MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 677/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 467 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 469 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

905. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

1.106. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov

 

1.107. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin

 

1.108. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi

 

1.109. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017

 - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 467

din 27 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate

 

 

 

 

 

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel Matei şi Doiniţa Ion în Dosarul nr. 3.192/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 608D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea, prin Decizia nr. 27 din 20 ianuarie 2016 şi Decizia nr. 576 din 29 septembrie 2015, constatând constituţionalitatea acestora.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 3.424 din 19 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.192/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel Matei şi Doiniţa Ion într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de evacuare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că procedura prevăzută de art. 1.043 din Codul de procedură civilă lipseşte pârâţii de posibilitatea formulării unei cereri reconvenţionale prin care să solicite instanţei un drept de retenţie, ă această procedură nu este accesibilă şi previzibilă şi că încalcă dreptul la un proces echitabil.

6. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul legal contestat nu contravine niciuneia dintre dispoziţiile constituţionale invocate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „Pârâtul chemat în judecată, potrivit procedurii prevăzute în prezentul titlu, nu poate formula cerere reconvenţională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanţie, pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată.

13. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi ale art. 24 privind dreptul la apărare. De asemenea, se invocă şi dispoziţiile art. 6 privind dreptul Sa un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţia legală este considerată a fi neconstituţională, întrucât lipseşte pârâţii de posibilitatea formulării unei cereri reconvenţionale prin care să solicite instanţei un drept de retenţie, astfel încât nu este accesibilă şi previzibilă şi încalcă dreptul la un proces echitabil.

15. Curtea a mai analizat textul legal criticat dintr-o perspectivă similară şi a constatat constituţionalitatea acestuia prin Decizia nr. 576 din 29 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 5 noiembrie 2015, paragrafele 12-17. Cu acel prilej, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 1.043 cuprinse în titlul XI - Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept al cărţii a VI-a - Proceduri speciale din Codul de procedură civilă prevăd că pârâtul chemat în judecată, potrivit procedurii reglementate din acest titlu, nu poate formula cerere reconvenţională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanţie, pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată. Spre deosebire de acţiunea în evacuare promovată pe calea dreptului comun, în cadrul procedurii speciale pârâtul nu are posibilitatea formulării unor asemenea cereri, situaţie care se justifică prin caracterul urgent al soluţionării cererii principale şi prin caracterul sumar al dezbaterilor care privesc condiţiile în care pârâtul ocupă imobilul, precum şi obligaţia acestuia de a părăsi imobilul. Însă pârâtul poate invoca apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului, astfel cum rezultă din alin. (2) al art. 1.043. De altfel, Curtea a mai reţinut că cererile menţionate de dispoziţia legală criticată pot fi promovate în cadrul unui litigiu distinct.

16. Prin urmare, faptul că pârâtul nu poate formula cerere reconvenţională, deci nu poate emite pretenţii proprii împotriva reclamantului, nu este de natură a afecta caracterul echitabil al procedurii, având în vedere că, potrivit art. 1.043 şi următoarele din Codul de procedură civilă, procedura evacuării este una contradictorie, în cadrul căreia pârâtul poate depune întâmpinare şi are posibilitatea de a-şi formula apărările necesare.

17. În această situaţie, Curtea a constatat că dispoziţia legală criticată nu încalcă dreptul la un proces echitabil, iar pârâţii nu pot fi consideraţi dezavantajaţi faţă de reclamant în cadrul procedurii speciale a evacuării, având la îndemână mijloacele necesare şi suficiente pentru a-şi formula apărarea.

18. De altfel, Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa, că principiul egalităţii armelor constituie o garanţie a dreptului la un proces echitabil care urmăreşte crearea unui just echilibru procesual între părţile aflate într-un litigiu, însă acest principiu nu presupune o egalitate formală, în sensul reglementării unor proceduri identice indiferent de statutul juridic sau calitatea procesuală a părţilor, ci o egalitate materială, în sensul că prin procedurile, chiar diferit reglementate, să se ajungă la echitate procesuală între părţi, cu alte cuvinte să se ajungă la o egalitate de rezultat (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 633 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, paragraful 19).

