MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 683/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

590. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

591. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

592. - Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

79. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/20l5

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 282/2017;

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.178/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1049, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103579, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adresei poştale la care este situat imobilul, în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea funcţionării unui punct termic, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 386/2016.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2 alin. (2), aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 590.

 

ANEXA Nr.: 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 1b patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat imobilul, în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte fundară/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului Imobil

(lei)

Administratorul bunului/

CUI

103579

8.19.01

Imobil 1049

Municipiul Bucureşti,

sectorul 6, bd. Timişoara nr. 5

CF 229398

Nr. cad. 229398

CF 209830

Nr. cad. 209830

Construcţii şi teren*

508.104

5.285.802,96

Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de Identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 1049 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/ bucăţi

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de (mobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103579 - parţial

8.19.01

imobil 1049 - parţial

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

bd. Timişoara nr. 5

CF 229398

Nr. cad. 229398

Suprafaţa terenului - 901 mp

5.285.802,95*

175.699,17

5.110.103,76

Statul român, din

administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al municipiului Bucureşti

CUI - 4267117


* Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi al art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a cantităţilor de materiale de construcţii şi reparat case prevăzute în anexa care face integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 318,3 mii lei, exclusiv transportul, pentru populaţia afectată de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 23-26 iunie a.c. în comunele Budacu de Jos, Dumitriţa, Lechinţa, Mărişeiu, Prundu Bârgăului şi Tiha Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Transportul produselor până la locurile de destinaţie indicate de Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sau ale unor operatori economici.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 3. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - Finanţarea reîntregirii stocului rezervă da stat pentru produsul B.C.A. se efectuează din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţata pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Voicu Dorin Sandu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 591.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cantităţilor de materiale de construcţii şi reparat case acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Nr. crt.

Produsul

UM

Cantitatea

Valoarea

(mii lei)

1

Tablă zincată

kg

27.495

147,00

2

Ţigle

buc.

28.621

89,00

3

Cherestea răşinoase

mc

84,5

81,00

4

B.C.A.

mc

3

1,30

TOTAL:

318,30

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit în 2017 şi menţinut, în condiţiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, este de 1.314.393 tone echivalent petrol.

Art. 2. - Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Defalcarea nivelului stocurilor de urgenţă pentru fiecare operator economic nominalizat potrivit art. 2 este prevăzută în anexa nr. 2 şi respectă ponderea minimă de o treime produse petroliere şi de maximum două treimi ţiţei.

Art. 4. - Modul de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici nominalizaţi În anexa nr. 1 este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 592.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2017

 

Nr. crt.

Societatea comercială

1

S C OMV PETROM - S A.

CUI: RO1590082

2

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

CUI: RO1860712

3

S.C. PETROTEL - LUKOIL – S.A.

CUI: RO1350659

4

S.C. OSCAR DOWN STREAM – S.R.L.

CUI: RO13991630

5

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS

CUI: RO7745470 - S.R.L.

6

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.

CUI: RO12751583

7

S.C. SOCAR PETROLEUM

CUI: RO12546600

8

S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.

CUI: RO9268016

9

ETC OIL TRADE - S.R.L.

CUI: RO30999375

 

ANEXA Nr. 2

 

Defalcarea nivelului stocurilor de urgenţă ce urmează a se constitui de operatori economici în anul 2017

 

Nr. crt.

Societatea comercială

Obligaţie de stocare (tep)

1

S.C. OMV PETROM - S.A.

CUI: RO1590082

504.058

2

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

CUI: RO1860712

389.607

3

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

CUI: RO1350659

208.934

4

S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.

CUI: RO13991630

115.569

5

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.

CUI: RO7745470

87.318

6

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.

CUI: RO12751583

6.113

7

S.C. SOCAR PETROLEUM

CUI: RO12546600

1.019

8

S.C. AIR BP SALES ROMANIA- S.R.L.

CUI: RO9268016

1.174

9

ETC OIL TRADE - S.R.L. CUI: RO30999375

601

 

ANEXA Nr. 3

 

Modul de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2017

 

I. Stabilirea consumului intern

Acest indicator se determină pe baza indicatorului statistic „livrări interne brute observate” furnizat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului precedent.

Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:

Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2

II. Determinarea stocului de urgenţă calculat (pentru 61 de zile de consum), aferente anului precedent, exprimat în tep

Acest indicator se calculează după formula:

Stoc de urgenţă calculat = (Consum intern )/365*61

III. Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgenţă calculat, exprimată în tep

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.

Astfel, stocul de urgenţă are următoarea structură de bază:

Stoc minim de urgenţă de produse petroliere = Stoc de urgenţă calculat * 1/3;

Stoc maxim de urgenţă de ţiţei = Stoc de urgenţă calculat * 2/3.

IV. Determinarea stocului de urgenţă care îi revine fiecărui operator exprimat în tep

Coeficient de corelare INS = 1,016 (coeficient între valoarea livrărilor interne brute furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi valoarea livrărilor interne brute determinate de autoritatea competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizaţi în anexa nr. 2, asupra cărora s-a stabilit obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în baza Legii nr. 360/2013).

Stoc de urgenţă operator = [(suma livrărilor interne de produse petroliere realizate de operatorul economic în anul precedent, exprimate în tone fizice şi raportate către autoritatea competentă )/365*61]*1,016*1,2

V. Determinarea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgenţă operator

Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgenţă se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, ţiţei şi poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii minime de 1/3 produse petroliere şi de maxim 2/3 ţiţei.

V.1. Determinarea limitei maxime a stocului de ţiţei aferentă unui operator economic în totalul stocului fizic de urgenţă care îi revine

Stoc maxim de ţiţei = (Stoc de urgenţă operator*2/3)/0,86

V.2. Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferentă unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care îi revine

Stoc minim produse petroliere = [(Stoc de urgenţă operator*1/3)/1,2]/0,9

V.3. Determinarea stocului fizic de urgenţă aferent unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliere

Stoc produse petroliere = (Stoc de urgenţă operator/1,2)/0,9

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

 

Având în vedere prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi prevederile art. 3 alin. (6) lit. a), ale art. 6 alin. (11), (22)-(28) şi ale art. 30 alin. (23) lit. c) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) operatorului pieţei de certificate verzi “.

2. La articolul 3 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) CV necuvenite - CV emise de operatorul de transport şi sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile acreditat pentru sistemul de promovare prin certificate verzi şi care reprezintă un ajutor de stat necuvenit ce trebuie recuperat imediat ce a fost constatat;”.

3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) CV suplimentare - CV prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantităţile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţa sau CV prevăzute la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de E-SRE produse în centrale electrice care utilizează culturi energetice;”.

4. La articolul 5, după litera e) se introduc trei noi litere, literale e1), e2) şi e3), cu următorul cuprins:

„e1) verifică semestrial existenţa certificatelor de origine pentru biomasa utilizată de producătorii acreditaţi în centrale electrice pentru CV emise în semestrul anterior;

e2) anulează CV necuvenite sau deduce numărul de CV necuvenite din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare, după caz;

e3) emite CV suplimentare după verificarea existenţei certificatelor de origine pentru biomasa utilizată de producătorii acreditaţi în centrale electrice;”.

5. La articolul 5, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) transmite lunar ANRE raportul de monitorizare privind procesul de emitere a CV;”.

6. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) transmite semestrial la ANRE raportul de monitorizare privind certificatele de origine transmise de producătorii acreditaţi pentru biomasa utilizată în centralele electrice pa care le deţin;”.

7. La articolul 6, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) transmit semestrial la OTS procesele-verbale încheiate cu OR conţinând valorile cantităţilor de energie electrică măsurate cu grupurile proprii de măsurare a energiei electrice produse/consumate pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordaţi la barele centralei de producere a E-SRE pentru semestrul precedent;”.

8. La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) transmit semestrial la OTS certificatele de origine pentru biomasa utilizată în centralele electrice pentru cantităţile de E-SRE produse şi buletinele de analiză din care rezultă puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizaţi;”.

9 La articolul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) achiziţionează un număr de CV din piaţa de CV egal cu cel acordat necuvenit, pentru situaţia în care CV emise necuvenit au fost tranzacţionate, iar deducerea din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare a numărului de CV necuvenite nu poate fi realizată, caz în care CV achiziţionate sunt anulate în Registrul CV administrat de OPCV;”,

10. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) verifică semestrial indicaţiile grupurilor de măsurare a cantităţilor de energie electrică produsă/consumată pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrată către locurile proprii de consum/la consumatorii racordaţi la barele centralei de producere a E-SRE racordate la reţelele acestora, sigilate de OR la care este racordată centrala electrică respectivă, şi încheie cu operatorii economici acreditaţi, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărui semestru, procese-verbale conţinând valorile totale şi, dacă este cazul, valorile orare măsurate ale acestor cantităţi de energie electrică pentru semestrul precedent;”.

