MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1016/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1016         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.537. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

125. - Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

126. - Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 11 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numerele curente 4 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

„4

Izvorul Berheciului

Bacău

1, 2

.................................................................................

10

Tamaşi

Bacău

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10”

 

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.537. *)


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.212/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Sectoarele nr. 1, 2 - UAT-ul Izvorul Berheciului, judeţul Bacău

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 1.212/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Sectoarele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, UAT-ul Tamaşi, judeţul Bacău

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2016 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,009 din 15 decembrie 2016.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017,

Nr. 125.

 

ANEXĂ

 

Tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Denumire componentă

Tarif

UM

Componenta de înscriere la pieţele centralizate, Tînscr

440

lei/participant

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru participanţi, cu excepţia producătorilor cu Pi ≤ 1 MW

11.000

lei/participant/an/piaţă

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru producători cu 100 kW < Pi ≤ 1 MW

1.000

lei/participant/an/piaţă

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru producători cu Pi ≤ 100 kW

100

lei/participant/an/piaţă

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contraparte

0,11

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate de energie electrică în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte

Ttranz bilateral EE

0,06

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate de certificate verzi în care operatorul pieţei de energie electrică nu este Contraparte Ttranz bilateral CV

0,05

lei/unitate tranzacţionată

 

NOTE:

1. Componenta de administrare a pieţelor centralizate remunerează inclusiv activitatea de raportare de date în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

2. Tariful este determinat luând în considerare eşalonarea pe o perioadă de 2 ani a corecţiei de venit estimată a fi necesar de aplicat la sfârşitul anului 2017 şi nu conţine taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, conform anexei nr. 1, şi tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Se aproba tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

Art. 3. - (1) Se aprobă tariful şi contribuţia bănească percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Valoarea tarifului şi contribuţiei băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - (1) Tariful şi contribuţia bănească se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei R098TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) în cazul neachitării la scadenţă a facturilor aferente tarifului şi contribuţiei prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 126.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

 

1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice este prevăzut în tabelul nr. 1,

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice1)

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful

(lei)

Aplicare

0

1

2

3

1.

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea de capacităţi de producere a energiei electrice

8) Tariful se aplică la valoarea totală a investiţiei prevăzută în anexa nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate fi mai mic de 2.500 lei 4).

0,32%

Pe2)  < 10 MW

0,1%

10 < Pe2) < 100 MW

0,05%

Pe2) ≥ 100 MW

2.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, cu Pe2) ≥10 MW

5.000

 

3.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW < Pe2) < 10 MW

2.5005)

 

4.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe2) ≤ 1 MW

5006)

 

5.

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

10.000

 

6.

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare)

2.500

 

7.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - P3) ≥ 10 MW

10.000

 

8.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - 1 MW ≤ P3) < 10 MW

2.500

 

9.

Acordarea licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

2.500

 

10.

Acordarea licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică

2.500

 

11.

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, cu excepţia situaţiilor de la pct. 12, 13, 14, 15 şi 16

2.500

 

12.

Modificarea unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe2) ≤ 1 MW, cu excepţia situaţiilor de la pct. 13, 14, 15 şi 16

500

 

13.

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, cu excepţia situaţiilor de la pct. 14

625

 

14.

Modificarea unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului - în cazul unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe2) ≤ 1 MW

125

 

15.

Acordarea/Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare provizorii/licenţe provizorii, cu excepţia autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii prevăzute la pct. 16

625

 

16.

Acordarea/Modificarea unei licenţe provizorii pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe2) ≤ 1 MW

125

 

17.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 1-3, pct. 5-11

2.5007)

 

18.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 13 şi 15

6257)

 

19.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea /modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 4 şi 12

5007)

 

20.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 14 şi 16

1257)

 

21.

Emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

125

 

22.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile de la pct. 23 şi 24

2.500

 

23.

Acordarea/Modificarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

5.000

 

24.

