MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1009/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1009         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

251. - Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

Convenţie pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale

Protocol suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

 

1.166. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

896. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova

 

897. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.162. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 3 lit. B din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

 

3.145. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de

România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Convenţia pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale*), adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016.

Art. 2. - Se ratifică Protocolul suplimentar*), adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 143/1972, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 251.


*) Traducere.

 

CONVENŢIE

pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale

 

Statele părţi la prezenta convenţie,

profund preocupate de faptul că actele de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale pun în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor şi bunurilor, afectează în mod serios activitatea serviciilor aeriene, aeroporturile şi navigaţia aeriană şi subminează încrederea popoarelor lumii în desfăşurarea sigură şi organizată a aviaţiei civile pentru toate statele,

recunoscând că noi tipuri de ameninţări împotriva aviaţiei civile necesită noi eforturi şi politici concertate de cooperare din partea statelor.

fiind convinse că, pentru a face faţă mai bine acestor ameninţări, exista o necesitate urgentă să se întărească cadrul juridic de cooperare internaţională pentru a preveni şi reprima actele de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Comite o infracţiune oricare persoană care în mod ilicit şi intenţionat:

(a) săvârşeşte un act de violenţă împotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate în zbor, dacă există posibilitatea ca acest act să pună în pericol siguranţa acestei aeronave; sau

(b) distruge o aeronavă în serviciu sau provoacă pagube unei astfel de aeronave ca urmare a cărora aceasta devine inaptă pentru zbor sau care sunt de natură să pună în pericol siguranţa acesteia în zbor; sau

(c) plasează sau facilitează plasarea într-o aeronavă în serviciu, prin oricare mijloace existente, a unui dispozitiv sau a unei substanţe care poate distruge aeronava respectivă sau poate să îi provoace daune care o fac inaptă pentru zbor sau care provoacă pagube care pot să pună în pericol siguranţa aeronavei aflate în zbor; sau

(d) distruge sau provoacă pagube mijloacelor de navigaţie aeriană sau interferează cu funcţionarea acestora, în cazul în care oricare din aceste acte poate să pună în pericol siguranţa aeronavei aflate în zbor; sau

(e) comunică informaţii despre care acea persoană ştie că sunt false, punând astfel în pericol siguranţa unei aeronave aflate în zbor; sau

(f) utilizează o aeronavă în serviciu cu scopul de a provoca moartea, de a cauza vătămări corporale grave sau de a aduce daune grave bunurilor sau mediului înconjurător; sau

(g) eliberează sau detonează de la bordul unei aeronave în serviciu oricare armă BCN sau substanţe explozive, radioactive sau similare de o manieră care să cauzeze sau care este susceptibilă să cauzeze moartea sau vătămări corporale grave sau daune grave bunurilor sau mediului înconjurător; sau

(h) utilizează, împotriva sau la bordul unei aeronave în serviciu, o armă BCN sau substanţe explozive, radioactive sau similare de o manieră care să cauzeze sau care este susceptibilă să cauzeze moartea sau vătămări corporale grave sau daune grave bunurilor sau mediului înconjurător; sau

(i) transportă, solicită transportul sau facilitează transportul, la bordul unei aeronave, pentru:

(1) oricare material explozibil sau radioactiv, cunoscând că acesta urmează a fi folosit pentru a produce sau a ameninţa cu producerea, cu sau fără existenţa unei condiţionalităţi, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, morţii sau de vătămări corporale grave sau daune grave cu scopul de a intimida o populaţie sau de a forţă un guvern sau o organizaţie internaţională să îndeplinească sau să se abţină de la a îndeplini oricare acţiune; sau

(2) oricare fel de armă BCN, cunoscând că aceasta este o armă BCN aşa cum este definită de articolul 2; sau

(3) oricare material-sursă, material special fisionabil sau echipament sau material special conceput sau pregătit pentru tratarea, utilizarea sau producerea de material special fisionabil, cunoscând că acesta urmează a fi utilizat într-o activitate de explozie nucleară sau în oricare altă activitate nucleară nesupusa unor garanţii în baza unui acord de garanţii cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică; sau

(4) oricare echipament, materiale sau programe software sau tehnologii conexe ce contribuie de o manieră semnificativă la conceperea, fabricarea sau livrarea unei arme BCN fără autorizaţia legală şi cu intenţia de a fi utilizată pentru un astfel de scop, cu condiţia că nu constituie infracţiune, în sensul subpunctelor (3) şi (4), activităţile ce implică un stat parte, inclusiv cele întreprinse de către o persoană fizică sau juridică autorizată de un stat parte, dacă transportul unor astfel de bunuri sau materiale este în conformitate cu sau destinat unei utilizări sau activităţi care respectă drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile care îi revin acestuia în conformitate cu tratatul multilateral de neproliferare aplicabil la care este parte, incluzând cele la care se face referire la articolul 7.

2. Comite o Infracţiune oricare persoană care în mod ilicit şi intenţionat, cu ajutorul unui dispozitiv, unor substanţe sau arme:

(a) săvârşeşte un act de violenţă împotriva unei persoane într-un aeroport care deserveşte aviaţia civilă internaţională, ceea ce cauzează sau poate să cauzeze vătămări grave sau moartea; sau

(b) distruge sau provoacă daune grave infrastructurii unui aeroport ce deserveşte aviaţia civilă internaţională sau unei aeronave care nu este în serviciu şi care se află pe aeroport sau perturbă serviciile aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate pune în pericol siguranţa pe acel aeroport.

3. De asemenea comite o infracţiune oricare persoană care:

(a) ameninţă că va comite oricare din infracţiunile prevăzute la subparagrafele (a), (b), (c), (d), (f), (g) şi (h) de la paragraful 1 sau paragraful 2 al acestui articol; sau

(b) în mod ilicit şi intenţionat determină oricare persoană să primească o astfel de ameninţare, în împrejurări care indică faptul că ameninţarea este credibilă.

4. De asemenea comite o infracţiune oricare persoană care:

a) încearcă să comită oricare din infracţiunile prevăzute la paragraful 1 sau paragraful 2 din prezentul articol; sau

b) organizează sau îi instigă pe alţii la comiterea uneia din infracţiunile prevăzute la paragrafele 1, 2, 3 sau 4(a) din prezentul articol; sau

c) este complice la una din infracţiunile prevăzute la paragrafele 1,2,3 sau 4(a) din prezentul articol; sau

d) în mod ilicit şi intenţionat ajută o altă persoană să se sustragă investigării, urmăririi penale sau executării sentinţei, cunoscând faptul că acea persoană a comis o faptă ce constituie infracţiune potrivit paragrafelor 1, 2, 3,4(a), 4(b) sau 4(c) din prezentul articol sau că acea persoană este urmărită penal de organele de drept pentru comiterea unei astfel de infracţiuni sau a fost condamnată pentru o astfel de infracţiune.

