MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1006/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1006         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

102. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.447. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

Având în vedere faptul că, pentru fiecare arie terapeutică, statul are obligaţia de a asigura accesul la medicamente derivate din sânge uman sau plasmă umană, medicamente esenţiale stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii,

ţinând cont că măsurile vizează protejarea sănătăţii publice în scopul reducerii/evitării situaţiilor cauzate de lipsa disponibilităţii medicamentelor constatate pe piaţă, situaţii care au impact direct asupra sănătăţii publice,

având în vedere faptul că medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană sunt medicamente unice prin natura lor, fără alternativă terapeutică, cu costuri de producţie de aproximativ 60% datorită procesului de producţie cu durată de 7-9 luni, iar contribuţia trimestrială în formula actuală şi modalitatea de reglementare a preţului au condus deja la discontinuitatea în piaţă a acestora, cu risc major pentru sănătatea pacienţilor, respectiv un număr aproximativ de 617 pacienţi cu sindrom de imunodeficienţă primară şi 952 de pacienţi cu hemofilie pot fi afectaţi în continuare de discontinuitatea în piaţă,

se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri temporare care să conducă la suspendarea pentru o perioadă limitată de timp de 2 ani a obligaţiei deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, de plată a contribuţiei trimestriale datorate pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană, în caz contrar nemaiputându-se asigura continuitatea tratamentului cu medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor asiguraţilor prin lipsa de pe piaţă a disponibilităţii medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană,

luând în considerare urgenţa cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situaţie de excluziune socială pentru anumite categorii de persoane, care ar conduce la afectarea dreptului la un nivel de trai decent,

în vederea diminuării riscului de marginalizare socială ce poate apărea în unele situaţii deosebite în absenţa prezentului act normativ,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra asigurării asistenţei medicale şi protecţiei sociale a populaţiei, în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială prevăzută la art. 32 pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii; lista medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018.”

2. După articolul 31 se Introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent «p» asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, în condiţiile legii.

(2) Procentul «p» se calculează astfel:

p = ( CTt – Bat ) / CTt  x 100,

unde:

CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligaţia de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, raportată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat;

BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii,

unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.

(3) Valoarea procentului «p» se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, odată cu consumul trimestrial prevăzut la art. 5 alin. (71).”

3. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) începând cu data de 1 ianuarie 2018, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, în primele 5 zile lucrătoare a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 100.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

Având în vedere faptul că autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor şi după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ISPA şi că ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate,

deoarece perioada de implementare a activităţilor aferente măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor expiră la data 31 decembrie 2017,

ţinând cont de imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ISPA până la termenul legal, din cauza problemelor de natură contractuală între autorităţile contractante şi constructori, care au condus la litigii şi la decalarea termenelor de finalizare a proiectelor,

ţinând cont de faptul că pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea tuturor obligaţiilor de plată către contractori,

având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor necesare pentru continuarea finanţării măsurilor ex-ISPA, în lipsa căreia efectuarea plăţilor către contractori nu se va putea realiza, cu consecinţe în aplicarea de penalităţi de întârziere şi acţionarea în instanţă a autorităţilor contractante, determinând atât o creştere a costului total al proiectelor, cât şi dezangajarea sumelor deja rambursate României şi grevarea semnificativă a bugetului de stat,

în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

îh temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 20. - (1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2019.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2019.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Octav-Dan Paxino,

secretar de stat Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 102.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.939/AC din 9.10.2017 al Direcţiei biodiversitate, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministru, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 1.447.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei metodologii, prin autoritate responsabilă se înţelege Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 3. - Persoanele care au calitatea de observator în cadrul comisiilor de evaluare/contestaţii a dosarelor de candidatură pentru atribuirea în administrare/custodie pot emite puncte de vedere cu privire la modul de desfăşurare a activităţii comisiilor, pe care le transmit acestora, precum şi rapoarte care vor fi aduse la cunoştinţa conducătorului autorităţii responsabile.

 

CAPITOLUL II

Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate

 

Art. 4. - (1) Ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite se atribuie în administrare de către autoritatea responsabilă, pe bază de contract de administrare.

(2) Până la atribuirea efectivă în administrare, responsabilitatea administrării categoriilor de arii naturale protejate aparţinând reţelei naţionale de arii naturale protejate revine autorităţii responsabile, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 5. - (1) în vederea atribuirii în administrare, autoritatea responsabilă revizuieşte periodic, prin decizia conducătorului autorităţii responsabile, lista ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite, în baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în cazul suprapunerii ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite cu ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora, cu realizarea unui singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ţinând cont de respectarea categoriei cefei mai restrictive de management.

Art. 6. - (1) Pentru încheierea contractelor de administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire în administrare.

(2) Sesiunile de atribuire se desfăşoară în etape, după cum urmează:

a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;

b) depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic cu opis şi paginaţie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii;

c) după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice pentru depunerea dosarelor de candidatură nu se acceptă completări la dosarul depus;

d) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;

e) întrunirea Comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;

f) afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării;

g) întrunirea Comisiei de evaluare în vederea susţinerii interviurilor;

h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură şi susţinerii interviurilor;

i) depunerea contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor de candidatură;

j) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;

k) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

l) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;

m) semnarea contractelor de administrare.

Art. 7. - În vederea atribuirii în administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autorităţii responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 14, pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 8. - (1) Pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate se organizează o comisie de evaluare, a cărei componenţă nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorităţii responsabile şi care este alcătuită după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii responsabile;

b) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) un reprezentant al Colegiului ştiinţific naţional pentru arii naturale protejate;

d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;

e) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, cu atribuţii în domeniul biodiversităţii;

f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvemamentale cu preocupări în domeniul protecţiei naturii şi un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naţionale/naturale şi/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizaţiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;

g) un reprezentant al Direcţiei juridice din cadrul autorităţii responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, având rol de asistenţă juridică privind legalitatea şi conformitatea documentelor depuse la dosar.

(2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e) sunt membri cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului.

Art. 9. - (1) înainte de a se declanşa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze şi să semneze pe propria răspundere o declaraţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.

(2) în cazul în care un membru al Comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.

Art. 10. - (1) Comisia de evaluare se întruneşte în mod legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, verifică dosarele de candidatură cu privire la documentele obligatorii prevăzute la art. 14 şi acordă punctajul pe baza fişelor individuale de punctaj prevăzute în anexa nr. 3 pentru etapa de evaluare a dosarului. Punctajul final acordat dosarelor de candidatură reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de evaluare cu drept de acordare a punctajului.

(2) Dosarele de candidatură în format hârtie, incomplete, precum şi cele pentru care există obiecţii cu privire la legalitatea sau conformitatea documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-f) şi k) sau care conţin caziere judiciare care atestă existenţa unor fapte ilegale de natură a cauza prejudicii în arii naturale protejate se resping fără a fi evaluate conform fişei de punctaj.

(3) Solicitanţii a căror dosare de candidatură au obţinut în etapa de evaluare minimum 120 de puncte vor participa la susţinerea interviului prin care se testează cunoştinţele şi scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate a persoanelor prevăzute la alin. (10).

(4) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de evaluare în ziua desfăşurării acestei etape, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

a) cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în administrare;

b) principalele probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora;

c) viziunea şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective;

d) cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate;

e) scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate.

(5) Interviul se susţine, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură.

(6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură,

(7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări participanţilor la interviu.

(8) întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat; procesul-verbal se anexează la raportul Comisiei de evaluare.

(9) în vederea susţinerii interviurilor, Comisia de evaluare se întruneşte în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului şi acordă punctaj pe baza fişelor individuale de punctaj prevăzută în anexa nr. 3 pentru etapa de susţinere a interviului.

(10) Susţinerea interviurilor se va face de către reprezentantul legal sau de către directorul şi/sau o persoană nominalizată propusă pentru structura de administrare, desemnat/desemnaţi de către reprezentantul legal al solicitantului.

(11) Sunt declaraţi admişi la interviu solicitanţii care au obţinut minimum 30 de puncte.

(12) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute atât la etapa evaluării dosarelor de candidatură, cât şi la etapa de interviu, iar punctajul minim final necesar pentru încredinţarea în administrare trebuie să fie minimum 150 de puncte.

(13) Comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură şi susţinerii interviurilor.

(14) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet punctajele acordate de Comisia de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură şi susţinerii interviurilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare de către conducătorul autorităţii responsabile.

(15) Aria naturală protejată se va atribui în administrare solicitantului care a obţinut cel mai mare punctaj final cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim final.

(16) în cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeaşi arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, administrarea va fi încredinţată solicitantului care are cel mai mare punctaj la capacitatea ştiinţifică.

Art. 11. - (1) Solicitanţii pot contesta rezultatele Comisiei de evaluare propriilor dosare de candidatură, prin depunerea unei contestaţii scrise la sediul autorităţii responsabile, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării rezultatului evaluării.

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor se organizează la sediul autorităţii responsabile o comisie de contestaţii, a cărei componenţă nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorităţii responsabile şi care este alcătuită după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii responsabile;

b) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) un reprezentant al Colegiului ştiinţific naţional pentru arii naturale protejate;

d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;

e) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, cu atribuţii în domeniul biodiversităţii;

f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecţiei naturii şi un reprezentant al structurilor de administrare a parcurilor naţionale/naturale şi/sau a siturilor Natura 2000, din cadrul organizaţiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;

g) un reprezentant al Direcţiei juridice din cadrul autorităţii responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, având rol de asistenţă juridică privind legalitatea şi conformitatea documentelor depuse la dosar.

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) lit. a), b), c), d) şi e) sunt membri cu drept de analiză, de acordare a punctajului şi de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Comisia de contestaţii se întruneşte în mod legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de analiză şi soluţionare a contestaţiilor şi de acordare a punctajului, analizează şi soluţionează contestaţiile urmând aceeaşi procedură de evaluare prevăzută la art. 10, după care întocmeşte raportul de evaluare privind contestaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile articolului 9 se aplică în mod corespunzător.

(5) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet rezultatele contestaţiilor, ulterior aprobării raportului de evaluare privind contestaţiile de către conducătorul autorităţii responsabile.

(6) Conducătorul autorităţii responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include şi raportul Comisiei de contestaţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor Comisiei de contestaţii.

(7) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet rezultatele sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare de către conducătorul autorităţii responsabile.

