MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 693/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

598. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă

 

599. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 

600. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 343 alin. (1) şi art. 344 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul consultării publice şi dialogului social,

Gabriel Petrea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 598.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează modul de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă.

(2) Prin învăţare sau educaţie permanentă se înţelege totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii, în contexte formale, nonformale şi informale în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională.

Art. 2. - (1) Centrul comunitar de învăţare permanentă, denumit în continuare Centru este entitate publică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, înfiinţată prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în parteneriat cu furnizorii de educaţie şi formare, la propunerea autorităţilor executive, care implementează la nivelul comunităţii politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii pentru dezvoltarea comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor.

(2) Centrele pot fi înfiinţate ca instituţii publice de subordonare locală sau ca activităţi pe lângă o instituţie de subordonare locală finanţată integral din bugetul local, cu condiţia încadrării în numărul maxim de posturi aprobat unităţii administrativ-teritoriale şi în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

Art. 3. - (1) Scopul Centrului este să răspundă flexibil şi adaptat nevoilor de educaţie permanentă ale membrilor comunităţii, în cadrul unei entităţi publice adecvate.

(2) La activităţile desfăşurate în cadrul Centrului pot participa orice cetăţean român, fără discriminare, orice cetăţean străin rezident pe teritoriul României şi apatrizii rezidenţi în România.

(3) Activităţile Centrului se pot desfăşura în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională.

Art. 4. - Principiile pe baza cărora funcţionează Centrul sunt:

a) principiul sustenabilităţii - îndeplinirea condiţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării în comunitate atâta vreme cât există nevoia specifică, fără a afecta resursele alocate altor proiecte viitoare;

b) principiul centrării pe cunoaştere - oferta se axează pe ceea ce absolvenţii vor şti să facă şi vor fi capabili să facă în practică, mai mult decât calificările formale - abordare axată pe rezultate;

c) principiul abordării locale şi integrate - oferta ţine cont de nevoile locale, dar şi de specificul naţional, legislaţia în domeniu şi tendinţele în evoluţia educaţiei şi pieţei muncii;

d) principiul abordării strategice - nevoia de formare nu este abordată separat, ci integrat, această abordare ţinând cont de toţi factorii şi resursele implicate, pentru a atinge obiectivele personale ale participanţilor, dar şi pe cele ale comunităţii.

Art. 5. - Activitatea Centrului vizează:

a) identificarea periodică şi satisfacerea nevoilor de educaţie permanentă la nivelul comunităţii locale pentru toate categoriile de copii, tineri sau adulţi, prin utilizarea de instrumente adecvate;

b) corelarea studiilor şi analizelor cu documentele de planificare strategică a educaţiei şi formării profesionale de la nivel judeţean - Planul local de dezvoltare a învăţământului, PLAI, şi cu Planul regional de dezvoltare a învăţământului, PRAI;

c) oferirea de informaţii actualizate şi complete referitoare la tipurile de servicii educaţionale formale şi nonformale disponibile în comunitate sau în afara acesteia, utilizând mijloace diferite de comunicare;

d) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor educaţionale formale şi nonformale pentru comunitate prin oferirea unor activităţi cât mai variate de învăţare pe tot parcursul vieţii;

e) dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale, profesionale şi a abilităţilor de viaţă ale membrilor comunităţii;

f) oferirea oportunităţilor de învăţare permanentă cât mai aproape de beneficiari, în propriile lor comunităţi;

g) creşterea nivelului de educaţie a membrilor comunităţii aparţinând grupurilor dezavantajate, prin programe remediale, în vederea reducerii riscului de excluziune socială;

h) creşterea şanselor de integrare socioprofesională şi de dezvoltare personală pentru membrii comunităţii, prin oferirea de cursuri adaptate la nevoile pieţei muncii şi la nevoile personale;

i) facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunităţii pe piaţa muncii şi crearea premiselor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale;

j) creşterea implicării active a cetăţenilor în viaţa comunităţii prin promovarea voluntariatului şi a conceptului de îmbătrânire activă;

k) gestionarea informaţiilor cu privire la participarea beneficiarilor la activităţile oferite de Centru;

l) promovarea valorilor culturii universale, europene, naţionale şi locale;

m) valorificarea tradiţiilor şi a capitalului uman de la nivelul comunităţii prin integrarea valorilor culturale locale în oferta de educaţie permanentă.

 

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

 

Art. 6. - (1) Centrul funcţionează pe baza prezentei metodologii şi a regulamentului elaborat de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale care îl înfiinţează. Regulamentul se aprobă odată cu actul juridic de înfiinţare.