5. Fiecare stat parte va stabili, de asemenea, ca fiind infracţiuni, atunci când sunt comise intenţionat, fie una, fie amândouă dintre următoarele fapte, indiferent dacă vreuna din infracţiunile prevăzute la paragrafele 1, 2 sau 3 din prezentul articol este efectiv comisă sau este tentativă:

a) înţelegerea cu una sau mai multe persoane în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la paragrafele 1, 2 sau 3 din prezentul articol şi, dacă legislaţia naţională prevede astfel, implicarea unui act întreprins de unul din participanţi în scopul realizării înţelegerii; sau

b) colaborarea, în oricare mod, la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni dintre cele prevăzute la paragrafele 1,2 sau 3 din prezentul articol de către un grup de persoane care acţionează cu un scop comun, iar această colaborare:

(i) fie se efectuează cu scopul de a promova activitatea sau scopul infracţional general al grupului, atunci când o astfel de activitate sau scop implică comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute la paragrafele 1, 2 sau 3 din prezentul articol; sau

(ii) fie se efectuează cunoscându-se intenţia grupului de a comite o infracţiune dintre cele prevăzute la pct. 1, 2 sau 3 ale prezentului articol.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru aplicarea prezentei convenţii:

(a) o aeronavă este considerată a fi în zbor în oricare moment ulterior momentului în care toate uşile sale exterioare au fost închise în urma îmbarcării complete, până la momentul în care oricare dintre aceste uşi este deschisă pentru debarcare; în cazul unei aterizări forţate, se presupune că zborul continuă până în momentul la care autorităţile competente preiau răspunderea asupra aeronavei şi a persoanelor şi bunurilor aflate la bord;

(b) o aeronavă este considerată a fi în serviciu din momentul în care personalul aflat la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unei perioade de douăzeci şi patru de ore ulterioare oricărei aterizări; perioada de serviciu va fi, în oricare caz, extinsă la întreaga perioadă în care aeronava se află în zbor aşa cum se defineşte la paragraful (a) din prezentului articol;

(c) „mijloacele de navigaţie aeriană” includ semnalele, datele, informaţiile sau sistemele necesare navigării unei aeronave;

(d) „produsele chimice toxice” reprezintă oricare produs chimic, care, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate provoca oamenilor sau animalelor moartea, o incapacitate temporară sau vătămări permanente. Acestea includ toate produsele chimice de acest fel, indiferent de originea lor sau de metoda de producere şi indiferent dacă acestea sunt produse în instalaţii, arsenale sau în alte părţi;

(e) „materialele radioactive” reprezintă materialele nucleare sau alte substanţe radioactive ce conţin izotopi care se dezintegrează spontan (un proces însoţit de emisia unuia sau mai multor tipuri de radiaţie ionizantă, cum ar fi raze alfa, beta sau gama, sau de particule de neutroni) şi care pot, prin natura proprietăţilor radiologice sau fisionabile, să cauzeze moartea, vătămări corporale grave sau pagube grave bunurilor sau mediului înconjurător;

(f) „materialele nucleare” reprezintă plutoniu, exceptându-l pe acela cu o concentraţie izotopică care depăşeşte 80% în plutoniul-238; uraniu 233; uraniu îmbogăţit cu izotop 235 sau 233; uraniu care conţine mixtură de izotopi după cum se găseşte în natură, altfel decât în formă minerală sau de reziduuri minerale, sau oricare alte materiale care conţin unul sau mai multe din elementele sus-menţionate;

(g) „uraniul îmbogăţit cu izotop 235 sau 233” reprezintă uraniu care conţine izotopul 235 sau 233 sau ambele într-o cantitate în care raportul dintre conţinutul izotopic al însumării acestor doi izotopi şi izotopul 238 este superior raportului dintre izotopul 235 şi izotopul 238 aflat în stare naturală;

(h) „armă BCN” înseamnă:

(a) „arme biologice”, care sunt:

(i) agenţi microbiologici sau alţi agenţi biologici sau toxine, indiferent de originea lor sau de metoda de producere, de tipul şi în cantităţi care nu au justificare în scopuri profilactice, de protecţie sau alte scopuri pacifiste; sau

(ii) arme, echipamente sau mijloace de livrare destinate utilizării unor astfel de agenţi sau toxine cu scopuri ostile sau într-un conflict armat;

(b) „armele chimice” care sunt, luate împreună/asamblate sau separat:

(i) produse chimice toxice sau precursorii acestora, cu excepţia celor care sunt destinate a fi utilizate:

(A) în scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pacifiste; sau

(B) în scopuri de protecţie, şi anume acele scopuri direct legate de protecţia împotriva produselor chimice toxice şi protecţia împotriva armelor chimice; sau

(C) în scopuri militare nelegate de utilizarea armelor chimice şi care nu sunt dependente de utilizarea proprietăţilor toxice ale produselor chimice ca mijloc de război; sau

(D) în scopuri de aplicare a legislaţiei, inclusiv în scopuri de controlare a revoltelor locale, atât timp cât tipurile şi cantităţile corespund acestor scopuri;

(ii) de tip muniţie şi dispozitive create special pentru a cauza moartea sau alte vătămări prin acţiunea toxică a produselor chimice toxice definite la subparagraful (b)(i), care pot fi eliberate ca un rezultat al utilizării unor asemenea muniţii sau dispozitive;

(iii) oricare echipament destinat în mod expres a fi utilizat direct în legătură cu folosirea muniţiilor şi dispozitivelor specificate în subparagraful (b)(i).;

(c) arme nucleare şi alte dispozitive explozive nucleare;

(i) „precursor” înseamnă oricare reactiv chimic care ia parte, în oricare etapă, la fabricarea unui produs chimic toxic, indiferent de metodă. Include oricare componentă-cheie a unui sistem chimic binar sau cu componenţi multipli;

(j) termenii „material-sursă” şi „material special fisionabil” au acelaşi înţeles ca cel dat acestor termeni în Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, stabilit la New York la data de 26 octombrie 1956.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare stat parte se obligă ca infracţiunile prevăzute la articolul 1 să fie sancţionate cu pedepse severe.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Fiecare stat parte, în conformitate cu principiile de drept intern, poate lua măsurile necesare pentru a stabili răspunderea unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său sau constituită conform legislaţiei proprii atunci când o persoană responsabilă de managementul sau controlul acelei persoane juridice comite, în această calitate, o infracţiune prevăzută la articolul 1. Această răspundere poate fi penală, civilă sau administrativă.

2. O asemenea răspundere este atrasă fără a aduce atingere răspunderii penale a persoanelor fizice ce au comis infracţiunile.

3. Dacă un stat parte ia măsurile necesare pentru a atrage răspunderea unei persoane juridice conform paragraful 1 al prezentului articol, acesta se va asigura că sancţiunile penale, civile sau administrative aplicabile sunt efective, proporţionate şi descurajatoare. Aceste sancţiuni pot include şi sancţiuni pecuniare.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Prezenta convenţie nu se aplică aeronavelor utilizate în scopuri militare, de vamă sau de poliţie.

