MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1029/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1029         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

267. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

1.299. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

110. - Ordonanţă de urgenţă privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.136. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2

 

7.211. – Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România Start UP Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a două sesiuni ordinare a anului 2017, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2018 să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice:

2. modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;

3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

4. reglementări privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare;

6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;

8. măsuri privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi unele măsuri privind administrarea participaţiilor statului;

9. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii;

11. măsuri privind serviciile de plată;

12. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Dezvoltare regională, administraţie publică şi fonduri europene:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile;

2. reglementarea unor măsuri în domeniul programelor naţionale de dezvoltare locală;

3. organizarea şi publicarea monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în format electronic;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Mediu:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. reglementări privind achiziţionarea de către autorităţile şi instituţiile publice de autoturisme în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu,

IV. Sănătate:

- reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

V. Agricultură şi dezvoltare rurală:

- modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Muncă şi servicii sociale:

- modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor sociale.

VII. Cultură şi identitate naţională:

1. modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

VIII. Comunicaţii şi societate informaţională:

1. măsuri privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;

2. măsuri în domeniul radiocomunicaţiilor.

IX. Transporturi:

- modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

X. Afaceri interne:

- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la data de 31 ianuarie 2018. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 267.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.299.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,

având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare,

întrucât perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanţii pentru noi linii de credit destinate finanţării capitalului de lucru; în scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor şi de îmbunătăţire a accesului acestora la finanţare, având în vedere că rezultatele acestui program vor avea ca efect creşterea gradului de accesare a fondurilor europene de către IMM-uri în actualul exerciţiu de programare 2014-2020,

întrucât s-a constatat existenţa unei tendinţe de îmbunătăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susţinută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare,

deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanţare şi garantare specifice acestui sector,

în contextul continuării procesului de asanare a bilanţurilor bancare, care creează premise favorabile înlocuirii creditelor scoase în afara bilanţurilor cu credite de bună calitate şi ale existenţei unor indicatori optimi de lichiditate, solvabilitate şi provizionare la nivelul sectorului bancar, este necesară intervenţia statului pentru stimularea creditării IMM-urilor, la nivelul cărora există un potenţial de creditare sustenabil important, dar neexploatat.

Luând în considerare existenţa unui mare număr de potenţiali beneficiari de finanţare derivat din numărul scăzut de IMM-uri care au obţinut finanţare de la instituţiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, conform Raportului asupra stabilităţii financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României,

urmând tendinţa actuală a băncilor autohtone, care au direcţionat volumul creditelor nou-acordate către întreprinderile mici şi mijlocii în proporţie de circa 70% din sumele acordate în perioada ianuarie-septembrie 2016, conform Raportului asupra stabilităţii financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României,

având în vedere tendinţele actuale de reducere a numărului de insolvenţe, de diminuare a riscului de credit şi de reducere a restanţelor la plată pe fondul îmbunătăţirii disciplinei la plată, se impune reglementarea unor măsuri al căror obiectiv este acordarea de sprijin IMM-urilor pentru realizarea de investiţii şi finanţarea activităţii curente.

Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program multianual de Sprijinire a acestora prin acordarea de garanţii de stat pentru creditele destinate realizării investiţiilor şi/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanţarea capitalului de lucru.

În data de 17 februarie 2017 Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului «Primul centru de agrement»“, iar în data de 5 mai 2017, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA”.

În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale şi definiţii

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, denumit în continua re program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) un singur credit pentru realizarea de investiţii garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau

b) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii.

(4) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) în completarea garanţiilor de stat pot fi acordate garanţii financiare proprii de către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi procedurilor proprii ale acestora.

Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) primă unică de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice;

c) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

d) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanţelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat şi finanţării anuale a capitalului necesar programului;

e) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;

f) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;

g) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

h) garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;

i) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;

j) garanţii colaterale - garanţiile reale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;

k) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepţia creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;

m) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

n) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. În vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.

(2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50.

Art. 5. - Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii 20Q8/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

 

CAPITOLUL II

Finanţarea şi garantarea

 

Art. 6. - (1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, Să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

Art. 7. - (1) Pentru acoperirea riscului de garantare de către stat, precum şi pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, beneficiarul finanţării datorează o primă de garantare, compusă din comisionul de risc şi comisionul de administrare.

(2) Nivelul şi modalitatea de calcul al primei de garantare pentru garanţia de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice,

(3) Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

Art. 8. - (1) între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.

