MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 674/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 674         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 334 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c)din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

572. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

76. - Ordin pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

7. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind  veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 334

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 103 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, excepţie ridicată de Societatea Good Things - S.R.L., cu sediul în comuna Berceni, judeţul Ilfov, în Dosarul nr. 2.748/1.748/2015 al Judecătoriei Cornetu şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 267D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei, avocat Marian Popescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care, cu titlu prealabil, arată că obiectul prezentei cauze este cei stabilit prin raportul întocmit de judecătorul-raportor, întrucât în încheierea de sesizare s-a strecurat o eroare materială, în sensul că s-a reţinut excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în loc de art. 57 alin. (2) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În continuare, reprezentantul autoarei excepţiei solicită admiterea acesteia, deoarece dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, în condiţiile în care inspecţia locului în care se desfăşoară activitatea sau controlul în spaţiile aparţinând persoanei verificate nu se efectuează în baza unui mandat emis de un judecător. În acest sens susţine că libertatea acordată organelor fiscale de a efectua controale, în lipsa unui mandat de percheziţie, aşa cum se întâmplă în materie penală, este contrară Constituţiei şi reprezintă o ingerinţă disproporţionată în dreptul fundamental privind inviolabilitatea domiciliului. Depune note scrise.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, arătând că există precedent constituţional. Pe de altă parte, susţine că dispoziţiile legale criticate nu încalcă textele din Legea fundamentală invocate, având în vedere că nu poate fi

extrapolată situaţia juridică din dreptul procesual penal în cazul controlului realizat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. De asemenea, susţine că sunt situaţii juridice diferite, cu un tratament juridic diferit.

CURTEA,

având în vedere actele şt lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 9 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2,748/1 748/2015, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 103 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Excepţia a fost ridicată de Societatea Good Things - S.R.L., cu sediul în comuna Berceni, judeţul Ilfov, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, emis de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că, din coroborarea dispoziţiilor legale criticate, se poate trage concluzia că organele fiscale au dreptul de a pătrunde în toate spaţiile unei persoane fizice sau juridice în vederea efectuării de verificări fiscale, iar persoanele sunt obligate să permită acest acces sub sancţiunea aplicării unei amenzi contravenţionale.

7. Se arată că, prin art. 27, Legea fundamentală garantează oricărei persoane fizice sau juridice inviolabilitatea domiciliului, respectiv a sediului şi stabileşte ingerinţele asupra acestei garanţii, respectiv faptul că inviolabilitatea domiciliului poate fi încălcată numai în cazul executării unui mandat de arestare ori pe baza unei hotărâri judecătoreşti. Totodată este stabilit că orice percheziţie este dispusă de către un judecător, iar modalitatea de aducere la îndeplinire este stabilită de lege, în fiecare caz în parte. Astfel, consideră autoarea excepţiei, norma constituţională nu distinge între felul, scopul ori autoritatea care realizează percheziţia, însă Constituţia stabileşte o condiţie generală, pentru orice fel de percheziţie, respectiv condiţia ca aceasta să fie dispusă de către un judecător. Prin urmare, susţine autoarea excepţiei, controlul realizat de către organele fiscale reprezintă o veritabilă percheziţie, având în vedere caracteristicile pe care acest control le are în raport cu o percheziţie domiciliară, reglementată de procedura penală, şi constituie o ingerinţă disproporţionată în dreptul fundamental privind inviolabilitatea domiciliului.

8. În continuare, făcând o comparaţie între caracteristicile unei percheziţii domiciliare, prevăzute în materia penală, şi verificarea realizată de organele fiscale, autoarea excepţiei concluzionează că ambele proceduri sunt desfăşurate în cazul în care există indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, respectiv cu privire la încălcarea normelor fiscale. De asemenea arată că, în prima ipoteză, percheziţia este dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăţi, la cererea organelor de urmărire penală, în vreme ce controlul fiscal este realizat în baza unui ordin de serviciu, care nu reprezintă un act special emis pentru contribuabilul supus controlului, ci are un caracter general, putând fi folosit în orice împrejurare şi în faţa oricărei persoane. Totodată, consideră că, în condiţiile în care domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile, este neconstituţională o prevedere care permite unor persoane, care efectuează controlul de legalitate asupra activităţilor unui contribuabil, să inspecteze în mod discreţionar şi fără un mandat în acest sens locul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

9. Autoarea excepţiei arată că, în cazul în care contribuabilul s-ar opune acestui control sau nu ar permite accesul în spaţiile sale, acesta va suporta sancţiuni contravenţionale sau penale. Chiar şi în măsura în care ordinul de control cuprinde informaţii cu privire la obiectivele de verificat, entitatea vizată şi perioada verificată, acesta nu cuprinde menţiunile aferente unui mandat de percheziţie. Prin urmare, consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, în măsura în care inspecţia locului în care se desfăşoară activitatea sau controlul nu se efectuează în baza unui mandat emis de către un judecător.

