MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 692/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

15. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

583. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

 

603. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

736/1.783/1.476. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

 

757/1.674/1.478. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

 

2.526. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 786/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în a două sesiune ordinară a anului 2017, în ziua de vineri, 1 septembrie 2017, ora 12,00.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 15.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 16 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Mişcarea în scopul comercializării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi a deşeurilor provenite de la porcinele domestice sau sălbatice se efectuează cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017.”

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - În vederea stabilirii unor activităţi de prevenire intensivă a introducerii virusului pestei porcine africane în România, se stabileşte drept zonă de mare risc fâşia de teren aflată la frontiera de stat cu Ucraina şi cu Republica Moldova, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre interiorul ţării.”

3. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) efectuarea supravegherii intensive, prin inspecţii ale porcilor domestici şi ale porcilor mistreţi, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre interiorul ţării, începând de la frontiera cu Ucraina şi cu Republica Moldova;”.

4. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Măsurile de profilaxie şi control care se aplică la porcii domestici din exploataţiile de pe teritoriul României”

5. La articolul 12, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Cerinţele minime de biosecuritate pentru exploataţiile nonprofesionale în care se cresc porcine domestice sunt următoarele:”.

6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Pe durata aplicării Programului, cel puţin următoarele măsuri sunt aplicate în populaţiile de porci mistreţi, după cum urmează:

a) cotele de vânătoare sunt analizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi sunt stabilite ţinând cont de necesitatea reducerii populaţiei de porci mistreţi existente;

b) administrarea de hrană pentru momirea porcilor mistreţi la locurile de pândă este permisă;

c) hrănirea susţinută cu cantităţi îndestulătoare de hrană, pe parcursul iernii, a porcilor mistreţi este interzisă;

d) încurajarea vânătorii care are ca obiect anumite categorii de porci mistreţi, îndeosebi pentru femelele adulte şi subadulte; ţinta vânătorii este atingerea densităţii de 0,5 mistreţi pe km2 sau mai redusă, pentru a împiedica răspândirea bolii;

e) cota de vânătoare trebuie să fie echilibrată între masculi şi femele, 50% din fiecare categorie, dintre femele având prioritate cele adulte şi subadulte;

f) în zonele de frontieră, cel puţin pe o distanţă de 20 km până la frontiera de stat, vânătoarea trebuie condusă astfel încât să se evite mişcările excesive de animale spre frontiera de stat.”

7. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34, cu următorul cuprins:

„Art. 34. - Investigaţiile de laborator pentru pesta porcină africană se desfăşoară la nivelul întregii ţări; principiul investigării se bazează pe creşterea supravegherii pasive şi pe recoltarea de probe provenite de la porcii domestici găsiţi morţi sau bolnavi şi de la porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în accidente de maşină.”

8. În anexa la Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, după punctul 6.3 se introduc trei noi puncte, punctele 6.31-6.33, cu următorul cuprins:

„6.31. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor achiziţionează, în regim de urgenţă, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, opt incineratoare mobile, pentru incinerarea cadavrelor rezultate în urma măsurilor de ucidere pentru controlul şi eradicarea bolii.

6.32. Fondurile necesare pentru achiziţionarea incineratoarelor mobile prevăzute la pct. 6.31 se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

6.33. Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se stabilesc direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care achiziţionează incineratoarele mobile prevăzute la pct. 6.31, condiţiile de operaţionalizare şi transport al acestora către şi în focarele de pestă porcină africană.”

9. În anexa la Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, la punctul 6.6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea aprobării reducerii populaţiei de porci mistreţi;”.

10. În anexa la Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, la punctul 6.6, litera f) se abrogă.

11. În anexa la Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, după punctul 6.6 se introduce un nou punct, punctul 6.61, cu următorul cuprins:

„6.61. Ministerul Mediului participă, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului din subordinea acestuia, la identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în funcţie de condiţiile locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017.”

