MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 679/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbăta, 19 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

97. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal

 

926. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

 

1.305. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017)

 

1.306. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360(2017)

 

2.176. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

 

2.532. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (91)-(93) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017,

în temeiul art. 23 alin. (94) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin are ca scop stabilirea condiţiilor de utilizare a sistemelor tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

a) serviciu public comunitar - serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizat în cadrul instituţiei prefectului;

b) sistem tehnic de monitorizare - acele echipamente prin care se asigură înregistrarea video a probei teoretice, amplasate în sala de examinare, şi înregistrarea audio şi video a probei practice, amplasate pe autovehiculul folosit la susţinerea acestei probe;

c) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofiţerul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar;

d) examinator - ofiţerul sau agentul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar atestat potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Pentru utilizarea sistemelor tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, prin prezentul ordin se stabilesc:

a) procedura de realizare şi stocare a înregistrărilor audio şi video;

b) condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video;

c) măsurile pentru protejarea datelor cu caracter personal şi a înregistrărilor audio şi video.

 

CAPITOLUL II

Procedura şi condiţiile tehnice de realizare şi stocare a înregistrărilor audio şi video

 

SECŢIUNEA 1

Realizarea şi stocarea înregistrărilor video la proba teoretică

 

Art. 4. - (1) în sala de examinare în care se desfăşoară proba teoretică se instalează camere video.

(2) Camerele video se instalează astfel încât să asigure supravegherea continuă a fiecărei staţii de examinare, a fiecărui candidat şi a lucrătorului din sala de examinare.

Art. 5. - (1) Sistemul tehnic de monitorizare se pune în funcţiune înainte de începerea probei teoretice.

(2) Lucrătorul din sala de examinare are obligaţia să întrerupă examinarea atunci când sistemul tehnic de monitorizare nu funcţionează. Examinarea se reia numai după repunerea în funcţiune a sistemului tehnic de monitorizare.

(3) Sistemul tehnic de monitorizare se opreşte numai după ce toţi candidaţii au părăsit sala de examinare.

Art. 6. - Datele colectate se transferă din sistemul tehnic de monitorizare în mediul de stocare prin proceduri automate, cu asigurarea integrităţii şi autenticităţii datelor.

Art. 7. - (1) Stocarea datelor se realizează astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după sală, ziua şi ora examinării.

(2) Procedura de transfer al datelor în mediul de stocare se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DRPCIV.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Realizarea şi stocarea înregistrărilor audio şi video la proba practică a examinării

 

Art. 8. - (1) Fiecare examinator care participă la proba practică se asigură că sistemul tehnic de monitorizare utilizat este funcţional.

(2) Camera audiovideo a sistemului tehnic de monitorizare se instalează, într-un punct fix, în autovehiculul pe care este afişată vizibil menţiunea „EXAMEN”, Aceasta se orientează paralel cu partea carosabilă, astfel încât să surprindă traficul pe direcţia de deplasare a autovehiculului.

(3) Examinatorul se asigură că, pe întreaga durată a probei practice, obiectivul camerei audiovideo nu este obturat.

Art. 9. - (1) Examinatorul porneşte sistemul tehnic de monitorizare înaintea începerii desfăşurării fiecărei probe.

(2) Examinatorul are obligaţia să întrerupă examinarea atunci când sistemul tehnic de monitorizare nu funcţionează şi să consemneze, la rubrica „Menţiuni” din anexa la testul de examen, ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat până la întreruperea examinării. Examinarea se reia numai după repunerea în funcţiune a sistemului tehnic de monitorizare.

(3) Atunci când proba nu poate fi reluată şi finalizată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.

(4) Sistemul tehnic de monitorizare se opreşte numai după finalizarea probei practice şi coborârea candidatului din autovehicul.

Art. 10. - (1) Datele colectate se transferă din sistemul tehnic de monitorizare în mediul de stocare prin proceduri automate sau, dacă transferul automat nu este posibil, de către persoana anume desemnată la nivelul serviciului public comunitar. Transferul se realizează cu asigurarea integrităţii şi autenticităţii datelor.

(2) Lipsa înregistrărilor audio şi video în sistemul tehnic de monitorizare se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la serviciul public comunitar şi se transmite, în copie, la DRPCIV.

Art. 11. - (1) Stocarea datelor se realizează astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după examinator, ziua şi ora examinării,

(2) Procedura de transfer al datelor în mediul de stocare se stabileşte prin dispoziţie a directorului DRPCIV.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video

 

Art. 12. - (1) Sistemele tehnice de monitorizare, precum şi mediul de stocare a datelor colectate trebuie să asigure securitatea tehnică adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal, astfel încât să prevină accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizată ori alterarea acestor date.

(2) Pentru respectarea condiţiilor tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video, sistemele tehnice de monitorizare şi mediul de stocare utilizate trebuie să corespundă cel puţin specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal şi a înregistrărilor audio şi video

 

Art. 13. - Prelucrările de date cu caracter personal cu ocazia înregistrării audio şi/sau video a modului de desfăşurare a examenului de obţinere a permisului de conducere, inclusiv stocarea acestora, se realizează în limitele prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14, - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemele tehnice de monitorizare se realizează exclusiv în scopul asigurării şi verificării legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere.

(2) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (1) în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Art. 15. - (1) înregistrările audio şi video realizate potrivit prezentului ordin, care conţin date cu caracter personal, nu reprezintă informaţii de interes public, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) înregistrările audio şi video nu pot fi transferate terţilor, cu excepţia autorităţilor publice abilitate, pentru îndeplinirea scopului prevăzut la art. 23 alin. (91) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul unei dispoziţii legale exprese, circumscrise îndeplinirii funcţiilor judiciare cu care autoritatea publică în cauză a fost învestită.

Art. 16. - Datele colectate cu ocazia înregistrării audio şi/sau video se transmit într-un mediu de stocare, altul decât local, prin conexiuni securizate.

Art. 17. - Datele cu caracter personal colectate se stochează pe teritoriul României.

Art. 18. - (1) înregistrările audio şi video se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data examinării.

(2) înregistrările audio şi video care fac obiectul unor proceduri judiciare se păstrează, după perioada prevăzută la alin. (1), până la soluţionarea cauzei.

(3) DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar care a realizat colectarea datelor ţine evidenţa transferurilor de date cu caracter personal efectuate în scopul desfăşurării procedurilor prevăzute la alin. (2).

(4) DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar care a realizat colectarea datelor verifică, cel puţin o dată la doi ani, necesitatea stocării datelor în condiţiile alin. (2).

(5) La împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), înregistrările audio şi video se distrug, prin proceduri ireversibile. DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar poate institui proceduri de distrugere automată a înregistrărilor, la împlinirea termenelor de păstrare.

Art. 19. - Dreptul de acces la datele cu caracter personal se exercită în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 20. - Şeful serviciului public comunitar ia măsuri pentru afişarea informaţiilor destinate candidaţilor, cu privire la înregistrarea video a probei teoretice, respectiv înregistrarea audio şi video a probei practice, cu sisteme tehnice de monitorizare. De regulă, informaţiile se afişează la intrarea în sala de examinare, într-un loc care să permită vizualizarea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Şeful serviciului public comunitar sau, după caz, şeful Serviciului regim permise de conducere şi examinări din cadrul DRPCIV verifică lunar, prin sondaj, respectarea condiţiilor de realizare şi stocare a înregistrărilor.

(2) Rezultatele verificărilor şi măsurile dispuse se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la sediul serviciului public comunitar sau la sediul DRPCIV, după caz.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

SPECIFICAŢII TEHNICE

 

I. SISTEM T.V.C.I. PENTRU ÎNREGISTRARE PROBA TEORETICĂ, ÎN SALA DE EXAMINARE

A. CERINŢE MINIME - CAMERĂ VIDEO SUPRAVEGHERE

1. Tip cameră video: IP, color, fixă

2. Rezoluţie video: 1920 x 1080 p/1,3 MP

3. Lentilă varifocală: 2.8-12 mm

4. Sensibilitate color: 0.1 lux

5. Compresie video: H264

6. Alimentare cameră video: 12 Vcc şi PoE

B. CERINŢE MINIME - STOCARE IMAGINI VIDEO

1. Stocarea imaginilor video de la camera video de supraveghere se realizează:

a) local (on site) - sistem de supraveghere video IP cu NVR (pentru minimum 4 camere video, cu monitor video 21 inch, pentru vizualizare în timp real) şi stocare pe echipament NAS (configurabil cel puţin RAID 1); sau

b) servicii de tip cloud şi conexiune de comunicaţii VPN (soluţie software de tip Web based, cu stocare în cloud).