11. La articolul 7 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) verifică semestrial indicaţiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse de fiecare grup electric/etapă de realizare a centralei, sigilate de OR la care este racordată centrala electrică respectivă, pentru cazul centralelor electrice care au în componenţă grupuri electrice/etape de realizare a centralei care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, şi încheie cu operatorii economici acreditaţi, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărui semestru, procese-verbale conţinând valorile măsurate ale acestor cantităţi de energie electrică pentru semestrul precedent;

d) consemnează în procesele-verbale orice neconformitate constatată la grupurile de măsurare, cu ocazia verificării semestriale realizate conform lit. b) şi c).”

12. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2):

a) operatorii economici acreditaţi care prin decizia de acreditare emisă de ANRE au obligaţia transmiterii la OTS a datelor măsurate referitoare la energia electrică consumată din reţeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcţionat şi/sau la energia electrică produsă şi livrată către locurile proprii de consum/la consumatori racordaţi la barele centralelor electrice pe care le deţin transmit la OTS procesele-verbale care confirmă valorile totale şi, dacă este cazul, valorile orare măsurate ale E-SRE;

b) operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică din deşeuri industriale şi/sau municipale transmit lunar la OTS declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că deşeurile utilizate pentru producerea E-SRE pentru care se solicită CV nu sunt achiziţionate din import.”

13. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Operatorul economic acreditat care deţine/exploatează comercial:

a) o centrală electrică ce are în componenţă grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

b) o centrală electrică ce are în componenţă atât grupuri electrice care utilizează SRE, cât şi grupuri electrice care utilizează combustibili fosili;

c) o centrală electrică ce utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup/din fiecare tip de SRE care beneficiază de acelaşi număr de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE.”

14. La articolul 9, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, certificate de origine pentru biomasa utilizată pentru producerea energiei electrice în semestrul precedent, eliberate în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege.”

15. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) în cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (8) de către operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege, cantitatea de combustibil care nu este însoţită de certificate de origine eliberate în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege se asimilează combustibilului convenţional, caz în care energia electrică produsă din această cantitate de combustibil nu beneficiază de CV.”

16. La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e)-i) din Lege în centrale electrice acreditate care utilizează:

a) două sau mai multe tipuri de SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV emise pentru 1 MWh; sau

b) unul sau mai multe tipuri de SRE, în procese de cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază în condiţiile prezentului regulament de CV suplimentare; sau

c) unul sau mai multe tipuri de SRE în centrale electrice multicombustibil transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, buletine de analiză eliberate în semestrul respectiv de laboratoare acreditate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare tip de SRE utilizată şi, în cazul centralelor electrice multicombustibil, pentru combustibilul convenţional utilizat.”

17. La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:

„(91) Operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică din biogaz provenit din biomasa în procese de cogenerare de înaltă eficienţă transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, buletine de analiză eliberate în semestrul respectiv de laboratoare acreditate, care să precizeze valoarea puterii calorifice inferioare pentru biogazul utilizat.

(92) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite conform prevederilor art. 6 alin. (4) şi (5) din Lege, operatorii economici acreditaţi transmit la OTS certificatele de origine eliberate în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege.”

18. La articolul 9, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în centrale electrice utilizând deşeuri din agricultură/silvicultură şi industriile conexe drept combustibil sau materie primă, operatorii economici acreditaţi care nu beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă trebuie să transmită suplimentar faţă de certificatele de origine prevăzute la alin. (92):

a) semestrial, la ANRE, documentaţia necesară pentru stabilirea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor Regulamentului de calificare, având în vedere precizările prevăzute în anexa nr. 3;

b) la OTS, decizia de calificare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din SRE care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, emisă de ANRE în baza prezentului regulament.1

19. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care, pentru amplasamentul centralei se achiziţionează energie electrică din reţeaua electrică, pe baza informaţiilor transmise de operatorii economici acreditaţi conform prevederilor art. 9, OTS emite CV după ce validează calculele transmise de operatorii economici acreditaţi, prin care aceştia stabilesc cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, utilizând formula:

 

ESRE-CV  = ELRE + ELC – EC – ENF         [MWh],

 

unde:

ESRE-CV  - E-SRE care beneficiază de CV;

ELRE - energia electrică produsă din SRE şi livrată în reţeaua electrică aparţinând OR;

ELC - energia electrică produsă din SRE şi livrată la consumatori racordaţi la barele centralei, inclusiv către locurile proprii de consum ale operatorilor economici acreditaţi situate pe acelaşi amplasament cu centrala electrică, altele decât cele aferente CPT;

EC - energia electrică consumată din reţeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcţionat;

ENF - energia electrică livrată suplimentar de unităţile dispecerizabile de producere a energiei electrice faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise la OTS.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), operatorii economici acreditaţi prevăzuţi la art. 9 alin. (6) transmit la OTS documentaţia prin care se stabileşte cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, conform anexei nr. 2, inclusiv calculele aferente; în acest caz OTS emite CV după ce validează calculele transmise de operatorii economici respectivi.”

20. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazurile în care, având în vedere echiparea schemei electrice cu grupuri de măsurare a energiei electrice, decizia de acreditare a unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prevede formula de calcul al cantităţii de E-SRE care beneficiază de CV, prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (3), OTS stabileşte cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV în baza formulei de calcul prevăzute în decizia ANRE de acreditare a centralei electrice respective pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.”

21. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cazul în care, ulterior obţinerii deciziei de acreditare, un operator economic realizează lucrări care conduc la creşterea puterii electrice instalate a unui grup electric acreditat. E-SRE care beneficiază de CV se realizează proporţional cu raportul dintre puterea instalată acreditată a grupului electric respectiv şi puterea instalată totală a acestuia.”

22. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Numărul de CV emise lunar de OTS unui operator economic acreditat se stabileşte ca fiind produsul între cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10 şi numărul de CV pe care operatorul economic, în funcţie de tipul respectiv de tehnologie, trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat în reţeaua electrică şi/sau la consumator, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Lege.”

23. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2024, din numărul de CV emise conform prevederilor art. 11 OTS amână de la tranzacţionare pe piaţa de CV, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, un număr de două CV pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de centralele electrice fotovoltaice acreditate de ANRE, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (23), (24) şi (25) din Lege.”

24. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) semestrial, CV suplimentare, conform art. 6 alin. (4) din Lege, pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din biomasă însoţită de certificate de origine, stabilită în deciziile de calificare emise de ANRE, prevăzute la art. 9 alin. (10) lit. b);”.

25. La articolul 14 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) CV suplimentare, conform art. 6 alin. (5) din Lege, pentru E-SRE produsă din culturi energetice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către operatorii economici acreditaţi a certificatelor de origine pentru culturile energetice utilizate.”

26. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Un CV emis pentru tranzacţionare are următoarele caracteristici:

a) este emis în format electronic, se înregistrează în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de CV şi a CV emise şi se transmite operatorului economic acreditat şi la OPCV;

b) conţine cel puţin denumirea şi adresa operatorului economic acreditat, tipurile de SRE utilizate, numărul licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere, dacă este cazul, şi al deciziei ANRE de acreditare, numărul de ordine, codul numeric, emitentul şi data emiterii.”

27. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) în căzui CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, în condiţiile art. 12, eliberarea CV pentru tranzacţionare se face lunar, în mod eşalonat, începând cu data încetării amânării de la tranzacţionare, după cum urmează;

a) în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2025, în cazul centralelor hidroelectrice noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW şi în cazul centralelor electrice eoliene;

b) în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2030, în cazul centralelor electrice fotovoltaice.

(2) Numărul de CV eliberate lunar pentru tranzacţionare unui operator economic pentru o centrală electrică acreditată conform prevederilor alin. (1) este stabilit de OTS la o valoare egală cu raportul dintre numărul total de CV amânate în perioada de amânare prevăzută la art. 12 şi numărul total de luni din perioada de recuperare prevăzută la alin. (1).”

28. Titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii de regularizare a CV şi/sau de sistare a emiterii CV

29. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) OTS acţionează conform prevederilor alin. (1), cu informarea ANRE, în cazurile în care constată obţinerea de CV în mod necuvenit, fie din documentele justificative transmise de operatorii economici acreditaţi, fie ca urmare a netransmiterii certificatelor de origine pentru biomasa utilizată în semestrul precedent în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (8), fie din eventualele sesizări transmise de OR ca urmare a verificărilor semestriale realizate conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b).”

30. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - ANRE procedează la sistarea prin decizie a emiterii de CV, în condiţiile art. 30 alin. (23) lit. c) din Lege, în situaţiile în care operatorii economici şi persoanele fizice acreditate care au obligaţia legală de a achiziţiona CV nu îndeplinesc cota anuală estimată de achiziţie de CV aferentă unui trimestru conform prevederilor art. 30 alin. (1) lit. b1) din Lege.”

31. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) OTS transmite la ANRE:

a) lunar, până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, un raport de monitorizare a emiterii de CV pentru energia electrică produsă şi livrată în luna precedentă, în format pdf şi în format excel, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4;

b) semestrial, în primele 15 zile lucrătoare din luna calendaristică următoare semestrului în care operatorii economici au obligaţia transmiterii la OTS a certificatelor de origine pentru biomasa utilizată în semestrul anterior, un raport de monitorizare privind certificatele de origine transmise de producătorii acreditaţi pentru biomasa utilizată în centralele electrice pe care le deţin, în format pdf şi în format excel, conform machetei prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică pe site-ul OTS şi trebuie să conţină informaţii evidenţiate distinct referitoare la:

a) cantitatea de E-SRE pentru care se acordă CV. respectiv cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori de fiecare operator economic acreditat;

b) cantitatea de E-SRE livrată suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de energia electrică din notificările fizice orare;

C) emiterea de CV pentru energia electrică produsă şi livrată în luna precedentă, respectiv:

(i) numărul de CV emise;

(ii) numărul de CV emise pentru tranzacţionare;

(iii) numărul de CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor;

d) eliberarea pentru tranzacţionare a CV amânate, respectiv numărul de CV eliberate pentru tranzacţionare în luna de raportare din numărul de CV amânate de la tranzacţionare;

e) regularizările de CV realizate de OTS în luna de raportare, respectiv:

(i) numărul total de CV de regularizat, cu precizarea cauzelor care au condus la necesitatea realizării regularizării;

(ii) numărul de CV regularizate anterior lunii de raportare din numărul total de CV de regularizat, în cazul în care regularizarea CV se realizează pe parcursul mai multor luni;

(iii) numărul de CV emise suplimentar;

(iv) numărul de CV anulate din CV emise anterior lunii de raportare;

(v) numărul de CV necuvenite deduse din numărul total de CV emise pentru tranzacţionare în luna de raportare. Numărul total de CV emise pentru tranzacţionare în luna de raportare se compune din numărul de CV emise pentru tranzacţionare, numărul de CV eliberate pentru tranzacţionare din cele amânate la tranzacţionare şi numărul de CV emise suplimentar în luna de raportare;

(vi) numărul de CV rămase de regularizat.”

32. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în relaţia cu OTS, persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot împuternici un operator economic, persoană juridică, care să le reprezinte în procesul de emitere a CV.”

33. La articolul 19, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic, persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sau împuterniciţii acestora, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul de acreditare, sunt obligate/obligaţi să transmită la OTS procesele-verbale prevăzute la alin. (4), netransmiterea acestora atrăgând în mod automat suspendarea emiterii de CV pentru acestea în viitor.

(6) OTS acţionează conform prevederilor art. 17 alin. (3), cu informarea ANRE, în cazurile în care constată obţinerea de CV în mod necuvenit, ca urmare a verificărilor cel mult anuale realizate conform prevederilor alin. (4).”

34. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

35. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

36. În cuprinsul anexei nr. 2 , sintagma „combustibil fosil” se înlocuieşte cu sintagma „combustibil convenţional”.

37. Punctul nr. 9 din anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. În cazul în care un operator economic acreditat deţine certificate de atestare a originii SRE eliberate în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege numai pentru un procent din cantitatea de combustibil utilizat, acesta beneficiază de CV numai pentru cantitatea de E-SRE produsă din SRE cu certificate de origine.”

38. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

39. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin,

40. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. modifică procedura de emitere a certificatelor verzi conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. I şi o transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei spre informare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Operatorii economici acreditaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi operatorii de distribuţie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 79.

 

ANEXA Nr.: 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

INFORMAŢII

transmise de operatorul economic acreditat la OTS pentru emiterea de certificate verzi

Anul:

Luna/Lunile:

Operatorul economic acreditat:

Denumirea centralei cu grupuri de producere a E-SRE:

 

 

UM

Grup 1

......

Grup n

Total centrală

Energia electrică produsă 1 (EP)

MWh

 

 

 

 

Energia electrică livrată în reţeaua electrică 2 (ELRE)

MWh

 

 

 

 

Energia electrică livrată la consumatori, inclusiv pentru consumul propriu, altul decât CPT 2 (ELC)

MWh

 

 

 

 

Energia electrică consumată din reţeaua electrică 2 (EC)

MWh

 

 

 

 

Energia electrică livrată suplimentar faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice, în cazul unităţilor dispecerizabile de producere a energiei electrice (ENF)

MWh

 

 

 

 

Pentru centrale electrice care utilizează drept combustibil sau materie primă SRE – biomasă 3

 

 

 

 

 

Tip SRE 1:

Puterea calorifică inferioară conform buletin de analiză nr. ..... din ........

kJ/kg

sau

kJ/Nm3

 

 

 

 

Cantitate consumată SRE 1

t

sau

mii Nm3

 

 

 

 

Tip SRE n:

Puterea calorifică inferioară conform buletin de analiză nr. ..... din ........

kJ/kg

sau

kJ/Nm3

 

 

 

 

Cantitate consumată SRE n

t

sau

mii Nm3

 

 

 

 

Combustibil convenţional 1:

Puterea calorifică inferioară conform buletin de analiză nr. ..... din ........

kJ/kg

sau

kJ/Nm3

 

 

 

 

Cantitate consumată din combustibil convenţional 1

t

sau

mii Nm3

 

 

 

 

Combustibil convenţional n:

Puterea calorifică inferioară conform buletin de analiză nr. ..... din ........

kJ/kg

sau

kJ/Nm3

 

 

 

 

Cantitate consumată din combustibil convenţional n

t

sau

mii Nm3

 

 

 

 

 

....................................

Data

(director)

....................................


1 Se completează la nivel de grup numai pentru centralele care au în compunere grupuri care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh.

2 Se completează la rubrica .Total centrală; valorile trebuie să coincidă cu cele înscrise în procesele-verbale semnate împreună cu OR şi/sau consumatori.

3 Valorile consumului de combustibil se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil convenţional, în cazul centralelor electrice care utilizează biomasa drept combustibil sau materie primă şi în cazul centralelor electrice multicombustibil.

Valorile puterii calorifice inferioare a combustibilului se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil fosil, în cazul centralelor electrice prevăzute la art. 9 alin. (9) din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

PROCEDURA

de stabilire a cantităţilor de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă foi cogenerare de înaltă eficienţă, care pot beneficia de certificate verzi suplimentare acordate conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

1. Fiecare producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care deţine una sau mai multe configuraţii de producţie în cogenerare pe bază de surse regenerabile de energie (SRE), acreditate şi înregistrate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru producţia în cogenerare, poate beneficia de certificate verzi (CV) suplimentare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Lege), conform deciziei de calificare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru respectivul producător în baza prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament), şi având în vedere prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Regulament de calificare).

2. Fiecare configuraţie de producţie în cogenerare pe bază de SRE, definită şi înregistrată conform prevederilor Regulamentului de calificare, trebuie să fie constituită numai din unităţi de cogenerare de acelaşi tip, amplasate în aceeaşi centrală, având acelaşi an de punere în funcţiune şi aceleaşi caracteristici: capacităţi electrice/termice instalate, SRE/combustibili utilizaţi.

3. Fiecare configuraţie de producţie în cogenerare pe bază de SRE trebuie să aibă propriile sisteme de măsurare şi înregistrare, capabile să fundamenteze pentru respectiva configuraţie: energia primară introdusă în instalaţiile de ardere pe tip de SRE/combustibil utilizat, energia electrică şi energia termică utilă produsă în cogenerare, consumul servicii interne termice pentru încălzire şi combustibil (CSITIC - definit conform Regulamentului de calificare).

