MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 670/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

577. - Hotărâre privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017, potrivit nomenclatoarelor domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de licenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul i în anii universitari 2011-2012,2012-2013 şi 2013-2014, cu modificările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 577.

 

ANEXĂ

 

Calificările şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015,2015-2016 şi 2016-2017

 

Nr.

crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii/Specializarea

Denumire calificare

Titlu conferit

Nr.

ECTS

Durata

minimă

legală

Nivel

CNC

1

Matematică

Matematică

Matematică

Licenţiat în matematică

180

3 ani

6

2

Matematici aplicate

Matematici aplicate

Licenţiat în matematică

180

3 ani

6

3

Matematică informatică

Matematică informatică

Licenţiat în matematică

180

3 ani

6

4

Fizică

Fizică

Fizică

Licenţiat în Fizică

180

3 ani

6

5

Fizică medicală

Fizică medicală

Licenţiat în Fizică

180

3 ani

6

6

Biofizică

Biofizică

Licenţiat în Fizică

180

3 ani

6

7

Fizică informatică

Fizică informatica

Licenţiat în Fizică

180

3 ani

6

8

Chimie

Chimie

Chimie

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

9

Biochimie tehnologică

Biochimie tehnologică

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

10

Radiochimie

Radiochimie

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

11

Chimie informatică

Chimie informatică

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

12

Chimie medicală

Chimie medicală1)

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

13

Chimie farmaceutică

Chimie farmaceutică2)

Licenţiat în chimie

180

3 ani

6

14

Inginerie chimică

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Inginer

240

4 ani

6

15

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Inginer

240

4 ani

6

16

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

Inginer

240

4 ani

6

17

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Inginer

240

4 ani

6

18

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

Inginer

240

4 ani

6

19

Inginerie chimică

Inginerie chimică

Inginer

240

4 ani

6

20

Controlul şi securitatea produselor alimentare

Controlul şi securitatea produselor alimentare

Inginer

240

4 ani

6

21

Inginerie biochimică

Inginerie biochimică

Inginer

240

4 ani

6

22

Ingineria fabricaţiei hârtiei

Ingineria fabricaţiei hârtiei

inginer

240

4 ani

6

23

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

Inginer

240

4 ani

6

24

Tehnologie chimică textilă

Tehnologie chimică textilă

Inginer

240

4 ani

6

25

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

inginer

240

4 ani

6

26

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Inginer

240

4 ani

6

27

 

Chimie militară

Chimie militară

Inginer

240

4 ani

6

28

Geografie

Geografie

Geografie

Licenţiat în geografie

180

3 ani

6

29

Geografia turismului

Geografia turismului

Licenţiat în geografie

180

3 ani

6

30

Cartografie

Cartografie

Licenţiat în geografie

180

3 ani

6

31

Hidrologie şi meteorologie

Hidrologie şi meteorologie

Licenţiat în geografie

180

3 ani

6

32

Planificare teritorială

Planificare teritorială

Licenţiat în geografie

180

3 ani

6

33

Geologie

Geologie

Geologie

Licenţiat în geologie

180

3 ani

6

34

Geochimie

Geochimie

Licenţiat în geologie

180

3 ani

6

35

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

Chimia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

6

36

Ecologie şi protecţia mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

6

37

Geografia mediului

Geografia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

6

38

Fizica mediului

Fizica mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

6

39

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

180

3 ani

6

40

Informatică

Informatică

Informatică

Licenţiat în informatică

180

3 ani

6

41

Informatică aplicată

Informatică aplicată

Licenţiat în informatică

180

3 ani

6

42

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginer

240

4 ani

6

43

Căi ferate, drumuri şi poduri

Căi ferate, drumuri şi poduri

Inginer

240

4 ani

6

44

Construcţii şi fortificaţii

Construcţii şi fortificaţii

Inginer

240

4 ani

6

45

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

inginer

240

4 ani

6

46

Construcţii miniere

Construcţii miniere

Inginer

240

4 ani

6

47

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Inginer

240

4 ani

6

48

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Inginer

240

4 ani

6

49

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Inginer

240

4 ani

6

50

Inginerie urbană şi dezvoltare regionala

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Inginer

240

4 ani

6

51

Infrastructura transporturilor metropolitane

Infrastructura transporturilor metropolitane

Inginer

240

4 ani

6

52

Drumuri, poduri şi infrastructuri militare

Drumuri, poduri şi infrastructuri militare2)

