MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1028/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1028         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

259. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

1.182. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

99. - Hotărâre privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

99. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

100. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

929. - Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”

 

930. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

937. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.195. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

7.209. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:

„(5) Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (6) şi care sunt omologate conform legislaţiei în vigoare pot depăşi lungimile maxime prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3, cu scopul de a permite ataşarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creştere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule.

(6) înainte de introducerea lor pe piaţă, dispozitivele aerodinamice prevăzute la alin. (5) care depăşesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip conform legislaţiei în vigoare.

(7) Lungimile maxime admise prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 şi 3 pot fi depăşite, fără a se considera depăşire de lungime, de către vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin (8), în cazul în care cabinele lor asigură performanţe aerodinamice sporite şi eficienţă energetică, precum şi performanţe în materie de siguranţă. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 şi nicio depăşire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creştere a capacităţii de încărcare a acestor vehicule.

(8) înainte de a fi introduse pe piaţă, vehiculele prevăzute la alin. (7) sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare.”

2. La articolul 60, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:

„(5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se efectuează cu sisteme automate de cântărire amplasate pe reţeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art. 612 lit. a), c) şi e), potrivit competenţelor legale.

(6) Măsurile privind identificarea vehiculelor care depăşesc masele maxime admise, totală şi pe axe, în conformitate cu prevederile alin. (5), se stabilesc până la data de 27 mai 2021.

(7) În lipsa sistemelor automate sau a echipamentelor prevăzute la alin. (5) şi alin. (11), controlul vehiculelor privind respectarea masei totale maxime admise se efectuează conform documentelor puse la dispoziţie de conducătorul auto. Masa pe axe nu se stabileşte din documente.

(8) Montarea de echipamente de cântărire la bord nu poate fi impusă pentru vehicule sau ansambluri de vehicule care sunt înmatriculate în alt stat membru al Uniunii Europene.

(9) în cazul în care sistemele automate şi echipamentele de cântărire prevăzute la alin. (5) sunt utilizate cu scopul perceperii tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (21) sau cu scopul aplicării sancţiunilor contravenţionale, atunci ele se supun controlului metrologic legal.

(10) Personalul prevăzut la art. 612 lit. a) efectuează în fiecare an calendaristic controale privind masele maxime admise în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule verificate anual pe teritoriul României.

(11) în punctele de trecere a frontierei, personalul prevăzut la art. 612 lit. c) efectuează controlul privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, cu sisteme automate de cântărire şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, pentru vehiculele de transport marfă, indiferent de ţara de înmatriculare, a căror masă totală maximă admisă autorizată este mai mare de 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 8+1 locuri, controlul privind depăşirea maselor maxime admise, totală şi pe axe, şi a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se efectuează prin sondaj.

(12) Controlul prevăzut la alin. (11) se efectuează în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).

(13) Modalitatea privind identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie care depăşesc masele maxime admise, totală şi/sau pe axe, se realizează cu ajutorul unor sisteme automate de cântărire amplasate pe infrastructura rutieră şi/sau cu ajutorul unor echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(14) Se exceptează de la prevederile alin. (13) sistemele automate de cântărire amplasate în punctele de trecere a frontierei.”

3. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.

Art. II. - Prevederile art. 40 alin, (5) din prezenta lege intră în vigoare la 2 ani după adoptarea propunerii legislative privind omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice, respectiv a autovehiculelor echipate cu astfel de cabine, prezentată de Comisia Europeană, şi după adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, iar prevederile art. 40 alin. (7) din prezenta lege intră în vigoare după 3 ani de la data transpunerii sau de la data adoptării propunerii legislative prezentate de Comisia Europeană, după caz, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719.

Art. III. - (1) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, face schimb de informaţii cu autorităţile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la încălcările dispoziţiilor privind masele maxime admise în circulaţie, constatate potrivit art. 60 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, şi la sancţiunile aferente aplicate, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.

(2) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor trimite o dată la 2 ani Comisiei Europene informaţiile necesare privind:

a) numărul de controale efectuate în ultimii 2 ani calendaristici;

b) numărul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule identificate ca fiind supraîncărcate.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise mai târziu de data de 30 septembrie a anului următor perioadei la care se referă acestea.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2015/719 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 115 din 6 mai 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 259.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)

 

MASE ŞI DIMENSIUNI

maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere

 

Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise:

R = drumuri reabilitate

NR = drumuri nereabilitate

M = drumuri modernizate

P= drumuri pietruite

Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

 

 

 

R

NR

M

P

0.

1.

2.

3,

4.

1.

DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)

1.1.