2. Sursă de alimentare tip UPS, inclusă: Da, cu asigurarea backup-ului energiei electrice a sistemului pentru minimum 15 minute

3. Durata de stocare a imaginilor (NAS/cloud): minimum 190 de zile (vezi pct. Iil.4)

4. Monitorizare status înregistrare/canal

5. Mod de înregistrare: continuu, la eveniment, după orar, manual (start/stop recording)

6. Posibilitate de verificare autenticitate şi integritate înregistrări

7. Cerinţe de securitate a serviciului şi auditare:

a) serviciul trebuie să ofere securizarea datelor, prevenind accesul neautorizat;

b) serviciul trebuie să asigure securizarea datelor, oferind suport pentru controlul accesului şi integritatea datelor;

c) existenţă jurnal de loguri de acţiuni pentru utilizatori sistem;

d) existenţă facilităţi de auditare pe utilizator;

e) setare de către un administrator a drepturilor de utilizator şi a grupurilor de utilizatori.

II. SISTEM AUDIOVIDEO PORTABIL PENTRU ÎNREGISTRARE PROBĂ PRACTICA

A. CERINŢE MINIME

1. Tip sistem: înregistrator audiovideo portabil, de tip Body Worn Camera

2. Posibilităţi de montare: bord/parbriz vehicul

3. Rezoluţie video: 320/240 p

4. Sensibilitate: 0.1 lux

5. Înregistrare: 15cadre/sec.

6. Câmp vizual: 130°

7. Capacitate de stocare internă, integrată: 10 GB

8. Audio: microfon încorporat

9. Capacitate înregistrare preeveniment: 60 secunde

10. Posibilitate marcare eveniment: Da

11. Încorporare amprentă dată/timp în fişierul video: Da

12. Autentificare şi validare integritate amprentă dată/timp: Da

13. Mod securizat de protecţie a datelor stocate pe dispozitiv

14. Tip acumulator Li-Ion/Polymer, cu autonomie de înregistrare de minimum 8 ore

15. Greutate maximă, fără accesorii montare: 150 grame

16. Condiţii de operare: temperatură -10°... + 50°C, clasă de protecţie IP 65

17. Transfer date: manual (USB) şi automat, prin unitate de transfer date şi încărcare acumulatori (docking station), cu unul sau multiple sloturi

B. MANAGEMENT ÎNREGISTRĂRI AUDIOVIDEO şi UTILIZATORI SISTEM

1. Stocarea se realizează:

a) local (on site) - pe echipamentul de tip NAS aferent sistemului de supraveghere video tip IP cu NVR şi de stocare tip NAS (descris la pct. I); sau

b) servicii de tip cloud şi conexiune de comunicaţii VPN (soluţie software de tip Web based, cu stocare în cloud).

2. Ambele variante de stocare trebuie să asigure următoarele facilităţi:

a) capacitate de căutare, clasificare şi marcare a înregistrărilor;

b) configurare şi asignare dispozitive de înregistrare;

c) arhivare şi retenţie a înregistrărilor - politici setabile de către utilizator;

d) setarea de către un administrator a drepturilor de utilizator şi a grupurilor de utilizatori;

e) capacitate de redactare/editare şi export înregistrări din sistem;

f) existenţă jurnal de loguri de acţiuni pentru utilizatori sistem;

g) facilitate de auditare pentru utilizator, cum ar fi identificatorul unic (id), denumirea operaţiunii, un cod pentru statusul operaţiunii şi timpul de procesare;

h) posibilitate export log de audit şi de integritate/autenticitate pentru înregistrări.

III. ALTE CERINŢE

1. Numărul de camere video se stabileşte în funcţie de dimensiunea sălii de examinare,

2. Numărul de camere video tip Body Worn Camera se stabileşte în funcţie de nevoi.

3. Echipamentul NAS (configurabil cel puţin RAID 1) trebuie să deservească:

a) sistemul T.V.C.I. pentru înregistrare proba teoretică, în sala de examinare;

b) sistemul audiovideo portabil pentru înregistrare proba practică.

4. Dimensionarea echipamentului de tip NAS se face în funcţie de numărul total de camere video (instalate în săli şi în autovehicule - înregistrarea pe NAS a imaginilor captate de o cameră video pe o perioadă de 60 min. ocupă un spaţiu de aproximativ 0.95 GB) pentru a fi asigurată durata de stocare a imaginilor corelat cu prevederile ordinului - X Camere Video (sală şi portabile) * Y ore * Z zile = capacitate stocare NAS.

5. Pentru asigurarea unei protecţii fizice minime obligatorii pentru echipamente (NVR, NAS, UPS) se recomandă instalarea unui rack echipat cu patch. panel şi priză modular PDU dimensionat corespunzător, închidere cu cheie pentru uşă.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 7.909 din 9.08.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 703 din 8 martie 2017 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. C.G. 14.405 din 8 martie 2017, şi nr. 1.387 din 9 mai 2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 28.391 din 11 mai 2017,

având în vedere prevederile titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Agenţia Naţională de Transplant este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, şi reprezintă autoritatea competentă în domeniul transplantului care realizează politicile şi programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) coordonarea activităţii de prelevare, transport şi alocare de organe de origine umană pentru transplantare la om;”.

3. În anexa nr. 1, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Agenţia Naţională de Transplant colaborează şi poate solicita informaţii legate de activitatea de transplant de la unităţile sanitare acreditate şi/sau autorizate de către Agenţia Naţională de Transplant.”

4. În anexa nr. 1, articolul 9 se abrogă.

5. În anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Unităţile sanitare în care se desfăşoară activitate de prelevare asigură, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Transplant, toate condiţiile privind spaţiul şi mijloacele necesare desfăşurării activităţii de coordonare de transplant.”

6. În anexa nr. 1, la articolul 12, literele b), c), e), f),  g)t k) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) înfiinţează şi gestionează Registrul naţional de transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă a listelor de aşteptare şi generarea codului CUIANT, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare;

c) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

..........................................................................................................

e) acreditează unităţile sanitare în care se pot desfăşura activităţi de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în condiţiile legii;

f) acreditează băncile de ţesuturi şi/sau celule de origine umană în care se desfăşoară activitatea de prelucrare, conservare, stocare sau distribuire de ţesuturi şi celule umane pentru transplantare la om şi supraveghează activitatea lor în acest domeniu;

g) supraveghează şi coordonează fiecare acţiune de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donator cadavru;

..........................................................................................................

k) autorizează importul şi exportul organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană ce urmează a fi transplantate la om, în conformitate cu directivele şi recomandările Uniunii Europene şi cu legislaţia în vigoare, ţine evidenţa acestora şi raportează aceste date anual sau la cerere Ministerului Sănătăţii;

..........................................................................................................

p) în cazul solicitării de informaţii din domeniul transplantului prin intermediul canalelor diplomatice, furnizează aceste informaţii, în mod direct, Comisiei Europene sau unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu informarea concomitentă a Ministerului Sănătăţii.”

7. În anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Agenţia Naţională de Transplant este structurată pe compartimente şi oficii regionale şi este condusă de un director executiv.”

8. În anexa nr. 1, articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Agenţia Naţională de Transplant beneficiază de consultanţă din partea Consiliului ştiinţific.”

9. În anexa nr. 1, articolul 20 se abrogă.

10. În anexa nr. 1, la articolul 21, literele e), g), j), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) poate delega o parte din atribuţiile sale, în condiţiile legii;

..........................................................................................................

g) propune Ministerului Sănătăţii modificarea organigramei, atunci când aceasta se impune;

..........................................................................................................

j) autorizează importul şi exportul organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umana destinate transplantării la om, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

k) supraveghează organizarea sistemului de calitate, securitate sanitară şi trasabilitate a organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană, destinate transplantării la om, în conformitate cu directivele şi recomandările Uniunii Europene în domeniu;

l) verifică respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru păstrarea datelor necesare asigurării trasabilităţii, pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani, la nivelul unităţii acreditate;”.

