MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1001/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1001         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

162. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 şi la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

 

1.398. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.399. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

1.466. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

3.189. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 şi la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

 

Având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (2) din anexele nr. II, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 20*17,

în conformitate cu prevederile anexei la Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09,2017, în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 din data de 24 noiembrie 2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviara şi Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 27 din 24.11.2017, care actualizează Contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 2. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 din data de 24 noiembrie 2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 28 din 24.11.2017, care actualizează Contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 3. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 din data de 24,11 2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Softrans - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 29 din 24.11.2017, care actualizează Contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Softrans - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 4. - Actele adiţionale menţionate la art. 1-3 sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Marian Păun

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 162.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 2 din 24.11.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

Preambul

Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, s-a încheiat prezentul act adiţional între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte A.R.F., în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, Str. Automotoarelor nr. 10, CUI: 17121902, cont nr. R085TREZ1315070XXX005151, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Braşov, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Valentin Ciapraz, director general, în calitate de prestator, pe de altă parte, părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, „contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, după cum urmează:

Art. 1. - Nivelul compensaţiei pentru trimestrul IV 2017, asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, este de 28.007 mii lei şi rezultă prin scăderea din suma de 133.162 mii lei a sumei de 105.155 mii lei. Valoarea de 105.155 mii lei rezultă din cumulul sumelor de: 790 mii lei ce reprezintă diferenţa subvenţiei pentru lunile aprilie şi ianuarie 2017 (416 mii lei + 374 mii lei) ce urmează a fi plătită şi suma plătită până la data prezentului act adiţional, respectiv 104.365 mii lei. Sumele menţionate se regăsesc în tabelul următor:

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Compensaţia

Ianuarie-septembrie 2017

(realizai 7 luni şi preliminar august şi septembrie)

Octombrie-decembrie 2017

(ca urmare a rectificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017)

Total 2017

1

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017

105.155

28.007

133.162*

 

* Pentru luna decembrie 2017, compensaţia se va acorda ca diferenţă între compensaţia prevăzută în bugetul aprobat al ARF şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

 

Art. 2. - Anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 se modifică în sensul art. 1 din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru trimestrul IV 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 10,632,660 pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 29,3023 pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 179,2082 pe mia de călători-km.

(2) Regularizarea lunilor august şi septembrie 2017 pentru indicatorii realizaţi şi plata preliminată pentru octombrie şi noiembrie 2017 se efectuează având în vedere prevederile alin. (1) lit. a)-c).

Art. 4. - Plata prestaţiei indicatorilor tren-km, respectiv călători-km nu va depăşi valoarea totală din anul 2017, valoare care este prevăzută în tabelul mai sus menţionat.

Art. 5. - (1) Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

(2) Părţile convin să încheie un nou act adiţional în cazul aprobării modificării reglementărilor specifice MT şi/sau pentru regularizarea lunii decembrie 2017, pe baza indicatorilor unitari anuali ce vor fi calculaţi şi prezentaţi de achizitor.

Art. 6. - Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte,

Director general,

 

ANEXA Nr. 2

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 2 din 24.11.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

Preambul

Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, s-a încheiat prezentul act adiţional între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte A.R.F., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, CUI 26565289, cont nr. R014TREZ2165070XXX027834, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1,191/69 şi nr. 1,107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Ionuţ Avram, director general, în calitate de prestator, pe de altă parte, părţile convin,

cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a I l-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, „contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, după cum urmează:

Art. 1. - Nivelul compensaţiei pentru trimestrul IV 2017, asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, este de 13.671 mii lei, iar pe total an 2017 va fi de 70.898 mii lei şi se regăseşte în tabelul următor:

 

- mii lei -

Nr. crt.

