MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1030/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1030         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

274. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

1.306. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

98. - Hotărâre privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.503. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

1.816. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

4. - Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 5 septembrie 2017.

Art. II. - Începând cu drepturile salariate aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul:

a) Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

b) cluburilor sportive universitare;

c) Institutului Cultural Român;

d) Secretariatului de Stat pentru Culte;

e) instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorări salariate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017.

Art. III. - Începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi din instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia, precum şi ale personalului din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea şi sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Art. IV. - (1)începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2017, salariile de bază ale înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi execuţie, personalului contractual de conducere şi execuţie, cu excepţia personalului de specialitate, din cadrul Curţii de Conturi, se stabilesc la nivelul aflat În plată aferent funcţiilor din cadrul serviciilor Parlamentului.

(2) Stabilirea salarizării potrivit alin. (1) se face prin hotărâre a Plenului Curţii de Conturi, la propunerea ordonatorului principal de credite, pe baza datelor comunicate de către ordonatorii principali de credite din cadrul serviciilor Parlamentului.

Art. V. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 35% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 274.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.306.

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După articolul 45 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. - (1) Votul deschis se exprimă, de regulă, prin mijloace electronice.

(2) Votul prin mijloace electronice se realizează prin introducerea cârdului de vot în consolă la începutul şedinţei, urmată de apăsarea uneia dintre tastele «prezent», «pentru», «contra» sau «abţinere». Rezultatul votului prin mijloace electronice se afişează automat pe ecranul consolei şi pe ecranul central din sala de şedinţă. În cazul în care preşedintele de şedinţă, asistat de cei 2 secretari, constată existenţa unor disfuncţionalităţi, acesta solicită plenului repetarea votului prin altă procedură. Sesizarea unor astfel de disfuncţionalităţi poate fi realizată şi de un lider de grup.

(3) Cârdul de vot electronic care permite deputatului sau senatorului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 52 lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Votul prin mijloace electronice se desfăşoară astfel: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi iniţiază procedura de vot. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării, anunţat de preşedintele de şedinţă, precedat de un semnal sonor. Deputatul sau senatorul are următoarele posibilităţi:

a) apăsarea tastei «pentru» - caz în care deputatul sau senatorul va II înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «pentru»;

b) apăsarea tastei «contra» - caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «contra»;

c) apăsarea tastei «abţinere» - caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat prezent, cu opţiunea de vot «abţinere».

În cazul în care deputatul sau senatorul va apăsa exclusiv tasta «prezent», fără apăsarea vreuneia dintre opţiunile «pentru», «contra» sau «abţinere», acesta va fi înregistrat prezent în categoria celor care nu şi-au exprimat nicio opţiune de vot.

(5) în timpul şedinţei de vot exprimat prin mijloace electronice, în cazul în care deputatul sau senatorul nu are cârdul de vot introdus corect în consola sau, având cârdul corect introdus în consolă, nu apasă nicio tastă, acesta figurează absent la votul respectiv. Introducerea cârdului de vot în consolă, în intervalul de timp alocat votării, permite deputatului sau senatorului să îşi exprime poziţia în problema supusă votului. Scoaterea cârdului de vot din consolă, după exprimarea poziţiei în problema supusă votului, dar înainte de expirarea timpului alocat votării, nu invalidează opţiunea exprimată.

(6) Afişarea şi interpretarea rezultatului votului prin mijloace electronice se fac după cum urmează: pe ecranul central şi pe consolele individuale de vot, după exprimarea votului prin mijloace electronice se vor afişa următoarele informaţii: «prezenţi», «pentru», «contra», «abţinere», «nu votez».”

Art. II. - Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea i, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 22 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CÂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 98.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.748/CB din 14.11.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,

ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de caicul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.503.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 578/2006)

 

METODOLOGI E

de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează contribuţii, taxe, penalităţi şi alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v)-y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele relevante pentru stabilirea cantităţilor şi valorilor ce constituie baza de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 4. - (1) La stabilirea contribuţiilor, taxelor, penalităţilor, precum şi a altor sume prevăzute la art. 2, reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu atribuţii de control pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii, dacă aceste tranzacţii/activităţi sunt relevante pentru stabilirea creanţelor fiscale privitoare la sumele ce se constituie ca venit la bugetul Fondului pentru mediu.

(2) Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice şi electronice, precum şi a bateriilor şi acumulatorilor se stabileşte pe baza informaţiilor cuprinse în următoarele documente: facturi şi anexele la acestea, avize de însoţire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fişe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de câte ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.

(3) Reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu atribuţii de control sunt obligaţi să motiveze decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluării în considerare/ reîncadrării, precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.

Art. 5. - Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie.

Art. 6. - (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”, elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor/ plătitorilor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, conţine module pentru calculul contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contribuabilii/plătitorii au obligaţia de a furniza informaţiile suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare a deşeurilor cuprinse în „Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”.

(3) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro

 

CAPITOLUL II

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările st completările ulterioare

 

Art. 7. - (1) Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, persoane fizice sau juridice.

(2) Sunt exceptate de la plata contribuţiei de 3% veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare.

Art. 8. - (1) Obligaţia de a calcula, de a reţine prin stopaj la sursă, de a declara şi de a vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase revine operatorilor economici colectori şi/sau valorificatori autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare, inclusiv comercianţi de deşeuri care nu întră fizic în posesia acestora, înregistraţi potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

(2) în categoria operatorilor economici colectori şi/sau valorificatori se includ şi comercianţii de deşeuri care intră fizic în posesia acestora, autorizaţi conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazul vânzării de deşeuri metalice feroase şi neferoase printr-un contract de intermediere cu un broker înregistrat în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine operatorului economic valorificator care achiziţionează respectivele deşeuri.

Art. 9. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 8 au obligaţia de a declara şi vira contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv â lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

Art. 10.-Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase către operatorii economici prevăzuţi la art. 8 se face de către generatorii deşeurilor, persoane juridice prevăzute la art. 7 alin. (1), pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă a contribuţiei de 3% şi cu reţinerea acesteia de către cumpărător.

Art. 11. - Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase către operatorii economici prevăzuţi la art. 8 se face de către generatorii deşeurilor, persoane fizice prevăzute la art. 7 alin. (1), pe bază de borderou de achiziţie/factură/adeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.

Art. 12. - În cazul în caro veniturile din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase sunt realizate de către generatorii deşeurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau de valorificatori autorizat în condiţiile legii, inclusiv comercianţii de deşeuri care nu intră fizic în posesia acestora, baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase către operatorii economici prevăzuţi la art. 8, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 13. - (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor care devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase provenite din activităţi de producţie, dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, au obligaţia de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu.