11. În anexa nr. 1, articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant este format din 9 membri, după cum urmează:

a) 8 membri, personalităţi recunoscute în domeniul activităţii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Transplant;

b) directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant.

(2) Componenţa Consiliului ştiinţific este stabilită în anexa nr. 3.

(3) Secretariatul Consiliului ştiinţific este asigurat de către secretariatul Agenţiei Naţionale de Transplant.”

12. În anexa nr. 1, articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Consiliul ştiinţific este condus de către un preşedinte de şedinţă, ales din rândul membrilor acestuia, din 3 în 3 luni, prin rotaţie.”

13. În anexa nr. 1, la articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Consiliul ştiinţific se întruneşte în şedinţe semestriale, data următoarei întruniri fiind stabilită în cadrul fiecărei şedinţe.”

14. În anexa nr. 1, la articolul 24, alineatul (5) se abrogă.

15. În anexa nr. 1, la articolul 25, literele a), b), e) şi f) vor avea următorul cuprins:

„a) acordă consultanţă Agenţiei Naţionale de Transplant cu privire la activităţile ce vor fi derulate în cadrul programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

b) acordă consultanţă cu privire la actele normative, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

..........................................................................................................

e) elaborează protocoale privind standardele de calitate şi securitate sanitară a donării, procurării, testării, procesării, conservării, depozitării şi distribuirii organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umana destinate transplantării la om, care se vor conforma directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene în acest domeniu;

f) elaborează Procedura de alocare a organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană destinate transplantării la om;”.

16. În anexa nr. 1 articolul 25, litera h) se abrogă.

17. În anexa nr. 1, articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Oficiul regional de transplant este coordonat de către o persoană cu experienţă clinică, organizatorică şi ştiinţifică în domeniul transplantului, numită prin ordin al ministrului sănătăţii.”

18. În anexa nr. 1 articolul 29, litera b) se abrogă.

19. În anexa nr. 1, articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Coordonatorul regional de transplant are următoarele atribuţii:

a) colectează toate datele privind donatorii de organe, ţesuturi sau celule de origine umană de la secţiile sau unităţile sanitare care desfăşoară activitate de transplant şi le comunică Agenţiei Naţionale de Transplant, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi securitate;

b) coordonează fiecare acţiune de transplant cu organe, ţesuturi şi celule provenind de la donatori cadavru;

c) asigură respectarea alocării organelor, ţesuturilor sau celulelor, procedură stabilită de către Agenţia Naţională de Transplant;

d) asigură manipularea şi transportul organelor, ţesuturilor sau celulelor prelevate în condiţii optime;

e) ţine o evidenţă strictă a donatorilor vii, precum şi a donatorilor cadavru, conform legislaţiei în vigoare;

f) prezintă semestrial sau ori de câte ori Agenţia Naţională de Transplant solicită raportul activităţii de transplant desfăşurate în centrul regional de transplant.

(2) Coordonatorul regional trebuie să poată fi contactat în permanenţă, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Coordonatorul regional poate prelua oricând atribuţiile coordonatorilor intraspitaliceşti de transplant din unităţile sanitare acreditate şi poate fi înlocuit de un alt coordonator regional, după caz.”

20. În anexa nr. 1, articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Coordonatorul de transplant intraspitalicesc din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru activităţi de prelevare are următoarele atribuţii:

a) detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secţiilor de anestezie, terapie intensivă, neurologie, neurochirurgie, unităţilor de primiri urgenţe etc.;

b) discută cu familiile potenţialilor donatori cadavru în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe, ţesuturi sau celule în scopul transplantării;

c) verifică completarea corectă a formularului de declarare a morţii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a donatorului decedat, precum şi a celorlalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul.

(2) Coordonatorul de transplant intraspitalicesc trebuie să poată fi contactat în permanenţă, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Atribuţiile coordonatorului de transplant intraspitalicesc pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant din oficiul regional sau de către alt coordonator intraspitalicesc.”

21 Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 926.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 183/2005)

 

COMPONENŢA

Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant

 

1. Prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti

2. Prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti

3. Prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti

4. Prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara

5. Prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca

6. Prof. dr. Virgil Păunescu - Timişoara

7. Prof. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş

8. Dr. Victor Zota - Bucureşti

9. Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 1.305.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

 

Consiliul de Securitate

S/RES/2356 (2017)

 

 

 

Distribuire: general

 

2 iunie 2017

 

REZOLUŢIA 2356(2017)

adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7958-a reuniuni în 2 iunie 2017

 

Consiliul de Securitate,

având în vedere rezoluţiile sale anterioare relevante, inclusiv Rezoluţia 825 (1993), Rezoluţia 1.540 (2004), Rezoluţia 1.695 (2006), Rezoluţia 1.718 (2006), Rezoluţia 1874 (2009), Rezoluţia 1.887 (2009), Rezoluţia 2.087 (2013), Rezoluţia 2.094 (2013), Rezoluţia 2.270 (2016) şi Rezoluţia 2.321 (2016), precum şi declaraţiile preşedintelui Consiliului din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41), 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) şi 16 aprilie 2012 (S/PRST/2012/13),

reafirmând că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a vectorilor purtători constituie o ameninţare pentru pacea şi securitatea internaţională,

exprimând îngrijorare serioasă privind faptul că Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) a continuat să încalce rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate prin lansări şi încercări repetate de lansare a rachetelor balistice şi luând act de faptul că toate aceste activităţi privind rachetele balistice contribuie la dezvoltarea de către RPDC a vectorilor purtători ai armelor nucleare şi măresc tensiunea din regiune şi în afara ei,

exprimând o mare îngrijorare faţă de faptul că vânzările interzise de arme ale RPDC au generat venituri care sunt deturnate pentru obţinerea de arme nucleare şi rachete balistice, în timp ce nevoile resortisanţilor RPDC nu sunt satisfăcute,

exprimând cea mai gravă preocupare că activităţile nucleare şi legate de rachete balistice continue ale RPDC au generat în continuare tensiuni crescute în regiune şi în afara ei şi stabilind faptul că există în continuare o ameninţare clară la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

acţionând conform capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite şi adoptând măsuri în baza articolului 41 din aceasta,

1. Condamnă în cei mai fermi termeni activităţile de dezvoltare a armelor nucleare şi balistice, inclusiv o serie de lansări de rachete balistice şi alte activităţi derulate de RPDC din 9 septembrie 2016, cu încălcarea şi desconsiderarea flagrantă a rezoluţiilor Consiliului de Securitate.

2. Reafirmă deciziile sale privind faptul că RPDC va abandona toate armele şi programele nucleare existente într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă, va înceta imediat toate activităţile legate de acestea; şi nu va efectua alte lansări care utilizează tehnologia rachetelor balistice, teste nucleare sau orice altă provocare; va suspenda toate activităţile legate de programul său balistic şi, în acest context, va restabili angajamentele sale preexistente privind un moratoriu referitor la lansările de rachete; şi va abandona orice alte programe privind armele de distrugere în masă şi de rachete balistice într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă.

3. Reaminteşte măsurile impuse în paragraful 8 din Rezoluţia 1718 (2006), cu modificările aduse de rezoluţiile ulterioare, şi decide că măsurile specificate în paragraful 8 (d) din Rezoluţia 1718 (2006) se vor aplica persoanelor şi entităţilor enumerate în anexele I şi II la prezenta rezoluţie şi persoanelor şi entităţilor care acţionează în numele sau la îndrumarea lor şi entităţilor deţinute sau controlate de ele, inclusiv prin mijloace ilicite, şi că măsurile specificate în paragraful 8 (e) din Rezoluţia 1718 (2006) se vor aplica persoanelor enumerate în anexa I la această rezoluţie şi persoanelor care acţionează în numele lor sau la îndrumarea lor.

4. Reiterează importanţa păstrării păcii şi stabilităţii în Peninsula Coreeană şi în nord-estul Asiei, în general, îşi exprimă angajamentul pentru o soluţionare paşnică, diplomatică şi politică a situaţiei şi salută eforturile depuse de către membrii Consiliului şi de către alte state pentru facilitarea unei rezolvări pe cale paşnică şi cuprinzătoare prin dialog şi accentuează importanţa colaborării pentru reducerea tensiunilor în Peninsula Coreeană şi în afara acesteia.