(2) în cazul în care oferta cuprinde programele de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competenţelor-cheie, inclusiv programe educaţionale de tip „A doua şansă” sau programe de tip „zone de educaţie prioritară” pentru tinerii şi adulţii care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie ori care nu deţin o calificare profesională, acestea trebuie avizate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

(3) în cazul în care Centrul organizează cursuri de formare profesională care se adresează adulţilor, acestea trebuie să respecte dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind formarea profesională a adulţilor şi să solicite agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii privind piaţa muncii.

(4) Condiţiile minimale care trebuie îndeplinite cumulativ în vederea înfiinţării unui centru comunitar de învăţare permanentă sunt:

a) existenţa unui spaţiu adecvat pentru funcţionarea Centrului, deţinut cu orice titlu legal, pentru o perioadă de minimum 2 ani;

b) asigurarea dotărilor necesare funcţionării Centrului, inclusiv tehnologie modernă de comunicare şi conexiune la internet;

c) existenţa unei analize a nevoii de educaţie permanentă a comunităţii care să justifice propunerea de înfiinţare a Centrului.

(5) Toţi membrii comunităţii pot beneficia de activităţile oferite de centrul comunitar de învăţare permanentă.

Art. 7. - (1) Justificarea necesităţii Centrului se fundamentează prin realizarea profilului comunităţii, din perspectivă teritorială, demografică, a ocupaţiilor, serviciilor, psihosocială, instituţională, antropologico-culturală, care să evidenţieze realitatea locală în dinamica ei şi care se constituie în punctul de plecare pentru realizarea analizei de nevoi de educaţie permanentă la nivelul comunităţii. Profilul comunităţii conţine orientativ următoarele tipuri de informaţii:

a) context socioeconomic, de exemplu numărul de locuitori, statutul ocupaţional al membrilor comunităţii, nivel de dezvoltare economică, structura populaţiei pe vârste şi niveluri de educaţie, migraţie, activităţi de bază ale locuitorilor din zonă, structura veniturilor populaţiei, oportunităţi de ocupare în zonă, riscuri legate de piaţa forţei de muncă;

b) context lingvistic şi cultural, limba/limbile maternă/materne folosită/folosite în comunitate, structura etnică a populaţiei, tradiţii specifice, obiceiuri, istorie locală;

c) oferta educaţională la nivelul comunităţii: şcoli, grădiniţe, alte instituţii cu rol educativ şi de formare;

d) grupuri-ţintă şi nevoi specifice de educaţie permanentă identificate la nivelul comunităţii;

e) orice alte date şi informaţii relevante pentru justificarea nevoilor specifice de educaţie permanentă de la nivelul comunităţii.

(2) Profilul comunităţii conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi o inventariere a tuturor resurselor disponibile în comunitate pentru funcţionarea Centrului:

a) resurse financiare, publice sau private;

b) resurse umane;

c) resurse materiale, cum ar fi: spaţii, echipamente, tehnologie;

d) parteneri potenţiali, cum ar fi: instituţii publice, culte recunoscute de lege, persoane juridice cu scop lucrativ, organizaţii neguvernamentale, media sau alte instituţii de drept public şi privat interesate.

Art. 8. - (1) Activităţile Centrului sunt organizate în spaţii adecvate, astfel amenajate încât să asigure integritatea fizică şi psihică a participanţilor şi să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

(2) în funcţie de natura lor, activităţile se pot organiza în spaţii adecvate, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale sau de către partenerii Centrului, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie.

Art. 9. - (1) Programul de desfăşurare a activităţilor Centrului este stabilit de conducerea acestuia, împreună cu responsabilul fiecărui program de formare, angajat al Centrului sau reprezentant al partenerilor, şi este astfel adaptat încât să permită accesul facil al persoanelor din grupul-ţintă.

(2) Durata fiecărui program de formare este flexibilă şi se stabileşte de către coordonatorul activităţii şi partenerii furnizori de educaţie şi formare, în condiţiile legii, după realizarea analizei de nevoi şi consultarea cu beneficiarii.

(3) Programul de desfăşurare a activităţilor de educaţie şi formare care au ca scop obţinerea unor competenţe profesionale, atestate prin certificate de competenţe/certificate de calificare profesională, se supune prevederilor legislaţiei specifice.

(4) Organizarea programelor de formare profesională pentru adulţi, finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, precum şi evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în condiţiile reglementărilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Structură

 

Art. 10. - (1) Organigrama Centrului este stabilită prin actul juridic de înfiinţare şi acoperă minimum patru arii de competenţă: management/coordonare, servicii educaţionale, utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, administrativ-financiar.

