MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 685/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 685         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 august 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.532.- Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

„291. suspendarea înmatriculării - operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;”.

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată,

(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.”

3. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”

4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele (41)-(48), cu următorul cuprins:

„(41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

(42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.

(43) în situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate

(44) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

(45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.

(46) în cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

(47) înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (46) în cazul prevăzut la alin. (45) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.

(48) în scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.”

5. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc şase noi alineate, alineatele (11)-(16), cu următorul cuprins:

„(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:

a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (11);

b) datele de identificare a vehiculului.

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:

a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului acestora.

(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(16) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.”

6. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:

a) în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;

b) în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

(6) în termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.”

7. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

„(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:

a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;

c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;

d) datele de identificare a permisului de conducere.

(8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,

(9) Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii permisului de conducere.”

8. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.”

9. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă.”

10. La articolul 99 alineatul (1), punctul 18 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.”

11. La articolul 101 alineatul (1), punctul 11 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;”.

12. La articolul 102 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;”.

13. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:

„39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”

14. La articolul 102 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) conducerea vehiculului cu deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;”.

15. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);”.

16. La articolul 112 alineatul (1), literele a) şi d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată:

..............................................................................................

d) vehiculul circulă cu deficienţe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate:

e) sistemul de frânare de serviciu prezintă deficienţe majore sau periculoase;

f) sistemul de frânare de securitate sau de staţionare prezintă deficienţe majore sau periculoase;

g) mecanismul de direcţie prezintă deficienţe majore sau periculoase;”.

17. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se Introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

„y) înmatricularea vehiculului este suspendată, în condiţiile legii.”

18. La articolul 112, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) şi y), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), I), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.”

19. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei contravenţii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliţia rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român din care rezultă că deficienţa a fost remediată.”

20. La articolul 117 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;”.

21. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin, (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule, precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficiat al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.”

Art. II. - (1) Până la data de 20 mai 2018, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a proprietarilor şi a deţinătorilor mandataţi ai vehiculelor cu privire la:

a) obligaţiile proprietarului, deţinătorului mandatat şi conducătorului de autovehicul referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor şi valabilitatea acesteia;

b) obligaţia proprietarului de autovehicul de a solicita autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate; şi

c) condiţiile de suspendare a înmatriculării vehiculului şi consecinţele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri, sau la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului.

(3) în scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor colaborează cu persoane juridice, organizaţii, organisme responsabile de siguranţă rutieră, organizaţii neguvemamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul siguranţei rutiere şi cluburile automobilistice interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.

Art. III. - Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 11 alin. (13) se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9 şi 15, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepţia art. I pct. 5, 7-9 şi 15 şi art. II-III, care se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanţei potrivit alin. (1).

Art. VI. - (1) La data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor ale căror inspecţii tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.

(2) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin (1) se înregistrează în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.

*

Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională următoarele prevederi din cuprinsul Directivei 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014: art. 1 pct. 2, cu referire la art. 2 lit. e) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 3, cu referire la art. 3 alin. (4) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 4, cu referire la art. 3a alin. (3) din Directiva 1999/37/CE, precum şi art. 1 pct. 7, cu referire la art. 9 din Directiva 1999/37/CE.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII şi JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial

explozive,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 iunie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 183 din 9 iunie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.532.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.058/2016)

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.), seria C, nr. 183 din 9 iunie 2017, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (reformare) (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul legislaţiei Uniunii în materie de armonizare) (2017/C 183/01).

 

Nr. crt.

Indicativul standardul român

Titlul standardului român

OES*)

Indicativul standardului european armonizat

(şi documentul de referinţă)

Data primei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru Directiva 2014/34/UE

Indicativul standardului român înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 1010-1+A1:2011

Securitatea maşinilor.

Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei.

Partea 1: Cerinţe comune

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

8.04.2016

 

 

2.

SR EN 1010-2+A1:2011

Securitatea maşinilor.

Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei.

Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

8.04.2016

 

 

3.

SR EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive.

Prevenirea şi protecţia la explozii.

Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

CEN

EN 1127-1:2011

8.04.2016

 

 

4.

SR EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive.

Prevenirea şi protecţia la explozie.

Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

CEN

EN 1127-2:2014

8.04.2016

 

 

5.

SR EN 1710+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

8.04.2016

 

 

SR EN 1710+A1:2008/AC:2011

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC :2010

8.04.2016

 

 

6.

SR EN 1755:2016

Securitatea cărucioarelor de manipulare.

Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, cetii, vaporilor şi prafului

CEN

EN 1755:2015

8.04.2016

SR EN 1755+A2:2013

Nota 2.1

30.11.2017

7.