Acordarea/Modificarea unei licenţe având ca obiect exclusiv producerea energiei termice în sistem centralizat.

2.500

Pt9) > 1 MW

500

Pt9) ≤ 1 MW


1) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

2) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.

3) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere şi/sau consum de energie electrică ale acestuia.

4) Reprezintă tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare, bază de calcul pentru tarifele aferente autorizaţiilor prevăzute la pct. 15.

5) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 3, bază de calcul pentru tarifele aferente licenţelor prevăzute la pct. 4 şi 15.

6) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 4, bază de calcul pentru tarifele prevăzute la pct. 16.

7) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă;

c) în cazul în care este egal cu tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, nu se emite factură pentru plata tarifului de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, valoarea datorată fiind achitată în avans prin tariful de analiză;

d) se datorează inclusiv de persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei desfăşurarea în România a activităţii de furnizare a energiei electrice sau a activităţii traderului de energie electrică pe baza licenţei deţinute în statul membru sau unui document similar, caz în care valoarea tarifului de analiză este egală cu 2.500 lei.

8) În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 1 din tabel, care se referă la capacităţi/instalaţii comune în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale nu se mai aplică tariful de acordare a autorizaţiei prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.

9) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.

 

2. Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie este prevăzut în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie

 

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tarif

(lei)

1.

Aviz privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie

500

 

NOTĂ:

Tarifele prevăzute în tabelul nr. 2;

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului.

3. Tariful perceput pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor, precum şi pentru analiza de documentaţii de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale este prevăzut în tabelele nr. 3, 4 şi 5

 

Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Activitate

Criteriu de fundamentare

U.M.

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

Tariful

lei/U.M.

1.

Acordare/Modificare autorizaţii

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 3 la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare (regulament)

lei

0,32

 

2.

Acordare licenţă de furnizare gaze naturale/biogaz/biometan/GNC/GNCV

Cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/ GNC/GNCV estimată a fi furnizată în anul în care se acordă licenţa

mii mc

 

0,45

3.

Acordare licenţă de furnizare de GPL

Cantitate de GPL estimată a fi furnizată în anul în care se acordă licenţa

t

 

0,70

4.

Acordare licenţă de furnizare de GNL

Cantitate de GNL estimată a fi furnizată în anul în care se acordă licenţa

t

 

0,63

5.

Acordare licenţă de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se acordă licenţa

mii mc

 

0,25

6.

Acordare licenţă de operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis

Cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se acordă licenţa

mii mc

 

0,35

7.

Acordare licenţă de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

8.

Acordare licenţă de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

9.

Acordare licenţă de operare a terminalelor GNL

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-

 

Tabelul nr. 4 - Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/ licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul licenţei

Tariful

(lei)

1.

Autorizaţii de înfiinţare/Modificare autorizaţii

2.500

2.

Licenţe - toate tipurile/modificare licenţe

2.500

3.

Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

2.500

 

NOTĂ:

Tariful prevăzut în tabelul nr. 4:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;

c) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/licenţei;

d) se achită pentru fiecare magistrală directă/racord (branşament), care face obiectul unei solicitări depuse conform reglementărilor în vigoare, în cazul tarifelor prevăzute la nr. crt. 1.

 

Tabelul nr. 5 - Tarife pentru analiză documentaţii în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tariful

(lei)

1.

Aviz de principiu consumatori izolaţi tip A sau tip B

500

2.

Aviz furnizori de formare profesională

500

3.

Aviz de principiu sisteme de distribuţie închise

500

4.

Aviz pentru studii de fezabilitate

500

 

NOTĂ:

Tarifele prevăzute în tabelul nr. 5:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului;

c) se achită pentru fiecare magistrală directă/racord (branşament), care face obiectul unei solicitări depuse conform reglementărilor în vigoare, în cazul tarifelor prevăzute la nr. crt. 1.

 

4. Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, este prevăzut în tabelul nr. 6.