19. Prin aceeaşi decizie, Curtea a mai reţinut că dispoziţiile legale criticate nu aduc atingere nici dreptului la apărare. Textul de lege criticat nu conţine norme care prin natura lor ar îngrădi posibilitatea autoarei excepţiei de a se apăra, aceasta putându-se prevala de toate garanţiile dreptului la apărare în cadrul unui proces echitabil.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Daniel Matei şi Doiniţa Ion în Dosarul nr. 3.192/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 469

din 27 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Emil Nedelea în Dosarul nr. 1.704/265/2015/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 727D/2016.

2. La apelul nominal lipseşte partea. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, apreciază că este neîntemeiată critica formulată prin raportare la art. 16 din Constituţie, întrucât norma se aplică, în mod egal, tuturor celor care se află în ipoteza textului legal criticat. De asemenea, apreciază ca fiind neîntemeiată şi critica formulată prin raportare la art. 21 din Constituţie, deoarece dispoziţia legală criticată nu împiedică accesul liber la justiţie.

4. În ceea ce priveşte critica referitoare la imprecizia termenului „rea-credinţă”, chiar dacă legea nu defineşte expres acest termen, art. 57 din Constituţie arată, practic, ce înseamnă „buna-credinţă”, părţile trebuind să acţioneze, întotdeauna, cu bună-credinţă. În acest sens, menţionează şi Decizia nr. 439 din 21 iunie 2016, prin care Curtea a statuat că reaua-credinţă este o formă a vinovăţiei, expresia dolului, fraudei şi culpei grave, având ca numitor comun viclenia, înşelăciunea şi omisiunea vădit intenţionată, iar reaua-credinţă poate fi calificată ca acea atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Decizia civilă nr. 27 din 14 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.704/265/2015/a3, Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Emil Nedelea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare formulate împotriva încheierii prin care a fost stabilită o amendă judiciară.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate prevăd sancţiuni pentru trecut; or, faptele evidenţiate de acestea nu constituie contravenţii pentru a putea fi incidente dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, în continuare, se arată că cetăţeanul nu poate fi sancţionat cu amenzi pentru formularea cererilor adresate justiţiei prin care se exprimă liber, chiar şi împotriva legii.

7. Având în vedere că art. 187 din Codul de procedură civilă nu face referire şi la cererea de abţinere formulată de un judecător, se apreciază că, în acest mod, se creează o „discriminare între judecători”, deoarece şi judecătorul care formulează o astfel de cerere este, de asemenea, cetăţean şi trebuie să fie egal în faţa legii. Aşadar, prin nemenţionarea cererii de abţinere din cuprinsul articolului criticat, faţă de judecătorii care formulează o cerere de abţinere, justiţia nu este obiectivă, favorizându-l de cele mai multe ori pe colegul lor judecător. În acest fel sunt încălcate dispoziţiile constituţionale ale art. 124 alin. (2). Prin urmare, potrivit dispoziţiilor legale criticate, cetăţenii sunt sancţionaţi pentru cererile lor, în timp ce judecătorii care formulează cereri de abţinere sunt scutiţi de orice sancţiune.

8. Totodată, textul legal criticat foloseşte noţiunea de „rea-credinţă”, termen care nu este definit de nicio lege, lăsând posibilitatea judecătorului de a interpreta acest termen după bunul său plac.

9. Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare a Curţii Constituţionale, îl reprezintă dispoziţiile art. 187 din Codul de procedură civilă. Însă, având în vedere că autorul excepţiei a fost sancţionat, în temeiul art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, de Judecătoria Năsăud prin încheierea din 5 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.704/265/2015, cu o amendă judiciară în cuantum de 100 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a unei noi cereri de ajutor public judiciar, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(1)Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

a) introducerea, cu rea-credinţă. a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;”.

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1 ) şi (2) privind accesul liber la justiţie, art. 29 alin. (1) şi (6) privind libertatea conştiinţei şi ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei. De asemenea, având în vedere motivarea excepţiei, Curtea va reţine ca normă de referinţă şi dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul criticat păstrează, în principiu, soluţiile legislative cuprinse în vechea reglementare procesual civilă şi urmăreşte să prevină şi să limiteze eventualele abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, fie de natură să determine tergiversarea soluţionării cauzei, fie în scop şicanator, vexator.