Compensaţia

Ianuarie-septembrie 2017

(realizat 7 luni şi preliminat august şi septembrie)

Octombrie-decembrie 2017

(ca urmare a rectificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017)

Total 2017

1

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017

57,227

13.671

70.898”

 

* Pentru luna decembrie 2017, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în bugetul aprobat al ARF şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

 

Art. 2. - Anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 se modifică în sensul art. 1 din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru trimestrul IV 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 10.632,660 pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 29,3023 pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 179,2082 pe mia de călători-km.

(2) Regularizarea lunilor august şi septembrie 2017 pentru indicatorii realizaţi şi plata preliminată pentru octombrie şi noiembrie 2017 se efectuează având în vedere prevederile alin. (1) lit. a)-c).

Art. 4. - Plata prestaţiei indicatorilor tren-km, respectiv călători-km nu va depăşi valoarea totală din anul 2017, valoare care este prevăzută în tabelul mai sus menţionat.

Ari. 5. - (1) Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

(2) Părţile convin să încheie un nou act adiţional în cazul aprobării modificării reglementărilor specifice MT şi/sau pentru regularizarea lunii decembrie 2017, pe baza indicatorilor unitari anuali ce vor fi calculaţi şi prezentaţi de achizitor.

Art. 6. - Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, ............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte,

Director general,

 

ANEXA Nr. 3

 

ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24.11.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 11anuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

Preambul

Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, s-a încheiat prezentul act adiţional între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte A.R.F., pe de o parte,

şi

Societatea Comercială Softrans - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Severinului nr. 40, judeţul Dolj, CUI 14925007, cont nr. RO36TREZ291507QXXXQ17841 deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Craiova, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Nicolae Mihai, director general, pe de altă parte, părţile convin,

cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, „contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, după cum urmează:

Art. 1. - Nivelul compensaţiei pentru trimestrul IV 2017, asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, este de 3.573 mii lei, iar pe total an 2017 va fi de 12.043 mii lei şi se regăseşte în tabelul următor:

 

- mii lei -

Nr. crt.

Compensaţia

Ianuarie-septembrie 2017

(realizat 7 luni şi preliminat august şi septembrie)

Octombrie-decembrie 2017

(ca urmare a rectificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017)

Total 2017

1

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat rectificat pentru anul 2017

8.470

3.573

12.043”

 

* Pentru luna decembrie 2017, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în bugetul aprobat al ARF şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

 

Art. 2. - Anexa nr. 5 la anexa nr. I la Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 se modifică în sensul art. 1 din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru trimestrul IV 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 10.632,660 pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 29,3023 pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 179,2082 pe mia de călători-km.

(2) Regularizarea lunilor august şi septembrie 2017 pentru indicatorii realizaţi şi plata preliminată pentru octombrie şi noiembrie 2017 se efectuează având în vedere prevederile alin. (1) lit. a)-c).

Art. 4. - Plata prestaţiei indicatorilor tren-km, respectiv călători-km nu va depăşi valoarea totală din anul 2017, valoare care este prevăzută în tabelul mai sus menţionat.

Art. 5. - (1) Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

(2) Părţile convin să încheie un nou act adiţional în cazul aprobării modificării reglementărilor specifice MT şi/sau pentru regularizarea lunii decembrie 2017 pe baza indicatorilor unitari anuali ce vor fi calculaţi şi prezentaţi de achizitor.

Art. 6. - Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. SOFTRANS - S.R.L.

Preşedinte,

Director general,

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.013 din 6.12.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 2.028 din 7 iulie 2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 39.588 din 7 iulie 2017, Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 39.588 din 16 august 2017 şi nr. 53.014 din 26 septembrie 2017,

având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - Pacientul declarat DECEDAT, conform prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care nu este posibilă prelevarea de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană, deoarece nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru obţinerea acordului pentru donare sau există situaţii care exclud prelevarea, poate fi deconectat de la suportul mecanic ventilator sau de oxigenare extracorporeală şi nu mai poate primi îngrijiri medicale în ATI.”

