea, Ioan Dan, Virginia Dan, Virginia Dan

 

283/4

Arabil

 

 

6.000.00

1.048,00

 

Intravilan

84.102,00

17

Alba

Alba Iulia

Lancranjan Franchini Ligia

 

283/5

Arabil

 

79828

5.800,00

732,00

 

Intravilan

58.743,00

18

Alba

Alba Iulia

Harfas Andrei, Neaţa Mandica

 

283/6

Arabil

 

 

2.800,00

262,00

 

Intravilan

21.025,50

19

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

 

283/7

Arabil

 

88689

8.000,00

575,00

 

Intravilan

46.143,75

20

Alba

Alba Iulia

Dionisie Neamţu. Gheorghe Szabo, Magdalenna Samaritean, Allexandru Sabău

 

283/9

Arabil

 

 

2.000.00

124,00

 

Intravilan

9951,00

21

Alba

Alba Iulia

Parohia Ortodoxă Română Barabant

 

283/8/1

Arabil

 

83690

1.998,00

122,00

 

Intravilan

9.790,50

22

Alba

Alba Iulia

Puican Ioan, Gota Rodica, Oarga Maria, Negrea Doina, Negrea Eugen, Puican Ioan Isac

 

283/10/1

Arabil

 

99249

1.873,00

129,00

 

Intravilan

10.352,25

23

Alba

Alba Iulia

Dan Valeria

 

283/11/1

Arabil

 

99263

2.263,00

189,00

 

Intravilan

15.167,25

24

Alba

Alba Iulia

Neamţu Todor, Neamţu Matei, Botinant Victoria

 

283/12/1

Arabil

 

99262

2.312,00

229,00

 

Intravilan

18.377,25

25

Alba

Alba Iulia

Vlassa Marius Petru, Vlassa Magdalena

 

283/13/1

Arabil

 

99261

6.258,00

812,00

 

Intravilan

65.163,00

26

Alba

Alba Iulia

Vlassa Magdalena

 

283/14/1

Arabil

 

99221

8.843,00

1.603,00

 

Intravilan

128.640,75

27

Alba

Alba Iulia

Miclaus Daniel-Marius

 

283/14/1

Arabil

 

99672

5.502,00

1.459,00

 

Intravilan

117.084,75

28

Alba

Alba Iulia

Tanco Corina Eugenia

 

283/16/1

Arabil

 

92097

3.122,00

1.027,00

 

Intravilan

82.416,75

29

Alba

Alba Iulia

Neamţu Susana

 

283/17/1

Arabil

 

99384

4.013,00

1.563,00

 

Intravilan

125.430,75

30

Alba

Alba Iulia

Neamţu Leontin Gheorghe

 

283/18/1

Arabil

 

72808

4.810,00

2.009,00

 

Intravilan

161.222,25

31

Alba

Alba Iulia

Neamţu Todor, Neamţu Matei, Gabor Victoria

 

283/19/1

Arabil

 

99244

1.600,00

694,00

 

Intravilan

55.693,50

32

Alba

Alba Iulia

Rusu Marcela Ana, Rusu Victor Aurel

 

283/20/1

Arabil

 

93257

3.393,00

1.505,00

 

Intravilan

120.776,25

33

Alba

Alba Iulia

Neamţu Iuliana

 

283/21/1

Arabil

 

92386

1.964,00

802,00

 

intravilan

64 360,50

34

Alba

Alba Iulia

Fara Ioan, Fara Iosif

 

283/22/1

Arabil

 

99347

2.402,00

885,00

 

intravilan

71.021,25

35

Alba

Alba Iulia

Fara Domnica, Fara Ioan, Fara Mihai, Fara Constantin

 

283/23/1

Arabil

 

99410

3.504.00

1.102,00

 

intravilan

88.435,50

36

Alba

Alba Iulia

Oarga Nicolae Marius

 

283/24/1

Arabil

 

78875

2.456,00

416,00

 

Intravilan

33 384,00

37

Alba

Alba Iulia

Buda Eugenia, Buda Gheorghe, Comşa Elena, Comşa Vasile Mircea

 

283/25/1

Arabil

 

102946

2.249,00

59,00

 

intravilan

4.734,75

38

Alba

Alba Iulia

Tripşa Livia. Radu Susana

 

172/1/1

Fâneaţă

 

99401

3.813,00

6,00

 