(2) în cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, precum şi cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate;

b) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

(3) în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

a) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

(4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (2)

şi (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.

(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.

(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

(7) în cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M, mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale.

Art. 9. - (1) în cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Mandatul prevăzut la art. 8 alin. (7) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).

(3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit.

 

CAPITOLUL III

Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului.

(2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50, pe bază documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 11. - (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. Întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.

(2) în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare instituţiei de credit finanţatoare.

(3) înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programul ui sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea

(3) în cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2), valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.

(5) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea, conform dispoziţiilor alin. (3), a creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit în cadrul programului pentru garanţiile constituite în favoarea beneficiarului finanţării garantate de către terţi garanţi, în calitate de persoane fizice.

(6) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.

(7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.

(8) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 8 alin. (3), precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de co-creditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(9) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2), în baza garanţiei acordate de stat.

(10) în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.

(11) în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.

(12) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (10) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (11), părţile vor proceda la regularizare.

(13) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu, înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.

(14) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (7) şi (10), fie în cazul în care activele finanţate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.

(16) în cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.

(17) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 13. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 110.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 13.000 din 28.09.2017,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 3. - Direcţia generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 7.136.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta anexă instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020;

b) legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă.

III. Definiţii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:

1. administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management (AM) pentru Programul operaţional Capital uman (POCU) sau prin organismele intermediare (Oi) pentru POCU;

2. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU;

3. Întreprinderea. În contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică şi care e constituită conform Legii nr. 31/19901, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

4. Întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) O întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (4) lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

5. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;

6. produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/20131 2;

7. prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

8. comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

9. angajator - întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acţionează în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis;

10. IMM - Întreprindere care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/12014 al Comisiei din 17 iunie 20143;

11. beneficiar al finanţării nerambursabile - entitate publică sau privată, aşa cum este definit în cadrul Ghidului solicitantului condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20,000 locuitori”, care implementează un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2 al POCU, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis către întreprinderi sau pentru înfiinţarea de start-up-uri. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, beneficiarii finanţării nerambursabile pot fi:

- autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanţi/furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii;

- entităţi relevante pentru implementarea proiectelor aferente strategiilor de dezvoltare locală selectate;

12. beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază, în cadrul unui proiect finanţat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2 al POCU, de ajutor de minimis, fie pentru angajare de persoane şi/sau pentru susţinerea de programe de ucenicie şi stagii, fie pentru înfiinţarea de start-up-uri în cadrul unor măsuri de antreprenoriat;

13. contract de finanţare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării ne rambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;

14. contractul de subvenţie - actul juridic semnat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării masurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, prin subvenţionarea locurilor de muncă/de ucenicie/de stagiu, şi sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

 

1 Legea societăţilor nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

3 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat.

 

 

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul obiectivului specific 5.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” al POCU. Măsurile de ocupare menţionate presupun:

- acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, prin: participarea la programe de ucenicie4 * * 7 la locul de muncă, participarea la programe de stagii5 6 7 pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor® pentru angajarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori;

- susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului:

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

(3) în cazul în care o întreprindere, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (2) lit. a) şi b), cât şi în unul sau mai multe sectoare ale economiei sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei şi Regulamentului nr. 1.407/2013, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare ale economiei sau activităţi, în condiţiile în care aceste ultime activităţi şi costurile aferente acestora sunt realizate distinct de activităţile desfăşurate în sectoarele excluse menţionate la alin. (1), iar activităţile desfăşurate în sectoarele excluse menţionate la alin. (2) nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(4) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

(i) valoarea ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) ajutoarele să nu fie condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi

Art. 6. - Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul solicitantului Condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2, respectiv:

a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, prin: participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, participarea la programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori;

b) susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri.

Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menţinerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenţia de angajare sau continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni.

VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii nr. 31/19907, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

 

4 Conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare,

5 Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii da învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

6 Conform art. 77 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

7 Legea societăţilor nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

h) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, a Consiliului Concurenţei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat; în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral, inclusiv dobânzile aferente;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

j) în cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăşi plafonul relevant prevăzut la lit. i), nicio parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi acordat.

(2) Dacă o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa Cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

(3) întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. (6).

VIII. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

Art. 8. - (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 pct. (4), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură întreprindere unică.

(2) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(3) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(4) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 9. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă.

