MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1017/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1017         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

260. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 

1.183. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

106. - Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 

913. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.244. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

5. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ

privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România,

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare a sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

(2) Cerinţele specifice privind organizarea şi funcţionarea sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1 şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.

(3) în sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) vehicul - orice autovehicul care nu circulă pe şine sau remorca sa:

b) autovehicul - orice vehicul cu motor cu roţi care se deplasează prin propriile mijloace;

c) remorcă - orice vehicul cu roţi şi fără autopropulsie, conceput şi fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul;

d) semiremorcă - orice remorcă concepută pentru a fi cuplată la un autovehicul astfel încât o parte a sa se sprijină pe autovehicul şi o parte substanţială din masa ei şi masa încărcăturii sale este susţinută de acesta;

e) vehicul cu două sau trei roţi - orice vehicul cu motor pe două roţi, cu sau fără ataş, şi orice mototriciclu sau cvadriciclu;

f) vehicul înmatriculat într-un stat membru - orice vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie într-un stat membru al Uniunii Europene;

g) vehicul de interes istoric - orice vehicul care este considerat ca atare de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» şi care îndeplineşte toate condiţiile următoare:

(i) a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urmă cu cel puţin 30 de ani;

(ii) tipul său specific, astfel cum este definit în legislaţia Uniunii Europene sau în legislaţia naţională relevantă, după caz, nu se mai află în fabricaţie;

(iii) este bine întreţinut şi menţinut în starea sa iniţială şi nu a suferit nicio modificare substanţială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;

h) deţinător al certificatului de înmatriculare/înregistrare - persoana juridică sau fizică pe al cărei nume este înmatriculat/ înregistrat vehiculul;

i) inspecţie tehnică periodică - o inspecţie concepută şi efectuată pentru a garanta că un vehicul poate fi folosit în condiţii de siguranţă pe drumurile publice şi că respectă caracteristicile de siguranţă şi de mediu obligatorii;

j) omologare - procedura prin care autoritatea de omologare a unui stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice relevante din legislaţia aplicabilă a Uniunii Europene şi/sau legislaţia naţională aplicabilă, după caz;

k) deficienţe - defecţiuni tehnice şi alte neconformităţi constatate în timpul unei inspecţii tehnice periodice;

l) certificat de inspecţie tehnică periodică - un raport al inspecţiei tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică, care conţine rezultatul inspecţiei tehnice periodice;

m) inspector tehnic - o persoană atestată de un stat membru sau de autoritatea competentă a acestuia să efectueze inspecţii tehnice periodice într-o staţie de inspecţie tehnică periodică sau, după caz, în numele unei autorităţi competente;

n) autoritate competentă - o autoritate sau un organism public căruia un stat membru i-a acordat responsabilitatea administrării sistemului de inspecţie tehnică periodică, inclusiv, dacă este cazul, a efectuării inspecţiilor tehnice periodice;

o) staţie de inspecţie tehnică periodică - organism sau entitate publică ori privată, autorizată de un stat membru să efectueze inspecţii tehnice periodice în respectivul stat membru;

p) organism de supraveghere - organismul desemnat de un stat membru, responsabil de supravegherea staţiilor de inspecţie tehnică periodică.”

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică fi vor avea următorul cuprins;

„Art. 2. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada respectării cerinţelor tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.

(2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului certificatului de înmatriculare/ înregistrare.”

4. La articolul 2 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puţin 12 ani, cu excepţia vehiculelor de interes istoric;”.

5. La articolul 2, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.”

6. La articolul 2, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

...........................................................................................................................

(7) Inspecţia tehnică periodică are în vedere domeniile şi elementele inspectate, precum şi metodele de control stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

7. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:

„(8) Inspecţia tehnică periodică se efectuează cu ajutorul tehnicilor şi echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părţi ale vehiculului.

(9) Pentru fiecare element inspectat, prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabileşte lista deficienţelor posibile şi a gradului de gravitate asociat acestora.

(10) Deficienţele prevăzute în lista menţionată la alin. (9) se clasifică în una dintre următoarele categorii, în funcţie de gradul lor de gravitate:

a) deficienţe minore - deficienţele care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore;

b) deficienţe majore - deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;

c) deficienţe periculoase - deficienţele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.

(11) Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la acelaşi element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.”

8. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, deţinătorul certificatului de înmatriculare/înregistrare este răspunzător de menţinerea vehiculului într-o stare tehnică corespunzătoare, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.”

9. La articolul 4, după alineatul (3) se Introduc trei noi alineate, alineatele (31) - (33), cu următorul cuprins:

„(31) Se desemnează R.A.R. ca autoritate competentă şi organism de supraveghere, deţinând în această calitate responsabilitatea administrării sistemului naţional de inspecţii tehnice periodice.

(32) R.A.R. este desemnat drept punct de contact naţional responsabil de schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte aplicarea Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE.

(33) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea şi datele de contact ale punctului naţional de contact şi informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.”

10. La articolul 4, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Infrastructura şi aparatura de inspecţie utilizată în reprezentanţele R.A.R. şi în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2). Aparatura de inspecţie respectă cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie.

(7) Inspecţiile tehnice periodice sunt efectuate de către inspectori tehnici atestaţi de către R.A.R. Pentru atestare aceştia trebuie să îndeplinească cerinţele de calificare profesională şi competenţă stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(8) R.A.R. îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) supraveghează staţiile de inspecţie tehnică periodică prin:

(i) verificarea îndeplinirii cerinţelor referitoare la infrastructura şi aparatura de inspecţie;

(ii) verificarea cerinţelor obligatorii aplicabile în vederea autorizării;

b) asigură verificarea calificării şi experienţei profesionale a inspectorilor tehnici prin:

(i) atestarea iniţială a acestora;

(ii) atestarea periodică a acestora;

(iii) formarea periodică a examinatorilor din cadrul R.A.R.;

c) asigură auditul, după cum urmează:

(i) auditul iniţial al staţiilor de inspecţie tehnică periodică înainte de autorizare;

(ii) auditarea periodică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică;

(iii) realizarea unui audit special dacă se constată existenţa unor nereguli în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică periodică;

d) monitorizează persoanele autorizate prin măsuri cum ar fi:

(i) supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecţiilor tehnice periodice folosind metode statistice;

(ii) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate în cadrul acestor staţii;

(iii) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificare în reprezentanţele R.A.R. a vehiculelor inspectate în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate;

(iv) controlul tehnic în trafic;

(v) verificări incognito, opţional cu utilizarea unui vehicul cu deficienţe cunoscute;

(vi) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în urma contestaţiilor;

(vii) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în urma reclamaţiilor;

e) asigură validarea rezultatelor inspecţiilor tehnice periodice, în cazul în care este necesară aplicarea procedurii prevăzute la art. 63 alin. (1);

f) asigură retragerea sau suspendarea autorizaţiilor persoanelor autorizate şi/sau a atestatelor inspectorilor tehnici, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2):

(i) în caz de nerespectare, de către persoanele autorizate sau de către inspectorii tehnici, a cerinţelor importante de autorizare, respectiv atestare;

(ii) în cazul depistării unor nereguli majore în activitate;

(iii) în cazul unor rezultate negative repetate la audit;

(iv) în cazul pierderii bunei reputaţii a persoanelor autorizate sau a inspectorilor tehnici în cauză.”

11. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt precizate obligaţiile R.A.R. şi ale persoanelor autorizate cu privire la întreţinerea infrastructurii şi a aparaturii de inspecţie în conformitate cu specificaţiile producătorilor.”

12. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (71)-(74), cu următorul cuprins:

„(71) Inspectorii tehnici care au fost atestaţi de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau care au fost angajaţi ca inspectori tehnici de o autoritate sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 sunt exceptaţi de la cerinţele de competenţă stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(72) Atestarea iniţială şi periodică a inspectorilor tehnici de către RAR. se acordă în baza unei examinări specifice,

(73) R.A.R. eliberează inspectorilor tehnici atestaţi un certificat de atestare care conţine informaţiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(74) R.A.R. asigură supravegherea activităţii persoanelor autorizate, precum şi a inspectorilor tehnici şi aplică măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe şi a reglementărilor prevăzute la art. 1 alin. (2).”

13. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) şi (82), cu următorul cuprins:

„(81) În calitate de organism de supraveghere, R.A.R. îndeplineşte cerinţele specifice din reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(82) R.A.R. pune la dispoziţia publicului normele şi procedurile privind organizarea, sarcinile şi cerinţele aplicabile personalului cu activităţi în cadrul organismului de supraveghere, inclusiv cerinţele de independenţă, stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin publicare pe site-ul propriu.”

14. La articolul 4, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Reprezentanţele R.A.R. sunt exceptate de la cerinţele referitoare la autorizare şi supraveghere.

(12) Prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc cerinţele prin care se asigură obiectivitatea şi nivelul înalt de calitate ale activităţii de inspecţie tehnică periodică desfăşurate de R.A.R. şi persoanele autorizate.”

15. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Transporturilor poate stabili prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) şi alte categorii de vehicule la care inspecţia tehnică periodică se efectuează de către R.A.R. în reprezentanţele sale.”

16. După articolul 5 se Introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) R.A.R. pune la dispoziţia staţiilor de inspecţie tehnică periodică datele tehnice privind vehiculele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului necesare efectuării inspecţiilor tehnice periodice.

(2) Staţiile de inspecţie tehnică periodică au obligaţia păstrării confidenţialităţii privind datele tehnice prevăzute la alin. (1) către alte persoane fizice sau juridice.

(3) Producătorii de vehicule sau reprezentanţii acestora pun la dispoziţie gratuit sau la un preţ care să nu limiteze accesul R.A.R. şi staţiilor de inspecţie tehnică periodică, în mod nediscriminatoriu, setul de informaţii tehnice specifice referitoare la elementele care trebuie testate şi la utilizarea metodelor de testare recomandate, set de informaţii stabilit prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

17. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, inspectorii tehnici nu trebuie să se afle în conflict de interese, astfel încât să se asigure menţinerea unui nivel ridicat de imparţialitate şi obiectivitate.”

18. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Persoana autorizată ia măsurile stabilite în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) pentru a asigura respectarea cerinţei menţionate la alin. (1),”

19. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După finalizarea inspecţiei tehnice periodice se eliberează persoanei care prezintă vehiculul la inspecţia tehnică periodică un certificat de inspecţie tehnică periodică, al cărui model, conţinând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, este inclus în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

20. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) De asemenea, după finalizarea inspecţiei tehnice periodice, se aplică un ecuson de inspecţie tehnică periodică în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) şi al cărui model este prevăzut în aceste reglementări.”

21. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele (5)-(12), cu următorul cuprins:

,,(5) R.A.R. va transmite autorităţii naţionale competente în domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi autorităţii competente cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de înmatriculare şi înregistrare a vehiculelor informaţiile necesare pentru verificarea modelelor certificatelor şi dovezilor de inspecţie tehnică periodică emise de staţiile de inspecţie tehnică periodică sau de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, astfel cum acestea sunt făcute disponibile de către Comisia Europeană.

(6) în cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată doar deficienţe minore, se consideră că inspecţia a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecţiei.

(7) în cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe majore, se consideră că inspecţia nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecţie a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecţia iniţială.

(8) în cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe periculoase, se consideră că inspecţia nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecţie a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecţia iniţială.

(9) Persoana care prezintă vehiculul la inspecţia tehnică periodică este informată cu privire la orice deficienţe care au fost identificate la vehicul şi care necesită remediere.

(10) Staţiile de inspecţie tehnică periodică comunică electronic R.A.R. informaţiile necesare pentru generarea certificatelor de inspecţie tehnică periodică, iar R.A.R. transmite electronic staţiilor de inspecţie tehnică periodică certificatele de inspecţie tehnică periodică în vederea emiterii acestora.

(11) După primirea informaţiilor din certificatele de inspecţie tehnică periodică, R.A.R. le transmite în format electronic autorităţii naţionale de înmatriculare.

(12) în scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, R.A.R. pune la dispoziţia inspectorilor tehnici informaţiile de la inspecţia tehnică periodică anterioară.”

22. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule, păstrând informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (10) pe o perioadă de minimum 48 luni.”

23. Articolul 62 se modifică şt va avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către operatori economici sau instituţii publice:

a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici sau instituţii publice neautorizate ori având autorizaţia suspendată, anulată sau cu termenul de valabilitate expirat;

b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnică periodică de către staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate;

c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnică periodică de aparatură care nu respectă cerinţele stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin, (2);

d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnică periodică de către personal neatestat.

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către inspectori tehnici:

a) efectuarea inspecţiei tehnice periodice de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat sau cu termenul de valabilitate expirat;

b) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnică periodică nu este autorizată;

c) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru alte vehicule decât cele pentru care sunt atestaţi;

d) nerespectarea în mod repetat a reglementărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) în ceea ce priveşte metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R, cu ocazia autorizării;

e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestuia în staţia de inspecţie tehnică periodică;

f) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) lit. d), în mod repetat;

g) efectuarea inspecţiei tehnice periodice fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2);

h) utilizarea de aparatură sau programe informatice la care au fost efectuate modificări sau intervenţii neautorizate;

i) divulgarea datelor tehnice prevăzute la art. 51 alin. (1) către alte persoane fizice sau juridice, în mod repetat.

Prin sintagma în mod repetat se înţelege săvârşirea în decursul unei perioade de 12 luni a două dintre faptele prevăzute la lit. d), f) şi i), oricare ar fi acestea.

(3) Constituie contravenţii săvârşite de către producătorii de vehicule sau reprezentanţii acestora nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (3).

(4) Se sancţionează cu amendă:

a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) şi (3);

b) de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) e), g) şi h);

c) de la 1.000 lei la 2.000 lei faptele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) şi i).

(5) în cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (2), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (4), se poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea sau anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică, respectiv suspendarea sau anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condiţiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(6) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(3), precum şi sancţiunile prevăzute Sa alin. (4) şi (5) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor.”

24. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) în urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. d) pct. (ii), personalul R.A.R. atestat ca inspector tehnic şi desemnat în acest scop poate modifica rezultatul inspecţiei tehnice periodice în conformitate cu procedura stabilită prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care constatările inspecţiei tehnice periodice sunt incorecte.

(2) în urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. d) pct. (iii), personalul R A R. atestat ca inspector tehnic poate anula inspecţia tehnică periodică în cazurile stabilita prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

25 La articolul 66, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Autorităţile competente din România recunosc certificatul de inspecţie tehnică periodică şi dovada eliberată de o staţie de inspecţie tehnică periodică sau de autoritatea competentă a altui stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat al Spaţiului Economic European, cu condiţia ca acestea să corespundă modelului în vigoare. Suplimentar, în cazul procedurilor specifice ce au drept scop reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, certificatul de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.”

26. În cuprinsul ordonanţei sintagma reglementările prevăzute la art. 1 se înlocuieşte cu sintagma reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. II. - Până la data de 20 mai 2018, Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene o descriere a certificatului de inspecţie tehnică periodică, a anexei la certificatul de înmatriculare/înregistrare şi a ecusonului de inspecţie tehnică periodică.

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 20 mai 2018, cu excepţia art. 2 alin. (3) lit. b) şi art. 2 alin. (31), astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, care se aplică de la 1 ianuarie 2018.

(2) Data următoarei inspecţii tehnice periodice menţionate pe anexa la certificatul de înmatriculare al vehiculului rămâne valabilă.

Art. IV. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezenta lege transpune art. 1-2, art. 3 pct. 1-18, art. 4- 7, art. 8 alin. (1)-(3), (5), (6) prima teză şi (7), art. 9-21, art. 23-26 şi anexa V pct. 1 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE, precum şi art. 1 pct. 3 alin. (5) din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicate în JO L127 din data de 29.04.2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 260.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.183.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Având în vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice păşunatul animalelor în perioada 6 decembrie-24 aprilie inclusiv pe terenurile deţinute de proprietarii animalelor sau pe cele pentru care au acordul scris al deţinătorilor acestora, impunându-se stabulaţia permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale,

având în vedere că peste 80% din efectivele de ovine din România sunt reprezentate de rase autohtone, pentru care este obligatorie creşterea în sistem extensiv cu asigurarea furajelor prin păşunat şi mişcarea acestora, pe întreaga perioadă a anului, fapt ce conduce la protejarea patrimoniului zootehnic naţional,

luând în considerare faptul că România deţine un efectiv important de animale prin care se asigură siguranţa alimentară pe plan intern şi care creează disponibilităţi pentru export şi ţinând cont că acest efectiv necesită un mare volum de hrană, neadoptarea prezentului act normativ conduce la producerea de însemnate pierderi de animale prin mortalităţi, ceea ce constituie o situaţie extraordinară.

Prin aplicarea în continuare a interdicţiei de a păşuna pe terenul proprietate sau deţinut cu orice titlu se creează premisa renunţării la activitatea de creştere a animalelor, ceea ce conduce la depopularea spaţiului rural, la dispariţia locurilor de muncă şi la imposibilitatea asigurării hranei pentru populaţie, generând un impact social negativ.

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru crescătorii de animale, pe de o parte, iar pe de altă parte, aşa cum s-a mai evidenţiat, pierderile importante în rândul efectivelor de animale şi reducerea veniturilor crescătorilor de animale determină consecinţe negative sociale şi economice.

Ţinând cont de dreptul de utilizare a terenurilor de către deţinătorii acestora, care dă posibilitatea asigurării hranei animalelor domestice prin păşunat, a mişcării acestora în ferestrele iernii, pentru prevenirea degenerării genetice a populaţiilor de animale,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale şi pierderi economice însemnate pentru crescătorii de animale, ţinând cont că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, în rândul crescătorilor de animale, cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al României,

întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 23 alineatul (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deţinătorului de teren pe care se păşunează;”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 

Având în vedere necesitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii,

luând în considerare faptul că în cârdul naţional de asigurări de sănătate nu a fost cuprinsă partiţia pentru transport,

ţinând seama de faptul că persoanele îndreptăţite mai pot beneficia de facilităţi la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2017,

constatând că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru asigurarea în continuare a facilităţilor la transport prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie,

ţinând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2018, la imposibilitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii, pe baza tichetelor/taloanelor de călătorie,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Termenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.

Art. II. - Termenul prevăzut la alin, (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2020,

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 106.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări este alcătuit din 15 membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, reprezentând organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA., potrivit anexei nr. 1.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Persoanele nominalizate în baza prezentei hotărâri urmează să îşi exercite atribuţiile începând cu data de 1 ianuarie 2018. Până la această dată comitetul interministerial urmează să îşi desfăşoare activitatea în componenţa existentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 913.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)

 

COMPONENŢA

Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

 

1

Preşedinte

Secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Departamentului de buget

2

Vicepreşedinte

Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

3

Vicepreşedinte

Preşedintele Băncii de Export-Import a României - Eximbank - S.A.

4

Membru

Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

5

Membru

Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne

6

Membru

Secretarul general al Guvernului

7

Membru

Reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

8

Membru

Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

9

Membru

Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

10

Membru

Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

11

Membru

Reprezentant al Ministerului Transporturilor

12

Membru

Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

13

Membru

Reprezentant al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

14

Membru

Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

15

Membru

Reprezentant al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017,

Nr. 3.244.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017

 

CAPITOLUL I

Încasarea veniturilor bugetare

 

1.1. (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2017, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 29 decembrie 2017.

(2) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2017, pot fi achitate în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.

1.2. Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice, reprezentând venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare cărora acestea li se cuvin până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 29 decembrie 2017 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2018 şi se înregistrează ca venituri ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.

1.3. (1) Instituţiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale”, 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat” şi 50.42 „Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete” au obligaţia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.

