MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 695/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

14. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

604. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

605. - Hotărâre privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

606. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

607. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

 

608. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio

 

609. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.92. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014

 

450. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

452. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor decide:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor este convocată în a două sesiune ordinară a anului 2017 în ziua de vineri, 1 septembrie 2017, ora 12,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 28 august 2017.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale române, pentru susţinerea, coordonarea şi verificarea activităţii centrelor de informare ale României în străinătate, precum şi a centrelor comunitare româneşti în străinătate, în condiţiile legii;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera p) se introduc şase noi litere, literele p1)-p6), cu următorul cuprins:

„p1) colaborează, împreună cu celelalte ministere, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu alte persoane juridice, după caz, pentru promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

p2) participă, prin experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru, ale comitetelor interministeriale sau ale oricăror altor organizaţii, interne şi internaţionale, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;

p3) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;

p4) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;

p5) organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condiţiile legii;

p6) elaborează, anual, documente de politici publice prin care sunt stabilite destinaţii şi comunităţi prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă şi externă ale României;”.

3. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. trimiterea de personal propriu M.R.P. în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, fără afectarea schemei de personal a M.A.E. Acestei categorii de personal îi vor fi aplicabile dispoziţiile [egale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, personalul M.R.P. fiind supus autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionând sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate stabilit de autoritatea trimiţătoare. Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a personalului M.R.P. se asigură din bugetul aprobat M.R.P.;”.

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) M.R.P. asigură coordonarea interministerială în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, sens în care convoacă şi prezidează Comitetul interministerial pentru românii de pretutindeni, asigurând secretariatul acestuia, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor menţionate la alin. (1) şi, dacă este cazul, şi ai altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în calitate de invitaţi, la iniţiativa M.R.P.”

5. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în situaţia în care problematica relaţiilor cu românii de pretutindeni este abordată în contextul afacerilor europene, se vor aplica dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.”

6. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al M.R.P. este de 64, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(4) M.R.P. este încadrat cu funcţii publice, personal cu funcţii de execuţie specifice M.A.E. şi alte categorii de personal contractual.

..................................................................................

(6) Salarizarea personalului M.R.P. se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”

7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face la termenele şi cu respectarea condiţiilor legale pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 604.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017)

 

Numărul de posturi este 64, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

Corpul de control al ministrului *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit public intern *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelarie şi protecţia informaţiilor clasificate **

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Secretar general

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul ministerului **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare şi relaţii publice *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia strategie, politici publice şi cooperare

 

Direcţia programe, proiecte şi acţiuni pentru comunitate

 

Direcţia servicii interne, financiar, contabilitate

 

Juridic *

 

 

Achiziţii *

 

 

 

 

 


* Se organizează la nivel de compartiment.

** Se organizează prin ordin al ministrului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti va asigura administrarea construcţiei având datele de identificare prevăzute în anexă până la finalizarea desfiinţării acesteia, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale clădirii, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, care trece din domeniul public al statului În domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MF

Cod clasificaţie

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea bunului

Adresa

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar - lei -

161163

(parţial)

8.26.10

Ministerul Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice

CUI 4433775

Spaţii de învăţământ

Municipiul Bucureşti,

calea Şerban Vodă nr. 22-24,

sectorul 4

Clădire: P+1,

Sc = 917 mp,

CF nr. 209971

2.450.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 2 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.”

3. La articolul 2 alineatul (2), literele c) şi d) se abrogă.

4. La articolul 4 alineatul (1), după litera r) se introduc trei noi litere, literele s)-t), cu următorul cuprins:

„s) centralizează planurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, întocmite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;

ş) stabileşte domeniile prioritare pentru formarea profesională a funcţionarilor publici;

t) elaborează, în colaborare cu instituţiile publice şi cu alte organizaţii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici.”

5. Articolul 5 se abrogă.

6. Articolul 6 se abrogă.

7. La articolul 9, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) organizează seminare şi conferinţe pe teme specifice domeniului său de activitate.”