4. Emiterea CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege de către operatorul de transport şi de sistem (OTS) se face în urma calificării cantităţilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţă din fiecare configuraţie.

5. Pentru calificarea cantităţilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţă din configuraţiile prevăzute la pct. 1, producătorii care le deţin trebuie să transmită la ANRE o documentaţie de calificare care cuprinde:

a) cererea de calificare, întocmită conform modelului din anexa nr. 4 la Regulamentul de calificare; în cererea de calificare se vor menţiona numerele unice de înregistrare ale respectivelor configuraţii şi unităţilor de cogenerare care intră în componenţa lor, alocate conform prevederilor Regulamentului de calificare:

b) datele privind consumurile, producţiile şi livrările lunare de energie din respectivele configuraţii, completate conform machetelor prevăzute în tabelele 1, 2, 3 şi 4 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare;

c) datele privind cantităţile lunare de energie electrică produse, totale şi pe fiecare tip de SRE utilizat, de respectivele configuraţii, care au beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV (E-SRE_CV), completate conform machetei prevăzute în tabelul 5 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare; producătorul va prezenta şi confirmarea scrisă a OTS cu privire la valabilitatea acestor date în condiţiile respectării alin. (8) coroborat cu alin. (81) al art. 9 din Regulament;

d) calculele de autoevaluare efectuate conform prevederilor cap. V secţiunile 1, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 7-a din Regulamentul de calificare; rezultatele vor f prezentate conform machetelor prevăzute în tabelele 1, 2, 3, 4 şi 6 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare;

e) datele privind consumurile şi producţiile din ultimii trei ani calendaristici, realiza te pe amplasamentul/amplasamentele respectivelor configuraţii, completate pe total centrală/ amplasament, conform machetei prevăzute în tabelul 6 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare;

f) informaţiile necesare stabilirii cantităţii de E-SRE care beneficiază de CV, conform prevederilor anexei nr. 1 şi 2 la Regulament, în funcţie de tipul de SRE utilizate, transmise lunar la OTS în perioada pentru care se face calificarea, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE.

6. Documentaţia de calificare prevăzută la pct. 5 se transmite de două ori pe an, separat pentru fiecare configuraţie, astfel:

a) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului anterior;

b) până la data de 31 iulie, pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului anterior.

7. Calculele de autoevaluare prevăzute la pct. 5 lit. d) se efectuează pentru lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care se transmite documentaţia de calificare, pe baza datelor lunare cumulate.

8. Pentru fiecare configuraţie, ANRE verifică dacă documentaţia de calificare este corect întocmită, completă, corelată cu documentaţia de înregistrare şi respectă toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulamentul de calificare. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de calificare, ANRE poate solicita, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru validarea energiei electrice de înaltă eficienţă a configuraţiei şi a energiei electrice de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare.

9. În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentaţiei de calificare transmise, producătorul respectiv trebuie să transmită la ANRE datele/informaţiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

10. Energia electrică de înaltă eficienţă a unei configuraţii de producţie în cogenerare pe bază de SRE se determină prin calcul de autoevaluare şi se validează cumulat, pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care s-a transmis documentaţia de calificare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.

11. Energia electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege se determină pentru fiecare configuraţie, cumulat pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care s-a transmis documentaţia de calificare, astfel:

EEEC_CV = min (EEEC_SRE, E-SRE_CV),

unde:

EEEC_SRE - energia electrică de înaltă eficienţă a configuraţiei, determinată conform prevederilor pct. 10 [MWh], aferentă tipurilor de SRE care pot beneficia de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege;

E_SRE_CV - cantitatea de energie electrică produsă de respectiva configuraţie, aferentă tipurilor de SRE care pot beneficia de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, care a beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV, cumulată pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioadă pentru care a fost transmisă documentaţia de calificare [MWh] şi confirmată de OTS conform pct. 5 lit. c);

EEEC_CV - energia electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care a fost transmisă documentaţia de calificare [MWh],

12. În cazul configuraţiilor de producţie în cogenerare care utilizează diferite tipuri de SRE, dintre care numai unele dintre SRE utilizate beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, modul de calcul al EEEC_CV prezentat anterior se va realiza pe baza ponderilor diferitelor tipuri de surse regenerabile.