Lungime 1

 

 

 

 

 

Autovehicul, altul decât autobuz 2

12,00

12,00

12,00

12,00

 

Remorcă

12,00

12,00

12,00

12,00

 

Vehicul articulat 3

16,50

16,50

16,50

16,50

 

Tren rutier 4

18,75

18,75

18,75

18,75

 

Autobuz cu două axe

13,50

13,50

13,50

13,50

 

Autobuz cu mai mult de două axe

15,00

15,00

15,00

15,00

 

Autobuz cu remorcă

18,75

18,75

18,75

18,75

 

Autobuz articulat

18,75

18,75

18,75

18,75

1.2.

Lăţime

 

 

 

 

a)

Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b)

2,55

2,55

2,55

2,55

b)

Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme transportate de vehicule

2,60

2,60

2,60

2,60

1.3.

înălţime (orice vehicul)

4,00

4,00

4,00

4,00

 

1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită fără a fi limitată, cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din prezenta anexă.

2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal.

3 Idem 2.

4 Idem 2.

 

0.

1.

2.

3.

4.

1.4.

Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8 şi 4.4.

1.4.a.

Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.

1.5.

Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.

1.5.8.

Cerinţe suplimentare pentru autobuze

Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.

1.6.

Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii

12,00

12,00

12,00

12,00

1.7.

Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii

15,65

15,65

15,65

15,65

1.8.

Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu

16,40

16,40

16,40

16,40

2.

MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)

2.1.

Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

2.1.1.

Remorcă cu două axe

18,00

17,00

17,00

16,00

2.1.2.

Remorcă cu 3 axe

24,00

22,00

22,00

20,00

2.2.

Ansamblu de vehicule

2.2.1.

Tren rutier cu 5 sau 6 axe

a)

Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 3 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

b)

Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.2.

Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe

a)

Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

b)

Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

c)

Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile5, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare

42,00

42,00

40,00

40,00

d)

Autovehicule cu 3 axe cuplat cu semiremorcă cu două sau 3 axe transportând, în cadrul operaţiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare

44,00

42,00

40,00

40,00

2.2.3.

Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe

36,00

36,00

36,00

34,00

2.2.4.

Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:

2.2.4.1.

mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m

36,00

36,00

36,00

34,00

2.2.4.2.

mai mare de 1,8 m

36,006

36,00

36,00

34,00

 

5 Unitate de transport de mărfuri optimizată pentru dimensiunile vehiculelor rutiere şi dotată cu dispozitive de manipulare pentru transferul între moduri, de obicei şosea/cale ferată.

6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

 

0.

1.

2.

3.

4.

2.3.

Autovehicule

 

2.3.1.

Autovehicul cu două axe

a)

Autovehicule cu două axe, cu excepţia autobuzelor

18,00

17,00

16,00

16,00

b)

Autovehicule cu două axe care utilizează combustibili alternativi, cu excepţia autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi

19,00

18,00

17,00

16,00

c)

Autobuze cu două axe

19,50

18,50

17,50

16,50

2.3.2.

Autovehicul cu 3 axe

25,00/ 26,00 7,8

22,00/ 24,00 9,10

22,00

22,00

2.3.3.

Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcţie

30,00/ 32,00 11

30,00

30,00

28,00

2.4.

Autobuz articulat cu 3 axe

28,00 12

28,00

26,00

26,00

3.

MASA MAXIMA ADMISA PE AXE (în tone)

3.1.

Axa simplă

 

Axa simplă nemotoare

10,00

10,00

8,00

7,50

3.2.

Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor

 

Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

3.2.1.

mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri)

11,00

11,00

11,00

11 00

3.2.2.

mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri)

16,00

16,00

15,00

14,00

3.2.3.

mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri)

18,00

17,00

16,00

15,00

3.2.4.

mai mare sau egală cu 1,8 metri (1,8 metri ≤ d)

20,00

20,00

16,00

15,00

3.3.

Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor

Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

3.3.1.

mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 metri)

21,00

21,00

19,00

16,50

3.3.2.

mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤ 1,4 metri)

24,00

22,00

20,00

18,00

3.4.

Axa simplă motoare

3.4.1.

Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2,2

11,50

10,00

9,00

8,00

3.4.2.

Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4

11,50

10,00

9,00

8,00

3.5.

Axa dublă (tandem) a autovehiculelor

 

Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

3.5.1.

mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri)

11,50

10,00

10,00

10,00

3.5.2.

mai mare sau egală cu 1,0 metri, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 < d < 1,3 metri)

16.00

15,00

14,00/ 15,00 13

13,00

3.5.3.

mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 < d < 1,8 metri)

18,00/ 19,00 14

17,00/ 18,00 15

16,00

15,00

 

7 Se aplică în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone.

8 Plus o limită de 1 tonă pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi, în cazul în care axa motoare este echipată cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roţi jumelate şi masa maximă pe fiecare axă nu depăşeşte 9,5 tone.