2. În cazurile prevăzute la subparagrafele (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) şi (i) de la paragraful 1 al art. 1, prezenta convenţie se aplică indiferent dacă se face referire la o aeronavă aflată în zbor internaţional sau naţional, doar dacă:

(a) locul prevăzut sau efectiv de decolare sau de aterizare a aeronavei este situat în afara teritoriului statului de înmatriculare a acestei aeronave; sau

(b) infracţiunea este comisă pe teritoriul unui stat, altul decât statul de înmatriculare a aeronavei.

3. Fără a ţine cont de prevederile de la paragraful 2 al prezentului articol, în cazurile prevăzute la subparagrafele (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) şi (i) ale paragrafului 1 din articolul 1, prezenta convenţie se aplică, de asemenea, dacă autorul sau autorul presupus al infracţiunii este descoperit pe teritoriul unui stat, altul decât statul de înmatriculare a aeronavei.

4. În ceea ce priveşte statele părţi menţionate la art. 15 şi în cazurile prevăzute la subparagrafele (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) şi (i) de la paragraful 1 din art. 1, prezenta convenţie nu se aplică în cazul în care locurile la care se face referire la subparagraful (a) de la paragraful 2 al prezentului articol sunt situate pe teritoriul aceluiaşi stat unde acel stat este unul dintre cele la care se face referire în art. 15, exceptând cazul în care infracţiunea este comisă sau autorul sau presupusul autor este descoperit pe teritoriul unui stat, altul decât acel stat.

5. În cazurile prevăzute de subparagraful (d) de la paragraful 1 al articolului 1, prezenta convenţie se aplică doar dacă instalaţiile de navigaţie aeriană sunt utilizate pentru navigaţia aeriană internaţională.

6. Prevederile incluse în paragrafele 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului articol se aplică şi în cazurile prevăzute la paragraful 4 al articolului 1.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Nicio prevedere din această convenţie nu va aduce atingere altor drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale statelor şi persoanelor fizice în conformitate cu dreptul internaţional, în special scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite, Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională şi dreptul internaţional umanitar.

2. Activităţile forţelor militare în timpul unui conflict armat, aşa cum aceste noţiuni sunt înţelese în conformitate cu dreptul internaţional umanitar, care sunt guvernate de aceste norme de drept, nu sunt guvernate de această convenţie, iar acţiunile forţelor militare ale unui stat în exercitarea atribuţiilor sale oficiale, atât timp cât sunt guvernate de alte norme de drept internaţional, nu sunt guvernate de această convenţie.

3. Prevederile de la paragraful 2 al prezentului articol nu vor fi interpretate ca o tolerare sau legalizare a actelor ilicite, nici ca o împiedicare a desfăşurării urmăririi penale prevăzute de alte norme de drept.

 

ARTICOLUL 7

 

Nicio prevedere din această convenţie nu va afecta drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile statelor părţi în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Londra, Moscova şi Washington la data de 1 iulie 1968, prevăzute de Convenţia privind interzicerea perfecţionării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi a toxinelor şi a distrugerii lor, semnată la Londra, Moscova şi Washington la data de 10 aprilie 1972, sau prevăzute de Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la data de 13 ianuarie 1993.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Fiecare stat parte trebuie să ia masurile necesare pentru a stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1 în următoarele cazuri:

(a) atunci când infracţiunea este săvârşită pe teritoriul acelui stat;

(b) dacă infracţiunea este săvârşită împotriva sau la bordul unei aeronave înmatriculate în acest stat;

(c) dacă aeronava la bordul căreia s-a săvârşit infracţiunea aterizează pe teritoriul sau, având încă la bord pe autorul prezumat al infracţiunii;

(d) dacă infracţiunea este săvârşită împotriva sau la bordul unei aeronave închiriate fără echipaj unei persoane care îşi are sediul principal de afaceri sau, în lipsă, reşedinţa sa permanentă în acest stat;

(e) când infracţiunea este săvârşită de un cetăţean al statului respectiv.

2. Fiecare stat parte îşi poate stabili competenţa sa jurisdicţională asupra oricăror astfel de infracţiuni în următoarele cazuri:

(a) când infracţiunea a fost comisă împotriva unui cetăţean al statului respectiv;

(b) când infracţiunea este comisă de un apatrid care îşi are reşedinţa pe teritoriul statului respectiv.

3. De asemenea, fiecare stat parte va lua măsurile pe care le poate considera necesare pentru a-şi stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1, în cazul în care autorul prezumat al infracţiunii se găseşte pe teritoriul său şi când statul respectiv nu îl extrădează conform art. 12 care niciunul din statele părţi care şi-au stabilit jurisdicţia în conformitate cu paragrafele aplicabile ale prezentului articol în ceea ce priveşte acele infracţiuni,

4. Prezenta convenţie nu înlătură nicio competenţă penală exercitată conform legilor naţionale.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Oricare stat parte pe teritoriul căruia se află autorul sau autorul prezumat al infracţiunii, dacă apreciază că împrejurările justifică acest lucru, va asigura detenţia acestei persoane sau va lua oricare alte măsuri necesare pentru a asigura prezenţa acesteia. Detenţia şi celelalte măsuri trebuie să fie în conformitate cu legislaţia acelui stat; ele nu pot fi menţinute decât pe durata necesară începerii urmăririi penale sau a unei proceduri de extrădare.

2. Statul respectiv va proceda imediat la o anchetă preliminară în vederea stabilirii faptelor.

3. Oricărei persoane deţinute în temeiul paragrafului 1 al prezentului articol i se asigură comunicarea imediată cu cel mai apropiat reprezentant oficial al statului a cărui naţionalitate o are.

4. Atunci când un stat parte a luat în custodie o persoană conform prevederilor prezentului articol, el înştiinţează imediat statele părţi care şi-au stabilit competenţa jurisdicţională în temeiul paragrafului 1 de la art. 8 şi stabileşte competenţa şi notifică depozitarul în temeiul subparagrafului a) de la paragraful 4 din art. 21 şi, în cazul în care consideră oportun, oricare alte state interesate în legătură cu faptul că acea persoană este luată în custodie, precum şi împrejurările care justifică luarea în custodie. Statul parte care procedează la ancheta preliminară menţionată la paragraful 2 al prezentului articol va comunica, prompt, concluziile sale către statele părţi menţionate şi le va informa dacă intenţionează să îşi exercite competenţa sa jurisdicţională.

 

ARTICOLUL 10

 

Statul parte pe teritoriul căruia este descoperit autorul prezumat al infracţiunii, dacă nu îl extrădează, este obligat să supună cauza, fără nicio excepţie şi indiferent dacă infracţiunea a fost sau nu săvârşită pe teritoriul său, către autorităţile sale competente pentru exerciţiul acţiunii penale. Aceste autorităţi vor hotărî în aceleaşi condiţii ca pentru oricare altă infracţiune de drept comun cu caracter grav, conform legilor acelui stat.