(2) Centrul poate iniţia colaborări cu specialişti din diverse domenii de activitate, remuneraţi sau voluntari, profesori, metodişti, muzeografi, bibliotecari, psihologi, oameni de afaceri, personal clerical, poliţişti, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meşteri populari, meşteşugari, care pot fi implicaţi în realizarea unor sesiuni de informare şi formare pentru categorii diferite de beneficiari,

(3) Atribuţiile personalului Centrului se stabilesc prin decizie de către autorităţile administraţiei publice locale.

(4) Numirea coordonatorului Centrului se face Sa propunerea primarului, pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţii, funcţii şi activităţi

 

Art. 11 - Centrul are atribuţiile prevăzute de art. 344 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Centrul oferă o gamă variată de activităţi, adaptate la nevoile comunităţii. Aceste activităţi corespund mai multor funcţii:

a) educaţie şi formare: programe de alfabetizare, programe educaţionale pentru antepreşcolari şi preşcolari, programe de educaţie remedială, programe de calificare, recalificare, specializare şi perfecţionare profesională, programe de educaţie nonformală, programe de certificare a competenţelor-cheie, programe de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale;

b) informare şi consiliere;

c) dezvoltare personală şi comunitară, petrecerea timpului liber;

d) coordonare şi creare de reţele.

(2) Activităţile organizate de centrele comunitare de învăţare permanentă nu înlocuiesc activităţile de educaţie din sistemul de învăţământ preuniversitar, cu excepţia activităţilor remediale.

Art. 13. - Centrul îşi îndeplineşte funcţia de informare şi consiliere în parteneriat cu furnizori publici sau privaţi de servicii de informare şi mediere acreditaţi în condiţiile legii, prin următoarele activităţi:

a) crearea unui site propriu pentru informarea publicului în legătură cu oferta de servicii educaţionale şi activităţile derulate de către Centru;

b) actualizarea periodică a informaţiilor referitoare la ofertele de învăţare pe parcursul vieţii existente la nivel de localitate, judeţ, la nivel naţional şi internaţional;

c) servicii de informare în legătură cu oportunităţile de formare din comunitate, condiţiile de acces, locurile de muncă disponibile grupate pe categorii;

d) derularea în comunitate a unor activităţi de conştientizare a drepturilor individuale la educaţie şi a modalităţilor variate de punere în practică a acestora;

e) iniţierea şi realizarea de studii de tip marketing educaţional care să evidenţieze gradul de utilitate şi atractivitate a ofertelor de educaţie elaborate;

f) organizarea de reţele de sprijin reciproc pentru atingerea unor scopuri particulare - grupuri alcătuite din persoane de aceeaşi condiţie care se unesc pentru a-şi acorda asistenţă mutuală pentru satisfacerea unor necesităţi comune, pentru a depăşi probleme de viaţă sau pentru a provoca schimbări personale sau sociale dorite de toţi;

g) punerea la dispoziţia membrilor comunităţii de materiale referitoare la educaţia pe tot parcursul vieţii: cărţi, publicaţii periodice şi alte tipuri de materiale informative şi utile;

h) servicii de consiliere, în funcţie de pregătirea profesională, nevoile personale sau competenţele pe care doresc să le dobândească beneficiarii, inclusiv consiliere în alegerea traseului educaţional, a stagiilor de formare şi practică, consiliere şi orientare profesională, în colaborare cu profesionişti în domeniu şi/sau centrele de resurse şi asistenţă psihopedagogică, furnizori de formare publici şi privaţi, ONG-uri;

i) consiliere în utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivel european, Europass şi Youthpass, a paşaportului lingvistic;

j) consiliere referitoare la portofoliul de educaţie permanentă;

k) informare şi consiliere referitoare la mecanisme de validare a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale;

l) înfiinţarea şi punerea la dispoziţia beneficiarilor a unei baze de date actualizate cu specialişti-formatori de educaţie şi formare profesională din comunitate;

m) informarea, promovarea şi organizarea de activităţi de voluntariat, precum şi evaluarea impactului acestora;

n) autoevaluarea anuală a propriei activităţi şi publicarea raportului anual de activitate pe site-ul propriu.

Art. 14. - (1) Centru] îndeplineşte funcţia de coordonare şi creare de reţele de educaţie permanentă prin încheierea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii, cum sunt. instituţii de cultură, direcţii şi agenţii publice judeţene, servicii publice de asistenţă socială şi alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, culte recunoscute de lege, organizaţii neguvemamentale, furnizori publici sau privaţi de formare, societăţi private, consorţii şcolare, palate şi cluburi ale copiilor, muzee, case de cultură, şi prin realizarea de reţele on line la nivel local, interjudeţean, naţional, internaţional.

(2) în cazul încheierii unor parteneriate public-private se va respecta legislaţia specifică în vigoare.