Inginer

240

4 ani

6

53

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

Instalaţii pentru construcţii

Inginer

240

4 ani

6

54

Instalaţii şt echipamente pentru protecţia atmosferei

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

Inginer

240

4 ani

6

55

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

Inginer

240

4 ani

6

56

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Sisteme electrice

Inginer

240

4 ani

6

57

Electronică de putere şi acţionări electrice

Electronică de putere şi acţionări electrice

Inginer

240

4 ani

6

58

Electrotehnică

Electrotehnică

Inginer

240

4 ani

6

59

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Inginer

240

4 ani

6

 

60

 

Electromecanică

Electromecanică

Inginer

240

4 ani

6

61

Inginerie electrică şi calculatoare

Inginerie electrică şi calculatoare

Inginer

240

4 ani

6

62

Informatică aplicată în inginerie electrică1)

Informatică aplicată în inginerie electrică1)

Inginer

240

4 ani

6

63

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale1)/ Inginerie electronică, telecomunicaţii4)

Electronică aplicată

Electronică aplicată

Inginer

240

4 ani

6

64

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Inginer

240

4 ani

6

65

Reţele şi software de telecomunicaţii

Reţele şi software de telecomunicaţii

Inginer

240

4 ani

6

66

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

Inginer

240

4 ani

6

67

Telecomenzi şi electronică în transporturi

Telecomenzi şi electronică în transporturi

Inginer

240

4 ani

6

68

Echipamente şi sisteme electronice militare

Echipamente şi sisteme electronice militare

Inginer

240

4 ani

6

69

Comunicaţii pentru apărare şi securitate

Comunicaţii pentru apărare şi securitate2)

Inginer

240

4 ani

6

70

Transmisiuni

Transmisiunii

Inginer

240

4 ani

6

71

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie2)

Inginer

240

4 ani

6

72

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginer

240

4 ani

6

73

Hidroenergetică

Hidroenergetică

Inginer

240

4 ani

6

74

Termoenergetică

Termoenergetică

Inginer

240

4 ani

6

75

Energetică industrială

Energetică industrială

Inginer

240

4 ani

6

76

Energetică şi tehnologii nucleare

Energetică şi tehnologii nucleare

Inginer

240

4 ani

6

77

Managementul energiei

Managementul energiei

Inginer

240

4 ani

6

78

Inginerie geologică

Inginerie geologica

Inginerie geologică

Inginer

240

4 ani

6

79

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor miniere

Inginer

240

4 ani

6

80

Geologia resurselor petroliere

Geologia resurselor petroliere

Inginer

240

4 ani

6

81

Geofizică

Geofizică

Inginer

240

4 ani

6

82

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

Inginerie minieră

Inginer

240

4 ani

6

83

Prepararea substanţelor minerale utile

Prepararea substanţelor minerale utile

Inginer

240

4 ani

6

84

Topografie minieră

Topografie minieră

Inginer

240

4 ani

6

85

Inginerie de petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

Inginer

240

4 ani

6

86

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Inginer

240

4 ani

6

87

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

Măsurători terestre şi cadastru

Inginer

240

4 ani

6

88

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Inginer

240

4 ani

6

89

Cadastru şi managementul proprietăţilor

Cadastru şi managementul proprietăţilor

Inginer

240

4 ani

6

90

Geodezie şi geoinformatică

Geodezie şi geoinformatică

Inginer

240

4 ani

6

91

Inginerie aerospaţială

Construcţii aerospaţiale

Construcţii aerospaţiale

Inginer

240

4 ani

6

92

Sisteme de propulsie

Sisteme de propulsie

Inginer

240

4 ani

6

93

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

Inginer

240

4 ani

6

94

Inginerie şi management aeronautic

Inginerie şi management aeronautic

Inginer

240

4 ani

6

95

Aeronave şi motoare de aviaţie

Aeronave şi motoare de aviaţie

Inginer

240

4 ani

6

96

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

Inginer

240

4 ani

6

97

Design aeronautic

Design aeronautic2)