Extravilan

41,40

39

Alba

Alba Iulia

Novacean Daniel Silviu

 

167/4/1

Arabil

 

87676

1.244,00

301,00

 

Extravilan

4 153,80

40

Alba

Alba Iulia

Szabo Mihai, Szabo Gheorghe, Samartinean Magdalena, Aldea Domnica

 

150/1/1

Arabil

 

103909

564,00

412,00

 

intravilan

33.063,00

41

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

 

 

Arabil

 

96116

729,00

618,00

 

Extravilan

8.528,40

42

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

 

 

Arabil

 

96116

729,00

112,00

 

intravilan

8,983,00

43

Alba

Alba Iulia

Opritescu Eva

 

149/2

Arabii

 

 

700,00

113,00

 

intravilan

9.063,25

44

Alba

Alba Iulia

Fleser Partenie

 

149/3

Arabil

 

 

1.400,00

150,00

 

Intravilan

12 037,50

45

Alba

Alba Iulia

Gheorghe Dan, Iuliana Boieru

 

143/1

Arabil

 

 

1.350,00

11,00

 

Extravilan

151,80

46

Alba

Alba Iulia

Vasile Dan, Matei Dan, Ioan Dan, Mariatoth, Ana Puican

 

146/2

Arabil

 

 

10.800,00

328,00

 

Extravilan

4.526,40

47

Alba

Sântimbru

Petric Traian, Bulz Corneliu Ioan

 

668/27/1

Arabil

 

71606

5.039,00

136,00

 

Extravilan

171,36

48

Alba

Sântimbru

Fleser Petru

 

668/26/1

Arabil

 

71653

5.577,00

1.042,00

 

Extravilan

1.312,92

49

Alba

Sântimbru

Curta Partenie

 

668/25/1

Arabil

 

71802

1.996,00

539,00

 

Extravilan

679,14

50

Alba

Sântimbru

S.C. Herman Trans - S.R.L.

 

668/24/1

Arabil

 

70493

5.559,00

1.454,00

 

Extravilan

1.832,04

51

Alba

Sântimbru

Popa Traian

 

668/22/1

Arabil

 

71608

2.780,00

636,00

 

Extravilan

801,36

52

Alba

Sântimbru

Loghin Romul, Loghin Elena

 

668/22/1

Arabil

 

70550

2.789,00

415,00

 

Extravilan

522,90

 

53

Alba

Sântimbru

Loghin Romul, Loghin Elena

 

668/21/1

Arabil

 

70549

4.040,00

156,00

 

Extravilan

196,56

 

54

Alba

Sântimbru

Societatea Individuala Interlinea Dialdo Adile

 

668/20/1

Arabil

 

71304

2.886,00

11,00

 

Extravilan

13,86

 

55

Alba

Sântimbru

S.C. Titanic Anda - S.R.L.

 

663/5

Arabil

216

71322

2.900,00

1.088,00

 

Extravilan

1.370,88

 

56

Alba

Sântimbru

Halalai Partenie, Halalai Ana

 

663/4

Arabil

 

 

4.600,00

634,00

 

Extravilan

798,84

 

57

Alba

Sântimbru

Halalai Partenie, Halalai Ana

 

663/4

Arabil

 

 

4.600,00

6,00

 

Extravilan

7,56

 

58

Alba

Sântimbru

Proprietar Neidentificat*

 

662

Păşune

 

 

 

1.409,00

 

Extravilan

887,67

 

59

Alba

Sântimbru

Dan Virginia

 

660/2

Arabil

 

 

6.300,00

2.712,00

 

Extravilan

3.417,12

 

60

Alba

Sântimbru

Curta Maria

 

660/1

Vii

 

 

6600

26,00

 

Extravilan

65,52

 

 

TOTAL

48.630,00

 

 

1332.083,56

 


* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat*”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ-Valeriu Andrei se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Tudose se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 584.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 2.358/HIL din 27 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.714/M.B. din 27 iulie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 43.992/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romulus Cătălin Pantazi exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 585.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere faptul că în perioada 11-25 august 2017 secretarul general al Guvernului efectuează concediu legal de odihnă,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 11-25 august 2017, atribuţiile secretarului general al Guvernului sunt exercitate de către doamna Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 586.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea unor atribuţii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 11-15 august 2017, domnul viceprim-ministru Ion-Marcel Ciolacu exercită atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 587.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.