5. Decide să rămână sesizat cu această problemă.

 

ANEXA I

 

Interdicţie de călătorie/îngheţarea activelor (persoane)

 

1. CHOILU

a. Descriere: directorul celui de-al cincilea birou din cadrul Biroului General de Cercetare. Se consideră că Cho este responsabil cu operaţiunile de spionaj extern şi colectarea informaţiilor externe pentru RPDC

b. AKA: Cho li Woo

c. Date de identificare: data naşterii: 10 mai 1945; locul naşterii: Musan, Provincia North Hamgyong, RPDC; naţionalitate: RPDC; număr de paşaport 736410010

2. CHO YON CHUN

a. Descriere: director adjunct al Departamentului de Organizare şi îndrumare, care direcţionează numirile personalului în funcţii-cheie pentru Partidul Muncitorilor din Coreea şi pentru forţele armate ale RPDC

b. AKA: Jo Yon Jun

c. Date de identificare: data naşterii: 28 septembrie 1937; naţionalitate: RPDC

3. CHOE HWI

a. Descriere: prim-director adjunct al Departamentului pentru Propagandă şi Agitaţie din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, care controlează toate mijloacele media din RPDC şi este folosit de către guvern pentru a controla publicul

b. A.K.A.: n/a

c. Date de identificare: anul naşterii: 1954 sau 1955, naţionalitate: RPDC; sex: masculin; adresa: RPDC

4. JO YONG-WON

a. Descriere: director adjunct al Departamentului de Organizare şi îndrumare din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, care direcţionează numirile personalului în funcţii-cheie pentru Partidul Muncitorilor din Coreea şi pentru forţele armate ale RPDC.

b. A.K.A.: Cho Yongwon

c. Date de identificare: data naşterii: 24 octombrie 1957; naţionalitate: RPDC; sex masculin; adresa: RPDC

5. KIM CHOL NAM

a. Descriere: preşedintele Kumsan Trading Corporation, o companie care aprovizionează Biroul General de Energie Atomică şi constituie o rută de numerar pentru RPDC

b. A.K.A.: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 19 februarie 1970; naţionalitate: RPDC; paşaport nr. 563120238; adresa: RPDC

6. KIM KYONG OK

a. Descriere: director adjunct al Departamentului de Organizare şi îndrumare, care direcţionează numirile personalului în funcţii-cheie pentru Partidul Muncitorilor din Coreea şi pentru forţele armate ale RPDC

b. AKA: Kim Kyong Ok

c. Date de identificare: anul naşterii: 1937 sau 1938; naţionalitate: RPDC; adresa: Pyongyang, RPDC

7. KIM TONG-HO

a. Descriere: reprezentantul Tanchon Commercial Bank în Vietnam, care este entitatea financiară principală a RPDC pentru vânzările legate de arme şi rachete

b. A.K.A.: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 18 august 1969; naţionalitate: RPDC; Paşaport nr. 745310111; sex masculin; adresa: Vietnam

8. MIN BYONG CHOL

a. Descriere: Membru al Departamentului de Organizare şi îndrumare din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, care direcţionează numirile personalului în funcţii-cheie pentru Partidul Muncitorilor din Coreea şi pentru forţele armate ale RPDC

b. A.K.A.: Min Pyong-chol, Min Byong-chol, Min Byong Chun

c. Date de identificare: data naşterii: 10 August, 1948; naţionalitate: RPDC; sex masculin; adresa: RPDC

9. PAEK SE BONG

a. Descriere: Paek Se Bong este un fost preşedinte al Celui de-al Doilea Comitet Economic, un fost membru al Comisiei de Apărare Naţională şi un fost director adjunct al Departamentului Industriei Muniţiilor (MID)

b. AKA: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 21 martie 1938; naţionalitate: RPDC

10. PAK HAN SE

a. Descriere: vicepreşedinte al Celui de-al Doilea Comitet Economic, care supraveghează producţia de rachete balistice ale RPDC şi conduce activităţile Mining Development Corporation din Coreea, distribuitorul principal de arme al RPDC şi principalul exportator de bunuri şi echipamente legate de rachete balistice şi arme convenţionale

b. A.K.A.: Kang Myong Chol

c. Date de identificare: naţionalitate: RPDC; paşaport nr. 290410121; adresa: RPDC

11. PAK TO CHUN

a. Descriere: Pak To Chun este un fost secretar al Departamentului Industriei Muniţiilor (MID) şi în prezent este consilier pe probleme legate de programele nucleare şi de rachete. El este un fost membru al Comisiei pentru Afaceri de Stat şi este membru al Biroului Politic din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea

b. AKA: Pak Do Chun

c. Date de identificare: data naşterii: 9 martie 1944; naţionalitate: RPDC

12. RI JAE IL

a. Descriere: director adjunct al Departamentului pentru Propagandă şi Agitaţie din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, care controlează toate mijloacele media din RPDC şi este folosit de către guvern pentru a controla publicul

b. AKA: RI, Chae-Il

c. Date de identificare: anul naşterii 1934; naţionalitate: RPDC

13. RI SUYONG

a. Descriere: oficial al Korea Ryonbong General Corporation, specializat în achiziţii pentru industria de apărare a RPDC şi sprijin pentru vânzările legate de sectorul militar al Pyongyang. Achiziţiile sale susţin de asemenea probabil programul legat de arme chimice al RPDC

b. A.K.A.: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 25 iunie 1968; naţionalitate: RPDC; paşaport nr. 654310175; sex masculin; adresa: Cuba

14. RIYONG MU

a. Descriere: Ri Yong Mu este un vicepreşedinte al Comisiei de Afaceri de Stat, care conduce şi îndrumă toate afacerile militare, de apărare şi de securitate ale RPDC, inclusiv achiziţia şi aprovizionarea

b. AKA: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 25 ianuarie 1925; naţionalitate: RPDC

 

ANEXA II

 

Îngheţarea activelor (entităţi)

 

1. KANGBONG TRADING CORPORATION

a. Descriere: Kangbong Trading Corporation a vândut, furnizat, transferat sau achiziţionat, direct sau indirect, către sau de la RPDC metal, grafit, cărbune sau software, din ale căror venituri sau bunuri primite poate beneficia Guvernul RPDC sau Partidul Muncitorilor Coreeni. Părintele Kangbong Trading Corporation este Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare.

b. AKA: N/A

c Adresă” RPDC

2. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

a. Descriere: Korea Kumsan Trading Corporation este deţinută sau controlată de Biroul General de Energie Atomică, entitatea care supraveghează programul nuclear al RPDC sau acţionează sau pretinde că acţionează în numele sau conform instrucţiunilor acesteia.

b. AKA: N/A

c. Adresă: Pyongyang, RPDC

3. KORYO BANK

a. Descriere: Koryo Bank operează în industria serviciilor financiare în economia RPDC şi este asociată cu Biroul 38 şi Biroul 39 ale Partidului Muncitorilor din Coreea.

b. AKA: N/A

c. Adresă: Pyongyang, RPDC

4. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLES ARMY (FORŢELE DE RACHETE STRATEGICE)

a. Descriere: Forţele de Rachete Strategice ale Armatei Populare RPDC sunt responsabile cu toate programele de rachete balistice ale RPDC şi sunt responsabile pentru lansările SCUD şi NODONG.

b. AKA: Forţa de rachete strategice; comanda forţei de rachete strategice a KPA; forţă strategică; forţe strategice

c. Adresă: Pyongyang, RPDC

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 1.306.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

 

Consiliul de Securitate

S/RES/2360 (2017)

 

 

 

Distribuire: general

 

21 iunie 2017

 

REZOLUŢIA 2360(2017)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7981-a întâlniri din data de 21 iunie 2017