12. În tot cuprinsul anexei, denumirea „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Apelor şi Pădurilor”.

 

PRIM-MI NISTRU MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 583.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având În vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 603.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

63920

8.03.03

Balta Mangalia

St = 944990 mp, CF nr. 110377, UAT Mangalia, BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj, (dig contur, stăvilar, stavilă dese. sig., tubulatură, valoare dragaj)

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

municipiul Mangalia;

-; nr.: -

1998

5.663.788

2

63938

8.03.03

Lacul Mangalia

St = 2191236 mp, CF nr. 110363, UAT Mangalia, BH Litoral, lac natural liman fluvio-maritim

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

municipiul Mangalia;

-; nr.: -

1998

2.804.706

3

64019

8.17.02

Acumularea Colibiţa

St = 3246523 mp, CF nr. 26826, UAT Bistriţa Bârgăului, vol. total = 100,74 mii. mc., vol. de atenuare = 25,6 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Bistriţa-Năsăud;

comuna Bistriţa Bârgăului;

-; nr.: -

1998

263.525.978

4

64021

8.17.02

Acumularea Gilău

Stotală = 639991 mp, St = 632740 mp, CF nr. 56021, UAT Gilău, St = 7251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5618 mp, Sconstr_C2-casă_barajist = 46 mp, Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor_2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, Voi. total = 3,914 mii. mc., vol. de atenuare =1,2 mii. mc.

Ţara: România;

judeţ: Cluj;

comuna Gilău;

-; nr.: -

1998

28.642.043

5

64158

8.17.03

Barajul 29 Mircea Vodă

St = 20682 mp, Sconstr_C1-baraj = 18028 mp, CF nr. 103577, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 6 ha, vol. apărare = 1,1 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

comuna Mircea Vodă;

-; nr.: -

1998

2.320.180

6

64159

8.17.03

Barajul 30 Mircea Vodă

St = 16625 mp, Sconstr_C1-baraj = 16145 mp, CF nr. 103551, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 139 m, lăţime 3 m, înălţime 4 m, S (NNR) = 10 ha, vol. apărare = 1,01 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

comuna Mircea Vodă;

-; nr.: -

1998

1.328.855

7

64240

8.17.02

Barajul acumularea Pereschiv

Stotală = 1390241 mp, St = 1367649 mp,

Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp,

Sconstr_C2-turnjmanevră = 26 mp,

Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp, Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp, CF nr. 61871, UAT Podu Turcului; St = 22592 mp, Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp, Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp, CF nr. 50679, UAT Bogheşti; volum total = 16,6 mii. mc., Vaten = 9,55 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Bacău;

comuna Podu Turcului;

judeţ: Vrancea;

comuna Bogheşti

1977

17.202.842

8

64256

8.17.02

Acumularea Cucuteni

St = 1032354 mp, Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp, Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Leţcani volum total = 14,2 mii. mc., Vaten = 7,85 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Leţcani;

-; nr.: -

1964

5.012.736

9

64258

8.17.02

Acumularea Ciurbeşti

Stotală = 1605157 mp, St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp, Sconstr_C2-călugăr = 16 mp, Sconstr C3-descărcător ape mari = 4854 mp.

CF nr. 67321 UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp, CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mii. mc, Vaten = 6,98 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Ciurea;

-; nr.: -

1964

2.556.773

10

64259

8.17.02

Barajul acumularea Aroneanu

Stotală = 715060 mp. St = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani, volum total = 7,25 mii. mc, Vaten = 4,06 mii mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Aroneanu;

nr.: -

1964

1.810.389

11

64266

8.17.02

Acumularea Sarea

St = 1165574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp, Sconstr_C2-călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp, Sconstr C5-dig = 3542 mp, Sconstr C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălţaţi,

volum total = 23,3 mii. mc, Vaten = 17,7 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Bălţaţi;