10. Judecătoria Cornetu apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar situaţiile prezentate de autoarea excepţiei nu sunt similare.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că, referitor la prevederile art. 27 alin. (1)-(3) din Constituţie, privind inviolabilitatea domiciliului, prin Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 februarie 2010, Curtea a reţinut că, în cazul sediilor industriale sau comerciale, care nu sunt în acelaşi timp şi locuri de domiciliu, inviolabilitatea sediului nu este supusă aceloraşi reguli ca spaţiul în care se desfăşoară viaţa privată a persoanei, şi că, prin urmare, autorităţile pot exercita controlul asupra activităţilor profesionale care se desfăşoară în aceste sedii.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 57 alin. (2) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 103 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Însă, din examinarea considerentelor încheierii de sesizare şi a notelor scrise depuse de autoarea excepţiei în motivarea criticii, rezultă că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014. Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 57 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura Pi care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.”-,

- Art. 103 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: „indiferent de locui unde se desfăşoară inspecţia fiscală, organul fiscal are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, în prezenţa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta.*

- Art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: „Constituie contravenţii următoarele fapte: [...]

c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 56 şi art. 57 alin. (2);”;

- Art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013: „în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul:

a) să efectueze controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor normative naţionale, inclusiv transpuse din legislaţia comunitară, în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea/.

16. Curtea constată că dispoziţiile art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală au fost abrogate prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dispoziţiile legale menţionate vor fi supuse controlului de constituţionalitate, ţinând cont că ele continuă să producă efecte juridice în dosar.

17. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 27 privind inviolabilitatea domiciliului.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate stabilesc competenţele personalului din cadrul Agenţiei Naţionale Fiscale care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă, învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

19. În jurisprudenţa sa, concretizată prin Decizia nr. 296 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, Curtea s-a pronunţat cu privire la dreptul inspectorilor de muncă de a avea acces liber în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de aceasta fără nicio încuviinţare şi fără nicio avizare. De asemenea, prin Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 februarie 2010, Curtea s-a pronunţat şi în ceea ce priveşte puterile de inspecţie ale inspectorilor de concurenţă pentru investigarea încălcării prevederilor legii, puteri care pot fi exercitate numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor.

20. Astfel, cu privire la inviolabilitatea domiciliului, consacrată de art. 27 alin. (1)-(3) din Constituţie, Curtea a reţinut că, „în cazul sediilor industriale sau comerciale care nu sunt în acelaşi timp şi locuri de domiciliu, inviolabilitatea sediului nu este supusă aceloraşi reguli ca spaţiul în care se desfăşoară viaţa privată a persoanei şi că, prin urmare, autorităţile pot exercita controlul asupra activităţilor profesionale care se desfăşoară în aceste sedii. În consecinţă, Curtea a reţinut că activităţile pe care Inspecţia Muncii le controlează nu ţin de sfera  privată, ci, dimpotrivă, de cea publică, vizând în mod evident ocrotirea unui interes general.”

21. În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, Hotărârea din 29 mai 2012, pronunţată în Cauza Bjedov împotriva Croaţiei, paragraful 57, definiţia noţiunii de „domiciliu”, în înţelesul art. 8 privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nu este limitată la locuinţa care este ocupată de drept sau care a fost stabilită potrivit unei proceduri legale. Astfel, dacă o anume locaţie constituie sau nu „domiciliu”, care atrage protecţia articolului 8 pct. 1 din Convenţie, depinde de circumstanţele factuale, precum existenţa unor legături suficiente şi continue cu acel loc specific. Prin urmare, dacă anumite locaţii trebuie sau nu clasificate drept „domiciliu” este o chestiune de fapt şi nu depinde de legalitatea ocupării acelui loc în temeiul dreptului naţional.