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile preşedintelui acestuia privind Republica Democrată Congo (RDC), reafirmând angajamentul său puternic privind suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a RDC, precum şi a tuturor statelor din regiune şi subliniind nevoia de a respecta, în totalitate, principiile privind neamestecul în treburile interne, buna vecinătate şi cooperare regională,

accentuând responsabilitatea principală a Guvernului RDC de a asigura securitatea pe teritoriul său şi de a proteja populaţia sa prin respectarea statului de drept, drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar, inclusiv protecţia faţă de crimele împotriva umanităţii şi crimele de război,

luând act de raportul intermediar (S/2016/1102) al Grupului de experţi asupra RDC („Grupul de experţi*), înfiinţat în baza Rezoluţiei 1533 (2004) şi prelungit În baza rezoluţiilor 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015) şi 2293 (2016),

condamnând, în cei mai duri termeni, uciderea a doi dintre membrii Grupului de experţi care monitorizau regimul de sancţiuni în regiunea Kasai Central, transmiţând condoleanţe sincere familiilor victimelor, guvernelor Statelor Unite ale Americii, Chile şi Suediei, precum şi Grupului de experţi privind RDC şi Secretariatului ONU, şi exprimându-şi, în continuare, îngrijorarea privind soarta necunoscută a celor patru cetăţeni congolezi care îi însoţeau pe aceştia,

reiterând nevoia ca Guvernul RDC să deschidă o investigaţie imediată şi completă privind uciderea celor doi membri ai Grupului de experţi şi să aducă autorii în faţa justiţiei,

îndemnând Guvernul RDC să coopereze cu acţiunile luate de Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi cu investigaţiile organelor de aplicare a legii din Suedia sau din Statele Unite, conform legislaţiei naţionale a RDC, şi, în acest context, salutând înfiinţarea de către secretarul general a unei comisii de anchetă ONU pentru investigarea decesului celor doi experţi şi angajamentul său că Organizaţia Naţiunilor Unite va întreprinde toate măsurile posibile pentru ca făptaşii să fie aduşi în faţa justiţiei,

reamintind importanţa strategică a Acordului-cadru pentru pace, securitate şi cooperare (PSC) pentru RDC şi pentru regiune şi reiterând apelul său către toţi semnatarii pentru ca aceştia să îşi ducă la bun sfârşit, în mod prompt, complet şi cu bună-credinţă, toate angajamentele asumate prin prezentul acord, pentru a adresa cauzele principale ale conflictului şi a pune capăt ciclurilor recurente de violenţă,

reamintind angajamentele asumate prin Acordul-cadru PSC de către toate statele din regiune de a nu interveni în treburile interne ale ţărilor învecinate şi de a nu tolera sau oferi asistenţă sau sprijin, de orice fel, grupurilor armate şt reiterând condamnarea fermă a tuturor ajutoarelor interne sau externe acordate grupurilor armate active în regiune, inclusiv prin sprijin financiar, logistic sau militar,

rămânând foarte îngrijorat de situaţia umanitară şi de securitate care continuă să afecteze grav populaţia civilă, exprimând O nelinişte adâncă în ceea ce priveşte creşterea recentă a numărului de persoane deplasate intern în RDC, reiterând în continuare îngrijorarea crescândă privind activităţile militare desfăşurate de grupurile armate interne şi externe şi contrabanda cu resurse naturale congoleze, în special aur şi fildeş, subliniind importanţa neutralizării tuturor grupurilor armate, inclusiv Forţele Democrate de Eliberare din Ruanda (FDER), Forţele Democrate Aliate (FDA), Armata de Rezistenţă a Domnului (ARD) şi toate celelalte grupuri armate din RDC, conform Rezoluţiei 2348 (2017),

condamnând violenţa observată în regiunea Kasai în decursul ultimelor luni şi exprimând îngrijorare în ceea ce priveşte presupusele încălcări şi abuzuri ale drepturilor omului comise în regiune, reiterând îngrijorarea profundă în ceea ce priveşte încălcările grave ale dreptului internaţional umanitar comise de miliţia locală în acea regiune, recrutarea şi utilizarea copiilor în conflicte armate prin încălcarea dreptului internaţional aplicabil, precum şi atacuri asupra forţelor de securitate ale Republicii Democrate Congo şi simbolurilor autorităţii de stat, reiterând îngrijorarea profundă privind rapoartele recente despre cele 42 de gropi comune şi despre uciderea civililor de către membri ai forţelor de securitate ai Republicii Democrate Congo, toate acestea putând constitui crime de război în baza dreptului internaţional,

reiterând importanţa şi urgenţa unor investigaţii prompte şi transparente privind încălcările dreptului internaţional umanitar şi încălcările şi abuzurile drepturilor omului în regiunea Kasai, reiterând în continuare intenţia sa de a monitoriza îndeaproape progresul investigaţiilor acestor încălcări, inclusiv utilizarea disproporţionată a forţei, investigaţii care vor fi realizate în comun de Guvernul RDC, MONUSCO şi Biroul Comun pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite din RDC şi în colaborare cu UA, conform anunţului făcut de Guvernul RDC, pentru a aduce în faţa justiţiei şi a trage la răspundere toate persoanele responsabile, şi urmărind cu atenţie rezultatele acestora,

condamnând uciderea brutală a peste 600 de civili în zona Beni începând cu luna octombrie 2014, exprimând adâncă îngrijorare privind ameninţarea continuă a grupurilor armate, în special FDA, şi persistenţa violenţelor m această regiune, exprimând în continuare îngrijorare privind rapoartele de colaborare dintre elementele FARDC şi grupuri armate la nivel local, în special rapoartele recente care arătau faptul că anumiţi ofiţeri ai FARDC au un rol în lipsa securităţii din regiunea Beni, cerând investigaţii pentru a se asigura că persoanele responsabile sunt trase la răspundere, luând notă de angajamentul exprimat de Guvernul RDC în scrisoarea sa din data de 15 iunie 2016 (S/2016/542),

exprimând în continuare îngrijorare asupra obstacolelor din ce în ce mai mari pentru accesul umanitar în estul RDC datorate lipsei de securitate şi violenţei, precum şi atacurilor continue împotriva actorilor şi bunurilor umanitare, subliniind că astfel de acte ar putea sta la baza desemnării în baza paragrafului 2 din prezenta rezoluţie şi solicitând tuturor părţilor din conflict să respecte imparţialitatea, independenţa şi neutralitatea actorilor umanitari,

reafirmând importanţa finalizării demobilizării permanente a foştilor combatanţi ai Mişcării 23 Martie (M23), punând accent pe importanţa asigurării că foştii combatanţi ai acesteia să nu se regrupeze sau să nu se alăture altor grupuri armate şi cerând accelerarea punerii în aplicare a declaraţiilor de la Nairobi şi cu privire la dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, reintegrarea şi mutarea (DDRRM) foştilor combatanţi ai M23, inclusiv prin depăşirea obstacolelor în calea repatrierii, în coordonare cu statele din regiune interesate,

condamnând fluxul ilegal de arme în interiorul şi către RDC, inclusiv recircularea acestora către şi între grupurile armate, încălcând rezoluţiile 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015) şi 2293 (2016), şi declarând determinarea de a continua monitorizarea atentă a punerii în aplicare a embargoului asupra armelor şi a altor măsuri cuprinse în rezoluţiile sale referitoare la RDC,

recunoscând, în acest sens, contribuţia importantă pe care o are embargoul asupra armelor impus de Consiliu în combaterea transferului ilegal de arme de mici dimensiuni şi arme uşoare în RDC şi susţinând procesul de pace postconflict, dezarmarea, demobilizarea şi reintegrarea foştilor combatanţi şi reforma sectorului de securitate,

subliniind faptul că administrarea transparentă şi eficientă a resurselor sale naturale şi oprirea contrabandei şi traficului ilegal al acestor resurse sunt fundamentale pentru pacea şi securitatea durabilă a RDC, exprimând îngrijorare cu privire la exploatarea ilegală şi traficul de resursele naturale efectuate de către grupurile armate şi efectul negativ al conflictelor armate asupra ariilor naturale protejate, lăudând eforturile paznicilor zonelor naturale ale RDC şi ale altor persoane care doresc să protejeze aceste zone, încurajând Guvernul RDC să continue eforturile pentru protecţia acestor zone şi accentuând întregul său respect pentru suveranitatea Guvernului RDC asupra resurselor sale naturale şi responsabilitatea acestuia de a administra eficient aceste resurse în acest sens,

reamintind legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, inclusiv braconajul şi traficul ilegal cu fauna şi flora sălbatică, comerţul ilegal cu aceste resurse şi proliferarea şi traficul armelor ca unul dintre factorii principali care alimentează şi exacerbează conflictele din regiunea Marilor Lacuri şi încurajând continuarea eforturilor depuse în regiune de Conferinţa Internaţională din Regiunea Marilor Lacuri (CIRML) şi de guvernele implicate în lupta împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale şi accentuând, în acest sens, importanţa cooperării regionale şi adâncirii integrării economice, având o consideraţie specială pentru exploatarea resurselor naturale,