Art. 15. - Pentru a îndeplini atribuţiile stabilite prin lege în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, oferta de cursuri a Centrului acoperă trei paliere majore:

a) alfabetizare, educaţie remedială şi sprijin educaţional adecvat;

b) formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale;

c) dezvoltare personală şi comunitară şi petrecerea timpului liber.

Art. 16. - (1) în domeniul educaţiei remediale, grupul-ţintă este reprezentat de persoanele cu probleme educaţionale specifice, cum ar fi: analfabetism, abandon şcolar, analfabetism funcţional, întârzieri în dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor specifice grupei lor de vârstă, lipsa unei calificări profesionale.

(2) Caracteristicile cursurilor de alfabetizare şi de completare a studiilor organizate de Centru sunt următoarele:

a) se derulează doar în şcoli, fie că este vorba de unităţi şcolare acreditate ca centre comunitare de învăţare permanentă, fie scoli partenere ale Centrului din comunitate;

b) se organizează în situaţia în care este nevoie de astfel de cursuri în comunitate, iar membrii comunităţii nu au acces la şcolile care implementează aceste programe în judeţ;

c) durata şi programul cursurilor de alfabetizare şi pentru programul „A două şansă” se stabilesc conform metodologiilor specifice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 17. - Programele de formare profesională care au ca scop iniţierea, calificarea/recalificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

Art. 18. - (1) Activităţile şi cursurile din domeniul dezvoltării personale, comunitare şi al petrecerii timpului liber pot fi variate, fiecare Centru stabilind tipul de cursuri oferite în funcţie de cererea exprimată în comunitate.

(2) în stabilirea ofertei de cursuri şi activităţi din domeniul dezvoltării personale, comunitare şi al petrecerii timpului liber se parcurg următoarele etape:

a) investigarea nevoilor şi dorinţelor membrilor comunităţii, pe categorii de vârstă, identificarea domeniilor care prezintă cel mai mare grad de atractivitate pentru beneficiari şi includerea acestora în oferta de cursuri;

b) identificarea tuturor resurselor disponibile în comunitate pentru susţinerea activităţilor respective, cum ar fi: spaţii, echipamente, voluntari, profesionişti disponibili, societăţi private, organizaţii neguvernamentale;

c) identificarea surselor de venituri necesare: bugetul local, taxe de participare, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii şi sponsorizări;

d) stabilirea tipurilor de activităţi şi cursuri, tematică, durată, loc de desfăşurare, finanţare, formatori, condiţii de înscriere;

e) elaborarea suporturilor de curs, editarea şi tipărirea acestora, după caz.

(3) Caracteristicile cursurilor din domeniul dezvoltării personale, comunitare şi al petrecerii timpului liber sunt următoarele:

a) înscrierea la cursuri este necondiţionată;

b) durata cursului se stabileşte în funcţie de obiectivul cursului;

c) se derulează gratuit sau cu taxă, în funcţie de Centru; taxa va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

d) sunt susţinute de cadre didactice, profesionişti şi/sau specialişti în diverse domenii, voluntari cu experienţă şi/sau certificaţi.

(4) Domeniile de activităţi/cursuri de dezvoltare personală, comunitară şi recreative pot fi:

a) literatură, teatru, arte vizuale, desen, pictură, bandă desenată, sculptură, arta fotografică, film, metaloplastie, artă textilă, origami, design;

b) tehnice şi ştiinţifice, inclusiv iniţiere sau perfecţionare în utilizarea tehnologiei IT;

c) sport;

d) ecologie şi protecţia mediului;

e) sănătate şi stil de viaţă sănătos, prevenirea comportamentelor dăunătoare;

f) valorificarea culturii şi tradiţiilor locale, obiceiuri tradiţionale şi meşteşuguri;

g) muzică şi dans;

h) istorie, arhitectură, patrimoniu cultural;

i) drumeţii, excursii;

j) gastronomie;

k) despre viaţa de familie;

l) educaţie juridică de bază;

m) cursuri de dezvoltare personală;

n) educaţie antreprenorială;

o) comunicare;

p) voluntariat;

q) educaţia părinţilor;

r) integrarea pe piaţa muncii;

s) educaţie media;

ş) prevenirea dezastrelor şi reducerea riscurilor asociate;

t) educaţie rutieră şi pregătire pentru şcoala de şoferi;

ţ) abilităţi de viaţă şi educaţie civică;

u) limbi străine moderne, engleză, spaniolă, franceză, italiană;

v) alte activităţi.

 

CAPITOLUL V

Finanţare

 

Art. 19. - Centrele înfiinţate ca instituţii publice finanţate integral din bugetul local se finanţează din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii şi sponsorizări, taxe de participate aprobate ca taxe speciale, în conformitate CU prevederile legale.