(2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din activităţi de producţie, dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

 

CAPITOLUL III

Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 14. - (1) Operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu, sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate periodic, recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V, unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

V - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 14 alin. (1) care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosfere, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val, unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei; Val-valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A, unde:

A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces;

F - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme

(3) Factorul de emisie „F este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie „f stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

Art. 16. - Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă prevăzute la art. 9 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

 

CAPITOLUL IV

Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin, (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 17. - (1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, au obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi, în vederea eliminării finale prin depozitare în spaţii autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul deşeurilor inerte şi deşeurilor nepericuloase reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru deşeurile municipale sunt consideraţi terţi producătorii de deşeuri persoane fizice ori juridice ce se află în posesia acestora, inclusiv unităţile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, administratori de depozite:

a) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri inerte, pentru deşeurile inerte încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

b) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri nepericuloase, pentru deşeurile municipale încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

c) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri nepericuloase, pentru deşeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deşeuri nepericuloase.

(5) Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit şi lista naţională de deşeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt cele reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - (1) în baza principiului „poluatorul plăteşte” şi pentru implementarea instrumentului economic „plăteşte cât arunci “, contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de către persoana a cărei activitate a generat deşeurile, care le încredinţează în vederea eliminării finale prin depozitare.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, conform competenţelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, includ în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau asigură fondurile necesare achitării acesteia, în vederea stimulării colectării selective şi sortarea deşeurilor municipale.

Art. 19. - (1) Baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă cantităţile de deşeuri inerte şi cantităţile de deşeuri nepericuloase cântărite la încredinţarea în vederea eliminării finale.

(2) în situaţia în care în cadrul depozitului există staţie de sortare/tratare autorizate, baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă diferenţa între cantitatea de deşeuri preluată în vederea eliminării prin depozitare şi cantitatea de deşeuri sortată/tratată şi încredinţată operatorilor economici autorizaţi în vederea valorificării.

Art. 20. - Taxele pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, de către proprietarii, respectiv de către administratorii de depozite.

 

CAPITOLUL V

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şl completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 21. - (1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:

a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;

c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţionala;

d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare diferenţei dintre cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile care au fost preluate de operatorii prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;

b) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 21;

d) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 21.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (1).

(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singură dată cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max (a; b; c) * 2 lei, unde:

Contribuţia = contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

a = d + e + f + g + h;

b = (Qt * R – Σqri);

c = (G, * V - Iqvj);

d = Max[(Qmetal * Rmetal - qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)];

e = Max[(Qplastic * Rplastic - qrplastic); (QPET * RPET - qrPET)];

f = (Qlemn * Rlemn - qrlemn);

g = (Qhârtie/carton * Rhârtie/carton - qrhărtie/carton);

h = (Qsticla * Rsticla - qrsticla)

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piaţa naţională;

Qhârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton introdusă pe piaţa naţională;

Qlemn - cantitatea de ambalaje din lemn introdusă pe piaţa naţională;

Ometal - cantitatea de ambalaje din metal introdusă pe piaţa naţională;

Qpet - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piaţa naţională;

Qplastic - cantitatea de ambalaje din plastic introdusă pe piaţa naţională;

Qsticla - cantitatea de ambalaje din sticlă introdusă pe piaţa naţională;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 21;

qrAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;

qrhârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din hârtie/carton;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul „i”, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

qrlemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din lemn;

qrmetal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din metal;

qrPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;

qrplastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din plastic;

qrsticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din sticlă;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul „i”, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 21, prin orice operaţie de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;

Rhârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;

Rlemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;

Rmetal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;

Rplastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;

Rsticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 21, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferenţă are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată într-un an, suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligaţiile globale de valorificare prin reciclare.

(8) Ambalajele reutilizabile şi ambalajele de desfacere se înregistrează în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.

(9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaşte numai în baza înregistrărilor existente în evidenţele contabile în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(10) în cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidenţiată distinct în documente şi care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidenţele contabile se face prin atribuirea unei valori juste.

(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, distinct pentru fiecare tip de material:

a) cantitatea de ambalaje introduse pe piaţa naţională, cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piaţa naţională, respectiv cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima oară;

b) data introducerii pe piaţa naţională, data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.

(12) La calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt luate în considerare deşeurile de ambalaje generate în afara teritoriului naţional.

Art. 23. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, şi le pot îndeplini prin:

a) valorificarea deşeurilor de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;

b) colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje, în baza unui contract de prestări servicii în care se stipulează în mod expres că tranzacţiile se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în numele operatorului economic responsabil.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pe fiecare tip de material pentru:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje generate din activitatea proprie şi cantităţile returnate de la beneficiari, care au fost valorificate - exclusiv deşeurile de producţie, pe tip de operaţie de valorificare, inclusiv cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje care au fost valorificate în baza contractului prevăzut la alin. (1) lit. b), pe tip de operaţie de valorificare, distinct pentru cele provenite de la următoarele categorii:

1. generatori de deşeuri;

2. deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusiv operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru comercializarea deşeurilor de ambalaje;

3. instalaţii de sortare.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin alte forme decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, informaţiile privind operatorii economici cu care au încheiat contracte de prestări servicii prevăzuţi la art. 23 alin. (1), precum şi informaţii cu privire la operatorii economici care au efectuat operaţiunea de reciclare sau valorificare.

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 21.

Art. 24. - Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, deşeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, trebuie să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 25. - (1) Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, în cazul deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23 alin. (1), trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic autorizat din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi/sau valorificarea deşeurilor de ambalaje, iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 23 alin (1);

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deşeuri de ambalaje trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile şi să fie efectuată în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 23 alin. (1);

c) pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire a transporturilor de deşeuri de ambalaje trebuie să se menţioneze că încredinţarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, precum şi datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

d) în cazul tranzacţiilor intraunionale sau extraunionale trebuie să se deţină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate;

e) în cazul deşeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din ţara de destinaţie potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deşeuri;

f) în cazul deşeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene trebuie să se deţină dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

g) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate, operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului trebuie să respecte cerinţele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operaţiei la care a fost supus materialul de ambalare.

(2) în cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1) cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje care revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 23 alin. (1).

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 23 este obligat să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de ambalaje de la operatorul cu care a încheiat contractul de prestări servicii până la operatorul economic valorificator, prin documentele financiar-contabile şi documentele justificative care stau la baza întocmirii situaţiilor prevăzute la art. 23.

Art. 26. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale potrivit contractului încheiat;

b) să obţină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, întocmită conform anexei nr. 3 la metodologie;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale prin contract, cantităţile de deşeuri de ambalaje totale şi din fiecare tip de material declarate de operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie ca valorificate prin reciclare, respectiv valorificate prin alte forme decât reciclarea şi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 27. - (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de declarare prevăzută la art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului prevăzut la alin. (1), operatorii economici prevăzuţi la art. 26 au obligaţia să fie înregistraţi în evidenţele fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale Sa Fondul pentru mediu, document care trebuie obţinut până la data încheierii contractului.

