MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 706/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 august 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

845. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

 

846. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonanţă privind plata defalcată a TVA

 

24. - Ordonanţă privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

 

25. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

26. - Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

27. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

28. - Ordonanţă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

593. - Hotărâre privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă gradul diplomatic de ambasador domnului Ion Jinga.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 845.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă gradul diplomatic de ambasador domnului Stelian Stoian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 846.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA

privind plata defalcată a TVA

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1.- În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Instituţii publice - instituţiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoană impozabilă - persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituţia publică, inclusiv cea care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

d) cont de TVA - contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.

(2) Pista defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:

a) Operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana Obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(5) sau art. 331 din Codul fiscal;

b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 şi art. 3151 din Codul fiscal.

Art. 3. - (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

(5) în cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin conturile de TVA ale acestora.

Art. 4. - (1) Conturile de TVA se deschid la:

a) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;

b) unităţi ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare:

c) instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opţiunii acestora, pentru orice încasări şi plăţi în lei;

d) instituţii de credit - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operaţiuni în valută.

(2) Echivalentul în lei aferent schimbului valutar pentru sumele în valută derulate prin contul prevăzut la alin. (1) lit. d) se gestionează prin contul de TVA în lei deschis la aceeaşi instituţie de credit.

(3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) pot deschide conturi de TVA la mai multe instituţii de credit.

Art. 5. - (1) Conturile de TVA pot fi deschise la instituţiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) structura codului IBAN aferent conturilor să conţină în mod unic şirul de caractere „TVA” şi codul de ţară al României, respectiv RO;

b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, instituţiile de credit trebuie să asigure, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA”;

b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi I) doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi doar prin creditarea unui cont curent deschis la aceeaşi instituţie de credit.

(3) în cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), instituţiile de credit nu procesează tranzacţiile respective.

(4) în cazul în care o instituţie de credit care are deschise conturi de TVA nu asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operaţiune permisă fiind transferul soldului contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o instituţie de credit care a implementat mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la Trezoreria Statului,

(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi prin contul respectiv.

(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile de la comunicare.

Art. 6. - (1) Conturile de TVA se deschid la unităţile Trezoreriei Statului conform următoarelor prevederi;

a) structura codului IBAN aferent conturilor să conţină în mod unic şirul de caractere „TVA” şi codul de ţară al României, respectiv RO;

b) nu se permite eliberarea de numerar din acest cont;

c) conturile nu sunt purtătoare de dobândă;

d) costurile aferente deschiderii conturilor şi comisioanele aferente oricăror operaţiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, Trezoreria Statului asigură, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere .TVA”;

b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi I) doar cu aprobarea ANAF şi doar prin creditarea unui cont curent distinct deschis la Trezoreria Statului. Pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită unităţii Trezoreriei Statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtător de dobândă şi pentru care nu se percep comisioane, prin care se pot derula orice operaţiuni de încasări şi plăţi în lei.

(3) în cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului nu procesează tranzacţiile respective.

(4) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de

TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile de TVA se deschid automat la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA întocmite şi transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF. Conturile de TVA ale operatorilor economici înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise şi la alte unităţi ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile de TVA deschise automat operatorii economici depun la unităţile Trezoreriei Statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operaţiuni din contul respectiv.

(5) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont în condiţiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizează la cererea acestora adresată unităţii Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot fi deschise şi la alte unităţi ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF,

(6) Conturile de TVA deschise potrivit alin. (4) şi (5) se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, sau ANAF şi se actualizează periodic. Informaţiile minime publicate sunt: denumirea titularului decont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA şi unitatea trezoreriei la care este deschis contul.

(7) Pentru instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile de venituri şi cheltuieli prin care îşi gestionează bugetele. Regulile de deschidere şi de funcţionare a conturilor pentru instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(Q) în structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA se include şirul de caractere „TVA”.

(9) Lista conturilor prevăzute la alin. (8) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a MFP sau ANAF.

