MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 681/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 681         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 august 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonanţă pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

13. - Ordonanţă privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

585. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

591. - Decizie privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

592. - Decizie privind numirea domnului Laurenţiu Chirvăsuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.399. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.109. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

1.119. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului

Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I poz. 3 şi pct. XI din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1) se comunică de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» Secretariatului General al Guvernului, pentru a fi incluse de acesta în bugetul propriu aferent exerciţiului financiar următor.

(3) La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» încheie cu Secretariatul General al Guvernului un contract de prestări de servicii, prin care se stabilesc cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare.

(4) Pentru exerciţiul financiar al anului 2017, cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă din fondurile Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», până la data includerii acestora în bugetul propriu rectificat al Secreta latului General al Guvernului,

(5) în situaţia în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (3), Secretariatul General al Guvernului şi Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» au obligaţia de a reglementa prin acte adiţionale diferenţele de sume rezultate şi care fac obiectul decontărilor, după includerea acestora în bugetul propriu rectificat al Secretariatului General al Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

ORDONANŢĂ

privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă participarea României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte şi cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole.

(2) Componentele Programului pentru şcoli sunt:

a) distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf;

b) măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la lit. a).

(3) Autorităţile competente naţionale pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului, Programul pentru şcoli al României ce va fi implementat la nivel naţional în perioada 2017-2023, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, şi care presupune, pe lângă distribuţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (2), şi distribuţia de produse de panificaţie.

Art. 3. - (1) Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând sprijin financiar din FEGA.

(2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României aferent fiecărui an şcolar, pentru distribuţia produselor de panificaţie prevăzută la art. 2 şi componentele prevăzute la art. 1 alin. (2), ca urmare a adoptării actului de punere în aplicare al Comisiei în baza art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului.

Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 9-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să creeze efecte pentru cererile de plată aferente anului şcolar2016-2017.

Art. 5. - Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru încheiate pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul educaţiei naţionale,

Petre Daea

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul afacerilor externe,

Sevil Shhaideh

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ionuţ Mişa

Victor Negrescu

p. Ministrul sănătăţii,

 

Dan Dumitrescu,

 

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 585.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea IOR - S.A.

Bucureşti - sectorul 3, str. Bucovina nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 340312

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

24.155

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25.555

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

1.039

 

2

 

Venituri financiare

5

202

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

23.994

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

23.224

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.561

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

235

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

15.125

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

9.741

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

8.669

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.072

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.566

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

509

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.309

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.253

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

770

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

161

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

26

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

135

 

1

 

Rezerve legale

25

8

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

127

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.810

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

2.500

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.810

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

363

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

361

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.333

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.100

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

67

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

993

 

8

 

Plăţi restante

55

2.070

 

9

 

Creanţe restante

56

1.300

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Andreea Claudia Popescu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 22 august 2017.

Nr. 591.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Laurenţiu Chirvăsuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu Chirvăsuţă se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 22 august 2017.

Nr. 592.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 5 alin. (4) şi art. 111 alin. (2) lit. e), alin. (28) şi (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească, prevăzut în anexa nr. 3;

b) Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 4;

c) Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 5;

d) Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 6;

e) Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 5. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 2.399.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească

 

1. În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale judecătorească, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prima operaţiune de dare în plată.

2. Dispoziţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

3. Persoanele fizice prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată (RNNEADP), indiferent de calitatea pe care acestea c au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

4. Pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, persoanele fizice au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere.

5. Cererea se depune de persoana fizică în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii.

6. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective.

7. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Prin organ fiscal central competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor, persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

9. (1) După primirea cererii, organul fiscal verifică dacă persoanele fizice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură.

(2) în cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative depuse nu conţin toate elementele necesare în vederea soluţionării cererii, acesta notifică persoana fizică.

(3) Dispoziţiile art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător

10. Pe baza documentelor primite, organul fiscal întocmeşte un referat care cuprinde modul de soluţionare a cererii, precum şi elementele avute în vedere, potrivit legii. Prin documente primite se înţelege:

a) cererea prevăzută la pct. 4 din prezenta procedură;

b) hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată;

c) certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), prevăzut la pct. 6 din prezenta procedură.

11. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent.

12. În situaţia în care persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal comunică contribuabilului modul de soluţionare a cererii.

13. (1) în situaţia în care persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal stabileşte impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind venitul clin transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10 (formular 253).

(2) Dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.

14. Decizia de impunere se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a Impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate Imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

2. Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a accesoriilor aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016”, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective.

4. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta procedură, precum şi la pct. 10 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele individualizate în decizia de impunere comunicată contribuabilului, care fac obiectul anulării, au fost Stinse total sau parţial.

5. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute de aceste dispoziţii legale au fost sau nu stinse, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.