Inginer

240

4 ani

6

98

Ingineria

autovehiculelor

Construcţii de autovehicule

Construcţii de autovehicule

Inginer

240

4 ani

6

99

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Inginer

240

4 ani

6

100

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere

Inginer

240

4 ani

6

101

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

Inginer

240

4 ani

6

102

Blindate, automobile şi tractoare

Blindate, automobile şi tractoare

Inginer

240

4 ani

6

103

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

Ingineria transporturilor şi a traficului

Inginer

240

4 ani

6

104

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

Inginer

240

4 ani

6

105

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

Inginer

240

4 ani

6

106

Agronomie

Agricultură

Agricultură

Inginer

240

4 ani

6

107

Ştiinţele solului

Ştiinţele solului

Inginer

240

4 ani

6

108

Montanologie

Montanologie

Inginer

240

4 ani

6

109

Protecţia plantelor

Protecţia plantelor

Inginer

240

4 ani

6

110

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Inginer

240

4 ani

6

111

Biotehnologii

Inginerie genetică

Inginerie genetică

Inginer

240

4 ani

6

112

Biotehnologii

Biotehnologii agricole; Biotehnologii medical-veterinare; Biotehnologii pentru industria alimentară

Inginer

240

4 ani

6

113

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Inginer

240

4 ani

6

114

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Inginer

240

4 ani

6

115

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Inginer

240

4 ani

6

 

116

 

Pescuit şi industrializarea peştelui

Pescuit şi industrializarea peştelui

Inginer

240

4 ani

6

117

Protecţia consumatorului şi a mediului

Protecţia consumatorului şi a mediului

Inginer

240

4 ani

6

118

Extracte şi aditivi naturali alimentari

Extracte şi aditivi naturali alimentari

Inginer

240

4 ani

6

119

Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

Inginer

240

4 ani

6

120

Piscicultura şi acvacultură

Piscicultura şi acvacultură

Inginer

240

4 ani

6

121

Horticultură

Horticultura

Horticultură

Inginer

240

4 ani

6

122

Peisagistică

Peisagistică

Inginer

240

4 ani

6

123

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

Ingineria prelucrării lemnului

Inginer

240

4 ani

6

124

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

Inginer

240

4 ani

6

125

Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

Inginer

240

4 ani

6

126

Exploatări forestiere

Exploatări forestiere

Inginer

240

4 ani

6

127

Cinegetică

Cinegetică

Inginer

240

4 ani

6

128

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

Inginerie economică în agricultură

Inginer

240

4 ani

6

129

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Inginer

240

4 ani

6

130

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

Calculatoare

Inginer

240

4 ani

6

131

Tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

Inginer

240

4 ani

6

132

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

Inginer

240

4 ani

6

133

Ingineria informaţiei

Ingineria informaţiei

Inginer

240

4 ani

6

134

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

Automatică şi informatică aplicată

Inginer

240

4 ani

6

135

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă4)

Inginer

240

4 ani

6

136

Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare

Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare1)

Inginer

240

4 ani

6

137

Ingineria sistemelor multimedia

Ingineria sistemelor multimedia

Inginer

240

4 ani

6

138

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

Ştiinţa materialelor

Inginer

240

4 ani

6

139

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria elaborării materialelor metalice

Inginer

240

4 ani

6

140

Ingineria procesării materialelor

Ingineria procesării materialelor

Inginer

240

4 ani

6

141

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Inginer

240

4 ani

6

142

Ingineria biomaterialelor

Ingineria biomaterialelor1)