ţinând cont de concluziile Grupului de experţi care au arătat că au existat eforturi pozitive legate de comerţul cu minerale şi schemele de trasabilitate, dar că aurul rămâne o provocare gravă, reamintind Declaraţia de la Lusaka a CIRML a Sesiunii Speciale pentru Combaterea Exploatării Ilegale a Resurselor Naturale din Regiunea Marilor Lacuri şi solicitarea sa privind verificări prealabile în segmentul de activitate respectiv, lăudând angajamentul şi progresele realizate de CIRML în acest sens şi subliniind faptul că este fundamental pentru guvernele regionale şi centrele comerciale, în special cele implicate în rafinarea aurului şi comerţul cu aur, să intensifice eforturile pentru a spori vigilenţa împotriva contrabandei şi pentru a reduce practicile care ar putea submina eforturile regionale ale RDC şi CIRML,

notând cu îngrijorare rapoartele care indică implicarea continuă a grupurilor armate, precum şi a unora din elementele FARDC în comerţul ilegal cu minerale, producţia şi comerţul ilegal cu cărbune şi lemn şi braconajul şi traficul ilegal cu fauna şi flora sălbatică,

notând cu adâncă îngrijorare persistenţa abuzurilor grave asupra drepturilor omului şi încălcările dreptului internaţional umanitar împotriva civililor în partea de est a RDC, inclusiv execuţii sumare, violenţă sexuală şi de gen şi recrutarea şi utilizarea pe scară largă a copiilor în cadrul grupurilor armate,

reamintind că punerea în aplicare integrală şi la timp a acordului din 31 decembrie 2016 este fundamentală pentru sprijinirea legitimităţii instituţiilor de tranziţie, subliniind importanţa crucială a unui ciclu electoral paşnic şi credibil, conform Constituţiei şi cu respectarea Cartei Africane pentru Democraţie, Alegeri şi Guvernare, pentru stabilizarea şi consolidarea de durată a democraţiei constituţionale din RDC, şi cerând implementarea imediată a măsurilor de creştere a încrederii, conform contractului, inclusiv prin eliminarea restricţiilor spaţiului politic din RDC, în special, arestări şi detenţii arbitrare pentru membrii opoziţiei politice şi ai societăţii civile, precum şi restricţionarea libertăţilor fundamentale, cum ar fi libertatea de opinie şi de exprimare, inclusiv libertatea presei, subliniind, în continuare, importanţa acţiunilor Guvernului RDC şi partenerilor săi naţionali în scopul luării tuturor măsurilor necesare pentru a accelera pregătirile pentru alegeri fără alte întârzieri, inclusiv participarea feminină pe toate palierele, şi pentru asigurarea unui mediu care să determine un comportament paşnic, inclusiv al activităţilor politice, şi organizarea de alegeri, conform acordului de la 31 decembrie,

păstrând o îngrijorare profundă ca urmare a rapoartelor privind creşteri ale numărului de încălcări ale drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar comise de unii membri ai FARDC, Agenţiei Naţionale de Servicii Secrete, Gărzii Republicane şi Poliţiei Naţionale Congoleze (PNC), solicitând insistent tuturor partidelor să se abţină de la violenţe şi provocări şi să respecte drepturile omului, şi subliniind faptul că Guvernul RDC trebuie să se conformeze principiului proporţionalităţii în utilizarea forţei, reamintind importanţa luptei împotriva impunităţii la toate nivelurile forţelor de securitate şi subliniind nevoia ca Guvernul RDC să îşi continue eforturile în această privinţă şi să asigure profesionalismul forţelor sale de securitate,

cerând ca toate persoanele responsabile pentru încălcările dreptului internaţional umanitar şi încălcările sau abuzurile drepturilor omului, inclusiv cele care implică violenţă sau abuzuri împotriva copiilor şi acte de violenţă sexuală şi pe bază de gen, să fie capturate, aduse în faţa justiţiei şi trase la răspundere în cel mai scurt timp,

reamintind toate rezoluţiile sale relevante privind femeile, pacea şi securitatea, copiii şi conflictul armat şi privind protecţia civililor în caz de conflicte armate, reamintind şi concluziile Grupului de lucru al Consiliului de Securitate privind copiii şi conflictul armat cu privire la părţile implicate în conflictul armat din RDC (S/AC.51/2014/3), adoptate la data de 18 septembrie 2014,

salutând eforturile Guvernului RDC, inclusiv ale consultantului prezidenţial pe probleme de violenţă sexuală şi recrutare a copiilor, pentru cooperarea cu reprezentantul special al secretarului general pentru copii şi conflicte armate, reprezentantul special al secretarului general pe probleme legate de violenţă sexuală şi MONUSCO, pentru punerea în aplicare a planului de acţiune pentru prevenirea şi stoparea recrutării şi utilizării copiilor şi violenţei sexuale de către FARDC şi pentru combaterea impunităţii pentru violenţă sexuală în contextul conflictelor, inclusiv violenţei sexuale comise de FARDC,

observând importanţa critică a punerii eficace în aplicare a regimului de sancţiuni, inclusiv rolul-cheie pe care îl pot juca în acest sens statele învecinate, ca şi organizaţiile regionale şi subregionale şi încurajând eforturile pentru consolidarea în continuare a cooperării,

subliniind importanţa fundamentală a informărilor detaliate şi la timp adresate Comitetului, în ceea ce priveşte armele, muniţiile şi instruirea, conform celor prevăzute în secţiunea 11 din Ghidul Comitetului,

stabilind că situaţia din RDC continuă să reprezinte o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale din regiune, acţionând în temeiul capitolului VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,

Regimul de sancţiuni

1. Decide să reînnoiască, până la data de 1 iulie 2018, măsurile enunţate în paragrafele 1-6 din Rezoluţia 2293 (2016), inclusiv reafirmările din rezoluţia respectivă, şi decide să revizuiască prevederile prezentei rezoluţii până la data de 31 octombrie 2017, după depunerea raportului final la care se face referire în paragraful 5 din prezenta rezoluţie.

2. Reafirmă faptul că măsurile descrise în paragraful 5 din Rezoluţia 2293 se vor aplica persoanelor şi entităţilor desemnate de Comitet ca angajându-se în sau sprijinind acţiuni care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RDC, conform celor exprimate în paragraful 7 din Rezoluţia 2293 (2016).

3. Decide că astfel de acţiuni includ planificarea, coordonarea, sponsorizarea sau participarea în atacuri împotriva trupelor de menţinere a păcii ale MONUSCO sau personalului Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv membri ai Grupului de experţi.

Grupul de experţi

4. Decide să prelungească până la data de 1 august 2018 mandatul Grupului de experţi, îşi exprimă intenţia de a analiza mandatul şi de a lua măsurile corespunzătoare privind prelungirea ulterioară până la data de 1 iulie 2018 şi solicită secretarului general să ia măsurile administrative necesare, în cel mai scurt timp posibil, pentru a reorganiza Grupul de experţi, în colaborare cu Comitetul, bazându-se, după caz, pe expertiza membrilor Grupului stabilită ca urmare a rezoluţiilor anterioare

5. Prelungeşte până la data de 15 august 2017 termenul-limită pentru depunerea raportului final al Grupului de experţi, solicitat în paragraful 9 al Rezoluţiei 2293 (2016), date fiind Circumstanţele extraordinare în care operează actualmente Grupul de experţi şi ţinând cont de Scrisoarea din 15 iunie 2017 din partea şefului Comitetului către preşedintele Consiliului de Securitate.

