MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 669/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 336 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

933/862. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 336

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia da neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Gheorghe Valerian Popolan, în Dosarul nr. 187/46/2016 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 282D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, consilier juridic Georgiana Habără, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 93 din 3 martie 2015, Decizia nr. 167 din 17 martie 2015 şi Decizia nr. 114 din 3 martie 2016. Depune concluzii scrise.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, arătând că există precedent constituţional, nefiind motive ca instanţa de contencios constituţional să îşi reconsidere jurisprudenţa în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 22 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 187/46/2016, Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei În exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Valerian Popolan într-o cauză având ca obiect anularea unui raport de evaluare privind existenţa stării de incompatibilitate, întocmit de Agenţia Naţională de Integritate.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că Agenţia Naţională de Integritate, în mod greşit, a calificat „întreprinderea Individuală Popolan Gheorghe Valerian” ca fiind o întreprindere economică, în care s-a desfăşurat o activitate economică, în mod organizat, permanent şi sistematic, producătoare de venit, deşi a arătat contrariul acestei situaţii, la dosar fiind depuse declaraţiile fiscale anuale. Autorul excepţiei menţionează faptul că dispoziţiile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din data de 19 octombrie 2016, stabilesc că „întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului”. Având în vedere această prevedere legală, precum şi dispoziţiile art. 3 alin. (1)-(3) din Codul Civil, consideră că fiecare caz trebuie analizat individual, deoarece, în speţa de faţă, nu există incompatibilitate, cu atât mai mult cu cât întreprinderea individuală nu are personalitate juridică, iar impunerea fiscală nu priveşte un venit realizat, ci un venit estimat de organele fiscale ca fiind realizat de orice deţinător de animale, fie persoană fizică, fie titular al unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

7. Ca atare, apreciază că interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 ar trebui să se facă în scopul pentru care a fost elaborată legea şi anume prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în speţa de faţă, Agenţia Naţională de Integritate nu a reţinut vreun interes de natură patrimonială sau de favorizare a unor fapte de corupţie, nefiind obţinute venituri în cadrul întreprinderii Individuale Popolan Gheorghe Valerian.

8. În continuare, autorul excepţiei susţine că art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 nu prevede, în mod expres, că funcţia de primar ar fi incompatibilă cu exercitarea de activităţi economice într-o întreprindere individuală, reglementarea referindu-se strict la calitatea de comerciant.

9. În final, consideră că desfăşurarea, în calitate de membru al unei întreprinderi familiale, a unor activităţi cu specific agricol, activităţi pe care le desfăşoară orice bun proprietar de animale şi terenuri agricole, nu poate fi asimilată cu activitatea unui comerciant ca activitate profesională permanentă, având în vedere definiţia dată de art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

10. Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază ca neîntemeiată excepţia, având în vedere că dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 noiembrie 2013, şi Decizia nr. 93 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 21 mai 2015, Curtea Constituţională a statuat conformitatea acestor norme cu prevederile Legii fundamentale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Astfel, arată că instanţa de contencios constituţional a statuat că dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003, prin cazul de incompatibilitate pe care îl reglementează, conţin o condiţie specială, ce nu permite exercitarea simultan, de către aceeaşi persoană, a unei funcţii sau demnităţi publice şi a unei activităţi economice în calitate de comerciant persoană fizică. Opţiunea aparţine în exclusivitate destinatarului normei, care poate exercita ori activitatea economică în calitate de comerciant persoană fizică, în condiţiile legislaţiei în materie, ori funcţia sau demnitatea publică, supunându-se regimului juridic reglementat în acest sens.

13. Avocatul Poporului, arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior în cauze având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 alin. (1) fit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, având următorul cuprins: „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: [ .]

g) calitatea de comerciant persoană fizică;”.

17. Curtea observă că, ulterior învestirii sale, partea introductivă a art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 a fost modificată prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017, în sensul că: „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: însă, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii, concretizată în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 alin. (1 j lit. g) din Legea nr. 161/2003, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017.

18. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 37 cu privire la dreptul de a fi ales, art. 40 care consacră dreptul de asociere, art. 45 privind libertatea economică şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

19. Cu titlu prealabil, Curtea constată că problema incompatibilităţi lor privind aleşii locali a mai fost supusă controlului de constituţionalitate, Curtea statuând, cu valoare de principiu, că reglementarea reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, măsură ce are ca scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice. Curtea a constatat că instituirea unei astfel de reglementări este impusă de necesitatea asigurării îndeplinirii cu obiectivitate de către persoanele care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică de autoritate a atribuţiilor ce le revin potrivit Constituţiei, în deplină concordanţă cu principiile imparţialităţii, integrităţii, transparenţei deciziei şi supremaţiei interesului public. De asemenea, instanţa de contencios constituţional a reţinut că încetarea mandatului intervine în temeiul legii în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii sau calităţi incompatibile în cel mult 15zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Ase vedea, în acest sens, Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 aprilie 2011, Decizia nr. 1.484 din 10 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, şi Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 noiembrie 2013.

20. Totodată, prin Decizia nr. 739 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015, Curtea a reţinut că înlăturarea incompatibilităţii depinde de voinţa celui ales, care poate opta pentru una dintre cele două calităţi incompatibile. Astfel, nu se poate îndeplini o funcţie publică ce obligă la transparenţa modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice, dacă, în acelaşi timp, o persoană este angrenată şi în mediul de afaceri, întrucât cumularea celor două funcţii ar putea duce la afectarea intereselor generale ale comunităţii şi a principiilor care stau la baza statului de drept.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în jurisprudenţa sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a conturat o anumită structură inerentă şi intrinsecă oricărei excepţii de neconstituţionalitate. Aceasta cuprinde trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat şi motivarea, de către autorul excepţiei, a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte. Curtea a statuat că, în condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate, determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Ca atare, Curtea a constatat că, în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională să poată reţine, în mod rezonabil, existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere, deci, că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele trei elemente menţionate.

22. Aplicând aceste considerente la speţa de faţă, Curtea observă că, deşi în cauză autorul excepţiei indică doar textele legale criticate şi pe cele de referinţă, fără a motiva relaţia de contrarietate existentă între cele două, va analiza pe fond excepţia ridicată, având în vedere faptul că, în mod rezonabil, se poate determina critica de neconstituţionalitate vizată de autorul excepţiei.

23. În continuare, Curtea observă că dispoziţiile de lege criticate, prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentală, au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, respingând excepţiile de neconstituţionalitate. În acest sens sunt Decizia nr. 683 din 20 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 10 februarie 2016, Decizia nr. 93 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 21 mai 2015, şi Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 noiembrie 2013.

24. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 16 din Constituţie referitor la principiul egalităţii, prin Decizia nr. 683 din 20 octombrie 2015, precitată, Curtea a constatat că dispoziţiile de lege criticate nu sunt de natură a afecta acest principiu constituţional, având în vedere faptul că demnităţile şi funcţiile publice se exercită în condiţiile legii, iar acestea vizează în egală măsură pe toţi cei aflaţi într-o atare situaţie, fără deosebire pe criterii de gen.

25. Referitor la invocarea prevederilor constituţionale ale art. 37, prin Decizia nr. 93 din 3 martie 2015, analizând conformitatea dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 faţă de exigenţele impuse de normele fundamentale menţionate, Curtea nu a reţinut încălcarea dreptului de a fi ales, întrucât persoanele care ocupă aceste funcţii publice au fost alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

26. De asemenea, cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la dreptul de asociere, prin Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, precitată, Curtea a statuat că art. 40 din Constituţie vizează dreptul cetăţenilor de a se asocia în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere, prin acestea înţelegându-se forme de asociere legale, prin care cetăţenii îşi pot exercita drepturile politice. Prin urmare, Curtea a constatat că art. 40 din Legea fundamentală nu are incidenţă în cauză.

27. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor constituţionale ale art. 45, Curtea a reţinut că, potrivit acestor norme, accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate sub condiţia respectării cadrului normativ incident. Dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003, prin cazul de incompatibilitate pe care îl reglementează, conţin o condiţie specială, ce nu permite exercitarea simultan, de către aceeaşi persoană, a unei funcţii sau demnităţi publice şi a unei activităţi economice în calitate de comerciant persoană fizică. Opţiunea aparţine în exclusivitate destinatarului normei, care poate exercita ori activitatea economică în calitate de comerciant persoană fizică, în condiţiile legislaţiei în materie, ori funcţia sau demnitatea publică, supunându-se regimului juridic reglementat în acest sens. Prin urmare, Curtea a respins, ca neîntemeiate, criticile de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea art. 45 din Legea fundamentală.

28. Referitor la susţinerea autorului excepţiei, potrivit căreia Agenţia Naţională de Integritate, în mod greşit, a calificat „întreprinderea Individuală Popolan Gheorghe Valerian” ca fiind o întreprindere economică, prin Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, Curtea a observat că, potrivit art. 2 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, „întreprinderea economică” reprezintă „activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.” La rândul său, activitatea economică este descrisă, în contextul ordonanţei de urgenţă menţionate, la art. 2 lit. a), ca fiind „activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit”. Coroborând toate aceste noţiuni, Curtea a reţinut că nu se poate afirma de plano că membrul unei întreprinderi familiale nu are calitatea de comerciant persoană fizică. Desigur, calificarea de facto a unei persoane fizice ce desfăşoară o activitate economică autorizată ca fiind comerciant trebuie apreciată de la caz la caz, de către instituţiile/autorităţile competente, în funcţie de coordonatele cuprinse în legislaţia de drept comun (art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011 şi art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011).

29. De asemenea, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că stabilirea în concret a stării de incompatibilitate a alesului local revine instanţei judecătoreşti, care, cu prilejul soluţionării acţiunii formulate împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, analizează particularităţile fiecărei speţe, în lumina dispoziţiilor legale cu incidenţă în materie, astfel încât soluţia dispusă să corespundă scopului legii de asigurare a imparţialităţii, protejare a interesului social şi evitare a conflictului de interese. În acest sens sunt Decizia nr. 167 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 12 iunie 2015, Decizia nr. 114 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2016, şi Decizia nr. 774 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 16 martie 2017.

30. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă,

31. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 53 alin. (2) din Constituţie, se constată că stabilirea cazului de incompatibilitate nu constituie, în realitate, o restrângere a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, ci o garanţie de natură să confere o autoritate morală de necontestat persoanelor care îndeplinesc funcţii publice, prin asigurarea imparţialităţii, protejarea interesului social şi evitarea conflictului de interese (a se vedea în acest sens Decizia nr. 304 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 22 iulie 2013). Ca atare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de art. 53 din Legea fundamentală şi, prin urmare, norma constituţională invocată nu are incidenţă în cauză.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Valerian Popolan în Dosarul nr. 187/46/2016 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 933 din 11 august 2017

Nr. 862 din 11 august 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.003/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.372 din 11.08.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 79 şi 351 se abrogă.

2. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 83, 84, 97, 108, 148, 241, 242, 327, 328, 392, 393, 394, 395 şi 445 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"83

W60256001

J01DD08

Cefiximum

Xifia

400 mg

Compr. film.

400 mg

Inn-Farm D.O.O.

Slovenia

Cutie cu un blister pvc-pvdc/al x 5 comprimate filmate

PRF

5

7,338857

9,598285

0,421715

84

W60256003

J01DD08

Cefiximum

Xifia

400 mg

Compr. film.

400 mg

Inn-Farm D.O.O.

Slovenia

Cutie cu 2 blistere pvc-pvdc/al a câte 5 comprimate filmate

PRF

10

7,338857

9,516000

0,000000

.....................................

97

W61143002

J01DH02

Meropenemum

Archifar

1000 mg

Pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg

Medochemie Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 10 flac. din sticlă, capacitatea 30 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsă al cu pulb. pt. sol. inj./perf.

PR

10

26,400000

32,229600

6,224400

.....................................

108

W61142002

J01DH02

Meropenemum

Archifar

500 mg

Pulb. pt. sol. inj./perf.

500 mg

Medochemie Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 10 flac. din sticlă, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsă al cu pulb. pt. sol. inj./perf.

PR

10

15,840000

19,338000

4,647000

.....................................