Art. 12. - (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la afişarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare se încheie contractul de administrare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Contractele de administrare se încheie pe o perioadă de 10 ani._

(3) în cazul în care solicitantul care a câştigat atribuirea administrării nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea contractului de administrare, aria naturală protejată respectivă se include pe lista de arii naturale protejate a sesiunii următoare, iar solicitantul nu mai are dreptul să îşi depună candidatura la următoarea sesiune de atribuire.

Art. 13. - (1) în termen de 30 de zile de la data semnării contractelor de administrator, administratorii desemnaţi transmit autorităţii responsabile, în vederea avizării, legitimaţii de administrator, precum şi lista persoanelor pentru care se emit legitimaţiile respective, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) în cazul suplimentării/înlocuirii personalului implicat în echipa de administrare peste termenul de 30 de zile, administratorul desemnat solicită avizarea legitimaţiilor şi listei persoanelor pentru care se emit legitimaţii de administrator.

(3) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea şi funcţia fiecărei persoane pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar şi curriculum vitae semnat, pentru fiecare dintre persoanele respective.

(4) Legitimaţiile de administrator se eliberează numai persoanelor angajate în cadrul structurii de administrare, implicate în activitatea de teren.

(5) Autoritatea responsabilă avizează legitimaţiile şi lista persoanelor pentru care se eliberează legitimaţii de administrator, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

(6) Personalul administratorului desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în administrare, pe baza legitimaţiilor de administrator.

Art. 14. - (1) Pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate, persoanele juridice depun dosarul de candidatură pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate pentru care se solicită atribuirea administrării, în conformitate cu lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în administrare afişată pe site-ul autorităţii responsabile, potrivit art. 5 alin. (1), în format hârtie şi în format electronic, cu opis şi paginaţie, care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă semnată de solicitant; în cazul în care solicitantul este un parteneriat, cererea va fi semnată de toţi partenerii;

b) statutul, actul de înfiinţare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz; în cazul parteneriatelor se depun documentele tuturor partenerilor; documentele vor fi certificate conform cu originalul;

c) certificatul de cazier fiscal în original, aflat în perioada de valabilitate, al solicitantului sau al solicitanţilor, în cazul parteneriatelor; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obţinerea administrării pentru arii naturale protejate diferite şi originalele se află în unul dintre dosarele depuse cu menţionarea dosarului în care se regăsesc originalele;

d) document eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvenţă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz; pentru entităţi cu scop nepatrimonial se vor depune certificat de grefă sau adeverinţă de la instanţele judecătoreşti unde sunt înregistrate entităţile, care să ateste faptul că entitatea, subiect al dosarului de candidatură, nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere. Nu se acceptă declaraţii pe propria răspundere;

e) certificatele de caziere judiciare în original al reprezentantului persoanei juridice şi al personalului propus pentru administrarea ariei naturale protejate, obţinute în scopul depunerii dosarului de candidatură, aflate în perioada de valabilitate, de către solicitant sau solicitanţi, în cazul parteneriatelor; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obţinerea administrării pentru arii naturale protejate diferite şi originalele se află în unul dintre dosarele depuse, cu menţionarea dosarului în care se regăsesc originalele;

f) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să reiasă existenţa unor obiecte de activitate privind cel puţin unul dintre următoarele domenii: protejarea şi conservarea biodiversităţii, administrarea ariilor naturale protejate, activităţi de cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, activităţi de management durabil al resurselor naturale regenerabile;

g) angajamentul prin care persoana juridică solicitantă prezintă sau se obligă să realizeze structura de administrare special constituită;

h) structura minimă de personal cu care solicitantul va asigura administrarea arsei naturale protejate însoţită de fişele de post şt curriculum vitae actualizate, datate şi semnate împreună cu documente care să ateste experienţa profesională, după cum urmează:

(i) specialist în ştiinţele vieţii potrivit Clasificării ocupaţiilor din România, cu experienţă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, după caz, în domeniile protejarea şi conservarea biodiversităţii, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activităţi de educare/conştientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, al biodiversităţii;

(ii) biolog;

(iii) specialist în domeniul tehnologiei informaţiei, prezentând avantaj specializarea în GIS şi/sau baze de date;

(iv) între 6 şi 20 de agenţi de teren/rangeri, în funcţie de suprafaţa şi specificul ariei naturale protejate; în cazul în care fondul forestier ocupă mai mult de 30% din suprafaţa ariei naturale protejate, personalul implicat în administrare va fi format din cel puţin o persoană cu studii superioare în domeniul silviculturii;

(v) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;

(vi) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare;

(vii) şef rangeri/agenţi de teren.

Structura minimă de personal este prevăzută în anexa nr. 3 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;

i) descrierea capacităţilor tehnice existente destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (localizarea sediului în raport cu distanţa faţă de aria naturală protejată, minimum două mijloace de transport, din care unul să fie de teren, birotică, mobilier, echipamente specifice). Capacitatea tehnică este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;

j) în condiţiile în care aria naturală protejată beneficiază de plan de management aprobat, solicitantul va depune un plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acţiune/activităţi al planului de management al ariei naturale protejate pe perioada de valabilitate al acestuia, precum şi viziunea de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare neacoperită de planul de management;

k) în condiţiile în care nu există plan de management aprobat, solicitantul depune o propunere detaliată de plan de acţiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, elaborat pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare, inclusiv modalitatea de a implica factorii-cheie interesaţi. Planul de acţiune trebuie elaborat în funcţie de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea şi de ameninţările şi presiunile antropice la care este supusă;

l) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă pentru întreaga perioada de valabilitate a contractului de administrare, respectiv 10 ani, ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de administrare. Angajamentul bugetar va fi anexat la contractul de administrare, la semnarea acestuia.

(2) în cazul în care o persoană poate îndeplini mai multe atribuţii specifice, pe baza calificărilor deţinute se va menţiona aceasta la dosarul de candidatură, depunându-se acordul scris al persoanei respective.

(3) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) lit. k) trebuie să cuprindă următoarele:

a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă şi obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;

b) acţiunile propuse pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităţi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunităţii locale şi a altor persoane interesate), precum şi măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaştere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate şi a celor financiare alocate;

c) parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;

d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată şi, după caz, măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate;

e) organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de inventariere, monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună pentru care aria a fost declarată;

f) alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse.

(4) Planul de lucru detaliat prevăzut la alin. (1) lit. j) trebuie să cuprindă următoarele:

a) prezentarea activităţilor prevăzute în planul de management implementate şi/sau în curs de implementare până la data lansării sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;

b) prezentarea acţiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management şi prioritizarea activităţilor, ţinând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecţie conform prevederilor legale;

c) prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare ulterioară expirării valabilităţii planului de management;

d) parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;

e) organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor şi speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

f) alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse.

Art. 15. - (1) Persoana juridică este eligibilă pentru administrarea ariilor naturale protejate dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate tehnică, care se apreciază în funcţie de dotările pe care le deţine pentru buna administrare a ariei naturale protejate;

b) are capacitate ştiinţifică, care se apreciază în funcţie de studiile, pregătirea şi calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate şi de baza materială din dotare pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale şi managementul durabil al acestora;

c) are capacitate financiară care se apreciază în funcţie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaţionale, acoperirii salariilor şi activităţilor specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.

(2) în scopul dovedirii capacităţii tehnice, ştiinţifice şi financiare, solicitanţii pot depune, pe lângă documentele şi informaţiile prevăzute la art. 14, orice alte documente şi informaţii relevante.

Art. 16. - Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în administrare a ariilor naturale protejate persoanele juridice care au deţinut anterior calitatea de administrator al unei arii naturale protejate şi cărora li s-au reziliat contractele de administrare, pentru motivul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale din motive imputabile acestora şi/sau încălcării legislaţiei în materie penală, în condiţiile în care laptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate

 

Art. 17. - (1) Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite se atribuie în custodie de către autoritatea responsabilă, pe bază de contract de custodie.

(2) în vederea încheierii contractelor de custodie pentru una sau mai multe arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire.

Art. 18. - În vederea atribuirii custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, autoritatea responsabilă revizuieşte periodic, prin decizie a conducătorului autorităţii responsabile, lista ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, în raport cu limitele de suprapunere ale acestora.

Art. 19. - În vederea atribuirii în custodie a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autorităţii responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 27, pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate prevăzute la art. 18.

Art. 20. - Etapele sesiunii de atribuire în custodie sunt:

a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;

b) depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, cu opis şi paginaţie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de atribuire;

c) după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice pentru depunerea dosarelor de candidatură nu se acceptă completări la dosarul depus;

d) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membrii Comisiei de evaluare;

e) întrunirea Comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;

f) afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării;

g) întrunirea Comisiei de evaluare în vederea susţinerii interviurilor;

h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură şi susţinerii interviurilor;

i) depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor de candidatură;

j) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;

k) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

l) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor finale a sesiunii de atribuire în custodie în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;

m) semnarea contractelor de custodie.

Art. 21. - (1) Pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate se organizează o comisie de evaluare, a cărei componenţă nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorităţii responsabile şi care este alcătuită după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii responsabile;

b) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) un reprezentant al Colegiului ştiinţific naţional pentru arii naturale protejate;

d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;

e) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, cu atribuţii în domeniul biodiversităţii;

f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvemamentale cu preocupări în domeniul protecţiei naturii şi un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naţionale/naturale şi/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizaţiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;

g) un reprezentant al Direcţiei juridice din cadrul autorităţii responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, având rol de asistenţă juridică privind legalitatea şi conformitatea documentelor depuse la dosar.

(2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e) sunt membri cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului.

Art. 22. - (1) înainte de a se declanşa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze şi să semneze pe propria răspundere o declaraţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.

(2) în cazul în care un membru al comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.

Art. 23. - (1) Comisia de evaluare se întruneşte în mod legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, verifică dosarele de candidatură cu privire la documentele obligatorii prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) şi (3) şi acordă punctajul pe baza fişelor individuale de punctaj prevăzute în anexa nr. 7 pentru etapa de evaluare a dosarului. Punctajul final acordat dosarelor de candidatură reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de evaluare cu drept de acordare a punctajului.

(2) Dosarele de candidatură în format hârtie incomplete şi dosarele pentru care există obiecţii cu privire la legalitatea sau conformitatea documentelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b)- f), precum şi cele cu caziere judiciare care atestă existenţa unor fapte ilegale de natură a cauza prejudicii în arii naturale protejate se resping fără a fi evaluate potrivit fişelor de punctaj prevăzute în anexa nr. 7.

(3) Solicitanţii ale căror dosare de candidatură au obţinut în etapa de evaluare minimum 90 de puncte vor participa la susţinerea interviului prin care se testează cunoştinţele şi scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate a persoanelor prevăzute la alin. (10).