9 Idem 6.

10 Idem 7.

11 Idem 6.

12 Plus o limită de 1 tonă pentru vehicule care utilizează combustibili alternativi.

13 Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizare la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

14 Idem 6.

15 Idem 8.

 

0.

1.

2.

3.

4.

4.

ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR

4.1.

Pentru toate vehiculele

Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.

4.2.

Trenuri rutiere

Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 metri

4.3.

Masa maximă admisă în funcţie de ampatament

Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.

4.4.

Semiremorci

Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 metri.

 

Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri.

Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv.

Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate.

Combustibili alternativii înseamnă combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de petrol fosil în furnizarea de energie pentru transporturi şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acesteia şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu a sectorului transporturilor şi care constau în;

a) energia electrică consumată în toate tipurile de vehicule electrice;

b) hidrogenul;

c) gazul natural, Inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat - GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat - GNL);

d) gazul petrolier lichefiat (GPL);

e) energia mecanică provenită dintr-un sistem de stocare la bord/din surse aflate la bord, printre care şi căldura reziduală.

Vehicul care foloseşte combustibili alternativi înseamnă un autovehicul alimentat în totalitate sau parţial cu un combustibil alternativ şi care a fost omologat în temeiul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

Operaţiune de transport intermodal înseamnă (i) operaţiunea de transport combinat sau (ii) operaţiunea de transport aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiţia ca lungimea parcursului rutier iniţial sau final să nu depăşească 150 km pe teritoriul Uniunii. Distanţa de 150 km poate fi depăşită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:

(i) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (a) sau (b) din anexa nr. I; sau

(ii) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (c) sau (d) din anexa nr. I, dacă astfel de distanţe sunt permise în statul membru în cauză.

Operaţiunea de transport combinat înseamnă transportul de mărfuri între state membre în cadrul cărora camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, caroseria mobilă sau containerul de cel puţin 20 picioare utilizează calea rutieră pe porţiunea iniţială sau finală a parcursului şi, pentru restul traseului, calea ferată sau o cale navigabilă interioară sau maritimă, în cazul în care această secţiune depăşeşte 100 km în linie dreaptă, şi efectuează traseul rutier iniţial sau final al transportului:

- între punctul în care mărfurile sunt încărcate şi gara feroviară de încărcare corespunzătoare cea mai apropiată pentru traseul iniţial şi între cea mai apropiată gară feroviară de descărcare corespunzătoare şi punctul de descărcare a mărfurilor pentru traseul final; sau

- pe o rază care nu depăşeşte 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)

 

MASE ŞI DIMENSIUNI

maximo admise şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2

 

Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise:

R = drumuri reabilitate

E = drumuri europene

M = drumuri modernizate

P = drumuri pietruite

Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorcă tractată de acesta.

 

 

 

R

E

M

P

1.

DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)

1.1.

Lungime 1,2

 

Autovehicul, altul decât autobuz

12,00

12,00

12,00

12,00

 

Vehicul articulat

16,50

16,50

16,50

16,50

 

Tren rutier

18,75

18,75

18,75

18,75

1.2.

Lăţime

a)

Toate vehiculele, cu excepţia vehiculelor menţionate la lit. b)

2,55

2,55

2,55

2,55

b)

Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme

2,60

2,60

2,60

2,60

1.3.

Înălţime (orice vehicul)

4,00

4,00

4,00

4,00

2.

MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (ÎN TONE)

2.1.

Autovehicul

 

 

 

 

2.1.1.

Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2

30,00

30,00

30,00

28,00

2.1.2.

Autovehicul cu mai mult de 4 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.

Ansamblu de vehicule

2.2.1.

Tren rutier

2.2.1.1.

Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă

28,00

28,00

26,00

26,00

2.2.1.2.

Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă

35,00

35,00

35,00

33,00

2.2.1.3.

Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.1.4.

Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.1.5.

Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.1.6.

Tren rutier cu mai mult de 6 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.2.

Vehicul articulat

2.2.2.1.

Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă

28,00

28,00

26,00

26,00

2.2.22.

Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă

35,00

35,00

35,00

33,00

2.2.2.3.

Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.2.4.

Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

2.2.2.5.

Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe

40,00

40,00

40,00

38,00

3.

AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR, NEMOTOARE

3.1.

mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 m)

21,00

21,00

19,00

16,50

3.2.

mai mare de 1,3 metri, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤ 1,4 m)

24,00

22,00

20,00

18,00

 

Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 metri.

Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 metri inclusiv.

Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate.

 

1 Pentru vehiculele şi ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depăşită, fără a fi limitată cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operaţiuni de transport intermodal.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.182.

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Articolul 9 alineatul (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 9. - (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului până la data de 31 ianuarie 2018.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 99.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

- domnul deputat neafiliat Sitterli Ovidiu-Ioan este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR.

