MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1024/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1024         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

264. - Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

 

1.191. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

877. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.523. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spaţiale privind reţelele de utilităţi publice

 

2.814. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru acreditarea Muzeului Vieţii Transilvănene din Micloşoara, judeţul Covasna

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 21 din 6 noiembrie 2017 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

 

SECŢIUNEA 1

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

(2) Prezenta lege stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluviale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autorităţi competente - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul economiei, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în implementarea politicilor locale pentru protecţia mediului, autorităţi competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurile subordonate acesteia;

b) benzină - orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egală cu 27,6 kPa şi care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate - GPL;

c) braţ articulat - orice structură din cadrul unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată într-o singură cisternă auto;

d) cantitate totală tranzitată - cea mai mare cantitate totală anuală de benzină încărcată în cisterne mobile de la o instalaţie de încărcare a unui terminal sau a unei staţii de benzină, în ultimii 3 ani;

e) cantitate totală anuală tranzitată - cantitatea totală anuală de benzină descărcată din cisterne mobile într-o staţie de benzină;

f) cisternă mobilă - orice rezervor transportat pe calea rutieră, numit cisternă auto, pe calea ferată, numit vagon-cisternă, sau pe calea fluvială, numit navă fluvială, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o staţie de benzină;

g) eficienţa de captare a vaporilor de benzină - cantitatea de vapori de benzină captaţi de sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a l l-a comparativ cu cantitatea de vapori de benzină care ar fi emisă în atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca procent;

h) instalaţie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o staţie de benzină, utilizat pentru depozitarea benzinei;

i) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare a benzinei, staţii de benzină şi cisterne mobile existente - orice astfel de instalaţii, staţii de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune ori pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu înainte de data de 1 ianuarie 2002;

j) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţie de benzină şi cisterne mobile noi - orice astfel de instalaţii, staţie de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune ori pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu la ori după 1 ianuarie 2002;

k) instalaţie de încărcare - orice instalaţie din cadrul unui terminal, care este utilizată pentru încărcarea benzinei în cisterne mobile. Instalaţiile de încărcare în cisterne auto conţin unul sau mai multe „braţe articulate”;

l) navă de navigaţie interioară - o construcţie navală destinată numai sau în mod special să navigheze pe căile navigabile interioare;

m) raportul vapori/benzină - raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi volumul de benzină distribuit la pompă;

n) renovări majore - o modificare sau reînnoire semnificativă a infrastructurii unei staţii de benzină, în mod special a rezervoarelor şi conductelor;

o) sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - echipament destinat recuperării vaporilor de benzină degajaţi din rezervorul de carburant al unui autovehicul în timpul alimentării cu benzină la o staţie de benzină şi care transferă vaporii de benzină respectivi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină sau îi returnează la pompa de benzină pentru a fi din nou vânduţi;

p) staţie de benzină - orice instalaţie în care benzina este distribuită din rezervoarele fixe de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;

q) staţie de benzină existentă - orice staţie de benzină care este construită înainte de 1 ianuarie 2012 ori pentru care S-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată;

r) staţie de benzină nouă - orice staţie de benzină care este construită la sau după 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare la data respectivă sau după această dată;

s) stocarea intermediară a vaporilor - depozitarea intermediară a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. În înţelesul prezentei legi, transferul vaporilor între două instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu este considerat stocare intermediară a vaporilor;

ş) terminal - orice instalaţie care este utilizată pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale, inclusiv toate instalaţiile de depozitare existente pe amplasamentul complexului;

t) unitate de recuperare a vaporilor-echipamentele pentru recuperarea vaporilor de benzină, inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captaţi, condensaţi şi recuperaţi sub formă lichidă;

ţ) vapori de benzină-orice compus în faza gazoasă rezultat prin evaporarea benzinei;

u) valoare-ţintă de referinţă - valoare orientativă prevăzută pentru evaluarea generală â caracterului adecvat al măsurilor tehnice, prevăzute în anexele nr. 1-4. Această valoare nu reprezintă o valoare-limită, ci este o valoare de referinţă pentru determinarea nivelului de funcţionare a instalaţiilor, terminalelor şi staţiilor de carburanţi individuale.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe de proiectare şi exploatare a instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale, instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale, cisterne mobile, echipamentelor de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină

 

SECŢIUNEA 1

Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale

 

Art. 3. - (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 1. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.

(2) Instalaţiile, noi şi existente, de depozitare a benzinei la terminale trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Încărcarea şi descărcarea benzinei în/din cisterne mobile la terminale

 

Art. 4. - (1) Echipamentele de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată.

(2) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin uri braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instalaţiile, noi şi existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă şi nave fluviale, trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1) şi (2).

(4) Cerinţele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4, sunt aplicate pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (4) instalaţiile existente de încărcare a benzinei la terminale cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 10.000 tone.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17 în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (5).

 

SECŢIUNEA a 3-a

Cisterne mobile

 

Art. 5. - (1) Cisternele mobile se proiectează şi se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe:

a) reţinerea vaporilor remanenţi în cisterna mobilă după descărcarea benzinei;

b) captarea şi reţinerea vaporilor de retur proveniţi de la instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină sau la terminale.

În cazul vagoanelor-cisternă această cerinţă se aplică numai dacă acestea aprovizionează staţii de benzină sau terminale unde se realizează depozitarea intermediară a vaporilor;

c) reţinerea în cisterna mobilă, cu excepţia evacuărilor prin supapele de presiune, a vaporilor prevăzuţi la lit. a) şi b), până când are loc o nouă operaţie de reîncărcare la un terminal.

(2) Dacă după descărcarea benzinei cisterna mobilă este folosită pentru alt produs decât benzină şi nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul şi nu sunt depăşite standardele de calitate a aerului, stabilite în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

(3) Cisternele auto, vagoanele-cisternă şi navele fluviale, noi şi existente, trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

(4) Cisternele auto existente care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară trebuie să respecte cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cisternele mobile în cazul pierderilor de vapori care rezultă din operaţiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină

 

Art. 6. - (1) Echipamentele de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.

(2) Staţiile de benzină, noi şi existente, trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an.

(4) Pentru staţiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 500 mc/an şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuşi organici volatili nu dăunează sănătăţii populaţiei şi mediului,, autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pot acorda derogări de la aplicarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute de dispoziţiile art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intenţionează să se acorde derogările prevăzute în prezentul alineat, precum şi, ulterior, despre orice modificare a caracteristicilor acestor zone.

 

CAPITOLUL III

Cerinţe privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

 

SECŢIUNEA 1

Staţii de benzină

 

Art. 7. - (1) Orice staţie de benzină care este construită la sau după data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare la/ori după această dată trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:

a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; sau

b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit sau cele destinate activităţilor de lucru.

(2) Orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, care este supusă unei renovări majore, trebuie să fie echipată în timpul acestei renovări cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:

a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; sau

b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit ori cele destinate activităţilor de lucru.

(3) Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de

3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică staţiilor de benzină utilizate în mod exclusiv în asociere cu construcţia şi livrarea de autovehicule noi.

 

SECŢIUNEA a 2 a

Nivelul minim de recuperare a vaporilor de benzină

 

Art. 8. - (1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficienţă de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip şi evaluarea eficienţei sistemelor de recuperare a vaporilor, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.

(2) Acolo unde vaporii de benzină recuperaţi potrivit prevederilor art. 7 sunt transferaţi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină, raportul vapori/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Verificări periodice şi informarea consumatorilor

 

Art. 9. - (1) Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare â vaporilor de benzină etapa a II-a şi a eficienţei de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14 alin. (2), desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, a echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul economiei, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.

(3) Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani.

(4) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (3) detectează automat deficienţele de funcţionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum şi deficienţele din sistemul automat de monitorizare propriu, le indică operatorului staţiei de benzină şi întrerup automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecţiuni, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile.

Art. 10. - (1) Staţiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afişează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informaţi că respectiva staţie de benzină este dotată cu un astfel de sistem.

(2) însemnul va avea un înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii, responsabilităţi şi raportări

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţii şi responsabilităţi

 

Art. 11. - În situaţia în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul ţării sunt necesare măsuri restrictive pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau, după caz, autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu stabilesc sau menţin astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale sau, după caz, stabilite prin acordul/autorizaţia de mediu.

Art. 12. - În situaţia în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4, care demonstrează cel puţin aceeaşi eficienţă ca şi acestea, autoritatea publică centrală în domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei şi al protecţiei mediului, în termen de 120 de zile de la data primirii de către autoritatea publică centrală în domeniul protecţiei mediului a propunerii autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei de adoptare a acestora ca măsuri alternative.

Art. 13. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri care urmează a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 11 şi 12, precum şi cu motivele care determină luarea acestora.

Art. 14. - (1) Titularii activităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi au obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în aceste activităţi inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.

(2) Procedura de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul transporturilor şi autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul economiei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 15. - (1) în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei legi au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului de mediu, în condiţiile legii, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminalele şi la staţiile de benzină cu cerinţele tehnice prevăzute în anexele nr. 1-4.

(2) în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile care intră sub incidenţa prezentei legi, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control şi structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.

Art. 16. - (1) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la terminale la staţiile de benzină au obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, şi să transmită toate datele şi informaţiile solicitate privind emisiile de compuşi organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autorităţile competente pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii.

(2) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din cisterne mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii.

(3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare”, SR EN IS016017-2 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuziune” sau SR EN 13649 „Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor”, ediţiile în vigoare la data utilizării standardelor de referinţă, precum şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Raportări

 

Art. 17. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei legi.