Inginer

240

4 ani

6

143

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Inginer

240

4 ani

6

144

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Inginer

240

4 ani

6

145

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

Inginer

240

4 ani

6

146

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

Inginer

240

4 ani

6

147

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Inginer

240

4 ani

6

148

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Inginer

240

4 ani

6

149

Ingineria valorificării deşeurilor

Ingineria valorificării deşeurilor

Inginer

240

4 ani

6

150

Reconstrucţie ecologică

Reconstrucţie ecologică

Inginer

240

4 ani

6

151

Inginerie genisticâ

Maşini şi utilaje de geniu

Maşini şi utilaje de geniu

Inginer

240

4 ani

6

152

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

Inginer

240

4 ani

6

153

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

Inginer

240

4 ani

6

154

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

Inginer

240

4 ani

6

155

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

Inginer

240

4 ani

6

156

Sisteme integrate de armament şi muniţie

Sisteme integrate de armament şi muniţie

Inginer

240

4 ani

6

157

Materiale energetice şi apărare CBRN

Materiale energetice şi apărare CBRN2>

inginer

240

4 ani

6

158

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

tehnologia construcţiilor de maşini

Inginer

240

4 ani

6

159

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Inginer

240

4 ani

6

160

Ingineria sudării

Ingineria sudării

Inginer

240

4 ani

6

161

Design industrial

Design industrial

Inginer

240

4 ani

6

162

Ingineria şi managementul calităţii

Ingineria şi managementul calităţii

Inginer

240

4 ani

6

163

Ingineria securităţii în industrie

Ingineria securităţii în industrie

Inginer

240

4 ani

6

164

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

Inginer

240

4 ani

6

165

Tehnologia şi designul produselor textile

Tehnologia şi designul produselor textile

Inginer

240

4 ani

6

166

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

Inginer

240

4 ani

6

167

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Inginer

240

4 ani

6

168

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Inginer

240

4 ani

6

 

169

 

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

Inginer

240

4 ani

6

170

 

Logistică industrială

Logistică industrială

Inginer

240

4 ani

6

171

 

Inginerie industrială (Industrial Engineering)

Inginerie industrială (Industrial Engineering)

Inginer

240

4 ani

6

172

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice

Sisteme şi echipamente termice

Inginer

240

4 ani

6

173

 

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Inginer

240

4 ani

6

174

 

Mecanică fină şi nanotehnologii

Mecanică fină şi nanotehnologii

Inginer

240

4 ani

6

175

 

Maşini şi echipamente miniere

Maşini şi echipamente miniere

Inginer

240

4 ani

6

176

 

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

Inginer

240

4 ani

6

177

 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

Inginer

240

4 ani

6

178

 

Utilaje petroliere şi petrochimice

Utilaje petroliere şi petrochimice

Inginer

240

4 ani

6

179

 

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Inginer

240

4 ani

6

180

 

Echipamente pentru procese industriale

Echipamente pentru procese industriale

Inginer

240

4 ani

6

181

 

Utilaje tehnologice pentru construcţii

Utilaje tehnologice pentru construcţii

Inginer

240

4 ani

6

182

 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

Inginer

240

4 ani

6

183

 

Utilaje pentru textile şi pielărie

Utilaje pentru textile şi pielărie

Inginer

240

4 ani

6

184

 

Vehicule pentru transportul feroviar

Vehicule pentru transportul feroviar

Inginer

240

4 ani

6

185

 

Instalaţii şi echipamente portuare şi marine

Instalaţii şi echipamente portuare şi marine1)

Inginer

240

4 ani

6

186

 

Utilaje şi instalaţii portuare

Utilaje şi instalaţii portuare4)

Inginer

240

4 ani

6

187

 

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

Inginer

240

4 ani

6

188

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

Inginerie economică industrială

Inginer

240

4 ani

6

189

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginer

240

4 ani

6

190

 