SR EN 1834-1:2001

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru

proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 1834-1:2000

8.04.2016

 

 

8.

SR EN 1834-2:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil

CEN

EN 1834-2:2000

8.04.2016

 

 

9.

SR EN 1834-3:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

CEN

EN 1834-3:2000

8.04.2016

 

 

10.

SR EN 1839:2017

Determinarea limitelor de explozie a gazelor şi vaporilor şi determinarea concentraţiei limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 1839:2017

9.06.2017

SR EN 1839:2013;

SR EN 14756:2007

Nota 2.1

11.01.2018

11.

SR EN 1953:2014

Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire.

Cerinţe de securitate

CEN

EN 1953:2013

8.04.2016

 

 

12.

SR EN 12581 +A1:2010

Instalaţii de aplicare, instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

8.04.2016

 

 

13.

SR EN 12621 +A1:2010

Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

8.04.2016

 

 

14.

SR EN 12757-1+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate.

Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

8.04.2016

 

 

15.

SR EN 13012:2012

Staţii de combustibil.

Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil

CEN

EN 13012:2012

8.04.2016

 

 

16.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor.

Partea 1: Principii generale

CEN

EN 13160-1:2003

8.04.2016

 

 

17.

SR EN 13237:2013

Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 13237:2012

8.04.2016

 

 

18.

SR EN 13463-2:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 2 : Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere „fr”

CEN

EN 13463-2:2004

8.04.2016

 

 

19.

SR EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d”

CEN

EN 13463-3:2005

8.04.2016

 

 

20.

SR EN 13616-1:2016

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi.

Partea 1: Dispozitive pentru limitarea umplerii cu dispozitiv de închidere

CEN

EN 13616-1:2016

12.08.2016

SR EN 13616:2004

11.07.2017

SR EN 13616:2004/AC:2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

8.04.2016

 

 

21.

SR EN 13617-1:2012

Staţii de combustibil.

Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

CEN

EN 13617-1:2012

8.04.2016

 

 

22.

SR EN 13617-2:2012

Staţii de combustibil.

Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

CEN

EN 13617-2:2012

6.04.2016

 

 

23.

SR EN 13617-3:2012

Staţii de combustibil.

Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate

CEN

EN 13617-3:2012

8.04.2016

 

 

24.

SR EN 13617-4:2012

Staţii de combustibil.

Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi

CEN

EN 13617-4:2012

8.04.2016

 

 

25.

SR EN 13760:2004

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni

CEN

EN 13760:2003

8.04.2016

 

 

26.

SR EN 13821:2003

Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

CEN

EN 13821:2002

8.04.2016

 

 

27.

SR EN 13852-1:2014

Instalaţii de ridicat, Instalaţii de ridicat marine.

Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general

CEN

EN 13852-1:2013

8.04.2016

 

 

28.

SR EN 14034-1+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf.

Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

8.04.2016

 

 

29.

SR EN 14034-2+A1:20l1

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf.

Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

8.04.2016

 

 

30.

SR EN 14034-3+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf.

Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

CEN

EN 14034-3;2006+A1 ;2011

8.04.2016

 

 

31.

SR EN 14034-4+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf.

Partea 4: Determinarea concentraţiei limită de oxigen CLO a norilor de praf

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

8.04.2016

 

 

32.

SR EN 14373:2006

Sisteme de suprimare a exploziei

CEN

EN 14373:2005

6.04.2016

 

 

33.

SR EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

CEN

EN 14460:2006

6.04.2016

 

 

34.

SR EN 14491:2013

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

CEN

EN 14491:2012

8.04.2016

 

 

35.

SR EN 14492-1+A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate.

Partea 1: Trolii acţionate

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

8.04.2016

 

 

 

SR EN 14492-1 +A1:2010/AC:2010

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.04.2016

 

 

36.

SR EN 14492-2+A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate.

Partea 2: Palane acţionate

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

6.04.2016

 

 

 

SR EN 14492-2+A1:2010/AC;2010

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.04.2016

 

 

37.

SR EN 14522:2006

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor

CEN

EN 14522:2005

8.04.2016

 

 

38.

SR EN 14591-1:2005

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie.

Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bar

CEN

EN 14591-1:2004

8.04.2016

 

 

 

SR EN 14591-1:2005/AC:2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC :2006

6.04.2016

 

 

39.

SR EN 14591-2:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie.

Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

CEN

EN 14591-2:2007

6.04.2016

 

 

 

SR EN 14591-2:2007/AC:2009

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2006

8.04.2016

 

 

40.

SR EN 14591-4:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane.

Sisteme de protecţie.