22. Totodată, instanţa de la Strasbourg a inclus în aria de protecţie a art. 8 pct. 1 din Convenţie şi biroul sau locul de muncă. Astfel, prin Hotărârea din 27 septembrie 2005, pronunţată în Cauza Petri Sallirten şi alţii împotriva Finlandei, paragraful 70, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că noţiunea de „domiciliu” din art. 8 alin. 1 din Convenţie înglobează mai mult decât locuinţa privată a persoanei. Curtea a amintit că termenul „domiciliu” în versiunea franceză a art. 8 din Convenţie are o conotaţie mai extinsă şi poate cuprinde, spre exemplu, şi biroul unde lucrează persoana respectivă. În consecinţă, termenul „domiciliu” trebuie să fie interpretat ca incluzând şi sediul social al unei societăţi deţinute de o persoană fizică, precum şi sediul social al unei persoane juridice, sucursale şi alte locaţii ale societăţii.

23. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, concretizate, cu titlu de exemplu, prin Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 22 decembrie 2015, paragraful 33, şi Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013, Curtea va analiza, prin prisma unui test de proporţionalitate, dacă ingerinţa în dreptul fundamental privind inviolabilitatea domiciliului este justificată, dacă obiectivul urmărit califică scopul reglementării ca fiind unul legitim şi dacă este rezonabilă în raport cu obiectivul urmărit şi nu tinde la transformarea acestui drept în unul iluzoriu/teoretic. Conform principiului proporţionalităţii, astfel cum a reţinut Curtea prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015, paragraful 28, orice măsură luată trebuie să fie adecvată - capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară - indispensabilă pentru îndeplinirea scopului şi proporţională - justul echilibru între interesele concurente pentru a fi corespunzătoare scopului urmărit.

24. Aplicând aceste considerente de principiu la speţa de faţă, Curtea constată că ingerinţa în dreptul fundamental referitor la inviolabilitatea domiciliului, prin pătrunderea funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi a experţilor folosiţi pentru această acţiune şi intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, este justificată de interesul fiscal, scopul reglementării criticate fiind unul legitim, şi anume efectuarea unei cercetări la faţa locului pentru a se face constatări în interes fiscal. Măsura ingerinţei este adecvată, fiind capabilă să ducă la îndeplinirea scopului protejării interesului general şi este necesară pentru îndeplinirea acestui scop. De asemenea, Curtea constată că soluţia legislativă criticată este proporţională cu scopul urmărit, sens în care chiar textul de lege prevede că pătrunderea funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului este permisă numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

25. Totodată, Curtea nu poate primi susţinerile autoarei excepţiei, potrivit cărora controlul fiscal realizat de organele fiscale trebuie asimilat noţiunii de „percheziţie” prevăzute de Codul de procedură penală şi, prin urmare, trebuie dispusă de judecător. Astfel, dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit cărora percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege, se referă la instituţia reglementată de dispoziţiile din Codul de procedură penală şi nu poate fi asimilată cu activitatea de control efectuată de inspectorii antifraudă, în baza Codului de procedură fiscală.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Good Things - S.R.L., cu sediul în comuna Berceni, judeţul Ilfov, în Dosarul nr. 2.748/1.748/2015 al Judecătoriei Cornetu şi constată că dispoziţiile art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Cornetu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, denumit în continuare Institut, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, care sunt evidenţiate în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.

(3) Institutul administrează suprafaţa de teren de 7,8368 ha din domeniul public al statului indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.4 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi actualizată conform cărţilor funciare.

Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul valorificării, păstrării şi industrializării legumelor şi fructelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0123 Cultivarea fructelor citrice; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 03 Pescuitul şi acvacultura; grupa 032 Acvacultura; clasa 0322 Acvacultura în ape dulci;

c) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din came de pasăre; grupa 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; clasa 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate; clasa 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice;

d) diviziune 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţie de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

e) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

f) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

g) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări;

h) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi detestări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; Clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testare şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice;

i) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

j) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice;

k) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

l) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

m) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

n) diviziunea 85 învăţământ; grupa 853 învăţământ secundar; clasa 8532 învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 învăţământ superior; clasa 8541 învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting” Bucureşti şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Institutului este de 72.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al Institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) directorul general.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului general al unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea codului unic de înregistrare fiscală al Institutului, potrivit anexei nr. 1;

b) actualizarea descrierii tehnice, a adresei şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 1 referitoare la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting”, art. 2-12 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 620/1998 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting” şi a Societăţii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 24 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 572.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting” Bucureşti - CU113146912