Inginerie economică în construcţii

Inginerie economică în construcţii

Inginer

240

4 ani

6

191

 

Inginerie şi management naval şi portuar

Inginerie şi management naval şi portuar

Inginer

240

4 ani

6

192

 

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginer

240

4 ani

6

193

 

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginer

240

4 ani

6

194

 

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Inginer

240

4 ani

6

195

Inginerie şi management în industria turismului

Inginerie şi management în industria turismului

Inginer

240

4 ani

6

196

Inginerie şi management forestier

Inginerie şi management forestier

Inginer

240

4 ani

6

197

Ingineria şi managementul afacerilor

Ingineria şi managementul afacerilor

Inginer

240

4 ani

6

198

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria elaborării materialelor metalice

Inginer

240

4 ani

6

199

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Inginer

240

4 ani

6

200

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

Mecatronică

Inginer

240

4 ani

6

201

Robotică

Robotică

Inginer

240

4 ani

6

202

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Inginer

240

4 ani

6

203

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Inginer

240

4 ani

6

204

Electromecanică navală

Electromecanică navală

Inginer

240

4 ani

6

205

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

Inginerie medicală

Inginer

240

4 ani

6

206

Optometrie

Optometrie

Inginer

240

4 ani

6

207

Biotehnologii industriale

Biotehnologii industriale

Inginer

240

4 ani

6

208

Inginerie fizică

inginerie fizică

Inginer

240

4 ani

6

209

Informatică industrială

Informatică industrială

Inginer

240

4 ani

6

210

Informatică aplicată în inginerie electrică

Informatică aplicată în inginerie electrică4)

Inginer

240

4 ani

6

211

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

Inginer

240

4 ani

6

212

Fizică tehnologică

Fizică tehnologică

Inginer

240

4 ani

6

213

Bioinginerie

Bioinginerie

Bioinginer

240

4 ani

6

214

Biomateriale şi dispozitive medicale

Biomateriale şi dispozitive medicale

Inginer

240

4 ani

6

215

Echipamente şi sisteme medicale

Echipamente şi sisteme medicale

Inginer

240

4 ani

6

216

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Inginer

240

4 ani

6

217

Sisteme şi echipamente navale

Sisteme şi echipamente navale

Inginer

240

4 ani

6

218

Biologie

Biologie

Biologie

Licenţiat în biologie

180

3 ani

6

219

Biochimie

Biochimie

Licenţiat în biologie

180

3 ani

6

220

Sănătate

Medicină

Doctor medic

Doctor medic

360

6 ani

7

221

Asistenţă medicală generală

Asistent medical generalist

Asistent medical generalist licenţiat

240

4 ani

6

222

Moaşe

Moaşă

Moaşă

240

4 ani

6

 

223

 

Radiologie şi imagistică

Radiologie şi imagistică

Licenţiat în tehnici de radiologie şi imagistică

180

3 ani

6

224

Laborator clinic

Laborator clinic

Asistent medical de laborator clinic licenţiat

180

3 ani

6

225

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Licenţiat în fiziokinetoterapie

180

3 ani

6

226

Audiologie şi protezare auditivă

Audiologie şi protezare auditivă

Licenţiat în tehnici de audiologie şi protezare auditivă

180

3 ani

6

227

Nutriţie şi dietetică

Nutriţie şi dietetică

Licenţiat în nutriţie şi dietetică

180

3 ani

6

228

Medicină dentară

Doctor medic stomatolog

Doctor medic stomatolog

360

6 ani

7

229

Tehnică dentară

Tehnică dentară

Licenţiat în tehnică dentară

180

3 ani

6

230

Asistenţă dentară

Asistenţă dentară

Asistent medical dentar licenţiat

180

3 ani

6

231

Asistenţă de profilaxie stomatologică

Asistenţă de profilaxie dentară

Asistent medical de profilaxie dentară licenţiat

180

3 ani

6

232

Farmacie

Farmacist

Farmacist

300

5 ani

7

233

Asistenţă de farmacie

Asistent farmacie

Asistent de farmacie licenţiat

180

3 ani

6

234

Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

Dermoterapie estetică1)

