MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1022/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1022         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

138. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Stimularea creşterii economice şi a coeziunii în regiunile transfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final

 

139. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) - COM 537 final

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

907. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

910. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanţa, Tulcea, Argeş, Iaşi, Dolj şi municipiul Bucureşti

 

911. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 

912. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

926. - Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”

 

927. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

175. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

1.797. - Ordin al ministrului transporturilor privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2017

 

3.733. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Stimularea creşterii economice şi a coeziunii în regiunile transfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/626 din 7.12.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1) Constată că această comunicare prezintă un set de noi acţiuni concrete şi o listă a iniţiativelor în curs de desfăşurare, în vederea deblocării întregului potenţial economic al regiunilor de graniţă ale UE, a stimulării creşterii în aceste regiuni şi a depăşirii obstacolelor transfrontaliere. Comisia are astfel în vedere punerea în aplicare a 10 acţiuni şi crearea unui ..punct de contact frontalier”. Măsurile şi acţiunile propuse, cu potenţial ridicat de a elimina obstacolele, sunt:

1. aprofundarea cooperării şi a schimburilor;

2. Îmbunătăţirea procesului legislativ;

3. crearea unei administraţii publice transfrontaliere;

4. furnizarea de informaţii şi asistenţă fiabile şi uşor de înţeles;

5. sprijinirea ocupării forţei de muncă la nivel transfrontalier;

6. promovarea multilingvismului la frontiere;

7. facilitarea accesibilităţii transfrontaliere;

8. promovarea intensificării punerii în comun a structurilor de îngrijire medicală;

9. importanţa cadrului juridic şi financiar pentru cooperarea transfrontalieră;

10. colectarea de dovezi ale interacţiunii transfrontaliere pentru consolidarea procesului decizional.

2) Susţine întărirea cooperării transfrontaliere atât cu alte state membre, cât şi cu statele aflate în vecinătatea Uniunii Europene, ca instrument de stimulare a reformelor şi de întărire a cooperării în domeniile concrete de acţiune.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) - COM 537 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/660 din 14.12.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece prin transferarea autorizării şi Supravegherii furnizorilor de servicii de raportare a datelor către ESMA se pot asigura condiţii uniforme pentru datele de tranzacţionare şi canalele de raportare a datelor şi, în acelaşi timp, se poate permite autorităţilor competente naţionale să elibereze resurse pentru supravegherea utilizatorilor finali ai datelor.

De asemenea, propunerea de Directivă respectă principiul proporţionalităţii deoarece este adecvată pentru a atinge obiectivele, fără a depăşi ceea ce este necesar în acest scop, având în vedere echilibrul corespunzător dintre interesul public aflat în joc şi raportul cost-eficienţă al măsurii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 139.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,

ţinând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziţie publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate şi reluarea procedurii de atribuire,

luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanţă de urgenţă au fost adoptate în procedură de urgenţă, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situaţie constatată din aplicarea practică a acestora,

în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înfiinţată, în condiţiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) funcţionează în condiţii normale de piaţă;

b) urmăreşte obţinerea unui profit;

c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale.”

3. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b1);”.

4. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii

publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de autorităţile contractante locale, aşa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele aflate în subordinea acestora;”.

5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:”.

6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere.”

7. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege:

a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligaţii juridice internaţionale, precum un acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia europeană, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială;

b) stabilite de către o organizaţie internaţională.

(2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.”

8. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.”

9. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

10. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/ candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şi

b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.”

11. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitaţia deschisă:

b) licitaţia restrânsă;

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv;

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă;

g) concursul de soluţii;

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;

i) procedura simplificată.

(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:

a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c).”

12. La articolul 104 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;

..................................................................................................................

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.”

13. La articolul 109, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, în acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind obligaţia publicării prin mijloace electronice a denumirii şi a datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător.”

14. La articolul 111, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai maro decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;

b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

..................................................................................................................

 (4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 şi a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.”

15. La articolul 113, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.”

16. La articolul 113, alineatele 12 şi 13 se abrogă.

17. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68.”

18. La articolul 131 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată;”.

19. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;”.

20. La articolul 160, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 160. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.

(2) Autoritatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice la prezenta lege.”

21. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 161. - În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.”

22. La articolul 167, alineatul (4) se abrogă.

23. La articolul 175 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”.

24. La articolul 176, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 176. - (1) în cazul În care urmează să fie atribuite contracte de achiziţii publice în baza unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.”

25. La articolul 182, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.”

26. La articolul 182, alineatul (5) se abrogă.

27. La articolul 185, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 185. - (1) în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cea privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.”

28. La articolul 187 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru de proiectare şi execuţie sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene.”

29. La articolul 193, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

(3) în cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin, (1) lit. a),”

30. La articolul 200, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 200. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.”

31. La articolul 207 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de excludere.”

32. La articolul 210, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 210. - (1) în cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a h atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costurile propuse în respectiva ofertă.”

33. La articolul 212 alineatul (1), litera d) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2);”.

34. La articolul 213, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.”

35. La articolul 214, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a deciziei de prelungire.”

36. La articolul 215 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;”,

37. La articolul 215, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.

(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile deforma aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.

(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută.

(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă.”

38. La articolul 215, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.”

39. La articolul 221 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;”.

40. La articolul 224 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziţie publică/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;”.

41. Articolul 225 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele e), r), bb), jj) şi ccc) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) autorităţi contractante:

(i) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor sectoriale;

(ii) organismele de drept public;

(iii) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);

..................................................................................................................

r) document al achiziţiei - invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare, anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;

..................................................................................................................

bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul lit. e); prezumţia de exercitarea influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri;

(i) deţin majoritatea capitalului subscris;

(ii) deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;

(iii) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

..................................................................................................................

jj) organisme de drept public - orice entităţi care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;

(ii) au personalitate juridică;

(iii) sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;

..................................................................................................................

ccc) unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) autorităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);”.

3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.

4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:”.

5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Livrarea energiei electrice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:”.

6. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Furnizarea apei potabile către reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:”.

8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligaţia de a publica un anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:”.

9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).”

10. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalităţile de realizare a achiziţiilor directe.”

11. La articolul 17, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);”.

12. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată sau achiziţia directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare sau serviciile avute în vedere.

(2) în cazul excepţiei prevăzute la alin. (1), entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.”

13. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entităţi care este ea însăşi autoritate contractantă sau unei asocieri de autorităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE”

14. La articolul 55 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin, (1) lit. d), în măsura în care identitatea entităţii contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziţii centralizate.”

15. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

16. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire şi În măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie sectorial.”

17. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

a) partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; şi

b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.”

18. La articolul 80 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare/invitaţiei pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitaţiei se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive;”.

19. La articolul 82 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:”.

20. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:

a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);

b) procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).”

21. La articolul 95, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.”

22. La articolul 117 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare organizată pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei sectoriale;

..................................................................................................................

d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante;”.

23. La articolul 124, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 124. - (1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii;

a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;

b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

..................................................................................................................

 (4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.”

24. La articolul 126, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această

decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.”

25. La articolul 126 alineatul (11), litera b) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 186;”.

26. Alineatele (12) şi (13) ale articolului 126 se abrogă.

27. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 127. - Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.”

28. La articolul 140 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;”.

29. La articolul 163 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul entităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;”.

30. La articolul 172, alineatele (1) şi (2) se modificaşi vor avea următorul cuprins:

„Art. 172. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.

(2) Entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”

31. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 173. - În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.”

32. La articolul 183 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăşi de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.”

33. La articolul 189, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 189. - (1) în cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.”

34. La articolul 195, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 195. - (1) în cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.”

35. La articolul 196, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.”

36. La articolul 196, alineatul (5) se abrogă.

37. La articolul 197, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177,178 şi 180, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).”

38. La articolul 199, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 199. - (1) în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru. “

39. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), în căzui în care aplică criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în paragrafele 3 şi 4 din prezenta secţiune, au obligaţia de a aplica şi prevederile prezentului paragraf,”

40. La articolul 202, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinători). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

(3) în cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).”

41. La articolul 209, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(10) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, entităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.”

42. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie.”

43. La articolul 226, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.”

44. La articolul 227, alineatele (2) şi (3) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE, după caz, rezultatul negocierilor/dialogului, şi rezultatul evaluării ofertelor, cu precizarea motivelor concrete care au condus la luarea deciziilor respective, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul entităţii contractante a deciziei de prelungire.”