18. Cu privire la critica de neconstituţionalitate a autorului excepţiei în sensul că textul legal criticat foloseşte noţiunea de „rea-credinţă”, termen care nu este definit de nicio lege, lăsând posibilitatea judecătorului de a interpreta acest termen după bunul său plac, Curtea observă că în condiţiile în care textul legal criticat se referă la introducerea cu „rea-credinţă” a unei cereri vădit netemeinice, sintagma „vădit netemeinice” sugerează faptul că cererea nu are niciun fel de fundament, aspect pe care autorul cererii îl cunoaşte. Evident că, după modul în care a fost formulată cererea, motivele invocate, eventualele cereri repetate de chemare în judecată etc., instanţa îşi poate forma o convingere şi poate aprecia dacă reclamantul introduce o cerere de chemare în judecată cu rea-credinţă; or, textul de lege nu face altceva decât să legitimeze judecătorul care constată o astfel de situaţie să o şi sancţioneze.

19. Pentru valorificarea drepturilor şi intereselor legitime părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă, iar nu în spirit abuziv, şicanator, vexator pentru magistraţi ori pentru instanţă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 344 din 10 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012).

20. Curtea, prin Decizia nr. 439 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 2 noiembrie 2016, paragrafele 17 şi 18, a mai reţinut, referitor la sintagma „rea-credinţă”, că aceasta are semnificaţia de atitudine incorectă, necinstită. În doctrină s-a reţinut că, în limbajul comun, antitezei relei-credinţe i se atribuie mai multe accepţiuni, şi anume: obligaţie de comportare corectă pe care părţile trebuie să o respecte la încheierea şi executarea convenţiilor; convingerea unei persoane că acţionează în temeiul unui drept şi potrivit cu legea sau cu ceea ce se cuvine; sinceritate, onestitate, cinste. Valenţe oarecum asemănătoare există şi în plan juridic, dat fiind caracterul proeminent etic al normelor care cârmuiesc cele două concepte aflate în opoziţie. Astfel, se poate concluziona că reaua-credinţă este o formă a vinovăţiei, expresia dolului, fraudei şi culpei grave, având ca numitor comun viclenia, înşelăciunea şi omisiunea vădit intenţionată. Reaua-credinţă poate fi calificată ca acea atitudine a unei persoane care săvârşeşte sau omite, în mod conştient, un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale.

21. În continuare, Curtea reţine că textul legal criticat nu instituie inegalităţi sau discriminări între cetăţeni ori categorii de persoane şi nici nu aduce atingere principiului unicităţii, egalităţii şi imparţialităţii justiţiei, ci prevede doar posibilitatea aplicării unor amenzi judiciare, în cazul exercitării cu rea-credinţă a unor drepturi procesuale, ceea ce corespunde exigenţelor art. 57 din Constituţie, care instituie îndatorirea fundamentală a cetăţenilor de a exercita drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.

22. De asemenea, textul criticat nu cuprinde prevederi de natură să aducă atingere principiului neretroactivităţii legii civile sau dreptului de acces la justiţie.

23. Dispoziţiile legale criticate nu împiedică persoanele interesate să apeleze la instanţele judecătoreşti şi să se prevaleze de toate garanţiile procesuale care condiţionează, într-o societate democratică, procesul civil. De altfel, Curtea observă că dispoziţiile art. 191 din Codul de procedură civilă prevăd că persoana obligată la amendă sau despăgubire poate face cerere de reexaminare, prin care solicită, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii.

24. Totodată, Curtea constată că dispoziţiile constituţionale ale art. 29 alin. (1) şi (6) privind libertatea conştiinţei nu au incidenţă în cauză, deoarece prevederile criticate nu reglementează aspecte cu privire la libertatea gândirii, a opiniilor sau a libertăţii credinţelor religioase.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Nedelea în Dosarul nr. 1.704/265/2015/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a I l-a civită, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. F.B. 7636 din 2.08.2017, având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Centrul de resurse umane în sănătate publică şi celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 905.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1 509/2008)

 

NOMENCLATOR

de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

I. DOMENIUL MEDICINĂ

I.1. Specialităţi clinice

I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Alergologie şi imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie şi terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecţioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Cardiologie pediatrică*

5 ani

6.