(2) Instituţiile publice pe numele cărora sunt deschise conturile 50.26.01 „Disponibil din sume colectate conform art. 111 alin. (1) din OUG nr. 195/2002” şi 50.26.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând taxe de paşaport conform art. 151 din Legea nr. 248/2005” au obligaţia să vireze sumele încasate, în conturile corespunzătoare cărora se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.

(3) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) în data de 29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare/conturile operatorilor economici cărora li se cuvin pe data de 3 ianuarie 2018 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29.12.2017.

(4) Instituţiile publice care gestionează sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 78 şi 781 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, până la data de 28 decembrie 2017 inclusiv.

(5) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (4) în perioada 28-29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare pe data de 3 ianuarie 2018 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 12.2017.

(6) Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care gestionează sumele aferente activităţilor economice prin conturile prevăzute la art. 77 şi art. 771 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.

(7) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (6) în data de 29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 3 ianuarie 2018 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29,12.2017.

1.4. (1) Instituţiile publice fără personalitate juridică care au gestionat sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, virează eventualele sume aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2017 inclusiv.

(2) Instituţiile publice fără personalitate juridică care au gestionat sume prin alte conturi de disponibilităţi decât cele prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca împreună cu instituţia publică ierarhic superioară cu personalitate juridică să reanalizeze modalitatea de gestionare a sumelor respective prin unităţile Trezoreriei Statului şi să întreprindă toate demersurile necesare în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare aplicabile acestora. Începând cu anul 2018 pe numele instituţiilor publice fără personalitate juridică nu mai pot fi deschise conturi de venituri sau de cheltuieli bugetare sau conturi de excedente bugetare.

1.5. (1) în cursul lunii decembrie 2017, organele fiscale centrale vor lua măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare.

(2) Sumele încasate în data de 29 decembrie 2017 în contul 20.A.47.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organele fiscale centrale în data de 3 ianuarie 2018 şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.

(3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2017, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale centrale în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia până la data de 10 ianuarie 2018, cu data operaţiunii 29 decembrie 2017, La data de 10 ianuarie 2018, după efectuarea distribuirilor/compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” vor fi transferate de organele fiscale centrale în contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”. După efectuarea acestei operaţiuni, contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” nu poate prezenta sold.

(4) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (3) organele fiscale centrale vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 29 decembrie 2017, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2017.

(5) La finele anului 2017, în contul 20.A.47.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi în contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire” pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

1.6. (1) Pe data de 3 ianuarie 2018, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condiţiile legii, aflate în soldul contului 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire”, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.A.04.01.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit”, deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiune a anului 2017, efectuată cu data de 29 decembrie 2017.

(2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2017 în condiţiile alin. (1) se repun la data de 3 ianuarie 2018 în contul 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire” din contul 20.A.04.01.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit”, ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiuni ale anului 2018. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire” vor fi alocate bugetelor locale în condiţiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.

1.7. Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venit distribuit de către organele fiscale centrale în conformitate cu prevederile pct. 1.5 alin. (3) se calculează şi se virează în conturile cărora se cuvin pe datei de 11 ianuarie 2018, ca operaţiune a anului 2018.

1.8. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie 2018 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2018, pe bază de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, întocmite distinct pentru perioada 29-31 decembrie 2017 şi, respectiv, pentru perioada 1- 2 ianuarie 2018.

(2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 29- 31 decembrie 2017 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2018 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2018, cu data de 3 ianuarie 2018.

1.9. Garanţiile în valuta depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.

1.10. (1) Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2017, a sumelor încasate în conturile 50.59 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită de unităţile administrativ-teritoriale”, 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită”, 50.67.03 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silită cazuri speciale”, 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în România şi recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.03 „Disponibil din executarea silită a creanţelor aferente plăţilor efectuate din fonduri comunitare şi din fonduri de cofinanţare aferente acestora”, 50.86.04 „Disponibil din executări/restituiri fond de risc”, 50.86.07 „Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008”, 50 86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” şi 50.86.14 „Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite de instanţele penale”.

(2) Eventualele disponibilităţi rămase nedistribuite la finele anului 2017 în conturile prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(3) Eventualele sume rămase nedistribuite în contul 50.86.15 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 55 alin (4) din OG nr. 14/2016” se restituie de unităţile Trezoreriei Statului la data de 29 decembrie 2017 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.11.08.00 „Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent” codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

1.11. (1) Sumele reprezentând contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în condiţiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI „Finanţarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51 .E.14.03.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun”, 51.E.14.13.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun”, 51.E.14.02.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere”, 51.E.14.12.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006”, 51.E.16.05.00 „Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor”, se transferă la data de 28 decembrie 2017 de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(2) La data de 29 decembrie 2017, direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti virează sumele colectate în contul 50,03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii, deschise pe numele Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Eventualele sume încasate în perioada 28- 29 decembrie 2017, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), în conturile 51 .E.14.03.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun”, 51 .E,14.13.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun”, 51 E. 14.02.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere”, 51.E. 14.12.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006”, 51 .E.16.05.00 „Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor” se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, la data de 5 ianuarie 2018, şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.

(4) Sumele încasate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează de către acestea până la data de 8 ianuarie 2018 în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi reprezintă venituri pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29.12.2017.

 

CAPITOLUL II

Precizări privind deschiderea creditelor bugetare

 

A. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale

2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.

(2) începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- în data de 27 decembrie 2017 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);

- în perioada 27 decembrie 2017-29 decembrie 2017 - pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, precum şi pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, Fondul naţional de dezvoltare şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sau pentru acţiuni urgente aprobate de ministrul finanţelor publice pe baza fundamentărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.

2.2. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta Ministerului Finanţelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2018, începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor lua măsurile necesare pentru aprobarea bugetelor proprii şi ale ordonatorilor de credite subordonaţi în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la aprobare.

(3) în cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Deschiderea de credite bugetare din bugetele locale

2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetelor locale, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.

(2) începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- la data de 27 decembrie 2017 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);

- în perioada 27 decembrie 2017-29 decembrie 2017 - pentru sumele pentru care în luna decembrie 2017 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul local aprobat pe anul 2017, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2018 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, CU modificările şi completările ulterioare.

(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective.

(5) în cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7), (71) şi (72) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

C. Deschiderea de credite din bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.

(2) începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetelor respective şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului 12018 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv.

(4) Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2017, pot efectua cheltuieli în anul 2018 până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2018 sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget

(5) în cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.

(6) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele prevăzute la art. 70 alin, (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.

(7) în cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin, (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.

 

CAPITOLUL III

Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice

 

3.1. (1) Redistribuirile de sume potrivit prevederilor art. 181 alin. (1)-(4), art. 182 alin. (1)-(3), art. 421 alin, (1)-(4), art. 422 alin. (1)-(3), art. 561 alin. (1)-(4) şi art. 562 alin. (1>-(3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2017, până la data de 20 decembrie 2017 inclusiv, asigurând u-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.

(2) Operaţiunile prevăzute la art. 181 alin. (5), art. 18 alin. (4), art. 421 alin. (5), art. 422 alin. (4), art. 561 alin. (5) şi art. 562 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2017 până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.

3.2. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8)-(12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8)- (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3. Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 27 decembrie 2017 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităţilor de la care au fost primite. În conturile 50.05 „Sume de mandat şi în depozit” şi 50,06 „Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare local㔠pot fi menţinute sume, la finele anului 2017, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 „Lista cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2017 în contul «Sume de mandat şi în depozit» deschis la Trezoreria Statului”, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; menţinerea acestor sume nu este obligatorie.

3.4. (1) La finele anului 2017, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pot reţine sume numai în conturile de disponibilităţi pentru care legislaţia în vigoare prevede reportarea sumelor respective.

(2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a analiza dacă în soldurile conturilor de disponibilităţi respective sunt încasate sume necuvenite sau care trebuie restituite instituţiilor publice de la care au fost primite şi, în cazul în care constată astfel de situaţii, au obligaţia de a restitui sumele respective până la data de 27 decembrie 2017 în conturile din care acestea au fost încasate sau în conturile deschise în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(3) Este interzis instituţiilor publice de a gestiona prin conturi de disponibilităţi sume care, potrivit prevederilor Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie gestionate prin conturi de venituri şi cheltuieli care se deschid în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate.

(4) Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentului punct revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.

3.5. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe vor lua măsuri pentru restituirea la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor aferente garanţiilor pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din străinătate, aflate la finele anului 2017 în conturile de disponibil deschise potrivit legii.

3.6. Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile postaderare, precum şi fondurile publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării acestora, după caz, se reportează în anul următor în condiţiile în care legislaţia în vigoare în domeniu prevede astfel.

3.7. Promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice şi partenerii/liderii de proiect instituţii publice care au gestionat în anul 2017 fonduri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, restituie sumele reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2017, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1)-(3) şi, respectiv, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1)-(3) din actele normative respective.

3.8. Disponibilităţile din fonduri destinate proiectelor finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate rămase în contul 50.48 „Disponibil pentru proiecte NSIP” se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.

3.9. (1) Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au primit în anul 2017 donaţiile şi sponsorizările în lei cu care au fost majorate, în cursul anului, bugetele de venituri şi cheltuieli şi în limita cărora nu au fost dispuse plăţi le transferă în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului” până la data de 28 decembrie 2017. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donaţiilor/ sponsorizărilor în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, deschis la Trezoreria Statului, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, vor anexa contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2017, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.

(2) Utilizarea în anul 2018 a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2017 se efectuează din contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se evidenţiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 „Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului” din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.

(3) Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2017, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi, în consecinţă, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.05 „Sume de mandat şi în depozit” sau 50.06 „Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală”, după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, sau în contul de valută deschis la bancă, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2018.

(4) Donaţiile şi sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reportează în anul următor şi se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice.