Art. 28. - Pentru cantitatea de ambalaje care nu este gestionată prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 22-25.

 

CAPITOLUL VI

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 29 - Operatorii economici, care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.

Art. 30. - Substanţele pentru care se datorează contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

Art. 31. - (1) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) în cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art. 32. - Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

 

CAPITOLUL VII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 33. - Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Art. 34. - Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare a masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 35. - Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

 

CAPITOLUL VIII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 36. - (1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg anvelopă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile realizate efectiv.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de gestionare a anvelopelor uzate corespunzătoare cantităţilor de anvelope introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 37. - (1) Contribuţia pentru introducerea pe piaţa naţională a anvelopelor noi şi/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piaţa naţională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic şi contribuţia stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.

(2) Pentru calculul contribuţiei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei,

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piaţa naţională în anul precedent;

Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.

Art. 38. - Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionala anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuţi la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilităţii către persoane juridice legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 39. - (1) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, prin:

a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse pe piaţa naţională în anul precedent de către operatorii economici prevăzuţi la art. 36, şi reutilizarea, refolosirea ca atare, reşaparea, reciclarea şi/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantităţi de anvelope uzate colectate;

b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse pe piaţa naţională în anul precedent de operatorii economici prevăzuţi la art. 36, şi încredinţarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refoloseşte ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate sunt obligaţi să dovedească îndeplinirea acestora prin documente financiar-contabile şi documente justificative, din care să rezulte:

a) cantităţile de anvelope uzate preluate sau colectate de pe piaţă;

b) cantităţile de anvelope uzate încredinţate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

c) cantităţile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi metoda utilizată;

d) trasabilitatea anvelopelor uzate prevăzute la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuţi la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare este necesar ca:

a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă, iar evidenţa gestiunii anvelopelor uzate să fte ţinută cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

b) cantităţile de anvelope uzate menţionate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul unei prestări de servicii, în care prestatorul este operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie, iar beneficiarul este operatorul economic prevăzut la art. 36 care a optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate. Facturarea serviciilor de valorificare a anvelopelor uzate se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor reglementărilor contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 40. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent;

b) să stabilească lunar cantităţile de anvelope preluate/ colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate către persoanele juridice care le reutiiizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz:

c) să dedare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în luna similară a anului precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate:

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţa naţională.

Art. 41. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 36 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii către persoane juridice legal constituite, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent;

b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situaţia cantităţilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum şi metoda utilizată;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 42. - (1) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii privind realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuţi la art. 36 au obligaţia să fie înregistraţi în evidenţele fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obţinut până la încheierea contractului.

(2) Gestiunea anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României şi ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 43. - (1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în facturi dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

(2) în lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate şi nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligaţiilor de plată.

Art. 44. - Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic peste obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

 

CAPITOLUL IX

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 45. -- (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare.

(2) La semnarea şi/sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, care să certifice că operatorul economic care urmează să gestioneze fondul de vânătoare nu figurează cu obligaţii de plată restante către bugetul Fondului pentru mediu.

(3) Contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

 

CAPITOLUL X

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 46. - (1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 50 lei/tonă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prevăzute la alin. (1) numai În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.

(3) Plata se face pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare de către operatorul serviciului de salubrizare.

Art. 47. - (1) Contribuţia se calculează prin formula:

Contribuţia = (Ccol * P - Crec) * 50 lei,

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, exprimată în tone, şi se calculează utilizând formula: Ccol = Cdep + Cval + Crec, în care:

Cdep - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Cval - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare, exprimată în tone;

P - obiectivul anual de reducere prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în procente.

(2) Pentru anul în curs se vor însuma toate cantităţile de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, precum şi cantităţile de deşeuri municipale efectiv încredinţate de către aceştia spre reciclare.

(3) Dacă în formula prevăzută la alin. (1) diferenţa are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul că având valoarea 0 (zero).

(4) Pentru anul 2017, cantităţile de deşeuri municipale valorificate energetic în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2017 se vor cumula cu cantităţile reciclate pe parcursul întregului an.

Art. 48. - Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale trebuie să deţină situaţii lunare şi anuale, potrivit formularului din anexa nr. 4 la metodologie, întocmite de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative cu privire la:

a) cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare;

b) cantităţile de deşeuri municipale încredinţate spre reciclare;

c) cantităţile de deşeuri municipale încredinţate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea.

(2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să facă dovada trasabilităţii deşeurilor colectate până la operatorul economic valorificator.

(3) Operaţia de valorificare prin reciclare se recunoaşte numai în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din anexa nr. 2la metodologie aplicabile tipului de deşeu, de către operatorul economic care a efectuat operaţia de valorificare.

(4) în cazul deşeurilor municipale reciclate prin compostare, sunt luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere numai cantităţile de deşeuri compostate în instalaţii autorizate din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru producerea de medii de creştere a plantelor, de soluri de ghiveci înlocuitoare de turbă, de produse pentru fertilizare, produse pentru îmbunătăţirea solurilor, pentru gestionarea humusului,

 

CAPITOLUL XI

Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 50. - Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;

b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.

Art. 51. - (1) Sunt supuse taxării, fără excepţie, toate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, indiferent de forma acestora sau de modalitatea de realizare a mânerului, cu sau fără perforaţii, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

(2) Sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale:

- polietilenă de joasă densitate (LDPE);

- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);

- polietilenă de medie densitate (MDPE);

- polietilenă liniară (LLDPE);

- polistiren (PS);

- policlorură de vinii (PVC);

- polipropilenă (PP);

- materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;

- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.

Art. 52. - (1) Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile.

(2) Substanţele/Aditivii folosite/folosiţi pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, substanţele folosite pentru personalizare/colorare nu sunt considerate resurse neregenerabile dacă ponderea fiecăreia dintre ele nu depăşeşte 1% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit şi, cumulativ, 5% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit.

Art. 53. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării, sunt obligaţi pentru fiecare lot:

a) să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, în original sau copie legalizată;

b) să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;

c) la efectuarea inspecţiei fiscale să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.

Art. 54. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligaţi;

a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;

b) să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.

Art. 55. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.

 

CAPITOLUL XII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 56. - Obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. 57. - Taxa de 0,30 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează astfel:

a) la momentul introducerii pe piaţa naţională, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 56 care importă sau achiziţionează intraunional uleiuri pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri;

b) la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 56 care produc uleiuri pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri;

c) la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională, pentru produsul obţinut, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 56 care importă/achiziţionează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale;

d) la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională, pentru diferenţa dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piaţă şi cantitatea de ulei de bază achiziţionată, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 56 care achiziţionează de pe piaţa naţională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale.

