MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1023/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1023         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 decembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.307. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.308. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. - Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.315. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017

 

7.166. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

123. - Ordin privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 802/2017

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 122/2017

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.225/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 decembrie 2017, domnul judecător Veronel Aioniţoaie, preşedintele Judecătoriei Bârlad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.307.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.281/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 4 ianuarie 2018, doamna Liliana Magdalena Constanda, procuror la Serviciul Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.308.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale

de sănătate pentru anii 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2018.

Art. II. - Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul I al anului 2018 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2017 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Laurenţiu-Teodor Mihai

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 923.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 21 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2.1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în data de 27 decembrie 2017 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);

- pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, precum şi pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, Fondul naţional de dezvoltare şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului emise în luna decembrie 2017.”

2. La punctul 2.4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în data de 27 decembrie 2017 ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);

- pentru sumele pentru care în luna decembrie 2017 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul local aprobat pe anul 2017.”

3. La punctul 2.5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în data de 27 decembrie 2017 ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pentru sumele pentru care în luna decembrie 2017 au fost aprobate acte normative care prevăd efectuarea de plăţi din bugetul aprobat pe anul 2017.”

4. În anexa nr. 1 „Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017”, punctul II „Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile şi autorităţile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi

ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile şi autorităţile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

4

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile şi autorităţile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

5

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

6

Prezentarea de către instituţiile şi autorităţile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

7

Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare)

8

Prezentarea la Trezoreria Operativă Centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale sau alte operaţiuni efectuate pe bază de acte normative aprobate în luna decembrie 2017

până la 29 decembrie 2017, ora 12,00

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 3.315.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

 

În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) şi al art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Creanţele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenţionale.

(2) Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Art. 2. - (1) Contul unic „Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”, deschis de organul fiscal local la unităţile Trezoreriei Statului unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecărui organ fiscal local.

(2) Conturile unice odată deschise de către organele fiscale locale se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la deschiderea acestora la unităţile Trezoreriei Statului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în vederea publicării acestora pe pagina web: www.dpfbl.mdrap.ro.

Art. 3. - (1) Ordinea de stingere a amenzilor contravenţionale achitate în contul unic este următoarea:

a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;

b) celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor.

(2) Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale.

(3) În cazul în care amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului-verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma „plată 48 ore” sau, după caz, „plată 2 zile lucrătoare”.

Art. 4. - În cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenţionale aflate în evidenţa organului fiscal local la data plăţii în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanţelor fiscale sau bugetare aflate în evidenţa organului fiscal local.

Art. 5. - Autorităţile administraţiei publice locale şi organele fiscale locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 7.166.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11,12,14,15 şi art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, la valoarea de 0,01194 lei/kWh, exclusiv TVA,

Art. 2. (1) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României facturează contribuţia prevăzută la art. 1 consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare pentru energia electrică.

(2) în înţelesul prezentului ordin prin sintagma „furnizorii clienţilor de pe teritoriul României” sunt desemnaţi:

a) furnizorii de energie electrică;

b) producătorii cu drept de furnizare;

c) furnizorii/producătorii care îşi alimentează propriile locuri de consum (autofurnizare).

(3) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României facturează contribuţia prevăzută la art. 1 consumatorilor de energie electrică, pentru energia electrică activă livrată rezultată din:

a) cumularea, pe perioada de facturare prevăzută în contracte, a notificărilor zilnice transmise la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA, corectate, dacă este cazul, conform procedurilor operaţionale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA;

b) facturile de avans, de estimat, de regularizare emise conform Contractelor de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate între părţi.

(4) Furnizorii/Producătorii care îşi alimentează propriile locuri de consum fără a emite facturi aplică lunar contribuţia prevăzută la art. 1 la consumul propriu pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice. Contravaloarea contribuţiei astfel determinată este virată administratorului schemei de sprijin în contul bancar de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

(5) Producătorii care furnizează energie electrică consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor, pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice, aplică lunar contribuţia prevăzută la art. 1.

Art. 3. - (1) Aplicarea contribuţiei prevăzute la art. 1 în procesul de facturare de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 se realizează prin înmulţirea valorii unitare a contribuţiei (exprimate în lei/kWh), cu cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh) facturată, respectiv consumată - în cazul autofurnizării.

(2) Valoarea stabilită conform prevederilor alin. (1) se evidenţiază separat în factura transmisă clienţilor. Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) rând separat în factura care conţine informaţiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum şi toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de operator;

b) explicaţia şi temeiul legal al apariţiei în factură a contravalorii contribuţiei.

Art. 4. - (1) Consumatorii de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate de către operatorul economic cu care au încheiat contractul de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3), la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în contractele încheiate între părţi.

(2) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Consumatorii de energie electrică din România plătesc penalităţi pentru întârzierea la plata facturilor emise de către operatorul economic cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, pentru suma calculată conform art. 2 alin. (3), la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în contractul pentru plata energiei electrice.

(2) Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României plătesc dobânzi şi/sau penalităţi pentru întârzierea la plata facturilor emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., pentru suma calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentului ordin completează contractele de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu clienţii finali.

(2) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României informează clienţii despre facturarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în conformitate cu obligaţiile de informare prevăzute în Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015.

Art. 7. - Operatorii economici desemnaţi la art. 2 alin. (2), consumatorii de energie electrică din România şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 845 din 30 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 123.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 802/2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea», precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 15 noiembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la coloana „Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)”, la total, în loc de: „193,111,74”se va citi: „193,111,75”.

 

În Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 122/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 20 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. IV, în loc de: „Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” se va citi: „prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.