3.10. Soldurile conturilor 50.72 „Disponibil din Fondul naţional pentru dezvoltare regional㔠şi 50.73 „Disponibil din fonduri publice ale agenţiilor de dezvoltare regională şi birourilor regionale pentru cooperare transfrontalier㔠rămase la finele anului 2017 se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2018, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.

3.11. (1) Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 28 decembrie 2017, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziţii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plăţile de casă la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele în valută deschise de către instituţiile publice pentru decontarea achiziţiilor intracomunitare sau altor achiziţii externe de bunuri, în curs de derulare, şi comisioanele în valută aferente acestora se menţin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituţiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achiziţiilor, iar contravaloarea în iei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” sau în conturile de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), acreditivele în lei sau valută destinate achiziţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, constituite de ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale, se menţin în continuare până la lichidarea acestora conform destinaţiei stabilite prin documentele de angajare.

3.12. (1) Valuta achiziţionată de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 28 decembrie 2017, prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achiziţionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plăţile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.

(2) Până la acelaşi termen, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituţiile de credit, dacă prevederile legale în vigoare sau acordurile de finanţare nu prevăd altfel, iar sumele în lei rezultate vor fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin, (1) pot păstra, latinele anului 2017, în conturile deschise la instituţii de credit, numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 8 ianuarie 2018, şi avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 8 ianuarie 2018.

3.13. Instituţiile publice pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, donaţiile şi sponsorizările încasate în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz.

3.14. (1) Disponibilităţile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2017 în conturile reprezentanţelor diplomatice, militare şi comerciale ale României din străinătate, precum şi în conturile oficiale ale personalului militar încadrat în structurile comandamentelor, operaţiilor şi instituţiilor NATO sau ale UE ori alte organisme internaţionale la care România a aderat se reportează în anul următor şi se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere care finanţează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanţele din Europa, cât şi pentru reprezentanţele de pe celelalte continente. Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 29 decembrie 2017, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării operaţiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2018, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase, la finele anului 2017, în conturile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se virează, până la data de 19 ianuarie 2018, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituţii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare. Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul „Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare”.

3.15. Sumele primite în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi rămase neutilizate la finele anului 2017 se restituie de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în conturile din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2017.

3.16. (1) Spitalele publice reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate la finele anului 2017, care se regularizează cu bugetele din care acestea au fost încasate.

(2) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor pentru care prevederile legale în vigoare reglementează regularizarea acestora cu bugetele din care sumele respective au fost încasate.

(3) Operaţiunile de regularizare prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul de venituri bugetare în care sumele respective au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare din care acestea au fost virate, până la data de 28 decembrie 2017.

3.17. Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”, a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2017, în soldul contului 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”, precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală”.

3.18. (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prevăzuţi la alin. (3) al art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, vor lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2017, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015, în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015”.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru programele operaţionale prevăzute la alin. (4) al art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, va lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2017, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.018/2,031/2015, în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015”.

3.19. Sumele prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămase neutilizate la finele anului 2017, se transferă de Ministerul Energiei până la data de 29 decembrie 2017 în contul 50.01.01 „Sume rămase neutilizate la sfârşitul anului şi reportate în anul următor potrivit prevederilor legale în vigoare de instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat”.

3.20. Sumele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene se transferă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 29 decembrie 2017, în contul 50.01.01 „Sume rămase neutilizate la sfârşitul anului şi reportate în anul următor potrivit prevederilor legale în vigoare de instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat”.

3.21. (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care unităţile Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanţelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligaţiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017.

(3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare prevăzută de lege expiră în anul 2017, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la data de 29 decembrie 2017, astfel:

- în contul 50.63.01 „Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul aferent activităţii de privatizare, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;

- în contul 50.63.02 „Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare centrală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;

- în contul 50.64.01 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

- în contul 50.64.02 „Disponibil al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

(4) în scopul efectuării operaţiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unităţile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.

3.22. Până la data de 22 decembrie 2017, ministerele beneficiare virează sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile bugetare încasate potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi plăţile efectuate din contul 20.A.30.13.00 „Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii” în contul 50.05.21 „Disponibil din sume realizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, alocate pentru realizarea unor proiecte reportate în condiţiile legii” deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

3.23. (1) Pentru operaţiunile înregistrate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul 61.99 „Operaţiuni în curs de lămurire” în perioada 28-29 decembrie 2017, se întocmesc retururi la încasare în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.433/2017*) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de decontare ale Trezoreriei Statului în sistemul electronic de plăţi, precum şi alte operaţiuni derulate prin Trezoreria Statului, până la data de 3 ianuarie 2018. Retururile la încasare efectuate în data de 3 ianuarie 2018 se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2018.

(2) Eventualele plăţi dispuse de instituţiile publice, la finele anului 2017, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2017 şi care sunt returnate în anul 2018 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reiniţiate la plată, până la data de 4 ianuarie 2018, inclusiv, din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2018.

 

*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.433/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL IV

Regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţi

 

4.1. (1) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şt societăţile care au beneficiat în anul 2017 de subvenţii ori transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2018, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, până la data de 31 ianuarie 2018, dacă legislaţia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2017, subvenţii sau transferuri regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor, după caz, au obligaţia să verifica până la data de 31 ianuarie 2018, pe baza deconturilor anuale, dacă subvenţiile sau transferurile acordate sunt justificate şi să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislaţia specifică acordării alocaţiilor bugetare respective.

(3) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile care au beneficiat în anul 2017 de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu restituie sumele primite

 

În plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislaţia specifică acordării acestora, după caz, au obligaţia de a declara la organul fiscal central subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. (1) în aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi neutilizată până la data de 29 decembrie 2017 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate sumele pentru finanţarea obiectivelor respective, la titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, până la data de 31 ianuarie 2018.

(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investiţii proprii conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugata.

 

CAPITOLUL V

Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale

 

5.1. (1) Primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei “, până la data de  28 decembrie 2017 inclusiv, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei” în perioada 28-29 decembrie 2017, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1), se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti

21.A „Veniturile bugetului local”, la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe data de 3 ianuarie 2018, şi se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca operaţiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.

5.2. Unităţile de învăţământ special şi alte instituţii publice care au încasat în anul 2017 sume din bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 75 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile, pe bază de adresă scrisă, transferul în contul de excedent/deficit al bugetului consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, a sumelor încasate de la acestea şi a plăţilor de casă efectuate în limita sumelor respective. Operaţiunile de transfer se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, astfel:

 

1. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau altor instituţii publice care au încasat în anul 2017 sume din bugetul propriu al judeţului şi al municipiului Bucureşti: a) închiderea, pe bază de notă contabilă, a conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

 

61.99.80

„Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice”

=

24.A.99.99.96/99.99.97 „Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică local㔠- secţiunea de funcţionare sau de dezvoltare, după caz - CUI şcoala specială/instituţia publică care a primit sume de la consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz

 

 

 

21. A.41.05.00

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti”

(21.A.41.05.01 - pentru secţiunea de funcţionare/ 21.A.41.05.02 - pentru secţiunea de dezvoltare, după caz)

=

61.99.80

„Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice”

 

Nota contabilă se întocmeşte în două exemplare, dintre care exemplarul nr. 2 se transmite la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

b) transferul soldului creditor al contului 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice”, rezultat ca urmare a operaţiunilor de la lit. a), pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, în contul 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice” deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

2. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza exemplarului nr. 2 al notei contabile primite:

a) preluarea în contul de venituri/cheltuieli al bugetului consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a veniturilor/cheltuielilor transferate de unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau altor instituţii publice:

 

61.99.80

„Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice”

=

21 .A.41.05.00

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti (21 .A.41.05.01 - pentru secţiunea de funcţionare/ 21 .A.41.05.02 - pentru secţiunea de dezvoltare, după caz)

 

 

 

24.A.99.99.96/99.99.97

„Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică local㔠– secţiunea de funcţionare sau de dezvoltare, după caz - CUI consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz

=

61.99.80

„Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice”

 

b) preluarea în contul de excedent/deficit al bugetului consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a cheltuielilor efectuate la nivelul unităţilor de învăţământ special sau al altor instituţii publice se efectuează odată cu închiderea conturilor de cheltuieli bugetare ale consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit operaţiunilor prevăzute la pct. 5.13.

5.3. Disponibilităţile râmase, după regularizarea cu bugetul local conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la finele anului 2017, în soldul contului 50,58 „Disponibil al fondului de risc” se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

5.4. (1) În conturile 50.75.01 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, 50.75.02 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare local㔠şi, respectiv, 50.75.03 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare local㔠deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului 2017, următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (131) şi (132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în vigoare.

(2) Sumele rămase la finele anului 2017 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2018, în conformitate cu hotărârile consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale;

b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

5.5. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor încasate în bugetele locale, în anul 2017, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A. 11.01.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile administrativ-teritoriale în anul 2017.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti încasate în bugetele locale în anul 2017 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A. 11.02.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale încasate în bugetele locale în anul 2017 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.05.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, încasate în bugetele locale în anul 2017, peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.09.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile administrativ-teritoriale în anul 2017. În vederea regularizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, ordonatorii de credite ai bugetelor locale din care s-au acordat sumele solicită unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditat ca până la data de 22 decembrie 2017 să comunice situaţia justificativă a sumelor potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, cu modificările ulterioare, însoţită, după caz, de o copie a ordinului de plată prin care restituie bugetului local sumele încasate, rămase neutilizate,

5.6. Nu se supun operaţiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă prin actele normative de alocare nu se prevede altfel.

5.7. Unităţile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2017, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile legii în cursul anului 2017.

5.8. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenţii de la bugetul de stat sau de la alte bugete restituie, până la data de 28 decembrie 2017, inclusiv, sumele rămase neutilizate, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislaţia specifică acordării subvenţiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date.