 -; nr.: -

1984

28.635.255

12

64269

8.17.03

Acumularea nepermanentă Sârca

St = 48016 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp, Sconstr_C3-canal = 572 mp, SconstrJ34-descărcător_ape_mari = 112 mp, CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mii. mc, Vaten = 8,7 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Miroslava;

nr.: Iaşi

1984

7.085.238

13

64272

8.17.03

Acumularea nepermanentă Cornet

St = 35268 mp, Sconstr C1-corp baraj = 13800 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp, Sconstr_C3-canal = 146 mp, CF nr. 80382,

UAT Miroslava, volum total = 3,9 mii. mc, Vaten = 3,9 mii mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Miroslava;

nr.: Iaşi

1984

4.898.014

14

64277

8.17.02

Acumularea Tungujei

Stotală = 2776862 mp, St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Ţibana, St = 2061744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, SconstrJ34-descărcător_ape_mari = 10604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp, CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti, volum total = 42 mii. mc, Vaten = 24,85 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Ţibăneşti;

-; nr.: -; Iaşi

1987

101.351.201

15

64300

8.17.03

Acumularea nepermanentă Caracal

St = 456004 mp, CF nr. 54190, UAT Caracal, volum total 11,3 mii. mc, vol. atenuare 9,421 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Olt;

municipiul Caracal;

-; nr.: -

1980

2.245.619

16

64302

8.17.03

Acumularea nepermanentă Aleşteu

St = 85049 mp, CF nr. 51142, UAT Drăghiceni, volum total = 1,71 mii. mc, vol. aten. = 0,722 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Olt;

comuna Drăghiceni;

-; nr.: -

1980

285.060

17

64304

8.17.03

Acumularea nepermanentă Grozăveşti

St = 51826 mp, CF nr. 51147, UAT Drăghiceni, vol. total 2 mii. mc, vol. atenuare = 0,805 mii. mc

Ţara: România;

judeţ: Olt;

comuna Drăghiceni;

-; nr.: -

1979

303.298

18

64305

8.17.03

Acumularea nepermanentă Săltăneşti

St = 182934 mp, CF nr. 50499, UAT Priseaca, volum total 1,1 mii. mc, Vaten = 0,8 mii, mc

Ţara: România;

judeţ: Olt;

comuna Priseaca;

-; nr.: -

1983

1.827.305

19

64920

8.28.01

Cantonul 2 Cruceni cu anexe

St = 7577 mp, Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sconstr_C3-magazie = 86 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp, tip clădire P, CF nr. 402337, UAT Foeni

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Foeni;

-; nr.: -

1896

399

20

64924

8.28.01

Cantonul 6 Rudna - amonte Timiş mal drept

St = 8001 mp, Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp, Sdesf_C2-magazfe = 104 mp, tip clădire P, CF nr. 403283, UAT Giulvăz

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Giulvăz; sat Rudna;

nr.: -

1896

253

21

64933

8.28.01

Cantonul 15 polder Pădureni

St = 1400 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexă = 52 mp, Sdesf_C3-anexă = 52 mp, tip clădire P, CF nr. 401955, UAT Pădureni

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Pădureni;

nr.: -

1979

221.615

22

64947

8.28.01

Cantonul 17 Pădureni Timiş mal stâng

St = 1700 mp, Sconstr_C1-canton = 70 mp, Sdesf_C1-canton = 70 mp, Sconstr_C2-magazie =115 mp, Sdesf_C2-magazie = 115 mp. tip clădire P.

