MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1005/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1005         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

137. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM (2017) 637 final

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

905. - Hotărâre privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

168. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

 

1.442. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti

 

1.520. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din judeţul Caraş-Severin

 

3.190. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM (2017) 637 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/633 din 7.12.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii;

2. apreciază că:

- este salutar obiectivul Comisiei de a evita impactul negativ pe care regimurile naţionale diferite în materie de drept al contractelor care se aplică diferitelor canale de distribuţie l-ar putea avea asupra comercianţilor care efectuează vânzări pe plan naţional, atât la distanţă, cât şi „faţă în faţă”;

- propunerea încurajează tendinţa de creştere a vânzărilor pe toate canalele şi răspunde evoluţiilor pieţei, atât în beneficiul consumatorilor, cât şi al întreprinderilor.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 137.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Luând în considerare măsurile din domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi a sarcinii Guvernului stabilită în şedinţa care a avut loc în data de 27.07.2017, prin care s-a stabilit luarea măsurilor privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării şi completării reglementărilor referitoare la condiţiile şi modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii nu ar beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani,

având în vedere necesitatea simplificării procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situaţiile în care asiguraţii beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în lipsa căreia aceştia nu ar beneficia în timp util de certificatele de concediu medical şi de indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor,

luând în considerare necesitatea reglementării referitoare la stabilirea modalităţii de transmitere către medicii prescriptori a documentelor justificative care stau la baza eliberării certificatelor de concediu medical, în cazul persoanelor care au însoţit

copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în lipsa cărora nu se pot elibera certificatele de concediu medical,

pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 460 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii, întrucât prin acestea se exclude posibilitatea acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe bâza cărora s-a calculat şi plătit contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii,

având în vedere necesitatea reglementării mecanismului privind completarea în format electronic a certificatelor de concediu medical, în concordanţă cu măsurile privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2018, aceasta necesită reglementarea cadrului legal pentru realizarea şi implementarea soluţiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, întrucât conduce la schimbarea programelor informatice,

luând în considerare necesitatea stabilirii sursei de finanţare a acestui sistem informatic, astfel încât medicii prescriptori să poată elibera certificatele de concediu medical în format electronic începând cu data implementării sistemului,

având în vedere necesitatea implementării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, referitoare la eliminarea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor legale actuale de către angajatori,de bugetul de asigurări pentru şomaj, precum şi de către persoanele fizice care se asigură facultativ în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,

necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia asiguratorie pentru muncă,

necesitatea elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2018,

necesitatea reglementării cadrului legal cu privire la acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea asigurării plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente certificatelor de concediu medical de care beneficiază asiguraţii sistemului, cu sume care se alocă de la bugetul de stat, fără de care nu se poate asigura continuitatea plăţilor indemnizaţiilor care se suportă din bugetul fondului,

luând în considerare eliminarea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017,

în vederea respectării normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, respectiv evitarea paralelismului legislativ, precum şi evitarea interpretărilor şi aplicarea neunitară a prevederilor legale, având în vedere faptul că prevederile privind persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, baza de calcul al indemnizaţiilor, modul de stabilire, declarare şi plată sunt reglementate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

necesitatea reglementării cadrului legal referitor la persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fără de care, În cazul unor afecţiuni care necesită îngrijiri medicale, asiguraţii nu vor putea beneficia de certificate de concediu medical şi de indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor,

ţinând cont de necesitatea reglementării cadrului legal referitor la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, precum şi la modul de declarare a persoanelor care beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de Sănătate şi a certificatelor de concediu medical acordate asiguraţilor, fără de care asiguraţii nu vor putea beneficia de indemnizaţii,

necesitatea reglementării cadrului legal referitor la acordarea posibilităţii asigurării facultative în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau indemnizaţie de şomaj, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor, prin neasigurarea accesului în timp util la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

(3) Modelul şi conţinutul contractului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la alin. (2) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

(5) Persoanele prevăzute Sa alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători, care desfăşoară activităţi independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins;

„Art. 3. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata contribuţiei asigurătorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.

(2) Persoanele prevăzute Sa art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.

(3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Suma destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 2206 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, din contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3), precum şi de la bugetul de stat, după caz.

(3) Veniturile provenite din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, prevăzute la alin. (2), se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

4. La articolul 4, alineatele (7) şi (8) se abrogă.

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

(2) Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la alin. (1) utilizat la stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, aferent lunii pentru care se optează plata contribuţiei.