(2) Sumele care se restituie potrivit prevederilor alin. (1) se determină ca diferenţă între subvenţiile primite, înregistrate la subdiviziunile de venituri:

a) aferente secţiunii de funcţionare: 42.21.00 „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, 42.34.00 „Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, 42.35.00 „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale”, 42.41.00 „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii”, 42.66.00 „Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică”, 43.01.00 „Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului”, 43.07.00 „Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap”, 43.08.00 „Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate”, 43.20.00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi”, 43.21.00 „Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”: 43.34.00 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară”;

b) aferente secţiunii de dezvoltare: 42.01.00

„Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare”, 42.05,00 „Planuri şi regulamente de urbanism”,

42.10.00 „Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă”, 42.12.00 „Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”,

42.13.00 „Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor”, 42.16.01 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”, 42.16.02 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate”, 42.16.03 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”,

42.18.01 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”, 42.18.02 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate”, 42,18.03 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”, 42.29.00 „Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar”, 42.40.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism”, 42.51.02 „Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local”, 42,52.00 „Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale”, 42.55.00 „Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale”, 42.65,00 „Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Local㔠şi plăţile de casă efectuate în limita acestora.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenţii în conturile 43.23.00 „Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă”, 43.24.00 „Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special” şi 43.30.00 „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de mas㔠restituie, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile de casă efectuate în limita acestora, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenţii în contul 42.28.00 „Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie” restituie, până la data de 27 decembrie 2017 inclusiv, sumele rămase neutilizate, dacă prin acte normative nu se prevede altfel.

(5) în acest scop, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenţie primită, la care se anexează contul de execuţie al cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2017 pe baza căruia are loc operaţiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subvenţiile respective au fost primite.

5.9. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligaţiilor restante, astfel încât acestea să nu influenţeze excedentul bugetului local, răspunderea pentru neachitarea acestor obligaţii revenind ordonatorilor de credite ai bugetului local.

5.10. Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidenţiate la subcapitolele de venituri: 42.42.00 „Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA”, 42.62.00 „Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare”, 42.69.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020”, 43,31.00 „Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020”, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2018 cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

5.11. Subvenţiile primite de la administraţia centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidenţiate la subcapitolul de venituri 43.20.00 „Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi”, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

5.12. În cazul în care operaţiunile de regularizare prevăzute la pct. 5.5 şi 5.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unităţile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unităţile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare” sau 21 .A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare”, după caz.

5.13. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local

După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile

Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni.

5.13.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:

5.13.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:

- prin contul 82.A.98.96.00 „Excedent al secţiunii de funcţionare”, în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21 A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare” şi 21 .A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare”, este mai mare decât cheltuielile secţiunii de funcţionare;

- prin contul 82.A.99.96.00 „Deficit al secţiunii de funcţionare”, în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21,A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare” şi 21 .A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare”, este mai mic decât cheltuielile secţiunii de funcţionare.

5.13.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

 

82.A.98.96.00

„Excedent al secţiunii de funcţionare”

=

 

24.A „Cheltuielile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

 

sau, după caz,

 

82.A.99.96.00

„Deficit al secţiunii de funcţionare”

=

 

24.A „Cheltuielile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare” şi 21 A40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare” în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local”;

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21 A40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare” şi 21 .A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare*):

 

21 .A

„Veniturile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

=

82A98.96.00

„Excedent al secţiunii de funcţionare”

 

sau, după caz,

 

21 .A

„Veniturile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

=

82A99.96.00

„Deficit al secţiunii de funcţionare”

 

5.13.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:

5.13.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:

- prin contul 82.A.98.97.00 „Excedent al secţiunii de dezvoltare”, în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21 .A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” şi 21 A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, este mai mare decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare;

- prin contul 82.A.99.97.00 „Deficit al secţiunii de dezvoltare”, în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21 ,A,40.13,00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” şi 21 .A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, este mai mic decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

5.13.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

 

82.A.98.97.00

„Excedent al secţiunii de dezvoltare”

=

24.A

„Cheltuielile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

 

sau, după caz,

 

82.A.99.97.00

„Deficit al secţiunii de dezvoltare”

=

24. A

„Cheltuielile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” şi 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local”:

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21 A40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare” şi 21 .A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare*):

 

21.A

„Veniturile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

 

82 A98.97.00

„Excedent al secţiunii de dezvoltare

 

sau, după caz,

 

21.A

„Veniturile bugetelor locale”

(analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

 

82 A99.97.00

„Deficit al secţiunii de dezvoltare”

 

5.13.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local

a) în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:

 

%

82.A.98.96.00

„Excedent al secţiunii de funcţionare”

82A98.97.00

„Excedent al secţiunii de dezvoltare”

=

82A98.00.00

„Excedent al bugetului local”

 

b) în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.

(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:

 

82.A.98.00.00

„Excedent al bugetului local

=

%

82A99.96.00

„Deficit al secţiunii de funcţionare”

82.A.99.97.00

„Deficit al secţiunii de dezvoltare”

 

5.14. Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.13 se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

5.15. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.13 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

 

CAPITOLUL VI

Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

Unităţile din subordinea caselor judeţene de pensii pe seama cărora a fost deschis contul 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul serviciilor/birourilor fiscale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor transferă, până la data de 27 decembrie 2017, plăţile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe seama casei judeţene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuţie bugetară pe subdiviziunile clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plăţile de casă în contabilitatea casei judeţene de pensii.

6.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

6.1.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, operaţiune efectuată cu data de 29 decembrie 2017.

(2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01.A; cod capitol 98.04.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.04.00 pentru deficit.

(3) în cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017”.

(4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

 

%

22.A.20.04.01

„Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori”

22.A.20.04.02

„Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale”

22.A.21.06.00

„Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare”

22.A.30.07.00

Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale”

22.A.31.06.00

„Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale”

22.A.36.01.03

„Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”

=

81.01.A

„Excedent/Deficit al sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

 

81.01. A

„Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”

=

25.A.69

„Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat - asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

NOTE:

- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.

- Contul 81.01 .A„Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

 

La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01 .A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

6.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 6.1.1, în contul

81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii

6.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie, în contabilitatea proprie, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” şi conturile 22.A „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 şi 6.2.4, inclusiv contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

(2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se închid prin debitul/creditul contului 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat”, după caz, care se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii şi se codifică astfel: simbol cont 81.02.A; cod capitol 98.03.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.00 pentru deficit.

(3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de star codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

6.2.2. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

 

22.A

„Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

81.02.A

„Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

 

81.02. A

„Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat”

=

25.A

„Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

6.2.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid, la data de 16 ianuarie 2018, prin contul 81.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017”.

6.3. Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii

6.3.1. (1) La data de 12 ianuarie 2018, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 .A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” deschise la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Această operaţiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.A.98.04.00 sau 81.01. A.99.04.00 şi, respectiv, 81.02.A.98.03.00 sau 81.02. A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.

(2) Casele judeţene de pensii au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 81.01 .A.98.04.00, 81.01.A.99.04.00, 81.02. A.98.03.00 şi 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 15 ianuarie 2018, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

6.3.2. Până la data de 12 ianuarie 2018, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 .A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat”, pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

6.3.3. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 în contul Casei Naţionale de Pensii Publice

6.3.3.1. La data de 16 ianuarie 2018, casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii înregistrat la finele anului 2017 în contul 81.01 .A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017” şi, respectiv, 81.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017” deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

- soldul creditor al contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” se virează în contul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al Sistemului asigurărilor sociale de stat” se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

6.4. (1) Casa Naţională de Pensii Publice centralizează până la data de 16 ianuarie 2018 soldul execuţiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2017 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2018, ca operaţiune a anului 2017, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.A.42.24.00 „Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat” în contul 23.A.56.02.00.51.01.07 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat” deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) în ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunea prevăzută la alin. (1), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

6.5. (1) Rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2018 de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat în cazul în care acesta înregistrează excedent.

(2) în situaţia în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat”, cât şi în contul 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat în contul 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat, în data de 19 ianuarie 2018.

(3) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

6.6. (1) La data de 18 ianuarie 2018 excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale înregistrat în contul 81.01 A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017” se virează/se preia de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01 .A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) în situaţia în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 81.01 .A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, cât şi în contul 81.01 A99.04,00 „Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, Casa Naţională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 81.01 .A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” în contul 81.01.A.99.04.00 „Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, în data de 19 ianuarie 2018.

(3) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

 

CAPITOLUL VII

Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate

 

7.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

7.1.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, operaţiune efectuată cu data de 29 decembrie 2017.

(2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru piaţa creanţelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01 .A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”, după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 86.01.A; cod capitol 98.11.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.11.00 pentru deficit.

(3) în cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid prin contul 86.01 .A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2017”.

(4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele: - pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

 

% 28 A20.06.00

„Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale”

28.A.31.04.00,,

Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale”

=

86.01 .A

„Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

 

86.01.A

„Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”

=

29.A.64

„Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

NOTE:

- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.

- Contul 86.01 .A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

 

7.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 7.1.1 în contul 86.01 .A„Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”. unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

7.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj

7.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie în contabilitatea proprie execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj reflectată în conturile 29.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj” şi conturile 28.A „Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj” şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.1.1 şi 7.2.4.

(2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj”, după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi se codifică astfel: simbol cont 86.02.A; cod capitol 98.10.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.10.00 pentru deficit.

7.2.2. Operaţiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.1.1 sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

 

28.A

„Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02.A

„Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor de şomaj”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

 

86.02.A

„Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj”

=

29.A

„Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

7.2.3. Pentru operaţiunile înregistrate În contul 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

7.2.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid, la data de 16 ianuarie 2018, prin contul 86.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”.

7.3. Dispoziţii comune bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

7.3.1. (1) La data de 12 ianuarie 2018 unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 .A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în/din contul 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” deschise la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ pe numele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Această operaţiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01 .A.98.11.00 sau 86.01 .A.99.11.00 şi, respectiv, 86.02.A.98.10.00 sau 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

(2) Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 86.01 .A.98.11.00, 86.01. A.99.11.00 şi, respectiv, 86.02.A.98.10.00, 86.02. A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 15 ianuarie 2018, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

7.3.2. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2017 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

7.3.2.1. (1) Până la data de 12 ianuarie 2018, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2017 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 .A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti şi, respectiv, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica «Data emiterii” se înscrie 29 decembrie 2017.