Art. 20. - Centrele înfiinţate ca activitate pe lângă o instituţie publică de subordonare locală, finanţată integral din bugetul local sau ca instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se finanţează din venituri proprii, taxe de participare, alte taxe, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii şi sponsorizări, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21. - Activitatea centrelor înfiinţate ca instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii se finanţează din venituri proprii, subvenţii din bugetul local, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii şi sponsorizări.

 

CAPITOLUL VI

Acreditarea şi evaluarea periodică

 

Art. 22. - Prin acreditarea centrului comunitar de învăţare permanentă se înţelege, conform prezentei metodologii, orice autorizare administrativă prealabilă desfăşurării activităţii, în funcţie de atribuţiile centrului, stabilite prin actul administrativ de înfiinţare, conform actului legislativ care reglementează domeniul respectiv.

Art. 23. - Pentru aplicarea art. 22, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale emit instrucţiuni specifice, aprobate prin ordin comun.

 

CAPITOLUL VII

Tipul şi regimul actelor şi documentelor eliberate

 

Art. 24. - (1) în funcţie de specificul activităţii, Centrul eliberează documente care să ateste dobândirea anumitor cunoştinţe, abilităţi, competenţe, calificări.

(2) Documentele eliberate de Centru diferă în funcţie de durata şi specificul activităţii şi pot fi: adeverinţe, atestate, certificate de calificare profesională, certificate de competenţe, diplome.

(3) La finalizarea cursurilor remediate tip „A două şansă” şi a cursurilor unor programe educaţionale tip „Zone de educaţie prioritară” se eliberează documente conform legislaţiei în vigoare.

(4) La finalizarea programelor de iniţiere, calificare/recalificare, perfecţionare şi specializare, documentele se eliberează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor subsecvente.

(5) Pentru cursurile având ca grup-ţintă copii şi tineri se pot elibera certificate de competenţe, în condiţiile legii, dacă Centrul este acreditat în acest sens sau colaborează cu parteneri acreditaţi pe domeniul respectiv. Aceste certificate pot completa portofoliul educaţional al participantului.

(6) Pentru cursurile recreative şi de dezvoltare personală şi comunitară se pot elibera diplome sau adeverinţe, care atestă

perioada de participare la cursuri şi, în cazul cursurilor acreditate, nivelul de competenţe.

(7) Pentru voluntarii care desfăşoară activitate în Centru, certificarea acestei activităţi se face conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.

(8) Pentru cursurile finalizate cu obţinerea unor competenţe-cheie se pot elibera diplome sau certificate care să cuprindă nivelul de cunoştinţe şi abilităţi ale absolventului. Acestea se eliberează doar în urma promovării unui examen, care se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare.

Art. 25. - (1) Centrul eliberează documente care validează şi certifică rezultatele educaţiei nonformale şi informale, dacă a fost autorizat în acest sens, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte nonformale şi informale, corespunzătoare calificărilor înscrise în Registrul naţional al calificărilor, se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice.

(3) Certificarea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se face conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - Fiecare Centru păstrează o evidenţă permanentă a documentelor eliberate, în registre specifice, conform legislaţiei în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică poziţia nr. 68 „DJ 142 Târnăveni - Bălăuşeri” astfel:

coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Km 0+000-34+848, L = 34,848 km, îmbrăcăminte asfaltică”; coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.860.142,63” şi coloana nr. 7 „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, art. 7 şi 22, intabulare drept de proprietate în C.F. nr. 51306/Găneşti, C.F, nr. 51310/Găneşti, C.F. nr. 51307/Găneşti, C.F. nr. 54695/Târnăveni, C.F. nr. 54698/Târnăveni, C.F. nr. 51988/Mica”.

2. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

se abrogă alineatul „Str. 1 Decembrie 1918 - 9.100 mp” de la poziţia nr. 5 „Străzi modernizate”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 599.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 1370, 908 şi 900, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 600.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr.  M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie speciala şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

103559 - parţial

8.19.01

Imobil 320 parţial

Municipiul Bucureşti,

strada Antiaeriană nr. 6,

sectorul 5

1. Amenajări:

Împrejmuire din beton prefabricat:

- suprafaţa construită = 222,00 ml

- valoarea contabilă = 3.496,50 lei

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 475,00 ml

- valoarea contabilă = 15.355,16 lei

Drum betonat:

- suprafaţa construită = 1 380,00 mp

- valoarea contabilă = 2.511,01 lei

Drum pavat:

- suprafaţa construită = 870,00 mp

- valoarea contabilă = 1.152,43 lei

Împrejmuire din sârmă ghimpată:

- suprafaţa construită = 1.278,00 ml

- valoarea contabilă = 2.598,40 lei

Total valoare contabilă: imobil 320 - parţial = 25.113,50 lei

CF nr. 228637 Bucureşti/Nr. cadastral 228637

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

2.