Partea 4: Sisteme automate de stingere

a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

CEN

EN 14591-4:2007

8.04.2016

 

 

SR EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

EN 14591 -4 ;2007/AC:2008

8.04.2016

 

 

41.

SR EN 14677:2008

Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

CEN

EN 14677:2008

8.04.2016

 

 

42.

SR EN 14676-1:2013

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule.

Partea 1: Distribuitoare

CEN

EN 14678-1:2013

8.04.2016

 

 

43.

SR EN 14681 +A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric

CEN

EN 14681:2006+A 1:2010

8.04.2016

 

 

44.

SR EN 14797:2007

Dispozitive de descărcare a exploziei

CEN

EN 14797:2006

8.04.2016

 

 

45.

SR EN 14973:2016

Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate

CEN

EN 14973:2015

8.04.2016

SR EN 14973+A:2008

Nota 2.1

31.05.2016

46.

SR EN 14983:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină

CEN

EN 14983:2007

8.04.2016

 

 

47.

SR EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 14986:2007

8.04.2016

 

 

48.

SR EN 14994:2007

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze

CEN

EN 14994:2007

8.04.2016

 

 

49.

SR EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

CEN

EN 15089:2009

8.04.2016

 

 

50.

SR EN 15188:2008

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

CEN

EN 15188:2007

8.04.2016

 

 

51.

SR EN 15196:2008

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 15198:2007

8.04.2016

 

 

52.

SR EN 15233:2008

Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive

CEN

EN 15233:2007

8.04.2016

 

 

53.

SR EN 15268:2009

Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile

CEN

EN 15268:2008

8.04.2016

 

 

54.

SR EN 15794:2010

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

CEN

EN 15794:2009

8.04.2016

 

 

55.

SR EN 15967:2012

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere

a presiunii gazelor şi vaporilor

CEN

EN 15967:2011

8.04.2016

 

 

56.

SR EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

CEN

EN 16009:2011

8.04.2016

 

 

57.

SR EN 16020:2011

Dispozitive de deviere a exploziei

CEN

EN 16020:2011

8.04.2016

 

 

58.

SR EN 16447:2014

Supapă cu clapetă de izolare a exploziei

CEN

EN 16447:2014

8.04.2016

 

 

59.

SR EN ISO 16852:2017

Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare

CEN

EN ISO 16852:2016

9.06.2017

SR EN IS0 16852:2010

31.05.2017

60.

SR EN ISO 80079-36:2016

Atmosfere explozive,

Partea 36: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive. Metode şi cerinţe de bază

CEN

EN ISO 80079-36:2016

12.08.2016

SR EN 13463-1:2009

31.10.2019

61.

SR EN ISO 80079-37:2016

Atmosfere explozive.

Partea 37: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive. Protecţie neelectrică prin securitate constructivă „c”, prin controlul sursei de aprindere „b”, prin imersie într-un lichid „k”

CEN

EN ISO 80079-37:2016

12.08.2016

SR EN 13463-5:2011

 SR EN 13463-6:2005;

SR EN 13463-8:2004

31.10.2019

62.

SR EN 50050-1:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 1; Echipament manual de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-1:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

63.

SR EN 50050-2:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 2: Echipament manual de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-2:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

64.

SR EN 50050-3:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 3: Echipament manual de pulverizare a scamelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-3:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

65.

SR EN 50104:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare

Cenelec

EN 50104:2010

8.04.2016

 

 

66.

SR EN 50176:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50176:2009

8.04.2016

 

 

67.

SR EN 50177:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50177:2009

8.04.2016

 

 

SR EN 50177:2010/A1:2013

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.04.2016

Nota 3

 

68.

SR EN 50223:2016

Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50223:2015

8.04.2016

SR EN 50223:2011

Nota 2.1

13.04.2018

69.

SR EN 50271:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale

Cenelec

EN 50271:2010

8.04.2016

 

 

70.

SR EN 50281-2-1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil.

Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

8.04.2016

 

 

SR EN 50281-2-1:2003/AC:2013

 

 

EN 50281 -2-1:1998/AC: 1999

 

 

 

71.

SR EN 50303:2003

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune

Cenelec

EN 50303:2000

8.04.2016

 

 

72.

SR EN 50381:2005

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

Cenelec

EN 50381:2004

8.04.2016

 

 

SR EN 50381:2005/091:2008

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.04.2016

 

 

73.

SR EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie

Cenelec

EN 50495:2010

8.04.2016

 

 

74.

SR EN 60079-0:2013

Atmosfere explozive.

Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale

Cenelec

EN 60079-0:2012

IEC 60079-0:2011

(Modified) + IS1:2013

8.04.2016

 

 

SR EN 60079-0:2013/A 11:2014

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.04.2016

Nota 3

7.10.2016

75.