6. Solicită Grupului de experţi să îşi ducă mandatul, aşa cum a fost consolidat mai jos, la bun sfârşit şi să transmită Consiliului, în urma discuţiilor cu Comitetul, un raport la jumătate de termen, cel târziu la data de 30 decembrie 2017, şi un raport final, nu mai târziu de data de 15 iunie 2018, precum şi să înainteze Comitetului actualizări lunare, cu excepţia lunilor în care trebuie depuse raportul la jumătate de termen şi cel final;

a. să asiste Comitetul în realizarea mandatului său, inclusiv prin transmiterea către Comitet a informaţiilor relevante pentru potenţiala desemnare a persoanelor şi entităţilor care ar putea fi implicate în activităţile descrise în paragraful 2 al prezentei rezoluţii;

b. să colecteze, să examineze şi să analizeze informaţiile privind punerea în aplicare a măsurilor decise în cadrul acestei rezoluţii, concentrându-se în special asupra incidentelor de neconfomnitate;

c. să ia în considerare şi să recomande, dacă este cazul, moduri de îmbunătăţire a capacităţilor statelor membre, în special celor din regiune, pentru a se asigura că măsurile impuse prin această rezoluţie sunt puse eficient în aplicare;

d. să colecteze, să examineze şi să analizeze informaţiile privind reţelele regionale şi internaţionale de susţinere a grupurilor armate şi reţelelor infracţionale din RDC;

e. să colecteze, să examineze şi să analizeze informaţiile privind furnizarea, comercializarea sau transferul de arme, material şi asistenţă militară aferente, inclusiv prin reţele de trafic ilegal, şi transferul de arme şi materiale aferente către grupuri din cadrul forţelor de securitate ale RDC;

f. să colecteze, să examineze şi să analizeze informaţiile privind autorii încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar şi încălcărilor şi abuzurilor drepturilor omului, inclusiv cele din cadrul forţelor de securitate din RDC,

g. să evalueze impactul trasabilităţii mineralelor amintite în paragraful 21 din prezenta rezoluţie şi să continue cooperarea cu alte foruri;

h. să ofere asistenţă Comisiei în scopul îmbunătăţirii şi actualizării informaţiilor privind lista persoanelor şi entităţilor supuse măsurilor impuse prin această rezoluţie, inclusiv prin furnizarea datelor de identificare şi informaţiilor suplimentare pentru sumarul public al motivelor pentru listare.

7. Îşi exprimă sprijinul complet pentru Grupul de experţi şi solicită o cooperare intensificată între toate statele, în special cele din regiune, MONUSCO, organismele ONU relevante şi Grupul de experţi, încurajează, în continuare, toate părţile şi statele să coopereze cu Grupul de experţi în ce priveşte persoane şi entităţi aflate sub jurisdicţia sau sub controlul acestora şi reiterează solicitarea sa ca toate părţile şi statele să asigure securitatea membrilor şi personalului său auxiliar şi că toate părţile şi statele, inclusiv RDC şi ţările din regiune, să ofere acces imediat şi neîngrădit, în special la persoane, documente şi locuri pe care Grupul de experţi le consideră relevante în execuţia mandatului său.

8. Solicită Grupului de experţi să coopereze activ cu alte comisii sau grupuri de experţi înfiinţate de Consiliul de Securitate, în măsura în care este relevant pentru punerea în aplicare a mandatului său.

Grupuri armate

9. Condamnă ferm toate grupurile armate care operează în regiune şi încălcările dreptului internaţional umanitar şi altor prevederi de drept internaţional aplicabile de către aceste grupuri, precum şi abuzurile asupra drepturilor omului, inclusiv atacurile asupra populaţiei civile, forţelor de menţinere a păcii MONUSCO şi actorilor umanitari, execuţiile sumare, violenţa sexuală şi pe bază de gen şi recrutarea şi utilizarea pe scară largă a copiilor şi reiterează că cei responsabili vor fi traşi la răspundere.

10. Solicită ca FDER, FDA, ARD şi alte grupuri armate care operează în RDC să înceteze imediat orice forme de violenţă şi alte activităţi de destabilizare, inclusiv exploatarea resurselor naturale, şi membrii acestora să se demobilizeze de urgenţă şi permanent, să renunţe la arme şi să elibereze şi demobilizeze toţi copiii aflaţi în rândurile acestora.

Angajamente naţionale şi regionale

11. Salută progresul realizat de Guvernul RDC până în prezent în ceea ce priveşte oprirea recrutării şi utilizării copiilor în cadrul conflictelor armate, îndeamnă Guvernul RDC să continue punerea în aplicare şi diseminarea completă în cadrul lanţului de comandă, inclusiv în zonele izolate, a angajamentelor asumate în cadrul planului de acţiune semnat cu Organizaţia Naţiunilor Unite, şi pentru protecţia fetelor şi băieţilor împotriva violenţei sexuale, şi solicită, în continuare, Guvernului RDC să se asigure că minorii nu sunt reţinuţi pe temeiuri legate de asocierea acestora cu grupurile armate.

12. Salută eforturile întreprinse de Guvernul RDC pentru combaterea şi prevenirea violenţei sexuale în conflicte, inclusiv progresul înregistrat în lupta împotriva impunităţii, şi solicită Guvernului RDC să îşi continue angajamentele luate prin planul de acţiune pentru eradicarea violenţei sexuale şi a încălcărilor comise de forţele sale armate şi să continue demersurile în acest sens, notând că nerealizarea acestui pas poate face ca FARDC să fie, din nou, menţionate în rapoartele viitoare ale secretarului general asupra violenţei sexuale.

13. Subliniază importanţa ca Guvernul RDC să încerce în mod activ să îi tragă la răspundere pe cei vinovaţi pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în ţară şi importanţa cooperării regionale în acest sens, inclusiv prin colaborarea sa continuă cu Curtea Penală Internaţională; încurajează MONUSCO să utilizeze autoritatea sa curentă pentru a oferi asistenţă Guvernului RDC în acest sens şi solicită tuturor semnatarilor Acordului-cadru pentru pace, securitate şi cooperare să continue să pună în aplicare angajamentele luate şi să coopereze pe deplin unii cu ceilalţi şi cu Guvernul RDC, precum şi cu MONUSCO în acest scop.

14. Aminteşte că nu trebuie să existe impunitate pentru cei responsabili de încălcarea dreptului internaţional umanitar şi încălcări şi abuzuri ale drepturilor omului în RDC şi în regiune şi, în acest sens, îndeamnă Guvernul RDC, toate ţările din regiune şi alte state membre ONU relevante să aducă infractorii în faţa justiţiei şi să îi tragă la răspundere pentru faptele lor, inclusiv pe cei din sectorul de securitate.

15. Solicită Guvernului RDC să continue să îmbunătăţească securitatea, responsabilitatea şi administrarea stocurilor de arme şi muniţii, cu ajutorul partenerilor internaţionali, să răspundă rapoartelor curente privind transferul acestora către grupurile armate, dacă se impune şi este solicitat, şi să pună în aplicare de îndată un program naţional de marcare a armelor, în Special pentru armele de foc deţinute de stat, conform standardelor stabilite prin Protocolul de la Nairobi şi Centrul regional pentru arme de calibru mic.

16. Subliniază responsabilitatea principală a Guvernului RDC de a consolida autoritatea şi guvernarea statului în estul RDC, inclusiv prin reforme eficace în sectorul de securitate care să permită reformarea armatei, poliţiei şi justiţiei, şi să încheie impunitatea pentru încălcări şi abuzuri ale drepturilor omului şi încălcări ale dreptului internaţional umanitar şi îndeamnă Guvernul RDC să sporească eforturile în acest sens, conform angajamentelor sale naţionale prin Acordul-cadru pentru pace, securitate şi cooperare.

17. Îndeamnă Guvernul RDC, precum şi toate părţile relevante, să pună în aplicare rapid „Acordul politic multilateral şi incluziv” din 31 decembrie 2016 şi să asigure un mediu care să conducă spre un proces electoral liber, corect, credibil, incluziv, transparent, paşnic şi neîntârziat, conform Constituţiei congoleze, şi reaminteşte toate paragrafele relevante din Rezoluţia 2348 (2017).

18. Solicită tuturor statelor, în special celor din regiune, să ia măsuri eficace pentru a se asigura că nu există sprijin, în cadrul sau din cadrul teritoriilor acestora, pentru grupurile armate din sau care se deplasează prin RDC, subliniind nevoia de a adresa reţelele de sprijin, recrutarea şi utilizarea copiilor drept soldaţi, finanţarea şi recrutarea grupurilor armate active în RDC, precum şi nevoia de a adresa cooperarea continuă dintre elementele FARDC şi grupurile armate la nivel local, şi recomandă insistent tuturor statelor să ia măsuri pentru a trage la răspundere, dacă este cazul, lideri şi membri ai FDER şi altor grupuri armate ce rezidă în ţările lor.