107061 - parţial

8.19.01

Imobil 1384 parţial

Oraşul Murfatlar,

judeţul Constanţa

1. Construcţii:

Pavilionul R2:

- suprafaţa construită = 158,00 mp

- valoarea contabilă = 4.794,77 lei

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 130,00 mp

- valoarea contabilă = 4.247,00 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 78,00 mp

- valoarea contabilă = 3.597,50 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 486,10 lei

Total valoare contabilă: Imobil 1384 - parţial = 13.125,37 lei

CF nr. 101957 Murfatlar/Nr. cadastral 101957

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

3.

106948 - parţial

8.19.01

Imobil 2370 parţial

Comuna Gâdinţi,

judeţul Neamţ

1. Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 293,00 mp

- valoarea contabilă = 18.261,77 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2370 - parţial = 18.261,77 lei

CF nr. 50080 Gâdinţi/Nr. cadastral 50080

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

4.

107059 - parţial

8.19.01

Imobil 342 parţial

Oraşul Murfatlar,

strada General Vasile Milea nr. 2,

judeţul Constanţa

1. Amenajări: împrejmuire scândură:

- suprafaţa construită = 144,00 ml

- valoarea contabilă = 952,30 lei

Total valoare contabilă: Imobil 342 - parţial = 952,30 lei

CF nr. 101813 Murfatlar/Nr. cadastral 101813

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

5.

103729 - parţial

8.19.01

Imobil 1370 parţial

Oraşul Curtea de Argeş,

strada Militari nr. 14,

judeţul Argeş

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 320,00 mp

- valoarea contabilă = 21.730,80 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 31,00 mp

- valoarea contabilă = 44.336,70 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 108,00 mp

- valoarea contabilă = 4.151,70 lei

Total valoare contabilă: Imobil 1370 - parţial = 70.219,20 lei

CF nr. 84966 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3886

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

6.

103728 - parţial

8.19.01

Imobil 908 parţial

Oraşul Curtea de Argeş,

Strada Victoriei nr. 34,

judeţul Argeş

1. Construcţii:

Pavilionul G 3 - construcţia C 7:

- suprafaţa construită = 741,00 mp

- valoarea contabilă = 21.730,80 lei

Pavilionul N - construcţia C 32:

- suprafaţa construită = 198,00 mp

- valoarea contabilă = 44.336,70 lei

Pavilionul O - construcţia C 41:

- suprafaţa construită = 437,00 mp

- valoarea contabilă = 60.778,20 lei

Pavilionul Y - construcţia C 44:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 13.282,15 lei

Total valoare contabilă: Imobil 908 - parţial = 140.127,85 lei

CF nr. 84964 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3722

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

7.

104091 - parţial

8.19.01

Imobil 2661 parţial

Municipiul Sibiu,

Judeţul Sibiu,

comuna Roşia,

judeţul Sibiu

1. Construcţii:

Pavilionul X3:

- suprafaţa construită = 318,00 mp

- valoarea contabilă = 2.874,10 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2661 - parţial = 2.874,10 lei

CF nr. 113743 Sibiu/Nr. cadastral 113743

CF nr. 101859 Roşia/Nr. cadastral 101859

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

8.

106727 - parţial

8.19.01

Imobil 2537 parţial

Comuna Copăcel,

judeţul Bihor

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 597,00 mp

- valoarea contabilă = 123.897,80 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 83,00 mp

- valoarea contabilă = 6.020,502 lei

Pavilionul E 1:

- suprafaţa construită = 56,00 mp

- valoarea contabilă = 21.001,60 lei

Pavilionul E 2:

- suprafaţa construită = 14,00 mp

- valoarea contabilă = 5.250,40 lei

Pavilionul S 10:

- suprafaţa construită = 50,00 mp

- valoarea contabilă = 2.576,20 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2537 - parţial = 158.746,50 lei

CF nr. 50516 Copăcel/Nr. cadastral 50516

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

9.

107052 - parţial

8.19.01

Imobil 900 parţial

Municipiul Focşani,

judeţul Vrancea

1. Amenajări:

Reţea de canalizare:

- suprafaţa construită = 1 660,00 ml

- valoarea contabilă = 21.382,46 lei

Total valoare contabilă: Imobil 900 - parţial = 21.382,46 lei.

CF nr. 55305 Focşani/Nr. cadastral 55305

CF nr. 55304 Focşani/Nr. cadastral 9754N-C1

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

10.