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnica

(pe scurt)

Cod cadastru

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrară Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

117260

8.28.13

Magazie materiale

Sc = 190 mp

C5 - CF nr. 222373

Str. Bucovăţ incintă sere Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4

1970

4.130

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117264

8.28.10

Casă poartă

Sc = 19 mp

C14 - CF nr. 222108

Drumul Gilăului; Incintă Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N. sectorul 4

1987

8.215

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

 

 

 

P + 3E - Horting Etaj 4- APIA Sc = 806 mp,

C4 - CF nr. 222108

 

 

1982

522.741

 

 

 

 

 

 

 

P, Celule depozitare Sc = 703 mp,

C2 - CF nr. 222108

 

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

 

 

Legea nr. 45/2009,

 

 

 

117267

8.28.10

Staţie-pilot Berce ni

P, hală fabric, conserve Sc = 972 mp,

C5 - CF nr. 222108

Incintă Horting

1982

30472

cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

 

 

 

P + 1E parţial Corp spălare borcane, Sc = 573 mp, din care 148 mp APIA, C6 - CF nr. 222108

 

 

1982

49914

 

 

 

 

117269

8.28.03

Corp laboratoare

P+1; Sc = 458 mp

C7- CF nr. 222108

Incintă Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1987

123.705

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117272

8.28.10

Staţie-pilot

depozit produse finite

P + 2E Staţie-pilot, Sc = 380 mp,

C1 - CF nr. 222108

Drumul Gilăului, şi staţie-pilot

Tara: România, municipiul Bucureşti. Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1986

67.212

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

P+1 parţial,

Magazie prod. finite. Sc = 286 mp,

C3- CF nr. 222108

117287

8.28.03

Laborator uzinal

Parter şi etaj;

Sc = 574,64 mp

S.C. Fortuna

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1974

75.713

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117289

8.28.13

Magazie materiale

Sc = 174 mp;

C9 - CF nr. 222373

S.C. Berser Incintă sere Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4

1991

47.369

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117303

8.28.04

Hală fabricaţie

Constr. cărămidă, P; Sc = 597 mp,

C2 - CF nr. 222119

Liceul „Gh. Şincai”, incintă Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1924

2.131

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117306

8.28.13

Centrală termică

Constr. cărămidă Sc = 315 mp,

C7 - CF nr. 222119

Liceul „Gh. Şincai”, Incintă Horting propr. pârtie.

Ţara: România, municipiul Bucureşti. Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1918

332

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117308

8.28.10

Şopron ambalaje

Sc = 441 mp, depozitare paleti borcane, C9 - CF nr. 222108

Incintă Horting şi S.C. Fortuna

Ţara: România, municipiul Bucureşti. Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1984

1.513

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117310

8.28.10

Constr. cărămidă P

Sc = 338 mp,

C5 - CF nr. 222119

Incintă Horting şi prop. particulară

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1918

2.036

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117312

8.28.10

Constr. cărămidă

P + 2;

Sc = 1.210 mp,

C3 - CF nr. 222119

Liceul „Gh. Şincai”, incintă Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1924

26.592

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117314

8.28.10

Constr. cărămidă P

Sc = 292 mp C1- CF nr. 222119

Incintă Horting. propr. pârtie.

Ţara: România,

municipiul Bucureşti. Str. Lânăriei nr. 93-95. sectorul 4

1918

227

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117315

8.28.10

Constr, cărămidă P, magazie

Sc = 276 mp C6 - CF nr. 222119

Str. Lânăriei, Incintă Horting, propriet. pârtie.

Ţara; România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1918

155

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117318

8.28.10

Constr. metalică cu pereţi zid. P

Sc = 512 mp C4 - CF nr. 222119

Incintă Horting

Ţara; România, municipiul Bucureşti, str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1957

66.781

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

121290

8.28.10

Platformă pale (Drum)

Sc = 1.200 mp CF nr. 222373

Incintă Horting

Ţara; România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4

1991

32.226

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

121291

8.28.10

Platformă bălegar (Drum)

Beton, Sc - 650 mp CF nr. 222373

Incintă Horting

Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4

1991

17.714

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

121292

8.28.10

Drum interior

Sc = 27.558 mp CF nr. 222373

Incintă Horting

Ţara; România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4

1970

268

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

121293

8.28.10

Drum

Sc = 1.440 mp CF nr. 222119

Incintă Horting

Ţara; România, municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4

1982

19.795

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

117319

8.05.03

Total suprafaţă

S = 7,8368 ha;