 

ARTICOLUL 11

 

Oricărei persoane luate în custodie sau împotriva căreia este luată oricare altă măsură ori procedură în conformitate cu prezenta convenţie i se garantează un tratament echitabil şi toate drepturile şi garanţiile, conform legislaţiei statului pe teritoriul căruia se găseşte şi prevederilor din dreptul internaţional aplicabile, inclusiv cele referitoare la drepturile omului.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Infracţiunile prevăzute la art. 1 sunt considerate a fi incluse drept infracţiuni extrădabile în toate tratatele de extrădare încheiate între statele părţi. Statele părţi se obligă să includă infracţiunile drept infracţiuni extrădabile în oricare tratat de extrădare care urmează a se încheia între ele.

2. Dacă un stat parte, care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat, este sesizat cu o cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care nu a semnat un tratat de extrădare, el are latitudinea de a considera prezenta convenţie ca fiind baza juridică a extrădării în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1. Extrădarea este sub incidenţa celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia statului căruia i s-a adresat solicitarea.

3. Statele părţi, care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat, vor considera infracţiunile prevăzute la art. 1 ca fiind infracţiuni extrădabile între ele, sub rezerva condiţiilor stipulate de legislaţia statului căruia i s-a adresat solicitarea.

4. În scopul extrădării între statele părţi, fiecare infracţiune va fi considerată ca şi cum ar fi fost comisă nu numai pe locul săvârşirii ei, ci şi pe teritoriul statelor părţi care trebuie să îşi stabilească competenţa jurisdicţională în conformitate cu subparagrafele (b), (c), (d) şi (e) de la paragraful 1 din art. 8 şi care şi-au stabilit competenţa jurisdicţională în conformitate cu paragraful 2 de la art. 8.

5. În scopul extrădării între statele părţi, infracţiunile stabilite la subparagrafele (a) şi (b) de la paragraful 5 din art. 1 vor fi considerate ca fiind echivalente.

 

ARTICOLUL 13

 

În scopul extrădării sau asistenţei judiciare mutuale, niciuna dintre infracţiunile prevăzute la articolul 1 nu va fi considerată drept o infracţiune politică sau drept o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau drept o infracţiune inspirată din motive politice. În consecinţă, o cerere de extrădare sau de asistenţă judiciară mutuală fondată pe o asemenea infracţiune nu poate fi respinsă pentru simplul motiv că vizează o infracţiune politică sau o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau o infracţiune având motive politice.

 

ARTICOLUL 14

 

Niciuna din prevederile prezentei convenţii nu va fi interpretată ca impunând o obligaţie de extrădare sau de acordare a asistenţei judiciare mutuale dacă statul parte căruia i se solicită acest lucru are motive temeinice să considere că cererea de extrădare pentru infracţiunile prevăzute la art. 1 sau pentru asistenţă juridică mutuală pentru astfel de infracţiuni a fost făcută cu scopul de a urmări penal sau a pedepsi o persoană pentru motive precum: rasa, religia, naţionalitatea, apartenenţa etnică, opinia politică sau sexul acelei persoane sau pentru a considera că o corespondenţă cu acea solicitare ar aduce prejudicii poziţiei persoanei respective pentru oricare din motivele arătate mai sus.

 

ARTICOLUL 15

 

Statele părţi care înfiinţează pentru transportul aerian organizaţii de operare în comun sau organisme internaţionale de operare şi care operează aeronave care fac obiectul unei înmatriculări comune sau internaţionale vor desemna pentru fiecare aeronavă, prin modalităţi corespunzătoare, acel stat dintre ele care va exercita competenţa jurisdicţională şi care va avea atribuţiile statului de înmatriculare în sensul prezentei convenţii şi va înştiinţa despre această desemnare secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile, care va informa toate statele părţi la prezenta convenţie,

 

ARTICOLUL 16

 

1. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu dreptul internaţional şi dreptul intern, cu scopul de a preveni săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 1.

2. Atunci când, ca urmare a comiterii uneia din infracţiunile prevăzute la art. 1, un zbor este întârziat sau întrerupt, oricare Stat parte pe teritoriul căruia se află aeronava sau pasagerii sau echipajul va înlesni, pentru pasageri şi echipaj, continuarea călătoriei lor cât mai grabnic posibil şi va restitui, fără întârziere, aeronava şi încărcătura sa celor care au dreptul să le deţină.

 

ARTICOLUL 17

 

1. Statele părţi îşi vor acorda reciproc cel mai ridicat nivel posibil de asistenţă judiciară în legătură cu procedurile penale referitoare la infracţiunile prevăzute la art. 1. Legislaţia statului cărui i s-a adresat solicitarea va fi aplicată în toate cazurile.

2. Prevederile de la paragraful 1 al prezentului articol nu afectează obligaţiile ce decurg din prevederile oricărui alt tratat bilateral sau multilateral care reglementează sau care va reglementa, total sau parţial, domeniul asistenţei judiciare reciproce în materie penală.

 

ARTICOLUL 18

 

Oricare stat parte care are motive să considere că oricare din infracţiunile prevăzute la art. 1 va fi comisă trebuie să furnizeze, în conformitate cu legislaţia naţională, oricare informaţie relevantă pe care o deţine către acele state părţi care, în opinia sa, pot fi statele prevăzute la paragrafele 1 şi 2 de la art. 8.

 

ARTICOLUL 19

 

Oricare stat parte va comunica, fără întârziere, Consiliului Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile, în conformitate cu prevederile legislaţiei sale naţionale, oricare informaţii relevante pe care le posedă în legătură cu:

a) împrejurările infracţiunii;

b) măsurile luate în conformitate cu paragraful 2 din art. 16;

c) măsurile luate cu privire la autorul sau autorul prezumat al infracţiunii şi, în special, la rezultatul oricărei proceduri de extrădare sau a oricărei alte proceduri judiciare.

 

ARTICOLUL 20

 

1. Oricare dispută între două sau mai multe state părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, dispută care nu poate fi soluţionată prin negociere, va fi supusă arbitrajului, la cererea uneia dintre ele. Dacă în decurs de 6 luni de la data solicitării de arbitraj părţile nu reuşesc să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate aduce dispută în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, depunând o cerere în conformitate cu Statutul Curţii.

2. Fiecare stat parte poate, la data semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentei convenţii sau aderării la aceasta, să declare că nu se consideră obligat de prevederile paragrafului precedent. Celelalte state părţi nu vor fi obligate de prevederile menţionate mai sus, faţă de oricare stat parte care a formulat o astfel de abordare reticentă,

3. Oricare stat parte care va adopta o astfel de abordate reticentă în conformitate cu prevederile de la paragraful precedent va putea, în oricare moment, să renunţe la această atitudine reticentă printr-o notificare adresată depozitarului.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării la Beijing, în data de 10 septembrie 2010, de către statele participante la Conferinţa diplomatică în domeniul securităţii aviaţiei desfăşurată în Beijing, în perioada 30 august-10 septembrie 2010. După 27 septembrie 2010, prezenta convenţie va fi deschisă semnării tuturor statelor la sediul Organizaţiei Internaţionale pentru Aviaţia Civilă din Montreal până la intrarea acesteia în vigoare în conformitate cu articolul 22.