 

Tabelul nr. 6 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful

(lei)

1.

Acordarea/Modificarea autorizaţiei pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

1.000

2.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

1.000

 

NOTĂ:

1) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.

2) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul nr. 6.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale

 

1. Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare de instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate

 

Nr. crt.

Tip atestat - Categoria de activităţi

Tariful

(lei)

1.

Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B

1.600

2.

Atestate de tip A2, A3, C1 A, C2A

3.100

3.

Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA

4.500

4.

Emiterea unui duplicat al atestatului

125

 

2. Tariful pentru autorizarea operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, exploatare şi de verificare în sectorul gazelor naturale şi în instalaţiile de utilizare gaze naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizaţii

 

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful

(lei)

1.

Proiectare

2.000

2.

Execuţie şi exploatare

3.000

 

3. Tariful pentru autorizarea auditorilor energetici care realizează audituri energetice în sectoarele: industrie, transporturi, servicii

 

Tabelul nr. 3 - Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice ca auditori energetici

 

Nr. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*)

600

2.

Autorizaţie auditor energetic persoană juridică

3.000

3.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

2.000

4.

Emitere duplicat al autorizaţiei de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic

300

5.

Modificare autorizaţie auditor energetic

400


*) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu acordă autorizaţia.

 

4. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium este prevăzut în tabelul nr. 4.

 

Tabelul nr. 4 - Tariful pentru acordarea/prelungirea/modificarea autorizaţiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat

 

Nr. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*)

600

2.

Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I)

2.400

3.

Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II)

4.

Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III)

5.

Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV)

6.

Prelungire autorizaţie

1.200

7.

Modificare autorizaţie

400

8.

Eliberare duplicat autorizaţie

300


*) Tariful de analiza:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2-5;

b) nu se restituie solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei.

Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi

gazelor naturale

 

1. Tariful pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru autorizarea electricienilor

 

Nr. crt.

Tip autorizare

Tariful

(lei)

1.

Gradul I

250

2.

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B

250

3.

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I), inclusiv vizare periodică

175

4.

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B

350

5.

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B, inclusiv vizare periodică

175

6.

Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice, inclusiv vizare periodică

125

7.

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, inclusiv vizare periodică

175

8.

Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat/adeverinţei de electrician autorizat

30

 

NOTĂ:

Tariful prevăzut în tabelul nr. 1:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor.

b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei.

 

2. Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale şi pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2 - Tariful pentru atestare/autorizare/prelungire legitimaţii persoane fizice

 

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful

(lei)

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor verificatorilor de proiecte, fiecare tip

175

3.

Experţi tehnici

450

4.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor de experţi tehnici, fiecare tip

225

5.

Instalatori autorizaţi

250

6.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi, fiecare tip

125

7.

Eliberare duplicat legitimaţie

30

 

NOTĂ:

Tariful prevăzut în tabelul nr. 2:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/atestatului, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/atestatului.

 

3. Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici este prevăzut în tabelul nr. 3. Tabelul nr. 3 - Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici

 

Nr. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*)

600

2.

Autorizaţie auditor energetic persoană fizică

1.500

3.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

1.100

4.

Emitere duplicat al autorizaţiei de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic

300


*) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu acordă autorizaţia,

 

4. Tariful pentru atestarea managerilor energetici este prevăzut în tabelul nr. 4 Tabelul nr. 4 - Tariful pentru atestarea managerilor energetici

 

Nr. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*)

600

2.

Atestat manager energetic

3.000

3.

Prelungirea valabilităţii atestatului existent

2.000

4.

Emitere duplicat al atestatului de manager energetic sau al deciziei de prelungire a atestatului de manager energetic

300


*) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu acordă atestatul.

 

5. Tarif pentru agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice

 

Tabelul nr. 5 - Tarif pentru agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice

 

Nr. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*)

250

2.

Agrearea/Autorizarea societăţii prestatoare de servicii energetice

1.000

3.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

750

4.