Art. 58. - Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază distinct pe facturile de vânzare, pe tot lanţul, până la consumatorul final.

Art. 59. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 56 trebuie să întocmească lunar situaţii în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, din care să rezulte:

a) cantităţile de uleiuri pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, introduse pe piaţa naţională;

b) cantităţile de uleiuri pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, distribuite pentru prima dată pe piaţa naţională.

Art. 60. - În cazul în care unitatea de măsură a uleiurilor din documentele de provenienţă este exprimată în litri, volumul acestora se converteşte în masă în funcţie de densitatea specificată în fişa tehnică primită de la producător. În lipsa acestei informaţii se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).

Art. 61. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 56 sunt obligaţi să declare şi să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIII

Modul de calcul al penalităţii prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 62. - (1) Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv,

pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Situaţia operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, informaţiile privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante se comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu de către autoritatea competentă până cel târziu la data de 10 mai a anului în care se aplică penalitatea.

(3) Valoarea indicelui armonizat al preţurilor de consum se determină în baza informaţiilor disponibile pe site-ul EUROSTAT.

Art. 63. - (1) Cuantumul obligaţiei la Fondul pentru mediu se calculează după următoarea formulă:

P = (100 euro x Q) x N x Viapc an/Vaiapc 2012,

unde:

N - numărul de certificate nerestituite;

P - penalitatea datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului în care se aplică penalitatea;

Viapc an - valoarea indicelui anual armonizat al preţurilor de consum aferent anului în care se aplică penalitatea;

Viapc 2012 - valoarea indicelui anual armonizat al preţurilor de consum în anul 2012 = 97,99.

(2) Penalitatea se actualizează cu indicele armonizat al preţurilor de consum o singură dată, la momentul emiterii deciziei.

Art. 64. - (1) Sumele ce vor fi plătite pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă de operatorii sau operatorii de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior se stabilesc de Administraţia Fondului pentru Mediu prin decizie.

(2) Sumele de la alin. (1) se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.

(3) Pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

 

CAPITOLUL XIV

Modul de calcul al obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 65. - Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine furnizorilor şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi şi care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

Art. 66. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de Administraţia Fondului pentru Mediu prin decizii, în baza înştiinţărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori şi sumele datorate de aceştia, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc de furnizorii şi producătorii prevăzuţi la art. 65, în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.

 

CAPITOLUL XV

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 67. - (1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine:

a) operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

b) operatorilor economici autorizaţi pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile de anvelope pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către:

a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a), pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b), pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope uzate corespunzătoare obiectivelor de gestionare prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate şi cantităţile de anvelope uzate efectiv gestionate.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care au preluat responsabilitatea.

Art. 68. - (1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;

b) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b). pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 67;

d) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 67.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se considera îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (1).

(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singură dată cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max (a; b; c) * 2 lei, unde:

Contribuţia = contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

a = d + e + f + g + h;

b = (Qt * R - Σqri);

c = (Qt * V - Σqvi,);

d = Max[(Qmetal * Rmetal - qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)];

e = Max[(Qplastic * Rplastic - qrplastic); (QPET * RPET - qrPET)];

f = (Qlemn * Rlemn - qrlemn);

g = (Qhârtie/carton * Rhârtie/carton - qrhârtie/carton);

h = (Qsticla * Rsticla - qrsticla);

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu pentru care a preluat responsabilitatea;

Qhârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton pentru care a preluat responsabilitatea;

Qlemn - cantitatea de ambalaje din lemn pentru care a preluat responsabilitatea;

Qmetal - cantitatea de ambalaje din metal pentru care a preluat responsabilitatea;

Qpet - cantitatea de ambalaje din PET pentru care a preluat responsabilitatea;

Qplastic - cantitatea de ambalaje din plastic pentru care a preluat responsabilitatea;

Qsticla - cantitatea de ambalaje din sticlă pentru care a preluat responsabilitatea;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67;

qrAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;

qrhârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din hârtie/carton;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul „i”, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

qrlemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din lemn;

qrmetal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din metal;

qrPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;

 

qrplastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din plastic;

qrsticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din sticlă;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul „i”, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67, prin orice operaţie de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;

Rhârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;

Rlemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;

Rmetal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;

Rplastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;

Rsticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferenţă are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligaţiile globale de valorificare prin reciclare.

Art. 69. - Pentru calculul contribuţiei datorate la Fondul pentru mediu de operatorii economici prevăzuţi la art. 67 alin. (1) lit. b) se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei, unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării pentru care au preluat responsabilitatea;

Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.

Art. 70. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt obligaţi să deţină situaţii lunare şi anuale cu privire la cantităţile de ambalaje, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67, întocmite distinct pentru fiecare tip de material, respectiv cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 alin. (1) lit. a) sunt obligaţi să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pe fiecare tip de material de ambalare, cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje care au fost colectate şi valorificate în baza contractelor încheiate cu fiecare colector şi cu fiecare valorificator, pe tip de operaţie de valorificare, distinct pentru deşeurile de ambalaje colectate/preluate:

1. direct de la generatori de deşeuri;

2. de la operatori de salubritate;

3. de la alţi deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusiv comercianţi de deşeuri autorizaţi sau, după caz, înregistraţi potrivit legislaţiei aplicabile pentru comercializarea deşeurilor de ambalaje.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 alin. (1) lit. b) sunt obligaţi să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, cu privire la cantităţile de anvelope uzate gestionate în baza contractelor încheiate cu fiecare colector şi valorificator.

Art. 71. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt obligaţi:

a) să declare semestrial, până îa data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare, respectiv cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67 şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

b) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităţilor de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67;

c) să asigure trasabilitatea deşeurilor de ambalaje, respectiv de anvelope uzate gestionate, pe tip de material, de la operatorul economic autorizat cu care a încheiat contract pentru colectarea deşeurilor până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie, prin cel puţin următoarele informaţii, distinct pe fiecare tip de material:

1. codul unic de înregistrare şi denumirea operatorilor economici cu care a încheiat contract de colectare a deşeurilor, inclusiv comercianţi înregistraţi, sau, în cazul sortărilor din deşeuri municipale, a operatorilor economici care deţin instalaţie de sortare/staţie de sortare;

2. codul unic de înregistrare şi denumirea operatorilor economici comercianţi, dacă este cazul, ce acţionează ca intermediari până la operatorii economici valorificatori sau până la operatori economici/persoane fizice ce deţin o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;

3. codul unic de înregistrare şi denumirea operatorilor economici autorizaţi care asigură valorificarea deşeurilor sau incinerarea cu recuperare de energie a acestora;

4. cantităţile tranzacţionate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, distinct pentru fiecare dintre operatorii economici colectori sau valorificatori, precum şi data tranzacţiilor;

d) să deţină o situaţie a contractelor încheiate de operatorii economici prevăzuţi la art. 67 cu operatorii economici colectori sau valorificatori;

e) să întocmească şi să transmită lunar operatorilor economici cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele acestuia, întocmită pentru fiecare tip de material, conform anexei nr. 3 la metodologie.

