MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1014/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1014         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.497. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin

 

1.498. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin

 

1.500. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

3.533. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.699. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.700. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S R L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.702. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.703. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.704. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.705. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KAMER ACTIV - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.706. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

1.707. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin.

(2) Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 1.497.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CARAŞ-SEVERIN

UAT: TICVANIU MARE

Sectoare: 0-61

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin.

(2) Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 1.498.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CARAŞ-SEVERIN

UAT: RĂCĂŞDIA

Sectoare: 0-24

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în două unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacău ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi a deschiderii noilor cărţi funciare, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Buhuşi - sectoarele cadastrale 1,2, 3, 4, 5;

b) unitatea administrativ-teritorială Dărmăneşti - sectoarele cadastrale 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau a altor acte de proprietate, planuri şi altor evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 1.500.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6,16 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.271 din 9.11.2017,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Transmiterea şi prelucrarea cererilor, precum şi emiterea şi gestionarea ulterioară a autorizaţiilor vamale, respectiv modificarea, revocarea, anularea şi suspendarea acestora, se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene şi pus la dispoziţia operatorilor economici şi a autorităţilor vamale din statele membre de Comisia Europeană în conformitate cu dispoziţiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor tipuri de cereri de autorizaţii şi autorizaţiilor vamale prevăzute în anexa Ala Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi în anexa A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;

a) cererea şi autorizaţia pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, astfel cum se menţionează la art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 (denumit în continuare Codul vamal al Uniunii);

b) cererea şi autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale, cuprinzând o eventuală reducere sau exonerare, astfel cum se menţionează la art. 95 din Codul vamal al Uniunii;

c) cererea şi autorizaţia pentru amânarea plăţii cuantumului taxelor de plătit, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operaţiune, astfel cum se menţionează la art. 110 din Codul vamal al Uniunii;

d) cererea şi autorizaţia pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară, astfel cum se menţionează la art. 148 din Codul vamal al Uniunii;

e) cererea şi autorizaţia de instituire a serviciilor de transport maritim regulat, astfel cum se menţionează la art. 120 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

f) cererea şi autorizaţia pentru statutul de emitent autorizat, astfel cum se menţionează la art. 128 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

g) cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regulată a declaraţiei simplificate, astfel cum se menţionează la art. 166 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii;

h) cererea şi autorizaţia pentru vămuirea centralizată (atunci când implică două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene), astfel cum se menţionează la art. 179 din Codul vamal al Uniunii;

i) cererea şi autorizaţia de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export, astfel cum se menţionează la art. 182 din Codul vamal al Uniunii;

j) cererea şi autorizaţia pentru autoevaluare, astfel cum se menţionează la art. 185 din Codul vamal al Uniunii;

k) cererea şi autorizaţia pentru statutul de cântăritor autorizat de banane, astfel cum se menţionează la articolul 155 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

l) cererea şi autorizaţia de utilizare a regimului de perfecţionare activă, astfel cum se menţionează la art. 211 alin. (1) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii;

m) cererea şi autorizaţia de utilizare a regimului de perfecţionare pasivă, astfel cum se menţionează la art. 211 alin.(1) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii;

n) cererea şi autorizaţia de utilizare a regimului de destinaţie finală, astfel cum se menţionează la art. 211 alin. (1) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii;

o) cererea şi autorizaţia de utilizare a regimului de admitere temporară, astfel cum se menţionează la articolul 211 alin. (1) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii;

p) cererea şi autorizaţia de exploatare a spaţiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor, astfel cum se menţionează la art. 211 alin. (1) lit. (b) din Codul vamal al Uniunii;

q) cererea şi autorizaţia pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiunile TIR, astfel cum se menţionează la art. 230 din Codul vamal al Uniunii;

r) cererea şi autorizaţia pentru statutul de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional, astfel cum se menţionează la art. 233 alin, (4) lit. (a) din Codul vamal al Uniunii;

s) cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional, astfel cum se menţionează la art. 233 alin. (4) lit. (b) din Codul vamal al Uniunii;

t) cererea şi autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale, astfel cum se menţionează la art. 233 alin. (4) lit. (c) din Codul vamal al Uniunii;

u) cererea şi autorizaţia pentru utilizarea unei declaraţii de tranzit cu cerinţe reduse privind datele, astfel cum se menţionează la art. 233 alin. (4) lit. (d) din Codul vamal al Uniunii;

v) cererea şi autorizaţia pentru utilizarea unui document electronic de transport ca declaraţie vamală, astfel cum se menţionează la art. 233 alin. (4) lit. (e) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 2. - (1) Sistemul de decizii vamale se utilizează pentru cererile şi autorizaţiile cu valabilitate pe teritoriul României, precum şi pentru cele care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):

a) autorizarea unui regim special prin intermediul unei declaraţii vamale, întocmită cu respectarea prevederilor art. 163 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

b) autorizarea regimului de admitere temporară pentru declaraţii vamale de admitere temporară efectuate verbal sau prin altă acţiune;

c) autorizarea regimului de admitere temporară prin intermediul unui carnet ATA sau CPD;

d) cererea şi decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumurilor taxelor la import sau la export, astfel cum se menţionează la art. 116 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 3. - Structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competentă să primească şi să prelucreze cererile, precum şi să emită şi să gestioneze ulterior autorizaţiile, respectiv să modifice, să revoce, să anuleze şi să suspende aceste autorizaţii, este:

a) Direcţia Generală a Vămilor în cazul cererilor şi autorizaţiilor care implică sau care sunt valabile în mai mult de un stat membru al Uniunii Europene, precum şi al celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), e), f), j), t), u) şi v);

b) biroul vamal la care se desfăşoară formalităţile vamale în cazul cererilor şi autorizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), g), i), k), q) r) şi s);

c) direcţia regională vamală în a cărei arie de competenţă se află locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului este ţinută sau disponibilă şi în care urmează a fi desfăşurate cel puţin o parte dintre activităţile care fac obiectul autorizaţiei, pentru cererile şi autorizaţiile vamale care nu se încadrează la lit. a) şi b).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Nicolae Pietrăreanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2017.

Nr. 3.533.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 8.11.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare nr. 1.388 din 1.11.2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, şos. Fundeni nr. 260-262, corp B, et. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/147/06.01.2005, cod unic de înregistrare 17096922/06.01.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 266/26.02.2005, reprezentată de către domnul Tibi-Ştefan Bardan, în calitate de administrator,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.946 din 9.12.2014 s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani.

2. Prin Decizia nr. 2 din 16.06.2017, asociatul unic al Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a hotărât încetarea activităţii societăţii ca broker de asigurare, precum şi notificarea Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la această decizie.

3. În urma analizării balanţelor de verificare a rezultat că Societatea FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a desfăşurat activitate de intermediere începând cu data de 1.01.2015 şi nu înregistrează debite (prime nedecontate) în relaţia cu societăţile de asigurare cu care a colaborat.

4. Societatea nu are colaboratori - asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistraţi în Jurnalele asistenţilor în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.

5. Societatea FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, şos. Fundeni nr. 260-262, corp B, et. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/147/06.01.2005, cod unic de înregistrare 17096922/06,01.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-266/26.02.2005, reprezentată de către domnul Tibi-Ştefan Bardan, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.699.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Poştaşului nr. 15, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10811/19.06.2008, cod unic de înregistrare 24076014/19.06.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 571/18.06.2009,

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 637/23.08.2013 a fost aprobată, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activităţii de broker de asigurare, desfăşurată de Societatea EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din decizie, societatea avea obligaţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, de a solicita Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare/menţinerea suspendării/încetarea activităţii de broker de asigurare.