2. Prezenta convenţie face subiectul ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi transmise secretarului general al Organizaţiei Internaţionale pentru Aviaţia Civilă, care este desemnat prin prezenta drept depozitar.

3. Oricare stat care nu ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenţie, în conformitate cu paragraful 2 din prezentul articol, poate adera la aceasta în oricare moment. Instrumentele de aderare vor fi transmise depozitarului.

4. Fiecare stat parte, la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezenta convenţie:

(a) va informa depozitarul cu privire la competenţa sa jurisdicţională stabilită în baza dreptului sau intern în conformitate cu paragraful 2 din art. 8 şi va notifica imediat depozitarul în legătură cu oricare modificare:

(b) va putea declara că va aplica dispoziţiile de la subparagraful (d) de la paragraful 4 din art. 1, în conformitate cu principiile dreptului penal naţional, cu privire la excepţiile de la răspundere pentru motive familiale.

 

ARTICOLUL 22

 

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a două luni care va urma datei de depunere a celui de-al douăzeci şi doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezenta convenţie după depunerea celui de-al douăzeci şi doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a două luni care va urma datei de depunere de către statul respectiv a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Imediat ce prezenta convenţie va intra în vigoare, aceasta va fi înregistrată de către depozitar la Secretariatul Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 23

 

1. Oricare stat parte poate denunţa prezenta convenţie prin notificare în scris adresată depozitarului.

2. O astfel de denunţare va produce efecte în termen de un an de la data primirii acesteia de către depozitar.

 

ARTICOLUL 24

 

La fel ca între statele părţi, prezenta convenţie va avea prioritate faţă de următoarele instrumente:

(a) Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971; şi

(b) Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, suplimentar la Convenţia pentru suprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei aviaţiei civile, încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988.

 

ARTICOLUL 25

 

Depozitarul va informa prompt toate statele părţi ale prezentei convenţii, precum şi toate statele semnatare sau aderente la prezenta convenţie cu privire la data fiecărei semnări, la data depunerii fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, la data de intrare în vigoare a prezentei convenţii, precum şi cu referire la alte informaţii relevante.

 

Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat prezenta convenţie.

Adoptată la Beijing, în cea de-a zecea zi a lunii septembrie a anului două mii zece, în limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă şi spaniolă, toate textele fiind în măsură egală autentice, această autenticitate urmând să producă efecte după verificarea de către secretariatul Conferinţei, sub autoritatea preşedintelui Conferinţei, în termen de nouăzeci de zile ce vor urma acestei date, pentru a se asigura conformitatea între versiunile lingvistice ale convenţiei. Prezenta convenţie va rămâne depozitată în arhivele Organizaţiei Internaţionale pentru Aviaţia Civilă, iar depozitarul va transmite copii certificate tuturor statelor contractante la prezenta convenţie.

 

PROTOCOL

suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

 

Statele părţi la acest protocol,

profund preocupate de intensificarea, în lumea întreagă, a actelor de terorism îndreptate împotriva aviaţiei civile, recunoscând că noile tipuri de ameninţări împotriva aviaţiei civile necesită noi eforturi şi politici concertate de cooperare din partea statelor şi

considerând că, în scopul de a face faţă mai bine acestor ameninţări, este necesară adoptarea unor prevederi suplimentare faţă de cele incluse în Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, pentru reprimarea actelor ilicite de capturare sau de exercitare a controlului asupra aeronavei şi pentru îmbunătăţirea eficacităţii sale, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Acest protocol suplimentează Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 decembrie 1970 (denumită în continuare „Convenţia*).

 

ARTICOLUL II

 

Articolul 1 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează: „ARTICOLUL 1

1. Comite o infracţiune oricare persoană care, în mod ilicit şi intenţionat, capturează sau exercită control asupra unei aeronave în serviciu prin violenţă sau ameninţare sau prin constrângere sau prin oricare altă formă de intimidare sau prin oricare mijloace tehnologice.

2. Comite, de asemenea, o infracţiune oricare persoană care:

(a) ameninţă că va comite infracţiunea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol sau

(b) în mod ilicit şi intenţionat determină o persoană să primească o astfel de ameninţare, în împrejurări care indică faptul că ameninţarea este credibilă.

3. Comite, de asemenea, o infracţiune oricare persoană care:

(a) încearcă să comită infracţiunea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol sau

(b) organizează sau instigă alte persoane la comiterea unei infracţiuni prevăzute la paragrafele 1, 2 sau 3 al prezentului articol sau

(c) este complice la una din infracţiunile prevăzute la paragrafele 1,2 sau 3;

(d) în mod ilicit şi intenţionat ajută o altă persoană să se sustragă investigării, urmăririi penale sau executării sentinţei, cunoscând faptul că acea persoană a comis o faptă ce constituie o infracţiune prevăzută la paragrafele 1, 2, 3 (a), 3 (b) sau 3 (c) al prezentului articol sau că acea persoană este urmărită penal de către organele de drept pentru săvârşirea unei astfel de infracţiuni sau a fost condamnată pentru o astfel de infracţiune.

4. Fiecare stat parte va stabili, de asemenea, ca fiind infracţiuni, atunci când sunt comise intenţionat, una sau ambele următoarele fapte, indiferent dacă vreuna din infracţiunile prevăzute în paragraful 1 sau paragraful 2 din prezentul articol este efectiv comisă sau există tentativă de a o comite:

(a) înţelegerea cu una sau mai multe persoane în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la paragraful 1 sau paragraful 2 din prezentul articol şi, dacă legislaţia naţională prevede astfel, implicarea unui act întreprins de unul dintre participanţi în scopul realizării înţelegerii; sau

(b) colaborarea, în oricare alt mod, la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute la paragraful 1 sau paragraful 2 din prezentul articol a unui grup de persoane care acţionează cu un scop comun, iar această colaborare:

(i) fie se efectuează cu scopul de a promova activitatea sau scopul infracţional general al grupului, atunci când o astfel de activitate sau scop implică comiterea unei infracţiuni prevăzute la paragraful 1 sau paragraful 2 al prezentului articol;

(ii) fie se efectuează, ştiindu-se intenţia grupului de a comite o infracţiune prevăzută la paragraful 1 sau paragraful 2 al prezentului articol.”

 

ARTICOLUL III

 

Articolul 2 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 2

 

Fiecare stat parte se obligă ca infracţiunile prevăzute la art. 1 să fie sancţionabile cu pedepse severe.”

 

ARTICOLUL IV

 

Paragraful de mai jos va fi adăugat drept articolul 2 bis al Convenţiei:

„ARTICOLUL 2 BIS

1. Fiecare stat parte, în conformitate cu principiile de drept intern, poate lua măsurile necesare pentru a stabili răspunderea unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său sau constituită conform legislaţiei proprii, atunci când o persoană responsabilă cu managementul sau controlul acelei persoane juridice comite, în această calitate, o infracţiune prevăzută la art. 1. Această răspundere poate fi penală, civilă sau administrativă.

2. O asemenea răspundere este asumată fără a aduce atingere răspunderii penale a persoanelor fizice care au comis infracţiunile.