(3) Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuează plata contribuţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales înscris în contract.”

6. La articolul 6, alineatele (1), (2), (5) şi (7)-(9) se abrogă.

7. La articolul 6, alineatele (3), (31), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, informaţiile referitoare la certificate, precum şi veniturile care intră în baza de calcul al indemnizaţiilor aferente acestora se declară de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti prin declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.

(31) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care sunt suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

...............................................................................................................

(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate şi produce efecte de la data înregistrării.”

8. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (61)-(64), cu următorul cuprins:

„(61) Contractul prevăzut Sa art. 1 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, de persoana împuternicită de către aceasta în acest sens şi casa de asigurări de sănătate.

(62) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Actul adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.

(63) Persoanele şi informaţiile prevăzute la alin. (3) se declară şi de către persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, precum şi de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, în condiţiile prevăzute la art. 147 alin. (12) şi (13) din Codul fiscal.

(64) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiei prevăzută la alin. (3) sunt prevăzute în Codul fiscal.”

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.”

10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;

b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;

c) pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3);

d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2).

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;

d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Perioadele prevăzute la alin. (2) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. Aşi B, baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare reprezentând indemnizaţie de şomaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

(4) în situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în considerare sunt:

a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a);

b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c);

c) indemnizaţiile de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d).

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, precum şi în cazul pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2).

(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin, (2), în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).

(8) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

(9) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.”

12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

13. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Medicii prevăzuţi la alin. (1) pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă angajatorilor/persoanelor în drept, după caz.

(4) Certificatele de concediu medical, prevăzute la alin. (3), care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către medicii care le eliberează, sunt semnate de aceştia cu semnături electronice calificate.”

14. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111- - Medicii prevăzuţi la art. 11 au obligaţia de a completa certificatele de concediu medical cu respectarea Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.”

15. La articolul 12 litera B, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2).”

16. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.”

17. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2).”

18. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia asiguratorie pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10,”

19. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.

(12) Lista afecţiunilor prevăzute la alin. (11) se stabileşte de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi este prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(13) La includerea afecţiunilor în lista prevăzută la alin. (12), pe aparate şi sisteme, se au în vedere elemente clinice, evolutive şi complicaţii ce determină prin severitatea tulburărilor morfologice şi funcţionale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afecţiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an.”

20. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (11) se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

21. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 271 şi 272, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Persoanele prevăzute la art. 27 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 272. - (1) Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 271 alin. (2) pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale persoanelor prevăzute la art. 27 sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.

(2) Documentele prevăzute la art. 271 alin. (2) pot fi transmise medicului care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar medicul, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.

(3) Documentele prevăzute la art. 271 alin. (2), precum şi certificatele de concediu medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt semnate cu semnătură electronică calificată.”

22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.

(2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (11) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.”

23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

(2) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (11) va fi cea corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.”

24. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - (1) în situaţia în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medical la externare sau lunar.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la art. 27, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate.”

25. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin, (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.”

26. La articolul 36 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;

...............................................................................................................

c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.”

27. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - Pentru calculul şi plata indemnizaţiilor, plătitorii de indemnizaţii prevăzuţi la art. 36 au următoarele obligaţii:

a) să verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevăzute în Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;

b) să gestioneze numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare afecţiune;

c) să respingă la plată certificatele de concediu medical completate eronat de către medicii prescriptori.”

28. Articolul 37 se abrogă.

29. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.”

30. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite.”

31. La articolul 42, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Debitele privind contribuţia datorată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) se recuperează de casele de asigurări de sănătate şi constituie venituri la bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate.

(7) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) şt (6) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală.”

32. Articolele 44-46 se abrogă.

33. La articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4).

(2) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3), refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor şi/sau calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor, precum şi încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 361 lit. b).”

34. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65, - (1) Certificatele de concediu medical se pot completa atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi pot fi eliberate on-line sau, după caz, off-line, în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic.

(2) Certificatele de concediu medical se pot completa electronic începând cu data implementării acestora, stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Conţinutul şi forma certificatelor de concediu medical, care reprezintă formulare cu regim special şi conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii şi ale altor formulare necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Cheltuielile necesare pentru realizarea soluţiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, precum şi cheltuielile generate de realizarea aplicaţiei informatice se suportă din fonduri externe nerambursabile, cuprinse în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

35. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special.”