Societatea EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 637 din 23.08.2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin, (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Poştaşului nr. 15, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10811/19.06.2008, cod unic de înregistrare 24076014/19.06.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-571/18.06.2009, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.700.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la societatea ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Buzău, str. Obor, bloc 11, scara A, parter, ap. 1, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J 10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 31118554/22.01.2013 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-741.

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 59 din 25.02.2014 a fost aprobată, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activităţii de broker de asigurare, desfăşurată de Societatea ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din decizie, societatea avea obligaţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, de a solicita Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare/menţinerea suspendării/încetarea activităţii de broker de asigurare.

Societatea ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 59 din 25.02.2014.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare societatea ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Buzău, str. Obor, bloc 11, scara A, parter, ap. 1, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J10/48/22.01.2013, cod unic de înregistrare 31118554/22.01.2013 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-741, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.702.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/Încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Haidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J18/743/25.10,2005, cod unic de înregistrare 18072468 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-387/16.01.2007,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 183 din 11.03.2009 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la art. 2, 3, 4, 5 şi 6 din decizie.

Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Haidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J18/743/25.10.2005, cod unic de înregistrare 18072468 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-387/16.01.2007, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.703.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GRAND GA RAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor ari. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/11567/20.07.2004, cod unic de înregistrare 16611990 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-237/20.10.2004,

s-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4 din 13.01.2009, Societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 din decizie, societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. avea obligaţia de a numi o nouă conducere executivă, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor/Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 1 din Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4 din 13.01,2009,

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/11567/20.07.2004, cod unic de înregistrare 16611990 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-237/20.10.2004, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.704.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KAMER ACTIV - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea KAMER ACTIV - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Suceava, bd. George Enescu nr. 16A, parter, spaţiul comercial nr. 2, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J33/559/15.09.2010, cod unic de înregistrare 27389377/16.09.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-668/20.12.2010,

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 134 din 4,06.2013 a fost aprobată cererea de suspendare a activităţii, pentru o perioadă de trei ani, a Societăţii KAMER ACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din decizie, societatea avea obligaţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, de a solicita Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare/menţinerea suspendării/încetarea activităţii de broker de asigurare.

Societatea KAMER ACTIV - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 134 din 4.06.2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare societatea KAMER ACTIV - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Suceava, bd. George Enescu nr. 16A, parter, spaţiul comercial nr. 2, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J33/559/15.09.2010, cod unic de înregistrare 27389377/16.09.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-668/20.12.2010, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere preatabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.705.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/Încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Piteşti, Str. Ţepeş Vodă nr. 12, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J03/2023/16.11.2005, cod unic de înregistrare 18135701 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-332/05.01.2006,

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 135 din 4.06.2013 a fost aprobată, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activităţii de broker de asigurare, desfăşurată de societatea SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din decizie, societatea avea obligaţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, de a solicita Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare/menţinerea suspendării/încetarea activităţii de broker de asigurare.

Societatea SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a hotărât închiderea societăţii începând cu data de 1.08.2017, conform Hotărârii AGA nr. 1/2017.

Societatea SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a dus la îndeplinire prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 135 din 4.06.2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare societatea SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Piteşti, Str. Ţepeş Vodă nr. 12, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J03/2023/16.11.2005, cod unic de înregistrare 18135701 şi înscrisă în Registrul brokerilor de   asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-332/05.01.2006, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2.(1) - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.706.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activităţii/menţinerea suspendării/încetării activităţii de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bl. 15, SC. A, et. 7, ap. 26, camera 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7032/18.06.2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 575/21.07.2009,

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 95 din 9 02.2011 a fost aprobată, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 2 ani a activităţii de broker de asigurare. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din decizie, societatea era Obligată, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară/Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor reluarea activităţii de intermediere/menţinerea suspendării/încetarea activităţii.

Societatea VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S R L nu a respectat prevederile art. 3 alin (1) din Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 95 din 9.02.2011.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 26, camera 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional a) Registrului Comerţului cu nr. J40/7032/18.06,2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-575/21.07.2009, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.707.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.