Art. 72. - (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate, trebuie să facă obiectul unor contracte încheiate între operatorul economic prevăzut la art. 67 şi operatori economici autorizaţi pentru prestarea de servicii de colectare, prestarea de servicii de valorificare/reciclare deşeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate;

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deşeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile, în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea/gestionarea respectivelor deşeuri;

c) pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire a transporturilor de deşeuri de ambalaje trebuie să se menţioneze că încredinţarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 67, precum şi datele de identificare ale acestora;

d) pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire a transporturilor de deşeuri de anvelope uzate trebuie să se menţioneze că încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare de către operatorii economici prevăzuţi la art. 67, precum şi datele de identificare ale acestora;

e) în cazul tranzacţiilor intraunionale sau extraunionale, trebuie să se deţină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate;

f) în cazul deşeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din ţara de destinaţie potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deşeuri;

g) în cazul deşeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, trebuie să se deţină dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

h) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate, operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului trebuie să respecte cerinţele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operaţiei la care a fost supus materialul de ambalare.

(2) în cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1) cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind reciclate, respectiv gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, care revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 67.

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 67 este obligat să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de ambalaje, respectiv a anvelopelor uzate, de la colectorul cu care a contractat serviciile până la valorificator, prin documente financiar-contabile şi documente justificative.

 

CAPITOLUL XVI

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 73. - (1) începând cu 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia prevăzută la art. 9 alin, (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.

(4) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii ratelor anuale minime de colectare a deşeurilor de EEE corespunzătoare cantităţilor de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 74. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 73 sunt obligaţi:

a) să stabilească şi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cantităţile introduse pe piaţa naţională până la data de 14 august 2018 inclusiv, pentru care există obligaţia de a declara, potrivit art. 73 alin. (1);

b) să stabilească şi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cantităţile introduse pe piaţa naţională începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligaţia de a declara, potrivit art. 73 alin. (1).

Art. 75. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 73 pot realiza obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor de EEE în mod individual şi/sau prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Art. 76. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deşeuri de EEE corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, diminuată cu cantitatea de deşeuri de EEE efectiv colectate şi contribuţia stabilită în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru calculul contribuţiei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = {[(Qt1deee – Qc1deee)] x C1} + {[(Qt2deee - Qc2deee)] x C2]},

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

C1 - contribuţia prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

C2 - contribuţia prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Qc1deee - cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti contribuţia, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Qc2deee - cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti contribuţia, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Qt1deee - cantitatea totală de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia conform art. 73, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2,4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Qt2deee - cantitatea totală de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia conform art. 73, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.

(3) Pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care pun pe piaţă EEE din mai multe categorii, încadrate conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, determinarea îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare şi calculare a taxelor datorate către Fondul pentru mediu, atunci când este cazul, se va face separat, pe cele 2 fluxuri, astfel cum sunt acestea definite în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care pun pe piaţă şi EEE din categoria 5 de EEE încadrate conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, respectiv din categoria 3 de EEE încadrate conform anexei nr. 2 la acelaşi act normativ, se consideră îndeplinite obligaţiile anuale de colectare, avându-se în vedere exclusiv deşeurile de produse provenite din această categorie.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (2) diferenţa are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deşeuri de EEE colectată într-un an suplimentar faţă de obligaţiile anuale de colectare nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

Art. 77. - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care îşi realizează în mod individual ratele minime anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar cantităţile introduse pe piaţa naţională pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ, începând cu data de 15 august 2018;

b) să stabilească lunar, pentru fiecare categorie de EEE, cantităţile de deşeuri de EEE colectate de pe piaţa naţională;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantitatea de EEE pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018, precum şi cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice pentru care există obligaţia de a declara, conform art. 73, care a fost colectată de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare, separat, (i) pentru categoriile 1-4,6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 şi (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

d) să dedare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 73, pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare, separat, (i) pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 indusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 şi (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.

Art. 78. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru:

a) cantităţile de deşeuri de EEE provenite din activitatea proprie, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, precum şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018;

b) cantităţile de deşeuri de EEE provenite de la generatori sau deţinători de deşeuri de EEE, staţii de sortare, colectori autorizaţi, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018;

c) cantităţile de deşeuri de EEE provenite din activitatea proprie sau de la generatori sau deţinători de deşeuri de EEE, staţii de sortare, colectori sau valorificatori autorizaţi, care au fost încredinţate, În baza unui contract, unui operator economic colector sau valorificator, pe fiecare categorie prevăzută anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la aceiaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018;

d) trasabilitatea deşeurilor de EEE provenite din activitatea proprie şi a celor provenite de la generatori sau deţinători de deşeuri de EEE, staţii de sortare, colectori şi/sau valorificatori autorizaţi, evidenţiată pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018, de la generatorul de deşeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conţină în mod clar cel puţin următoarele informaţii:

1. datele de identificare ale generatorilor deşeurilor, ale staţiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deşeuri municipale, ale colectorilor;

2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianţi, dacă este cazul, care acţionează ca intermediari începând de la generatorii deşeurilor, staţiile de sortare, colectorii iniţiali şi până la operatorii economici colectori sau valorilicatori;

3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;

4. cantităţile tranzacţionate pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c), precum şi data tranzacţiilor.

Art. 79. - (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sunt necesare următoarele:

a) deşeurile de EEE prevăzute la art. 78 care provin din activitatea proprie trebuie să fie înregistrate în evidenţa contabilă a generatorului, cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

b) cantităţile de deşeuri de EEE menţionate la art. 78 lit. c) trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de colectare, în care prestatorul este operatorul economic colector sau valorificator, iar beneficiarul operator economic prevăzut la art. 73;

c) facturarea serviciilor de colectare deşeuri de EEE se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza documentelor care dovedesc colectarea respectivelor deşeuri de EEE pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 73.

(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de EEE care colectează şi valorifică deşeuri de EEE pentru operatorii prevăzuţi la art. 73 sunt obligaţi să menţioneze în contracte, pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire a transportului de deşeuri de EEE dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare.

(3) în lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menţionate la alin. (1) lit. b) şi a menţiunii prevăzute la alin. (2), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic colector sau valorificator pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 73.