45. La articolul 228 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;”.

46. La articolul 228, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.

(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.

(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută.

(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177,178 şi 180 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă.”

47. La articolul 228, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.”

48. La articolul 240 alineatul (1), litera c) se introduce şi va avea următorul cuprins:

„c) în cazul în care entitatea contractantă însăşi îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă;”.

49. La articolul 245 alineatul (2), partea introductivă şi litera g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost Săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

..................................................................................................................

g) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziţie sectorială/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;”.

50. La articolul 245 alineatul (2), după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;”.

51. Articolul 246 se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii.”

2. La articolul 70, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunţul de concesionare/ anunţul de participare simplificat, în următoarele condiţii:

a) entitatea contractantă are dreptul de a stabili în anunţul de concesionare/anunţul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;

b) în măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare.”

3. La articolul 111 alineatul (2), după litera c) se introduc nouă noi litere, literele d)-l), cu următorul cuprins:

„d) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

e) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de concesiune, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;

f) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;

g) încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 74;

h) încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă prevăzute la art. 62-70;

i) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât cele prevăzute la art. 75 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 86;

j) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecţie şi/sau evaluare a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 89-90 sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

l) încălcarea prevederilor art. 92.”

4. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 1121, cu următorul cuprins:

„Art. 1121. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.”

Art. IV. - Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) act al autorităţii contractante - orice act administrativ, orice operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;”.

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat şi fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanţă, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru soluţionarea contestaţiei, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:

a) fie pe cale administrativ-jurisdicţională Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

b) fie pe cale judiciară instanţei de judecată.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul prevăzut la alin. (3), instanţa poate pronunţa conexarea contestaţiilor în condiţiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanţa va dispune citarea părţilor implicate în vedere discutării conexării contestaţiilor. În situaţia în care nu se pronunţă măsura conexării, instanţa va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunţare.”

6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante, în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere, dacă autoritatea contractantă a respectat termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), în caz contrar fiind aplicabile dispoziţiile prevăzute la lit. b);”.

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.”

8. Articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 3 alin. (1) lit. f), cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare.”

9. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea plângerii de către instanţa de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.

(3) Nu se pot depune probe noi, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancţiunea decăderii, odată cu plângerea, respectiv odată cu întâmpinarea. Instanţa poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluţionării cauzei.”

10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauţiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului, după cum urmează:

a) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/ lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/ produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.”

11. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din valoarea taxei de timbru prevăzute la art. 56 alin. (2).”

12. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Competenţa de soluţionare a contestaţiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparţine tribunalului în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin complete specializate în achiziţii publice. Contestaţia este soluţionată de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile de la data sesizării legale a instanţei.”

13. La articolul 50, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru soluţionarea cererii, părţile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestaţie şi de pe actele care o însoţesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii.

..................................................................................................................

 (5) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate CU prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.”

14. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Contestaţia introdusă la instanţa judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (2).”

15. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Pentru soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile.”

16. La articolul 56 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) până la 450.000 lei inclusiv-2% din valoarea obiectului cererii;.

17. La articolul 58 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.”

18. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sentinţa tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen care nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.”

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) controlul ex-post al modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică/sectoriale şi de concesiune de lucrări publice şi de servicii;”.

2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru;”.

3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La nivelul ANAP funcţionează un comitet decizional format cel puţin din reprezentanţii funcţiilor de control ex-ante, reglementare, coordonare metodologică şi control ex-post, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui ANAP.”

Art. VI. - (1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.

(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. VII. - Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.

Art. VIII. - (1) Ajustarea/Revizuirea preţului contractelor de achiziţie publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.

(2) Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data încheierii acestora.

Art. IX. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, supune spre adoptare Guvernului hotărârea privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 107.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic are drept scop creşterea relevanţei sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială în raport cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local, în condiţiile asigurării de şanse egale de dezvoltare personală şi profesională a tuturor elevilor, în continuarea reformei învăţământului profesional şi tehnic, începută cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul PHARE VET RO 9405.”

2. La articolul 3, literele k), l) şi o) se abrogă.

3. La articolul 3, după litera o) se introduc zece noi litere, literele p)-x), cu următorul cuprins:

„p) coordonează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul învăţământului profesional şi tehnic;

q) urmăreşte şi participă la evaluarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul învăţământului profesional şi tehnic;

r) coordonează extinderea şi dezvoltarea metodelor de învăţare care dezvoltă competenţele antreprenoriale ale participanţilor la programele de formare, prin învăţământul profesional şi tehnic, din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic;

s) dezvoltă metodologiile specifice de asigurare şi monitorizare a calităţii programelor de educaţie şi formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv pentru componenta de învăţare la locul de muncă şi învăţământul dual;

ş) implementează programe de formare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în domeniul educaţiei antreprenoriale, precum şi a personalului partenerilor economici implicat în formarea profesională iniţială;

t) asigură, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, controlul, monitorizarea şi evaluarea anumitor componente ale procesului de educaţie şi formare profesională iniţială, inclusiv pentru învăţământul dual;

ţ) dezvoltă principiile şi metodologiile de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic şi realizează, în parteneriat cu instituţii cu atribuţii în ocuparea forţei de muncă monitorizarea inserţiei profesionale a acestora;

u) asigură, la solicitarea şi în numele Ministerului Educaţiei Naţionale, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, pentru domeniile sale de activitate;

v) îndeplineşte responsabilităţi în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne (sistemul IMI), în măsura în care se află sub controlul său, inclusiv prin transmiterea de răspunsuri adecvate şi prompte la cererile de cooperare administrativă;

x) sprijină promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi a învăţământului dual, consilierea şi orientarea profesională a elevilor în scopul creşterii participării acestora în învăţământul profesional şi tehnic şi monitorizează acţiunile de informare şi publicitate de la nivel naţional şi judeţean destinate promovării învăţământului profesional şi tehnic.”

4. Articolul 6 se abrogă.

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic este de 55.”

6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic are dreptul de a angaja personal necesar pentru derularea unor proiecte cofinanţate din fonduri externe nerambursabile, în care centrul este beneficiar sau partener, în afara numărului maxim de posturi, potrivit legislaţiei în vigoare.”

7. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic poate înfiinţa Unitate de implementare (UIP), în vederea coordonării, programării, implementării tehnice, raportării şi monitorizării asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi alte state, având ca beneficiar centrul şi alte structuri din coordonarea acestuia.

(6) Structura organizatorică, numărul de personal, funcţiile şi atribuţiile UIP se stabilesc prin decizie a directorului centrului.

(7) Unitatea de implementare a proiectelor se finanţează din bugetele proiectelor menţionate la alin. (5), pe perioada implementării acestora.”

Art. II. - (1) Personalul care a asigurat îndeplinirea funcţiei de Organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial - Dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 2, domeniile majore de intervenţie 2.1 - tranziţia de la şcoala la viaţa activă şi 2.3 - accesul şi participarea la formarea profesională continuă este preluat în structura organizatorică a Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Preluarea personalului prevăzut la alin. (1) în structura organizatorică, în statul de funcţii şi stabilirea prevederilor privind acesta în cadrul regulamentului de funcţionare al Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic se fac în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Octav-Dan Paxino,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 907.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanţa, Tulcea, Argeş, Iaşi, Dolj şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere În cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5, - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrarea din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 910.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În domeniul implementării Sistemului integrat pentru securitatea frontierei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne exercită următoarele atribuţii:”.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor grupului interministerial se suportă de la bugetul de stat cu încadrare în prevederile bugetare anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 911.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 26 iulie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Agenţia Zonei Montane se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», cu completarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.”

Art. II. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Zonei Montane propune modificarea prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

Art. III. - Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. II, verificarea cererilor depuse în vederea obţinerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” se face potrivit legislaţiei în vigoare la data înregistrării lor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 912.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea categoriei de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.