(4) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de evaluare în ziua desfăşurării acestei etape, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

a) cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în custodie;

b) principalele probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora;

c) viziunea şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective;

d) cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate;

e) scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate.

(5) Interviul se susţine, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură.

(6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură.

(7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări participanţilor la interviu.

(8) întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat; procesul-verbal se anexează la raportul Comisiei de evaluare şi se semnează de membrii comisiei şi de candidat.

(9) în vederea susţinerii interviurilor, Comisia de evaluare se întruneşte în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului şi acordă punctaj pe baza fişelor individuale de punctaj prevăzută în anexa nr. 7 pentru etapa de susţinere a interviului.

(10) Susţinerea interviului se va face de către reprezentantul legal al persoanei juridice şi/sau o persoană desemnată/ desemnate de către reprezentantul legal care va fi implicată în administrarea ariei naturale protejate,

(11) Sunt declaraţi admişi la interviu solicitanţii care au obţinut minimum 20 de puncte.

(12) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute atât la etapa evaluării dosarelor de candidatură, cât şi la etapa de interviu, iar punctajul minim final necesar pentru încredinţarea în custodie trebuie să fie minimum 110 puncte.

(13) Comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, ca urmare a evaluării dosarelor de candidatura şi susţinerii interviurilor.

(14) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet rezultatele Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură şi susţinerii interviurilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare de către conducătorul autorităţii responsabile.

(15) Aria naturală protejată se va atribui în custodie solicitantului care a obţinut cel mai mare punctaj final, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim final.

(16) În cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeaşi arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, custodia va fi încredinţată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj la capacitatea ştiinţifică.

Art. 24. - (1) Solicitanţii pot contesta rezultatele acordate de Comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, prin depunerea unei contestaţii scrise la sediul autorităţii responsabile, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării rezultatului evaluării,

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor se organizează la sediul autorităţii responsabile o comisie de contestaţii, a cărei componenţă nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorităţii responsabile, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii responsabile;

b) 2 reprezentanţi din partea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) un reprezentant al Colegiului ştiinţific naţional pentru arii naturale protejate;

d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;

e) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, cu atribuţii în domeniul biodiversităţii;

f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvemamentale cu preocupări în domeniul protecţiei naturii şi un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naţionale/naturale şi/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizaţiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;

g) un reprezentant al Direcţiei juridice din cadrul autorităţii responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură şi de acordare a punctajului, având rol de asistenţă juridică privind legalitatea şi conformitatea documentelor depuse la dosar.

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) lit. a), b), c), d) şi e) sunt membri cu drept de analiză, de acordare a punctajului şi de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Comisia de contestaţii se întruneşte în mod legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de acordare a punctajului, analizează şi soluţionează contestaţiile urmând aceeaşi procedură de evaluare menţionată la art. 23, după care întocmeşte raportul de evaluare privind contestaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile art. 22 se aplică în mod corespunzător.

(5) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet rezultatele contestaţiilor, ulterior aprobării raportului de evaluare privind contestaţiile de către conducătorul autorităţii responsabile.

(6) Conducătorul autorităţii responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include şi raportul Comisiei de contestaţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor Comisiei de contestaţii.

(7) Autoritatea responsabilă afişează la sediul său şi pe pagina proprie de internet rezultatele sesiunii de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate, în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare a sesiunii de atribuire în custodie de către conducătorul autorităţii responsabile.

Art. 25. - (1) Contractele de custodie se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la afişarea raportului final de evaluare prevăzut la art. 24 alin. (7), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Contractele de custodie se încheie pe o perioadă de 10 ani.

(3) în cazul în care solicitantul care a câştigat atribuirea custodiei nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea contractului de custodie, aria naturală protejată se include pe lista de atribuire a sesiunii următoare, iar solicitantul respectiv nu mai are dreptul să îşi depună candidatura la următoarea sesiune.

Art. 26. - (1) în termen de 30 de zile de la data semnării contractelor de custodie, custozii desemnaţi transmit autorităţii responsabile, în vederea avizării, legitimaţii de custode, precum şi lista persoanelor pentru care se emit legitimaţiile respective, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) în cazul suplimentării/înlocuirii personalului implicat în echipa de administrare peste termenul de 30 de zile, custodele desemnat solicită avizarea legitimaţiilor şi listei persoanelor pentru care se emit legitimaţii de custode.

(3) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea şi funcţiile persoanelor pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar şi curriculum vitae semnat şi datat, pentru fiecare dintre persoanele respective.

(4) Legitimaţiile de custode se eliberează persoanelor angajate în cadrul structurii custodelui, implicate în activitatea de teren.

(5) Autoritatea responsabilă avizează legitimaţiile şi lista persoanelor pentru care se eliberează legitimaţii de custode, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

(6) Personalul custodelui desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în custodie, pe baza legitimaţiilor de custode eliberate.

Art. 27. - (1) Dosarul de candidatură pentru atribuirea custodiei se depune pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate care pot fi atribuite în custodie, afişată pe site-ul autorităţii responsabile, în format hârtie imprimat şi electronic, cu opis şi paginaţie, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă semnată de solicitant; în cazul în care solicitantul este un parteneriat, cererea va fi semnată de toţi partenerii;

b) certificatul de înregistrare în registrul comerţului sau certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz; certificare conform cu originalul;

c) statutul, actul de înfiinţare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz; în cazul parteneriatelor se depun documentele tuturor partenerilor; documentele vor fi certificate conform cu originalul;

d) certificatul de cazier fiscal şi certificatul de cazier judiciar în original al solicitantului şi solicitanţilor în cazul parteneriatelor, aflate în perioada de valabilitate; cazierele judiciare ale tuturor persoanelor implicate direct în administrarea ariei, aflate în perioada de valabilitate; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obţinerea custodiei pentru arii naturale protejate diferite şi originalele se află în unul dintre dosarele depuse cu menţionarea dosarului în care se regăsesc originalele;

e) document eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvenţă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz; pentru entităţi cu scop nepatrimonial se vor depune certificat de grefă sau adeverinţă de la instanţele judecătoreşti unde sunt înregistrate entităţile, care să ateste faptul că entitatea, subiect al dosarului de candidatură, nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere. Nu se acceptă declaraţii pe propria răspundere;

f) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului de custodie, respectiv 10 ani, ştampilat şi semnat de către reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului prezentat în anexa la contractul de custodie. În cazul în care solicitantul este un parteneriat, angajamentul bugetar va fi asumat prin ştampilă şi semnătură de toţi partenerii. Angajamentul bugetar va fi anexat la contractul de custodie, la semnarea acestuia;

g) curriculum vitae actualizat, semnat şi datat, diplomele de studii ale personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, din care să rezulte experienţa în domeniul ariilor naturale protejate şi competenţă în domeniul conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată sau, după caz, în domeniile protecţia mediului, ştiinţelor naturale (biologie, ecologie, geografie, geologie etc.), management al resurselor naturale regenerabile, activităţi de educaţie, prezentând avantaj existenţa unei persoane specializate în biologie; în cazul în care fondul forestier ocupă mai mult de 30% din suprafaţa ariei naturale protejate, personalul implicat în administrare va fi format din cel puţin o persoană cu studii superioare în domeniul silviculturii;

h) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să rezulte activitatea privind cel puţin unul dintre următoarele domenii: protejarea şi conservarea biodiversităţii, administrarea ariilor naturale protejate, activităţi de cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, activităţi de management durabil al resurselor naturale regenerabile, turism, educaţie ecologică;

i) descrierea capacităţilor tehnice existente, destinate administrării ariei naturale protejate pentru care se solicită custodia (localizarea sediului în raport cu distanţa faţă de aria naturală protejată, minimum un mijloc de transport, birotică, mobilier, utilaje şi unelte pentru intervenţii în aria protejată etc.);

j) lista persoanelor implicate direct în administrarea ariei naturale protejate;

k) în condiţiile în care aria naturală protejată beneficiază de plan de management aprobat, solicitantul va depune un plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acţiune/activităţi al planului de management al ariei naturale protejate, pe perioada de valabilitate a acestuia, precum şi viziunea de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de custodie neacoperită de planul de management;

l) în condiţiile în care nu există plan de management aprobat, solicitantul depune o propunere detaliată de plan de acţiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, elaborat pentru perioada de valabilitate a contractului de custodie, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesaţi în luarea de decizii de management (acţiuni, persoane implicate; în cazul parteneriatelor se vor specifica acţiunile de care sunt responsabile părţile parteneriatului, inclusiv bugetul aferent). Planul de acţiune trebuie elaborat în funcţie de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea şi de ameninţările şi presiunile antropice la care este supusă;

m) acordurile de parteneriat, dacă este cazul;

n) alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă, materiale video şi altele asemenea.

(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) lit. I) trebuie să cuprindă următoarele:

a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă şi obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;

b) acţiunile propuse pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităţi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunităţii locale şi a altor persoane interesate etc.), precum şi măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaştere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate şi a celor financiare alocate;

c) parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;

d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată şi măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului semnificativ negativ asupra ariei naturale protejate;

e) organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de inventariere, monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună pentru care aria a fost declarată;

f) alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse.

(3) Planul de lucru prevăzut la alin. (1) lit. k) trebuie să cuprindă următoarele:

a) prezentarea activităţilor prevăzute în planul de management implementate şi/sau în curs de implementare până la data lansării sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;

b) prezentarea acţiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management şi prioritizarea activităţilor ţinând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecţie conform prevederilor legale;

c) prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare ulterioară expirării valabilităţii planului de management;

d) parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;

e) organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor şi speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

f) alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse.

(4) Sunt eligibile persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au capacitate tehnică, care se apreciază în funcţie de dotările pe care le deţin pentru buna administrare a ariei naturale protejate;

b) au capacitate ştiinţifică, care se apreciază în funcţie de studiile, pregătirea şi calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate şi baza materială din dotare pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi conservarea diversităţii biologice şi asigurarea managementului durabil al acestora;

c) au capacitate financiară, care se apreciază în funcţie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaţionale, acoperirii salariilor şi activităţilor specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.

(5) în scopul dovedirii capacităţii tehnice, ştiinţifice şi financiare, solicitanţii pot depune, pe lângă documentele şi informaţiile menţionate anterior, orice alte documente şi informaţii relevante.