2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 1.398.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.170/2014)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (Subsemnata), ............................., în calitate de soţ/soţie, părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului (numitei) ............................., - decedat (decedată), declar că sunt/nu sunt*) de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule:

................................................................................................................................................................................

Declar că înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar şi nu am niciun fel de pretenţii materiale sau de altă natură.

Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni.

 

Reprezentantul donatorului,

 

...........................................................

 

(calitatea/gradul de rudenie)

Semnătura

Data: .............................

..........................................


*) În situaţia în care persoana decedată nu şi-a exprimat voinţa de a dona, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei nr. 1.158/3.793/C/2012 privind înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.014 din 6.12.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 52.377/2017, nr. 63.640/2017, nr. 63.641/2017 şi nr. 64.028/2017,

având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, punctele 2, 11,25, 44 şi 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal:

- dr. Dorina Tăcu;

- dr. Cristina Alina Bucşa;

- dr. Corina Ţincu.

.......................................................

11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:

- dr. Marius Gazdac.

.......................................................

25. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:

- dr. Ciprian Constantin Puha.

.......................................................

44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca:

- biol. Stela Surd.

.......................................................

45. Fertigyn - S.R.L. Iaşi:

- dna Andra Sabina Neculai-Văleanu.”

2. În anexa nr. 1, după punctul 57 se introduc trei noi puncte, punctele 58, 59 şi 60, cu următorul cuprins:

„58. Pelican Impex - S.R.L. Oradea:

- dr. Marius Chirea.

59. I-Med Optogyn - S.R.L. Sibiu:

- dr. Iulian Florin Ispăşoiu.

60. Centrul Medical Medicum - S.R.L. Bucureşti:

- dr. Gianina Braşoveanu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 1.399.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Ciolăneşti - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 16;

b) unitatea administrativ-teritorială Olteni - sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 31 şi 32;

c) unitatea administrativ-teritorială Poeni - sectoarele cadastrale nr. 22, 28, 31, 32, 33 şi 38;

d) unitatea administrativ-teritorială Viişoara - sectoarele cadastrale nr. 6, 7 şi 8.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.466.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: CIOLĂNEŞTI

Sectoare: 2,16

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, şi pentru stabilirea naturii operaţiunilor economico-financiare, în funcţie de realitatea economică a acestora.”

2. După punctul 106 se introduc cinci noi puncte, punctele 1061-1065, cu următorul cuprins:

„1061. - (1) Atunci când la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaşte la suma brută şi, concomitent, se recunoaşte o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral»).

(2) Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala prevăzută la alin. (1) corectează valoarea venitului aferent.

1062. - (1) Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obţinerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, şi care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract»)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a se eşalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare/analitic distinct).

1063. - (1) în cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă1 = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») şi a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va 11 recuperat de la aceştia (articol contabil 4762 «Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).

(2) Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entităţile prezintă datoria de rambursare distinct de creanţa reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi.

(3) în cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122.

1064. - Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parţial sau integral, recunoaşte suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, şi nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului.

1065. - (1) La derecunoaşterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoaşterea activului scos din evidenţă şi primirea activului obţinut în schimb.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operaţiunile de vânzare de investiţii pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câştigul sau pierderea din cedare.”

3. După punctul 145 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 9.31 „Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi”, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 9.31

Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi

 

1451. - (1) Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi».

 

1 Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul.

 

(2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.

1452. - (1) în cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare»/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.

1453. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 1452 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective de distribuţie.

(2) în toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.”

4. După alineatul (3) al punctului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»/analitic distinct.”

5. Punctele 168 şi 169 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„168. - În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:

- diferenţele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);

- diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»];

- modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, reprezentând diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie [contul 1037 «Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)»];

- alte elemente de capitaluri proprii.

169. - (1) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global».

(2) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.

(3) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.”

6. Punctul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„181. - (1) în conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 662 «Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:

- cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;

- pierderi privind contabilitatea de acoperire;

- cheltuieli cu dobânzile aferente Instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.