Art. 80. - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care îşi îndeplinesc obligaţiile anuale de colectare prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar şi să deţină situaţii privind cantităţile de EEE totale şi pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 73 alin. (1);

b) să obţină lunar de la organizaţia colectivă cu care au încheiat contractul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare situaţia cantităţilor de deşeuri de EEE colectate, pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de EEE totale şi pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligaţia de declarare potrivit art. 73, precum şi cantităţile totale de deşeuri de EEE colectate şi pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv şi în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ începând cu data de 15 august 2018;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizaţii colective.

Art. 81. - (1) Pot face obiectul contractului încheiat între operatorii economici prevăzuţi la art. 80 şi o organizaţie colectivă către care se transferă responsabilitatea, potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, numai cantităţile de EEE pentru care există obligaţia de declarare prevăzută la art. 73, începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului pentru realizarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de EEE, operatorii economici prevăzuţi la art. 73 au obligaţia să fie înregistraţi în evidenţele fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obţinut până la încheierea contractului.

(3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de EEE sunt luate în considerare cantităţile de deşeuri de EEE contractate de organizaţiile colective cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de EEE, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:

a) cantităţile de deşeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;

b) cantităţile de deşeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deşeuri de EEE prin achiziţie de la populaţie sau de la distribuitori şi comercianţi;

c) cantităţile de deşeuri de EEE provenite de la operatorii economici ce acţionează ca intermediari între generatorii deşeurilor, staţiile de sortare, colectorii iniţiali şi operatorii economici valorificatori;

d) cantităţile de deşeuri de EEE rezultate din procesul de sortare a deşeurilor municipale din staţiile de sortare;

e) cantităţile de deşeuri de EEE provenite de la operatorii economici valorificatori;

f) cantităţile de deşeuri de EEE provenite din activitatea proprie care fac obiectul contractului de preluare a responsabilităţii gestionării deşeurilor de EEE, încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79.

Art. 82. - (1) Operatorii economici care colectează deşeuri de EEE pentru organizaţiile colective, autorizate potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în documentele contabile de însoţire a deşeurilor de EEE dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare.

(2) în lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de EEE şi nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligaţiilor de plată ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 73.

(3) Operaţia de colectare se recunoaşte dacă este autorizată şi dacă este desfăşurată de către operatorul economic potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu.

 

CAPITOLUL XVII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 83. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

(4) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare cantităţilor de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 84. - Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar şi să deţină situaţii privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care există obligaţia de a declara, potrivit art. 83 alin. (1);

b) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantitatea de baterii şi acumulatori portabili introdusă pe piaţa naţională pentru care există obligaţia de a declara, potrivit art. 83 alin. (1).

Art. 85. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 83 pot realiza obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili în mod individual sau prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 86. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, diminuată cu cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate, şi contribuţia de 4 lei/kg.

(2) Pentru calculul contribuţiei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = [(Qtdbap - Qcdbap] x 4 lei/kg,

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în iei,

Qcdbap - cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite din baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti conform art. 83, care au fost efectiv colectate;

Qtdbap - cantitatea totală de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dacă în formula prevăzută la alin. (2) diferenţa are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(4) Cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectată într-un an suplimentar faţă de obligaţiile anuale de colectare nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

Art. 87. - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 care îşi realizează în mod individual obiectivele anuale de colectare, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare categorie de baterii şi acumulatori portabili, cantităţile introduse pe piaţa naţională pentru care există obligaţia potrivit art. 83 alin. (1);

b) să stabilească lunar cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate de pe piaţa naţională;

c) să declare lunar, până la data de 25 Inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantitatea de baterii şi acumulatori portabili introdusă pe piaţa naţională pentru care există obligaţia de a declara, potrivit art. 83 alin. (1), precum şi cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti conform art. 83, care a fost colectată de pe piaţa naţională;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 83, pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare.

Art. 88. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 83 care îşi realizează în mod individual obligaţiile anuale de colectare, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să deţină Situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabiie şi a documentelor justificative, pentru:

a) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite din activitatea proprie;

b) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite de la generatori sau deţinători de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, staţii de sortare, colectori autorizaţi;

c) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite din activitatea proprie sau de la generatori sau deţinători de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, staţii de sortare, colectori autorizaţi, care au fost încredinţate, în baza unui contract, unui operator economic colector sau valorificator;

d) trasabilitatea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili provenite din activitatea proprie şi a celor provenite de la generatori sau deţinători de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, staţii de sortare, colectori autorizaţi, evidenţiată pe categorie de baterii şi acumulatori portabili, de la generatorul de deşeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conţină în mod clar cel puţin următoarele informaţii:

1. datele de identificare ale generatorilor deşeurilor, ale staţiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deşeuri municipale, ale colectorilor;

2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianţi, dacă este cazul, care acţionează ca intermediari începând de la generatorii deşeurilor, staţiile de sortare, colectorii iniţiali şi până la operatorii economici colectori sau valorificatori;

3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;

4. cantităţile tranzacţionate pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c), precum şi data tranzacţiilor.

Art. 89. - (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili sunt necesare următoarele:

a) deşeurile de baterii şi acumulatori portabili prevăzute la art. 88 ce provin din activitatea proprie să fie înregistrate cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

b) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili menţionate la art. 88 lit. o) să facă obiectul unei prestări de servicii de colectare în care prestatorul este operatorul economic colector sau valorificator, iar beneficiarul, operatorul economic prevăzut la art. 86;

c) facturarea serviciilor de colectare deşeuri de baterii şi acumulatori portabili se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza documentelor care dovedesc colectarea respectivelor deşeuri de baterii şi acumulatori portabili pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 83.

(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili care colectează şi valorifică deşeuri de baterii şi acumulatori portabili pentru operatorii prevăzuţi la art. 83 sunt obligaţi să menţioneze în contracte, pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire a transportului de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare.

(3) în lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menţionate la alin. (1) lit. b) şi a menţiunii prevăzute la alin. (2), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 83.

Art. 90. - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 care îşi îndeplinesc obligaţiile anuale de colectare prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar şi să deţină situaţii, pentru fiecare categorie, privind cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care există această obligaţie, potrivit art. 83 alin. (1);

b) să obţină lunar de la organizaţia colectivă cu care au încheiat contractul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare situaţia cantităţilor de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de declarare, potrivit art. 83, precum şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 83, pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare.

Art. 91. - (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 90 şi o organizaţie colectivă către care se transferă responsabilitatea, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de declarare prevăzută la art. 83 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului pentru realizarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 au obligaţia să fie înregistraţi în evidenţele fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obţinut până la încheierea contractului.

(3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili sunt luate în considerare cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili contractate de organizaţiile colective cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:

a) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;

b) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deşeuri de baterii şi acumulatori portabili prin achiziţie de la populaţie sau de la distribuitori şi comercianţi;

c) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite de la operatori economici ce acţionează ca intermediari între generatorii deşeurilor, colectorii iniţiali şi operatorii economici valorificatori;

d) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate de operatorii de salubrizare;

e) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite de la operatorii economici valorificatori;

f) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili provenite din activitatea proprie care fac obiectul contractului de preluare a responsabilităţii gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 90, cu respectarea prevederilor art. 89.

