MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1021/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1021         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

262. - Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

1.189. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

265. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

1.192. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

266. - Lege pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

 

1.193. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

 

1.280. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.281. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.282. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.283. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.284. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.285. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.286. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.287. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.288. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.289. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.290. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.291. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.292. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.293. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.294. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.295. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.296. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.297. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.298. - Decret privind numirea unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

922. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă „Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.322. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

1.459. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea contului pentru depunerea taxei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (33) se introduc două noi alineate, alineatele (34) şi (35), cu următorul cuprins:

„(34) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (32) se identifică prezenţa unor substanţe care nu sunt prevăzute în anexele I şi II din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul şi se constată că prezenţa substanţelor este determinată de contaminări accidentale, se aplică sancţiunea declasării produsului şi, după caz, a terenului, fără a afecta plăţile directe care au fost acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune.

(35) în sensul prezentei legi, contaminare accidentală înseamnă orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale solului şi/sau produselor agroalimentare ecologice, produsă prin accident, avarie ori calamitate naturală, fără voia fermierului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 262.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.189.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 9 august 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 10 august 2017.

Art. II. - De la data de 1 ianuarie 2018 se stabileşte preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la valoarea de 164 lei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 265.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.192.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 266.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.193.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tiberiu Meszáros se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.280.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Florentina-Lidia Mihai se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.281.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ramona Moldovan se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.282.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Dan Moldoveanu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.283.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel-Ionuţ Niculeasa se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.284.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad-Lucian Petrişor se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.285.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Predoi se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017,

Nr. 1.286.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ganema-Mihaela Raţiu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.287.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1,286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Rădulescu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.288.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin-Cristian Şărban se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017,

Nr. 1.289.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Florina Sofrone se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.290.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1,286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Spineanu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.291.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabi-Daniela Stanciu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.292.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Florin Stoica se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.293.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Lucian-Gabriel Trifu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.294.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dragoş Varganici se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017,

Nr. 1.295.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Traian-Darius Vereş se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.296.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lăcrămioara-Marioara Vlad se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.297.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286 din 14 decembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ilie-Răzvan Vlădescu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.298.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă „Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă „Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 922.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Regia Autonomă „Tehnologii pentru Energia Nucleară”

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

82.975

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

82.755

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

67.416

 

2

 

Venituri financiare

5

220

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

82.888

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

82.668

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

17.022

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3.108

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

59.377

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

46.375

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

39.812

 

 

 

C2

bonusuri

14

6.563

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

92

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

496

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12.414

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.161

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

220

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

87

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

87

 

1

 

Rezerve legale

25

4,35

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

82,65

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

42,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

42,00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

40,65

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.042

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.284

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

88S

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

833

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.440

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3,983

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

99

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - (1) Se aprobă recunoaşterea organismului de inspecţie tehnică ATMP INSPECT - S.R.L. Oneşti, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, pentru a efectua inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a acestora şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

(2) Anexa la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 1.322.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 488/2006)

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspecţie recunoscute pentru efectuarea inspecţiilor tehnice în exploatare privind instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

Nr. crt.

Organismul de inspecţie

Adresa

Activităţi pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială DEALIMPEX - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerţului J 40/17.505/1992

Municipiul Bucureşti,

Calea Floreasca nr. 90-111, bl. F 1, sc. 2, ap 17,

sectorul 1

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

2.

Societatea Comercială COV-INSPECT - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerţului J 13/2.336/2005

Municipiul Constanţa,

str. Decebal nr. 67,

judeţul Constanţa

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

3.

Societatea Comercială LAJEDO - S.R.L, nr. de înregistrare la registrul comerţului J 29/2.036/1993

Municipiul Ploieşti,

str. Dr. Carol Davila nr. 4,

judeţul Prahova

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

4.

Societatea Comercială IPROCHIM - S.A. - Departamentul utilaje, nr. de înregistrare la registrul comerţului J 40/6.485/1991

Municipiul Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 137,

sectorul 6

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

5.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, nr. de înregistrare la registrul comerţului J 20/1.504/1992

Municipiul Petroşani,

str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34,

judeţul Hunedoara

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

6

Societatea Comercială ADR INSPECT - S.R.L., Bucureşti, nr. de înregistrare la registrul comerţului J 40/445/17.01.2014

Municipiul Bucureşti,

bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 2,

sectorul 3

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

7.

Societatea Comercială ATMP INSPECT - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul Comerţului J 4/606/11.06.2015

Municipiul Oneşti,

Str. Gării nr. 16A,

judeţul Bacău

- inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea contului pentru depunerea taxei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi serviciul de ambulantă Bucureşti-Ilfov

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale programe nr. F.B. 13.769 din 19.12.2017,

având în vedere prevederile art. 118 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, depun taxa de participare în contul Ministerului Sănătăţii, cod fiscal (CUI) 4266456, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024, contul IBAN nr. R036TREZ70020E365000XXXX, deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti.

Art. 2. - Sumele încasate de Ministerul Sănătăţii vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager general din serviciile de ambulanţă judeţene şi al serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în condiţiile legii.

Art. 3. - Direcţia generală juridică şi resurse umane şi celelalte direcţii implicate din minister vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.255/2011 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2011.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.459.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.