(10) Extrasele conturilor prevăzute la alin. (4) şi (5) pot fi puse gratuit la dispoziţia titularilor de cont şi în format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(11) Din conturile prevăzute la alin. (4) şi (5) pot fi efectuate plăţi în sistem electronic potrivit procedurii şi mecanismelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(12) Metodologia privind închiderea sau transferul între unităţi ale Trezoreriei Statului a conturilor de TVA deschise la Trezoreria Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 7. - (1) Instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului care primesc prin sistemul electronic de plăţi instrumente de plată eronate, care au un IBAN plătitor ce conţine şirul de caractere „TVA” şi pentru care codul IBAN beneficiar indicat în mesajul electronic nu este deschis în evidenţa proprie în structura primită, au obligaţia de a returna sumele respective.

(2) Instrumentele şi produsele bancare care implică decontarea contravalorii TVA aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii se utilizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 8. - Conturile de TVA se creditează cu:

a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;

b) sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15 alin. (1)-(3);

c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;

d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;

e) sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată;

f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;

g) alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;

h) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

i) dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit.

Art. 9. - (1) Conturile de TVA se debitează cu:

a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;

b) TVA achitată la bugetul de stat;

c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;

d) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);

i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;

k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cârdul din contul curent;

l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;

m) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

n) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit.

(2) Sunt interzise debitarea conturilor de TVA în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi retragerea de numerar.

Art. 10. - (1) Instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, cu respectarea prevederilor art. 4. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.

(2) Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul de TVA şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.

Art. 11. - Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Art. 12. - Transferurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi I) se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal. Structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF. Transferul se aprobă de către ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Art. 13. - Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor.

Art. 14. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 3 plăţile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

(2) în cazul instrumentelor de plată, emise după 1 ianuarie 2018, trebuie să se asigure respectarea prevederilor art. 3, respectiv plata TVA în contul de TVA.

Art. 15. - (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;

b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1);

c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi încasate după această dată.

(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare.

(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opţional plata defalcată a TVA şi achitate după această dată.

(4) în cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate de furnizor/prestator altor persoane, cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii, în situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu.

(5) în cazul sumelor puse la dispoziţia furnizorului/ prestatorului într-un cont de garanţii, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi se asigură plata TVA aferente sumelor eliberate în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Art. 16. - Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi pentru plata altor Obligaţii bugetare restante existente în evidenţele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat silit şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.

Art. 17. - După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 18. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate;

b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate;

d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiei prevăzute la art. 13;

f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, dar corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit această obligaţie;

j) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi I), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, dar reîntregirea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data debitării eronate;

k) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi I), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de maximum 30 de zile de la data debitării eronate.

Art. 19. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) şi f)-k) se sancţionează după cum urmează:

a) contravenţia prevăzută la lit. a), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

b) contravenţia prevăzută la lit. b), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului;

c) contravenţia prevăzută la lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

d) contravenţia prevăzută la lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;

e) contravenţia prevăzută la lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

f) contravenţia prevăzută la lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

g) contravenţia prevăzută la lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

h) contravenţia prevăzută la lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

i) contravenţia prevăzută la lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile de la data debitării eronate;

j) contravenţia prevăzută la lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat.

(2) Contravenţia prevăzută la art. 18 lit. e) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei Sa 4.000 lei.

Art. 20. - În cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 au obligaţia să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului.

Art. 21. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente.

(2) în măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din cuantumul amenzii aplicate, pentru contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) şi f)-k), respectiv din minimul amenzii pentru contravenţia prevăzută la art. 18 lit. e), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 22. - (1) Prevederile art. 1-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 ianuarie 2018.

(2) în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prevăzut la alin. (3), pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

(3) ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării prevăzute a alin. (2).

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 9, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), contul de TVA se poate debita cu TVA achitată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/ prestatorului, dacă acesta nu a optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

(6) Prevederile art. 16 şi 17 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepţie, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 16 şi 17 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.

(7) Prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepţie, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.

Art. 23. - Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Art. 24. - (1) Facilitatea prevăzută la art. 23 lit. b) se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

c) sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv;

d) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017.

Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

e) contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e):

a) penalităţile de întârziere care pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a);

c) penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv,

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile până la data la care decizia de amânare la plata a penalităţilor de întârziere îşi pierde valabilitatea potrivit alin. (4).

(4) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA îşi pierde valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a penalităţilor de întârziere;

b) la data de 31 ianuarie 2018, în cazul în care contribuabilul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (1). În această situaţie se repun în sarcina contribuabilului penalităţile de întârziere amânate la plată.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e) şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata TVA înscrisă în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 31 decembrie 2017, inclusiv.