7.3.2.2. La data de 16 ianuarie 2018, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrate, la finele anului 2017, în conturile 86.01 A 00.00.00 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2017” şi, respectiv, 86.02A00.00.O0 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”, deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

- soldul creditor al conturilor 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi/sau 86.02. A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al conturilor 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se înscrie 29 decembrie 2017.

7.4. (1) Rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 17 ianuarie 2018 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.02.A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în cazul în care acesta înregistrează excedent.

(2) în situaţia în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj”, cât şi în contul 86.01.A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în contul 86.01 .A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj”, în data de 18 ianuarie 2018.

(3) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

7.5. (1) La data de 17 ianuarie 2018, excedentul sau deficitul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat în contul 86.01 .A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2017” se virează/se preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01 .A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”.

(2) în situaţia în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 86.01.A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”, cât şi în contul 86.01.A.99.11.00 „Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 86.01.A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” în contul 86.01.A.99.11.00 „Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”, în data de 18 ianuarie 2018.

(3) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

 

CAPITOLUL VIII

Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

8.1. (1) Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie, până la data de 5 ianuarie 2018, în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.

(2) Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.42.53.00 „Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii” şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.

(3) Restituirea se efectuează din contul 26.A.42.53.00 „Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii” în contul de cheltuieli bugetare corespunzător din care sumele au fost încasate, deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la „Data emiterii” se va înscrie data de 29 decembrie 2017.

8.2. (1) Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate se restituie până la data de 5 ianuarie 2018 în contul din care acestea au fost încasate, în ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie data de 29 decembrie 2017.

(2) Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între sumele primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.43.12.00 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii” şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.

8.3. În conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

8.4. (1) La data de 11 ianuarie 2018 unităţile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26.A „Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” şi 27.A „Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” prin debitul/creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.

(2) Contul 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” se codifică astfel: simbol cont sintetic 87.A; cod capitol 98.00.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.00.00 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.

(3) închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se efectuează la data de 16 ianuarie 2018, prin debitul/creditul contului 87.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017” deschis pe numele acesteia.

8.5. La data de 12 ianuarie 2018 unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” deschis la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei de asigurări de sănătate judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.A.98.00.00 sau 87.A.99.00.00, după caz, deschis la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate judeţene.

8.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili şi pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se închid prin creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele acesteia.

(2) Până la data de 12 ianuarie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

8.7. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

 

26.A

„Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

87.A

„Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

 

87.A

Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”

 

 

27.A

„Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

8.8. La data de 16 ianuarie 2018, casele de asigurări de Sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat, la finele anului 2017, în contul 87.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017” deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

- soldul creditor al contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de

sănătate” se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

8.9. (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate centralizează până la data de 16 ianuarie 2018 soldul execuţiei de casă a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2017 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2018, ca operaţiune a anului 2017, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 26.A.42.26.00 „Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare” şi, respectiv, din contul 26.A.42.74.00 „Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate” în contul 23.A.56.04.00.51.01.11 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” şi, respectiv, în contul 23.A.56.04.00.51.01.69 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate”, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2018 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în cazul în care acesta înregistrează excedent.

(3) în situaţia în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, cât şi în contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în contul 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în data de 19 ianuarie 2018.

(4) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(3), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

 

CAPITOLUL IX

Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu

 

9.1. La finele anului 2017, contul 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule” nu poate prezenta sold.

9.2. Cota din veniturile Fondului pentru mediu prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă veniturilor Fondului pentru mediu încasate în luna decembrie se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului propriu al Administraţiei Fondului pentru Mediu până la data de 4 ianuarie 2018. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

9.3. În situaţia în care în cursul anului 2017, prin decizie a ordonatorului de credite au fost transferate sume din contul 80.1.98.00. 00 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu” în contul de venituri al Fondului pentru mediu 20.1.40.15.03 „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent”, acestea se restituie la data de 5 ianuarie 2018 în contul din care au fost transferate, în ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

9.4. La data de 5 ianuarie 2018, Trezoreria Statului a Sectorului 6 încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 reflectată în conturile 20.1. „Venituri ale Fondului pentru mediu” şi 23.1. „Cheltuieli ale Fondului pentru mediu” prin debitul/creditul contului 80.1.00. 00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017”, după caz, care se deschide pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

9.5. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea Trezoreriei Statului a Sectorului 6 pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu:

 

80.I.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu”

=

 

23.I

„Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu:

 

20.I*)

„Veniturile bugetului Fondului pentru mediu” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

 

80.1.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu”

 

*) În operaţiunea de închidere a conturilor de venituri bugetare nu se include contul 20.1.40.15.03 .Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent”.

 

9.6. (1) Excedentul bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 înregistrat în contul 80.1.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu pe anul 2017” se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 80.1.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu” deschis pe codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(2) Operaţiunea de la alin. (1) se efectuează până la data de 8 ianuarie 2018, la rubrica „Data emiterii” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 29 decembrie 2017.

9.7. Eventualul deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 rezultat ca urmare a operaţiunilor prevăzute la pct. 9.4 şi 9.5 se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, potrivit următoarei operaţiuni contabile:

 

80.1.98.00.00

„Excedent al bugetului Fondului pentru mediu”

=

80.1.99.00.00

„Deficit al bugetului Fondului pentru mediu”

 

În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se dispune acoperirea se va înscrie data de 29 decembrie 2017.

 

CAPITOLUL X

încheierea execuţiei bugetelor Instituţiilor publice finanţate integrat sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Inclusiv a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice

 

10.1. Sumete primite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în anul 2017 de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului acestei instituţii publice şi vor fi utilizate în anul 2018 cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

10.2. În situaţia în care până la data de 28 decembrie 2017 instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi instituţiile publice autonome, exclusiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi instituţiile publice care gestionează bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, beneficiare nu au angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, vor proceda la restituirea acestora, cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite.

10.3. (1) Ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite ai bugetelor instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii care au primit în cursul anului 2017 subvenţii din bugetele ordonatorilor de credite ierarhic superiori regularizează până la data de 28 decembrie 2017 excedentele rezultate din execuţia bugetelor respective, în limita sumelor primite de la aceştia, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Sumele care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) se restituie din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul ordonatorului de credite ierarhic superior din care au fost primite.

(3) La stabilirea excedentelor care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul sumele rezervate în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, aferente donaţiilor şi sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2017, sumele reprezentând prefinanţări şi avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare în anul 2017 rămase neutilizate la finele anului, sumele din excedentul anului precedent utilizate în anul 2017 pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi/sau pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi ce se restituie în contul instituţiei publice ierarhic superioare.

10.4. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice şi a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale.

După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, instituţiile publice şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice respective la finele anului.

10.4.1. (1) în vederea determinării excedentului/deficitului anului 2017 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv al instituţiilor publice care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare şi bugetele privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale, pe numele acestora se deschid următoarele conturi de excedente/deficite: 80 F.00 00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017”, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”, 80.H.00.00,00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, 80.E.OO.QO.OQ „Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017” şi 86.O2.G.0O.OO.OO „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”.

(2) Conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare se închid prin conturile prevăzute la alin. (1) după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent”.

10.4.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

 

80.F.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017”

=

.F

„Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

80.G.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”

=

23.G

„Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

86.02.G.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”

=

29.G

„Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

80. H.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

=

23.H

„Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

80.E.00.00.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

=

23.E

„Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică central㔠(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ai bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale care gestionează bugete privind activitatea de privatizare sau care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent” în conturile corespunzătoare de excedente bugetare;

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a instituţiilor care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare sau care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent):

 

20.F

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.F.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017”

20.G

„Veniturile bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.G.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”

28.G

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02.G-00.00,00

„Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”

20.H

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.H.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

20. E

„Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.E.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

 

d) în situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice centrale pe anul 2017, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017”, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”, 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”, 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017” şi 80.E.OO.OO.OO „Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de notă contabilă de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în conturile 80.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”, 80.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, 80. H.98.00.00 „Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică central㔠şi 86.02. G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, după caz;

e) în situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale, înregistrat în conturile 80F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017”, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”, 86.02. G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”, 80,H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017” şi 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:

- din contul 80.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii” în contul 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017” - în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;

- din contul 80.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii” în contul 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017”- În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;

- din contul 86.02.G.98.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017” în contul 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”- În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj:

- din contul 80.H.98.00.00 „Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare a instituţiilor publice din administraţia publică central㔠în contul 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare a instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare;

- din contul 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică central㔠în contul 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale care gestionează bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

10.4.3. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017,

10.4.4. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

10.5. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integrai din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale.

După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor respective la finele anului.

10.5.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:

10.5.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:

- prin contul 82.E.98.96.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”, 82.F.98.96.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare” şi 82.G.98.96.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”, după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare” este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de funcţionare;

- prin contul 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”, 82.F.99.96.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare” şi 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”, după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare”, este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de funcţionare.

10.5.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale secţiunii de funcţionare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

 

82.E.98.96.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”/

82.E.99.96.00

„Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”

=

24. E

„Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

82.F.98.96.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare/  82.F.99.96.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”

=

24.F

„Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

82.G.98.96.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”/

82.G.99.96.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”

=

24.G

„Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) reîntregirea excedentului secţiunii de funcţionare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare” în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secţiunii de funcţionare;

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas㔠şi 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare*):

 

21.E

Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit  clasificaţiei bugetare)

=

82.E.98.96.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică local㠖 secţiunea de funcţionare/

82.E.99.96.00

„Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”

 

 

 

21.F

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.F98.96.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”/

82.F.99.96.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”

 

 

 

21. G

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.G.98.96.00

„Excedent la bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”/

82.G.99.96.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”

 

10.5.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:

10.5.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:

- prin contul 82.E.98.97.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, 82.F.98.97.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare” şi 82.G.98.97.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”, după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare”, este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de dezvoltare;

- prin contul 82.E.99.97.00 „Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, 82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare” şi 82.G.99.97.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”, după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare”, este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de dezvoltare.