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează conform solicitărilor Comisiei Europene.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Contravenţii

 

Art. 18. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei nerespectarea de către titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei legi a prevederilor privind:

a) încadrarea emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1);

b) încadrarea emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);

c) echiparea cu cel puţin un braţ articulat a tuturor terminalelor dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2);

d) conformarea instalaţiilor, noi şi existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă şi nave fluviale, impuse de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (3);

e) conformarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (4);

f) aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (2);

g) conformarea cu cerinţele tehnice impuse de prevederile art. 5 alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3);

h) respectarea cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la cisternele auto care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (4);

i) conformarea cu cerinţele tehnice impuse pentru staţiile de benzină, noi şi existente, prin prevederile art. 6 alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2);

j) existenţa sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)-(3);

k) respectarea raportului vapori/benzină, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2);

l) testarea funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2)-(4);

m) efectuarea inspecţiei tehnice periodice, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1);

n) prezentarea documentelor care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate şi/sau efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2);

o) evaluarea emisiilor de compuşi organici volatili, potrivit dispoziţiilor art. 16.

(2) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către titularii staţiilor de benzină a prevederilor privind afişarea unui însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, cu înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea, cu amendă de la 2.000 lei la 5 000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 10.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către comisarii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în inspecţie şi control, cu excepţiile privind verificarea cerinţelor din anexele nr. 1-4 care sunt realizate de organismele de inspecţie desemnate.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

SECŢIUNEA 1

Modificarea anexelor

 

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege şi se actualizează în scopul adaptării la progresele tehnice prin hotărâre a Guvernului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Actele normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la elaborarea şi aprobarea legislaţiei subsecvente prezentei legi, după cum urmează:

1. Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare;

2. Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, eu modificările ulterioare;

3. Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificările ulterioare, produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 9 alin. (1).

(3) Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 14 alin. (2).

(4) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale produce efecte până la revizuirea acestuia conform art. 7 din anexa la ordin.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, ir. 365 din 31 decembrie 1994, ale Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 285 din 31 octombrie 2009, şi ale Directivei 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 304 din 23 octombrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 264.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea Instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale

 

1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii. Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanşare primară, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor, şi cu un sistem de etanşare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele de etanşare trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică - diametru/înălţime -, fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor - rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune.

3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:

a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau

b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanşare primară şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.

4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau

b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanşare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor.

5. Cerinţele privind dispozitivele pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale

 

1. Vaporii dezlocuiţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unei cisterne mobile trebuie dirijaţi printr-o conductă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.

Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atât timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.

La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnaţi.

În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.

La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitată mai mică de 25.000 tone/an, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.

2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nm3 pentru fiecare oră.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.

Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.

Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie Să depăşească 10% din valoarea măsurată.

Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nm1 2 3 şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.

3. Autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, impun în acordul/autorizaţia de mediu măsuri şi intervale de verificare privind traseele de conectare şi conductele pentru depistarea eventualelor neetanşeităţi.

4. Titularul activităţii care exploatează instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale este obligat să întrerupă şi să anunţe autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei pierderi de vapori rezultate din operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat, în acest sens braţul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.

5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a cisternelor mobile, ieşirea braţului articulat de încărcare trebuie menţinută cât mai aproape de partea inferioară a cisternei mobile, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de benzină şi terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilor

 

Vaporii dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe.

Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea Inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a cisternelor auto

 

1. Cuplaje

1.1. Dispozitivul de cuplare de pe braţul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch. American Petroleum Institute - API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)

1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe braţul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă şi canelură, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tată cu cama şi canelura de 4 inch. (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).

2. Condiţii de încărcare

2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să Te de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare

2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al braţului articulata unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.

2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de braţe articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalaţie este de 55 milibari, conform specificaţiei prevăzute la pct. 2.2.

3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcării

Braţul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraîncărcării, în protecţie intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.

3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe braţul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie ataşat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe braţul articulat.

3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinsecă a sistemului. Termistorul trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.

3.3. Unitatea de control amplasată pe braţul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât şi cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.

3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la braţul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul şasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a braţului articulat.

3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placă de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalaţi pentru detectarea supraîncărcării (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).

4. Localizarea legăturilor

4.1. Proiectarea instalaţiilor de încărcare a benzinei şi de colectare a vaporilor de pe braţul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectării vehiculului:

4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situează la o înălţime maximă de 1,4 m (pentru vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălţimea optimă fiind între 0,7 m şi 1,0 m.

4.1.2. Distanţa pe orizontală a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mică de 0,25 m (dimensiunea minimă optimă este de 0,3 m).

4.1.3. Distanţa maximă pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depăşească 2,5 m în lungime.

4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferinţă în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi la o înălţime de maximum 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).

4.2. Conectorul de împământare/supraîncărcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi colectarea vaporilor, la o înălţime maximă de 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (vehicul încărcat).

4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singură parte a vehiculului.

5. Dispozitive de blocare pentru siguranţă

5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcării

Încărcarea este interzisa înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare. În cazul apariţiei unor condiţii de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe braţul articulat trebuie să închidă supapa de control al încărcării de pe braţul articulat.

5.2. Detecţia colectării vaporilor

Încărcarea este interzisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiţi să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.191.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1,020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - aparat propriu, se modifică potrivit anexei nr. 1:

a) Se actualizează datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 35251 - Ministerul Justiţiei - sediul administrativ actual.

b) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor cu nr. M.F. 35251 - Ministerul Justiţiei - sediu administrativ actual; nr. M.F. 35250 - Ministerul Justiţiei - sedii administrative pentru Institutul Naţional pentru Expertize Criminalistice, Şcoala Naţională de Grefieri, Institutul Naţional al Magistraturii; nr. M.F. 35252 - Palatul de Justiţie din Bucureşti - sedii administrative pentru Curtea de Apel Bucureşti, Judecătoria Sectorului 5, Baroul de Avocaţi Bucureşti, Uniunea Naţională a Avocaţilor din România şi nr. M.F. 156597 - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu - spaţiu la parterul blocului M 39.

c) Se modifică codurile de clasificaţie ale imobilelor cu: nr. M.F. 35334 - teren, nr. M.F. 35335 - clădire administrativă - Centrul de telecomunicaţii, nr. M.F. 35336 - baracă metalică, nr. M.F. 35337 - cabină din zid pentru autotransformator, nr. M.F. 35338 - magazie, nr. M.F. 35339 - magazie pentru lemne, nr. M.F. 35340 - pivniţă pentru carburanţi, nr. M.F. 35341 - gard împrejmuitor, nr. M.F. 35342 - hidrofor pentru pompat apa.

2. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate În administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Alba Iulia, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 2.

3. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate În administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Alba, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 3.

4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Arad, se modifică potrivit anexei nr. 4:

a) Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilul „Judecătoria Ineu”, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr. 84 din 20.05.2016, şi se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Arad a acestui imobil, cu destinaţia de sediu al Judecătoriei Ineu.

b) Se actualizează datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 27315 - Judecătoria Gurahonţ.

c) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor.

5. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Piteşti, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 5.

6. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Argeş, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 6.

7. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bacău, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 7.

8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bihor, se modifică potrivit anexei nr. 8:

a) Se scoate din inventar imobilul cu nr. M.F. 34906 - Judecătoria Salonta.

b) Se actualizează datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 34902 - Palatul de Justiţie Oradea - sediu Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Oradea.

c) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor.

9. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Botoşani, se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 9.

10. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Brăila, se actualizează, potrivit anexei nr. 10:

a) datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 39149 - Tribunalul Brăila;

b) valorile de inventar ale imobilelor.

11. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bucureşti, se actualizează datele de Identificare şi valorile de Inventar ale Imobilelor potrivit anexei nr. 11.

12. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Buzău, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 12.

13. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Caraş-Severin, se actualizează valoarea de inventar a imobilului cu nr. M.F. 36015 - Judecătoria Caransebeş, potrivit anexei nr. 13.

14. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Călăraşi, se actualizează valoarea de inventar a imobilului cu nr. M.F, 156610 - Judecătoria Lehliu-Gară, potrivit anexei nr. 14.

15. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Cluj, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar a imobilului cu nr. M.F. 39081 - Palatul de Justiţie din Cluj - Curtea de Apel Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit anexei nr. 15.

16. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dâmboviţa, se actualizează, potrivit anexei nr. 16:

a) datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 37303 - Judecătoria Pucioasa;

b) valorile de inventar ale imobilelor.

17. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj, se modifică potrivit anexei nr. 17:

a) Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilul „Extindere Tribunalul Dolj” şi se aprobă darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei.

b) Se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor.

18. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Galaţi, se modifică potrivit anexei nr. 18:

a) Se modifică denumirea imobilului cu nr. M.F. 161299 - Tribunalul Galaţi în „Teren pentru construire sediu nou Judecătoria Galaţi”.

b) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor.

19. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Giurgiu, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 19.

20. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Harghita, se actualizează valorile de Inventar ale Imobilelor potrivit anexei nr. 20.

21. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Hunedoara, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 21.

22. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ialomiţa, se actualizează datele de Identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 22.

23. Se introduce „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Iaşi”:

- Se introduce Curtea de Apei Iaşi, având C.U.I. 17006032 şi calitatea de ordonator secundar de credite, Ministerul Justiţiei - ordonator principal de credite (C.U.I. 42658141), se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei a imobilului (construcţie) Palatul de Justiţie Iaşi - Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi, cu datele de identificare cuprinse în anexa nr. 23.

24. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Iaşi, se modifică potrivit anexei nr. 24:

a) Se modifică datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 40036 - Judecătoria Paşcani.

b) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor.

25. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ilfov, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului cu nr. M.F. 100623 - Tribunalul Ilfov şi Judecătoria Buftea, potrivit anexei nr. 25.

26. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Maramureş, se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 26.

27. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 27.

28. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mureş, se actualizează valorile de Inventar ale Imobilelor potrivit anexei nr. 28.

29. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Neamţ, se actualizează, potrivit anexei nr. 29:

a) datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 156240 - teren Palat de Justiţie Neamţ;

b) valorile de inventar ale imobilelor.

30. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate În administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Olt, se modifică potrivit anexei nr. 30:

a) Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilul „Tribunalul Olt - sediu vechi - corp clădire anexă” şi se aprobă darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei.

b) Se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor.

31. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Prahova, se actualizează valoarea de inventară imobilului cu nr. M.F. 26622 - Judecătoria Mizil, potrivit anexei nr. 31.

32. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Satu Mare, se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 32.

33. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj, se actualizează valorile de Inventarele imobilelor potrivit anexei nr. 33.

34. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sibiu, se modifică potrivit anexei nr. 34:

a) Se scoate din inventar imobilul cu nr. M.F. 38068 - Judecătoria Agnita.

b) Se scoate din inventar imobilul cu nr. M.F. 160811 - Tribunalul Sibiu.

c) Se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului cu nr. M.F. 159741.

d) Se actualizează valorile de inventar ale imobilelor cu nr. M.F. 38067 - Judecătoria Mediaş şi nr. M.F. 38069 - Judecătoria Sălişte.

35. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Suceava, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 35.

36. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Teleorman, se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 36.

37. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Timiş, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 37.

38. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Tulcea, se modifică potrivit anexei nr. 38:

- Se modifică datele de identificare a imobilului cu nr. M.F. 102291, având în vedere finalizarea clădirii „Tribunal Tulcea, Judecătoria Tulcea”, şi se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei.

39. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vaslui, se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 39.

40. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vâlcea, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 40.

41. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vrancea, se actualizează valorile de inventar ale imobilelor potrivit anexei nr. 41.

42. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului potrivit anexei nr. 42.

Art. II. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Anexele nr. 1-42 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează.

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 877.

 

ANEXA Nr. 1

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35251

8.29.06

Imobil

MINISTERUL JUSTIŢIEI

- sediu administrativ actual

S + P + M + 4E şi etaj 6

Sc = 1.400.53 mp

Sd = 13.849,06 mp

CF nr. 227909-C1-U6

N - Ministerul Finanţelor Publice

S - Institutul Naţional de Statistică

E - 8d. Libertăţii

V - str. Apolodor

România,

municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 16,

sectorul 5

2004

18.941.721,00

26.617.015,00

Hotărârea Guvernului nr. 23/21.01.1999

Hotărârea Guvernului nr. 1.539/23.09.2004

Hotărârea Guvernului nr. 1.163/23.12.2013,

Hotărârea Guvernului nr. 254/02.04.2014,

Hotărârea Guvernului nr. 630/28.07.2015

În administrarea Ministerului Justiţiei

35250

8.29.08

Imobil

MINISTERUL JUSTIŢIEI

- sedii administrative pentru I.N.E.C., S.N.G.. I.N.M.

D + P + M + 6E

Sc = 848 mp

Sd = 7.087 mp

S teren = 1.098 mp

N - Parcul Cişmigiu

S - Biserica Ilie Gorgan

E - Arhivele Naţionale

V - Bloc locuinţe

România,

municipiul Bucureşti,

bd. Regina Elisabeta nr. 53,

sectorul 5

1992

19.396.898,00

21.074.462,00

Hotărârea Guvernului nr. 313/08.06.1992, Hotărârea Guvernului nr. 630/28.07.2015

În administrarea Ministerului Justiţiei

35252

8.29.09

Imobil

PALATUL DE JUSTIŢIE DIN BUCUREŞTI - sedii administrative pentru CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, JUDECĂTORIA SECTORULUI 5, BAROUL DE AVOCAŢI BUCUREŞTI, UNIUNEA NAŢIONALĂ A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

S + P + M + 1E

Sc = 8.778 mp

Sd = 33.235 mp

S teren = 10.068 mp

N - Splaiul Independenţei

S - str. Palatul de Justiţie

E - str. Sfinţii Apostoli

V - str. Danielopol

România,

municipiul Bucureşti,

Splaiul Independenţei nr. 5,

sectorul 4

1895

160.537.599.00

208.460.278,00

Hotărârea Guvernului nr. 866/17.07.2003, Hotărârea Guvernului nr. 630/28.07.2015

În administrarea Ministerului Justiţiei

156597

8.25.07

Imobil

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AMBULATORIU - spaţiu la parterul blocului M 39

Parter

Sd = 708 mp

Sc = 526,84 mp

S = 463,91 mp

N - Domeniu public

S - Bl. M38

E - str. Nerva Traian

V - Domeniu public

România,

municipiul Bucureşti,

str. Nerva Traian nr. 6,

sectorul 3

2003

1.475.938,00

1.210.467,00

Încheiere BCF Judecătoria Sectorului 3 nr. 16.048/08.10.2001 P.V. R.F.

nr. 1/25.06.2010, Hotărârea Guvernului nr. 630/28.07.2015

În administrarea Ministerului Justiţiei

35334

8.29.09

Imobil

Teren

S = 30.059 mp.

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642,643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1956

1.455.945,00

1.455.945,00

Decret nr. 409/1955; Decizia nr. 531/10.07.1956, emisă de Sfatul Popular al Regiunii Bucureşti - Comitetul Executiv; Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35335

8.29.09

Imobil

Clădire administrativă - Centrul de telecomunicaţii

Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă,

Sc = Sd = 378 mp.

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642,643.

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE – str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1956

153.468,00

153.468,00

Decret nr. 409/1955, Decizia nr. 531/10.07.1956, emisă de Sfatul Popular al Regiunii Bucureşti - Comitetul Executiv; Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35336

8.29.09

Imobil

Baracă metalică

Sc = Sd = 61 mp

CF nr. 52517/2016

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1970

7.808.00

7.808,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013; Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35337

8.29.09

Imobil

Cabină din zid pentru autotransformator

Structură de rezistenţă din beton armat, zidărie din cărămidă

Sc = Sd = 35 mp

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642, 643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1959

13.440,00

13.440,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013; Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35338

8.29.09

Imobil

Magazie

Sc = Sd = 147 mp

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642,643.

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1965

24.402,00

24.402,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013; Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35339

8.29.09

Imobil

Magazie pentru lemne

Sc = Sd = 25 mp

CF nr. 52517/2013. tarlaua 18, parcele 642,643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1970

2.075,00

2.075,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013;

Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35340

8.29.09

Imobil

Pivniţă pentru carburanţi

Sc = Sd = 22 mp

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642,643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1967

1.408,00

1.408,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013;

Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35341

8.29.09

Imobil

Gard împrejmuitor

683 m - plasă din sârmă galvanizată; tarlaua 18, parcele 642, 643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1957

8.196,00

8.196,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013;

Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

35342

8.29.09

Imobil

Hidrofor pentru pompat apa

Sc = 13 mp;

Sd = 13 mp,

CF nr. 52517/2013, tarlaua 18, parcele 642, 643

N, NE - str. Livezilor;

NV - str. Stadionului;

SV - Şos. Ştefăneşti;

SE - str. Leordeni

România, judeţul Ilfov,

comuna Afumaţi,

şoseaua Ştefăneşti nr. 102

1961

2.976,00

2.976,00

Investiţie realizată prin autoutilare - 19/19.01.2003: Hotărârea Guvernului nr. 338/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 1.067/11.12.2013;

Hotărârea Guvernului nr. 51/09.02.2017.

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

202.021.874,00

259.031.940,00

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17683900

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a hunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrară/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

105160

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Alba Iulia

S parţial + P + 2E Sd = 9.084 mp

Sc = 2.352 mp

S teren = 3.069 mp

N - I.P.J. Alba Iulia

S - str. Bucureşti

E - Parc

V - Piaţa „1. C. Brătianu”

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia,

Piaţa „I. C. Brătianu” nr. 1

2010

5,091.514,02

16.121.352,00

Hotărârea Guvernului nr. 866/2010,

Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

107924

8.25.08

Imobil

Garaj

Sc = 573 mp

S teren = 573 mp

N - I.P.J. Alba Iulia

S - Parc

E - str. Tribunalului

V - Curtea de Apel Alba Iulia

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Tribunalului nr. 1

2010

467,289,00

692.493,00

Hotărârea Guvernului nr. 866/2010,

Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

5.558.803,02

16.813.845,00

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17683900

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4765863

TRIBUNALUL ALBA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării În folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37080

8.29.09

Imobil

Judecătoria Aiud

S (parţial) + P + 1E

Sc = 636 mp

Sd = 1.417 mp

S teren = 1.354 mp

N - Proprietate privată

S - Penitenciarul Aiud

E - Penitenciarul Aiud

V - str. Morii

România, judeţul Alba, municipiul Aiud,

str. Morii nr. 7A

2008

1.258.500,00

1.168.033,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2008;

CF 72232/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

39805

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sebeş

S (parţial) + P

Sc = 444 mp

Sd = 772 mp

S teren = 720 mp

N - Bloc locuinţe

S - str. Lucian Blaga

E - Proprietate privată

V - Bloc locuinţe

România, judeţul Alba, municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 47

1998

829.300,00

676.187,00

H.C.L. Sebeş nr. 25/1998

CF 22392/2002

În administrarea Ministerului Justiţiei

120832

8.29.09

Imobil

Judecătoria Blaj

S (parţial) + P + 1E

Sc = 279,34 mp

Sd = 918 mp

S teren = 493 mp

N - Proprietate privată

S - str. Republicii

E - Proprietate privată

V - str. Popa Şapcă

România, judeţul Alba, municipiul Blaj,

str. Republicii nr. 14

2001/

2010

2.761.900,00

2.767.245,00

Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere nr. 1.144/09.11.2001,

CF nr. 736

În administrarea Ministerului Justiţiei

145408

8.29.09

Imobil

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

P + M (parţial) + 2E

Sc = 1.123 mp

Sd = 2.800 mp

S teren = 1.298 mp

N - Piaţa „Iuliu Maniu” nr. 24

S - S C. Duraco - SRL.