Art. . 3. - Ministerul Public răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 926.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „Achiziţie sediu pentru Direcţia de investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”

 

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea categoriei de investiţii: „Achiziţie sediu pentru Direcţia de investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T)”

1.2. Ordonator principal de credite: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

1.3. Ordonator secundar de credite: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

1.4. Beneficiarul investiţiei: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

1.5. Achizitor: Direcţia de investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

2. Necesitatea şi oportunitatea efectuării achiziţiei

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficienţe ale situaţiei actuale

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se confruntă în prezent cu lipsa acută de spaţiu necesar desfăşurării activităţii specifice, în condiţiile prevăzute de legile şi regulamentele în vigoare.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura centrală, îşi desfăşoară activitatea în prezent într-un imobil din Bucureşti, situat în sectorul 1, Calea Griviţei nr. 24.

Imobilul este închiriat şi are o suprafaţă de 5.600 mp în folosinţa, din care suprafaţă utilă este de aproximativ 3.400 mp, compartimentată astfel: 86 de birouri în suprafaţă de 2.509 mp, 8 camere de anchetă în suprafaţă de S = 199 mp, o sală de şedinţe în suprafaţă de 109 mp, un centru de pregătire în suprafaţă de 103 mp, o cameră de corpuri delicte în suprafaţă de 42 mp, 2 arhive în suprafaţă de 180 mp, 2 magazine în suprafaţă de 204 mp.

Structura de personal a D.I.I.C.O.T. Structura centrală este alcătuită, conform organigramei, din 230 de persoane potrivit funcţiilor, astfel: 102 de procurori. 62 de grefieri, 17 consilieri DE FA, 39 de specialişti, 10 personal conex.

În prezent personalul îşi desfăşoară activitatea în cele 86 de spaţii cu destinaţie de birouri, rezultând un spaţiu teoretic în suprafaţă/persoană de 10,90 mp.

Totodată, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 statul de funcţii al D.I.I.C.O.T. a fost suplimentat cu 40 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, care potrivit ordinului procurorului şef direcţie, sunt alocate pentru D.I.I.C.O.T. - Structura centrală, respectiv 53 de posturi de procurori, grefieri şi specialişti, din care 39 de posturi pentru D.I.I.C.O.T. - Structura centrală.

Majorarea structurii personalului cu cele 79 de posturi va micşora suprafaţa/persoană la 8,11 mp, pentru spaţiile din actualul sediu, ceea ce va conduce la o aglomerare în spaţiile existente întrucât mare parte din activităţi se desfăşoară cu persoane audiate, inculpate, asistate de apărători şi, implicit, reducerea spaţiului va afecta calitatea muncii depuse.

Prin urmare, în condiţiile aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi D.I.I.C.O.T. este necesară suplimentarea statului de funcţii, printr-o hotărâre a Guvernului, conform art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 78/2016 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu un număr de 250 posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, după cum urmează: 96 de posturi pentru D.I.I.C.O.T. - Structura centrală şi 154 de posturi pentru D.I.I.C.O.T. servicii teritoriale, suplimentarea cu acest număr de posturi urmând să redimensioneze schema totală de personal de 405 posturi.

Toate aceste persoane ar trebui să funcţioneze în actualul sediu, rezultând astfel o suprafaţă/persoană teoretică de 6,19 mp, insuficientă pentru activităţile specifice, care nu respectă standardele actuale instituţionale, şi nici strategia de dezvoltare a instituţiei şi va afecta în mod direct planul de management asumat prin proiectul instituţiei pentru viitorul imediat, respectiv 3-5 ani.

Având în vedere creşterea numărului de cauze instrumentate de D.I.I.C.O.T. de-a lungul perioadei, creştere urmată de suplimentarea schemei de personal în ce priveşte numărul de procurori, grefieri ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, menţinerea actualului sediu închiriat va conduce la realizarea de improvizaţii pentru spaţii de birouri şi anchetă;

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea achiziţiei imobilului.

Prin achiziţionarea unui sediu vor fi rezolvate problemele de spaţii necesare pentru D.I.I.C.O.T. - Structura centrală, care să corespundă necesităţilor actuale, şi se vor obţine:

- cadrul necesar desfăşurării în condiţii normale a activităţii unităţilor de parchet:

- păstrarea în cele mai bune condiţii a secretului anchetei, precum şi actelor şi dosarelor aflate în arhivă sau în lucru;

- asigurarea de spaţii necesare pentru camere de anchetă, cameră recunoaştere din grup, arest de retenţie, centru de presă, spaţiu servere, spaţii pentru birou de documente clasificate etc.

Astfel, prin achiziţia sediului se vor urmări:

1. realizarea implementării prevederilor noului Cod penal şi ale noului Cod de procedură penală, în scopul dezvoltării şi adaptării infrastructurii judiciare, prin amenajarea unor spaţii necesare noi, cum sunt: o camere de anchetă; o cameră de recunoaştere din grup; o cameră pentru corpuri delicte; o cameră documentare - centru de presă; un birou specialişti antifraudă; un birou documente clasificate;

2. spaţii pentru arhiva generală şi curentă pentru activitatea de grefă, care să fie situate la acelaşi nivel cu birourile respective, pentru a se asigura accesul operativ;

3. spaţiu pentru servere amenajate în conformitate cu standardele tehnice în vigoare, alături de spaţii pentru realizarea arhivării electronice (scanere şi calculatoare pentru această activitate), cu poziţionare în imediata apropiere a birourilor în care îşi desfăşoară activitatea specialiştii IT;

4. spaţii pentru arhiva fără mişcare şi pentru alte operaţiuni legate de cercetarea penală;

5. spaţii pentru categoriile de personal care au apărut ca funcţiuni în etape succesive de la data ultimei modernizări a actualului spaţiu: ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară.

Spaţiul optim necesar pentru întreaga schemă de personal de 405 persoane implică atât spaţii active nemijlocit (birouri), cât şi spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, camere de anchetă, arest de retenţie, grupuri sanitare, holuri case de scară, sală de şedinţe, spaţiu documente clasificate etc.) şi se prezintă astfel:

 

Categorie personal

Nr. de posturi

Spaţiu/persoană (mp)

Total metri pătraţi

Procurori conducere

3

50

150

Procurori şefi secţii/servicii

24

30

720

Procurori câte unul în birou

31

20

620

Procurori câte doi în birou

56

30

840 = 28 x 30

Grefieri câte unul în birou

23

15

345

Grefieri câte 2 în birou

50

22

550 = 25 x 22

Specialişti

40

15

600

Specialişti antifraudă

9

22

198 = 9x22

Conducere DEFA

1

35

35

Şefi Servicii DEFA

2

20

60

Personal DEFA dubli

6

15

90

Personal DEFA tripli

13

10

130

Tehnician criminalist

1

35

35

Ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară dubli

50

25

625 = 25 x 25

Ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară tripli

86

35

1505 = 43 x 35

Conducători auto patru

10

8

80

TOTAL PERSONAL

405

 

6.583

Camere de anchetă

8

20

160

Arest pe sexe cu grup sanitar

2

16

32

Sală servere

1

35

35

Cameră corpuri delicte

2

17

34

Magazie materiale

2

17

34

Spaţii voce date pe etaj

5

10

50

Cameră armament jandarmi

1

17

17

Spaţii de depozitare, arhivă

3

75

225

Lift

5

5

25

Grupuri sanitare 20%

16

12

384 = 16x12 x2

Circulaţii, holuri, case de scară, căi de acces 20%

1

1.225

1.225

Garaj

8

22

176

Oficiu de nivel

8

12

96

Sală de conferinţă

1

140

140

Centru de presă

1

45

45

Centru copiere

2

17,5

35

Centru de pregătire profesională

4

40

160

Camere tehnice (hidrofor, CT)

2

40

80

Arhiva DEFA

1

50

50

BIC

2

25

50

TOTAL ALTE SPAŢII

 

 

3.053

TOTAL SPAŢIU NECESAR

9.636

 

Suprafaţa actuală nu acoperă necesarul de spaţii prezentat, fiind insuficientă pentru numărul total de posturi aprobate pentru D.I.I.C.O.T. - Structura centrală. Astfel, este absolut necesară achiziţia unui sediu pentru a se putea aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 şi pentru ca activitatea curentă să poată fi desfăşurată în bune condiţii;

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării achiziţiei imobilului.

În perioada 2010-2014 s~a încercat rezolvarea situaţiei locative a D.I.I.C.O.T - Structură centrală la diferite instituţii publice: Primăria Generală a Municipiului Bucureşti,

R.A.A.P.P.S., Ministerul Apărării Naţionale, dar răspunsurile primite au fost negative sau au constituit soluţii de neacceptat (suprafeţe sub necesar sau poziţionare la periferie).