Licenţiat în dermoterapie estetică

180

3 ani

6

235

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Doctor medic veterinar

Doctor medic veterinar

360

6 ani

7

236

Drept

Drept

Drept

Licenţiat în drept

240

4 ani

6

237

 

Drept european şi internaţional

Drept european şi internaţional

Licenţiat în drept

240

4 ani

6

238

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Administraţie publică

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

239

Administraţie europeană

Administraţie europeană

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

240

Asistenţă managerială şi secretariat

Asistenţă managerială şi secretariat

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

241

Poliţie locală

Poliţie locală

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

242

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

243

Leadership în sectorul public (în limba engleză)

Leadership în sectorul public (în limba engleză)1)

Licenţiat în ştiinţe administrative

180

3 ani

6

244

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

Jurnalism

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

180

3 ani

6

245

Comunicare şi reiaţii publice

Comunicare şi relaţii publice

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

180

3 ani

6

246

Publicitate

Publicitate

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

180

3 ani

6

247

Ştiinţe ale informării şi documentării

Ştiinţe ale informării şi documentării

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

180

3 ani

6

248

Media digitală

Media digitală2)

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

180

3 ani

6

249

Sociologie

Sociologie

Sociologie

Licenţiat în sociologie

180

3 ani

6

250

Antropologie

Antropologie

Licenţiat în sociologie

180

3 ani

6

251

Resurse umane

Resurse umane

Licenţiat în sociologie

180

3 ani

6

252

Asistenţă socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială

Licenţiat în asistenţă socială

180

3 ani

6

253

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

180

3 ani

6

254

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Licenţiat în ştiinţe politice

180

3 ani

6

255

Studii de securitate

Studii de securitate

Licenţiat în ştiinţe politice

180

3 ani

6

256

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

257

Psihologie - informaţii

Psihologie - informaţii

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

258

Securitate şi apărare

Securitate şi apărare

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

259

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

260

Sisteme informaţionale

Sisteme informaţionale

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

261

Studii de securitate şi informaţii

Studii de securitate şi informaţii

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

262

Ordine şi siguranţă publică

Ordine şi siguranţă publică

Licenţiat în ordine şi siguranţă publică

180

3 ani

6

263

Conducere interarme - forţe terestre

Conducere interarme - forţe terestre

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

264

Conducere interarme - forţe navale

Conducere interarme - forţe navale

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

265

Conducere interarme - forţe aeriene

Conducere interarme - forţe aeriene

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

266

Conducere logistică

Conducere logistică 1)

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

267

Logistică

Logistică1)

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

268

Managementul organizaţiei

Managementul organizaţiei

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

269

Management economico-financiar

Management economico-financiar

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

270

Conducere militară

Conducere militară

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

271

Managementul traficului aerian

Managementul traficului aerian

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

272

Management în aviaţie

Management în aviaţie

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

273

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

274

Managementul sistemelor de comunicaţii militare

Managementul sistemelor de comunicaţii militare1)

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

275

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană2)

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

276

Leadership militar

Leadership militar2)

Licenţiat în ştiinţe militare şi informaţii

180

3 ani

6

277

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

278

Economia firmei

Economia firmei

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

279

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

280

Merceologie şi managementul calităţii

Merceologie şi managementul calităţii

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

281

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

 

282

 