E - str. Cărnii Velican

V - Bloc locuinţe

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia,

Piaţa „Iuliu Maniu” nr. 24

1982

3.827.800,00

3.758.742,00

Decretul Consiliului de Stat nr. 375/1976

CF nr. 74742

În administrarea Ministerului Justiţiei

156609

8.29.09

Imobil

Judecătoria Câmpeni

S + P + 1E + 2E (parţial)

Sc = 1.143 mp

Sd = 3,047 mp

S teren = 2.391 mp

S - Mănescu Ovidiu

E - str. Horia N - Bloc Locuinţe

V - Proprietate privată

România, judeţul Alba, municipiul Câmpeni,

str. Horea nr. 12

2011

9.695.140,00

9.885.791,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2008

H.C.L. Câmpeni nr. 15/2007

CF nr. 4210/2008, CF 657/2008, P.V. R.T.L. nr.

976/12/A/20.05.2011,

CF nr. 72108

În administrarea Ministerului Justiţiei

160807

8.29.09

Imobil

Teren pentru construire sediu Tribunal Alba

S teren = 14.818 mp

C.F. nr. 98476

N - Teren Primăria Alba Iulia

S - Teren Primăria Alba Iulia

E - Teren Primăria Alba Iulia

V - Teren Primăria Alba Iulia

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia,

str. Târgului, FN

2015

3.852.708,21

4.005.330,00

H.C.L. Alba Iulia nr. 157/28.04.2015.

În administrarea Tribunalului Alba

TOTAL

22.225.348,21

22.261.328,00

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17062067

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

 

3519798

TRIBUNALUL ARAD

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a hunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27314

8.29.09

Imobil

Tribunalul Arad Judecătoria Arad

DS + P + 2E

Su = 7.010,23 mp,

Sd = 10.225,01 mp

S teren = 3.558 mp

CF nr. 319946

N - Râul Mureş

S - 8d, Vasile Milea nr. 2-4

E - Parc

V - str. Grigorescu

România, judeţul Arad. municipiul Arad,

bd. V. Milea nr. 2-4

1929

17.000.187,00

19.428.200,00

Legea nr. 20/1929

În administrarea Ministerului Justiţiei

27315

8.29.09

Imobil

Judecătoria Gurahonţ

P + 1E

Sc = 739 mp

Sd = 965 mp

S teren = 1.695 mp

CF nr. 765, CF nr. 822

N - Casă particulară

S - Casă particulară

E - Spital

V - Livadă

România, judeţul Arad, oraşul Gurahonţ, str. Crişan nr. 12

1994

1.351.702,00

2.001.200,00

Sentinţa civilă nr. 17/1994, HCL nr. 33- Gurahonţ

În administrarea Ministerului Justiţiei

27317

8.29.09

Imobil

Judecătoria Lipova

Sp + P + 1E

Sc = 807 mp

Sd = 1.619 mp

S teren = 1.911 mp

CF nr. 300668.

CF nr. 3387

N - Casă particulară

S - str. Brancovici

E - Grădiniţă

V - Casă particulară

România, judeţul Arad,

oraşul Lipova,

str. Brancovici nr. 27

1997

2.608.280,00

2.468.123,00

încheierea nr. 5.602/1900/Protocol Inspectorat Şcolar

În administrarea Ministerului Justiţiei

xxxxx

8.29.09

Imobil

Judecătoria Ineu

Sp + P + 1E

Sc = 332,48 mp

Sd = 997,44 mp

S teren= 512 mp

N - Digul Crişului Alb;

S - str. Iuliu Maniu, Grădiniţa PN2;

E - str. Narciselor, proprietăţi private;

V - Proprietăţi private

România, judeţul Arad, oraşul Ineu,

str. Narciselor nr. 7

2016

 

165.923,74

H C L nr. 84/20.05.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

20.960.169,00

24.063446,74

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

171800544

CURTEA DE APEL PITEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36695

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Piteşti

Ds + P + IE

Sc =1.660 mp

Sd = 3.278 mp

S teren = 2.308 mp

N - Primăria Municipiului Piteşti

S - str. Justiţiei

E - Alee acces

V - str. Victoriei

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti,

str. Victoriei nr. 22

1993

5.989,823,14

5.468.823,14

În administrarea Ministerului Justiţiei

În administrarea Ministerului Justiţiei

156618

8.29.09

Imobil

Tehnic Club (parte din construcţie)

S (parţial) + P + 1E

Sc = 352,50 mp

Sd = 1.630,60 mp

Su =1.583 mp

S teren = 754,65 mp

N - str. Justiţiei

S - Biblioteca judeţeană

E - Casa Căsătoriilor

V - str. Victoriei

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti,

str. Justiţiei nr. 1

2007

3.547.450,00

3.378.000,00

H.C.L. Piteşti nr. 34/2007 H.C.L. Piteşti nr. 116/2007

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

9.537.273,14

8.846.823,14

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

171800544

CURTEA DE APEL PITEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4318083

TRIBUNALUL ARGEŞ

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil/

Imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do Inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160810

8.29.09

Imobil

Tribunalul Argeş

S + D + P + 4E

Sc = 1.254,89 mp

Sd = 8.786,53 mp

N – Bd. I.C. Brătianu

S - Parcare supraterană

E - Proprietate Sibiani

V - Proprietate Alcadibo

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti,

bd. I. C. Brătianu nr. 7

2012

35.977.671,37

34.898.341,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2008,

Legea nr. 205/2006,

Hotărârea Guvernului nr. 1.133/10.11.2010 P.V. - R.T.L. nr. 101.617/30.11.2011 P.V. - R.F. nr. 120.452/12.12.2012

În administrarea Ministerului Justiţiei

36696

8.29.09

Imobil

Judecătoria Piteşti

S + D + P + 1E

Sc = 608 mp

Sd = 2 432 mp

S teren= 2.295 mp

CF nr. 97671

N - str. Eroilor

S - str. Turda

E - Parchetul Argeş

V - Construcţie

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti,

str. Eroilor nr. 49

1976

4.795.985,00

4.591.661,00

Sentinţa civilă nr. 5.886/2011, Dosar nr. 25593/280/2011, Judecătoria Piteşti

În administrarea Ministerului Justiţiei

36697

8.29.09

Imobil

Judecătoria Câmpulung Muscel

Ds + P + 1E + Md

Sc = 1.024,88 mp

Sd = 1,810 mp

S teren = 1.094,88 mp

N - str. Nicu Leonard

S - str. Emilian Paveliu

E - Primăria Câmpulung

V – Bl..A10

România, judeţul Argeş, municipiul Câmpulung Muscel, str. Emilian Paveliu nr. 2

1902

1.886.059,00

1.804.117,00

Sentinţa civilă nr. 219/04.02.2011, Dosar

nr. 5.948/205/2010, Judecătoria Câmpulung

În administrarea Ministerului Justiţiei

36698

8.29.09

Imobil

Judecătoria Curtea de Argeş

Clădire S + P + 1E

Sc = 454,78 mp

Sd = 915,56 mp

Anexă

Sc = 108,53 mp

Su = 180,90 mp

S teren = 1.185,58 mp

N - Proprietate privată

S - Proprietate privată

E - str. Ion Heliade Rădulescu

V - str. Negru Vodă

România, judeţul Argeş, municipiul Curtea de Argeş,

str. Negru Vodă nr. 83

1915/

1994

1.107.902,00

1.111.618,00

Sentinţa civilă nr. 151/09.02.2011,

Dosar nr. 3.767/216/2010, Judecătoria Curtea de Argeş

În administrarea Ministerului Justiţiei

36699

8.29.09

Imobil

Judecătoria Costeşti

P + 1E (parţial)

Sc = 617 mp,

Sd = 617 mp,

S teren = 1.985 mp

N - Drum acces şi S C. Muntenia

S - Drum domeniu public

E - str. Victoriei

V - S C. Muntenia

România, judeţul Argeş,

oraşul Costeşti,

str. Victoriei nr. 44

1992

1.077.979,00

959.448,00

H.C.L. Costeşti nr. 647/1992

În administrarea Ministerului Justiţiei

36700

8.29.09

Imobil

Judecătoria Topoloveni

Parte din construcţie Parter

Sd = 515 mp

S teren = 700 mp

N - Administraţia fiscală

S - Complex multifuncţional

E - Calea Bucureşti

V - Primăria Topoloveni

România, judeţul Argeş,

oraşul Topoloveni,

şos. Bucureşti nr. 111

1998

849.662,00

840.282,00

Hotărârea Guvernului nr. 179/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

45.695.258,37

44.205.467,00

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17704752

CURTEA DE APEL BACĂU

3. Ordonator terţiar de credite

4278370

TRIBUNALUL BACĂU

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156184

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Bacău Tribunalul Bacău

S + P + M + 5E

Sc = 863 mp

Sd = 5.893 mp

N - Direcţia Apelor Şiret Bacău

S - Judecătoria Bacău

E - str. Cuza Vodă

V - Inspectoratul Şcolar Bacău

România, judeţul Bacău, municipiul Bacău,

str. Cuza Vodă nr. 1

2004

8.959.150,20

7.207.700,00

Acord MF nr. 168/1997 OMJ nr. 842/C/1997

P.V. R.F. nr. 3.524/34A din 11.09.2006

În administrarea Ministerului Justiţiei

35618

8.29.09

Imobil

Tribunalul Bacău - Secţia II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

S+P+1E

Sc = 676 mp

Sd = 1.984 mp

S teren = 1.853 mp

N - Strada Turbinei

S - Strada Vadul Bistriţei

E – S.C. Total Service - S.R.L. Bacău

V - str. Ştefan cel Mare

România, judeţul Bacău, municipiul Bacău,

str. Ştefan cel Mare

nr.4

1998

3,132.570,00

3.318.273,00

Hotărârea Guvernului nr. 632/1993

P.V. R.F. 1.362 din 24.09.1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

35619

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bacău

S + P + 1E

Sc = 947 mp

Sd - 2.841 mp

S teren = 3.274 mp

N - Tribunalul Bacău

S - str. Oituz

E - str. Cuza Vodă

V - Proprietate privată

România, judeţul Bacău, municipiul Bacău,

str. Oituz nr. 20

1957

4.228.967,50

3.467.309,00

CF23757/2007 încheiere nr. 53.599/2007.