Dermatovenerologie

5 ani

7.

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice*

5 ani

8.

Endocrinologie

5 ani

9.

Expertiza medicală a capacităţii de muncă*

4 ani

10.

Farmacologie clinică

4 ani

11.

Gastroenterologie

5 ani

12.

Gastroenterologie pediatrică*

5 ani

13.

Genetică medicală

4 ani

14.

Geriatrie şi gerontologie

5 ani

15.

Hematologie

5 ani

16.

Medicină de familie

4 ani

17.

Medicină de urgenţă

5 ani

18.

Medicină internă

5 ani

19.

Medicină fizică şi de reabilitare

5 ani

20.

Medicina muncii

4 ani

21.

Medicină sportivă**

4 ani

22.

Nefrologie

5 ani

23.

Nefrologie pediatrică*

5 ani

24.

Neonatologie*

5 ani

25.

Neurologie

5 ani

26.

Neurologie pediatrică*

5 ani

27.

Oncologie medicală

5 ani

28.

Oncologie şi hematologie pediatrică*

5 ani

29.

Pediatrie

5 ani

30.

Pneumologie

5 ani

31.

Pneumologie pediatrică*

5 ani

32.

Psihiatrie

5 ani

33.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

34.

Radioterapie

4 ani

35.

Reumatologie

5 ani

 

I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

36.

Chirurgie cardiovasculară**

6 ani

37.

Chirurgie generală

6 ani

38.

Chirurgie orală şi maxilo-facială***

5 ani

39.

Chirurgie pediatrică

5 ani

40.

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

6 ani

41.

Chirurgie toracică

6 ani

42.

Chirurgie vasculară

5 ani

43.

Neurochirurgie

6 ani

44.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

45.

Oftalmologie

4 ani

46.

Ortopedie pediatrică*

6 ani

47.

Ortopedie şi traumatologie

5 ani

48.

Otorinolaringologie

5 ani

49.

Urologie

5 ani

 

I.2. Specialităţi paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie*

4 ani

3.

Igienă*

4 ani

4.

Medicină de laborator

4 ani

5.

Medicină legală*

4 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Microbiologie medicală*

4 ani

8.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

9.

Sănătate publică şi management

4 ani

 

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

3 ani

3.

Endodonţie*

3 ani

4.

Parodontologie*

3 ani

5.

Pedodonţie*

3 ani

6.

Protetică dentară*

3 ani

 

III. DOMENIUL FARMACIE

 

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică*

3 ani

2.

Laborator farmaceutic*

3 ani

 

* Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

** Specialităţi în curs de armonizare.

*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vidra - sectoarele cadastrale nr. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120 din judeţul Ilfov.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.106.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ILFOV

UAT: Vidra

Sectoare: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici - sectorul cadastral 1, Sacu - sectoarele cadastrale 2 şi 3 şi Zorlenţu Mare - sectorul cadastral 1 din judeţul Caraş-Severin, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare,

 (2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.107.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.108.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.109.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.092/2016)

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Schitu

Olt

1 ,2, 3

2

Găneasa

Olt

1

3

Dobroteasa

Olt

1

4

Vultureşti

Olt

1

5

Izvoarele

Olt

1

6

Barza

Olt

1, 2, 3, 4

7

Călui

Olt

1, 2

8

Teslui

Olt

1,2

9

Abrogat prin art. 1 lit. a) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 927/2017

10

Stroieşti

Suceava

36

11

Abrogat prin art. 1 lit. a) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 518/2017

12

Berchişeşti

Suceava

8

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.092/2016)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.092/2016)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.092/2016)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.092/2016)

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija” - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 29 iunie 2017, se fac următoarele rectificări:

- în tabel, la rândul 31, în coloana 4 se va citi: „1.200”;

- în tabel, la rândul 33, în coloana 4 se va citi: „2.779”;

- în tabel, la rândul 34, în coloana 4 se va citi: „5.006”.

 

În Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 8 august 2017, se face următoarea rectificare:

- la titlu şi la art. 1, în loc de: „...judeţul Alba” se va citi: „...judeţul Dâmboviţa”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.