(2) în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, pierderile reprezentând diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 6622 «Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)».”

7. După alineatul (2) al punctului 182 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (2) se aplică, de asemenea, şi în cazul costurilor marginale ale obţinerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, prevăzute la pct. 1062 alin. (1).”

8. Punctul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„185. - (1) în conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 «Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:

- veniturile provenind din operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;

- câştigurile privind contabilitatea de acoperire;

- venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.

(2) în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, câştigurile reprezentând diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 7632 «Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)».”

9. După punctul 194 se introduce un nou punct, punctul 1941, cu următorul cuprins:

„1941. - Pentru conturile aferente instrumentelor financiare entităţile dezvoltă analitice corespunzătoare naturii acestora, care să permită inclusiv identificarea modalităţii lor de evaluare.”

10. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 332 „Servicii în curs de execuţie (A)”, 474 „Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unul contract (A)”, 476 „Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur”, 4761 „Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur (P)”, 4762 „Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi (A)”, 4911 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor faţă de clienţi” (P)2, 4915 „Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral (P)”3, 6615 „Pierderi aferente activelor financiare reclasificate”, 6624 „Pierderi privind Instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste”, 6625 „Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste”, 6815 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral” 4, 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”, 713 „Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract”, 7625 „Câştiguri aferente activelor financiare reclasificate”, 7634 „Câştiguri privind Instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste” şi 7635 „Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste”.

 

2 Ajustările se constituie cu ocazia inventarierii creanţelor.

3 Ajustările se determină şi se înregistrează atunci când la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate.

4 Contul se utilizează pentru înregistrarea sumei estimate, la data tranzacţiei, a nu se recupera de la clienţi.

 

11. În planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea conturilor 1035, 1036, 2613, 2623, 2633, 661, 6613, 662, 6622, 762, 7623, 763 şi 7632 se modifică astfel:

„1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)

1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)

2613. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

2623. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

2633. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

661. Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare

6613. Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire

6622. Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)

762. Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare

7623. Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire

7632. Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă).”

12. La capitolul 11 se introduce funcţiunea contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur», cu următorul cuprins:

Contul 476

Cu ajutorul contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur» se ţine evidenţa datoriilor de rambursare aferente contractelor cu drept de retur, respectiv a creanţelor aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi.”

13. Funcţiunea conturilor 1035, 1036, 1037, 1038, 261, 262, 263, 478, 661, 662, 665, 762, 763 şi 765, cuprinsă în capitolul 11, se modifică astfel:

Contul 1035

În contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidenţiază diferenţele rezultate din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1036

În contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidenţiază diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1037

În contul 1037 «Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)» se evidenţiază modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, reprezentând diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie.

Contul 1038

În contul 1038 «Alte elemente de capitaluri proprii» se evidenţiază: diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii; diferenţele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere: alte diferenţe privind contabilitatea de acoperire (diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii acoperite, care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global); alte elemente de capitaluri proprii.

Contul 261

Cu ajutorul contului 261 «Acţiuni deţinute la filiale» se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 262

Cu ajutorul contului 262 «Acţiuni deţinute la entităţi asociate» se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 263

Cu ajutorul contului 263 «Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun» se ţine evidenţa titlurilor pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 478

Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii.

Contul 661

Cu ajutorul contului 661 «Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare» se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a pierderilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.

Contul 662

Cu ajutorul contului 662 «Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire» se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a pierderilor şi a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.

Contul 665

Cu ajutorul contului 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar» se ţine evidenţa diferenţelor nefavorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit şi pierdere, inclusiv a pierderilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate.

Contul 762

Cu ajutorul contului 762 «Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare» se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.

Contul 763

Cu ajutorul contului 763 «Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire» se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.

Contul 765

Cu ajutorul contului 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar» se ţine evidenţa diferenţelor favorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit şi pierdere, inclusiv a câştigurilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate.”

Art. II. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

(2) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 3.189.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.