(7) Nu sunt considerate obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, inclusiv:

a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv;

b) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv.

(8) Sunt considerate restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, şi obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (7), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

(9) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (7) lit. b), contribuabilii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.

(10) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1),

organul fiscal central emite decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, până la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv.

(11) în situaţia în care în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege penalităţile de întârziere ce ar putea face obiectul anulării la plată, acestea se restituie contribuabililor. Dispoziţiile art. 168 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

(12) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 şi 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, potrivit prevederilor alin. (1), dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest alineat, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

(14) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă procedura de aplicare a prezentului articol prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF,

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Pentru formarea iniţială a ofiţerilor în activitate, Ministerul Apărării Naţionale poate trimite la studii în străinătate absolvenţii colegiilor naţionale militare, cu diplomă de bacalaureat, admişi la programe de studii universitare de licenţă sau similare organizate în instituţii militare de învăţământ superior din străinătate, în limita locurilor şi în condiţiile prevăzute în ofertele partenerilor externi.

(2) Ministerul Apărării Naţionale trimite la studii în străinătate, în limita bugetului alocat, absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), în funcţie de rezultatele obţinute de aceştia la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă sau similare.

(3) Absolvenţii colegiilor naţionale militare trimişi la studii în străinătate nu sunt obligaţi să se prezinte la concursul de admitere într-o instituţie militară de învăţământ din România.

Art. 2. - (1) Selecţia elevilor din colegiile naţionale militare pentru participarea la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar din străinătate organizatoare a programului de studii universitare de licenţă sau similare se realizează până la sfârşitul lunii septembrie a fiecărui an, conform următoarelor criterii:

a) să fie absolvenţi ai clasei a XI-a;

b) să se situeze între primii 10% elevi, în ierarhia mediilor de absolvire a clasei a XI-a;

c) să deţină cunoştinţe de limba străină în care se desfăşoară studiile la nivel cel puţin B2, conform Cadrului european de referinţă pentru limbi străine;

d) să fie declaraţi apt medical şi psihologic de către structurile cu responsabilităţi în domeniu din Ministerul Apărării Naţionale;

e) să deţină un nivel de pregătire fizică corespunzător probelor şi baremelor utilizate de instituţiile de învăţământ din străinătate organizatoare ale studiilor,

(2) Etapele şi procedura de selecţie se reglementează prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(3) Elevii care sunt selecţionaţi pentru participarea la concursul de admitere susţin examenul de bacalaureat în sesiune specială, în condiţiile legii,

(4) Ministerul Apărării Naţionale asigură legătura cu reprezentanţii militari acreditaţi la misiunile diplomatice de la Bucureşti în ceea ce priveşte înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea probelor din cadrul admiterii.

Art. 3. - (1) Pe timpul cât urmează studiile universitare de licenţă în instituţiile militare de învăţământ superior din străinătate absolvenţii colegiilor naţionale militare au calitatea de student şi sunt în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale.

(2) înainte de plecarea la studii în străinătate studenţii încheie cu Ministerul Apărării Naţionale un contract ale cărui model şi procedură de semnare se reglementează prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(3) Contractul prevăzut la alin. (2) stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului, în calitate de beneficiar, şi cele ale Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de instituţie trimiţătoare la studii, pe perioada desfăşurării acestora.

Art. 4. - Participarea studenţilor la programele de studii universitare de licenţă organizate în instituţii militare de învăţământ superior din străinătate este condiţionată şi de semnarea, în prealabil, a contractului prevăzut la art. 411 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Ministerul Apărării Naţionale asigură studenţilor drepturile de cazare, diurnă şi transport pe perioada studiilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin, (1) se acordă în aceleaşi condiţii cu cele de care beneficiază personalul militar potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) pct. A, art. 6 alin. (1) lit. a)-e), art. 7, art. 71 şi art. 9-15 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Studenţii beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru câte o călătorie în ţară şi retur, în perioada vacanţelor incluse în programul de studii, precum şi în cazul decesului rudelor de gradul I, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 7. - Pe perioada şcolarizării, studenţii beneficiază de asigurare de sănătate, pentru invaliditate şi deces, în cazul în care aceasta nu este suportată de partenerul extern, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 8. Studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de pensie de invaliditate.

