MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1033/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1033         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

97. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.346/1.478/130. - Ordin al ministrului sănătăţii, al viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

3.769. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2018, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 365.958 mii lei - venituri şi 337.270 mii lei - cheltuieli.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli se face de către ANCOM în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

I. Credite de angajament

COD

PROGRAM 2018

II. Credite bugetare

VENITURI - TOTALE

 

 

365.958

Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice

 

12.10.08

1

Tarife de utilizare a spectrului şi a resurselor de numerotaţie

 

30.10.14

363.900

Alte venituri din dobânzi

 

31.10.03

1.669

Tarife de monitorizare

 

34.10.03

5

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

 

35.10.01.02

300

Venituri din producerea riscurilor asigurate

 

36.10.04

10

Alte venituri

 

36.10.50

1

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

39.10.01

10

Subvenţii de la bugetul de stat

 

42.10

6

Subvenţii de la bugetului de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

 

42.10.39

6

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

 

45.10

26

Fondul European de Dezvoltare Regională

 

45.10.01

26

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

45.10.01.02

26

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

 

48.10

30

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

 

48.10.19

30

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

 

48.10.19.01

13

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

48.10.19.02

17

TOTAL CHELTUIELI - COMUNICAŢII

I

85.10.01

322.476

II

337.270

CHELTUIELI CURENTE

I

01

213.546

II

 

212.219

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

70

108.930

II

122.251

OPERAŢIUNI FINANCIARE

I

79

0

II

 

2.800

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

I

01

213.546

 

II

 

212.219

TITLUL I.

I

10

126.896

CHELTUIELI DE PERSONAL

II

126.896

Cheltuieli salariale în bani

I

10.01

122.647

II

122.647

Salarii de bază

I

10.01.01

110.454

II

110.454

Alte sporuri

I

10.01.06

192

II

192

 

 

Fond de premii

I

10.01.08

8.837

II

8.837

Indemnizaţii de delegare

I

10.01.13

1.708

II

1.708

Alte drepturi salariale în bani

I

10.01.30

1.456

II

1.456

Cheltuieli salariale în natură

I

10.02

74

II

74

Tichete de masă

I

10.02.01

1

II

1

Vouchere de vacanţă

I

10.02.06

73

II

73

Contribuţii

I

10.03

4.175

II

4.175

Contribuţii de asigurări sociale de stat

I

10.03.01

920

II

920

Contribuţii de asigurări de şomaj

I

10.03.02

30

II

30

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

I

10.03.03

310

II

310

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

I

10.03.04

15

II

15

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

I

10.03.06

100

II

100

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

I

10.03.07

2.800

II

2.800

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII

I

20

68.737

II

67.388

Bunuri şi servicii

I

20.01

33.862

II

31.546

Furnituri de birou

I

20.01.01

334

II

334

Materiale pentru curăţenie

I

20.01.02

182

II

185

încălzit, iluminat şi forţă motrică

I

20.01.03

2.845

II

2.870

Apă, canal şi salubritate

I

20.01.04

179

II

170

Carburanţi şi lubrifianţi

I

20.01.05

1.674

II

1.030

Piese de schimb

I

20.01.06

108

II

108

Transport

I

20.01.07

3

II

3

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

I

20.01.08

4.341

II

4.315

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

I

20.01.09

10.473

II

10.428

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

I

20.01.30

13.723

II

12.103

Reparaţii curente

I

20.02

2.116

ii

1.912

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I

20.05

946

ii

969

Alte obiecte de inventar

I

20.05.30

946

II

969

Deplasări, detaşări, transferări

I

20.06

2.570

ii

2.570

Deplasări interne, detaşări, transferări

I

20.06.01

1.575

II

1.575

 

 

Deplasări în străinătate

I

20.06.02

995

II

995

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

I

20.11

78

II

74

Consultanţi şi expertiză

I

20.12

6.932

II

7.267

Pregătire profesională

I

20.13

1.000

II

1.000

Protecţia muncii

I

20.14

214

II

214

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

I

20.24

7

II

7

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe

I

20.24.01

7

II

7

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

I

20.25

433

II

433

Alte cheltuieli

I

20.30

20.577

II

21.396

Reclamă şi publicitate

I

20.30.01

3.792

II

3.875

Protocol şi reprezentare

I

20.30.02

2.280

II

2.280

Prime de asigurare non-viaţă

I

20.30.03

1.391

II

1.537

Chirii

I

20.30.04

11.295

II

11.885

Executarea silită a creanţelor bugetare

I

20.30.09

46

II

46

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

I

20.30.30

1.773

II

1.773

TULUL III. DOBÂNZI

I

30

60

II

60

Dobânzi aferente datoriei publice externe

I

30.02

60

II

60

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

I

30.02.02

60

II

60

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

I

51

10.000

II

10.000

Transferuri curente

I

51.01

10.000

II

10.000

Transferuri către instituţii publice

I

51.01.01

10.000

II

10.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

I

55

1,504

II

 