Decizia nr. 867 din 26.10.1957 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Bacău

În administrarea Ministerului Justiţiei

35620

8.29.09

Imobil

Judecătoria Oneşti

S + P + 1E

Sc = 921 mp

Sd = 1.842 mp

S teren = 1.110 mp

N - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - str. Tineretului

România, judeţul Bacău, municipiul Oneşti,

str. Tineretului nr. 1

1972

1.696.062,90

1.438.435,00

Decizia nr. 925 din 11.11.1972 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Bacău

În administrarea Ministerului Justiţiei

35624

8.29.09

Imobil

Judecătoria Buhuşi

P

Sc = 205,71 mp

Sd = 205,71 mp

S teren = 626,34 mp

N - str. Garai Davila

S - Oficiul Poştal Buhuşi

E - Proprietate privată

V - str. Republicii

România, judeţul Bacău,

oraşul Buhuşi,

str. Carol Davila nr. 2

1993

179.004,00

270.386,00

Hotărârea Guvernului nr. 632/1993

O.M.J. nr. 332/C/30.01.2007

În administrarea Ministerului Justiţiei

35626

8.29.09

Imobil

Judecătoria Podul Turcului

D + P+ 1E

Sc = 459 mp

Sd = 1.644 mp

S teren = 1.847 mp

N - Proprietate privată

S - Spitalul Podu Turcului

E - str. Teiului

V - str. T. Vladimirescu

România, judeţul Bacău, localitatea Podul Turcului,

str. T. Vladimirescu nr. 96

1998

1.906.392,60

2.000.437,00

Hotărârea Guvernului nr. 126/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

20.102.147,20

17.702.540,00

 

 

 

ANEXA Nr. 8

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17071723

CURTEA DE APEL ORADEA

 

4245003

TRIBUNALUL BIHOR

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil/

Imobil)

Denumire

Desenare tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do Inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34902

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie Oradea - sediu Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Oradea

S + P + 2E + M

Sc = 3,402 mp

Sd = 15.351 mp

S teren = 4,500 mp

N - Spitalul de boli infecţioase

S = Parcul Traian

E - Proprietăţi private

V - 8.N.R.

România, judeţul Bihor, municipiul Oradea,

str. Parcul Traian nr. 10

1998

14.887.190,00

17.068.947,49

Hotărârea Guvernului nr. 879/1998

CF 3252/2007

În administrarea Ministerului Justiţiei

34903

8.29.09

Imobil

Judecătoria Beiuş

P + 1E

Sc = 1.041 mp

Sd = 1.806 mp

S teren = 7.972 mp

N - str. Horea

S - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş

E - S.C. Edilul Beiuş

V - Proprietate privată

România, judeţul Bihor, municipiul Beiuş,

str. Horea nr. 11

1945

1.298.454,00

1.285.988,85

CF nr. 548 şi nr. 2.703/1921 Legea nr. 213/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

34904

8.29.09

Imobil

Judecătoria Marghita

P + 1E

Sc = 801 mp

Sd = 1.612 mp

S teren = 1.910 mp

N - Reţeaua Profi

S - Birou Notar public Pana Petre

E - Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita

V - Proprietate privată, str. Tudor Vladimirescu nr. 6

România, judeţul Bihor, municipiul Marghita,

str. T. Vladimirescu nr. 2

1922/

1995

1.236.931,00

1.225.056,46

Legea nr. 213/1998

CF712

În administrarea Ministerului Justiţiei

34905

8.29.09

Imobil

Judecătoria Aleşd

S (parţial) + P

Sc = 1.064 mp

Sd = 1.064 mp

S teren = 1.890 mp

N - Drum european E 60

S - Grădină

E - BRD, str. Piaţa Unirii nr. 7

V - S.C. Rombiz, str. Piaţa Unirii nr. 3 şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd

România, judeţul Bihor,

oraşul Aleşd,

Piaţa Unirii nr. 5

1951/

1994

551.109,00

545.818,36

Legea nr. 213/1998

CF1868

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

17.973.684,00

20.125.811,16

 

 

 

ANEXA Nr. 9

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17043928

CURTEA DE APEL SUCEAVA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4557919

TRIBUNALUL BOTOŞANI

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării În folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţie Juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39056

8.29.09

Imobil

Judecătoria Botoşani şi construcţii - anexă

D + P + 2E

Sc = 972

C1 = 915 mp,

C2 = 57 mp)

Sd = 3.071 mp

(C1 =3.014 mp,

C2 = 57 mp)

S teren = 3.777 mp

C.F. nr. 63276

N - Cercul Militar

S - str. Bucovina

E - Bd. M. Eminescu

V - Parcul „M. Eminescu”

România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani,

bd. M. Eminescu nr. 38

1907

4.797.940,99

5.221.756,00

Decret nr. /1907

Legea nr. 213/1998,

C.F. nr. 63.276

În administrarea Ministerului Justiţiei

39057

8.29.09

Imobil

Judecătoria Dorohoi şi construcţii - anexă

D + P + 1E

Sc = 869 mp

C1 = 782 mp,

C2 = 65 mp,

C3 = 22 mp)

Sd = 1,651 mp

C1 =1.564 mp,

C2 = 65 mp,

C3 = 22 mp)

S teren = 1,941 mp

C.F. nr. 53521

N - Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi

S - Ansamblu locuinţe

E - Parc Bancă

V - Ansamblu locuinţe

România, judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi,

str. Poştei nr. 60

1950

1.529.398.11

2.419.574,00

HCM/1950

Legea nr. 213/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

39058

8.29.09

Imobil

Judecătoria Săveni şi construcţii - anexă

P + 1E

Sc = 781 mp

C1 =721 mp,

C2 = 60 mp)

Sd = 1,372 mp

C1 = 1.312 mp,

C2 = 60 mp)

S teren = 2.195 mp

C.F. nr. 50442

N - S.C. RAFMAR - SRL.

S - str. Dr. Ciucă

E - Consiliul local (clădire)

V - str. Ştefan cel Mare

România, judeţul Botoşani, oraşul Săveni,

str. Dr. Ciucă nr. 1

1995

966.746,68

2.298.421,00

Hotărârea Guvernului nr. 329/15.05.1995

În administrarea Ministerului Justiţiei

39059

8.29.09

Imobil

Judecătoria Darabani şi construcţii - anexă

D + P + 1E

Sc = 552 mp

C1 = 420 mp

C2 = 113 mp

C3 = 19 mp)

Sd = 1.116 mp

C1 = 984 mp

C2 = 113 mp

C3 = 19 mp)

S teren = 2.953 mp

C.F .nr. 51120

N – str. 1 Decembrie

S - Proprietate privată Nistor Elena

E - S C. PANISEB - SRL.

V - str. Luceafărului

România, judeţul Botoşani, oraşul Darabani,

str. 1 Decembrie nr. 160, cod poştal 715100

1995

849.619,78

1.974.178,00

Hotărârea Guvernului nr. 328/15.05.1995

În administrarea Ministerului Justiţiei

150158

8.29.09

Imobil

Tribunalul Botoşani corp clădire - anexă

D + P + 1E

Sc = 240,75 mp

Sd = 481 mp

C.F. 4233

N - S.C. NATIONAL - SRL.

S - Bloc 1

E - str. Marchian

România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani,

Piaţa Revoluţiei nr. 17

2000

1.028.106,87

925.028,00

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.312/03.07.2000

În administrarea Ministerului Justiţiei, teren în suprafaţă de 239 mp

concesionat conform Contract de concesiune nr. 230/26.04.1993

152063

8.29.09

Imobil

Tribunalul Botoşani

D + P + 5E

Sc = 1.110,35 mp

Sd = 4.699,83 mp

E - Judecătoria Botoşani

S - Consiliul Local Municipal - domeniul public

N - S.C. Apa Grup - S A. Botoşani;

V - Parcul „M. Eminescu”

România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani,

str. Maxim Gorki nr. 8

2001

10.092.442,37

9.674.310,00

Acord MFP nr. 1.270/1991

OMJ nr. 106/C/1992

În administrarea Ministerului Justiţiei, teren în suprafaţă de 3.867 mp

concesionat conform Contract de concesiune nr. 1/1.130 din 20.11.1996 modificat prin Act adiţional nr. 1/07.08.2002 şi Act adiţional nr. 2/25.10.2010

TOTAL

19,264.254,80

22.513.267,00

 

 

 

ANEXA Nr. 10

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17043103

CURTEA DE APEL GALAŢI

 

4584867

TRIBUNALUL BRĂILA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do Inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39149

8.29.09

Imobil

Tribunalul Brăila

D + P + 3E

Sc = 1.337 mp

Sd = 5,876 mp

N - Proprietăţi private

S - Bd. Alexandru Ioan Cuza

E - Calea Călăraşilor

V - Proprietăţi private

România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47

1983

9.106,040,00

10.685.529,85

Decret nr. 646/1969 şi O.M.J.

nr. 324/C/1983, PV nr. 5.362/41A/ 30.12.2010, Hotărârea Guvernului nr. 630/28.07.2015