(6) Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în custodie a ariilor naturale protejate persoanele juridice care au deţinut anterior calitatea de custode al unei arii naturale protejate şi cărora li s-au reziliat contractele de custodie pentru motivul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale din motive imputabile acestora şi/sau încălcării legislaţiei în materie penală, în condiţiile în care faptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 28. - În cazul parcurilor naţionale şi naturale, structura de personal rămâne cea stabilită prin actele normative de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru aceste categorii de arii.

Art. 29. - În cazul ariilor naturale protejate ale căror planuri de management se elaborează prin proiecte cu finanţare naţională/europeană pentru care este prevăzut în contractul de finanţare să se elaboreze planul de management pentru fiecare arie protejată în parte, chiar dacă există suprapuneri, se aprobă câte un plan de management pentru fiecare arie naturală protejată, cu condiţia să nu existe prevederi contrare celorlalte statute de protecţie existente pe suprafeţele respective.

Art. 30. - (1) în cazul în care o arie naturală protejată de interes naţional care nu necesită structură proprie de administrare se suprapune total sau parţial cu alte arii naturale protejate care nu necesită structură proprie de administrare, custodia se asigură de către unul sau mai mulţi custozi, în funcţie de modalitatea de atribuire în custodie stabilită în lista menţionată la art. 18 cu realizarea planului/planurilor de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management.

(2) în cazul în care o arie naturală protejată de interes comunitar atribuită în custodie se suprapune total sau parţial cu alte arii naturale protejate care nu necesită structură proprie de administrare şi neatribuite în custodie, la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, administrarea poate fi asigurată de către custodele respectiv, dacă face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (4).

Art. 31. - (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului, denumite în continuare ACPM, care conduc procedurile de reglementare, notifică titularul să transmită administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate şi, după caz, autorităţii responsabile cu administrarea ariilor naturale protejate neatribuite în administrare/custodie o copie a documentaţiei depuse la ACPM, însoţită de informarea asupra etapei procedurale în care se află planul/programul/ proiectul/activitatea, în vederea obţinerii avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional/comunitar pentru planuri/programe/ proiecte/activităţi, după caz.

(2) Modalitatea de emitere şi modelul avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(3) ACPM notifică administratorii/custozii/autoritatea responsabilă a ariilor naturale protejate pentru participarea în cadrul unei/unui comisii/comitet/colectiv constituite/constituit ce funcţionează pe lângă ACPM.

(4) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate sau, după caz, autoritatea responsabilă exprimă puncte de vedere referitoare la aspectele relevante specifice domeniului lor de competenţă în cadrul procedurilor de reglementare şi emite avize favorabile/nefavorabile, fundamentând modul de abordare integrată a efectelor rezultate din implementarea planului/programului/proiectului şi/sau a desfăşurării activităţii asupra ariei/ariilor naturale protejate din zona de influentă.

(5) Procedurile de reglementare în care participă administratorii şi custozii ariilor naturale protejate sau, după caz, autoritatea responsabilă sunt derulate de către ACPM în vederea emiterii avizului de mediu pentru planuri/programe, acordului de mediu pentru proiecte, avizului Natura 2000, autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţi, precum şi autorizaţiei pentru activităţile de recoltare, capturare, achiziţie şi comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică.

(6) Documentele solicitate titularilor de planuri/programe/ proiecte/activităţi de către ACPM în cadrul procedurilor de reglementare vor fi transmise de către titular, la solicitarea ACPM, administratorilor/custozilor/autorităţii responsabile în vederea emiterii avizelor.

(7) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (6), administratorii/custozii ariilor naturale protejate/autoritatea responsabilă emit(e) avize înainte de emiterea actelor de reglementare menţionate la alin. (5), conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 10. Avizele conţin principalele motive şi considerente care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil/nefavorabil al administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.

(8) în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior de către ACPM pentru care administratorul/custodele ariei naturale protejate/autoritatea responsabilă a emis avizul se solicită revizuirea acestuia din urmă dacă au intervenit modificări care pot afecta integritatea ariei naturale protejate sau obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată.

Art. 32. - (1) La punerea în valoare în arboretele din fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia, situate în arii naturale protejate, înainte de etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie puşi în valoare, ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor/autorităţii responsabile:

a) condiţiile specifice la punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate, necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;

b) condiţiile specifice desfăşurării activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor/ habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată.

(2) La stabilirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) administratorul/custodele/autoritatea responsabilă ţine cont de prevederile planului de management şi legislaţia specifică din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate.

(3) Ocoalele silvice solicită condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii punerii în valoare.

(4) în vederea emiterii condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), ocoalele silvice vor transmite administratorilor/custozilor de arii naturale protejate sau, după caz, Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate următoarele documente:

a) descrierea parcelară a unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/ supuse exploatării:

b) o copie a hărţii unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/supuse exploatării.

(5) Administratorii/Custozii/Autoritatea responsabilă transmit(e) ocoalelor silvice condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de maximum 25 de zile de la primirea solicitării.

(6) Ocoalele silvice vor demara etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie exploataţi, în cazul netransmiterii condiţiilor specifice menţionate la alin. (1) lit. a) în termenul menţionat la alin. (5j.

(7) în cazul în care administratorii/custozii nu emit condiţiile specifice menţionate la alin. (1) lit. b) în termenul prevăzut la alin. (5), ocoalele silvice notifică autoritatea responsabilă în acest sens.

(8) Ocoalele silvice transmit o copie după autorizaţia de exploatare în termen de 7 zile de la emitere către custozi/administratori sau, după caz, către autoritatea responsabilă, în vederea monitorizării din punctul de vedere al conservării biodiversităţii,

Art. 33. - Activitatea administratorilor/custozilor se evaluează anual de către autoritatea responsabilă din punct de vedere tehnic, administrativ şi financiar, conform indicatorilor de performanţă stabiliţi prin decizia conducătorului autorităţii responsabile şi în baza raportului anual de activitate întocmit conform structurii prevăzute în anexa nr. 6

Art. 34. - Pentru contractele de administrare aflate în derulare, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate va încheia acte adiţionale în vederea corelării cu modelul de contract prevăzut de prezenta metodologie.

Art. 35. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

CRITERII DE EVALUARE A SITURILOR NATURA 2000

în baza cărora se stabileşte necesitatea atribuirii în administrare a acestora

 

Siturile au fost evaluate conform criteriilor de mai jos:

A. Situri de importanţă comunitară (SCI)

1. Suprafaţa:

a) 10.000-20.000 ha, 1 punct

b) 20.001-30.000 ha, 2 puncte

c) 30.001-40.000 ha, 3 puncte

d) ≥ 40.001 ha, 4 puncte

2. Număr de specii:

a) 1-10 specii, 0 puncte

b) 11-20 specii, 1 punct

c) 21-30 specii, 2 puncte

d) 31-40 specii, 3 puncte

e) ≥ 40 specii, 4 puncte

3. Număr de habitate:

a) 1 habitat, 1 punct

b) 2 habitate, 2 puncte

c) 3 habitate, 3 puncte

d) ≥ 4 habitate, 4 puncte

4. Număr de habitate prioritare:

a) 1-3 habitate prioritare, 0 puncte

b) ≥ 4 habitate prioritare, 1 punct

5. Număr de alte specii importante de floră şi faună:

a) 1-30 specii, 0 puncte

b) 31-60 specii, 1 punct

c) ≥ 61 specii, 2 puncte

6. Evaluare globală:

a) B, 1 punct

b) A, 2 puncte

7. Număr de situri Natura 2000 care se suprapun:

a) 1 sit, 1 punct

b) 2 situri, 2 puncte

c) ≥ 3 situri, 3 puncte

8. Număr de rezervaţii naturale care se suprapun:

a) 1 rezervaţie, 1 punct

b) 2 rezervaţii, 2 puncte

c) 3 rezervaţii, 3 puncte

d) > 4 rezervaţii, 4 puncte

Punctaj maxim pentru SCI: 24 puncte

Punctaj minim pentru a include situl în listă: 10 puncte

B. Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA)

1. Suprafaţa:

a) 50.000-60.000 ha, 1 punct

b) 60.001-70.000 ha, 2 puncte

c) 70.001-80.000 ha, 3 puncte

d) ≥ 80.001 ha, 4 puncte

2. Număr de specii:

a) 1-10 specii, 0 puncte

b) 11-20 specii, 1 punct

c) 21-30 specii, 2 puncte

d) 31-40 specii, 3 puncte

e) ≥ 40 specii, 4 puncte

3. Evaluare globală:

a) B, 1 punct

b) A, 2 puncte

4. Număr de situri Natura 2000 care se suprapun:

a) 1 sit, 1 punct

b) 2 situri, 2 puncte

c) ≥ 3 situri, 3 puncte

5. Număr de rezervaţii naturale care se suprapun:

a) 1 rezervaţie, 1 punct

b) 2 rezervaţii, 2 puncte

c) 3 rezervaţii, 3 puncte

d) ≥ 4 rezervaţii, 4 puncte

Punctaj maxim pentru SPA: 17 puncte

Punctaj minim pentru a include situl în listă: 8 puncte

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

DECLARAŢIE

privind conflictul de Interese pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire în administrare/custodie a ariilor naturale protejate

 

- Model –

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................... (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant al .................................................... (denumirea instituţiei), deţinând funcţia de ....................................................

în cadrul Comisiei de evaluare/contestaţii a dosarelor de candidatură, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută la ari 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, că pentru procedura de atribuire în administrare/custodie a ariilor naturale protejate desfăşurată la data de ...................................................., nu mă aflu în conflict de interese, astfel cum este definit de prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data ....................................................

Numele şi prenumele

 

....................................................

 

Semnătura

 

....................................................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

A. Fişa de punctaj pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate fără plan de management aprobat

 

I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură

Criterii de evaluare a dosarului de candidatură

Punctaj maxim acordat

Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de susţinere a interviului defalcat pe categorii de criterii de evaluare

1

2

3

4

1. Capacitate tehnică

Sediu

10

20

Minimum două mijloace de transport, din care unul să fie de teren

5

Birotică, mobilier, utilaje şi unelte etc.

5

Numărul persoanelor propuse în structura de personal

5

2. Capacitate ştiinţifică

Studiile şi calificările personalului implicat în domeniile ştiinţelor naturale (biologie, ecologie, geografie, ştiinţa mediului, pedologie şi altele asociate)

20

38

Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii

20

Baza materială necesară pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi managementul durabil al acestora şi conservarea diversităţii biologice

10

3. Planul de acţiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate

Descrierea generală a ariei naturale protejate şi a stării actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate

5

37

Acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităţi de prevenire şi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunităţii locale şi a altor persoane interesate etc.)