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 99.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. n) şi ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Funcţiile de conducere din serviciile Camerei Deputaţilor care se regăsesc în statul de funcţii prevăzut în anexă sunt funcţii publice parlamentare.

(2) Personalul contractual încadrat pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se numeşte în funcţia publică parlamentară de conducere corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, modificându-se în mod corespunzător.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 100.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 929.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) în contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Economiei prevăzut la alin. (3) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 14 posturi de natură contractuală pe durată determinată.”

2. La anexa nr. 2, după numărul maxim de posturi se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 14 posturi de natură contractuală, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 930.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 937.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

BVC Rectificat 2017

1

2

 

 

TOTAL VENITURI

111.220

 

1. VENITURI CURENTE

17.855

 

C. VENITURI NEFISCALE

17.855

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

6.500

31.10

Venituri din dobânzi

6.500

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

6.500

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

11.355

36.10

Diverse venituri

11.355

36.10.50

Alte venituri

11.355

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

54.000

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

54.000

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

54.000

 

IV. SUBVENŢII

39.365

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

39.365

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

39.365

 

din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

885

 

TOTAL CHELTUIELI

118.989

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

118.989

01

CHELTUIELI CURENTE

22.701

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.584

10.01

Cheltuieli salariale în bani

9.336

10.01.01

Salarii de bază

9.174

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

157

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariate în natură

0

10.02.01

Tichete de masă

0

10.03

Contribuţii

2.248

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.447

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

47

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

485

 

 

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

15

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

254

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3.517

20.01

Bunuri şi servicii

1.886

20.01.01

Furnituri birou

90

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

5

20.01.03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

350

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

35

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

235

20.01.06

Piese de schimb

37

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

186

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionat

269

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

677

20.02

Reparaţii curente

150

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

3

20.04.01

Medicamente

0

20.04.02

Materiale sanitare

3

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

49

20.05.01

Uniforme şi echipament

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

44

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

170

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

150

20.06.02

Deplasări în străinătate

20

20.12

Consultanţă şi expertiză

200

20.13

Pregătire profesională

100

20.14

Protecţia muncii

 

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

6

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

6

20.30

Alte cheltuieli

953

20.30.01

Reclama şi publicitate

142

20.30.02

Protocol şi reprezentare

20

20.30.04

Chirii

30

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

761

59

TITLU XI - ALTE CHELTUIELI

3.500

59.17

Despăgubiri civile

3.500

65

TITLUL XII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

4.100

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

4.100

 

- Construcţii locuinţe tineri prin ANL

4.100

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.288

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

96.288

71.01

Active fixe

96.288

71.01.01

Construcţii

95.814

71.01.02

Maşini,echipamente şi mijloace de transport

140

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica, sistem de protecţii a val. umane şi materiale şi alte active corporale

144

71.01.30

Alte active fixe

190

70.10.03

Locuinţe

118.989

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

97.689

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

21.300

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

-7.769

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

85.160

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2017

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

BVC Rectificat 2017

1

2

 

 

TOTAL VENITURI

39.365

 

IV. SUBVENŢII

39.365

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

39.365

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

39.365

 

din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

885

 

TOTAL CHELTUIELI

39.365

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

39.365

01

CHELTUIELI CURENTE

39.365

65

TITLUL XII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

2.600

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

2.600

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.765

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

36.765

71.01

Active fixe

36.765

71.01.01

Construcţii

36.765

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Adriana Mihaela Udroiu,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 7.195.

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.822/2017)

 

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Fonduri alocate 2017

1.

Argeş

Topoloveni

284.340,10

2.

Bacău

Bacău

40,000,00

3.

Braşov

Braşov

165.998,36

4.

Bucureşti

Sectorul 2

2.224.222,23

5.

Caraş-Severin

Moldova Nouă

361.658,30

6.

Constanţa

Cernavodă

210.399,64

7.

Dâmboviţa

Târgovişte

498.317,74

8.

Dâmboviţa

Titu

237.931,70

9.

Gorj

Rovinari

485.000,00

10.

Gorj

Târgu Jiu

517.934,23

11.

Harghita

Borsec

66.720,94

12.

Harghita

Miercurea-Ciuc

92.107,88

13.

Harghita

Topliţa

246.607,44

14.

Hunedoara

Petrila

359.379,76

15.

Ilfov

Buftea

1.593.506,00

16.

Ilfov

Snagov

131.268,45

17.

Prahova

Breaza

313.751,54

18.

Prahova

Buşteni

205.123,32

19.

Tulcea

Isaccea

16.866,78

Total fonduri repartizate

8.051.134,41

Total fonduri alocate

10.500.000,00

Total sumă nerepartizată

2.448.865,59

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei, comunicat cu Adresa nr. 18.739 din 13.12.2016,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1053 din 27 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 7.209.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.