148

W00517001

J01FA10

Azithromycinum

Sumamed

250 mg

Caps.

250 mg

Pliva Ljublijana d.o.o.

Slovenia

Cutie x 1 blist. Pvc-pvdc/al x 6 caps.

P-RF

6

2,815999

3,805999

1,260667

.....................................

241

W57042001

J01XA01

Vancomycinum

Vancomicina kabi 1000 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1000 mg

Fresenius kabi Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml care conţine pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

21,090000

28,510000

0,000000

242

W57041001

J01XA01

Vancomycinum

Vancomicina kabi 500 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

Fresenius Kabi Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml care conţine pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

19,630000

25,840800

0,689200

.....................................

327

W06665001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Merck sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

972,876000

1.106,220000

290,530000

328

W06670001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Merck sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

1.261,728000

1.421,064000

380,276000

.....................................

392

W60828017

J05AF07

Tenofovirum disoproxil **1

Tenofovir disoproxil teva 245 mg

Compr. film.

245 mg

Teva Pharmaceuticals - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din peid cu pereţii îngroşaţi cu capac prevăzut cu sistem securizat pentru copii din pp şi recipient cu desicant, a 30 compr. film.

PR

30

23,265600

26,885599

0,589734

393

W60828015

J05AF07

Tenofovirum disoproxil **1

Tenofovir disoproxil teva 245 mg

Compr. film.

245 mg

Teva Pharmaceuticals - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din peid cu capac prevăzut cu sistem securizat pentru copii din pp şi recipient cu desicant, a 30 compr. film.

PR

30

23,265600

26,885599

0,589734

394

W51800001

J05AF07

Tenofovirum disoproxil **1

Viread

245 mg

Compr. film.

245 mg

Gilead Science International Limited

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. din peid x 30 compr. film

PR

30

23,265600

26,885599

14,112067

395

W62771001

J05AF07

Tenofovirum disoproxil **1

Virofob

245 mg

Compr. film.

245 mg

Alvogen Ipco S.AR.L.

Luxemburg

Cutie cu 1 flac. peid cu capac din pp x 30 compr. film.

PR

30

23,265600

26,885599

0,589734

.....................................

445

W02427001

S01BA01

Dexamethasonum

Maxidex (R)

Picături oft.- susp.

0,1%

Alcon Couvreur NV

Belgia

Cutie x 1 flacon picurător din pe x 5 ml

P-RF

1

4,070000

5,500000

0,000000"

 

3. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 449 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 450-458, cu următorul cuprins:

 

"450

W63367003

J01DD08

Cefiximum

Cefixima aurobindo 200 mg

Compr. film.

200 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. pvc-pa-al-pvc/al x 10 compr. film.

PRF

10

2,736000

3,579000

0,000000

451

W63368003

J01DD08

Cefiximum

Cefixima aurobindo 400 mg

Compr. film.

400 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. pvc-pa-al-pvc/al x 7 compr. film.

PRF

7

6,115714

7,998571

0,000000

452

W63094004

J01FA10

Azithromycinum

Azitromicina aurobindo

250 mg

Compr. film.

250 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. pvc/al x 6 compr. film.

PRF

6

2,346666

3,171666

0,000000

453

W63095002

J01FA10

Azithromycinum

Azitromicina aurobindo

500 mg

Compr. film.

500 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. pvc/al x 3 compr. film.

PRF

3

3,420000

4,623333

0,000000

454

W08121001

J01GB03

Gentamicinum

Pan - gentamicine

sol. inj.

80 mg/2 ml

Lab. Panpharma

Franţa

Cutie x 10 fiole din sticlă incoloră x 2 ml sol. inj.

P-RF

10

0,607999

0,823999

0,170001

455

W63508001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

50 mg

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

810,730000

921,850000

0,000000

456

W63509001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

70 mg

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.051,440000

1.184,220000

0,000000

457

W63256001

J05AF07

Tenofovirum disoproxil **1

Tenofovir disoproxil

mylan

Compr. film.

245 mg

Mylan S.A.S

Franţa

Cutie x 1 flac. din peid x 30 compr. Film

PR

30

19,388000

22,404666

0,000000

458

W63597001

S01BA01

Dexamethasonum

Maxidex

1 mg/ml

Picaturi oft.- susp.