Art. 9. - (1) Absolvirea programelor de studii universitare de licenţă sau similare prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie temei pentru acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a brevetului de ofiţer şi a primului grad de ofiţer.

(2) La întoarcerea în ţară studiile absolvenţilor se echivalează în condiţiile legii.

(3) Absolvenţii programelor de studii în străinătate au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi absolvenţii programelor de studii similare din instituţiile militare de învăţământ superior din ţară, privind evoluţia în cariera militară şi trecerea în rezervă.

(4) Pentru acordarea gradului următor celui prevăzut la alin. (1), stagiul minim în grad se reduce cu numărul de ani egal cu diferenţa dintre durata programului de studii universitare de licenţă din străinătate şi a celui similar din ţară.

Art. 10. - Studenţii care nu absolvă studiile în străinătate, din motive ce nu le sunt imputabile, sunt înmatriculaţi la programe similare de studii organizate în instituţiile militare de învăţământ superior din ţară, dacă îndeplinesc condiţiile legale pentru accesul în profesia militară.

Art. 11. - (1) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi în situaţia exmatriculării, din motive imputabile, studentul restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, cât şi cheltuielile suportate de partenerii externi, la solicitarea acestora.

(2) în cazul în care absolventul de studii în străinătate nu respectă obligaţiile contractuale, prevăzute în contractul prevăzut la art. 4, acesta restituie Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 411 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile efectuate pe timpul studiilor, proporţional cu perioada de contract rămasă neexecutată.

Art. 12. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică în limita bugetului alocat Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate.”

2. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:

„Definirea veniturilor din România din activităţi independente

Art. 671. - (1) Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, cu excepţia drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.”

3. La articolul 76 alineatul (4), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor şi aeronavelor operate în trafic internaţional. Fac excepţie veniturile salariate plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;”.

4. La articolul 85, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) în cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat.”

5. La articolul 86, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat.”

6. La articolul 116, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reţinut la sursă, precum şi cei prevăzuţi la art. 114 alin. (2) lit. I) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.”

7. La articolul 142 litera s), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile neimpozabile, precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;”.

8. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuabili

Art. 235. - Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.”

9. Articolul 236 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Stabilirea Impozitului

Art. 236. - (1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

(2) în cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.”

10. Articolul 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

Art. 237. - (1) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

(2) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia să calculeze, să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent şi să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.

(3) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine desfiinţată din România în cursul anului de impunere are obligaţia să recalculeze impozitul pe reprezentanţă şi să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiinţată. Reprezentanţa recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desfiinţează,

(4) Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare din România.

11. La anexa nr. 1 din titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, numerele curente 10-12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza

(lei/U.M.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

3

„(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse energetice

10

Benzină cu plumb

tonă

2737,96*

2.945,75**

2,945.75

2.945,75

2,945,75

2.945,75

2.945,75

1000 litri

2108,23*

2.268,23**

2.268,23

2.268,23

2.268,23

2.268,23

2.268,23

11

Benzină fără plumb

tonă

2358,92*

2.566,71**

2.566,71

2.566,71

2.566,71

2.566,71

2.566,71

1000 litri

1816,36*

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

12

Motorină

tonă

1985,89*

2.175,24**

2.175,24

2.175,24

2.175,24

2.175,24

2.175,24

1000 litri

1678,04*

1.838,04**

1.838,04

1.838,04

1.838,04

1.838,04

1.838,04

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nivel aplicabil începând cu data de 15 septembrie 2017. ** Nivel aplicabil începând cu data de 1 octombrie 2017.”

 

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu excepţia pct. 7, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a pct. 11, care intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Agenţie de turism - unitate specializată a unui operator economic, deţinător al unei licenţe de turism valabile, emise în condiţiile legii, care poate desfăşura următoarele activităţi:

a) activitate de organizare: combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar;

b) activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în baza unui contract valabil încheiat cu o altă agenţie de turism.”

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Agenţiile de turism care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional şi comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligaţia să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenţia de turism se află în dificultate financiară, definită conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenţia de turism asigură şi garanţii pentru repatrierea turiştilor.