Art. II. - (1) Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Debitele privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, datorată la bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, se recuperează de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

Art. III. - (1) Prevederile cuprinse la art. I pct. 10,14,16,17, 25-26, 28-31 şi la art. II se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(2) Prevederile cuprinse la art. Î pct. 33 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 99.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori:

a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică:

b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

Art. 2. - (1) în registru se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate la art. 1 pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi la art. 1 are obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

(3) Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului, completării şi transmiterii datelor în registru, în numele angajatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Au obligaţia de a înfiinţa registrul, completa şi transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă şi misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.

(5) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) pot contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

(6) Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a), de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi de către prestatorii prevăzuţi la alin. (5).

(7) Prestatorii prevăzuţi la alin. (5) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator.

(8) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii prevăzute la alin. (5), precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

(9) Contractarea serviciului de completare şi transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de prezenta hotărâre

(10) Angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează şi transmit datele în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

(11) Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei necesare pentru completarea şi transmiterea datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Art. 3. - (1) Registrul se întocmeşte în formă electronică.

(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscală - CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv, numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE;

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;

g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;

h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;

k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

l) data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;

m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;

o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

Art. 4. - (1) Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:

a) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-i) se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă;

b) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer;

c) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. I) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului;

d) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. m) şi n) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat;

e) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;

f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

(2) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)-g) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

(3) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

(4) Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l)-n) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.

(5) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

(6) Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.

Art. 5. - (1) Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

(2) Evidenţa datelor din registru, transmise de angajatorii prevăzuţi la art. 1, se ţine într-o bază de date administrată de Inspecţia Muncii.

(3) Inspecţia Muncii, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

(4) Procedura privind transmiterea datelor în registrul în format electronic se stabileşte prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale prevăzut la art. 2 alin. (11).

Art. 6. - (1) Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul angajatorului, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către primul salariat.

(2) Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi unităţile fără personalitate juridică ale instituţiilor/autorităţilor publice/altor entităţi juridice, cărora le-au fost delegate competenţele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite datele în registru conform prevederilor art. 3, cu menţionarea ambelor date de identificare: codul unic de identificare - CUI şi codul de identificare fiscală - CIF şi în termenele stabilite la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7. - (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 au obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiţii la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

(3) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării.

(4) Documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator.

(5) La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

(6) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

(7) Datele din registru şi dosarele personale ale fiecărui salariat se păstrează în condiţii corespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum şi respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la statele de plată. Angajatorii răspund pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice prin încălcarea acestor obligaţii.

(8) în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, astfel cum este prevăzut la alin. (6), salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

(9) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, inspectoratul teritorial de muncă asigură accesul individual la datele personale din registru. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie retransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) - i) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă şi se sancţionează conform art. 260 alin. (1) lit. e1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte:

a) transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);

b) refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru;

c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);

d) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)-p), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-f);

e) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)-h), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3);

f) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)-n) în termenele prevăzute la art. 4 alin. (4);

g) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (6);

b) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2,000 tei la 5,000 lei încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a prevederilor art. 7 alin. (3)-(6).

(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.

(7) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2)-(5).

(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) se fac cu respectarea:

a) art. 22 din Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, respectiv ale art. 31 din Decretul nr. 481/1971 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

b) art. 31 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdicţie a agenţilor diplomatici, respectiv a agenţilor consulari;

c) inviolabilităţii şi imunităţii reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România potrivit convenţiilor/acordurilor de sediu la care România este parte.

Art. 9. - Prevederile art. 8 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Sistemul informatic care face obiectul soluţiei tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori, astfel cum este reglementat de prezenta hotărâre, se achiziţionează de către Inspecţia Muncii, în condiţiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 11. - (1) Inspecţia Muncii asigură accesul autorităţilor/instituţiilor publice la informaţiile din registru, pe baza unor aplicaţii de interogare specifice sau prin punerea la dispoziţie a unor informaţii din registru, cu respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal, numai dacă în cuprinsul actului normativ de organizare şi funcţionare a acestora se prevede că acestea au dreptul de a primi aceste informaţii în vederea realizării atribuţiilor lor. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc de Inspecţia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autorităţile/instituţiile publice solicitante, în condiţiile legii, care vor fi publicate pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.

(2) Pentru personalul încadrat în Ministerul Afacerilor Externe cu raport de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică în condiţiile stabilite printr-un protocol de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe şi Inspecţia Muncii.