În administrarea Ministerului Justiţiei

39150

8.29.09

Imobil

Teren

S = 2.720 mp

N - Proprietăţi private

S - 8d. Alexandru Ioan Cuza

E - Calea Călăraşilor

V - Proprietăţi private

România, judeţul Brăila, municipiul Brăila,

Calea Călăraşilor nr. 47

1977

2.351,108,00

2.016.728,00

Decizia Consiliului Popular Brăila nr. 192/22.04.1977,

PV nr. 5.362/41A/ 30.12.2010

În administrarea Ministerului Justiţiei

39151

8.29.09

Imobil

Judecătoria însurăţei

Parter

Sc = 560 mp

Sd = 560 mp

N - Proprietăţi private

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România, judeţul Brăila, oraşul însurăţei, str. Lacu Rezii nr. 97

1994

246.337,00

348.334,00

H.C.L. Însurăţei nr. 33/30.04.1993 şi nr. 35/15.07.2004,

PV nr. 5.362/41A/ 30.12.2010

În administrarea Ministerului Justiţiei

39152

8.29.09

Imobil

Teren

S = 2.307 mp

N - Proprietăţi private

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România, judeţul Brăila, oraşul însurăţei, str. Lacu Rezii nr. 97

1994

70.347,00

58.407,00

H.C.L însurăţei nr. 33/30.04.1993 şi nr. 35/15.07.2004

PV nr. 5.362/41A/ 30.12.2010

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

11.773.832,00

13.108.998,85

 

 

 

ANEXA Nr. 11

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4340633

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35253

6.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 1 Judecătoria Sectorului 4

S + P + 1E

Sc = 1.571,79 mp

Sd = 4.420 mp

S teren = 2.400.04 mp

CF nr. 79103

N - Splaiul Independenţei

S - str. Poenaru Bordea (Centrul Electronic de Calcul)

E - str. Danielopol

V - Piaţa Naţiunilor Unite, bloc B1

România, municipiul Bucureşti, str. Gh. Danielopol nr. 2-4, sectorul 4

1942

15.652.441,15

15.859.053,37

P.V. nr. 1.410/1942,

CF nr. 174/1942, CF nr. 79103

În administrarea Ministerului Justiţiei

35254

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 3

S + P + 2E

Sc = 1.910,22 mp

Sd = 4.861 mp

S teren = 4.680,74 mp

CF nr. 222031

N - str. Mihai Vodă

S - Splaiul independentei

E - str. Ilfov

V - Policlinica M.A.I.

România, municipiul Bucureşti, str. Ilfov nr. 6, sectorul 5

1996

20.345.509,11

20.614.069,83

Hotărârea Guvernului nr. 797/1995

CF nr. 17942

În administrarea Ministerului Justiţiei

100619

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 6

S + P + 1E

Sc = 941,32 mp

Sd = 2.610 mp

S teren = 1.305.99 mp

CF nr. 114856

N - str. Ştirbei Vodă

S - str. Gr. Cobălcescu

E - Calea Griviţei

V - str. G-ral Cristescu

România, municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 115, sectorul 1

1996

7.903.760,76

8.008.090,41

Sentinţa civilă nr. 5.933/23.05.1996

CF nr. 114856

În administrarea Ministerului Justiţiei

100630

8.29.09

Imobil

Tribunalul Bucureşti şi Judecătoria Sectorului 2

2S + P + 5E

Sc = 3.720,55 mp

Sd = 28.585 mp

S teren = 14.165 mp

CF nr. 106438

N - str. Sf. Vineri

S - Bd. Unirii

E - Bd. Mircea Vodă

V - str. Negru Vodă

România, municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, sectorul 3

2000

32.537.452,38

32.966.946,76

Hotărârea Guvernului nr. 545/2000,

Hotărârea Guvernului nr. 948/2011

CF nr. 106438

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

76.439.163,40

77.448.160,37

 

 

 

ANEXA Nr. 12

 

Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17704779

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4646960

TRIBUNALUL BUZĂU

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrară/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39291

8.29.09

Imobil

Judecătoria Râmnicu Sărat

P + 1E

Sc = 1.246 mp

Sd = 1.860 mp

S teren = 3,944 mp

N - Proprietate privată

S - Administraţia Financiară

E - str. Ghe. Lupescu

V - Proprietate privată

România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat,

str. Gheorghiţă Lupescu nr. 7

1994

2.288.849,00

3.132.992,58

O.M.S. nr. 647/1992,

O.M.S. nr. 174/1994

În administrarea Ministerului Justiţiei

39292

8.29.09

Imobil

Judecătoria Pogoanele

Corp principal (P + 1E) + magazie + grup social;

Sc = 664 mp

Sd = 1.154 mp

S teren = 3.667 mp

N - str. Unirii

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - Proprietate privată

România, judeţul Buzău, oraşul Pogoanele,

str. Unirii nr. 59

1994

1569.761,00

1.691.417,00

H.C.L. Pogoanele nr. 48/2010

În administrarea Ministerului Justiţiei

39293

8.29.09

Imobil

Tribunalul Buzău

P + M + 1E

Sc = 1.479.17 mp

Sd = 4,100 mp

S teren = 2,591 mp

N - Societate asigurări

S - Bd. N. Bălcescu

E - Romtelecom

V - Ansamblu blocuri

România, judeţul Buzău, municipiul Buzău,

bd. N. Bălcescu nr. 8

1912

5.874.060,00

8.387.473,00

Act de vânzare-cumpărare nr. 1.614/1909

În administrarea Ministerului Justiţiei

39294

8.29.09

Imobil

Judecătoria Pătârlagele

P + 1E

Sc = 541 mp

Sd = 1.064 mp

S teren = 889 mp

N - Drum comunal

S - Proprietate privată

E - DN 10

V - Proprietate privată

România, judeţul Buzău,

Oraşul Pătârlagele,

str. N. Bălcescu nr. 43

1906

1.075.670,00

1.088.949,82

Sentinţa civilă nr. 1.000/13.03.1994

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

10.808.340,00

14.300.832,40

 

 

 

ANEXA Nr. 13

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17062067

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4287386

TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării În folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare da inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36015

6.29.09

Imobil

Judecătoria

Caransebeş

Ds + P + IE

Sc = 1.400 mp

Sd = 2.982 mp

N - Şcoala de şoferi

S - Casa de Cultură

E - Proprietate privată

V - Parcul Dragalina

România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş,

str. Dragalina nr. 1

1922

2.396.510,85

2.765.883,81

C.F. 853/2006

OMJ nr. 1.768/1922

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

2.396.510,85

2.765.883,81

 

 

 

ANEXA Nr. 14

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4294057

TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizai, al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156610

8.29.09

Imobil

Judecătoria Lehliu-Gară

D + P+ 1E

Sc = 557 mp

Sd = 1.526,83 mp

N - str. Industriei

S - Teren IND COOP Lehliu

E - DJ 201 B

V - Agromec Lehliu

România, judeţul Călăraşi,

oraşul Lehliu-Gară,

str. Industriei nr. 1

1) 2002

2) 2006

3) 2011

3.316.798,69

7.315.164,15

1) Decizia civilă nr. 435/C/2010 a CA Constanţa,

2) P.V. nr. 950/2011,

3) PV casare din demolări

4.589/01.11.2012

4) P.V. R.T.L.

nr. 1.384/25.10.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

3.316.798,69

7.315.164,15

 

 

 

ANEXA Nr. 15

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17705260

CURTEA DE APEL CLUJ

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4565300

TRIBUNALUL CLUJ

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do Inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39081

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie din Cluj

Curtea de Apei Cluj-Napoca Tribunalul Cluj Judecătoria Cluj-Napoca

Ds + P + 2E + M,

Sc = 7.405 mp;

Sd = 21.551 mp;

S teren = 11.473 mp;

CF nr. 268031

N - Calea Dorobanţilor

S - Garnizoana IV

E - Imobile

V - Opera

România, judeţul Cluj,

municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4

1945

43.188.373,78

49.392.434,33

Legea nr. 260/14.04.1945, art. 19;

Hotărârea Guvernului nr. 350/06.04.2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

43.188.373,78

49.392434,33

 

 

 

ANEXA Nr. 16

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17015316

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4344317

TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ darii în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare da inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37299

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgovişte

P + 3E

Sc = 987 mp

Sd = 3.948 mp

N - Şanţul cetăţii

S - Proprietate privată

E - Bd. Independenţei

V - Proprietate privată

România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte,

Bd. Independenţei nr. 34

1986

1.860.900,00

2.407.500,00

Decizia Consiliului Popular al Judeţului Dâmboviţa nr. 212/24.07.1986

În administrarea Tribunalului Dâmboviţa

37301

8.29.09

Imobil

Judecătoria Găeşti şi anexe

P+1E

Sc = 475 mp

Sd = 605 mp

S teren = 2.695 mp

N - str. Titulescu

S - Vâlceaua Răstoaca

E - Primăria Găeşti

V - Proprietate privată

România, judeţul Dâmboviţa, oraşul Găeşti,

str. Titulescu nr. 13

1977

1.065.700,00

1.048.900,00

Decizia Consiliului Popular al Judeţului Dâmboviţa nr. 186/30.05.1977

În administrarea Tribunalului Dâmboviţa

37303

8.29.09

Imobil

Judecătoria Pucioasa

P + 1E

Sc = 385 mp

Sd - 539 mp

S teren = 894 mp

N - Restaurantul Vulcan

S - Strada Gării

E - Locuinţe

V - str. Ardealului

România, judeţul Dâmboviţa, oraş Pucioasa,

str. Gării nr. 10

1993/

2011

139.102,00

492.350,00

Hotărârea Guvernului nr. 690/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