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

283

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

284

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică

Cibernetică economică

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

285

Statistică şi previziune economică

Statistică şi previziune economică

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

286

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

Contabilitate şi informatică de gestiune

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

287

Economie

Economie generală

Economie generată

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

288

Economie agroalimentară

Economie agroalimentară

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

289

Economia mediului

Economia mediului

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

290

Economie şi comunicare economică în afaceri

Economie şi comunicare economică în afaceri

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

291

Economie agroalimentară şi a mediului

Economie agroalimentară şi a mediului

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

292

Economie generală şi comunicare economică

Economie generată şi comunicare economică

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

293

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

294

Economie şi afaceri internaţionale

Economie internaţională

Economie internaţională

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

295

Afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

296

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

297

Finanţe

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

298

Management

Management

Management

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

299

Managementul dezvoltării rurale durabile

Managementul dezvoltării rurale durabile

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

300

Marketing

Marketing

Marketing

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

301

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

Informatică economică

Licenţiat în ştiinţe economice

180

3 ani

6

302

Psihologie

Psihologie

Psihologie

Licenţiat în psihologie

180

3 ani

6

303

Terapie ocupaţională

Terapie ocupaţională

Licenţiat în terapie ocupaţională

180

3 ani

6

304

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie

Pedagogie

Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

180

3 ani

6

305

Psihopedagogie specială

Psihopedagogie specială

Licenţiat în psihopedagogie specială

180

3 ani

6

306

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Licenţiat în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180

3 ani

6

307

Pedagogie socială

Pedagogie socială2)

Licenţiat în pedagogie socială

180

3 ani

6

308

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română5)

Limba şi literatura română5)

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

309

 

Limba şi literatura6)

Limba şi literatura6)

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

310

Limba şi literatura modernă7)

Limba şi literatura modernă7)

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

311

Literatură universală şi comparată6)

Literatură universală şi comparată6)

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

312

Filologie clasică9)

Filologie clasică9)

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

313

Limbi modeme

Traducere şi interpretare

Traducere şi interpretare

Licenţiat în filologie

180

3 ani

6

314

Limbi modeme aplicate

Limbi modeme aplicate

Limbi moderne aplicate

Licenţiat în limbi modeme aplicate

180

3 ani

6

315

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Licenţiat în filosofie

180

3 ani

6

316

Istorie

Istorie

Istorie

Licenţiat în istorie

180

3 ani

6

317

Arheologie

Arheologie

Licenţiat în istorie

180

3 ani

6

318

Arhivistică

Arhivistică

Licenţiat în istorie

180

3 ani

6

319

Muzeologie

Muzeologie

Licenţiat în istorie

180

3 ani

6

320

Istoria artei

Istoria artei

Licenţiat în istorie

180

3 ani

6

321

Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale

Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale

Licenţiat în studii de patrimoniu

180

3 ani

6

322

Arheologie, studii antice şi antropologie istorică

Arheologie, studii antice şi antropologie istorică

Licenţiat în studii de patrimoniu

180

3 ani

6

323

Turism cultural şi studii muzeale

Turism cultural şi studii muzeale

Licenţiat în studii de patrimoniu

180

3 ani

6

324

Teologie

Teologie pastorală10)

Teologie pastorală10)

Licenţiat în teologie

240

4 ani

6

325

Teologie didactică10)

Teologie didactică10)

Licenţiat în teologie

180

3 ani

6

326

Studii religioase

Studii religioase

Licenţiat în teologie

180

3 ani

6

327

Teologie asistenţă socială10)

Teologie asistenţă socială10)

Licenţiat în teologie asistenţă socială

180

3 ani

6

328

Studii culturale

Etnologie

Etnologie

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

329

Studii iudaice

Studii iudaice

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

330

Studii americane

Studii americane

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

331

Studii culturale

Studii culturale

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

332

Studii europene

Studii europene

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

333

Turism cultural

Turism cultural

Licenţiat în studii culturale

180

3 ani

6

334

Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

Arhitect

360

6 ani

7

335

Arhitectură de Interior

Arhitectură de interior

Arhitect de interior

300

5 ani

7

336

Design de produs

Design de produs

Designer

300

5 ani

7

337

Conservare şi restaurare de arhitectură

Conservare şi restaurare de arhitectură

Licenţiat în conservare şi restaurare de arhitectură

180

3 ani

6

338

Arhitectura peisajului

Arhitectura peisajului

Licenţiat în arhitectura peisajului

180

3 ani

6

339

Mobilier şi amenajări interioare

Mobilier şi amenajări interioare

Licenţiat în mobilier şi amenajări interioare

180

3 ani

6

340

Tehnologie arhitecturală

Tehnologie arhitecturală

Licenţiat în tehnologie arhitecturală

180

3 ani

6

 