10.5.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

 

82.E.98,97,00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”/

82.E.99.97.00

„Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

=

24. E

„Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integra) din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică local㔠(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

82.F.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”/ 82.F.99.97.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare

=

24. F

„Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

82.G.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”/ 82.G.99.97.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”

=

24.G

„Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) reîntregirea excedentului secţiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice care gestionează bugete ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, din sectorul administraţiei publice locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare”, în contul de excedent bugetar al secţiunii de dezvoltare;

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a conturilor de venituri ale bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale (exclusiv contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare*):

 

21.E

„Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.E.98.97.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”/

82.E.99.97.00

„Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

 

 

 

21.F

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.F.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”/ 82.F.99.97.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”

 

 

 

21 .G

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.G.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”/ 82.G.99.97.00

„Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”

 

10.5.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale

a) în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale pe bază de notă contabilă, astfel:

 

82.E.98.96.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”/

=

82.E.98.00.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală”

 

 

 

82.E.98.97.00

„Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

82.F.98.96.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare/

=

82.F.98.00.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”

 

 

 

82.F.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare” 82.G.98.96.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare /

82.G.98.97.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”

=

82.G.98 00.00

„Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”

 

b) în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului activităţilor finanţate integrai din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:

- din contul 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică local㔠în contul 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare782.E.99.97.00 „Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, în cazul instituţiilor publice din administraţia publică locală care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii;

- din contul 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii” în contul 82.F.99.96.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”/ 82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”, în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale;

- din contul 82.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii” în contul 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”/ 82.G.99.97.00 „Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”, în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale.

10.5.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

10.5.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

10.5.6. Prevederile prezentului capitol se aplică şi de instituţiile publice ierarhic superioare unor instituţii publice care s-au reorganizat în anul 2017 şi pentru care prevederile legale în vigoare reglementează în sarcina acestora astfel de atribuţii.

 

CAPITOLUL XI

Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

 

11.1. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţiile publice, altele decât cele din sectorul administraţiei publice locale

11.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid, în funcţie de modul de aprobare a bugetelor respective, astfel:

a) prin contul de excedent/deficit, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, potrivit prevederilor de la pct. 11.1.2;

b) prin contul 50.71.04 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică centrală”, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri, iar sursele de finanţare a cheltuielilor au fost evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

c) prin conturile prevăzute la lit. a) şi b), în situaţia în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile.

11.1.2. (1) în vederea determinării excedentului/deficitului anului 2017 al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe numele instituţiilor publice se deschid următoarele conturi de excedente/deficite 80.D.00.O0.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017” şi 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”; 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017”.

(2) Conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare se închid prin contul de excedent/deficit prevăzut la alin. (1), după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent”.

11.1.3. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

 

80.0.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

=

23.D

„Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

81.02.D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017”

=

25.D

„Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

86.02.D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”

=

29.D

„Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

87.D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe de anul 2017”

=

27.D

„Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale sănătate”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) Reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent” în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent*):

 

20.D

„Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”

 

 

 

22.D

„Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor

sociale de stat” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

81.02. D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017”

 

 

 

28.D

„Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor

pentru şomaj” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02. D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”

 

 

 

26.D

„Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor

pentru şomaj” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

87.D.00.00.00

„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017”

 

d) în situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2017 înregistrat în conturile 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, 81.02. D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017” şi 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017” şi 87.D.OO.OO.OO „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017” prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularii conturilor, în conturile 80.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, 81.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”, 86.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj” şi 87.D 98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, după caz. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

e) în situaţia În care după efectuarea operaţiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2017 înregistrat în conturile 80.D.OO.OO.OO „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017”, 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017” şi 87.D.OO.OO.OO „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017” prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularul contului, prin care se virează astfel:

- din contul 80.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică central㔠în contul 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale;

- din contul 81.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat” în contul 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat;

- din contul 86.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj” în contul 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj;

- din contul 87.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în contul 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017”, în cazul instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

11.1.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

11.1.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

11,2. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice locale

11.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit, codificate astfel:

- contul de excedent: 82.D 98.97.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”. Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare”, este mai mare decât cheltuielile aferente acestei surse;

- contul de deficit: 82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”. Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare” este mai mic decât cheltuielile aferente acestei surse;

11.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

 

82.D.98.97.00

„Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”/

82.D.99.97.00

„Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

=

24.D

„Cheltuieli ale fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) reîntregirea excedentului secţiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2017 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de către ordonatorii de credite din administraţia publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare”, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secţiunii de dezvoltare;

c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare*):

 

21.D

„Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.D.98.97.00

„Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”/

82.D.99.97.00

„Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”

 

11.2.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală

a) în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de către titularul contului, astfel:

 

82.D.98.97 00

„Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală -

secţiunea de dezvoltare”

=

82.D.98.00.00

„Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

 

b) în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care se anexează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată astfel:

- din contul 82.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică local㔠în contul 82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”.

11.2.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezorerie Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

11.2.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

11.3. Instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale închid conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe, astfel:

- prin contul 50.71.02 „Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală”;

- prin contul 50 71.03 „Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală”.

11.3.1. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală:

 

50.71.03

„Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală”

=

24.B

„Cheltuieli din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

 

 

50.71.02

„Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală”

=

24.C

„Cheltuieli din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”

(analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală:

 

21.B

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - credite externe” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

50.71.03

„Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală”

 

 

 

21 .C

„Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - credite interne” (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

50.71.02

„Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală”

 

11.3.2. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezorerie Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017,

11.3.3. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

12.1. (1) în perioada 3-5 ianuarie 2018, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, au obligaţia de a verifica sumele din extrasele de cont cu operaţiunile efectuate până la data de 29 decembrie 2017 eliberate de unităţile Trezoreriei Statului, iar în situaţia în care se constată că în acestea sunt reflectate corect toate operaţiunile, confirmă prin adresă scrisă concordanţa soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi, după caz, cu cele din evidenţa proprie, până la data de 12 ianuarie 2018. În cazul în care există eventuale diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unităţilor Trezoreriei Statului, acestea vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuţiei bugetare, la finele anului 2017, cu diferenţe.

(2) în situaţia în care instituţiile publice, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (1), constată că în vederea încadrării în prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi în prevederile prezentelor norme metodologice, este necesară efectuarea anumitor operaţiuni intratrezorerii şi/sau intertrezorerii în anul 2018, ca operaţiuni ale anului 2017, acestea pot fi efectuate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depus la unităţile Trezoreriei Statului, până în data de 9 ianuarie 2018, inclusiv.

(3) Categoriile de operaţiuni care pot fi efectuate în condiţiile alin. (2) sunt următoarele:

a) virarea de către instituţiile publice ierarhic inferioare a sumelor reprezentând venituri bugetare/alte sume în conturile de venituri bugetare/de disponibilităţi ale instituţiilor publice ierarhic superioare, în măsura în care sumele respective sunt datorate acestora, inclusiv efectuarea unor regularizări permise de legislaţia în vigoare între conturile proprii de venituri bugetare proprii ale aceleiaşi instituţii publice;

b) restituirea eventualelor sume aflate la finele anului 2017 în conturile instituţiilor publice, indiferent de subordonare, care determină modificarea cuantumului subvenţiilor care trebuie regularizate cu bugetele cărora acestea se cuvin potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare până la finele anului 2017;

c) efectuarea de regularizări între conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise pe numele instituţiilor publice, cu excepţia regularizărilor la nivel de capitole şi titluri de cheltuieli;

d) virări de sume din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând cofinanţare sau alte sume pentru care prevederile legale în vigoare reglementează restituirea acestora la finele exerciţiului bugetar în conturile autorităţilor de management/unităţilor de plată/operatorilor de programe/liderilor de proiect deschise la unităţile Trezoreriei Statului,

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) care se depun de instituţiile publice la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 29 decembrie 2017.

(4) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza documentelor de plată prezentate de instituţiile publice potrivit alin. (3), procedează la procesarea documentelor de plată respective în ziua în care acestea sunt depuse de instituţiile publice, cu data de 29 decembrie 2017.

(5) Răspunderea pentru încadrarea în prevederile legislaţiei specifice în vigoare a operaţiunilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), precum şi în prevederile prezentelor norme metodologice revine conducătorilor instituţiilor publice respective.

(6) în situaţia în care operaţiunile de închidere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice pe anul 2017 ca urmare a operaţiunilor efectuate în condiţiile alin. (2) şi (3) determină depăşirea termenelor prevăzute în prezentele norme metodologice, termenul-limită până la care se efectuează operaţiunile respective nu poate depăşi data de 11 ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.

(7) în cazul în care până la data de 12 ianuarie 2018 instituţiile publice nu depun la unităţile Trezoreriei Statului adresă scrisă prevăzută la alin. (1) soldurile conturilor se consideră a fi acceptate tacit, cu excepţia situaţiilor în care în prezentele norme metodologice sunt stabilite termene după aceasta dată, pentru care confirmarea soldurilor conturilor respective se efectuează în termen de o zi lucrătoare de la primirea extraselor de cont sau la termenele stabilite în prezentele norme metodologice.

12.2. Este interzis instituţiilor publice să păstreze la finele anului sume în conturi deschise la instituţii de credit, cu excepţia sumelor prevăzute în prezentele norme metodologice sau a celor pentru care se prevede astfel prin acte normative în vigoare sau acorduri de finanţare în vigoare.

12.3. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracţiune, se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.