136615

8.29.09

Imobil

Judecătoria Moreni şi anexe

P + 2E

Sc = 592 mp

Sd = 1.970 mp

S teren = 3.612 mp

CF nr. 72195

N - S.C. BAPRAM

S - R.A.G.C.L. Moreni

E - S C. BAPRAM

V - str. 22 Decembrie

România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Moreni,

str. 22 Decembrie 1989 nr. 91

2000

5.372.900,00

5.371.195,00

Sentinţa civilă nr. 841/14.07.2000

În administrarea Ministerului Justiţiei

160809

8.29.09

Imobil

Tribunalul Dâmboviţa

S + P + 5E (parţial)

Sc = 1.935 mp

Sd = 8.833 mp

N - Bl. G8

S - Şoseaua Calea Bucureşti

E - BI.G9

V - Şanţul Cetăţii

România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte,

Calea Bucureşti nr. 3

2011

31.924.237,00

31.912.808,00

Acord MF nr. 1.044/1991, OMJ nr. 262/C/1991,

P.V. R.T.L. nr. 10.514/2011

În administrarea Tribunalului Dâmboviţa

TOTAL

40.362.839,00

41.232.753,00

 

 

 

ANEXA Nr. 17

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17015316

CURTEA DE APEL CRAIOVA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4941447

TRIBUNALUL DOLJ

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil/

Imobil)

Denumire

Descriere tehnica

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39975

8.29.09

Imobil

Tribunalul Dolj

P + 1E

Sc = 840 mp

Sd = 1.667,27 mp

N - Locuinţe

S - str. Brestei

E - str. Iancu Jianu

V – I.C.F.F.L

România, judeţul Dolj,

municipiul Craiova,

str. Brestei nr. 12

1951

1.253.600,00

1.263.300,00

H.C.M. nr. 757/1951, Hotărârea Guvernului nr. 103/18.02.2015, Legea nr. 213/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

39976

8.29.09

Imobil

Judecătoria Segarcea

P + 1E

Sc = 386,42 mp

Sd = 1.159,26 mp

S teren = 1.935 mp

N - Teren M.A.I.

S - str. Dealul Viilor

E - str. Unirii

V - S.C. Cervina – S.A.

România, judeţul Dolj,

oraşul Segarcea,

str. Unirii nr. 60

1995

996.380,00

1.487.330,00

H.C.L. Segarcea nr. 5/1995

În administrarea Ministerului Justiţiei

39977

8.29.09

Imobil

Judecătoria Calafat

Corp CI

P

Sc = 722 mp

Sd - 722 mp

Corp C2

Sc = 193 mp

Sd = 193 mp

S teren = 1.670 mp

N - Locuinţe

S - Locuinţe

E - RENEL

V - 8d. T. Vladimirescu

România, judeţul Dolj,

municipiul Calafat,

bd. T. Vladimirescu nr. 29

1993

877.300,00

1.054.800,00

H.C.L. Calafat nr. 43/1993; H.C.L. Calafat nr. 108/23.12.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

39978

8.29.09

Imobil

Judecătoria Craiova

S + P + 1E

Sc = 1.183,70 mp

Sd = 3.551,10 mp

N - A. I. Cuza

S - Depozit I.C.R.A.

E - str. Bucura

V - Locuinţe

România, judeţul Dolj,

municipiul Craiova,

str. A. I. Cuza nr. 20

1960

3.224.300,00

3.273.400,00

Decizia Sfatului Popular Regional Craiova nr. 461/1960, Legea nr. 213/1999

În administrarea Ministerului Justiţiei

39979

8.29.09

Imobil

Judecătoria Filiaşi

P

Sc = 755,41 mp

Sd = 755,41 mp

S teren = 3.337 mp

N - C.J. Dolj - DGASPC

S - Poliţia Filiaşi

E - C.J. Dolj - DGASPC

V - Bd. Racoţeanu

România, judeţul Dolj.

oraşul Filiaşi,

str. Racoţeanu nr. 190 C

1994

1.285.465,00

1.247.290,00

Hotărârea Guvernului nr. 929/1994

În administrarea Ministerului Justiţiei

161154

8.29.09

Imobil

Judecătoria Băileşti

D + P + 2E

Sc = 345 mp

Sd = 1.024 mp

S teren = 1.188,78 mp

N - Proprietate privată

S - Proprietate privată

E - str. Victoriei nr. 46

V - Proprietate privată

România, judeţul Dolj,

Băileşti,

str. Victoriei nr. 46

2016

1.169.240,00

2.078.020,00

Hotărârea Guvernului nr. 388/27.05.2016

În administrarea Tribunalului Dolj

 

8.29.09

Imobil

Extindere Tribunalul Dolj

S + P + 4E

Sc = 1.492 mp

Sd = 8.952 mp

N - str. Dumbrăveni

S - str. Brestei

E - str. Iancu Jianu

V - imobil, str. Brestei nr. 12

România, judeţul Dolj,

municipiul Craiova,

str. Brestei nr. 12

2016

 

32.227.980,67

Hotărârea Guvernului nr. 164/10.04.2013

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

7.639.045,00

41.480.468,30

 

 

 

ANEXA Nr. 18

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17043103

CURTEA DE APEL GALAŢI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

3126756

TRIBUNALUL GALAŢI

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dări în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26700

8.29.09

Imobil

Palatul Justiţiei Galaţi - sediu Curtea de Apel Galaţi Tribunalul Galaţi Judecătoria Galaţi

S + D + P + 4E

Sc = 1.974 mp

Sd = 11.963 mp

N - Strada Brăilei

S - Bloc I2

E - Strada Regiment 11 Şiret

V –Bloc A8

România, judeţul Galaţi, localitatea Galaţi,

str. Brăilei nr. 153

1998

13.759.529,00

13.627.454,00

O.M.J. nr. 253/C/13.11.1991,

P.V.-R.F. nr. 1535/2000

În administrarea Ministerului Justiţiei

26701

8.29.09

Imobil

Teren aferent Palatului Justiţiei Galaţi

S teren = 3.558 mp

N - Strada Brăilei

S - Bloc I2

E - Strada Regiment 11 Şiret

V – Bloc A8

România, judeţul Galaţi, localitatea Galaţi,

str. Brăilei nr. 153

2011

832.615,00

948.050,00

HCL Galaţi nr. 267/28.07.2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

26702

8.29.09

Imobil

Judecătoria Tecuci

P + 1E

Sc = 1.040 mp

Sd = 1.643 mp

N - Proprietăţi private

S - str. Costache Racoviţă

E - Şcoala generală nr. 115

V - Proprietăţi private

România, judeţul Galaţi, localitatea Tecuci,

str. C. Racoviţă nr. 28 bis

1983

2.159.529,00

1.971.182,00

Decizia Consiliului Popular Galaţi nr. 311/1983

În administrarea Tribunalului Galaţi

26703

8.29.09

Imobil

Teren aferent Judecătoriei Tecuci

S teren = 5.230 mp

N - Proprietăţi private

S - str. Costache Racoviţă

E - Şcoala generală nr. 115

V - Proprietăţi private

România, judeţul Galaţi, localitatea Tecuci,

str. C. Racoviţă nr. 28 bis

1983

303.569,00

283.437,00

Decizia Consiliului Popular Galaţi nr. 311/1983

În administrarea Tribunalului Galaţi

26704

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgu Bujor

Parter

Sc = 548 mp

Sd = 548 mp

N - Proprietăţi private

S – Brutărie

E - SMA

V - str. Justiţiei

România, judeţul Galaţi, localitatea Târgu Bujor,

str. Justiţiei nr. 24

1994

129.836,00

89.680,00

Decizia Consiliului Local Tecuci nr. 21/1993

În administrarea Ministerului Justiţiei

26705

6.29.09

Imobil

Judecătoria Lieşti

Ds (parţial) + P + Md

Sc = 720 mp

Sd = 720 mp

N - DC 714 (str. Primăriei)

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - DC 172

România, judeţul Galaţi, localitatea Lieşti nr. 1.154

1998

1.593.597,00

1.080.749,00

Hotărârea Guvernului nr. 867/1998

În administrarea Ministerului Justiţiei

26706

8.29.09

Imobil

Teren aferent Judecătoriei Lieşti

S teren = 3.298 mp

N - DC 714 (str. Primăriei)

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - DC 172

România, judeţul Galaţi, localitatea Lieşti nr. 1.154

1998

88.351,00

70.004,00

Hotărârea Guvernului nr. 867/1999

În administrarea Ministerului Justiţiei

141571

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgu Bujor-sediu nou (fosta Bancă Agricolă)

S (parţial) + P + 1E

Sc = 464,00 mp

Sd = 602,04 mp

N - Proprietate privată imobil nr. 79

S - Proprietate privată imobil nr. 75

E - str. Eremia Grigorescu

V - Proprietate privată imobil nr. 80

România, judeţul Galaţi, localitatea Târgu Bujor,

str. General Eremia Grigorescu nr. 78

2013

2.016.304,00

1.939.355,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001

H.C.J. Galaţi nr. 223/2003

În administrarea Ministerului Justiţiei

150218

8.29.09

Imobil

Teren aferent Judecătoriei Târgu Bujor-sediu nou

S teren = 1.500 mp

N - Proprietate privată imobil nr. 79

S - Proprietate privată imobil nr. 75

E - str. Eremia Grigorescu

V - Proprietate privată imobil nr. 80

România, judeţul Galaţi, localitatea Târgu Bujor, str. General Eremia Grigorescu nr. 78

2003

50.230,00

45.456,00

H.C.J. Galaţi nr. 223/2003

În administrarea Ministerului Justiţiei

161299

8.29.09

Imobil

Teren pentru construire sediu nou Judecătoria Galaţi

S teren = 7.772 mp

C.F. 121893,121894

N - str. acces S.C. Carrefour

S - Proprietăţi particulare

E - str. George Coşbuc

V - Cazarma 302 Galaţi

România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

bd. George Coşbuc nr. 249

2016

1.376.886,00

2.356.792,79

Hotărârea Guvernului nr. 318 din 27.04.2016;

Hotărârea Guvernului nr. 956/15.12.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

22.310.446,00

22.412.159,79

 

 

 

ANEXA Nr. 19

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4145853

TRIBUNALUL GIURGIU

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod da clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156236

8.29.09

Imobil

Tribunalul Giurgiu Judecătoria Giurgiu

D + P + M + 2E

Sc = 1.388,30 mp

Sd = 4.700 mp

S teren = 3.097 mp

N - Proprietăţi private. Drum public

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Episcopia Giurgiu

România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

str. Episcopiei nr. 13

2003

12.280.714,00

12.375.975,00

Acord MF nr. 1.397/1997;

PV RTL nr. 3.609/2003;

CF nr. 34636;

CF nr. 36133

În administrarea Ministerului Justiţiei

28298

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bolintin-Vale

D + P+ 1E

Sc = 594,80 mp

Sd = 1.512,00 mp

S teren = 786,71 mp

N - Şcoala generală Bolintin-Vale

S - str. Republicii

E - S.C. Romtelecom - S.A.