13. După constituirea documentaţiei complete şi corecte de calificare aferente unei/unor configuraţii de producţie în cogenerare pe bază de SRE, ANRE emite decizia de calificare a energiei electrice de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege.

14. Documentaţia de calificare aferentă unei configuraţii se consideră complet şi corect constituită după primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în condiţiile pct. 8.

15. Deciziile de calificare prevăzute la pct. 13 se emit individual, pentru fiecare producător, de două ori pe an, astfel:

a) până la data de 30 martie, pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului anterior;

b) până la data de 30 septembrie, pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului anterior; pe baza acestor decizii se face regularizarea numărului de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege emise pentru fiecare producător pentru anul calendaristic anterior.

16. Dacă documentaţia de calificare aferentă unei configuraţii nu este complet şi corect constituită cu două săptămâni înainte de termenele prevăzute la pct. 15, acestea se vor decala corespunzător până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 13 pentru emiterea deciziei de calificare.

17. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului „t” cuprinde cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, cumulate pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada ianuarie-iunie a anului „t” pentru fiecare configuraţie de producţie în cogenerare pe bază de SRE deţinută şi înregistrată de respectivul producător.

18.O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului „t” cuprinde:

a) energia electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, cumulată pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada ianuarie-decembrie a anului „tu pentru fiecare configuraţie de producţie în cogenerare pe bază de SRE deţinută şi înregistrată de respectivul producător;

b) soldul pe producător al cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de CV suplimentare, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, respectiv diferenţa dintre cantitatea prevăzută la lit. a) şi cea prevăzută la pct. 17, pe baza căreia se face regularizarea numărului de CV suplimentare, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, emise pentru respectivul producător pentru anul calendaristic „t”.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

Machetă de raportare lunară OTS

 

Anul:

Luna:

I. Informaţii privind CV cuvenite în luna de raportare şi regularizarea CV

 

Nr. crt.

Denumire

operator

economic

acreditat

Denumire

centrală

Tip SRE/ tehnologie de producere a E-SRE

Putere

electrica

instalata

[MW]

Cantitate E-SRE pentru care se acordă CV [MWh]

Cantitate E-SRE livrată suplimentar de unităţi dispecerizabile faţa de energia electrică din notificările fizice orare

[MWh]

Emitere de CV pentru cantitatea de E-SRE produsă şi livrată În luna de raportare

Număr CV eliberate pentru tranzacţionare din numărul de CV amânate de la tranzacţionare

Regularizare CV

Număr

CV emise

Număr CV emise pentru tranzacţionare

Număr CV amânate de la tranzacţionare

Număr total CV de regularizat

Număr CV regularizate anterior lunii de raportare

CV regularizate în luna de raportare

Număr CV rămase de regularizat

Număr CV emise suplimentar

Număr

CV anulate

Număr CV deduse din cele emise pentru tranzacţionare

1

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 10

9

10

11

12

13

14

15

16

17 = 12-

13 + 14 -

15 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Motivul regularizării CV: pentru fiecare valoare completată în coloana 12 se prezintă detaliat cauzele care au condus la necesitatea realizării regularizării.

 

....................................

Data

(director)

....................................

 

ANEXA Nr.: 4

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

Machetă de raportare semestrială OTS

 

Anul:

Semestrul:

 

Nr. crt.

Denumire producător acreditat

Tip SRE utilizată

Cantitate SRE cu certificate de origine existentă la producător la începutul semestrului [t]

Certificate de origine (CO)

Cantitate SRE consumată

Cantitate de SRE cu certificate de origine rămasă la producător la sfârşitul semestrului

[t]

Nr.

CO/Data emiterii

Emitent

CO

Cantitate SRE

conform

CO

[t]

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

Având în vedere prevederile ari. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1* *), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Concordanţele între conturile noi prevăzute de anexa nr. 1 la prezentul ordin şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 8.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 683 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 9 august 2017.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 8 mai 2017, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 186*, la coloana nr. 8 „Nr. act proprietate/încheiere CF”, în loc de: „111/2002”se va citi: „31-1314”.

 

La Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei borurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 7 august 2017, se face următoarea rectificare:

- în art. II pct. 3, la alin. (1) al art. 31, în loc de:

„..., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.” se va citi:

„..., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.