Emitere duplicat al autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de societate prestatoare de servicii energetice

300

5.

Modificare autorizaţie

400


*) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2 şi 3;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu acordă autorizaţia.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFUL ŞI CONTRIBUŢIA BĂNEASCA

percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale

 

I. Contribuţia bănească percepută de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice şi termice

1. Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:

a) pentru persoana juridică titulară de licenţă, contribuţia care se percepe este egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceasta în anul 2017 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţine, dar nu mai puţin decât contribuţia minimă de 3.125 lei, cu excepţia persoanei juridice prevăzute la lit. b);

b) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată mai mică sau egală CU 1 MW şi puterea termică instalată mai mică sau egală cu 1 MW la data de 31.12.2017, contribuţia care se percepe în anul 2018 este egală cu 315 lei, prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, cu puterea electrică instalată Sa data de 31.12.2017 mai mare decât 1 MW şi mai mică sau egală cu 5 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2018 este egală cu 3.125 lei;

d) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială â capacităţilor de producere a energiei electrice, cu puterea electrică instalată la data de 31.12.2017 mai mare decât 5 MW şi mai mică sau egală cu 10 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2018 este egală cu 7.500 lei;

e) pentru persoana fizică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, cu puterea electrică instalată mai mică sau egală cu 1 MW, contribuţia care se percepe este egală cu 315 lei;

f) pentru persoana juridică din statui membru al Uniunii Europene prevăzută la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se percepe o contribuţie calculată conform prevederilor de la lit. a), referitoare la cifra de afaceri realizată în România.

2. Titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2017 din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin de contribuţia minimă egală cu 3.125 lei; prevederile de la pct. 3-19 sunt aplicabile şi titularilor de licenţe pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în sectorul energiei termice produse centralizat.

3. În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidenţa pct. 1 lit. a), titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:

a) dacă anul 2018 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2018, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei;

b) prevederile de la lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2018, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

4. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de la plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. Titularii de licenţe [inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare] vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2017 pe pieţele de energie electrică şi termică din România. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri la o valoare egală cu contribuţia bănească percepută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017.

6. Titularul de licenţă care în cursul anului 2018 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2018, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea, dacă acesta din urmă nu mai deţine nicio altă licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Titularul de licenţă care în cursul anului 2017 a preluat integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către alţi titulari de licenţe, persoane fizice sau juridice:

a) va transmite prin scrisoarea prevăzută la pct. 5 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul 2017, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2017, până la momentul predării activităţii, de către fiecare dintre deţinătorii anteriori ai licenţei;

b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri înregistrate în anul 2017 cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul 2017 de către fiecare deţinător al respectivei licenţe.

7. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are O valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

8. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

9. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operator de transport şi sistem, operatori de distribuţie, furnizori sau trader de energie electrică pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2018 se efectuează după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a Raportului anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.

11. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei, în care licenţa a fost valabilă, şi numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);

c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b).

12. La regularizarea contribuţiilor băneşti;, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

13. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească datorată de respectivii titulari de licenţe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor,

14. La acordarea unei licenţe în cursul anului 2018, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia.

15. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi termice în cogenerare, persoanele fizice şi juridice vor achita o contribuţie bănească de 3.125 lei dacă:

a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;

b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe.

Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv că documentaţia nu este completă.

16. La stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contribuţia bănească se au în vedere şi următoarele cazuri particulare:

a) cifra de afaceri include veniturile realizate din vânzările de energie electrică şi de energie termică produse în capacităţile energetice specificate în condiţiile asociate licenţei;

b) cifra de afaceri a Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” - S.A. nu include veniturile din tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică pentru pieţele în care operatorul pieţei de energie electrică are rol de contraparte;

c) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce âu rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă;

d) cifra de afaceri aferentă activităţii producătorului de energie electrică şi, după caz, de energie termică include şi contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementărilor Ministerului Finanţelor Publice.

17. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, precum şi operatorii economici titulari de licenţă de producere de energie electrică în cogenerare cu capacităţi instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, supuşi evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită

2. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,1% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior sau egal cu 3.125 lei.

3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este titular al unei licenţe unice acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei dacă anul

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:

a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;

b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

c) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

18. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care „T” reprezintă contribuţia bănească, iar „P” se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)j şi termice [P(t)j instalate.

19. În cazul falimentului titularului licenţei, contribuţia bănească nu se datorează de la data deschiderii procedurii falimentului titularului licenţei, constatată prin hotărâre judecătorească.

II. Tariful şi contribuţia bănească percepute pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

1. Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă este prevăzut în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

 

Nr. crt.

Activitate

Criteriu de fundamentare

U.M.

Tariful

(iei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale/biogaz/biometan

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,56

2.

Furnizarea de GPL

Cantitate de GPL

t

0,87

3.

Furnizarea de GNL

Cantitate de GNL

t

0,78

4.

Furnizarea de GNC/GNCV

Cantitate de GNC/GNCV

mii mc

0,56

5.

Transportul gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată

mii mc

0,31

6.

înmagazinarea subterană a gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată în depozitele de înmagazinare subterană

mii mc

0,47

7.

Distribuţia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,43

8.

Operarea conductelor din amonte

Cantitate de gaze naturale transportată prin conductele din amonte către clienţii finali şi sistemele de distribuţie a gazelor naturale, conectaţi/conectate direct la conductele din amonte

mii mc

0,31

 

2. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,1% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior sau egal cu 3.125 lei.

3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este titular al unei licenţe unice acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei dacă anul 2018 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful, a cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2018, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mică/mai mic de 3.125 lei.

4. Titularii de licenţe vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale, GNL, GPL, GNC/GNCV, estimate pentru anul 2018. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimate, specificate până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent se estimează la nivelul cifrei de afaceri realizate din ultimele raportări financiare ale titularului licenţei. Cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2018 se stabileşte având în vedere datele deţinute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ca urmare a monitorizării pieţei de gaze naturale, GNL, GPL, GNC/GNCV (consum an/ani precedent/precedenţi, istoric tranzacţii, contracte de achiziţie şi alte documente cu conţinut relevant).

5. Titularul de licenţă care în cursul anului 2018 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip, de către o altă persoană fizică sau juridică, va asigura achitarea completă a valorii contribuţiei/tarifului pentru anul 2018, ce îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

6. Pentru titularii de licenţe a/al căror contribuţie bănească/tarif are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

7. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului perceput(e) de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia/acestuia.

8. Regularizarea valorii contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturat(e) iniţial pe baza declaraţiei pe proprie răspundere şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale.

9. Perioada de regularizare a valorii contribuţiei băneşti/tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, având în vedere faptul că raportarea lunii decembrie se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013. Pentru titularii de licenţe de furnizare GPL, GNL, biogaz/biometan sau GNC/GNCV, perioada de regularizare a valorii tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, luând în considerare cantităţile realizate în anul anterior, declarate până în data de 31 ianuarie 2018. Declaraţia se transmite prin email la adresa anre@anre.ro, prin fax nr. 021-312.43.65 sau prin poştă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, sectorul 2, cod poştal 020995.

10. La acordarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, titularul acesteia achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei un tarif conform tabelului nr. 1/o contribuţie bănească în valoare de 0,1% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei respective.

11. La regularizarea valorii contribuţiilor băneşti/tarifelor, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

12. Dacă în urma regularizării valorii contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru valoarea contribuţiei băneşti/tarifului datorat de respectivii titulari de licenţe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) au achitat valoarea contribuţiei băneşti/tarifului aferente/aferent anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor.

13. Valoarea contribuţiei băneşti/tarifului anual percepute/ perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă/titular de licenţă nu poate fi mai mică de 3.125 lei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.