CF nr. 401951, UAT Pădureni

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Pădureni;

nr.: -

1896

210

23

64955

8.28.01

Cantonul 25 Chevereş Timiş mal stâng

St = 2205 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp, tip clădire P, CF nr. 404397, UAT Chevereşu Mare

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Chevereşu Mare;

-; nr.: -

1896

263

24

64978

8.28.01

Cantonul Surduc 1

St = 1300 mp, Sconstr_C1-canton = 290 mp, Sdesf C1-canton = 580 mp, tip clădire P+1, CF nr. 402429, UAT Fârdea

Ţara: România;

 judeţ: Timiş;

comuna Fârdea;

-; nr.: -

1976

302.559

25

65261

8.28.01

Cantonul Ezer

St = 4055 mp, Sconstr C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 174 mp, tip clădire P+1, Sconstr C2-anexă =121 mp, Sdesf C2-anexă = 121 mp, CF nr. 55292, UAT Dorohoi

Ţara: România;

judeţ: Botoşani; municipiul Dorohoi;

-; nr.: -

1997

150.323

26

65307

8.28.01

Cantonul Tungujei

St = 1000 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 194 mp, tip clădire P+M, Sconstr_C2-anexâ =12 mp, Sdesf C2-anexă =12 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sconstr C5-anexă = 12 mp, Sdesf C5-anexă = 12 mp, CF nr. 61183, UAT Ţibăneşti

Ţara: România;

judeţ: Iaşi;

comuna Ţibăneşti;

-; nr.:- Iaşi

1998

307.574

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 736 din 10 iulie 2017

Nr. 1.783 din 22 august 2017

Nr. 1.476 din 21 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Daniela Pescaru,

Teiu Păunescu,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Societatea SISTEMPLAST - S.A.

Strada Uzinei nr. 1, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Cod unic de înregistrare: RO 11438007

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.381

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.381

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

8.370

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8.368

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

893

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

37

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.059

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5.712

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

5.063

 

 

 

C2

bonusuri

14

649

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

137

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.210

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

379

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

11

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

11

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

11

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

65

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

65

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

202

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

206

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.311

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.048

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

40,68

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

0

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII SI JUSTIŢIEI SOCIALE*

Nr. 757 din 12 iulie 2017

Nr. 1.674 din 22 august 2017

Nr. 1.478 din 24 iulie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Daniela Pescaru,

Adrian Marius Rîndunică,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea PRELMEC - S.A.

Localitatea Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60

C.U.1.16790682

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

827

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

824

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

3

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

827

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

827

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

405

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

389

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

 266

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

249

 

 

 

C2

bonusuri

14

17

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

54

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

69

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

29

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

447

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

447

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

12

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.785

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.729

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

69

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

1.000

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăţi restante

55

30

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia

 

În considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 787 din 6 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 129, conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 2.526.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.771/2016)

 

ORGANIGRAMA

Institutului Naţional al Patrimoniului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

 

MANAGER

 

CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul juridic

 

Compartimentul audit public intern

 

Compartimentul informaţii clasificate

 

Serviciul secretariat comunicare şi relaţii internaţionale

 

 

Biroul fond documentar şi redacţie

 

Serviciul achiziţii publice şi contracte

 

Biroul resurse umane

 

 

Serviciul administrativ

 

Biroul IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

 

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL

 

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL şi DIGITAL

 

DIRECŢIA PATRIMONIU IMATERIAL

 

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE şi PROMOVARE

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul inspecţie şantiere

 

 

Serviciul producţie

 

Serviciul monumente istorice

 

Serviciul patrimoniu mondial

 

Serviciul patrimoniu intangibil şi digital

 

 

Serviciul patrimoniul mobil

 

Serviciul cercetare aplicată şi promovare

 

Biroul evidenţă

 

Serviciul programe şi proiecte culturale

 

 

Biroul turism cultural

 

Serviciul contabilitate

 

 

Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul proiectare

 

 

Biroul verificare proiecte si documentaţii

 

Biroul patrimoniu arheologic

 

 

 

Biroul baze de date

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul metodologii

 

 

Biroul marketing şi promovare

 

Serviciul financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 786/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 iulie 2017, se face următoarea rectificare:

- la sumarul publicaţiei şi în finalul decretului, în loc de: „786”se va citi: „766”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.