8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Preşedintele Agenţiei este ordonator terţiar de credite. Preşedintele Agenţiei poate delega această calitate, în condiţiile legii, vicepreşedintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, Prin ordin al preşedintelui Agenţiei se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.”

9. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Prin ordin al preşedintelui Agenţiei unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, vicepreşedintelui, secretarului general, secretarului general adjunct sau persoanelor cu funcţii de conducere.”

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Agenţia are un secretar general şi un secretar general adjunct, care fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi sunt numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei ori încredinţate prin ordin de preşedintele Agenţiei, în condiţiile legii.

(3)  Secretarul general adjunct îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei ori încredinţate prin ordin de preşedintele Agenţiei, în condiţiile legii.”

11. La articolul 14, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 173, exclusiv demnitarii.

................................................................................................................

(3) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

12. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

13. Capitolul IV „Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile centrelor regionale” se abrogă.

14. Articolul 23 se abrogă.

15. Articolul 24 se abrogă.

16. Articolul 25 se abrogă.

17. Articolul 26 se abrogă.

18. Articolul 27 se abrogă.

19. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se realizează în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 2 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, seva republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Leonid-Augustin Moisiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 606.

 

ANEXĂ

(Anexa /a Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

Număr maxim de posturi: 173, exclusiv demnitarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

Compartiment audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

Corp control *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment informaţii clasificate

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală managementul funcţiei publice

 

 

 

Direcţia generală reglementare, monitorizare şi contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale

 

Direcţia programe cu finanţare externă

 

Direcţia gestionarea procedurilor administrative

 

Direcţia gestionarea funcţiei publice şi salarizării

 

Direcţia reglementare, dezvoltare şi avizare acte normative

 

Direcţia monitorizarea şi evaluarea implementării legislaţiei

 

Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Se organizează la nivel de birou/serviciu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română domnului Despotovski Filip, cetăţean macedonean, fiul lui Dimitar şi Liljana, născut la data de 2.07.1986 în localitatea Skopje-Gazi Baba, str. Trifun Hadjijanev nr. 11/2-14, cu menţinerea domiciliului actual în România, municipiul Galaţi, Strada Brăilei nr. 88, bl. BBR5B, ap. 2, judeţul Galaţi (Dosar nr. 45.417/A/2017).

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 607.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio, cetăţean brazilian, fiul lui Samuel şi Solange, născut la data de 30.01.1994 în localitatea Niteroi, Brazilia, având domiciliul actual în România, municipiul Timişoara, piaţa Alexandru Mocioni nr. 6, ap. 11, judeţul Timiş (Dosar nr. 45.409/A/2017).

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 608.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe, cetăţean brazilian, fiul lui Jorge şi Eliana, născut la data de 16.12.1992 în localitatea Niteroi, Brazilia, având domiciliul actual în România, municipiul Timişoara, piaţa Alexandru Mocioni nr. 6, ap. 11, judeţul Timiş (Dosar nr. 45.394/A/2017).

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 609.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014

 

Având în vedere prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014, cu modificările ulterioare, publicat* în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 13 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Executarea serviciului interior este o atribuţie de serviciu a personalului unităţii militare, afară de militarii pentru care actele normative specifice prevăd excepţii de la executarea serviciului interior; atribuţia executării serviciului interior se consemnează în fişele posturilor funcţiilor în care sunt încadraţi cei selecţionaţi.”

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Serviciul interior cuprinde următoarele categorii de servicii: serviciul de permanenţă, serviciul de continuitatea conducerii, serviciul operativ, serviciul de pază şi serviciul de intervenţie.”