CF nr. 222119, nr. 222108, nr. 222373 şi nr. 222107

 

Ţara. România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

2007

16.318.013

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

în administrare

 

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

17.417.305

 

 

 

 

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

1

Construcţii

214.520

în administrare

2

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

3

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

Total

214.520

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 30.04.2017

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-24827025-2017

REŢEA ELECTRICĂ EXTERIOARĂ

Cabluri electrice de branşament post-trafo şi de alimentare tablouri electrice

L = 180 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1982

2 243,00

2.

INVPPS-24827027-2017

CANALIZARE

Reţeaua de conducte din incintă pentru canalizare menajeră şi branşament la reţeaua stradală

L = 210 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1982

11 398,43

3.

IMVPPS-24827029-2017

BARACĂ METALICĂ

Sc = Sd = 275,00 mp

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1984

2 435,00

4.

INVPPS-24827031-2017

INSTALATE ELECTRICĂ EXTERIOARĂ

Instalaţie electrică de iluminat exterior L= 140 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1987

498,00

5.

INVPPS-24827033-2017

SERĂ STRUCTURĂ METALICĂ

Sc = Sd = 10.115,00 mp

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1970

14 039,21

6.

INVPPS-24827035-2017

SERĂ STRUCTURĂ METALICĂ

Sc = Sd = 10.123,00 mp

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1970

14 039,21

7.

INVPPS-24827037-2017

FORAJ MICĂ ADÂNCIME

Puţ forat la adâncimea de 40 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1982

4 023,78

8.

INVPPS-24827039-2017

ÎMPREJMUIRE COMPLEX

împrejmuire complex din prefabricate beton L = 696 m

şi plasă din sârmă L = 387 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1970

161,00

9.

INVPPS-248027041-2017

CANALIZARE APE PLUVIALE

Cuprinde rigole apă pluvială la sere

L = 750 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1970

180,00

10.

INVPPS-24827043-2017

ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI

Cuprinde 2 porţi metalice de acces şi gardurile interioare

L = 40 m

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1991

3 944,46

11.

INVPPS-24827045-2017

CORP FABRICAŢIE ŞI DEPOZITARE

Sc = Sd = 4.413,00 mp

Municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4

1996

161

557,89

 

TOTAL

 

 

 

 

214519,98

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti - CU113146912, care pot fi închiriate, în condiţiile legii

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia

juridică

actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Cod cadastru

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

117267

8.28.10

Staţie-pilot Berceni

P+3E – Horting

Etaj 4 – APIA

Sc = 806 mp,

C4 - CF nr. 222108

Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Drumui Gilăului nr. 5N,

sectorul 4

1982

522741

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

 

P, Celule depozitare

Sc = 703 mp,

C2 - CF nr. 222108

P, Hală fabric, conserve

Sc = 972 mp,

C5- CF nr. 222108

1982

30472

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioara

 

imobil

P+1E parţial

Corp spălare borcane,

Sc = 573 mp,

din care 148 mp APIA,

C6 - CF nr. 222108

1982

49914

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

117269

8.28.03

Corp laboratoare

P+1; Sc = 458 mp

C7 - CF nr. 222108

Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N,

sectorul 4

1987

123705

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117272

8.28.10

Staţie-pilot depozit prod. finite

P+2E Staţie pilot,

Sc - 380 mp,

C1 - CF nr. 222108

Drumul Gilăului Intrarea Binelui şi staţie-pilot

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N,

sectorul 4

1986

67212

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

P+1 parţial,

Magazie prod. finite,

Sc = 286 mp,

C3- CF nr. 222108

117287

8.28.03

Laborator uzinal

Parter şi etaj;