1 mg/ml

Novartis Pharma GMBH

Germania

Cutie x 1 flacon picurător din pe x 5 ml

P-RF

1

4,070000

5,500000

0,000000"

 

4. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 61, 63, 64, 231, 232, 233 şi 379 se abrogă.

5. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 36, 37, 38, 39, 41, 307, 308, 443 şi 526 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"36

W61248001

L01AX03

Temozolomidum

Brastoryn

250 mg

Caps.

250 mg

Neola Pharma - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din peid x 5 caps.

PR

5

198,556800

225,583200

134,084800

37

W56783001

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida hf

250 mg

Caps.

250 mg

Stada Hemofarm - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 5 caps.

PR

5

198,556800

225,583200

74,050800

38

W59702001

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida glenmark

250 mg

Caps.

250 mg

Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.

Republica Cehă

Cutie cu 1 flac. din peid x 5 caps.

PR

5

198,556800

225,583200

51,822800

39

W61248002

L01AX03

Temozolomidum

Brastoryn

250 mg

Caps.

250 mg

Neola Pharma - S.R.L.

România

Cutie cu 5 plicuri din hârtie cu un strat liniar de polietilenă cu densitate scăzută (stratul exterior) şi al-copolimer etilenă- acid acrilic (stratul interior) x 1 caps.

PR

5

198,556800

225,583200

134,084800

.....................................

41

W59454001

L01AX03

Temozolomidum

Blastomat

250 mg

Caps.

250 mg

Alvogen Ipco S.AR.L.

Luxemburg

Cutie cu 1 flac. peid x 5 caps.

PRF

5

198,556800

225,583200

51,822800

.....................................

307

W42501001

L01XE03

Erlotinibum **1

Tarceva

100 mg

Compr. film.

100 mg

Roche Registration LTD.

Marea Britanie

Cutie x 30 compr. film. (blist. Al/pvc)

P-RF/R

30

152,394400

167,635999

46,010334

308

W42502001

L01XE03

Erlotinibum **1

Tarceva

150 mg

Compr. film.

150 mg

Roche Registration LTD.

Marea Britanie

Cutie x 30 compr. film. (blist. Al/pvc)

P-RF/R

30

187,715599

206,136400

56,869600

.....................................

443

W53147002

L02BG03

Anastrozolum

Anastrozol terapia

1 mg

Compr. film.

1 mg

Terapia - S.A.

România

Cutie x blist. Pvc/al x 28 compr. film.

P6L

28

1,315714

1,721071

0,000000

.....................................

526

W61815001

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord

250 mg

Caps.

250 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Flac. din sticlă brună tip Iii x 5 caps.

PR

5

165,464000

187,986000

0,000000"

 

6. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 536 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 537-543, cu următorul cuprins:

 

"537

W61812002

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord

100 mg

Caps.

100 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 5 plicuri din pet/al/pe x 1 caps.

PR

5

37,248000

45,472000

0,000000

538

W61813002

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord

140 mg

Caps.

140 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 5 plicuri din pet/al/pe x 1 caps.

PR

5

78,164000

92,828000

0,000000

539

W61814002

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord

180 mg

Caps.

180 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 5 plicuri din pet/al/pe x 1 caps.

PR

5

97,764000

114,192000

0,000000

540

W61811002

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord

20 mg

Caps.

20 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 5 plicuri din pet/al/pe x 1 caps.

PR

5

7,966000

10,420000

0,000000

541

W61815002

L01AX03

Temozolomidum

Temozolomida accord 250 mg

Caps.

250 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 5 plicuri din pet/al/pe x 1 caps.

PR

5

165,464000

187,986000

0,000000

542

W63228001

L01XE03

Erlotinibum **1

Varlota

100 mg

Compr. film.

100 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 30 compr. Film.

PRF

30

126,995333

139,696666

0,000000

543

W63229001

L01XE03

Erlotinibum **1

Varlota

150 mg

Compr. film.

150 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 30 compr. Film.