104001 - parţial

8.19.01

Imobil 2854 parţial

Oraşul Şelimbăr,

judeţul Sibiu;

oraşul Cisnădie,

judeţul Sibiu

1. Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 95,00 mp

- valoarea contabilă = 54.351,24 lei

Pavilionul K 1:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 883,76 lei

Pavilionul K 2:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 883,76 lei

Pavilionul K 3:

- suprafaţa construită = 24,00 mp

- valoarea contabilă = 1.191,01 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 1.191,01 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2854 - parţial = 58.500,78 lei

CF nr. 105454 Şelimbăr/Nr. cadastral 5601

CF nr. 105697 Cisnădie/Nr. cadastral 4459

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

11.

103557 - parţial

8.19.01

Imobil 1525 parţial

Oraşul Bragadiru,

judeţul Ilfov

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 89,49 mp

- valoarea contabilă = 21.128,90 lei

Pavilionul B 1:

- suprafaţa construită = 107,96 mp

- valoarea contabilă = 5.196,42 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 58,95 mp

- valoarea contabilă = 2.388,00 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 99,66 mp

- valoarea contabilă = 3.871,15 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 189,10 mp

- valoarea contabilă = 502,50 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 76,83 mp

- valoarea contabilă = 12.099,25 lei

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 162,10 mp

- valoarea contabilă = 8.517,25 lei

Pavilionul G 2:

- suprafaţa construită = 418,58 mp

- valoarea contabilă = 16.277,99 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 15,03 mp

- valoarea contabilă = 26.333,78 lei

Pavilionul J 1:

- suprafaţa construită = 14,66 mp

- valoarea contabilă = 26.333,78 lei

Pavilionul J 2:

- suprafaţa construită = 16,94 mp

- valoarea contabila = 7.797,17 lei

Total valoare contabilă: Imobil 1525 - parţial = 130.446,19 lei

CF nr. 100797 Bragadiru/Nr. cadastral 100797

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

12.

107181 - parţial

8.19.01

Imobil 765 parţial

Municipiul Galaţi,

strada Săvineşti nr. 2,

judeţul Galaţi

1. Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 64,00 mp

- valoarea contabila = 1.582,90 lei

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 79,00 mp

- valoarea contabilă = 5.491,50 lei

Pavilionul G 2:

- suprafaţa construită = 68,00 mp

- valoarea contabilă = 4.606,40 lei

Pavilionul G 3:

- suprafaţa construită = 40,00 mp

- valoarea contabilă = 4.302,00 lei

Pavilionul Hp:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 560,00 lei

Pavilionul H 1p:

- suprafaţa construită = 38,00 mp

- valoarea contabilă = 1.742,40 lei

Pavilionul S 4:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 637,80 lei

Pavilionul RM:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 4.607,00 lei

Pavilionul R 1m:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 233,30 lei

Pavilionul 8 1n:

- suprafaţa construită = 55,00 mp

- valoarea contabilă = 6.626,77 lei

Total valoare contabilă: Imobil 765 - parţial = 30.450,07 lei

CF nr. 113442 Galaţi/Nr. cadastral 113442.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

13.

106983 - parţial

8.19.01

Imobil 468 parţial

Municipiul Râmnicu Sărat,

Strada Focşani nr. 1,

judeţul Buzău

1. Construcţii:

Pavilionul B - construcţia C 2:

- suprafaţa construită = 637,00 mp

- valoarea contabilă = 30.948 lei

Pavilionul 8 2 - construcţia C 3:

- suprafaţa construită = 517,00 mp

- valoarea contabilă = 409.273,20 lei

Total valoare contabilă: Imobil 468 - parţial = 440.221,40 lei

CF nr. 34498 Râmnicu Sărat/Nr. cadastral 1456.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

14.

104058 - parţial

8.19.01

Imobil 2487 parţial

Municipiul Săcele, drumul DN 1 A,

judeţul Braşov

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 54,00 mp

- valoarea contabilă = 134,00 lei

Pavilionul E 1:

- suprafaţa construită = 73,00 mp

- valoarea contabilă = 25.668,72 lei

Pavilionul E2:

- suprafaţa construită = 108,00 mp

- valoarea contabilă = 30.335,52 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2487 - parţial = 56.138.52 lei

CF nr. 113019 Săcele/Nr. cadastral 113019

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

15.

104107 - parţial

8.19.01

imobil 614 parţial

Municipiul Târgu Mureş,

strada Nicolae Bălcescu nr. 23,

judeţul Mureş

1 Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 713,00 mp

- valoarea contabilă - 151.755,41 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 322,00 mp

- valoarea contabilă = 55,20 lei 2.