În aceste condiţii, în luna august 2014 s-a derulat o procedură de achiziţie pentru închirierea unui spaţiu necesar derulării activităţii şi, în prezent, D.I.I.C.O.T. - Structura centrală funcţionează cu chirie în imobilul situat în Calea Griviţei nr. 24,

Achiziţia unui sediu pentru Direcţia de investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are un grad de urgenţă ridicat, în condiţiile în care toate demersurile unităţii noastre către instituţii publice nu au rezolvat situaţia până în prezent, iar închirierea imobilului nu rezolvă problema de spaţii a D.I.I.C.O.T., fiind afectată în acest moment în mod direct derularea activităţii.

În cazul nerealizării obiectivului propus activitatea procurorilor va avea de suferit şi, în consecinţă, va fi afectat modul de desfăşurare a anchetelor, a interogării persoanelor ce trebuiesc audiate în anumite condiţii de securitate şi siguranţă, vor fi afectate secretul anchetei, modul de depozitare şi de gestionare a arhivelor, gestionarea şi transferul de date.

2.2. Achiziţia sediului pentru D.I.I.C.O.T. este parte din strategia de dezvoltare a Ministerului Public.

Pentru faptul că imobilul în care îşi desfăşoară activitatea cu chirie în prezent Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structură centrală nu face faţă cerinţelor actuale cu privire la numărul de birouri necesar pentru procurori, grefieri, personal administrativ, inspector antifraudă, ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, jandarmi, spaţii pentru arhivare, spaţii pentru depozitare şi spaţii cu alte destinaţii, este necesară achiziţia unui sediu care să satisfacă necesităţile unităţilor menţionate, raportat la anii 2020-2050.

2.3. Existenţa unor rapoarte ale instituţiilor europene care au relevanţă pentru realizarea achiziţiei imobilului - Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare care obligă partea română la asigurarea de spatii necesare bunei funcţionări a instituţiilor vizate

2.4. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea achiziţiei sediului

Obiectivul general estimat a fi atins prin achiziţia sediului îl reprezintă funcţionalitatea optimă a unităţilor de parchet

- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structură centrală, prin asigurarea unui spaţiu adecvat pentru magistraţii procurori, personal auxiliar, personal conex, ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, jandarmi, funcţionari publici, personal contractual, activitate de grefă şi arhivă, precum şi relaţionarea cu celelalte instituţii publice partenere în realizarea actului de justiţie.

3. Finanţarea proiectului se realizează, în condiţiile legii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Public. Valoarea estimată este de 71,310 mii lei, inclusiv TVA.

4. Particularităţi ale viitorului sediu ce se doreşte a fi achiziţionat:

a) descrierea succintă a zonei de amplasare a imobilului

Să fie situat în zona centrală a municipiului Bucureşti în apropierea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în perimetrul delimitat de următoarele artere principale:

- Bd. Unirii (Piaţa Alba Iulia - Piaţa Unirii)

- Bd. I. C. Brătianu (Piaţa Unirii - Universitate)

- Bd. N, Bălcescu + Bd. Gen. Gh. Magheru (Universitate - Piaţa Romană)

- Bd. Lascăr Catargiu (Piaţa Romană - Piaţa Victoriei)

- Bd. Iancu de Hunedoara (Piaţa Victoriei - Calea Dorobanţilor)

- Sos. Ştefan cel Mare (Calea Dorobanţi - Bucur Obor)

- Şos. Mihai Bravu (Bucur Obor - Muncii)

- Bd. Decebal (Muncii-Piaţa Alba Iulia)

- Bd. Libertăţii (Piaţa George Coşbuc - Splaiul Independenţei)

b) relaţiile cu zonele învecinate

Imobilul să nu fie afectat de sistematizare, iar accesul la acesta să se efectueze uşor atât cu mijloacele de transport în comun, cât şi pedestru.

Accesul la imobil să se efectueze facil, să fie amplasat la o distanţă maximă de 300 m faţă de o staţie de metrou şi de 250 m faţă de un alt mijloc de transport în comun.

c) nivelul de echipare tehnico-edilitară a imobilului şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor

Imobilul solicitat suplimentar trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

- starea tehnică a imobilului să fie conformă cu necesităţile instituţiei, să respecte standardele de proiectare şi execuţie pentru o clădire modernă şi funcţională sau să poată fi echipată corespunzător în cel mai scurt timp; să asigure suprafeţele necesare şi funcţionalul corespunzător nevoilor instituţiei sau să poată fi amenajată cu recompartimentări, fără modificări structurale;

- să fie independent de alţi terţi atât ca spaţii, cât şi ca branşamente de utilităţi; să aibă realizate branşamentele pentru utilităţi;

- să aibă un aspect potrivit cu reprezentativitatea instituţiei;

- să fie construit după anul 2010 şi starea tehnică a imobilului să fie foarte bună;

- să prezinte riscuri mici în exploatare (inclusiv cel seismic) sau pericol public;

- să existe posibilităţi de parcare/garare şi de asigurare a condiţiilor minime de întreţinere pentru  un număr de 10 autoturisme de serviciu (eventuale garaje).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 1 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Laboratorul de control doping este condus de un director, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcţie prin ordin al secretarului general al Guvernului.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în activitatea de conducere a Laboratorului de control doping, directorul este ajutat de un director ştiinţific, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare.”

4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcţie prin ordin al secretarului general al Guvernului.”

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) în caz de vacantare a postului de director, conducerea Laboratorului de control doping se asigură de un director interimar, numit prin ordin al secretarului general al Guvernului pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 4 alin. (1).

(3) în caz de vacantare a postului de director ştiinţific, secretarul general al Guvernului numeşte, prin ordin, un director ştiinţific interimar, pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 5 alin, (1).”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 927.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere prevederile:

- art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 39 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (2) din anexele nr. I, II, III, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regio Călători - S.R.L. si în conformitate cu prevederile anexei de la adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 din data de 14.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., înregistrat în RUIC cu nr. 36 din 14.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 2. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 din data de 15.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 39 din 15.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 3. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 din data de 15.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 41 din 15.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinui de Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 4. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 din data de 14.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 37 din 14.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 5. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 din data de 14.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Softrans - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 38 din 14.12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială Softrans - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 6. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 din data de 15.12.2017 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Regio Călători - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 40 din 15 12.2017, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017.

Art. 7. - Actele adiţionale menţionate la art. 1-6 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Marian Păun

 

Bucureşti, 15 decembrie 2017.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

Acte adiţionale la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 În transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 3 din 14.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 /2Q17 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviara, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional

între

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1r telefon; 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F),

şi

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”- S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători. cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, CUI R011054545, cod IBAN R014TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, În calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, reprezentată legal prin domnul Iosif Szenteş, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare SNTFC „CFR Călători”- S.A.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (...) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - SA,, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 164/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, astfel:

Art. 1. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km:

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.

Art. 2. - (1) Se modifică anexele nr. 4 şi 5 la Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al SNTFC „CFR Călători” - S.A., după cum urmează:

a) veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 1/2017;

b) nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 1.092.195 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017.

(2) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, SNTFC „CFR Călători” - S.A. va prezenta la A.R.F. următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, SNTFC „CFR Călători” - S.A. va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 14.12.2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI - S.A.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 1

la Actul adiţional nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI” - S.A.

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

- mii lei –

Suma

An 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

738.686

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

117.314

Total - Suma (mii lei)

856.000

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

Suma

Venituri minime obligatorii de realizat(*) an 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

410.487

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

116.306

Total - Suma (mii lei)

526.793

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şt 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 3 din 14.12,2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI-- S.A.

 

Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2017, pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

- mii lei –

Nr. crt.

Compensaţia

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice în anul 2017

1

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

1.368.390

2

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

1.092.195*

a)

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

434.135

b)

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

658.060

 

* Suma totală de 1.092.195 mii lei are următoarea componenţă:

- 585.771 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerului Transporturilor;

- 506.424 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI - S.A.

Preşedinte

Director general

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 3 din 15.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional

între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R022TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.)

şi

Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L., cu sediul în Braşov, Str. Automotoarelor nr. 10, biroul 1, judeţul Braşov, înregistrată în registrul comerţului cu nr. J08/62/2005, având CUI 17121902, reprezentată legal prin domnul Daniel Blebea, director, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.C. Regiotrans - S.R.L.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1)teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (...) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 162/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 şi la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, astfel:

Art. 1. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km:

13.476,97 lei pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.