SR EN 60079-1:2015

Atmosfere explozive.

Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d”

Cenelec

EN 60079-1:2014

IEC 60079-1:2014

8.04.2016

SR EN 60079-1:2008

Nota 2.1

1.08.2017

76.

SR EN 60079-2:2015

Atmosfere explozive.

Partea 2: Echipament protejat prin carcasă presurizată ,p”

Cenelec

EN 60079-2:2014

IEC 60079-2:2014

8.04.2016

SR EN 61241-4:2007

 SR EN 60079-2:2008

Nota 2.1

25.08.2017

SR EN 60079-2:2015/AC 2015

 

Cenelec

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.04.2016

 

 

77.

SR EN 60079-5:2015

Atmosfere explozive.

Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q”

Cenelec

EN 60079-5:2015

IEC 60079-5:2015

8.04.2016

SR EN 60079-5:2008

Nota 2.1

24.03.2018

78.

SR EN 60079-6:2015

Atmosfere explozive.

Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în ulei „o”

Cenelec

EN 60079-6:2015

IEC 60079-6:2015

8.04.2016

SR EN 60079-6:2007

Nota 2.1

27.03.2018

79.

SR EN 60079-7:2015

Atmosfere explozive.

Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită ,e”

Cenelec

EN 60079-7:2015

IEC 60079-7:2015

8.04.2016

SR EN 60079-7:2007

Nota 2.1

31.07.2018

80.

SR EN 60079-11:2012

Atmosfere explozive.

Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i”

Cenelec

EN 60079-11:2012

IEC 60079-11:2011

8.04.2016

SR EN 60079:2008

 

81.

SR EN 60079-15:2011

Atmosfere explozive.

Partea 15: Protecţia echipamentului cu

protecţie de tip „n”

Cenelec

EN 60079-15:2010

IEC 60079-15:2010

8.04.2016

 

 

82.

SR EN 60079-18:2015

Atmosfere explozive.

Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare ,,m”

Cenelec

EN 60079-18:2015

IEC 60079-18:2014

8.04.2016

SR EN 60079-18:2010

Nota 2.1

16.01.2018

83.

SR EN 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive.

Partea 20-1: Caracteristicile substanţelor pentru clasificarea gazelor şi a vaporilor. Date şi metode de încercare

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

IEC 60079-20-1:2010

8.04.2016

 

 

84.

SR EN 60079-25:2011

Atmosfere explozive.

Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă

Cenelec

EN 60079-25:2010

IEC 60079-25:2010

8.04.2016

 

 

SR EN 60079-25:2011/AC 2013

 

Cenelec

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.04.2016

 

 

85.

SR EN 60079-26:2015

Atmosfere explozive.

Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga

Cenelec

EN 60079-26:2015

IEC 60079-26:2014

8.04.2016

SR EN 60079-26:2007

Nota 2.1

2.12.2017

86.

SR EN 60079-28:2016

Atmosfere explozive.

Partea 28: Protecţia echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică

Cenelec

EN 60079-28:2015 IEC 60079-28:2015

8.04.2016

SR EN 60079-28:2007

Nota 2.1

1.07.2018

87.

SR EN 60079-29-1:2017

Atmosfere explozive.

Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

IEC 60079-29-1:2016 (Modified)

9.06.2017

SR EN 60079-29-1:2008

Nota 2.1

23.12.2019

88.

SR EN 60079-29-4:2010

Atmosfere explozive.

Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

IEC 60079-29-4:2009 (Modified)

8.04.2016

 

 

89.

SR EN 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive.

Partea 30-1: încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

IEC 60079-30-1:2007

8.04.2016

 

 

90.

SR EN 60079-31:2014

Atmosfere explozive.

Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă „t”

Cenelec

EN 60079-31:2014

IEC 60079-31:2013

8.04.2016

SR EN 60079-31:2010

Nota 2.1

1.01.2017

91.

SR EN 60079-35-1+AC:2012

Atmosfere explozive.

Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi încercare privind riscul de explozie

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

IEC 60079-35-1:2011

8.04.2016

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.04.2016

 

 

92.

SR EN ISO/CEI 80079-34:2012

Atmosfere explozive.

Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

(ISO/IEC 80079-34:2011)

8.04.2016

 

 


*) OES: Organismul european de standardizare:

- CEN: Avenue Mamix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500810 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Mamix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

 

Nota 1: în generai, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow*), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3: în cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

 

NOTĂ:

- Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1 673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec ie publică, de asemenea, în franceză şi germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

- Trimiterile la Corrigenda „.../AC: YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard şi se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză şi/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

- Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

- Această listă înlocuieşte toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

- Mai multe informaţii privind standardele armonizate şi alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.