(3) Sistemele de garantare a răspunderii agenţiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat.

(4) Garanţia este efectivă şi acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.

(5) Garanţia se referă la valorile plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor în legătură cu serviciile turistice, ţinând cont de perioada scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea furnizării serviciilor.

(6) Suma asigurată şi modalitatea de organizare şi funcţionare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către compartimentul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului şi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) în situaţia în care autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt sesizate în acelaşi timp cu privire la nerespectarea prevederilor art. 24, precum şi a prevederilor referitoare la respectarea condiţiilor de acordare a licenţelor, controlul va fi desfăşurat doar de către compartimentul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.

(3) Agenţiile de turism au obligaţia de a transmite Ministerului Turismului o declaraţie ce va cuprinde informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.”

4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 6,7,9-12,14,15, art. 16 lit. c), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 23, 24 şi art. 26 alin. (3).”

5. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 31 se sancţionează cu 5 până la 10 puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.”

Art. II. - (1) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă prin ordin comun emis de Ministerul Turismului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, suma asigurată şi modalitatea de organizare şi funcţionare a sistemelor de garantare prevăzute la art. I pct. 2.

(2) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă prin ordin al Ministrului Turismului, conţinutul, termenul şi procedura de transmitere a declaraţiei prevăzută la art. I pct. 3.

(3) în termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a ordinului comun emis de Ministerul Turismului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară prevăzut la alin. (1), operatorii economici titulari ai licenţelor de turism au obligaţia reînnoirii acestora, cele emise anterior pierzându-şi valabilitatea.

(4) Până la data emiterii noilor licenţe conform prezentei ordonanţe, licenţele actuale îşi menţin valabilitatea, în condiţiile legii, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. III. - Prevederile art. I pct. 4 şi 5 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Han Laufer

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 august 2017,

Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), literele i) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) cerem de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ ordinului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor.

.........................................................................

l) prefinanţare - sumele transferate din fonduri europene, în tranşe, de către unităţile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare;”.

2. La articolul 9, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiţi în baza art. 2 lit. h)din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare şi în domeniul transporturilor, precum şi pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, cu

modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.”

3. La articolul 12, alineatele (4)-(6) se abrogă.

4. La articolul 15, alineatele (4), (41) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) are obligaţia depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

(41) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare.

(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare şi a normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.”

5. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (41), sumele acordate ca prefinanţare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare şi a normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă,”

6. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.”

7. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34, cu următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) înregistrarea fiscală a partenerilor, persoanelor juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin emiterea unui certificat de înregistrare fiscală, fie la solicitarea plătitorului de venit (ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management), în condiţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fie direct sau prin intermediul unui împuternicit. În cazul depunerii declaraţiei de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condiţiile art. 18 din legea sus menţionată. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal competent actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

(2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului Bucureşti în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operaţiunile de deschidere, gestionare a conturilor şi efectuarea plăţilor, se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele partenerului şi se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).

(3) Elementele minimale cu privire la forma şi conţinutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin instrucţiuni emise de către ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale elaborează şi supune aprobării Guvernului prin hotărâre, Cadrul naţional de interoperabilitate destinat promovării şi sprijinirii furnizării serviciilor publice în România, prin dezvoltarea interoperabilităţii interinstituţionale, intersectoriale şi transfrontaliere.

Art. III. - Cererilor de prefinanţare depuse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 27.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 111.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - După alineatul (3) al articolului 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) A.N.L. poate reţine şi utiliza pentru cheltuieli de funcţionare o coti de până la 5% din resursele constituite conform alin. (1) lit. c) şi c1).”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se autorizează Agenţia Naţională pentru Locuinţe să utilizeze, pentru cheltuieli de funcţionare, 5% din resursele constituite în anul în curs, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) şi c1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică, în mod corespunzător, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru realizarea activităţilor specifice de culegere a informaţiilor, fotografiilor şi imaginilor video, desfăşurate de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, se aprobă un număr de 20 de autoturisme.

Art. 2. - Consumurile specifice de carburant pentru fiecare autoturism se vor aproba de către ordonatorul de credite, pe baza consumurilor determinate de către Registrul Auto Român.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 389/2003 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă „ROMPRES”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,

Alexandru Ion Giboi

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 593.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.