Art. 92. - (1) Operatorii economici care colectează deşeuri de baterii şi acumulatori portabili pentru organizaţiile colective, autorizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în documentele contabile de însoţire a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare.

(2) în lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili şi nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligaţiilor de plată ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 83.

(3) Operaţia de colectare se recunoaşte dacă este autorizată şi dacă este desfăşurată de către operatorul economic potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu.

 

CAPITOLUL XVIII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 93. - (1) începând cu 1 ianuarie 2019, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine:

a) operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru cantităţile de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

b) operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către;

a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a) pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate;

b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de colectare a deşeurilor de EEE, respectiv de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare cantităţilor de EEE, respectiv cantităţilor de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.

Art. 94. - (1) în cazul operatorilor economici prevăzuţi la art. 93 alin. (1) lit. a), contribuţia se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deşeuri de EEE corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, diminuată cu cantitatea de deşeuri de EEE efectiv colectate, şi contribuţia stabilită în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contribuţia pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018, se determină luându-se în calcul numai deşeurile de EEE din această categorie.

(3) Contribuţia pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018, se determină luându-se în calcul numai deşeurile de EEE din aceste categorii.

(4) Pentru calculul contribuţiei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = {[(Q1tdeee – Q1cdeee) x C1] + [(Q2tdeee - Q2cdeee) x C2]},

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

C1 - contribuţia prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoriile 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2,4-6 începând cu data de 15 august 2018;

C2 - contribuţia prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Q1cdeee - cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia, ce au fost colectate, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Q2cdeee - cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care exista obligaţia de a plăti contribuţia, ce au fost colectate, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Q1tdeee - cantitatea totală de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia conform art. 93, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile de EEE 1-2,4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Q2tdeee - cantitatea totală de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din EEE pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia conform art. 93, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. 4 diferenţa are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deşeuri de EEE colectată într-un an suplimentar faţă de obligaţiile anuale de colectare nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

Art. 95. - (1) în cazul operatorilor economici prevăzuţi la art. 93 alin. (1) lit. b), contribuţia se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, diminuată cu cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate, şi contribuţia de 4 lei/kg.

(2) Pentru calculul contribuţiei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuţia = [(Qtdbap - Qcdbap] x 4 lei/kg,

unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Qcdbap - cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, provenite din baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti conform art. 93, care au fost efectiv colectate;

Qtdbap - cantitatea totală de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dacă în formula prevăzută la alin. 2 diferenţa are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(4) Cantitatea de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectată într-un an suplimentar faţă de obligaţiile anuale de colectare nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

Art. 96. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 93 sunt obligaţi:

a) să stabilească semestrial şi să deţină, pentru fiecare categorie, situaţii privind cantităţile de EEE, respectiv de baterii şi acumulatori portabili pentru care s-a preluat responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor;

b) să stabilească semestrial şi să deţină, pentru fiecare categorie, situaţii privind cantităţile de deşeuri de EEE, respectiv cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili care au fost colectate;

c) începând cu 1 ianuarie 2019, să declare semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de EEE totale şi pe fiecare categorie pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 93, cantităţile de deşeuri de EEE totale şi pe fiecare categorie colectate, respectiv cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 93 şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;

d) începând cu 1 ianuarie 2019, să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv a obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 93.

Art. 97. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 93 sunt obligaţi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru:

a) cantităţile de echipamente electrice şi electronice, respectiv de baterii şi acumulatori portabili, pentru care s-a preluat responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare;

b) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, provenite de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi;

c) trasabilitatea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice colectate, respectiv cea a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate, pe fiecare categorie, de la producătorul de deşeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conţină în mod clar cel puţin următoarele informaţii:

1. datele de identificare ale generatorilor deşeurilor, ale staţiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deşeuri municipale, ale colectorilor;

2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianţi, dacă este cazul, ce acţionează ca intermediari începând de la generatorii deşeurilor, staţiile de sortare, colectorii iniţiali şi până la operatorii economici colectori sau valorificatori;

3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;

4. cantităţile tranzacţionate pentru realizarea obligaţiilor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c), precum şi data tranzacţiilor;

d) contractele încheiate cu operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.

Art. 98. - (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, sunt necesare următoarele:

a) Facturarea serviciilor de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările contabile;

b) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care colectează deşeuri de echipamente electrice şi electronice pentru operatorii prevăzuţi la art. 93 sunt obligaţi să menţioneze în contracte, pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire ale transportului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice;

c) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, care colectează deşeuri de baterii şi acumulatori portabili pentru operatorii prevăzuţi la art. 93, sunt obligaţi să menţioneze în contracte, pe facturile fiscale şi pe documentele de însoţire ale transportului de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.

(2) în lipsa facturii fiscale de prestare a serviciilor de colectare menţionate la alin. (1) lit. a) şi a menţiunii prevăzute la alin. (1) lit. b), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic colector pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 93.

(3) Operaţia de colectare se recunoaşte dacă este autorizată şi dacă este desfăşurată de către operatorul economic potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu.

Art. 99. - Pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, sunt luate în considerare numai cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, contractate de operatorii economici prevăzuţi la art. 93 cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de EEE, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:

a) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;

b) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deşeuri prin achiziţie de la populaţie sau de la distribuitori şi comercianţi;

c) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, provenite de la colectori autorizaţi sau alţi operatorii economici care acţionează ca intermediari între generatorii deşeurilor, colectorii iniţiali şi operatorii economici valorificatori;

d) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, colectate de către operatorii de salubrizare;

e) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, provenite de la operatorii economici valorificatori;

f) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuţi la art. 80, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilităţii, încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79;

g) cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuţi la art. 90, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilităţii, încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 90, cu respectarea prevederilor art. 89.

Art. 100. - Anexele nr. 1-4 fac parte din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Semnificaţia termenilor specifici

 

1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ambalaj reutilizabil este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

5. Anvelope uzate sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

6. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

7. Baterii sau acumulatori sunt definiţi potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră sunt definite potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Certificat verde este definit potrivit prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Cu titlu profesional, semnificând în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat, în scop lucrativ.

11. Depozit de deşeu este definit potrivit prevederilor lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Deşeu de baterii sau acumulatori este definit conform prevederilor art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt definite potrivit prevederilor lit. e) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

16. Deţinătorul de deşeuri este definit potrivit prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

17. a) Deşeuri inerte sunt definite potrivit prevederilor lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Deşeuri nepericuloase sunt clasificate ca nepericuloase conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Deşeuri municipale sunt definite potrivit prevederilor lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ca reprezentând deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere.