3. Dacă un stat parte ia măsurile necesare pentru a atrage răspunderea unei persoane juridice în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, se va asigura că sancţiunile penale, civile sau administrative aplicabile sunt efective, proporţionale şi descurajatoare. Astfel de sancţiuni pot include şi sancţiuni pecuniare.”

 

ARTICOLUL V

 

1. Paragraful 1 al articolului 3 din Convenţie se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 3

1. În sensul prezentei convenţii, o aeronavă este considerată a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unei perioade de 24 de ore după oricare aterizare. În situaţia unei aterizări forţate, zborul se consideră ca fiind continuat până în momentul în care autorităţile competente preiau responsabilitatea pentru aeronavă şi pentru persoanele şi bunurile de la bord.”

2. La paragraful de la articolul 3 din Convenţie, „înmatriculare” se înlocuieşte cu „înregistrare”.

3. La paragraful 4 de la articolul 3 din Convenţie, „prevăzute” se înlocuieşte cu „stabilite”.

4. Paragraful 5 de la articolul 3 din Convenţie se înlocuieşte după cum urmează:

„5. Fără a aduce atingere paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol, articolele 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 8 ter şi 10 se aplică indiferent de locul de decolare sau locul efectiv de aterizare al aeronavei, în cazul în care contravenientul sau contravenientul prezumat este găsit pe teritoriul unui stat, altul decât statul de înregistrare al acelei aeronave.”

 

ARTICOLUL VI

 

Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 3 bis al Convenţiei:

„ARTICOLUL 3 BIS

1. Nicio prevedere a prezentei convenţii nu aduce atingere altor drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale statelor şi persoanelor fizice în conformitate cu dreptul internaţional, în special scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite, Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională şi dreptului internaţional umanitar.

2. Activităţile forţelor militare în timpul unui conflict armat, astfel cum aceste noţiuni sunt înţelese în dreptul internaţional umanitar, care sunt guvernate de acea legislaţie, nu sunt guvernate de această convenţie, iar activităţile preluate de forţele militare ale unui stat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale,

atât timp cât acestea sunt guvernate de alte norme ale dreptului internaţional, nu sunt guvernate de această convenţie.

3. Prevederile incluse la paragraful 2 al prezentului articol nu vor fi interpretate ca o tolerare sau legalizare a unor acte altfel ilicite sau ca o prevenire a desfăşurării urmăririi penale în conformitate cu alte norme de drept.”

 

ARTICOLUL VII

 

Articolul 4 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

 

„ARTICOLUL 4

 

1. Fiecare stat parte va lua acele măsuri pe care le consideră necesare pentru a-şi stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1, precum şi oricare alt act de violenţă îndreptat împotriva pasagerilor sau a echipajului şi comis de autorul prezumat al infracţiunilor în legătură directă cu acestea, în următoarele cazuri:

(a) când infracţiunea este comisă pe teritoriul acelui stat;

(b) când infracţiunea este săvârşită împotriva sau la bordul unei aeronave înmatriculate în acel stat;

(c) când aeronava la bordul căreia s-a săvârşit infracţiunea aterizează pe teritoriul său, având încă la bord pe autorul prezumat al infracţiunii;

(d) dacă infracţiunea este săvârşită împotriva sau la bordul unei aeronave închiriate fără echipaj unei persoane care îşi are sediul principal de afaceri sau dacă acea persoană nu are un astfel de loc de afaceri lipsă, a cărui reşedinţa permanentă este în acel stat;

(e) dacă infracţiunea este comisă de către un cetăţean al statului respectiv.

2. Fiecare stat parte îşi poate stabili competenţa jurisdicţională faţă de oricare astfel de infracţiuni în următoarele cazuri:

(a) dacă infracţiunea este comisă împotriva unui cetăţean al acelui stat;

(b) dacă infracţiunea este comisă de către un apatrid a cărui reşedinţă se află pe teritoriul acelui stat.

3. De asemenea, fiecare stat parte va lua acele măsuri pe care le consideră drept necesare pentru a-şi stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1, în situaţia în care autorul prezumat se află pe teritoriul său şi nu extrădează persoana respectivă în temeiul art. 8 către niciunul dintre statele părţi care şi-au stabilit competenţa jurisdicţională în conformitate cu paragrafele aplicabile ale prezentului articol cu privire la acele infracţiuni.

4. Prezenta convenţie nu exclude competenţa jurisdicţională penală exercitată în conformitate cu legislaţia naţională.”

 

ARTICOLUL VIII

 

Articolul 5 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 5

 

Statele părţi care înfiinţează, pentru transportul aerian, organizaţii de operare în comun sau organisme internaţionale de operare şi care operează aeronave care fac obiectul unei înmatriculări comune sau internaţionale vor desemna pentru fiecare aeronavă, prin modalităţi corespunzătoare, statul care îşi exercită competenţa jurisdicţională şi care va avea atribuţiile statului de înmatriculare în sensul prezentei convenţii şi vor înştiinţa despre această desemnare Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile, care va informa toate statele părţi la prezenta convenţie.”

 

ARTICOLUL IX

 

Paragraful 4 de la art. 6 din Convenţie se înlocuieşte după cum urmează:

 

ARTICOLUL 6

 

4. Atunci când un stat parte a luat în custodie o persoană, conform prevederilor prezentului articol, el trebuie să înştiinţeze, imediat, statele părţi care şi-au stabilit competenţa jurisdicţională

În temeiul paragrafului 1 din art. 4, şi-au definit jurisdicţia şi au notificat depozitarul în temeiul paragrafului 2 din art. 4 şi, în cazul în care consideră oportun, oricare alte state interesate de faptul că acea persoană este luată în custodie, dar şi cu referire la circumstanţele care o justifică. Statul parte care procedează la ancheta preliminară menţionată la paragraful 2 al prezentului articol va comunica prompt concluziile acesteia către statele părţi menţionate şi va indica dacă intenţionează să îşi exercite competenţa sa jurisdicţională.”

 

ARTICOLUL X

 

Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 7 bis la Convenţie:

„ARTICOLUL 7 BIS

 

Oricărei persoane luate în custodie sau împotriva căreia este luată oricare altă măsură ori procedură în conformitate cu prezenta convenţie i se garantează un tratament echitabil şi toate drepturile şi garanţiile conform legislaţiei statului pe teritoriul căruia se găseşte acea persoană şi prevederilor aplicabile din dreptul internaţional, inclusiv cele referitoare la drepturile omului.”

 

ARTICOLUL XI

 

Articolul 8 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 8

1. Infracţiunile prevăzute la art. 1 se consideră a fi cuprinse de plin drept ca infracţiuni extrădabile în oricare tratat de extrădare încheiat între statele părţi. Statele părţi se obligă să includă infracţiunile ca infracţiuni extrădabile în oricare tratat de extrădare ce urmează a se încheia între ele.