SC = 574,64 mp

S-C. Fortuna

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Drumul Gilăului nr. 5N,

sectorul 4

1974

75713

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117303

8.28.04

Hală fabricaţie

Construcţie cărămidă

Constr. cărămidă,

P; Sc = 597 mp,

C2 - CF nr. 222119

Liceul „Gh. Şincai” Incinta Horting

Ţara; România,

municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95,

sectorul 4

1924

2131

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117308

8.28.10

Şopron ambalaje

Sc = 441 mp, depozitare paleţi borcane,

C9 - CF nr. 222108

Incinta Horting şi S.C. Fortuna

Ţara: România,

municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N,

sectorul 4

1984

1514

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117310

8.28.10

Construcţie cărămidă

Sc = 338 mp,

C5 - CF nr. 222119

Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95,

sectorul 4

1918

2036

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117312

8.28.10

Construcţie cărămidă

P+2; Sc = 1.210 mp,

C3 - CF nr. 222119

Liceul „Gh. Şincai” Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95,

sectorul 4

1924

26592

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117314

8.28.10

Construcţie cărămidă

Sc = 292 mp

C1 - CF nr. 222119

Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95,

sectorul 4

1918

227

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117318

8.28.10

Construcţie metalică cu pereţi de zid

Sc = 512 mp

C4- CF nr. 222119

Incinta Horting

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

Str. Lânăriei nr. 93-95,

sectorul 4

1957

66781

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) şi ale art. 36 alin. (7) lit. j) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Articolul 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Fiecare titular de licenţă depune toate eforturile în vederea adaptării producţiei şi/sau a încheierii de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producţie, import şi achiziţie să fie egală cu suma dintre consum, export şi vânzare la nivelul fiecărui interval de dispecerizare. Titularii de licenţă trimit înainte de ora 16,30 a zilei anterioare celei de livrare valorile acestor mărimi la PRE Căreia şi-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum şi la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi interval de dispecerizare.”

Art. 3. - (1) Titularii de licenţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) în sensul prezentului ordin, prin titular de licenţă se înţelege persoana fizică sau juridică deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau persoana juridică străină, din statele membre ale Uniunii Europene, căreia Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei i-a acordat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, în condiţiile reglementărilor aplicabile în vigoare.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 octombrie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

Reguli de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea

 

Art. 1. - Prezentele reguli se aplică părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora şi au drept scop creşterea gradului de transparenţă privind activitatea desfăşurată în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în prezentele reguli, termenii şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ID - Interval de dispecerizare;

c) notificare - informaţie care cuprinde programul privind producţia netă, consumul, tranzacţiile de vânzare, respectiv tranzacţiile de cumpărare ale unui titular de licenţă, importul, exportul şi tranzitele de energie electrică pe fiecare interval de tranzacţionare, transmisă de un titular de licenţă către partea responsabilă cu echilibrarea, în vederea determinării notificării fizice a acesteia;

d) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

e) Regulament - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Fiecare PRE aplică unitar regula de alocare internă a dezechilibrelor pentru toţi titularii de licenţă membri ai PRE respective, în conformitate cu prevederile art. 5.

(2) Fiecare PRE are obligaţia asigurării accesului necondiţionat, pentru fiecare titular de licenţă membru al PRE, la volumul şi valoarea dezechilibrelor rezultate în urma alocării interne a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele înregistrate la nivel orar, corespunzătoare oricărui titular de licenţă membru al PRE, precum şi la valoarea costului/venitului suplimentar, atribuită în urma alocării interne a dezechilibrelor, corespunzătoare oricărui titular de licenţă membru al PRE respective.

Art. 4. - (1) Titularii de licenţă membri ai PRE transmit PRE notificările proprii conform prevederilor art. 32 din Regulament.

(2) PRE verifică dacă notificările transmise de titularii de licenţă membri ai PRE sunt în echilibru.

(3) în situaţia în care PRE constată existenţa notificării în dezechilibru a unui titular de licenţă membru al PRE, acesta atenţionează titularul de licenţă respectiv, în vederea corectării situaţiei, prin modificarea producţiei şi/sau contractarea energiei electrice pe piaţa intrazilnică.

Art. 5. - Modul de alocare între membrii unei PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale PRE se realizează pentru fiecare interval orar, în conformitate cu următorul algoritm:

1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare titular de licenţă şi membru al PRE se determină considerând înregistrarea ca PRE individuală, virtuală:

a) poziţia netă contractuală, PNCi, a PREi, se calculează astfel:

      [MWh]

unde:

PREi reprezintă parte responsabilă cu echilibrarea individuală, virtuală;

SBvij reprezintă schimbul bloc de vânzare a PREi virtuală către o altă PRE; determinat pe baza notificării transmise conform art. 4 alin, (1);

SBcjk reprezintă schimbul bloc de cumpărare a PREi virtuală de la o altă PRE determinat pe baza notificării transmise conform art. 4 alin. (1); iar

p, respectiv q reprezintă numărul schimburilor bloc de vânzare, respectiv de cumpărare ale PREi;

b) poziţia netă măsurată a PREi se calculează astfel:

PNMi = Pmi - Cmi,      [MWh]

unde:

PNMi reprezintă poziţia netă măsurată a PREi;

Pmi reprezintă cantitatea de energie electrică totală livrată în reţea de către PREi;

Cmi reprezintă cantitatea de energie electrică totală consumată de PREi;

c) dezechilibrul PREi se determină:

DEZi = PNMi- PNCi               [MWh]

d) valoarea dezechilibrului PREi se determină:

VDEZi = DEZi x Pdef dacă DEZi < 0 [lei]

VDEZi = DEZi x Pex dacă DEZi > 0 [lei]

unde:

DEZi reprezintă dezechilibrul PREi;

Pdef, Pex reprezintă preţul de deficit, respectiv preţul de excedent corespunzător intervalului orar respectiv din luna de livrare, determinat de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.;

PNCi reprezintă poziţia netă contractuală a PREi;

VDEZi, reprezintă valoarea dezechilibrului PREi.

2. Din calculul valorii dezechilibrului pentru PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru mai mulţi titulari de licenţă membri ai PRE, realizat de operatorul de decontare, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. se identifică, pentru fiecare interval orar, următoarele informaţii:

a) dezechilibrul PRE, DEZ [MWh];

b) valoarea dezechilibrului PRE, VDEZ [lei].

3. Suma algebrică a valorii dezechilibrelor tuturor PREi se determină astfel:

            [lei]

unde n este numărul titularilor de licenţă membri ai PRE.

a) în cazul în care Vtotal * VDEZ ≤ 0, câştigul total se determină astfel:

Câştig total = |Vtotal| + |VDEZ|

b) în cazul în care Vtotal * VDEZ > 0, câştigul total se determină astfel:

Câştig total = ||Vtotal| - |VDEZ||

c) Câştigul unitar C se calculează astfel:

Dacă pex > pdef atunci

      [lei/MWh]

Dacă Pex < Pdef atunci

      [lei/MWh]

4. Se calculează preţurile de deficit şi de excedent revizuite, aplicabile intern la nivelul PRE, astfel:

Pdef int = Pdef - C            [lei/MWh]

Pex int – Pex + C             [lei/MWh]

unde:

Pdef int, Pex int reprezintă preţul de deficit revizuit, respectiv preţul de excedent revizuit

5. Costurile/Veniturile fiecărui titular de licenţă i, membru al PRE, rezultate în urma redistribuirii interne a costurilor/veniturilor aferente dezechilibrelor, se calculează astfel:

a) dacă DEZi < 0 atunci

VDEZint i = DEZi * Pdef int       [lei]

b) dacă DEZi > 0 atunci

VDEZinti = DEZi * Pex int         [lei]

 

6. Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului aferente PRE către membrii PRE se determină pe baza aportului fiecărui titular de licenţă şi al fiecărei PRE, în fiecare ID, la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la creşterea dezechilibrului sistemului.

Art. 6. - Fiecare PRE care îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă întocmeşte o procedură privind derularea activităţilor conexe acestui proces, care va conţine inclusiv elementele de ordin financiar privind preluarea responsabilităţii echilibrării unui titular de licenţă. Procedura se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor titularilor de licenţă membri al PRE respective şi se publică pe pagina de internet a PRE,

Art. 7. - (1) Informaţiile aferente dezechilibrelor cantitative orare ale PRE şi ale fiecărui participant la PRE, valorile revizuite ale preţurilor orare aferente dezechilibrelor negative, respectiv dezechilibrelor pozitive şi valoarea costului/venitului suplimentar alocat în urma redistribuirii interne fiecărui participant la PRE se păstrează de PRE cel puţin 5 ani.

(2) Ori de câte ori se solicită, PRE pun la dispoziţia ANRE informaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiţii alternative din România înregistrate/ autorizate de A.S.F., societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale, traderilor, operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem autorizaţi de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărţilor centrale, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor avizaţi de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităţilor menţionate la alin. (1) se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 şi au drept bază de calcul veniturile din exploatare obţinute din activităţile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, desfăşurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entităţi, şi se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) şi (3).”

2. La anexa nr. 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categoria de venituri

Precizări

(operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

„3.

Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităţilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare

cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităţilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare

1 %”

 

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 7.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.