V - Alee acces bloc B6

România, judeţul Giurgiu,

oraşul Bolintin-Vale,

str. Republicii nr. 5A

2000/

2006

4.093.888,00

4.106.449,00

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.586/2000;

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.426/2006;

CF 1507N;

P.V. predare-primire nr. 34.397/ 12.04.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

16.374.602,00

16.482.424,00

 

 

 

ANEXA Nr. 20

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17688240

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4245542

TRIBUNALUL HARGHITA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare da inventar actualizată

(lei)

Situaţia Juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34989

8.29.09

Imobil

Tribunalul Harghita Judecătoria Miercurea-Ciuc

D + P + 2E

Sc = 2.397 mp

Sd = 7.980 mp

S teren 3.463 mp

N - Parcul Miko

S - str. Zold Peter

E - str. Szasz Endre

V - Penitenciarul Miercurea-Ciuc

România, judeţul, Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc,

str. Szasz Endre nr. 6

1903

14.714.600,00

14.785.600,00

Ordin MJ nr. 26.169/1903 ev. În CF nr. 2.870

În administrarea Ministerului Justiţiei

34990

8.29.09

Imobil

Judecătoria Odorheiu Secuiesc

D + P + 1E

Sc = 1.128 mp

Sd = 3.410 mp

S teren = 1.445 mp

N - V S.C. TAPIMEX - S.R.L.

N-E S.C. BB Invest Group - S.R.L.

S-E str. Bethlen Gabor

S-V str. Tompa Laszlo

România, judeţul Harghita municipiul Odorheiu Secuiesc,

str. Bethlen Gabor nr. 1

1895

6.896.300,00

6.923.000,00

Contract de vânzare-cumpărare nr. 780/xxxx ev. în CF nr. 29

În administrarea Ministerului Justiţiei

34991

8.29.09

Imobil

Judecătoria Gheorgheni

P + 1E

Sc = 1.184 mp

Sd = 2.182 mp

S teren = 2.737 mp

N - Grădiniţa „Csillagszem”

S - str. Kossuth

E - Şcoala Generală „Vaskertes”

V - Bloc de locuinţe P + 3E str. Kossuth nr. 6

România, judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni,

str. str. Kossuth nr. 4

1919

4.331.968,36

4.514.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 68/10.02.2016

În administrarea Ministerului Justiţiei

100488

8.29.09

Imobil

Judecătoria Topliţa

P + 2E

Sc = 471 mp

Sd = 1.009 mp

N - Parcare

S - str. N. Bălcescu

E - Bloc de locuinţe

V - Parc

România, judeţul Harghita, municipiul Topliţa,

str. Nicolae Bălcescu nr. 48

2000

1.416.200,00

1.438.000,00

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.439/2000, ev. în CF nr. 5019/C Topliţa

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

27.359.068,36

27.660.600,00

 

 

 

ANEXA Nr. 21

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17683900

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

 

4374440

TRIBUNALUL HUNEDOARA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării În folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37759

6.29.09

Imobil

Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva

D (parţial) + P + 2E

Sc = 2.050 mp

Sd = 7,745 mp

S teren = 9.270 mp

N - Parcul Cetăţii

S - Arhivele Statului

E - Prefectura Judeţului Hunedoara

V - Hotel Decebal

România, judeţul Hunedoara, municipiul Deva,

str. 1 Decembrie nr. 35

1922/

1990

5.357.332,00

30.398.965,00

Ordin al ministrului de justiţie nr. 30.644/1992 CF 63818/ 18.03.2010.

În administrarea Ministerului Justiţiei

37760

6.29.09

Imobil

Judecătoria Hunedoara

D + P + 1E

Sc = 377 mp

Sd = 984 mp

S teren = 2.639 mp

N - Colegiul Iancu de Hunedoara

S - Bloc de locuinţe

E - Policlinica cu plată

V - Stadionul Constructorul

România, judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara,

str. Victoriei nr. 10

1960

516.828,70

5.019.580,00

Încheiere CF nr. 16606/12.12.2008

În administrarea Ministerului Justiţiei

37761

6.29.09

Imobil

Judecătoria Petroşani

P + 1E

Sc = 1.078 mp

Sd = 1.778 mp

S teren = 4.226 mp

N - Proprietate privată

S - Telekom

E - Biserica Sf. Treime

V - Şcoala Sportivă

România, judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani,

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 77

1944

2.504.645,61

2.443.085,00

Încheiere CF nr. 168/30.03.1944

În administrarea Ministerului Justiţiei

37762

6.29.09

Imobil

Judecătoria Oră ştie

P + 1E (parţial)

Sc = 504 mp

Sd = 962 mp

S teren = 1.021 mp

N - Proprietate privată

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - Proprietate privată

România, judeţul Hunedoara, municipiul Orăştie,

str. Gh. Bariţiu nr. 10

1994

362.673,00

804.268,00

H.C.L. Orăştie nr. 11/1993

În administrarea Ministerului Justiţiei

37763

6.29.09

Imobil

Judecătoria Brad

P + 2E (parţial) Sc - 493 mp

Sd = 1 123 mp

S teren = 611 mp

N - Linie CFR

S - Proprietate privată

E - Pârâul Valea Luncii

V - Proprietate privată

România, judeţul Hunedoara, municipiul Brad,

str. Avram Iancu nr. 45

1994

861.778,00

844.367,00

H.C.L. Brad nr. 32/1993 Încheierea de autentificare 343/1996

În administrarea Ministerului Justiţiei

37764

8.29.09

Imobil

Judecătoria Haţeg

P

Sc = 599 mp

Sd = 674 mp

S teren = 2.172,35 mp

N - Proprietate privată

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - Proprietate privată

România, judeţul Hunedoara, oraşul Haţeg,

str. Mihai Viteazu nr. 9

1994

760.141,00

737.011,00

O.M.S. nr. 418/1994

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

10.363.398,31

40.247.276,00

 

 

 

ANEXA Nr. 22

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4506931

TRIBUNALUL IALOMIŢA

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (imobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dări în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului Imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizata

(lei)

Situaţie Juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38594

8.29.09

Imobil

Tribunalul Ialomiţa Judecătoria Slobozia

P + 3E

Sc = 1.548 mp

Sd = 4.082 mp

S teren = 2.649 mp

N - Grădiniţă

S - 8d. Cosminului

E - Bloc de locuinţe

V - S.C. Agromec - S.A.

România, judeţul Ialomiţa, localitatea Slobozia,

Bd. Cosminului nr. 12

1981

3.730.500,00

10.865.090,00

Decizia nr. 207/1977 a Consiliului Popular al Judeţului Ialomiţa

CF nr. 37.369/2015 Slobozia

În administrarea Ministerului Justiţiei

38597

8.29.09

Imobil

Judecătoria Urziceni

P + 1E

Sc = 610 mp

Sd = 1.129 mp

S teren = 2.392 mp

N - Liceul nr. 2

S - Internatul Liceului n r, 2

E - Bloc de locuinţe

V - str. Al. I. Cuza

România, judeţul Ialomiţa,

localitatea Urziceni,

str. Al. I. Cuza nr. 9

1996

1.507.280,00

1.507.280,00

Hotărârea Guvernului nr. 912/1996

CF nr. 22902/2015 Urziceni

În administrarea Ministerului Justiţiei

38598

8.29.09

Imobil

Judecătoria Feteşti

D (parţial) + P + M

Sc = 519 mp

Sd = 700 mp

S teren = 1.062 mp

N - str. Călăraşi

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România, judeţul Ialomiţa, localitatea Feteşti,

str. Călăraşi nr. 422

1992

1.620.310,00

1.620.310,00

Decizia Prefectului Judeţului Ialomiţa nr. 17/1992

CF nr. 25.574/2015 Feteşti

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

6.858.090,00

13.992.680,00

 

 

 

ANEXA Nr. 23

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

17006032

CURTEA DE APEL IAŞI

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumire

Descriere tehnica

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a hunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare do Inventar actualizată

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xxxxxx

8.29.09

Imobil

Palatul de justiţie Iaşi - Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi

2DS+P + 5E

Sc = 2.648 mp

Sd = 15.806 mp

C.F, nr. 126771 - C1

N - str. Pantelimon

S - str. Elena Doamna

E - Teren

V - str. Cucu

România, judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi,

str. Elena Doamna nr. 1A

2015

 

49.456.851,50

Hotărârea Guvernului nr. 1.084/23.09.2009;

Hotărârea Guvernului nr. 68/04.02.2015;

Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar;

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.296/27.08.2014

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

49456.851,50