Art. 2 - (1) Anexele nr. 1,2, 3,4 şi 5 la prezentul act adiţional modifică anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017, la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 al S C. Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

(3) Anexele menţionate mai sus se modifică în urma delegării de către gestionarul de infrastructură feroviară RC-CF Trans a obligaţiei de a realiza, începând cu data de 10.12.2017, pachetul minim de servicii pe anul 2017, aprobat, în condiţiile legii, către un alt operator de transport feroviar de călători licenţiat, pe secţiile neinteroperabile închiriate.

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, S.C. Regiotrans - S.R.L. va prezenta la A.R.F. următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. [C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, Societatea Comercială Regiotrans - S.R.L. va transmite Autorităţii pentru Reformă Feroviară dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Plata compensaţiei conform indicatorilor tren-km, respectiv călători-km se va realiza pentru prestaţia efectuată de Regiotrans până în data de 9 decembrie 2017 inclusiv şi nu va depăşi valoarea totală din anul 2017.

Art. 5. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 15.12.2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 1

la actul adiţional

 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

 

Indicatori

Estimare 2017

Tren-km total (mii)

5.677.774,7

Tren-km - trenuri IR (mii)

170.790,2

Tren-km - trenuri R (mii)

5.506.984,5

Călători-km total (mii)

268.229.543

Călători-km - trenuri IR (mii)

9.440.000

Călători-km - trenuri R (mii)

258.789.543

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S R L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 2

la actul adiţional

 

LISTA

completă a trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară în anul 2017

 

a1) Trenuri INTERREGIO

 

Poz.

PMS

Rula de circulaţie

Distanta

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri/an 2017

Tren km/an 2017

Cal km/an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Braşov-Constanţa

383,9

IR

0,44

160

61.424,0

5.000.000

2

Ploieşti Vest-Iaşi

348,3

IR

0,86

314

109.366,2

4.440.000

Total tren INTERREGIO (pe infrastructura interoperabilă)

170.790,2

9.440.000

 

a2) Total tren REGIO (pe infrastructura interoperabilă)

 

Poz.

PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri /an 2017

Tren km/an 2017

Cal km/an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Braşov-Bucureşti Nord

166,3

Regio

8,00

2.920

485.596,0

56.043.749

4

Sfântu Gheorghe-Braşov

32,1

Regio

2,00

730

23.433,0

534.000

Total tren REGIO pe infrastructura interoperabilă)

509.029,0

56.577.749

 

c2) Total tren REGIO (pe infrastructura neinteroperabilă închiriată)

 

Poz.

PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa (km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri/an 2017

Tren km/an 2017

Cal km/an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Târnăveni-Blaj

38,0

Regio

4,00

1.372

52.136

5.287.421

6

Bălăuşeri-Blaj

71,0

Regio

4,00

1.372

97.412

7

Praid-Blaj

113,4

Regio

4,00

1.372

155.585

8

Jidvei-Târnăveni

19,8

Regio

1,00

343

6.791

9

Întorsura Buzăului-Braşov

36,5

Regio

12,00

4.116

150.234

11.382.989

10

Zărneşti-Braşov

27,0

Regio

18,00

6.174

166.698

9.389.062

11

Breţcu-Braşov

98,3

Regio

4,00

1.372

134.868

4.489.534

12

Breţcu-Sfântu Gheorghe

66,2

Regio

4,00

1.372

90.826

 

13

Zlatna-Alba Iulia

42,5

Regio

8,00

2.744

116.620

2.857.023

14

Sărmăşel-Bistriţa Nord

66,3

Regio

3,00

1.029

68.223

8.531.806

15

Sărmaşu-Bistriţa Nord

71,2

Regio

1,00

343

24.422

16

Sărmăşel-Luduş

44,2

Regio

4,00

1.372

60.642

17

Miceştii de Câmpie-Bistriţa Nord

50,6

Regio

2,00

686

34.712

18

Bistriţa Nord-Luduş

110,5

Regio

4,00

1.372

151.606

19

Hârlău-Iaşi

63,8

Regio

12,00

4.116

262.601

18.050.432

20

Dorohoi-Iaşi

154,1

Regio

11,00

3.773

581.419

43.263.451

21

Truşeşti-Iaşi

96,2

Regio

3,47

1.191

114.574

22

Dagâţa-Roman

33,4

Regio

4,00

1.372

45.825

7.286.730

23

Dagâţa-Buhăieşti

37,9

Regio

2,00

686

25.999

24

Roman-Buhăieşti

71,3

Regio

4,00

1.372

97,824

25

Roman-Iaşi

115,5

Regio

2,00

686

79.233

26

Ineu-Cermei

14,4

Regio

10,00

3.430

49.392

430.754

27

Lovrin-Timişoara Nord via Sânandrei

65,5

Regio

5,00

1.715

112.333

11.191.960

28

Lovrin-Nerău

27,3

Regio

5,00

1.715

46.820

29

Nerău-Timişoara Nord via Sânandrei

92,8

Regio

5,00

1.715

159.152

30

Sânnicolau Mare-Vălcani

21,0

Regio

1,00

343

7.203

8.130.713

31

Sânnicolau Mare-Arad

66,3

Regio

9,00

3.087

204.668

32

Vălcani-Arad

87,3

Regio

2,00

686

59.888

33

Sânnicolau Mare-Timişoara Nord

62,9

Regio

5,00

1.715

107.874

4.688.106

34

Cenad-Sânnicolau Mare

12,3

Regio

2,00

686

8.438

35

Cenad-Timişoara Nord

75,2

Regio

4,00

1.372

103.174

36

Brad-Arad

167,4

Regio

6,00

2.058

344.509

25.571.560

37

Brad-Gurahonţ

54,9

Regio

1,00

343

18.831

38

Sebiş-Brad

77,5

Regio

1,00

343

26.583

39

Gurahonţ-Arad

112,5

Regio

4,00

1.372

154.350

40

Vârfurile Hm. -Brad

36,3

Regio

1,00

343

12.451

41

Nădlac-Arad

52,3

Regio

14,00

4.802

251.145

5.134.975

42

Gătaia-Reşiţa Nord

43,3

Regio

2,00

686

29.704

20.123.955

43

Reşiţa Nord-Timişoara Nord

94,7

Regio

10,00

3.430

324.821

44

Berzovia-Reşiţa Nord

27,0

Regio

1,00

343

9.261

45

Cruceni-Timişoara Nord

48,9

Regio

8,00

2.744

134.182

3.036.530

46

Ploieşti Sud-Urziceni

55,0

Regio

15,69

5.383

296.065

13.364.793

47

Drăgăneşti Prahova-Urziceni

30,4

Regio

1,00

343

10.427

48

Ploieşti Sud-Drăgăneşti Prahova

24,6

Regio

1,00

343

8.438

Total tren REGIO (pe infrastructură neinteroperabilă închiriată)

4.997.955,5

202.211.794

Din care

Interregio

170.790,2

9.440.000

Regio

5.506.984,5

258.789.543

Total general tren-km 2017 (trenuri cu circulaţie regulată)

5.677.774,7

268.229.543

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 3

la actul adiţionat

 

Costul prestaţiilor

 

 

Costuri de transport estimative

 

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

3.710

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

160.208

Total - Suma (mii lei)

163.918

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 4

la actul adiţional

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

1.260

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

29.340

Total - Suma (mii lei)

30.600

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

 

Venituri minime obligatorii de realizat ()

 

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

24.324

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

1.346

Total - Suma (mii lei)

22.978

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 5

la actul adiţional

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

2017

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

138.230

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

126.437*

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

2.586

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

123.851

 

* Suma totală de 126.437 mii lei are următoarea componenţă:

- 70.774 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerul Transporturilor;

- 55.663 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIOTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 3 din 1S.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016. s-a încheiat prezentul act adiţional

între

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R022TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.),

şi

Societatea Comercială Interregional Călători - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, judeţul Cluj, C.U.I.: RO31828110, nr. registrul comerţului J12/1951/2013, cont nr. R022TREZ2165070XXX029727 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentata legal prin domnul Radu Ion, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Interregional Călători - S.R.L.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (...) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii public» pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017 aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 168/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, astfel:

Art. 1. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.