6. În situaţia în care obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost Stinse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă.

7. În situaţia în care se constată că, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 au fost stinse, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Compartimentul de specialitate procedează la întocmirea referatului de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emiterea Deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016,

8. În situaţia în care se constată că, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost stinse, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016.

9. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

10. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică de către organul fiscal central competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 7 şi stinse prin orice modalitate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător.

12. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la întocmirea unui referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţă a obligaţiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriile aferente acestuia. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate procedează la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

13. La referatul prevăzut la pct. 12 se anexează borderoul de scădere a obligaţiilor fiscale, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii.

14. În situaţia în care, potrivit prevederilor art. III alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în vederea restituirii impozitului plătit, acesta depune la organul fiscal central competent. În cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

15. Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent, de unde se repartizează compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, urmând ca aceasta să fie soluţionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării.

16. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea existenţei deciziei de impunere prin care au fost stabilite impozitul care face obiectul restituirii, precum şi cuantumul sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului.

17. În situaţia în care contribuabilul a efectuat, în totalitate, plata impozitului stabilit prin formularul 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliara din patrimoniul personal”, compartimentul prevăzut la pct. 15 verifică situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidenţa pe plătitori, şi întocmeşte Decizia de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, aplicând în continuare în mod corespunzător prevederile pct. 12-24 din Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.384/2008.

18. în situaţia în care contribuabilul a achitat parţial impozitul stabilit prin decizia de impunere, compartimentul prevăzut la pct. 15 procedează astfel:

a) restituie suma efectiv achitată potrivit pct. 17;

b) anulează diferenţa neachitată potrivit pct. 6-10 din prezenta procedură.

19. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel:

a) o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat;

b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

20. Organul fiscal central competent restituie impozitul efectiv achitat, urmând ca recuperarea cotei-părţi de 50% datorate de către bugetul local şi restituite contribuabilului să se efectueze prin diminuarea, în mod corespunzător, a sumelor reprezentând cota-parte cuvenită unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, în luna următoare celei în care au fost restituite sumele, organul fiscal central competent care a efectuat restituirea va întocmi Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare, înscriind în coloana 4 a acestui formular suma efectiv de distribuit unităţilor administrativ-teritoriale după diminuarea acesteia cu sumele restituite de organele fiscale centrale în contul bugetelor locale.

 

ANEXA Nr. 3

 

Nr. şi data înregistrării ..................../.....................

 

CERERE*)

privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., cod numeric personal/număr de identificare fiscală ......................................., cu domiciliul în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon ......................................., fax/e-mail .......................................,

reprezentat/reprezentată prin dl/dna ......................................., cod numeric personal/număr de identificare fiscală ......................................., cu domiciliul în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria .......... nr. ......................................., eliberat de......................................., ca parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ....................................... din data de ......................................., comunicată în data de ......................................., obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în calitate de .......................................**), solicit aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Bunul imobil care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată, în condiţiile prevederilor Legii nr.77/2016, este situat în localitatea ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................... .

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Anexez la prezenta certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot) nr. ....................................... din data de ....................................... .

 

Data ............/............/............

Semnătura

 

.......................................


*) Se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către fiecare persoană fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către împuternicitul acesteia, potrivit legii.

**) Se înscrie calitatea persoanei fizice, după caz: debitor, codebitor, coplătitor, garant personal sau ipotecar al debitorului.

 

La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plata potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti.

Număr de operator de date cu caracter personal – 759

 

ANEXA Nr. 4

 

CERERE

privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa do urgenţă a Guvernului nr. 32/2016

nr. /.

 

Subsemnatul(a), ......................................., domiciliat(ă) în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ......................................., codul poştal ......................................., având CNP/NIF ......................................., prin prezenta solicit anularea sumei de ....................... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. ......................................., aferentă anului .................... .

Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura

Data ...........................

.......................................

 

 

ANEXA Nr. 5

 

ANTET 1)

 

Dosar fiscal nr. .......................................

 

Nr. ..................../.....................

 

 

Către ....................................... 2),

 

cod de identificare fiscală .......................................,

 

str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sectorul ...., localitatea .......................................

 

judeţul ......................................., cod poştal .......................................

 

DECIZIE

de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016

 

În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

nr. 136/2017, vă comunicăm că se anulează suma de ....................... lei, stabilită prin titlul/titluri de creanţă comunicat/comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei 3)

Categoria de sumă 4)

Suma anulată

- lei -

Numărul şi data titlului de creanţă comunicat 5)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .......................................

Semnătura şi ştampila unităţii .......................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal – 759


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul da identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic da înregistrare, după caz, alte date de identificare ala debitorului.

3) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale: impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal.

4) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere.

5) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, după caz.