2. Dacă un stat parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat este sesizat cu privire la o cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care nu are încheiat un tratat de extrădare, el are latitudinea de a considera prezenta convenţie ca fiind baza juridică a extrădării în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 1. Extrădarea este subordonată celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia statului către care se trimite solicitarea.

3. Statele părţi care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat recunosc infracţiunile prevăzute la art. 1 ca infracţiuni extrădabile, între ele, în condiţiile prevăzute de legislaţia statului către care s-a trimis solicitarea.

4. În scopul extrădării între statele părţi, fiecare infracţiune va fi considerată ca şi cum ar fi fost comisă nu numai pe locul săvârşirii ei, ci şi pe teritoriul statelor părţi care trebuie să îşi stabilească competenţa jurisdicţională conform subparagrafelor (b), (c), (d) şi (e) de la pct. 1 al art. 4 şi care şi-au stabilit competenţa jurisdicţională conform paragrafului 2 de la art. 4.

5. În scopul extrădării între statele părţi, infracţiunile stabilite la subparagrafele (a) şi (b) de la pct. 4 al art. 1 sunt considerate ca fiind echivalente.”

 

ARTICOLUL XII

 

Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 8 bis la Convenţie:

 

„ARTICOLUL 8 BIS

 

Datorită necesităţii extrădării sau asistenţei judiciare mutuale, niciuna dintre infracţiunile prevăzute la art. 1 nu este considerată drept o infracţiune politică sau drept o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau drept o infracţiune inspirată din motive politice. În consecinţă, o cerere de extrădare sau de asistenţă judiciară mutuală, fondată pe o asemenea infracţiune, nu poate fi respinsă pentru simplul motiv că vizează o infracţiune politică, o infracţiune conexă unei infracţiuni politice sau o infracţiune având motive politice.”

 

ARTICOLUL XIII

 

Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 8 ter la Convenţie:

 

ARTICOLUL 8 TER

 

Niciuna dintre dispoziţiile prezentei convenţii nu va fi interpretată ca impunând o obligaţie de extrădare sau de acordare de asistenţă judiciară mutuală, dacă statul parte căruia i s-a cerut aceasta are motive serioase de a considera că cererea de extrădare pentru infracţiunile prevăzute la art. 1 sau pentru asistenţa juridică mutuală a fost făcută cu scopul de a urmări şi de a pedepsi o persoană pe motive de rasă, religie, naţionalitate, origine etnică, opinii politice sau sex ori că soluţionarea acestei cereri ar aduce un prejudiciu situaţiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.”

 

ARTICOLUL XIV

 

Paragraful 1 de la art. 9 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 9

1. Atunci când oricare dintre actele prevăzute la paragraful 1 al art. 1 este săvârşit sau pe punctul de a fi săvârşit, statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare astfel încât comandantul legitim al aeronavei să recapete sau să menţină controlul asupra aeronavei.”

 

ARTICOLUL XV

 

Paragraful 1 de la art. 10 al Convenţiei se înlocuieşte după cum urmează:

„ARTICOLUL 10

1. Statele părţi îşi vor acorda asistenţă judiciară în cea mai mare măsură posibilă, în ceea ce priveşte procedurile penale aplicabile cu privire la infracţiunile prevăzute la art. 1 şi în ceea ce priveşte celelalte acte menţionate în art. 4. În toate cazurile se aplică legislaţia statului căruia i-a fost adresată solicitarea.

 

ARTICOLUL XVI

 

Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 10 bis la Convenţie:

 

ARTICOLUL 10 BIS

 

În conformitate cu legislaţia sa naţională, oricare stat parte care are motive să considere că una dintre infracţiunile prevăzute la art. 1 va fi comisă va furniza oricare informaţie relevantă pe care o deţine către statele părţi despre care are convingerea că vor fi statele vizate în paragrafele 1 şi 2 ale art. 4.”

 

ARTICOLUL XVII

 

1. Toate referirile din cuprinsul Convenţiei la „statul contractant” şi „statele contractante” se înlocuiesc cu „statul parte” şi, respectiv, „statele părţi”.

2. Toate referirile din cuprinsul Convenţiei la „el” şi „al lui” se înlocuiesc cu „acea persoană” şi, respectiv, „acelei persoane”.

 

ARTICOLUL XVIII

 

Textele Convenţiei în limba arabă şi limba chineză, anexate prezentului protocol, alături de textele Convenţiei în engleză, franceză, rusă şi spaniolă, reprezintă texte autentice în egală măsură, în cele şase limbi.

 

ARTICOLUL XIX

 

La fel ca şi în cazul statelor părţi la prezentul protocol, Convenţia şi prezentul protocol se citesc şi se interpretează împreună, ca instrument unic, şi vor fi cunoscute drept Convenţia de la Haga, aşa cum a fost modificată prin Protocolul de la Beijing, 2010.

 

ARTICOLUL XX

 

Prezentul protocol este deschis semnării la Beijing în data de 10 septembrie 2010 de către statele participante la Conferinţa diplomatică cu privire la securitatea aviaţiei desfăşurată la Beijing în perioada 30 august - 10 septembrie 2010. După data de 27 septembrie 2010, prezentul protocol este deschis semnării de către toate statele la sediul central al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile la Montreal, până la data intrării în vigoare conform art. XXIII.

 

ARTICOLUL XXI

 

1. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile, care este desemnat astfel drept depozitar.

2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea prezentului protocol de către oricare stat care nu este parte la Convenţie are ca efect ratificarea, acceptarea sau aprobarea Convenţiei de la Haga, aşa cum a fost modificată prin Protocolul de la Beijing, 2010.

3. Dacă un stat nu ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, acesta poate adera la el în oricare moment. Instrumentele aderării sunt transmise la depozitar.

 

ARTICOLUL XXII

 

La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezentul protocol, fiecare stat parte:

(a) notifică depozitarul referitor la competenţa jurisdicţională pe care şi-a stabilit-o în temeiul legislaţiei sale naţionale în conformitate cu paragraful 2 al art. 4 al Convenţiei de la Haga, aşa cum a fost modificată de Protocolul de la Beijing, 2010, şi notifică imediat depozitarul cu privire la oricare schimbare şi

(b) poate afirma că aplică prevederile de la subparagraful (d) de la paragraful 3 al art. 1 al Convenţiei de la Haga, aşa cum a fost modificată de Protocolul de la Beijing, 2010, în conformitate cu principiile dreptului său penal naţional, cu privire la excepţiile de la răspundere pentru motive familiale.

 

ARTICOLUL XXIII

 

1. Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de a două luni care urmează după data de depunere a celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la depozitar.

2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol după depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de a două luni care urmează după data de depunere de către acel stat a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Imediat ce prezentul protocol intră în vigoare va fi înregistrat de către depozitar la Organizaţia Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL XXIV

 

1. Oricare stat parte poate denunţa prezentul protocol printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

2. Denunţarea va produce efecte după un an de la data la care notificarea a fost primită de către depozitar.

 

ARTICOLUL XXV

 

Depozitarul va informa prompt toate statele părţi la prezentul protocol şi toţi semnatarii sau statele care au aderat la prezentul protocol cu privire la data fiecărei semnări, data depunerii fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, data intrării în vigoare a prezentului protocol şi cu privire la alte informaţii relevante.

Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, care au fost autorizaţi prin lege, au semnat prezentul protocol.

Adoptat la Beijing în cea de-a zecea zi a lunii septembrie a anului două mii zece în limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă şi spaniolă, toate textele fiind, în egală măsură, autentice, după verificarea efectuată de către Secretariatul Conferinţei, sub autoritatea preşedintelui Conferinţei, în termen de nouăzeci de zile ce vor urma acestei date, pentru a se asigura conformitatea între versiunile lingvistice ale convenţiei. Prezenta convenţie va rămâne depozitată în arhivele Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile şi depozitarul va transmite copii certificate tuturor statelor contractante la prezenta convenţie.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.166.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti. 14 decembrie 2017.

Nr. 896.

 

ANEXĂ

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

 

Titular: Ministerul Apărării Naţionale

Beneficiar: Direcţia domenii şi infrastructuri - pentru perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Statul Major General

Amplasament: municipiul Craiova, judeţul Dolj

 

Indicatori tehnico-economici

 

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

 

 

 

 

(în preţuri la data de 31.05.2017; 1 euro = 4,5636 lei),

 

mii lei

 

132.741

 

din care:

 

 

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

 

98.958

 

2. Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

 

37.926

 

 

C+M

mii lei

 

28.272

 

Anul II

INV

mii lei

 

37.926

 

 

C+M

mii lei

 

28.272

 

Anul III

INV

mii lei

 

37.926

 

 

C+M

mii lei

 

28.272

 

Anul IV

INV

mii lei

 

18.963

 

 

C+M

mii lei

 

14.142

 

3. Durata totală de realizare a investiţiei

 

 

luni

42

 

4. Capacităţi (în unităţi fizice):

 

 

 

 

 

Construcţii - suprafaţă construită

 

 

mp

9.562,00

 

- suprafaţă desfăşurată

 

 

mp

22.915,00

 

Demolări - suprafaţă construită

 

 

mp

2.010,47

 

- suprafaţă desfăşurată

 

 

mp

2.010,47

 

Drumuri şi platforme

 

 

 

 

 

- alei

 

 

ml

789,00

 

- platforme

 

 

mp

5.744,00

 

Reţele de canalizare

 

 

ml

2.535,00

 

Reţele electrice

 

 

ml

1.200,00

 

*Reţele termice

 

 

ml

1.530,00

 

*Post de transformare 1.000 KVA

 

 

buc.

2

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1 066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 20 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul conţinut:

„(2) Societatea vinde, prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat, un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape:

a) majorarea capitalului social al societăţii cu un pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 12,49% din capitalul social existent;

b) acordarea dreptului de preferinţă de subscriere acţionarilor privaţi existenţi ai societăţii la preţul de vânzare a acţiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni, asupra unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 2,49% din capitalul social existent, proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social. Pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi la achiziţionarea de acţiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieţei de capital Acţionarii privaţi existenţi îşi vor putea exercita dreptul de preferinţă la achiziţionarea de acţiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă. Acţiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă de niciunul dintre acţionarii privaţi existenţi vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) iniţierea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, a unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 10% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social

2. La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 12,49% din capitalul social existent al societăţii;”.

3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) un reprezentant din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, desemnat de prim-ministru;”.

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica”- S.A. Bucureşti, cu modificările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) „Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie” cu „Ministerul Energiei”;

b) „ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri” cu „ministrul energiei”;

c) „Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în Energie” cu „direcţia cu atribuţii în domeniul privatizării în numele statului a pachetului de acţiuni la societate”;

d) „Departamentul pentru Energie” cu „Ministerul Energiei”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 897.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 3 lit. B din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 Pentru aplicarea prevederilor art. 39 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată.

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. membri:

a) şeful Statului Major al Apărării;

b) secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;

c) secretarul de stat pentru armamente;

d) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;

e) directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării;

f) secretarul general al ministerului;

g) şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei;

h) comandantul Comandamentului logistic întrunit;

i) comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;

j) şeful Direcţiei generale management resurse umane;

k) şeful Corpului de control şi inspecţie;

l) şeful Direcţiei generale financiar-contabile;

m) şeful Direcţiei generale juridice;

n) şeful Direcţiei audit intern;

o) şeful Direcţiei medicale;

p) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;

q) şeful Direcţiei informare şi relaţii publice;

r) şeful Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. M.162.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unic ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de sfat

 

Bucureşti, 5 decembrie 2017.

Nr. 3.145.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic .........................................

Sediul/Adresa .........................................

Cod unic de înregistrare .........................................

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

(N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6l

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

 

 

 

 

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

 

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

 

 

 

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

 

 

 

 

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

 

 

 

 

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

 

 

 

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

 

 

 

 

 

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Alta rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o)

alto cheltuieli

42

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Plăţi restante

56

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Creanţe restante

57

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Rd.50 = Rd 154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic  .........................................

Sediul/Adresa  .........................................

Cod unic de înregistrare  .........................................

 

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curant (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HG/ Ordin

comun

Conform Hotărârii

C.A.

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

 

 

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)r din care:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1)

din vânzarea produselor

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2)

din servicii prestate

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a3)

din redevenţe şi chirii

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a4)

alte venituri

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd,11), din care:

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

din producţia de imobilizări

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15«-Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f1)

din amenzi şi penalităţi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd,19), din care:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active corporale

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active necorporale

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f3)

din subvenţii pentru investiţii

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f5)

alte venituri

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiara (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

din imobilizări financiara

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

din investiţii financiare

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

din diferenţe de curs

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

din dobânzi

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

alte venituri financiare

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinara

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd 40+Rd.46), din care:

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

Cheltuieli privind stocurile <Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd,38+ Rd.39), din care:

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli privind energia şi apa

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2)

- către operatori cu capital privat

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

prime de asigurare

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd 57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 +  Rd.69 + Rd.78), din care:

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din căra:

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ch. de promovare a produselor

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd,58+Rd.59+Rd,61), din care:

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d3)

- pentru cluburile sportive

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interna

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- externa

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i1)

cheltuieli de asigurare şi pază

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şt alte anunţuri

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j)

alte cheltuieli

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84+ Rd.85), din care:

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

ch. cu taxa de licenţă

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu taxa de mediu

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) salarii de bază

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) alte bonificaţii (conform CCM)

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 +  Rd.99), din care:

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) tichete de masă;

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) vouchere de vacanţă;

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) pentru directori/directorat

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta fixă

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta variabilă

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta fixă

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta variabilă

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) pentru AGA şi cenzori

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd,119+Rd.120+Rd. 121+Rd,122), din care:

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- către bugetul general consolidat

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- către alţi creditori

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

alte cheltuieli

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f1)

cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f1.1)

.provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f1. 2)

- provizioane în legătura cu contractul de mandat

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f2)

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.1 30), din care:

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- din participarea salariaţilor la profit

12B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- venituri din alte provizioane