Art. 2. - (1) Se modifică anexele nr. 4 şi 5 de la Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Interregional Călători - S.R.L., după cum urmează:

a) veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 1/2017;

b) nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 26.251 mii lei conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, Interregional Călători - S.R.L. va prezenta la A.R.F. următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, Interregional Călători - S.R.L. va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 15 decembrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr.1

la Actul adiţional nr. 3 din 15.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Interregional Călători - S.R.L.

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica Tarifară

 

Suma

An 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

1.200

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

4.700

Total - Suma (mii lei)

5.900

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

Suma

Venituri minime obligatorii de realizat (*) an 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

1.235

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

4.221

Total - Suma (mii lei)

5.456

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 3 din 15.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Interregional Călători - S.R.L.

 

Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2017, pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

- mii lei –

 

Nr. crt.

Compensaţia

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice în anul 2017

1

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

30.195

2

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

26.251*

a)

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

2.331

b)

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

23.920

 

* Suma totală de 26.251 mii lei are următoarea componenţă:

-11.462 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerului Transporturilor;

-14.789 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 3 din 14.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional

între

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R022TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.)t Şi

Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, CUI: R026565289, nr. registrul comerţului J12/1530/2012 cont nr. R014TREZ2165070XXX027834 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată legal prin domnul Ionuţ Avram, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Transferoviar Călători.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (...) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea Contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 162/2017, astfel:

Art. 1. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.

Art. 2. - (1) Se modifică anexele nr. 4 şi 5 de la Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Transferoviar Călători, după cum urmează:

a) , veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 1/2017;

b) nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 70.915 mii lei conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, Transferoviar Călători va prezenta la Autoritatea pentru Reformă Feroviară următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, Transferoviar Călători va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 14 decembrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 1

la Actul adiţionat nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători - S.R.L.

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica Tarifară

 

Suma

An 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

9.950

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

13.400

Total - Suma (mii lei)

23.350

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

Suma

Venituri minime obligatorii de realizat (*) an 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

8.613

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

9.724

Total - Suma (mii lei)

18.237

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 3 din 14. 12.2017 încheiat intre Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S C Transferoviar Călători - S.R.L.

 

Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2017, pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

 

- mii lei –

Nr. crt.

Compensaţia

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice în anul 2017

1

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

87,200

2

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

70.915*

a)

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

15.811

b)

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

55.104

 

* Suma totală de 87.200 mii lei ara următoarea componenţă:

- 37.487 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerul Transporturilor;

- 33.428 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 3 din 14.12.2017

la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional

între

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R022TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.),

şi

Societatea Comercială Softrans - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 40, judeţul Dolj, C.U.I.: R014925007, nr. registrul comerţului: J16/897/2002, cont nr. R036TREZ2915070XXX017841  deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Craiova, reprezentată legal prin domnul Nicolae Mihai, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Softrans - S.R.L.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (...) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea Contractelor de servicii public» pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reforma Feroviară nr. 162/2017, astfel:

Art. 1. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km;

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.

Art. 2. - (1) Se modifică anexele nr. 4 şi 5 de la Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Softrans - S.R.L., după cum urmează:

a) veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 1/2017;

b) nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 12.046 mii lei conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017.

(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, Softrans - S.R.L. va prezenta la Autoritatea pentru Reforma Feroviară următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, Softrans - S.R.L. va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 14 decembrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. SOFTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 1

la Actul adiţional nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea centru Reformă Feroviară şi S.C. SOFTRANS - S.R.L.

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

Suma

An 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

7.000,00

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

400,00

Total - Suma (mii lei)

7.400,00

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

Suma

Venituri minime obligatorii de realizat (*) an 2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

5.873,70

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

399,60

Total - Suma (mii lei)

6.273,30

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. SOFTRANS - S.R.L.

 

Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2017, pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

- mii lei –

 

Nr. crt.

Compensaţia

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice în anul 2017

1

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

14,130

2

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

12.046*

a)

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

9.782

b)

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

2.264

 

* Suma totală de 12.046 mii lei are următoarea componenţă:

- 5.794 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerului Transporturilor;

- 6.252 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. SOFTRANS - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ACT ADIŢIONAL

nr. 1 din 15.12.2017

la contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017

 

1. Preambul

Având în vedere:

- prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 6 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 53/2017,

în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional

între:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R022TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare A.R.F.

Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L., cu sediul în Braşov, Str. Automotoarelor nr. 10, biroul 3, judeţul Braşov, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J08/2080/2016, având CUI 35323853, denumită în continuare Regio Călători, reprezentată legal prin domnul Valentin Ciapraz, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.C. Regio Călători - S.R.L.

2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1)teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „Contractele de servicii publice (...) prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare”, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, să actualizeze următoarele elemente, prevăzute în anexele nr. 1,2,4, 5 şi 6 la anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141 din 3 noiembrie 2017 privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., după cum urmează:

Art. 1. - (1) Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care înlocuieşte anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 cu RUIC nr. 20/01.11.2017.

(2) Lista completă a trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară în anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care înlocuieşte anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 cu RUIC nr. 20/1.11.2017.

(3) Costul prestaţiilor, conform anexei nr. 3 la prezentul act adiţional, care înlocuieşte anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 cu RUIC nr. 20/1.11.2017.

(4) Veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 4 la prezentul act adiţional, care înlocuieşte anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 cu RUIC nr. 20/1.11.2017.

(5) Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 6,870 mii lei, conform anexei nr. 5 la prezentul act adiţional, care înlocuieşte anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 cu RUIC nr. 20/1,11.2017.

(6) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

(7) Anexele menţionate mai sus se modifică în sensul preluării traficului de călători de pe secţiile neinteroperabile închiriate, ca urmare a delegării de către gestionarul de infrastructură feroviară RC-CF Trans a obligaţiei de a realiza, începând cu data de 10.12.2017, pachetul minim de servicii pe anul 2017 aprobat în condiţiile legii, de către un alt operator de transport feroviar de călători licenţiat.

Art. 2. - Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:

a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km:

b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;

c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km,

Art. 3. - (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Până la data de 31 ianuarie 2018, S.C. Regio Călători - S.R.L. va prezenta la A.R.F. următoarele documente:

(i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

(ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

(4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, S.C. Regio Călători - S.R.L. va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 4. - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 15.12.2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIO CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 1

la Actul adiţional nr. 1/2017 la Contractul de servicii publice al Regio Călători - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017 -2 decembrie 2019, nr. RUIC 20/1.11.2017

 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

 

Indicatori

Estimare 2017

Tren-km total (mii)

327.592,2

Tren-km - trenuri IR (mii)

-

Tren-km - trenuri R (mii)

327.592,2

Călători-km total (mii)

12.797.457

Călători-km - trenuri IR (mii)

-

Călători-km - trenuri R (mii)

12.797.457

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMA FEROVIARA

S.C. REGIO CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 1/2017 la Contractul de servicii publice al Regio Călători - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, nr. RUIC 20/1.11.2017

 

Lista completă a trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară în anul 2017

a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile NEINTEROPERABILE (neînchiriate)

 

Poz.

PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri/an 2017

Tren km/an 2017

Cal km/an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Oraviţa-Berzovia

58,9

Regio

2,00

122

7.185,8

87.000

Total tren REGIO (pe infrastructura neinteroperabilă neînchiriată)

7.185,8

87.000

 

b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile NEINTEROPERABILE (închiriate)

 

Poz.

PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri an/2017

Tren km/an 2017

Cal km/an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Târnăveni-Blaj

38,0

Regio

4,00

88

3.344,0

332.352

3

Bălăuşeri-Blaj

71,0

Regio

4,00

88

6.248,0

4

Praid-Blaj

113,4

Regio

4,00

88

9.979,2

5

Jidvei-Târnăveni

19,8

Regio

1,00

22

435,6

6

Întorsura Buzăului-Braşov

36,5

Regio

12,00

264

9.636,0

715.502

7

Zărneşti-Braşov

27,0

Regio

18,00

396

10.692,0

590.169

8

Breţcu-Braşov

98,3

Regio

4,00

88

8.650,4

282.199

9

Breţcu-Sfântu Gheorghe

66,2

Regio

4,00

88

5.825,6

10

Zlatna-Alba Iulia

42,5

Regio

8,00

176

7.480,0

179.584

11

Sărmăşel-Bistriţa Nord

66,3

Regio

3,00

66

4.375,8

536.285

12

Sărmaşu-Bistriţa Nord

71,2

Regio

1,00

22

1.566,4

13

Sărmăşel-Luduş

44,2

Regio

4,00

88

3.889,6

14

Miceştii de Câmpie-Bistriţa Nord

50,6

Regio

2,00

44

2.226,4

15

Bistriţa Nord-Luduş

110,5

Regio

4,00

88

9.724,0

16

Hârlău-Iaşi

63,8

Regio

12,00

264

16.843,2

1.134.598

17

Dorohoi-Iaşi

154,1

Regio

11,00

242

37.292,2

2.719.416

18

Truşeşti-Iaşi

96,2

Regio

3,45

76

7.311,2

19

Dagâţa-Roman

33,4

Regio

4,00

88

2.939,2

458.023

20

Dagâţa-Buhăieşti

37,9

Regio

2,00

44

1.667,6

21

Roman-Buhăieşti

71,3

Regio

4,00

88

6.274,4

22

Roman-Iaşi

115,5

Regio

2,00

44

5.082,0

23

Ineu-Cermei

14,4

Regio

10,00

220

3.168,0

27.076

24

Lovrin-Timişoara Nord via Sânandrei

65,5

Regio

5,00

110

7.205,0

703.494

25

Lovrin-Nerău

27,3

Regio

5,00

110

3.003,0

26

Nerău-Timişoara Nord via Sânandrei

92,8

Regio

5,00

110

10.208,0

27

Sânnicolau Mare-Vălcani

21,0

Regio

1,00

22

462,0

511.073

28

Sânnicolau Mare-Arad

66,3

Regio

9,00

198

13.127,4

29

Vălcani-Arad

87,3

Regio

2,00

44

3.841,2

30

Sânnicolau Mare-Timişoara Nord

62,9

Regio

5,00

110

6.919,0

294.681

31

Cenad-Sânnicolau Mare

12,3

Regio

2,00

44

541,2

32

Cenad-Timişoara Nord

75,2

Regio

4,00

88

6.617,6

33

Brad-Arad

167,4

Regio

6,00

132

22.096,8

1.607.355

34

Brad-Gurahonţ

54,9

Regio

1,00

22

1.207,8

35

Sebiş-Brad

77,5

Regio

1,00

22

1.705,0

36

Gurahonţ-Arad

112,5

Regio

4,00

88

9.900,0

37

Vârfurile Hm.-Brad

36,3

Regio

1,00

22

798,6

38

Nădlac-Arad

52,3

Regio

14,00

308

16.108,4

322.769

39

Gătaia-Reşiţa Nord

43,3

Regio

2,00

44

1.905,2

1.264.934

40

Reşiţa Nord-Timişoara Nord

94,7

Regio

10,00

220

20.834,0

41

Berzovia-Reşiţa Nord

27,0

Regio

1,00

22

594,0

42

Cruceni-Timişoara Nord

48,9

Regio

8,00

176

8.606,4

190.867

43

Ploieşti Sud-Urziceni

55,0

Regio

15,59

343

18.865,0

640.080

44

Drăgăneşti Prahova-Urziceni

30,4

Regio

1,00

22

668,8

45

Ploieşti Sud-Drăgăneşti Prahova

24,6

Regio

1,00

22

541,2

Total tren REGIO (pe infrastructura neinteroperabilă închiriată)

 

320.406,4

12.710.457

 

Din care

Interregio

0,0

0,0

Regio

327.592,2

12.797.457

Total general tren-km 2017 (trenuri cu circulaţie regulată)

327.592,2

12.797.457

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIO CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 3

la Actul adiţional nr. 1/2017 la Contactul de servicii publice al Regio Călători - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019. nr. RUIC 20/1.11.2017

 

Costul prestaţiilor

Costuri de transport estimative

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

-

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

12.891

Total - Suma (mii lei)

12.891

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIO CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 4

la Actul adiţional nr. 1/2017 la Contractul de servicii publice al Regio Călători - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, nr. RUIC 20/1.11.2017

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

-

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

1.441

Total - Suma (mii lei)

1.441

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

 

 

Venituri minime obligatorii de realizat (*)

 

2017

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

-

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

1.246

Total - Suma (mii lei)

1.246

 

(*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.c. REGIO CĂLĂTORI - SRL.

Preşedinte

Director general

 

ANEXA Nr. 5

la Actul adiţional nr. 1/2017 la Contractul de servicii publice al Regio Călători - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, nr. RUIC 20/1 11.2017

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

 

2017

Compensaţia anuală necesară, totală, din care:

11.836

Compensaţia asigurată de la bugetul de stat pentru anul 2017 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000/19.09.2017, din care:

6.870

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

-

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

6.870

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S.C. REGIO CĂLĂTORI - S.R.L.

Preşedinte

Director general

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2017

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 45.342 din 8.12.2017 prin care se solicită aprobarea prezentului ordin;

- Hotărârea Adunării generale a acţionarilor a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S A. nr. 63 din 24.11.2017,

ţinând cont de prevederile:

- art. 30 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;

- art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S,A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în 3 exemplare originale.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 1.797.

 

ANEXĂ

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 2

pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

 

Art. 1. - Prezentul act adiţional la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R,” - S.A. pentru perioada 2016-2020, denumit în continuare Contract de activitate al C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., administratorul infrastructurii feroviare din România, denumită în continuare CNCF C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european şi ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) teza f din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a rectificărilor bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2017, să actualizeze următoarele elemente prevăzute în anexele nr. 1,2 şi la punctele 3.1 şi 3.3 din anexa nr. 3 la Actul adiţionai nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, din 8.08.2017, după cum urmează:

1. principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2017, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional;

2. indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.

3. lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF „C.F.R.” - S.A., prevăzute la punctul 3.1 din anexa nr. 3 la Actul adiţional nr. 1 la contract, conform anexei nr. 3 la prezentul act adiţional;

4. situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007- 2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2017, prevăzute la punctul 3.3 din anexa nr. 3 la Actul adiţional nr. 1 la contract, conform anexei nr. 4 la prezentul act adiţional.

Art. 3. - Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi prin Contractul de activitate al C.F.R. - S.A. şi Actul adiţional nr. 1 la acesta.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

 

Ministrul transporturilor,

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A.

Felix Stroe

Director general,

 

Cristian-Marian Ungurean

 

ANEXA Nr. 1

la Actul adiţional nr. 2 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2016-2020

 

1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2017

1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară publică în anul 2017, conform limitelor strategiei fiscal bugetare:

1.1.1. De la bugetul de stat, ca „Alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale”:

 

Nr. crt.

 

U.M.

TOTAL

Din care:

 

Credit extern

Buget de stat/Componenta locală

0

1

2

3=4 + 5

4

5

1

Alocaţie 2017

mii lei cu TVA

54.576

-

54.576

 

1.1.1.1. De la bugetul de stat ca „Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente” prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

 

Nr. crt.

 

U.M.

TOTAL

Din care:

Credit extern

Buget de stat/Componenta locală

0

1

2

3=4 + 5

4

5

1

Alocaţie 2017

mii lei cu TVA

36.975

-

36.975

 

1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2017:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M

Fizic

Valoric

(mii lei cu TVA)

0

1

2

3

4

e)

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii

-

 

1

f)

Alte cheltuieli de natura investiţiilor (RK)

54.575

1

Linii

km

13,77

23.859

2

Poduri/Podeţe/Viaducte

ml

468

18.780

3

Terasamente

km

3,81

133

4

Tuneluri

m.l.

55,11

9.129

5

Instalaţii

buc.

1

872

6

Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale)

-

 

1.346

7

Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice)

-

 

456

 

TOTAL:

-

 

54.576

 

1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2017:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Fizic

Valoric

(mii lei cu TVA)

0

1

2

3

4

1

Linii - lucrări

-

-

11.779,5

2

Instalaţii SCB

-

-

25.195,5

 

TOTAL:

 

 

36.975

 

1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară fundamentate ca necesare în anul 2017:

 

Nr. crt.

Obiectivul

UM

Cantitatea

Valoric

(mii lei cu TVA)

Cost mediu unitar

(mii lai cu TVA)

 

TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ

-

 

815.747

 

A. Reparaţii la infrastructura feroviară publică - Total, din care:

-

-

377.229

_

1

Linii

km

27,1

145.500

5.355

2

Poduri/Podeţe/Viaducte

m.l.

269

62.100

231

3

Terasa mente

Km

16,9

76.000

4.500

4

Tuneluri

m.l.