 

ANEXA Nr. 6

 

CERERE

privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016

nr. ..................../.....................

 

Subsemnatul(a), ......................................., domiciliat(ă) în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ......................................., codul poştal ......................................., având CNP/NIF ......................................., prin prezenta solicit, în baza prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, restituirea sumei de ....................... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. ..................../..................... în contul bancar cod IBAN ....................................... deschis la ....................................... .

Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar pe propria răspundere că am avut calitatea de parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ................... din data de ......................................., pronunţată de ....................................... 1), anexată în copie la prezenta.

 

Semnătura

Data ...........................

.......................................

 


1) Se va înscrie denumirea instanţei judecătoreşti competente.

 

ANEXA Nr. 7

 

ANTET 1)

 

Dosar fiscal nr. .......................................

 

Nr. ..................../.....................

 

 

Către ....................................... 2),

 

cod de identificare fiscală .......................................,

 

str. ......................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sectorul ...., localitatea .......................................

 

judeţul ......................................., cod poştal .......................................

 

DECIZIE

de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016

 

În temeiul prevederilor art. III alin, (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, coroborate cu cele ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a compensării sumei de ....................... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ....................... lei, după cum urmează:

 

Denumirea creanţei bugetare 3)

Documentul din care rezultă creanţa bugetară 4)

Nr./dată document

Cuantumul sumei aprobate la restituire

(lei)

Cuantumul sumei compensate

(lei)

Cuantumul sumei de restituit

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Suma aprobată la restituire reprezintă impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi stins, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, cuvenită bugetului de stat.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .......................................

Semnătura şi ştampila unităţii .......................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal -759 1 2 3


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3) Se vor menţiona denumirea impozitului şi eventualele obligaţii fiscale accesorii care fac obiectul restituirii.

4) Se va menţiona decizia de anulare a obligaţiilor fiscale.

 

ANEXA Nr. 8

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

a) Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea În plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”

1. Format: A4/t1

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia în două exemplare

5. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent, definit prin prezentul ordin;

- copia, la contribuabil.

6. Se arhivează la organul fiscal central competent.

b) Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016”

1. Format: A4/t1

2. Se difuzează gratuit;

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare.

5. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

c) Denumire: „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează în baza art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017.

4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori.

5. Circulă un exemplar la contribuabil.

6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent.

d) Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016”

1. Format; A4/t1;

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare.

5. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

e) Denumire: „Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 322016”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează în baza art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017.

4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori.

5. Circulă un exemplar la contribuabil.

6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 16 august 2017, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:

 

Caracteristici tehnice

Set 3 monede

Monedă

Metal

aur

argint

tombac cuprat

tombac cuprat

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

1 leu

Titlu

900%o

999%o

-

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

37 mm

Greutate

6,452 g

31,103 g

23,5 g

23,5 g

Calitate

proof

proof

proof

proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

zimţat

 

Aversul monedei din aur reda un detaliu ornamental exterior al bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, inscripţia în arc de cerc „ROMAN IA”, valoarea nominală „100 LEI\ stema României şi anul de emisiune „2017”.

Aversul monedei din argint redă un detaliu ornamental exterior al bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, inscripţia în arc de cerc „ROM AN IA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2017”.

Aversul monedei din tombac cuprat redă un detaliu ornamental exterior al bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema României şi anul de emisiune „2017”.

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, argint şi tombac cuprat) prezintă imaginea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş şi inscripţia în arc de cerc „500 DE ANI DE LA SFINŢIREA BISERICII MĂNĂSTIRII CURTEA DE ARGEŞ”.

Art. 3. - Monedele vor fi ambalate, separat. În capsule de metacrilat transparent. Seturile de trei monede şi monedele de tombac cuprat vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de trei monede şi a monedelor din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj. laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 14.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normei emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/2554.1/12.07.2017 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L., în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 2 august 2017,

Consiliul Autorităţii do Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Alexandria, str. Doctor Stâncă nr. 56, judeţul Teleorman, număr de ordine în registrul comerţului J34/221/21.04.2017, cod unic de înregistrare 37429665, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a transmite la reînnoire copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la adresa electronică intermediari.asig@asfromania.ro, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu conform prevederilor Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 1.109.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 26 iulie 2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA - 2.887/07.07.2017, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, sectorul 4, Gh. Şincai nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 44, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17484/18.12.2003, CUI 16011332, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 197 din data de 13.02.2004, reprezentată legal de domnul Ion Staicu, în calitate de administrator, şi a constatat următoarele:

Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia pentru aprobarea unui nou conducător executiv. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) şi alin. (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi g), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, sectorul 4, Gh. Şincai nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 44, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17484/18.12.2003, CUI 16011332, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 197 din data de 13.02.2004, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii DEAASIG- CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 10 august 2017.

Nr. 1.119.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.