PRF

30

156,429666

171,780333

0,000000"

 

7. La secţiunea P4 "Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:

 

"12

W59967001

L03AB07

Interferonum beta 1a **1

Avonex

30 µg/

0,5 ml pen

Sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut

30 µg/ 0,5 ml

Biogen Idec Limited

Marea Britanie

Ambalaj x 4 cutii individuale, fiecare conţinând 1 stilou injector (pen) de unică folosinţă, 1 ac de injecţie şi 1 capac pentru stilou injector (pen) x 0.5 ml

PR

4

662,532500

731,700000

0,000000"

 

8. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţia 129 se abrogă.

9. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.3 "Hipertensiunea pulmonară", poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"9

W42831001

G04BE03

Sildenafilum **

Revatio

20 mg

Compr. film.

20 mg

Pfizer Limited

Marea Britanie

Cutie x 6 blist. Al/pvc x 15 compr. film.

PR

90

15,905732

17,845866

4,609689"

 

10. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.3 "Hipertensiunea pulmonară", după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:

 

"11

W63139001

G04BE03

Sildenafilum **

Mysildecard

20 mg

Compr. film.

20 mg

Mylan S.A.S

Franţa

Cutie cu blist. pvc-al x 90 compr. film.

PR

90

13,254777

14,871555

0,000000"

 

11. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.20 "Fibroza pulmonară idiopatică", poziţia 4 se abrogă.

12. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.23 "Neuropatia optică ereditară Leber", poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"1

W62508001

N06BX13

Idebenonun **1

Raxone

150 mg

Compr. film.

150 mg

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GMBH

Germania

Cutie cu flac. peid x 180 compr. film.

PR

180

91,810388

100,285388

0,000000"

 

13. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"48

W52559001

M05BB03

Combinaţii (acidum alendronicum + colecalcifero- lum) **

Fosavance

70 mg/5600 ui

Compr.

70 mg/ 5600 ui

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 2 compr. (1 pliant cu blist. Al/al x 2 compr.)

P- 6L

2

6,432000

8,694000

8,981000"

 

14. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia 96, cu următorul cuprins:

 

"96

W63074002

M05BB03

Combinaţii (acidum alendronicum + colecalcifero- lum) **

Acid alendronic/ colecalciferol sandoz

70 mg/5600 ui

Compr.

70 mg/ 5600 ui

Sandoz - S.R.L.

România

Cutie cu blist. Al/al x 4 compr.

P6L

4

5,360000

7,245000

0,000000"

 

15. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 179, 180 şi 181 se abrogă.

16. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 23, 34, 44, 45, 114, 115, 156, 157, 158, 160, 161 şi 162 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"23

W61143002

J01DH02

Meropenemum

Archifar

1000 mg

Pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg

Medochemie Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 10 flac. din sticlă, capacitatea 30 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsă al cu pulb. pt. sol. inj./perf.

PR

10

26,400000

32,229600

6,224400

.....................................

34

W61142002

J01DH02

Meropenemum

Archifar

500 mg

Pulb. pt. sol. inj./perf.

500 mg

Medochemie Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 10 flac. din sticlă, capacitatea 20 ml, dop din cauciuc bromobutilic sigilat cu capsă al cu pulb. pt. sol. inj./perf.

PR

10

15,840000

19,338000

4,647000

.....................................

44

W57042001

J01XA01

Vancomycinum

Vancomicina kabi

1000 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1000 mg

Fresenius kabi Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml care conţine pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

21,090000

28,510000

0,000000

45

W57041001

J01XA01

Vancomycinum

Vancomicina kabi

500 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

Fresenius Kabi Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml care conţine pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

19,630000

25,840800

0,689200

.....................................

114

W06665001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

972,876000

1.106,220000

290,530000

115

W06670001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

1.261,728000

1.421,064000

380,276000

.....................................

156

W58316001

L01BA01

Methotrexatum

Metotrexat ebewe

10 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg/ml

Ebewe Pharma GES.M.B.H. NFG KG

Austria

Cutie cu 1 seringă preumplută din sticlă incoloră x 0,75 ml sol inj. + ac de unică folosinţă pt. inj

PR

1

25,581000

32,343000

29,537000

157

W58316004

L01BA01

Methotrexatum

Metotrexat ebewe

10 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg/ml

Ebewe pharma GES.M.B.H. NFG KG

Austria

Cutie cu 1 seringă preumplută din sticlă incoloră x 1,0 ml sol inj. + ac de unică folosinţă pt. inj.