(3) în cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 7 ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenţie.

(4) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. a) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin acţiuni de tipul: burse ale locurilor de muncă, campanii de identificare a angajatorilor, publicitate pe site-ul propriu sau pe site-uri relevante, job-club-uri etc. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). În cadrul analizei eligibilităţii solicitanţilor de ajutor de minimis, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor avea în vedere ca, în cazul depăşirii plafoanelor menţionate mai sus prin acordarea ajutoarelor de minimis prevăzute de Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, sau de art. 77 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nicio parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi acordat în temeiul prezentei scheme,

(5) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. b) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanţi ai mediului de afaceri şi patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unei firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.

(6) Contractul de subvenţie se încheie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar de ajutor de minimis şi trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:

- beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă;

- beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;

- beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menţinerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenţia de angajare sau continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;

- beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;

- beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;

- beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui întreaga valoarea a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis\

- furnizorul are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis acordat cu nerespectarea dispoziţiilor schemei sau utilizat necorespunzător.

(7) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.

(8) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare),

(9) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte

XI. Durata schemei

Art. 12. - Prezenta schemă se aplică de la data semnării contractelor de subvenţie până la 31.12.2020, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31.12.2023.

XII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 5.2.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 53.000.000 euro. pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(10) Beneficiarul finanţării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

(11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(12) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(13) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20128 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Art. 10. - Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis.

X. Cheltuieli eligibile

Art. 11. - Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 550 de întreprinderi.

XIII. Efecte şi beneficii

Art. 15. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

1. sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv prin măsuri de acompaniere şi alte tipuri de intervenţii identificate ca fiind necesare;

 

Cheltuieli cu subvenţii/burse/ premii/ajutoare

Subvenţii acordate angajatorilor

- Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici;

- Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv pentru întreprinderilor sociale de inserţie) pentru încadrarea în muncă

Microgranturi

Subvenţii pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

- Subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat), pentru realizarea activităţilor prevăzute în planul de afaceri pentru care s-a decis acordarea ajutorului de minimis

 

8 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 euro pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

 

2. susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală şi/sau din oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri).

XIV. Reguli privind transparenţa

Art. 16. - (1) Beneficiarul finanţării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://vvww.fonduri-ue.ro.

XV. Reguli privind raportarea, recuperarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor

Art. 17. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 18. - Furnizorul şi administratorii schemei de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 19. - (1) Furnizorul/Administratorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare. Furnizorul va dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de Stat9, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului

Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 20. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 21. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului/administratorului de ajutor de minimis şi beneficiarului finanţării nerambursabile, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 22. - În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.

Art. 23. - Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

Art. 24. - Furnizorul/Administratorul are obligaţia ca în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta schema de ajutor de minimis în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.


9 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România Start UF Plus”, aferenta Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020,

având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 14.338/31.10.2017,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014- 2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:

„a) administrator1 al schemei de minimis/administrator al schemelor de antreprenoriat - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului;

.................................................................................................................

e) întreprindere4 - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;”.

2. Nota 1 va avea următorul cuprins:

1 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, respectiv administrator - orice entitate deţinută sau delegată de stat ori deţinută sau delegată de către o unitate administrativ-teritorială, care administrează resurse ale statului sau, după caz, ale unei unităţi administrativ-teritoriale şi care pune în aplicare măsuri de ajutor de stat/de minimis în numele furnizorului.”

3. Nota 2 se abrogă.

4. Nota 4 va avea următorul cuprins:

4 Conform art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României, cu excepţia regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.”

6. Articolele 12-14 vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate, urmând ca plăţile aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

(2) Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului.

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară 3 «Locuri de muncă pentru toţi», obiectivul specific 3.7 «Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană».

(2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 300.000.000 euro, echivalent în lei, din care 255 milioane euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 45 milioane euro contribuţia naţională.

(3) Alocarea estimativa a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

 

An

Total fonduri

Total

Total fonduri publice

Contribuţie proprie

Contribuţie naţională

Contribuţie comunitară

Procent

Valoare

Procent

Valoare

Procent

Valoare

2018

270.000.000

15%

40.500.000

85%

229.500.000

0%

0

2019

30.000.000

15%

4.500.000

85%

25.500.000

0%

0

 

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 7.500 de întreprinderi.”

7. În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Ministerul Fondurilor Europene” se înlocuieşte cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”, iar sintagma „Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură” se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 7.211.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.