10

 

Plan de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată

10

 

Parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate

2

 

Formele de vizitare şi măsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate

3

 

Organizarea ştiinţifică a activităţii: inventarierea şi monitorizarea florei, faunei şi habitatelor naturale, cartarea habitatelor şi distribuţia speciilor, inclusiv celor de interes comunitar

20

 

4. Capacitate financiară

Resurse financiare necesare acoperirii managementului biodiversităţii

15

25

Resurse financiare necesare acoperirii activităţilor specifice de management şi administrare

15

 

Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru aria naturală protejată

5

 

 

160

120

II. Etapa interviului

Criterii de evaluare pentru susţinerea interviului

Punctaj maxim

Punctaj minim

 

Cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în administrare Cunoaşterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora

10

30

 

Cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate

10

 

 

Viziunea de administrare şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective

10

 

 

Scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate

10

 

 

40

30

 

Punctaj final

Punctaj maxim

Punctaj minim final necesar pentru încredinţarea în administrare

 

 

200

150

 

B. Fişa de punctaj pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate care deţin plan de management aprobat

 

I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură

Criterii de evaluare a dosarului de candidatură

Punctaj maxim acordat

Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de susţinere a interviului defalcat pe categorii da criterii de evaluare

1

2

3

4

1. Capacitate tehnică

Sediu

10

20

Minimum două mijloace de transport, din care unul să fie de teren

5

Birotică, mobilier, utilaje şi unelte etc.

5

Numărul persoanelor propuse în structura de personal

5

2. Capacitate ştiinţifică

Studiile şi calificările personalului implicat în domeniile ştiinţelor naturale (biologie, ecologie, geografie, ştiinţa mediului, pedologie şi altele asociate)

20

38

Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii

20

Baza materială necesară pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi managementul durabil al acestora şi conservarea diversităţii biologice

10

3. Plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acţiune/activităţi al planului de management al ariei naturale protejate

Prezentarea acţiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management şi prioritizarea activităţilor ţinând cont de necesitatea asigurării unei

stări de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecţie conform prevederilor legale

20

37

Prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada ulterioară expirării valabilităţii planului de management

10

Organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor şi speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată

15

Parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate

2

Alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse

3

4. Capacitate financiară

Resurse financiare necesare acoperirii managementului biodiversităţii

15

25

Resurse financiare necesare acoperirii activităţilor specifice de management şi administrare

15

Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru aria naturală protejată

5

 

Punctaj maxim

Punctaj minim

160

120

II. Etapa interviului

Criterii de evaluare pentru susţinerea interviului

Punctaj maxim

Punctaj minim

 

Cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în administrare Cunoaşterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora

10

30

Cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate

10

Viziunea de administrare şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective

10

Scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate

10

 

40

30

Punctaj final

Punctaj maxim

Punctaj minim final necesar pentru încredinţarea în administrare

200

150

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

- Modelul contractului de administrare –

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. .............. din .................................

 

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

.................................................... (denumirea autorităţii responsabile), în calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în ...................................................., reprezentată prin domnul/doamna ...................................................., în calitate de preşedinte,

şi

....................................................(denumirea persoanei juridice căreia i se încredinţează administrarea ariei naturale protejate)

în calitate de administrator, cu sediul în ...................................................., reprezentată prin ...................................................., în calitate de ...................................................., consimt la încheierea prezentului contract de administrare.

 

ARTICOLUL 2

Baza legală

 

Prezentul contract este guvernat de prevederile ...................................................................................... .

(Se vor completa actele normative în baza cărora se realizează atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate.)

 

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării .................................................... (denumirea ariei naturale protejate) .

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante

 

4.1. Obligaţiile administratorului ariei naturale protejate .................................................... (denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredinţat administrarea ariei naturale protejate) sunt:

a) să înfiinţeze structura de administrare cu sau fără personalitate juridică, aflată în subordinea sau, după caz, în cadrul acesteia, în termen de maximum 3 luni sau, după caz, în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de administrare [perioada de înfiinţare se selectează ţinând cont de prevederile art. 18 alin. (1) lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare];

b) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract de administrare şi în acord cu planul de management/planul de acţiune, regulamentul ariei naturale protejate şi legislaţia specifică în vigoare;

c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a funcţionării consiliului ştiinţific şi a consiliului consultativ de administrare, conform angajamentului bugetar prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;

d) să transmită autorităţii responsabile, la sfârşitul anului calendaristic, bugetul stabilit pentru anul următor, defalcat pe venituri şi cheltuieli, în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate;

e) să păstreze destinaţia oricărei construcţii, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri publice şi se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare;

f) să doteze personalul cu echipament adecvat activităţii de teren şi cu uniforme specifice aprobate conform legislaţiei în vigoare;

g) să asigure capacitatea tehnică necesară administrării ariei/ariilor naturale protejate care face/fac obiectul prezentului contract, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;

h) să asigure ocuparea posturilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare, cu respectarea condiţiilor de participare la atribuirea în administrare;

i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri şi alte forme de perfecţionare;

j) să transmită autorităţii responsabile raportul anual de activitate, în primul trimestru al anului următor, precum şi alte rapoarte la cererea autorităţii responsabile;

k) să formuleze propuneri privind componenţa nominală a consiliului ştiinţific şi să le înainteze Academiei Române şi autorităţii responsabile în vederea avizării, în termen de 3 luni sau, după caz, în termen de 6 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;

l) să formuleze propuneri privind componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale consiliului consultativ de administrare şi să le înainteze autorităţii responsabile, în termen de 3 luni sau, după caz, în termen de 6 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;

m) să transmită spre avizare autorităţii responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare, însoţit de dovada implicării şi consultării consiliului consultativ de administrare şi avizul consiliului ştiinţific;

n) să elaboreze planul de management prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi şi cu avizul consiliului ştiinţific şi să îl transmită spre avizare autorităţii responsabile, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare sau în conformitate cu termenul-limită menţionat în contractul de finanţare naţională/internaţională/europeană, însoţit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obţinut în procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

o) să implementeze planul de management aprobat;

p) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acţiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în administrare;

q) să promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale şi a vizitatorilor cu privire la necesitatea protecţiei şi conservării capitalului natural şi cultural şi cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;

r) să asigure monitorizarea speciilor şi habitatelor naturale de interes naţional şi comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;

s) să realizeze cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;

ş) să înştiinţeze autoritatea responsabilă în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural şi cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare;

t) să furnizeze informaţiile cerute de autorităţile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;

ţ) să furnizeze semestrial informaţii în scopul actualizării bazelor de date ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ale autorităţii responsabile, în vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale;

u) să transmită autorităţii responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, şi să emită legitimaţii de administrator pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;

v) să solicite avizul autorităţii responsabile pentru uniforma şi însemnele specifice pe care doreşte să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului;

w) să facă demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură şi/sau se realizează din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale/europene destinate administrării ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia;

x) să controleze modul de respectare a prevederilor planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimaţiei de administrator emise conform prevederilor legale în vigoare;

y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene/naţionale/internaţionale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management/măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;

z) sa integreze, dacă este cazul, planurile de management/măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, după care să elaboreze un singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management;

aa) să emită avize pentru solicitările primite în termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale, să emită avize/puncte de vedere/condiţii/condiţii specifice pentru solicitările primite, în baza legislaţiei în vigoare;

bb) să transfere, la încetarea prezentului contract de administrare, conform prevederilor legale în vigoare, din patrimoniul său în patrimoniul autorităţii responsabile activele fixe, corporale şi necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate şi/sau realizate din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale/europene, dacă au fost achiziţionate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii de administrare următoare;

cc) să nu cesioneze obligaţiile asumate şi drepturile dobândite prin prezentul contract, cu excepţia structurii de administrare.

4.2. Obligaţiile autorităţii responsabile

Autoritatea responsabilă are obligaţia:

a) să susţină proiectele iniţiate de administrator/structura de administrare;

b) să asigure din bugetul propriu, în limita creditelor bugetare aprobate, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management şi/sau a măsurilor de conservare;

c) să cofinanţeze proiectele cu finanţare naţională/ internaţională/europeană al căror beneficiar este structura de administrare, conform legislaţiei în vigoare;

d) să analizeze şi să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de administrare, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele prezentului contract şi să propună măsuri în consecinţă;

e) să analizeze problemele raportate de administrator şi să întreprindă măsurile necesare pentru soluţionarea operativă a acestora.

4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate .................................................... (denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredinţat administrarea ariei naturale protejate) are dreptul:

a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia şi să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;

b) să folosească uniforma şi însemnele specifice pentru structura de administrare menţionate la art. 4 pct. 4.1 lit. v), în vederea promovării imaginii şi a conturării identităţii vizuale a structurii de administrare;

c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislaţiei specifice în vigoare;

d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional;

e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii internaţionale şi naţionale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN);

f) să promoveze în mass-media - întâlniri, conferinţe şi altele asemenea - ariile naturale protejate, activitatea proprie şi orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile naturale protejate;

g) să solicite sprijinul autorităţii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

h) să solicite şi să primească sprijinul autorităţilor cu atribuţii de control din cadrul autorităţilor responsabile şi din cadrul autorităţilor responsabile pentru protecţia mediului;

i) să solicite sprijinul consiliului ştiinţific şi al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puţin două întâlniri anuale cu aceste structuri;

j) să realizeze şi să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;

k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terţe persoane fizice sau juridice în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activităţi prevăzute în planul de acţiune, regulamentul sau planul de management al ariei naturale protejate;

l) să implice voluntari în acţiuni ce vizează aria naturală protejată;

m) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiţii, ghizi, consultanţă etc.);

n) să dezvolte un plan de afaceri pentru administrarea ariei/ariilor naturale protejate.

4.4. Drepturile autorităţii responsabile

Autoritatea responsabilă are dreptul:

a) să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informaţii/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia realizării obligaţiilor asumate;

b) să controleze, ori de câte ori este necesar] inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligaţiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariilor naturale protejate şi prevederilor actelor normative în vigoare şi să aducă la cunoştinţa structurii de administrare şi consiliului ştiinţific rezultatele controlului.

 

ARTICOLUL 5

Durata contractului

 

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.

 

ARTICOLUL 6

Modificarea contractului

 

Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional, la iniţiativa uneia dintre părţile semnatare.