PR

1

33,609000

41,031000

5,699000

158

W58316007

L01BA01

Methotrexatum

Metotrexat ebewe

10 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg/ml

Ebewe pharma GES.M.B.H. NFG KG

Austria

Cutie cu 1 seringă preumplută din sticlă incoloră x 1,5 ml sol inj. + ac de unică folosinţă pt. inj.

PR

1

39,771000

48,552000

31,148000

.....................................

160

W53758006

L01BA01

Methotrexatum

Metoject

50 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

50 mg/ml

Medac Gesellscaft fur Klinische Spezialpraparate

Germania

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,20 ml sol. inj. prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool

P-RF

1

33,609000

41,031000

28,989000

161

W53758022

L01BA01

Methotrexatum

Metoject

50 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

50 mg/ml

Medac Gesellscaft fur Klinische Spezialpraparate

Germania

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,30 ml soluţia injectabilă prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool

P-RF

1

39,771000

48,552000

26,328000

162

W53758021

L01BA01

Methotrexatum

Metoject

50 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

50 mg/ml

Medac Gesellscaft fur Klinische Spezialpraparate

Germania

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,50 ml sol. inj. prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool

P-RF

1

66,291000

80,928000

29,752000"

 

17. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1. "Transplant medular", după poziţia 282 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 283-288, cu următorul cuprins:

 

"283

W63508001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

810,730000

921,850000

0,000000

284

W63509001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.051,440000

1.184,220000

0,000000

285

W62233002

L01BA01

Methotrexatum

Namaxir

10 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg

Actavis Group PTC EHF.

Islanda

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,40 ml sol. inj.

PR

4

28,007500

34,192500

0,000000

286

W62235002

L01BA01

Methotrexatum

Namaxir

15 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

15 mg

Actavis Group PTC EHF.

Islanda

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,38 ml sol. inj.

PR

4

33,142500

40,460000

0,000000

287

W62239002

L01BA01

Methotrexatum

Namaxir

25 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

25 mg

Actavis Group PTC EHF.

Islanda

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,63 ml sol. inj.

PR

4

55,242500

67,440000

0,000000

288

W62232002

L01BA01

Methotrexatum

Namaxir

7,5 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

7,5 mg

Actavis Group PTC EHF.

Islanda

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,30 ml sol. inj.

PR

4

21,317500

26,952500

0,000000"

 

18. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziţiile 60 şi 61 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"60

W06665001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

972,876000

1.106,220000

290,530000

61

W06670001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

1.261,728000

1.421,064000

380,276000"

 

19. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 105 se introduc două noi poziţii, poziţiile 106 şi 107, cu următorul cuprins:

 

"106

W63508001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

810,730000

921,850000

0,000000

107

W63509001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.051,440000

1.184,220000

0,000000"

 

20. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 107 şi 108 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"107

W06665001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

972,876000

1.106,220000

290,530000

108

W06670001

J02AX04

Caspofunginum **

Cancidas

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

S

1

1.261,728000

1.421,064000

380,276000"

 

21. La secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", după poziţia 186 se introduc două noi poziţii, poziţiile 187 şi 188, cu următorul cuprins:

 

"187

W63508001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

810,730000

921,850000

0,000000

188

W63509001

J02AX04

Caspofunginum **

Dalvocans

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Alvogen Malta Operations (ROW) LTD.

Malta

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.051,440000

1.184,220000

0,000000"

 

22. La secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 66 se abrogă.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 16 august 2017.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Dan Dumitrescu,

Marian Burcea

secretar de stat

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 4 august 2017, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei redă o imagine de epocă a sălii vechi de lectură a Bibliotecii Academiei Române, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2017”.

Reversul monedei prezintă sigla Academiei Române suprapusă peste o compoziţie grafică reprezentând colecţiile Bibliotecii Academiei Române; la exterior, inscripţia circulară „BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE 150 ANI”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 1 august 2017.

Nr. 13.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.