18. Documente financiar-contabile şi documente justificative sunt cel puţin următoarele: factura, avizul de însoţire, formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi cele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

19. Echipamente electrice şi electronice (EEE) sunt definite potrivit prevederilor lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

20. Eliminarea este definită potrivit prevederilor pct. 12 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este detaliată în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ.

21. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Generator de deşeuri este asimilat producătorului iniţial de deşeuri, respectiv primul deţinător de deşeuri.

23. Gestionarea deşeurilor este definită conform prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

24. Introducere pe piaţa naţională a unul produs. În sensul prevederilor cap. Vr XI şi XV din ordin, este definită potrivit lit. z) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

25. Introducere pe piaţa naţională, În sensul prevederilor cap. VI, este definită potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

26. introducere pe piaţa naţională, În sensul prevederilor cap. VIII din ordin, este definită potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

27. Introducere pe piaţa naţională, în sensul prevederilor cap. XII din ordin, este acţiunea de a face disponibil pe piaţa naţională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii şi/sau utilizării, inclusiv utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.

28. Introducere pe piaţa naţională, în sensul prevederilor cap. XVI şi XVIII din ordin, este definită potrivit prevederilor lit. m) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

29. Introducere pe piaţa naţională, în sensul prevederilor cap. XVII şi XVIII din ordin, este definită potrivit art. 3 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

30. Masă lemnoasă este definită potrivit prevederilor pct. 20 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

31. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 21 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

32. Operator, în sensul prevederilor cap. XIII din ordin, semnifică orice persoană care operează sau controlează o instalaţie care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, sau care, potrivit legislaţiei în vigoare, a fost învestită cu putere de decizie economică asupra funcţionării tehnice a instalaţiei.

33. Operatorul de aeronave este definit potrivit prevederilor art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

34. Operator economic - persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii.

35. Operator economic colector semnifică operatorul economic autorizat pentru strângerea deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare.

36. Operator economic valorificator semnifică operatorul economic care desfăşoară activităţile de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

37. Organizaţie colectivă este definită conform prevederilor lit. ş) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

38. Producător de deşeuri este definit potrivit prevederilor pct. 17 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

39. Reciclare este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

40. Resurse regenerabile şi neregenerabile sunt definite conform prevederilor art. 2 pct. 60 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

41. Sistem-depozit este definit potrivit prevederilor lit. u) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

42. Surse regenerabile de energie sunt definite conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

43. Surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă semnifică construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.

44. Trasabilitate este definită potrivit prevederilor pct. 22 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

45. Uleiuri semnifică toate uleiurile industriale şi lubrifianţii solizi sau lichizi, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene.

46. Uleiuri de bază semnifică uleiurile minerale rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale.

47. Unităţi administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

48. Valorificare este definită potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar operaţiunile de valorificare sunt detaliate în anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.

49. Valoarea justă semnifică suma la care poate fi tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

50. Reciclarea deşeurilor de ambalaje este definită potrivit prevederilor lit. ş) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Cerinţele de încadrare a unei operaţii de valorificare ca operaţie de reciclare pentru deşeuri

 

Evaluarea operaţiei de valorificare ca fiind operaţie de reciclare se realizează potrivit Diagramei privind procesul de valorificare a deşeurilor, prezentată în figura nr. 1*).

Un deşeu se consideră ca fiind reciclat în momentul în care acesta şi-a încetat statutul de deşeu, potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fig. nr. 1 - Diagrama privind procesul de valorificare a deşeurilor


*) Figura nr. 1 asta reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie pentru Societatea Comercială ..................................., C.U.I. ...................................

 

Denumirea operatorului economic ...................................

CUI ...................................

Nr. contract ...................................

Perioada de raportare: ...................................

 

 

Tip deşeu

Total

(kg)

Operaţia de valorificare

Hârtie

Carton

Plastic

Metal

Lemn

Denumire:

Cod:

Cantitatea de ambalaje preluată/Contractată (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de valorificare prin reciclare (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de valorificare prin alte forme (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume

...................................

Semnătură

...................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Denumirea operatorului serviciului de salubrizare ...................................

CUI ...................................

Date de contact ...................................

Contract de salubrizare nr. ...................................

 

Situaţia trasabilităţii deşeurilor colectate pentru UAT ................................... C.U.I. ...................................

 

 

- tone -

Perioada (luna şi an)

Operator economic (depozit, valorificator, reciclator etc.)

Cantităţile de deşeuri municipale:

Denumire

C.U.I.

Autorizaţie de mediu

Eliminate prin depozitare

Încredinţate spre reciclare

încredinţate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea

Nr./dată

Valabilitate

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume

...................................

Semnătură

...................................

L.S.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 47.280 din 7.12.2017 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,

ţinând cont de prevederile:

- art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea

şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ionel Minea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 1.816.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. /Articol

Paragraf / Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

65.848,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

32.157,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

32.157,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

115,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

76,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

76,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

39,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

39,00

33.00

10

 

C2.VĂNZÂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

32.042,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

32.042,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

31.930.00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

112,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

32.586,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

32.586.00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

165,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

165,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

165,00

43.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

940,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

930,00

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

10,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

65.848.00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

33.200,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

14.267,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

11.037,00

 

 

01

Salarii de bază

9.723,00

 

 

02

Salarii de merii

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

977,00

 

 

06

Alte sporuri

45,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

142,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

762,00

 

 

01

Tichete de masă

530,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

232,00

 

10.03

 

Contribuţii

2468.00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.720,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

54,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

566,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

18,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

110,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

14.473.00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

8.152,00

 

 

01

Furnituri de birou

350,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

250,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forjă motrică

750,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

300,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

300,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

213,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.300,00

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.689,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.760,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

840,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

817,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.070,00

 

 

01

Deplasări interne

400,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

670,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

322,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

520,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

362,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

952.00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

150.00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

132.00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

300.00

 

 

04

Chirii

55.00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1.350,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.350.00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.347,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

3,00

58

 

 

Titlul X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.110.00

 

58.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

3.084,00

 

 

01

- Finanţare naţională

426,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

2.414.00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

244,00

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

26.00

 

 

01

- Finanţare naţională

6.00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

18.00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

2,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.648.00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

32.648,00

 

71.01

 

Active fixe

32.048,00

 

 

01

Construcţii

7.103.00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

23.243,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

637,00

 

 

30

Alte active fixe

1.065.00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

600,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5,585 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 142 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015,

ţinând seama de votul celor 286 de notari publici, reprezentanţi ai camerelor notarilor publici, prezenţi la Congresul al XlV-lea al Notarilor Publici din România,

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare,

Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se ratifică Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 4 mai 2017.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor camerelor notarilor publici, pentru a fi adusă la cunoştinţa notarilor publici.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.