 

ARTICOLUL 7

Prelungirea contractului

 

7.1. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, cu acordul părţilor, în următoarele condiţii:

a) administratorul face dovada capacităţii tehnice, ştiinţifice, financiare, precum şi a personalului angajat, pentru administrarea eficientă a ariei protejate, şi depune documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul contract de administrare;

b) administratorul este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activităţii desfăşurate pe parcursul derulării contractului de administrare;

c) administratorul prezintă un plan de acţiuni (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada pentru care se solicită prelungirea contractului de administrare, cu precizarea acţiunilor, responsabililor, termenelor de realizare, bugetului aferent alocat (se va ţine cont de prevederile planului de management, dacă acesta este aprobat).

7.2. Administratorul transmite autorităţii responsabile solicitarea de prelungire a contractului de administrare, însoţită de documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute la lit. a)-c), cu maximum 3 luni înainte de termenul de expirare a acestuia, dar nu mai târziu de o lună înainte de termenul de expirare a valabilităţii contractului de administrare. Solicitările de prelungire depuse la mai puţin de 1 lună înainte de termenul de expirare a valabilităţii contractului de administrare/prelungirii anterioare nu se mai acceptă.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului;

b) prin denunţare unilaterală de către administrator, în cazul în care, pe durata executării contractului, suprafeţele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu doreşte administrarea suprafeţelor suplimentare;

c) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a)-d), g), h), j), m), n), r), s), t), w) şi aa), după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligaţia nu a fost îndeplinită/realizată;

d) de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;

e) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare;

f) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activităţi care afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate;

g) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria naturală protejată de către personalul cu atribuţii de control;

h) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al administratorului sau directorul structurii de administrare este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare administratorul nu îşi desemnează alt reprezentant/director al structurii de administrare;

i) prin acordul părţilor, consemnat în scris;

j) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea În întârziere şi fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. e) şi ş).

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră

 

9.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia, prin notificare scrisă, însoţită de actele doveditoare.

9.3. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

 

ARTICOLUL 10

Litigii

 

Orice litigiu apărut în exercitarea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi are sediul autoritatea responsabilă.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .................................................... (data), în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi putere juridică.

 

Părţi semnatare:

Din partea autorităţii responsabile .................................................... (denumirea autorităţii responsabile), preşedinte .................................................... (numele şi prenumele)

Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredinţat administrarea .................................................... (denumirea ariei naturale protejate)

....................................................

....................................................

(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante)

(funcţia şi numele reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali)

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de administrare

 

Angajamentul bugetar al administraţiei ariei naturale protejate atribuite în administrare*)

 

 

An ....

An ....

An ....

An ....

An ....

An X

P1 Managementul biodiversităţii

1.1. Inventariere şi cartare

 

 

 

 

 

 

1.2. Monitorizarea stării de conservare

 

 

 

 

 

 

1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie

 

 

 

 

 

 

1.4. Managementul datelor

 

 

 

 

 

 

1.5. Reintroducere specii dispărute

 

 

 

 

 

 

1.6. Reconstrucţie ecologică

 

 

 

 

 

 

P2 Turism

2.1. Infrastructura de vizitare

 

 

 

 

 

 

2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului

 

 

 

 

 

 

2.3. Managementul vizitatorilor

 

 

 

 

 

 

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale

3.1. Tradiţii şi comunităţi

 

 

 

 

 

 

3.2. Conştientizare şi comunicare

 

 

 

 

 

 

3.3. Educaţie ecologică

 

 

 

 

 

 

P4 Management şi administrare

4.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare

 

 

 

 

 

 

4.2. Personal conducere, coordonare, administrare

 

 

 

 

 

 

4.3. Documente strategice şi de planificare

 

 

 

 

 

 

4.4. Instruire personal

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli operaţionale

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare implementează proiecte finanţate prin fonduri publice/private, se va evidenţia acest fapt într-o notă de subsol.

Dacă activităţile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activităţi.

În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare intenţionează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu menţiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate.


*) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda naţională.

 

ANEXA Nr. 2

la contractul de administrare

 

Capacitatea tehnică a administraţiei ariei naturale protejate atribuite în administrare

 

Se vor prezenta în detaliu documente care atestă deţinerea mijloacelor fixe şi mobile prezentate în dosarul de candidatură.

Capacitatea tehnică presupune deţinerea şi utilizarea unui minim din următoarele resurse:

- spaţii, clădiri, mobilier, birotică (Se apreciază şi gradul de proximitate faţă de aria naturală protejată.);

- mijloace de transport;

- alte echipamente etc.

Capacitatea tehnică se menţine cel puţin la nivelul minim prezentat mai sus şi se îmbunătăţeşte periodic.

 

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de administrare

 

Structura de personal a administraţiei ariei naturale protejate atribuite în administrare

 

Este stabilită structura minimă de personal, aşa cum este prezentată în dosarul de candidatură, după cum urmează:

a) director administraţie/departament, cu experienţă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea şi conservarea biodiversităţii, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activităţi de educare/conştientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, biodiversităţii;

b) specialist în ştiinţele vieţii care să se încadreze la codul 213 din Clasificarea ocupaţiilor din România, cu experienţă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea şi conservarea biodiversităţii, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activităţi de educare/conştientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, biodiversităţii;

c) specialist în domeniul educaţiei ecologice, cu experienţă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea şi conservarea biodiversităţii, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activităţi de educare/conştientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, biodiversităţii;

d) specialist în domeniul tehnologiei informaţiei, prezentând avantaj specializarea în GIS şi/sau baze de date;

e) între 6 şi 20 de agenţi de teren, respectiv un număr optim de personal cu atribuţii de teren în funcţie de suprafaţa şi specificul ariei naturale protejate, dintre care o persoană poate coordona activităţile de activitate de teren, control;

f) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;

g) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare;

h) şef activitate de teren, control.

În cazul în care administratorul desemnat consideră că mai multe atribuţii specifice pot/este necesar să fie îndeplinite de o singură persoană, într-o anumită perioadă, aceasta se poate realiza, cu notificarea autorităţii responsabile. În acest caz, administratorul va face demersurile necesare pentru ocuparea completă a structurii de personal.

 

ANEXA Nr. 5*)

la metodologie

 

Modelul legitimaţiei


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Structura raportului anual de activitate a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate

 

Raport anual de activitate

1. Date de identificare a administratorului/custodelui şi ariei naturale protejate: denumirea administratorului/custodelui, adresa sediului social, date de identificare fiscală şi, după caz, număr de înregistrare în registrul comerţului, numele şi prenumele reprezentantului legal, denumirea ariei naturale protejate, contractul de administrare/contractul de custodie nr./data, perioada de raportare

2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înfiinţării ariei naturale protejate

3. Presiuni antropice şi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate

4. Se va face o evaluare sumară cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul precedent.

5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate de administrator/custode pentru planuri/proiecte/activităţi supuse procedurilor de reglementare de mediu

6. Controale ale autorităţilor de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte constatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare)

P1 Managementul biodiversităţii

1.1. Inventariere şi cartare

1.2. Monitorizarea stării de conservare

1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie

1.4. Managementul datelor

1.5. Reintroducerea speciilor dispărute

1.6. Reconstrucţie ecologică

1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de management

P2 Turism

2.1. Infrastructura de vizitare

2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului

2.3. Managementul vizitatorilor

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale

3.1. Tradiţii şi comunităţi

3.2. Conştientizare şi comunicare

3.3. Educaţie ecologică

P4 Management şi administrare*)

4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare

4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare

4.3. Documente strategice şi de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, planului de management, a unor proiecte cu finanţare europeană/alte surse de finanţare care vizează aria naturală protejată)

4.4. Instruire personal

4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate pentru anul în care se face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate)

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanţare, valoare, activităţi propuse)


*) Prezentarea secţiunii „Management şi administrare se realizează în format tabelar, comparativ cu anul anterior sau cu acţiunile stabilite în dosarul de candidatură, după caz.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

A. Fişa de punctaj pentru atribuirea custodiei ariilor naturale protejate fără plan de management aprobat

 

I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură Criterii de evaluare a dosarului de candidatură

Punctaj maxim acordat

Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de susţinere a interviului defalcat pe categorii de criterii de evaluare

1

2

3

4

1. Capacitate tehnică

Sediu (Se apreciază şi gradul de proximitate faţă de aria naturală protejată.)

5

11

Birotică, mobilier, utilaje, unelte, mijloace de teren

5

Nr. de persoane implicate

5

2. Capacitate ştiinţifică

Studiile şi calificările personalului implicat în domeniile ştiinţelor naturale (biologie, ecologie, geografie, ştiinţa mediului, pedologie şi altele asociate)

15

26

Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii şi/sau managementului ariilor naturale protejate

10

Baza materială necesară pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi managementul durabil al acestora şi conservarea diversităţii biologice

10

3. Capacitate financiară

Resurse financiare proprii necesare acoperirii managementului ariei naturale protejate

15

15

Propuneri de proiecte aferente ariei naturale protejate pentru atragerea de fonduri

5

4. Planul de acţiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate

Descrierea generală a ariei naturale protejate şi a stării actuale a ariei naturale protejate şi a eventualelor probleme identificate

10

38

Acţiunile care se propun pentru realizarea protecţiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităţi de prevenire şi educaţionale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunităţii locale şi a altor persoane interesate etc.)

10

Parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate

2

Formele de vizitare şi măsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate

3

Organizarea ştiinţifică a activităţii: Planul de monitorizare a

speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată (cu precizarea obiectivelor, a termenelor de realizare, a rezultatelor scontate), modalitatea de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor, inventariere, inclusiv a celor de interes comunitar, setul de măsuri minime de conservare pentru siturile Natura 2000)

25

 

120

90

II. Etapa interviului

Criterii de evaluare pentru susţinerea interviului

Punctaj maxim

Punctaj minim

 

Cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în administrare Cunoaşterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora

7,5

20

Cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate

7,5

Viziunea de administrare şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective

7,5

Scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate

7,5

 

30

20

Punctaj final

Punctaj maxim

Punctaj minim final necesar pentru încredinţarea în custodie

 

150

110

 

B. Fişa de punctaj pentru atribuirea custodiei ariilor naturale protejate care deţin plan de management aprobat

 

I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură Criterii de evaluare a dosarului de candidatură

Punctaj maxim acordat

Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de susţinere a interviului defalcat pe categorii de criterii de evaluare

1

2

3

4

1. Capacitate tehnică

Sediu (Se apreciază şi gradul de proximitate faţă de aria naturală protejată.)