Amenajări:

împrejmuire beton prefabricat:

- suprafaţa construită = 820,00 mp

- valoarea contabilă = 8,20 lei

Împrejmuire de cărămidă:

- suprafaţa construită = 244,00 mp

- valoarea contabilă = 9,76 lei

Total valoare contabilă: Imobil 614 - parţial = 151.828.57 lei

CF nr. 131285 Târgu Mureş/Nr. cadastral 131285-C1

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

16.

104050 - parţial

8.19.01

imobil 862 parţial

Comuna Solovăstru,

judeţul Mureş

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 90,00 mp

- valoarea contabilă = 3,10 lei

Pavilionul C 1:

- suprafaţa construită = 52,00 mp

- valoarea contabilă = 2,60 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 95,00 mp

- valoarea contabilă = 6,10 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 127,00 mp

- valoarea contabilă = 7,30 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 46,00 mp

- valoarea contabilă = 2,60 lei

Pavilionul J 3:

- suprafaţa construită = 46,00 mp

- valoarea contabilă = 1,90 lei

Pavilionul J 4:

- suprafaţa construita = 34,00 mp

- valoarea contabilă = 1,00 lei

Pavilionul J 5:

- suprafaţa construită = 85,00 mp

- valoarea contabilă = 2,70 lei

Pavilionul J 6:

- suprafaţa construită = 67,00 mp

- valoarea contabilă = 4,90 lei

Pavilionul O 1:

- suprafaţa construită = 68,00 mp

- valoarea contabilă = 0,30 lei

Total valoare contabilă: Imobil 862-oartial = 32.50 lei

CF nr. 50600 Solovăstru/Nr. cadastral 50600

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

17.

104095 - parţial

8.19.01

Imobil 2265 parţial

Oraşul Sângeorgiu de Mureş,

judeţul Mureş

1. Construcţii:

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 260,91 mp

- valoarea contabilă = 1,00 lei

Pavilionul L 1:

- suprafaţa construită = 30,00 mp

- valoarea contabilă = 0,30 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 115,01 mp

- valoarea contabilă = 6,45 lei

Pavilionul F 1:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 0,40 lei

Pavilionul E 1:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 0,10 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 4,80 mp

- valoarea contabilă = 0,27 lei

Total valoare contabilă: Imobil 2265 - parţial = 8.52 lei

CF nr. 51999 Sângeorgiu de Mureş/

Nr. cadastral 51999

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

18.

104175 - parţial

8.19.01

imobil 340 parţial

Municipiul Deva,

strada Mihai Eminescu nr. 130,

judeţul Hunedoara

1. Construcţii:

Pavilionul L 1:

- suprafaţa construită = 44,00 mp

- valoarea contabilă = 1.500,00 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 43,00 mp

- valoarea contabilă = 8.347,68 lei

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 413,00 mp

- valoarea contabilă = 28.326,50 lei

Total valoare contabilă: Imobil 340 - parţial = 38.174.18 lei

CF nr. 65728 Deva/Nr. cadastral 65728

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

19.

103982 - parţial

8.19,01

Imobil 1002 parţial

Municipiul Braşov,

Strada Lungă nr. 233,

judeţul Braşov

1. Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 246,00 mp

- valoarea contabilă = 34.030,40 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 166,00 mp

- valoarea contabilă = 26.446,50 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită - 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 16,00 mp

- valoarea contabilă = 7.233,00 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 67,00 mp

- valoarea contabilă = 1.458,40 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul Ş:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul V 2:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Total valoare contabilă: Imobil 1002 - parţial = 191.677.40 lei

CF nr. 122739 Braşov/Nr. cadastral 122739

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

20.

103565 - parţial

8,19,01

Imobil 734 parţial

Municipiul Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 134,

sectorul 1

1. Construcţii:

Pavilionul F 5:

- suprafaţa construită = 184,00 mp

- valoarea contabilă = 2.502,20 lei

Pavilionul F 7:

- suprafaţa construită = 28,00 mp

- valoarea contabilă = 1.013,44 lei

Pavilionul H 4:

- suprafaţa construită = 752,00 mp

- valoarea contabilă = 10.782,80 lei

Total valoare contabilă: Imobil 734 - parţial = 14.298.44 lei

CF nr. 242001 Bucureşti/Nr. cadastral 242001

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103729

8.19.01

Imobil 1370

Oraşul Curtea de Argeş, strada Militari nr. 14, judeţul Argeş CF nr. 84966 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3886

2.

103728

8.19.01

Imobil 908

Oraşul Curtea de Argeş, Strada Victoriei nr. 34, judeţul Argeş CF nr. 84964 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3722

3.

107052

8.19.01

Imobil 900

Municipiul Focşani, judeţul Vrancea CF nr. 55305 Focşani, nr. cadastral 55305 CF nr. 55304 Focşani, nr. cadastral 9754N-C1

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.