MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 703/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 august 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

17. - Ordonanţă pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

 

18. - Ordonanţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 

19. - Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.610. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara

 

4.611. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca

 

4.612. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - SA., precum şi modificarea şi completarea

unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:

Art. 3. - Prin ordin al ministrului transporturilor se aprobă categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru:

a) proiectarea, construirea, reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanţa, precum şi pentru reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională;”,

2. Articolele 26-30 se abrogă.

3. La articolul 32, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. un procent maxim de 15% din veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R. lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7 din balanţa de verificare, grupa 70 «Cifra de afaceri netă»;”.

4. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) C.N.I.R. Încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de maximum 15% din valoarea rezultată din diferenţa dintre veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R, în luna precedentă, lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă», din balanţa de verificare, şi cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la această diferenţă adăugându-se TVA.

(2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă în contul indicat de C.N.I.R. C.N.I.R, va comunica, în mod scris, către C.N.A.I.R, lunar până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă numărul de angajaţi cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal, C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar până la data de 27 a fiecărei luni pentru luna precedentă cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat în contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de către C.N.I.R.

(3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parţială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate şi nevirarea acestora la termen, din culpa C.N.A.I.R., aceasta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Veniturile rezultate din aplicarea alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R.

(5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere prevăzute la alin. (3), precum şi orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor.”

5. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Începând cu data de 1 septembrie 2017, până la data de 1 octombrie 2018, sumele prevăzute la art. 45 alin. (1) se virează lunar proporţional cu numărul de angajaţi ai C.N.I.R. cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal în luna precedentă efectuării viramentului. Pentru determinarea proporţiei luate în calcul în vederea efectuării viramentului se va lua ca bază de calcul un număr total de 400 de angajaţi.”

6. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - C.N.A.I.R. poate iniţia şi finaliza proceduri legale, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte de infrastructură de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevăzute în Maşter Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, sau în alte acte normative/strategii existente în domeniul infrastructurii rutiere, cu modificările şi completările ulterioare aduse acestora, în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor pe care le desfăşoară până la data la care acestea vor fi transferate la C.N.I.R,”

7. La articolul 76, alineatele (4)-(6) se abrogă.

8. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea tuturor proiectelor prevăzute la art. 64 din prezenta ordonanţă de urgenţă către C.N.I.R., oricare dintre acestea ar interveni întâi, C.N.A.I.R. desfăşoară şi următoarele activităţi:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare, în condiţii de siguranţa circulaţiei;

b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; codul aferent acestei activităţi este următorul: CAEN 8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice.

(2) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea către C.N.I.R. a tuturor proiectelor prevăzute la art. 64 din prezenta ordonanţă de urgenţă se alocă fonduri pentru C.N.A.I.R. din bugetul de stat, precum şi din bugetul alocat fondurilor nerambursabile, conform legii, şi pentru următoarele categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor pentru:

a) reabilitarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare;

b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare.”

9. La articolul 78, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Până la organizarea procesului de selecţie, directorul general al C.N.I.R. este numit în funcţie, interimar prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu compania un contract de mandat pe perioadă determinată.”

10. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - În aplicarea prevederilor art. 77, prin proiecte în implementare/proiecte aflate în implementare/proiecte pe care le are în implementare se înţelege acele categorii de proiecte în curs sau noi, aferente infrastructurii rutiere, prevăzute în legislaţia/strategiile existente în domeniul infrastructurii rutiere şi/sau în Maşter Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - La articolul 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 28 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (14), (15) şi partea introductivă a alineatului (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(14) Autoritatea competentă este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani. Preşedintele reprezintă autoritatea competentă în relaţiile cu terţii. În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat în acest sens prin ordin al preşedintelui.

(15) Calitatea de preşedinte şi de vicepreşedinte este incompatibilă cu exercitarea funcţiilor publice, cu excepţia activităţii didactice, în condiţiile legii. Preşedintelui şi vicepreşedinţilor le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regii autonome sau organizaţii cooperatiste.

(16) Mandatele preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează:”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Preşedintele Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră,

Constantin Gheorghe

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 şi 5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - La articolul 33 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi faţă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial».”

Art. II. - La articolul 1 din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Administraţia Naţională de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului,”

Art. III. - Ministerul Mediului este responsabil pentru gestionarea şi implementarea proiectului „Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare ale râurilor Şiret şi Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu staţii automate - EAST AVERT”,

Art. IV. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Mediului şi Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2017, la propunerea ordonatorilor principali de credite, respectiv redistribuirea prevederilor şi execuţiei bugetare aferente proiectului prevăzut la art. III.

(2) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2017 se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 1 pct. I.4 şi pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:

„i) cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern în entităţile publice locale - exercitarea activităţii de audit public intern pentru mai multe entităţi publice locale de compartimente de audit public intern organizate la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum şi la nivelul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administraţia publică locală, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale; condiţiile şi termenii cooperării sunt stabiliţi într-un singur acord de cooperare;

j) dobândirea competenţelor - procesul prin care se obţin cunoştinţele, abilităţile şi valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica şi executa misiuni de audit public intern la entităţile publice şi a căror deţinere este verificată prin testare tip grilă în domeniile prezentate la art. 20 alin. (3);”.

2. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Compartimentul de audit public intern constituit la nivelul structurii judeţene cu personalitate juridică a structurii asociative a autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum şi la nivelul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administraţia publică locală este dimensionat, ca număr de auditori, astfel încât să asigure realizarea activităţii de audit public intern la toate entităţile publice locale cuprinse în acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de organizarea şi de funcţionarea activităţii de audit public intern desfăşurată în sistem de cooperare constituie obligaţii financiare rezultate din acordul de cooperare, care se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale semnatare ale acordului de cooperare, proporţional cu activitatea de audit public intern desfăşurată.11

3. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizează prin verificarea cunoştinţelor dobândite în domeniile prevăzute la alin. (3), prin testare tip grilă, de către Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în condiţiile metodologiei privind recunoaşterea competenţelor profesionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

4. La articolul 20 alineatul (7), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) auditorul intern nu a desfăşurat activităţi specifice de audit public intern timp de 5 ani;

b) auditorul intern nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 21 alin. (8), din culpa sa.”

5. La articolul 20, alineatul (9) se abrogă.

Art. II. - (1) Persoanele încadrate pe funcţia de auditor intern, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în cadrul entităţilor publice, structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum şi în cadrul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administraţia publică locală, care asigură activitatea de audit public intern în sistem de cooperare şi care nu deţin certificatul de atestare, au obligaţia obţinerii acestuia în termen de 2 ani de la ocuparea postului.

(2) în cazul în care certificatul de atestare nu este obţinut în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), auditorul intern în cauză nu mai poate coordona şi superviza misiuni de audit public intern.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 2011, se prorogă cu 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. IV. - Metodologia privind recunoaşterea competenţelor profesionale prin testare, prevăzută la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 19.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.701/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă” - Filiala Cluj-Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Hunedoara, Strada Victoriei nr. 17, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” - Filiala Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.610.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.701/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.890/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Lumina Instituţii de învăţământ - S.A. din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 22-24, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „primar”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „primar”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Societatea Comercială Lumina Instituţii de învăţământ - S.A. din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.611.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.890/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului .nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.596/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă” din municipiul Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în oraşul Huedin, Piaţa Victoriei nr. 11, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din oraşul Huedin, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.612.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.596/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.