458

42.349

90

5

Instalaţii

buc.

11

41.280

3.775

6

Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale)

-

-

7.400

2%

7

Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice)

-

-

3.700

1%

B. Investiţii şi reparaţii la infrastructura feroviară din domeniul public al statului şi din domeniul privat al companiei finanţate din surse proprii ale CNCF „CFR” - SA - Total, din care:

-

 

438.518

 

1

Modernizări, racorduri utilităţi, dotări independente, alte cheltuieli aferente Obiectivelor de investiţii etc.

buc.

252

224.050

 

2

Reparaţii capitale la clădiri, utilaje, maşini grele de cale şi la infrastructura feroviară conform art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, lucrări de eficientizare energetică etc.

buc.

259

214.468

 

 

1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor Ve şi Vpi în funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

1. În prezent, raportul dintre viteza existentă (Ve) şi viteza proiectată iniţial (Vpi) este:

Ve/Vpi = 0,828, unde:

- Ve = viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză);

Vpi = viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive).

Pentru menţinerea raportului Ve/Vpi la acest nivel este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din:

x1 = întreţinere linii ........................................................... 838.066.408 lei

x2 = întreţinere instalaţii .................................................... 225.000.000 lei

x3 = reparaţii capitale linii, poduri, instalaţii etc. ................. 500.000.000 lei

 

TOTAL x = x1 + x2 + x3 = ........................................... 1.563.066.408 lei

 

2. Pentru ameliorarea raportului V0/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y).

Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:

y1 = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale la infrastructura feroviară publică pentru recuperarea restanţelor la 9.908 km linii şi 9.181 km terasamente la

un preţ mediu unitar de 4.928 mii lei conform standardelor de cost ................. 94.371.840.000 lei

y2 = refacere linii şi instalaţii afectate de calamităţi (BDCE) ....................................................0 lei

y3 = reabilitare poduri şi tuneluri .................................................................... 18.747.226.000 lei

 

TOTAL y = y1 + y2 + y3 = .......................................................................... 113.119.066.000 lei

 

3. Pentru creşterea raportului: Ve / Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:

fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V - 160 km/h: .......................... 2.878.740.000 lei

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 2 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R”- S.A. pentru perioada 2016-2020

 

Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2017

 

Indicator

U.M.

Prevederi 2017

1.0. Infrastructura feroviară

Reţea (lungimea reţelei)

km x linii

10.628

Lungimea desfăşurată a liniilor

km x linii

19.850

Staţii şi halte de mişcare

număr

909

2.0. Număr personal*)

Total

număr

23.468

Mediu

număr

22.936

3.0. Tren-km

3.1. Călători

mii. tren x km

57,400**)

3.2. Marfă

mii. tren x km

23,000

Total

mii. tren x km

80,400

4.0. Indicatori privind performanţele activităţii

4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară

 

 

a) proiectată iniţial

km/h

85,09

b) asigurată

km/h

69,17

4.2. Regularitatea

 

 

a) marfă

minute întârziere 100 tren x km

1,95***)

b) călători

minute întârziere 100 tren x km

1,85***)

4.3. Productivitatea

tren convenţional x km/salariat

4.000****)


*) Aceşti parametri pot fi influenţaţi de bugetul aprobatei de variaţiile de personal datorate preluării/predării de secţii neinteroperabile.

**) Acest parametru poate fi influenţat de asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, precum şi de preluarea/predarea de secţii neinteroperabile.

***) Aceşti parametri pot fi influenţaţi de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea coridoarelor reţelei centrale TEN-T, a podurilor şi tunelurilor, precum şi alocaţiile bugetare pentru întreţinere şi reparaţii curente la infrastructura feroviară publică.

****) Acest parametru poate fi influenţat de asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători şi de variaţiile de personal datorate preluării de secţii neinteroperabile.

 

ANEXA Nr. 3

la Actul adiţional nr. 2 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale da Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2016-2020

 

3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF „C.F.R.” - S.A.

 

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Program 2017 rectificat cf. OUG nr. 83/2017

0

1

2

 

TOTAL CHELTUIELI (I + II)

3.257.128

 

BUGET DE STAT

3.257.128

I

CHELTUIELI CURENTE

3.206.664

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe

0

 

Titlul m. DOBÂNZI

15.160

 

- Dobânzi aferente datoriei publice externe

15.160

 

- Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

15.160

1

- Reabilitare linie cale ferata Bucureşti-Constanţa (împrumut JBLC ROM - P3/2001)

14.400

2

- Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

760

 

TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

897.857

 

- Transferuri curente

897.857

 

- întreţinerea infrastructurii feroviare publice

897.857

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

198.054

 

- Transferuri interne

198.054

 

- Programe cu finanţare rambursabilă

0

 

- Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabila

0

 

- Programe 1SPA

0

 

Cheltuieli neeligibile

0

 

Cheltuieli eligibile

0

 

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat, din care:

71.079

A

Obiective de investiţii în continuare

16.503

1

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Bărboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activităţii de exploatare în Complexul C.F. Galaţi

16.500

2

Linie nouă CF Vâlcele Râmnicu Vâlcea

l

3

Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa

l

4

Reconstrucţie pod Gura Lotrului km. 325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt

L

B

Obiective de investiţii noi

0

C

Alte cheltuieli de investiţii, din care

54.576

b)

Dotări independente

0

e)

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiţii;

l

f)

Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice şi teste de predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

54.575

 

- Cheltuieli neeligibile ISPA

90.000

1

- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - “Reabilitarea secţiunii Băneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa”

11.440

 

2

- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov “

78.560

 

- Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică

36.975

 

- Transferuri pentru finanţarea obiectivelor din programul de pregătire a teritoriului

0

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

30.801

 

- Programe din FEDR

3.306

1

Proiectul 147S - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanţa

299

2

Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferata din România - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud

1.275

3

Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferata din România - Staţiile Bistriţa, Zalău

455

4

Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferata din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud

0

5

Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferata din România - Staţia CF Piteşti

1.277

 

- Programe din FC

23.711

1

Proiectul 1506 - Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2

86

2

Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614

23.625

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

3.784

1

Proiectul 3091 - „Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22”- 2007 EU-22070-S- în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T). Activitatea 3 - Faza B2 (2011 -2015) - Studiu de Fezabilitate pt.  modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad

3,784

 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.062.779

 

- Programe din FEDR

117.699

1

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Timişoara

4.642

2

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Braşov

1.298

3

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iaşi

10.682

4

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucureşti

12.117

5

Modernizarea staţiilor de cale ferata Sf. Gheorghe, Tg. Mureş

4.462

6

Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanica pe secţia de circulaţie 11 ia-Lugoj

8.951

7

Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse

5.247

8

Electrificarea şi reabilitarea liniei CF Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

2.104

9

Lucrări de reparaţii/modernizări ale liniilor de cale ferata (Bucureşti-Braşov, Timişoara-Arad, Bucureşti-Buzău, Bucureşti-Craiova, Paşcani-Iaşi, Bucureşti-Constanţa, Bucureşti-Piteşti), pentru asigurarea unei viteze sporite şi creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar

0

10

Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanica pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud

36.304

11

Centralizare electronica în staţia CF Videle

12.874

12

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala CF Craiova

3.907

13

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala CF Cluj

15.111

14

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

0

 

- Programe din FC

1.945.080

 

1

Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria

388.002

2

Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu

247.502

3

Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - kml52+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti - Constanta - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

24.630

4

Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria

1.284.946

5

Modernizarea liniei de cale ferata Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Frontiera (Faza - Studiu de fezabilitate)

0

6

Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii - Linia de cale ferata Bucureşti Nord-Aeroport Internaţional Henri Coanda Bucureşti

0

 

Titlul: ALTE CHELTUIELI

2.013

 

Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara

2.013

 

Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

0

 

- componenta locala

0

1

- împrumut BEI 23.372-Proiect de reabilitare Curtici-Simeria

0

II

OPERAŢIUNI FINANCIARE

50.464

 

Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

50.464

 

- Rambursări de credite externe

50.464

 

- Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

50.464

1

- Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

8.024

2

- Reabilitare linie cale ferata Bucureşti-Constanţa (împrumut JBIC ROM- P3/200I)

42.440

 

ANEXA Nr. 4

la Actul adiţional nr. 2 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR. “- S.A. pentru perioada 2016-2020

 

3.3. Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se