Resurse naturale

19. Încurajează permanent continuarea eforturilor Guvernului RDC de a adresa chestiunile privind exploatarea ilegală şi contrabanda cu resurse naturale, inclusiv tragerea la răspundere a acelor elemente din cadrul FARDC care iau parte la comerţul ilegal cu resurse naturale, în special aur şi produse provenind din fauna şi flora sălbatică.

20. Subliniază nevoia de a întreprinde eforturi continue pentru a bloca finanţarea grupurilor armate implicate în activităţi de destabilizare prin comerţul ilegal cu resurse naturale, inclusiv aur şi produse provenind din fauna şi flora sălbatică.

21. Salută, în acest sens, măsurile luate de Guvernul congolez în scopul punerii în aplicare a ghidului de verificare prealabilă privind lanţul de aprovizionare a mineralelor, după cum a fost definit de Grupul de experţi şi de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), recunoaşte eforturile Guvernului congolez de a pune în aplicare schemele de trasabilitate ale mineralelor şi solicită tuturor statelor să ofere asistenţă RDC, CIRML şi ţărilor din regiunea Marilor Lacuri pentru dezvoltarea unui comerţ responsabil cu minerale.

22. Salută măsurile luate de guvernele din regiune pentru punerea în aplicare a ghidului de verificare prealabilă emis de Grupul de experţi, inclusiv prin adoptarea Mecanismului de certificare regională a CIRML în legislaţiile naţionale, conform ghidului OCDE şi practicii internaţionale, cere extinderea procesului de certificare la alte state membre din regiune şi solicită tuturor statelor, în special celor din regiune, să continue măsurile de creştere a conştientizării asupra ghidului de verificare prealabilă, inclusiv prin solicitări adresate importatorilor, industriilor de procesare, inclusiv rafinăriilor de aur, şi consumatorilor de produse minerale congoleze să exercite verificări prealabile conform paragrafului 19 din Rezoluţia 1952 (2010).

23. Încurajează CIRML şi statele membre ale CIRML să coopereze îndeaproape cu schemele din industrie care operează în prezent în RDC pentru a asigura sustenabilitatea, transparenţa şi răspunderea pentru operaţiuni, recunoaşte şi încurajează sprijinul permanent al Guvernului RDC pentru crearea sistemelor de trasabilitate şi verificare prealabilă pentru a permite exportul aurului artizanal.

24. Continuă să încurajeze CIRML să pună la punct capacitatea tehnică necesară pentru sprijinul statelor membre în lupta împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale, reţine că unele state membre ale CIRML au făcut progrese semnificative şi recomandă tuturor statelor membre să pună complet în aplicare schema de certificare regională şi să raporteze statisticile comerţului cu minerale, conform paragrafului 19 din Rezoluţia 1952 (2010).

25. Încurajează toate statele să continue eforturile pentru a pune capăt comerţului ilegal cu resurse naturale, în special în sectorul comerţului cu aur, şi să tragă la răspundere persoanele complice în comerţul ilegal, ca parte a unor eforturi mai largi, pentru a se asigura că traficul ilegal cu resurse naturale nu va fi benefic entităţilor sancţionate, grupurilor armate sau reţelelor criminale, inclusiv cele cu membri în FARDC.

26. Reafirmă prevederile paragrafelor 7-9 din Rezoluţia 2021 (2011) şi solicită RDC şi statelor din regiunea Marilor Lacuri să coopereze la nivel regional pentru investigarea şi combaterea reţelelor infracţionale şi grupurilor armate regionale implicate în exploatarea ilegală a resurselor naturale, inclusiv braconajul şi traficul cu faună şi floră sălbatică, şi să solicite autorităţilor lor vamale să sporească controalele asupra exporturilor şi importurilor de minerale din RDC.

Rolul MONUSCO

27. Reaminteşte prevederile mandatului MONUSCO aşa cum au fost ele descrise în Rezoluţia 2348 (2017), în special în paragraful 30, subliniind importanţa analizei politice şi conflictuale sporite, inclusiv prin colectarea şi analizarea informaţiilor privind reţelele infracţionale care susţin grupurile armate,paragraful 35 (iii) privind monitorizarea implementării embargoului pe arme şi paragraful 35 (iv) privind activităţile miniere.

28. Încurajează schimbul de informaţii, în timp util, dintre MONUSCO şi Grupul de experţi, conform paragrafului 43 din Rezoluţia 2348 (2017), şi solicită MONUSCO să asiste Comitetul şi Grupul de experţi, în măsura competenţelor sale.

Comitetul de sancţiuni, raportare şi revizuire

29. Solicită tuturor statelor, în special celor din regiune şi celor în cadrul cărora domiciliază persoanele şi entităţile desemnate conform paragrafului 2 din prezenta rezoluţie, să înainteze rapoarte regulate Comitetului cu privire la măsurile luate pentru punerea În aplicare a măsurilor impuse prin paragrafele 1,4 şi 5 şi recomandate în paragraful 8 din Rezoluţia 1952(2010).

30. Subliniază importanţa pentru Comitet a organizării unor consultări regulate cu statele membre în cauză, în măsura în care acestea sunt necesare, pentru a asigura punerea totală în aplicare a măsurilor enunţate în prezenta rezoluţie.

31. Cere Comitetului să raporteze verbal Consiliului, prin preşedintele său, cel puţin o dată pe an, în ceea ce priveşte situaţia generală a activităţilor Comitetului, inclusiv, împreună cu reprezentantul special al secretarului general pentru RDC, asupra situaţiei din RDC, dacă se impune, şi încurajează preşedintele să organizeze şedinţe de informare regulate pentru toate statele membre interesate.

32. Solicită Comitetului să identifice posibilele cazuri de nerespectare a măsurilor exprimate în paragrafele 1,4 şi 5 din Rezoluţia 2293 (2016) şi să stabilească măsurile corespunzătoare care se impun pentru fiecare caz în parte şi cere conducerii, prin intermediul unor rapoarte regulate înaintate Consiliului în baza paragrafului 31 din prezenta rezoluţie, să furnizeze rapoarte de progres asupra operaţiunilor Comitetului în această privinţă.

33. Cere reprezentantului special al secretarului general pentru copii şi conflicte armate şi reprezentantului special pe probleme de violenţă sexuală în conflicte să continue distribuirea informaţiilor relevante către Comitet, conform paragrafului 7 din Rezoluţia 1960 (2010) şi paragrafului 9 din Rezoluţia 1998 (2011).

34. Decide ca, dacă se impune şi cel târziu la data de 1 iulie 2018, să analizeze măsurile enunţate în prezenta rezoluţie, în vederea ajustării acestora, după caz, ţinând cont de situaţia de securitate din RDC, în special de progresul în materia reformelor din sectorul de securitate şi în dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, reinstalarea şi reintegrarea, după caz, a grupurilor armate congoleze şi străine, în special a copiilor din cadrul acestora, şi de respectarea prezentei rezoluţii.

35. Decide să rămână sesizat în mod activ cu privire la aceste aspecte.

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

 

Având în vedere Referatul nr. CM/8.377 din 10 noiembrie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, strada Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2. fit. c) şi e) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin;

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric Vila Georgescu, strada Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice CT-II-m-B-21124.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 3 aprilie 2017.

Nr. 2.176.

 

ANEXA

 

Zona de protecţie Vila Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa,

judeţul Constanţa

 

Coordonate puncte de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70 Nord (X)

Coordonate stereo 70 Est(Y)

1.

304261.598

791429.026

2.

304354.842

791419.704

3.

304324.595

791441.313

4.

304339.905

304339.905

5.

304324.043

791463.362

6.

304299.182

791494.739

7.

304290.079

791505.383

8.

304263.902

791528.144

9.

304255.082

791517.640

10.

304232.535

791490.626

11.

304209.443

791513.248

12.

304198.712

791501.496

13.

304178.584

791480.157

14.

304167.366

791471.319

15.

304177.156

791462.201

16.

304156.270

791430.885

17.

304193.045

791403.197

18.

304180.353

791391.306

19.

304193.238

791380.051

20.

304216.210

791354.766

21.

304228.986

791343.289

22,

304240.363

791355.679

23.

304269.466

791329.228

24,

304322.452

791386.905

25.

304335.352

791398.782

26.

304354.842

791419.704

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.134 din 25.07.2017,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcănu

 

Bucureşti, 2 august 2017.

Nr. 2.532.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.