5

11

Birotică, mobilier, utilaje, unelte, mijloace de teren

5

Nr. de persoane implicate

5

2. Capacitate ştiinţifică

Studiile şi calificările personalului implicat în domeniile ştiinţelor naturale (biologie, ecologie, geografie, ştiinţa mediului, pedologie şi altele asociate)

15

26

Experienţa în domeniul conservării biodiversităţii şi/sau managementul ariilor naturale protejate

10

Baza materială necesară pentru a realiza studii şi cercetări privind resursele naturale, monitorizarea şi managementul durabil al acestora şi conservarea diversităţii biologice

10

3. Capacitate financiară

Resurse financiare proprii necesare acoperirii managementului ariei naturale protejate

15

15

Propuneri de proiecte aferente ariei naturale protejate pentru atragerea de fonduri

5

4. Plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acţiune/activităţi al planului de management al ariei naturale protejate

Prezentarea acţiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management şi prioritizarea activităţilor ţinând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecţie conform prevederilor legale

20

38

Prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada ulterioară expirării valabilităţii planului de management

10

Organizarea ştiinţifică a activităţii: modalitatea de monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii, modul de realizare a cartării habitatelor şi distribuţiei speciilor sălbatice de floră şi faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor şi speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată

15

Parteneri actuali, consultanţi şi colaboratori de specialitate

2

Alte tipuri de activităţi sau măsuri propuse

3

 

120

90

II. Etapa interviului

Criterii de evaluare pentru susţinerea interviului

Punctaj maxim

Punctaj minim

 

Cunoaşterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecţie din aria naturală protejată solicitată în administrare Cunoaşterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată şi modul de rezolvare a acestora

7,5

20

Cunoaşterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversităţii şi ariilor naturale protejate

7,5

Viziunea de administrare şi modul de implementare a planului de acţiuni al ariei naturale protejate respective

7,5

Scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate

7,5

 

30

20

Punctaj final

Punctaj maxim

Punctaj minim final necesar pentru încredinţarea în custodie

 

150

110

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

- Modelul contractului de custodie -

 

CONTRACTUL DE CUSTODIE

Nr. .............. din .................................

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

....................................................  (denumirea autorităţii responsabile), cu sediul în ...................................................., reprezentată prin domnul/doamna ...................................................., în calitate de preşedinte,

şi

.................................................... (denumirea persoanei juridice căreia i se atribuie custodia ariei naturale protejate)

în calitate de custode, cu sediul în ...................................................., reprezentată prin ...................................................., în calitate de ...................................................., cu domiciliul în ....................................................,

consimt la încheierea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 2

Baza legală

 

Prezentul contract de custodie este guvernat de prevederile .................................................... (Se vor completa actele normative În baza cărora se realizează atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.).

 

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea în custodie a .................................................... (denumirea ariei naturale protejate).

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile şi drepturile părţilor

 

4.1. Obligaţiile custodelui ariei naturale protejate .................................................... (denumirea persoanei juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)

sunt:

a) Să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract şi în acord cu planul de acţiune/planul de management, cu regulamentul ariei naturale protejate şi legislaţia specifică în vigoare, să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimaţiei de custode:

b) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul contract;

c) să transfere, la încetarea prezentului contract, în baza unui proces de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autorităţii responsabile activele fixe, corporale şi necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate şi/sau realizate din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale, dacă au fost achiziţionate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode;

d) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecţii eficiente a ariei naturale protejate şi a valorilor patrimoniului natural;

e) să asigure monitorizarea speciilor şi a habitatelor naturale de interes naţional şi comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;

f) să realizeze cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în custodie;

g) să elaboreze şi să transmită spre avizare autorităţii responsabile regulamentul ariei naturale protejate, care conţine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de custodie, în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, însoţit de avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, denumite în continuare ANPM/APM, în funcţie de limitele teritoriale de competenţă ale acestora;

h) să elaboreze, cu implicarea şi consultarea factorilor interesaţi, şi să transmită spre avizare autorităţii responsabile planul de management al ariei naturale protejate care să includă măsurile de conservare, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de custodie sau în conformitate cu termenul-limită menţionat în contractul de finanţare naţională/internaţională/ europeană, însoţit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obţinut în procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în funcţie de limitele teritoriale de competenţă;

i) să implementeze planul de management aprobat;

j) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acţiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în custodie;

k) să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie prin participări la cursuri, seminare, instruiri şi alte forme de perfecţionare;

l) să prezinte autorităţii responsabile un raport anual de activitate, până la sfârşitul lunii februarie a anului următor, privind activitatea desfăşurată în aria naturală protejată, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia realizării obligaţiilor asumate, precum şi alte rapoarte, la cererea autorităţii responsabile;

m) să desfăşoare acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;

n) să înştiinţeze autoritatea responsabilă în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural şi cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în custodie;

o) să furnizeze semestrial informaţii în vederea actualizării bazelor de date ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ale autorităţii responsabile, în vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale;

p) să furnizeze informaţiile cerute de autorităţile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;

q) să păstreze destinaţia oricărei construcţii, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri primite în urma derulării activităţii de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale protejate;

r) să readucă aria naturală protejată la starea iniţială în cazul unor prejudicii produse din vină proprie;

s) să controleze modul de aplicare a planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimaţiei de custode emise conform prevederilor legale în vigoare;

ş) să transmită autorităţii responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, şi să emită legitimaţii de custode pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;

t) să emită avize pentru solicitările primite în termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale, să emită avize/puncte de vedere/condiţii/condiţii specifice pentru solicitările primite, în baza legislaţiei în vigoare;

ţ) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene/naţionale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management al ariei naturale protejate care face obiectul prezentului contract de custodie, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;

u) să integreze, dacă este cazul, planurile de management/ măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, după care să elaboreze un singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management;

v) să nu cesioneze obligaţiile asumate şi drepturile dobândite prin prezentul contract.

4.2. Obligaţiile autorităţii responsabile

Autoritatea responsabilă are obligaţia:

a) să susţină proiectele destinate bunei gestionări a ariei naturale protejate iniţiate de custode;

b) să asigure, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract de custodie, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management şi/sau a măsurilor de conservare;

c) să analizeze şi să evalueze rapoartele întocmite de custode, precum şi modul în care se respectă condiţiile şi clauzele prezentului contract şi să propună măsuri în consecinţă;

d) să analizeze problemele raportate de custode şi să întreprindă măsurile necesare pentru soluţionarea operativă a acestora.

4.3. Drepturile custodelui ariei naturale protejate .................................................... (denumirea persoanei juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate) are dreptul:

a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia şi să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;

b) să transmită autorităţii responsabile/succesorului în drepturi şi obligaţii drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii;

c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislaţiei specifice în vigoare;

d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional;

e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii internaţionale şi naţionale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN şi altele asemenea);

f) să promoveze în mass-media - Întâlniri, conferinţe - aria naturală protejată, activitatea proprie şi orice eveniment ce se desfăşoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;

g) să solicite sprijinul autorităţii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

h) să solicite şi să primească sprijinul autorităţilor cu atribuţii de control din cadrul autorităţilor responsabile şi din cadrul autorităţilor responsabile pentru protecţia mediului;

i) să realizeze şi să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;

j) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;

k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terţe persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activităţi specifice administrării ariei naturale protejate, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţii responsabile;

l) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiţii, ghizi, consultanţă etc.);

m) să implice voluntari în acţiuni ce vizează aria naturală protejată;

n) să dezvolte un plan de afaceri pentru administrarea ariei/ariilor naturale protejate.

4.4. Drepturile autorităţii responsabile:

Autoritatea responsabilă are dreptul:

a) să solicite custodelui ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informaţii/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia realizării obligaţiilor asumate;

b) să controleze, cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligaţiilor asumate de custode conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate şi prevederilor actelor normative în vigoare şi să aducă la cunoştinţa custodelui rezultatele controlului.

 

ARTICOLUL 5

Durata contractului de custodie

 

Prezentul contract de custodie se derulează pe o perioadă de 10 ani.

 

ARTICOLUL 6

Modificarea contractului de custodie

 

Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional, la iniţiativa uneia dintre părţile semnatare.

 

ARTICOLUL 7

Prelungirea contractului de custodie

 

7.1. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional, pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, în următoarele condiţii:

a) custodele face dovada capacităţii financiare prin prezentarea unui angajament bugetar (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada de prelungire solicitată, conform modelului din anexa la contractul de custodie; angajamentul constituie anexa la contractul de custodie;

b) custodele este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activităţii desfăşurate pe parcursul derulării contractului de custodie, depus de custode după modelul de raport anual prezentat în anexa nr. 6 la Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017;

c) custodele prezintă un plan de acţiuni (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada pentru care se solicită prelungirea contractului de custodie, cu precizarea acţiunilor, responsabililor, termenelor de realizare, bugetului aferent alocat. (Se va ţine cont de prevederile planului de management dacă acesta este aprobat.)

7.2. Custodele transmite autorităţii responsabile solicitarea de prelungire a contractului de custodie, însoţită de documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 7.1 lit. a)-c), cu maximum 3 luni înainte, dar nu mai târziu de o lună înainte de termenul de expirare a valabilităţii contractului/prelungirii anterioare. Solicitările de prelungire depuse la mai puţin de 1 lună înainte de termenul de expirare a valabilităţii contractului/prelungirii anterioare nu se mai acceptă.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului de custodie

 

Prezentul contract de custodie încetează în următoarele situaţii:

a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului;

b) prin denunţare unilaterală de către custode, fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care pe durata executării contractului suprafeţele ariilor naturale protejate se modifică, iar custodele declară că nu doreşte administrarea suprafeţelor suplimentare;

c) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a), b), d)-h), l), p), t) şi ţ), după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligaţia nu a fost îndeplinită/realizată;

d) de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;

e) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare;

f) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către custodele ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activităţi care afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate;

g) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de către custode în aria naturală protejată, de către personalul cu atribuţii de control;

h) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al custodelui este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare custodele nu îşi desemnează alt reprezentant;

i) prin acordul părţilor, consemnat în scris;

j) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere a custodelui şi fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. n), q) şi r).

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră

 

9.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia, prin notificare scrisă, însoţită de actele doveditoare.

9.3. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

 

ARTICOLUL 10

Litigii

 

Orice litigiu apărut în exercitarea contractului de custodie se va soluţiona pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi are sediul autoritatea responsabilă.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .................................................... (data), în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,

ambele având aceeaşi putere juridică.

 

Părţi semnatare:

Din partea autorităţii responsabile .................................................... (denumirea autorităţii responsabile), preşedinte .................................................... (numele şi prenumele)

 

Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredinţat custodia .................................................... (denumirea ariei naturale protejate)

 

....................................................