(3) în scopul combaterii muncii nedeclarate, Inspecţia Muncii beneficiază de accesul la bazele de date deţinute de autorităţi/instituţii publice, privind;

a) evidenţa persoanelor, în vederea identificării persoanelor aflate la locul de muncă;

b) declaraţii şi înregistrări fiscale, în vederea verificării concordanţei datelor înregistrate în registru cu cele declarate organelor fiscale;

c) evidenţa angajatorilor înregistraţi în registrul comerţului sau la Ministerul Finanţelor Publice, în scopul identificării acestora şi al dispunerii măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - Registrele înfiinţate, înregistrate, completate şi transmise în conformitate ou prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 8 şi art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) care se produce de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri şi până la data de 31 martie 2018 se transmite până la 31 martie 2018.

(3) Constituie contravenţie netransmiterea de către angajatori a modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Art. 14. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Până la data achiziţionării noului sistem informatic, angajatorii prevăzuţi la art. 1 vor transmite datele în registru conform aplicaţiei informatice existente pe portalul Inspecţiei Muncii la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, procedura privind transmiterea datelor în registru, precum şi procedura privind condiţiile şi limitele accesului individual la informaţiile din registru se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de 30 de zile de la data achiziţionării noului sistem informatic.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 905.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 39 alin, (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (2) din anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 si în conformitate cu prevederile anexei la Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 din data de 5 decembrie 2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 35 din 8.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 2. - Actul adiţional menţionat la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Marian Păun

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 168.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 2 din 5.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

Preambul

Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

- art. 6 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere Adresa Direcţiei economice â Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019,

s-a încheiat prezentul act adiţional între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), pe de o parte, şi

Societatea Comercială Interregional Călători - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, CUI 31828110, cont nr. R022TREZ2165070XXX029727 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Radu Ion, director general, pe de altă parte, părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, „contractele de servicii publice se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, după cum urmează:

Art. 1. - Nivelul compensaţiei pentru trimestrul IV 2017 asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice este de 5,542 mii lei şi rezultă prin scăderea din suma de 26.245 mii lei a sumei de 20.703 mii lei. Valoarea de 20.703 mii lei rezultă din cumulul sumelor de: 187 mii lei ce reprezintă diferenţa subvenţiei pentru luna aprilie 2017 ce urmează a fi plătită şi suma plătită până la data prezentului act adiţional, respectiv 20.516 mii lei. Sumele menţionate se regăsesc în tabelul următor:

 

- mii lei –

 

Nr. crt.

Compensaţia

Ianuarie-septembrie 2017

(realizat 7 luni şi preliminat august şi septembrie)

Octombrie-decembrie 2017 ca urmare a rectificării prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 63/2017)

Total 2017

1

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat rectificat pentru anul 2017

20.703

5.542

26.245 *


* Pentru luna decembrie 2017, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în bugetul aprobat al A.R.F. şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

 

Art. 2. - Anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017 se modifică în sensul art. 1 din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Valoarea unitară a subvenţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru trimestrul IV 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 10.632,660 lei pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 29,3023 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 179,2082 lei pe mia de călători-km,

(2) Regularizarea lunilor august şi septembrie 2017 pentru indicatorii realizaţi şi plata preliminată pentru octombrie şi noiembrie 2017 se efectuează având în vedere prevederile alin. (1) lit. a)-c).

Art. 4. - Plata prestaţiei indicatorilor tren-km, respectiv călători-km nu va depăşi valoarea totală din anul 2017, valoare care este prevăzută în tabelul mai sus menţionat.

Art. 5. - (1) Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

(2) Părţile convin să încheie un nou act adiţional în cazul aprobării modificării reglementărilor specifice Ministerului Transporturilor şi/sau pentru regularizarea lunii decembrie 2017 pe baza indicatorilor unitari anuali ce vor fi calculaţi şi prezentaţi de achizitor.

Art. 6. - Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 5.12.2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.

preşedinte

director general

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C. C. Iliescu” Bucureşti

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 13.448 din 14.12.2017;

- Adresa Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti nr. 27.882/2017, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 15 decembrie 2017.

Nr. 1.442.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 14,15,20, 22, 25, 27,28,29, 30 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Sacu din judeţul Caraş-Severin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefanescu

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.520.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CARAŞ-SEVERIN

UAT:SACU

Sectoare: 14, 15, 20, 22, 25, 27. 28, 29, 30, 43

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Litera A din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. Din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

1. Ciupitu Gabriel - consilier

2. Pavel Adrian - şef serviciu

3. Dragotă Laura Raluca Alina - consilier

4. Cojocaru Ionuţ - şef serviciu”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 11 decembrie 2017.

Nr. 3.190.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.