12.4. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017 este prevăzut în anexa nr. 1 .Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017”, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PROGRAM CALENDARISTIC

pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Data-limită pentru efectuarea operaţiunilor

I. Operaţiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială

până la 28 decembrie 2017

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 29 decembrie 2017 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017

până la 28 decembrie 2017

3

Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie 2018

3 ianuarie 2018

4

Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

5

Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

6

Restituiri de sume în numerar către contribuabili

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

4

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

5

Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

6

Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare)

7

Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale sau alte operaţiuni specifice

până la 29 decembrie 2017, ora 12,00

III. Închiderea execuţiei bugetelor locale

1

a) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (1) şi (2), primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete

b) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (3)

c) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (4) primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel

28 decembrie 2017

27 decembrie 2017 27 decembrie 2017

2

Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018

IV. Închiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1

Virarea/încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01 .A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi 81.02.A. „Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01 .A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A. „Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat” deschis pe numele caselor judeţene de pensii

12 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

2

Virarea/încasarea de către casele de pensii judeţene/a municipiului Bucureşti a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii Publice

16 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

V. Închiderea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

1

Virarea/încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în/din conturile 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru piaţa creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene

12 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

2

Virarea/încasarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

16 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

VI. Închiderea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele casei de asigurări de sănătate judeţene

12 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

2

Virarea/încasarea de către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

16 ianuarie 2018 (ca operaţiune a anului 2017)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2017, în contul „Sume de mandat şi în depozit1 deschis la Trezoreria Statului

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Instituţiile care efectuează operaţiunile

1

Cotizaţii pentru sport reţinute de la personal, contribuţii ale cadrelor pentru hrană şi acţiuni social-culturale

unităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

2

Drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare

penitenciare

3

Drepturi de personal, burse şi pensii, beneficii de asistenţă socială, alocaţii pentru şomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanţate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare

instituţii publice

4

Sume depuse în numerar de angajaţi reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate

ordonatorii principali de credite

5

Garanţii depuse de operatorii economici la instituţiile publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, garanţii de bună execuţie încasate în numerar de către instituţiile publice şi depuse în contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului, alte garanţii constituite conform legii

instituţii publice

6

Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului

instituţii publice

7

Donaţii şi sponsorizări primite de instituţiile publice, în luna decembrie 2017, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri şi cheltuieli şi nu au mai putut fi utilizate în anul 2017

instituţii publice

8

Tarif de publicare în Monitorul Oficial al României şi fondul de lichidare

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile

subordonate

9

Sume încasate de la personal reprezentând cotizaţii pentru sindicat

instituţii publice

10

Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancţiunea contravenţională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere

Titularul contului 50.05 „Sume de mandat şi în depozit”

11

Subvenţii reţinute în condiţiile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Electorală Permanentă

12

Sume reţinute de la angajaţi reprezentând popriri asigurătorii

instituţii publice

13

Sume alocate şi rămase neutilizate conform art. 3 alin. (54) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830 - 862 MHz, 1747,6 - 1785 MHz, 1842,5 - 1880 MHz şi 2500 - 2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Apărării Naţionale

14

Sumele aflate la finele anului bugetar în soldurile conturilor 50.05.24 şi 50.06.05 reprezentând sume datorate de a treia persoană ori de cel păgubit indisponibilizate conform prevederilor art. 249 şi 254 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare

instituţii publice

15

Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.06.03 „Sume de mandat şi sume în depozit aferente despăgubirilor” şi 50.06.04 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit - sume colectate de consiliile judeţene conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006”.

instituţii publice locale

16

Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor străini pe teritoriul României în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

NOTĂ:

Păstrarea de către instituţiile publice prevăzute în anexă de sume în contul „Sume de mandat şi în depozit” la finele anului nu este obligatorie.

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 59 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a României*, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din 26 aprilie 2016,

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform art. 28 pct. 11 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se abrogă Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 7/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 7 aprilie 2016.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Mihai Daraban

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 5.


* Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi industrie a României din 26 aprilie 2016, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea i.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi industrie a României

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj

Misiunea Curţii de Arbitraj

Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

 

Atribuţii

Art. 3. - Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această formă de arbitraj;

c) asigură părţilor, la cerere, organizarea altor modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor precum mediere, conciliere, adjudecarea disputelor în contracte de antrepriză şi altele asemenea;

d) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;

e) organizează dezbateri privind probleme de drept sau de jurisprudenţă;

f) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;

g) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

h) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în lege, în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj

 

Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru

Art. 4. - (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.

(3) în arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au desemnat în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoana, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniile dreptului, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului intern şi/sau internaţional.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie, nu pot dobândi calitatea de arbitru, cu excepţia situaţiei în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.

(6) înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj;

f) confirmarea Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

(7) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Alcătuirea Listei de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi localitatea de domiciliu ori de reşedinţă.

 

Radierea şi suspendarea din Lista de arbitri

Art. 5. - (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, prin decizie motivată a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ şi industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce decurg din calitatea de arbitru.

(2) Radierea se poate dispune şi pentru inactivitatea arbitrului pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

(3) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului. Până la rămânerea definitivă a deciziei de revocare pronunţate de Colegiul Curţii de Arbitraj, arbitrul revocat este suspendat.

(4) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, sau în cazul condamnării penale definitive, se dispune la cerere sau din oficiu suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.

 

Conducerea Curţii de Arbitraj

Art. 6. - (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri. Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Vicepreşedintele şi membrii Colegiului sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aprobaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.

(4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României. În cazul vicepreşedintelui şi al membrilor, revocarea se face la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.

 

Preşedintele Curţii de Arbitraj

Art. 7. - (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a Curţii de Arbitraj şi o reprezintă în relaţiile interne şi Internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este vicepreşedintele. De asemenea, vicepreşedintele va exercita atribuţiile delegate de preşedinte.

(3) în situaţia în care preşedintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei şi vicepreşedintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuţiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

 

Colegiul Curţii de Arbitraj

Art. 8. - (1) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor care pot participa la dezbateri.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

c) exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

d) confirmă arbitrii desemnaţi de părţi în ipoteza prevăzută de art. 4 alin, (3) din prezentul regulament:

e) adoptă proiectul Regulamentului Colegiului Curţii de Arbitraj şi îl supune spre aprobare Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României;

f) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi a Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale:

g) aprobă Lista de arbitri;

h) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;

i) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;

j) poate înfiinţa comisii de specialitate, stabilind componenţa lor, obiectul de activitate, precum şi durata acestora;

k) alege membrii Consiliului Ştiinţific al Curţii de Arbitraj;

l) poate decide amânarea plăţii onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepţia de necompetenţă în faţa tribunalului arbitral sau excepţia nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;

m) poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situaţia întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 2 luni;

n) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţii arbitrilor;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege, în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(3) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.

(4) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.

(5) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj - in honorem sau in memoriam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

 

Consiliul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj

Art. 9. - (1) Consiliul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj, denumit în continuare Consiliul Ştiinţific, este organ consultativ pe lângă Colegiul Curţii de Arbitraj. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aleşi de Colegiul Curţii de Arbitraj, dintre specialiştii cu înaltă reputaţie academică şi/sau cu largă experienţă profesională şi recunoaştere în domeniile dreptului, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului intern şi/sau internaţional.

(2) Membrii Consiliului Ştiinţific pot avea şi calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(3) Consiliul Ştiinţific va fi condus de un preşedinte, desemnat de preşedintele Curţii de Arbitraj la propunerea membrilor Consiliului Ştiinţific; acesta va putea participa, la invitaţia Colegiului Curţii de Arbitraj, la orice şedinţă a Colegiului, având vot consultativ.

(4) Colegiul Curţii de Arbitraj va putea solicita Consiliului Ştiinţific puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curţii de Arbitraj; acestea au valoare consultativă.

 

Plenul Curţii de Arbitraj

Art. 10. - (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul intern şi internaţional şi alte modalităţi de soluţionare alternativă a disputelor.

(3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza deciziei Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

 

Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj

Art. 11. - În ipoteza în care Colegiul Curţii de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, şi vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.

 

Secretariatul Curţii de Arbitraj

Art. 12. - (1) Curtea de Arbitraj are o structură funcţională compusă din Secretariat, alcătuit dintr-un personal de specialitate şi un personal auxiliar coordonat de asistentul arbitral şef.

(2) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, tehnoredactori, registratori - arhivari, traducători şi alţi salariaţi.

(3) Asistenţii arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic, conform organigramei Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

(4) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate şi auxiliar se aprobă de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(5) Secretariatul funcţionează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

 

Soluţionarea litigiilor

Art. 13. - (1) Soluţionarea litigiilor arbitrale se face de către un tribunal arbitral.

(2) în înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri; desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu convenţia părţilor şi Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(3) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

 

Obligaţiile arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 14. - (1) Arbitrii şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii; aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a fiecăruia dintre membrii tribunalului arbitral.

(2) Arbitrii şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

(3) Arbitrii şi supraarbitrul îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şt dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

 

CAPITOLUL IV

Resurse

 

Resursele Curţii de Arbitraj

Art. 15. - (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral; taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj au dreptul la o indemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj.

(5) La nivelul Curţii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 8% din onorariile arbitrilor, care este destinat premierii personalului Curţii de Arbitraj pe baza performanţelor acestuia, dotărilor speciale ale Curţii de Arbitraj, deplasărilor efectuate de personalul Curţii, precum şi altor cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii Curţii de Arbitraj, stabilite prin decizia Colegiului Curţii de Arbitraj: fondul de carte, accesul la baze de date legislative, abonamente, organizarea de evenimente de promovare a arbitrajului comercial, precum şi altele asemenea.

 

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj

Art. 16. - Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune, finale şi tranzitorii

 

Obligaţia de confidenţialitate

Art. 17. - Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

Aprobarea Regulamentului

Art. 18. - (1) Prezentul regulament a fost aprobat în sesiunea din 10 noiembrie 2017 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conţinutul Regulilor de procedură arbitrală este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestora.

(3) Secretariatul Curţii va asigura, la cerere, prin orice mijloace, accesul celor interesaţi la Regulile de procedură arbitrală şi la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

(4) Prezentul regulament intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018.

 

Aprobarea dispoziţiilor contrare

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din data de 7 aprilie 2016, precum şi orice altă dispoziţie contrară.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.