(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante, funcţia şi numele reprezentantului legal)

 

ANEXĂ

la contractul de custodie

 

Angajamentul bugetar al custodelui ariei naturale protejate atribuite în custodie*

 

 

An ....

An ....

An ....

An ....

An ....

An X

P1 Managementul biodiversităţii

 

 

 

 

 

 

1.1. Inventariere şi cartare

 

 

 

 

 

 

1.2. Monitorizarea stării de conservare

 

 

 

 

 

 

1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie

 

 

 

 

 

 

1.4. Managementul datelor

 

 

 

 

 

 

1.5. Reintroducere specii dispărute

 

 

 

 

 

 

1.6. Reconstrucţie ecologică

 

 

 

 

 

 

P2 Turism

2.1. Infrastructura de vizitare

 

 

 

 

 

 

2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului

 

 

 

 

 

 

2.3. Managementul vizitatorilor

 

 

 

 

 

 

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale

3.1. Tradiţii şi comunităţi

 

 

 

 

 

 

3.2. Conştientizare şi comunicare

 

 

 

 

 

 

3.3. Educaţie ecologică

 

 

 

 

 

 

P4 Management şi administrare

4.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare

 

 

 

 

 

 

4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare

 

 

 

 

 

 

4.3. Documente strategice şi de planificare

 

 

 

 

 

 

4.4. Instruire personal

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli operaţionale

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie implementează proiecte finanţate prin fonduri publice/private, se va evidenţia acest fapt prin trimitere la nota de subsol.

Dacă activităţile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activităţi.

În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie intenţionează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu menţiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate.


*) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda naţională.

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie*)

 

 

Legitimaţia de custode


 

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr.

10 la metodologie

 

MODALITATEA

de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate desemnaţi

 

În vederea îndeplinirii obligaţiei de a emite avizele necesare în cadrul procedurilor de reglementare derulate de către ACPM, administratorii şi custozii desemnaţi respectă următoarele prevederi:

a) analizează documentaţiile depuse de titular în cadrul etapelor procedurilor de reglementare şi emit puncte de vedere motivate în cadrul comisiilor/comitetelor/colectivelor ce funcţionează pe lângă ACPM sau transmit punctele de vedere motivate în termenele prevăzute de către acestea.

Documentaţiile sunt prevăzute în actele normative care precizează procedurile de emitere a următoarelor acte de reglementare:

(i) avizul de mediu pentru planuri şi programe;

(ii) acordul de mediu şi avizul Natura 2000 pentru proiecte;

(iii) autorizaţia de mediu pentru activităţi cu posibil impact semnificativ asupra mediului;

(iv) autorizaţia integrată de mediu;

(v) autorizaţia pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică;

b) pentru emiterea avizului, administratorii şi custozii informează beneficiarii de planuri/programe/proiecte/activităţi, prin afişare pe site web, afişare la sediu, panouri informative şi prin alte forme de informare disponibile, asupra depunerii următoarelor documente necesare:

(i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei şi de emitere a avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia cazurilor în care există prevederi legale în vigoare că tariful nu se percepe;

(ii) pentru situaţiile în care planurile/programele/ proiectele/activităţile ţin de: realizarea/ amenajarea unui traseu turistic montan nou, realizarea/ amenajarea unui parc de aventură/traseu sportiv situat la înălţime şi utilizând tehnici şi echipament specifice practicării alpinismului, escaladei, speologiei sportive, realizarea/ amenajarea unui traseu turistic amenajat predominant pe verticală care impune montarea de prize/trepte artificiale pentru înaintare şi a unui element de siguranţă, realizarea/amenajarea unor elemente de siguranţă turistică pe traiectul unui traseu turistic montan sau amenajarea unei pârtii de schi ori traseu de schi-fond, solicitantul va prezenta şi avizul de siguranţă montană, denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat de către serviciul judeţean Salvamont din judeţul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situaţia în care în judeţul respectiv nu există serviciu judeţean Salvamont, acest aviz va fi eliberat de către serviciul Salvamont local sau judeţean cel mai apropiat de aria protejată respectivă;

(iii) pentru situaţiile în care planurile/programele/ proiectele/activităţile ţin de amenajarea unei cavităţi pentru acces turistic de masă sau amenajarea unei cavităţi pentru turism speologic specializat, solicitantul va prezenta şi avizul de siguranţă speologică, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de către serviciul judeţean Salvaspeo din judeţul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situaţia în care în judeţul respectiv nu există serviciu judeţean Salvaspeo, acest aviz va fi eliberat de către echipa Salvaspeo contractată pentru prestarea activităţii de Salvaspeo; orice alt document considerat relevant de către titularul/beneficiarul care solicită eliberarea avizului;

c) administratorii şi custozii pot solicita informaţii suplimentare de la titular, cu informarea ACPM, în vederea emiterii avizului. Informaţiile solicitate trebuie să fie relevante pentru:

(i) evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra ariilor naturale protejate din zona de influenţă a planului/programului/proiectului/activităţii;

(ii) identificarea ulterioară emiterii actului de reglementare a potenţialelor efecte semnificative asupra ariei naturale protejate datorate activităţilor desfăşurate;

(iii) alte aspecte relevante specifice competenţei administratorului/custodelui, necesare implementării planului de management şi/sau a regulamentului ariei naturale protejate;

d) administratorii şi custozii pot solicita informaţii suplimentare în termen de 15 zile de la primirea unei cereri de avizare, respectiv în termen de 3 zile pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării;

e) în vederea emiterii avizului, administratorul/custodele ariei naturale protejate nu poate solicita studii suplimentare/lucrări titularului, în afara celor solicitate fundamentat prin punctele de vedere emise în cadrul procedurilor de reglementare coordonate de către ACPM.

Administratorii şi custozii analizează documentaţia transmisă de titular, verifică amplasamentul planului/programului/ proiectului/activităţii şi emit avizul, ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată de interes naţional/comunitar/internaţional a fost desemnată, în baza hotărârii Consiliului ştiinţific, după caz. Avizul emis respectă formatul de la lit. j). Avizul administratorilor şi custozilor se emite înainte de emiterea actului de reglementare de către ACPM, după cum urmează:

(i) pentru planurile şi proiectele care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după desfăşurarea şedinţei Comisiei de analiză tehnică (CAT);

(ii) pentru planurile şi proiectele care se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după etapa de analiză a calităţii raportului studiului de evaluare adecvată;

(iii) pentru autorizaţiile de mediu cu bilanţ de mediu/autorizaţiile integrate de mediu, după desfăşurarea şedinţei CAT;

(iv) pentru autorizaţiile de mediu fără bilanţ de mediu, după completarea documentaţiei cu informaţiile solicitate de către ACPM sau custode/administrator, după caz;

f) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui;

g) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare;

h) revizuirea avizului emis de administratorii şi custozii ariilor naturale protejate se solicită de către ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior;

 

i) cererea pentru emiterea avizului de către administratori şi custozi are următorul format:

 

Cerere

 

Subsemnatul, ...................................................., identificat cu C.I. seria ................... nr. ...................................................., domiciliat în ...................................................., în calitate de reprezentant al .................................................... (Se va completa de către persoanele juridice.), cu sediul social în localitatea .................................................... str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................................................., având codul fiscal (CUI) ...................................................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ...................................................., solicit eliberarea avizului de către .................................................... (Se menţionează administratorul/custodele ariei naturale protejate.) pentru planul/programul/proiectul/activitatea ....................................................

Documentele care stau la baza solicitării transmise la autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) în cadrul ....................................................

(Se menţionează solicitarea avizului de mediu/acordului de mediu/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu şi a autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animale din fauna sălbatică de către persoane fizice şi/sau juridice.)

sunt următoarele: ....................................................

(Se vor enumera documentele depuse la ACPM.)

 

Date de contact: telefon/mobil ...................................................., fax ...................................................., e-mail ....................................................

 

Data ....................................................

Semnătura şi stampila

 

....................................................

 

j) administratorii şi custozii emit avizul care va avea următorul conţinut-cadru:

 

Antetul administratorului/custodelui

ariei naturale protejate/autorităţii responsabile

 

Aviz

Nr. .............. din .................................

 

Ca urmare a solicitării nr. ......................../....................... din partea .................................................... (numele titularului/beneficiarului), cu sediul în ...................................................., str. .................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ...................................................., de emitere a avizului,

înregistrate la .................................................... (numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate), cu nr. .......................... din data de ....................................................,

conform prevederilor art. 28 şi 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, pentru planul/programul/proiectul/activitatea .................................................... (Se va scrie denumirea planului/programului/proiectului/activităţii, conform documentaţiei depuse .)

propus/propusă a fi amplasat/desfăşurat(ă)în aria naturală protejată .................................................... (Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate şi codul de identificare.);

şi

 în urma verificării amplasamentului planului/programului/proiectului/activităţii (după caz);

 în urma analizării documentelor transmise de titular în cadrul procedurii de emitere a .................................................... (Se va/vor menţiona avizul de mediu/acordul de mediu şi/sau autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, după caz.);

 în urma corelării cu prevederile planului de management şi ale regulamentului ariei naturale protejate, a măsurilor de management, după caz, .................................................... (Se va scrie numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate.), în calitate de administrator/custode

al ariei naturale protejate .................................................... (Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate şi codul de identificare.),

emite:

 avizul favorabil pentru .................................................... (Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activităţii, conform documentaţiei analizate.)

Prezentul aviz se eliberează:

 fără condiţii;

 cu următoarele condiţii: .................................................... (Se vor enumera condiţiile în care se eliberează avizul favorabil.)

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil fără/cu condiţii sunt următoarele:

................................................................................................................................................................................

(Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcţie de prevederile legislative, ale măsurilor şi acţiunilor prevăzute în planurile de management, ale monitorizării ulterioare emiterii avizului etc.)

 avizul nefavorabil pentru ....................................................

(Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activităţii, conform documentaţiei analizate,)

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului nefavorabil sunt următoarele:

................................................................................................................................................................................

 (Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcţie de prevederile legislative care sunt încălcate, de solicitările formulate în punctele de vedere exprimate pe parcursul procedurii de reglementare şi neîndeplinite de titular, alte motivaţii rezultate din punct de vedere ştiinţific etc.)

 

Acest aviz este valabil numai împreună cu documentaţia care a stat la baza emiterii sale (avizată de către administratorul/custodele ariei naturale protejate).

 

Administrator/Custode,

....................................................

(semnătura şi ştampila)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.