341

Urbanism

Proiectare şi planificare urbană

Proiectare şi planificare urbană

Urbanist

240

4 ani

6

342

Amenajarea şi planificarea peisajului

Amenajarea şi planificarea peisajului

Urbanist

240

4 ani

6

343

Urbanism şi administrarea teritoriului

Urbanism şi administrarea teritoriului

Licenţiat în urbanism

180

3 ani

6

344

Arte vizuale

Arte plastice

Pictură; Sculptură; Grafică; Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

345

Arte decorative

Arte decorative

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

346

Design

Design grafic/comunicaţii vizuale; Design de produs; Design pentru spaţiu ambiental; Design de obiect şi produs industrial

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

347

Conservare şi restaurare

Conservare şi restaurare

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

348

Artă murală

Artă murală

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

349

Pedagogia artelor plastice şi decorative

Pedagogia artelor plastice şi decorative

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

350

Ceramică - sticlă - metal

Ceramică - sticlă - metal

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

351

Arte textile - design textil

Arte textile - design textil

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

352

Modă - design vestimentar

Modă - design vestimentar

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

353

Scenografie şi eveniment artistic

Scenografie şi eveniment artistic

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

354

Design ambiental

Design ambiental

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

355

Artă monumentală

Artă monumentală

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

356

Artă sacră

Artă sacră

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

357

Muzică

Muzică

Muzică2)

Licenţiat în muzică

180

3 ani

6

358

Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală3)

Licenţiat în muzică

180

3 ani

6

359

Muzică religioasă

Muzică religioasă

Licenţiat în muzică

180

3 ani

6

360

Muzicologie

Muzicologie

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

361

Interpretare muzicală - canto

Interpretare muzicală - canto

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

362

Interpretare muzicală - instrumente

Interpretare muzicală - instrumente

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

363

Compoziţie muzicală

Compoziţie muzicală - clasică; Compoziţie muzicală - jazz/muzică uşoară

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

364

Dirijat

Dirijat - cor; Dirijat - orchestră

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

365

Artele spectacolului muzical

Artele spectacolului muzical

Licenţiat în muzică

240

4 ani

6

366

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului

Actorie; Regie; Păpuşi-Marionete; Coregrafie

Licenţiat în artele spectacolului

180

3 ani

6

367

Teatrologie

Management cultural; Jurnalism teatral

Licenţiat în teatrologie

180

3 ani

6

368

Scenografie

Scenografie

Licenţiat în artele spectacolului

180

3 ani

6

369

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media

Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media

Licenţiat în artele filmului

180

3 ani

6

370

 

Filmologie

Filmologie

Licenţiat în filmologie

180

3 ani

6

371

Comunicare audiovizuală - multimedia

Comunicare audiovizuală - multimedia

Licenţiat în comunicare audiovizuală - multimedia

180

3 ani

6

372

Arte vizuale

Istoria şi teoria artei

Istoria şi teoria artei

Licenţiat în arte vizuale

180

3 ani

6

373

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Educaţie fizică şi sportivă

Licenţiat în educaţie fizică şi sport

180

3 ani

6

374

Sport şi performanţă motrică

Sport şi performanţă motrică

Licenţiat în educaţie fizică şi sport

180

3 ani

6

375

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Kinetoterapie şi motricitate specială

Licenţiat în kinetoterapie şi motricitate specială

180

3 ani

6


1) Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2015-2016 şi 2016-2017.

2) Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anul universitar 2016-2017.

3) Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015 şi 2015-2016.

4) Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii în anul universitar 2014-2015.

5) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

6) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

7) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.

8) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

9) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

10) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată. Teologie baptistă. Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.