5. La capitolul II, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-a

Examinarea medicală şi asistenţa psihologică

6. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Art. 32. - (1) Examinarea medicală a personalului care urmează să execute serviciul interior se face de către medicul generalist/specialist sau. În absenţa acestuia, de către asistentul medical generalist, care sunt încadraţi în formaţiunea medicală a obiectivului militar ori la care este arondat obiectivul militar respectiv, după caz, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Examinarea medicală se efectuează lunar, conform unei programări a medicului şef al formaţiunii medicale, sau ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate a personalului desemnat să execute serviciul interior, prezentarea acestuia pentru consultul medical fiind obligaţia ofiţerului de serviciu/şefului de tură.

(3) Rezultatele examinării medicale se consemnează atât în documentele medicale ale formaţiunii medicale, cât şi în cele specifice serviciilor respective, utilizând sintagma «se admit(e) în serviciul...», care semnifică faptul că persoana respectivă este «aptă» sau «nu se admit(e) în serviciul...», care semnifică faptul că persoana respectivă este «inaptă», după caz.

(4) Examinarea medicală a personalului destinat pentru paza transporturilor militare se execută cu cel mult o zi înainte de începerea misiunii.”

7. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul conţinut:

„Art. 321. - (1) La intrarea în serviciu, persoanele declarate apte pentru executarea serviciului interior în urma examinării medicale, efectuată conform reglementărilor în vigoare, sunt obligate să raporteze orice modificare a stării de sănătate către medicul/persoana calificată numită prin ordin de zi pe unitate sau, în lipsa acestora către şeful direct, care o declară «inapt temporar» şi consemnează acest lucru în fişa pazei/intervenţiei.

(2) Personalul aflat în imediata vecinătate a persoanei a cărei stare de sănătate a condus la declararea acesteia «inapt temporar», în condiţiile menţionate la alin. (1), ia măsuri de prim ajutor şi de evacuare către o formaţiune medicală, corespunzătoare tipului de afecţiune cu respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii militare respective.

(3) După terminarea tratamentului persoana respectivă poate fi declarată «aptă pentru serviciul interior» de către medicul obiectivului militar sau de către comisia de expertiză medico-militară a spitalului militar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea militară respectivă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică** în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

 

Bucureşti, 22 august 2017.

Nr. M.92.


* Regulamentul serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014, a fost publicat, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 13 octombrie 2014.

** Ordinul se publică în extras, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României.

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă ce nu poate fi depăşită.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de cercetare-dezvoltare va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi,

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 450.

 

ANEXĂ

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA - ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3560

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

3560

a) Venituri din activitatea de bază

03

1060

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2500

c) Alte venituri din exploatare

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3547

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3547

a) Bunuri şi servicii

10

1277

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2041

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1660

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

0

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

88

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

262

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

8

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

86

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

4

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

14

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

4

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

3

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

229

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de ari, 25 alin.(3) l«t, b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

0

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinara

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

13

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

2

V. REZULTATUL NET

37

11

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

11

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3560

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

3547

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

13

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

56

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

27

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2382

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2918

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

64

9. Rata rentabilităţii financiare -  rd.37*100 / capital propriu  19.224 mii

64

0

10. Plăţi restante

65

1883

11. Creanţe de încasat

66

460

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă ce nu poate fi depăşită.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de cercetare-dezvoltare va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2017.

Nr. 452.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI,

GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11980

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

11970

a) Venituri din activitatea de bază

03

4285

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4177

c) Alte venituri din exploatare

05

3508

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11934

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11919

a) Bunuri şi servicii

10

1050

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6223

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4950

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

64

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

66

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

782

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

257

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

42

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

12

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

144

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

144

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4149

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin,(3) lit. b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

247

h) Alte cheltuieli

30

250

2. Cheltuieli financiare, din care;

31

15

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

15

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

46

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

7

V. REZULTATUL NET

37

39

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

39

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11980

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

11934

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

46

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

119

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

64

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.404

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.600

7. Rentabilitatea (rd, 57/rd.56*100)

62

0,39

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

100,67

9. Rata rentabilităţii financiare -  rd 37*100 / capital propriu

64

0

10, Plăţi restante

65

884

11. Creanţe de încasat

66

8461

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.