1.504

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

I

55.02

1.504

II

1.504

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

I

55.02,01

1.504

II

1.504

TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

I

57

6.348

II

6.348

Ajutoare sociale

I

57.02

6.348

II

6.348

Ajutoare sociale în numerar

I

57.02.01

6.270

II

6.270

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

I

57.02.03

78

II

78

 

TITLUL X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I

58

0

II

22

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

I

58.30

0

II

22

Finanţare naţională

I

58.30.01

0

II

9

Finanţare externă nerambursabilă

I

58.30.02

0

II

13

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

I

59

1

II

1

Despăgubiri civile

I

59.17

1

II

1

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

70

108.930

II

122.251

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

I

II

71

108.930

122.251

Active fixe

I

71.01

108.930

II

122.251

Construcţii

I

71.01.01

13.010

II

13.768

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

I

71.01.02

77.783

II

89.925

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

I

71.01.03

3.006

II

3.006

Alte active fixe

I

71.01.30

15.131

II

15.552

OPERAŢIUNI FINANCIARE

I

79

0

II

2.800

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

I

81

0

II

2.800

Rambursări de credite externe

I

81.01

0

II

2.800

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

I

81.01.01

0

II

2.800

REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

 

96.10

28.688

Excedent

 

98.10

28.688

Deficit

 

99.10

0

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia privind acţiunile multianuale şi fondurile externe nerambursabile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Acţiune/Denumire

Cod indicator

I/II

Total

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017

Program 2018

Eşalonarea valorii rămase de finanţat

Propuneri 2019

Propuneri 2020

Propuneri 2021

0

1

2

3=4+...+8

4

5

6

7

8

1. Sistem informatic de inventariere la nivel naţional a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora - SIIR

71.01.02

I

9.490

9.490

0

0

0

0

II

0

0

0

0

9.490

0

2. Soluţii e-Procurement în România: consolidarea utilizării DUAE şi integrarea serviciului e-Certis

58.30

I

42

42

0

0

0

0

II

42

20

22

0

0

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 1.346 din 20 noiembrie 2017

Nr. 130 din 22 noiembrie 2017

Nr. 1.478 din 7 decembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii nr. F.B. 12.125/2017,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, viceprim-ministrul, ministrul mediului, şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 august 2012, cu modificările ulterioare, la punctul I, subpunctele 5 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5. Negru Mihaela, dr. chimist, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru;

.................................................................................................

7. Munteanu Anca, medic primar epidemiolog, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Florian-Dorel Bodog

Geronimo Răducu Brănescu

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

 

 

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

În temeiul dispoziţiilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 86, 88, 89, 90 şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.688 din 20,12,2017,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 8 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora,

(2) Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 3.769.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.140/2016)

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAŢIE DE RADIERE PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDENŢI CARE

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA PRIN UNUL SAU MAI MULTE SEDII PERMANENTE

013

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

 

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

 

3, DECLARAŢIE DE RADIERE

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Denumire

 

3. Statul de rezidentă

 

Localitatea

 

Adresa completă în ţara de rezidentă

 

 

 

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

I. Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Domiciliul fiscal

Judeţ

 

Sector

 

Localitate

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului

 

 

IV. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

 

Nr. act

 

Data

 

Date de identificare

DENUMIRE/NUME. PRENUME

 

DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Tara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxă pe valoarea adăugată

 

Înregistrarea fin scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice fin afara României, dar este stabilită fin România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

1.1 Înaintea primirii serviciilor, în situaţia m care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art.307 alin.(2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru

 

1.2. Înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art.278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art.307 alin.(2) din Codul fiscal

 

1.3 înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art.266 alin.(2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică:

 

] .3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform ait.294 alin.(2) din Codul fiscal

 

1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la ari. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul Fiscal

 

3.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal

 

1,3,4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

 

1.4. Cifra de afaceri

1.4.1, Cifra de afaceri estimată

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

1.4.2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

1.5. Perioada fiscală

3.5.1. Lunară

 

1.5.2. Trimestrială

 

1.5.3. Semestrială

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.5.4. Anuală

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1.6. Ca urmare a încetării activităţii

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

1.7. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

3.8. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

2. Impozit pe profit

 

2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

1

 

 

 

 

2.3. Perioada fiscală

2.3.1. Trimestrială 2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale

 

2.3.3. Anuală

 

 

3. Accize

 

3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

3.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale

4.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale

4.1.1 .Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv

 

4.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro

 

4.2. Perioada fiscală

4.2.1. Lunară potrivit legii 4.2.2. Lunară prin opţiune

 

4.2.3. Trimestrială

 

4.3. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

 

4.3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.3.2. Scoatere din evidenţă

 

începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)

 

4.4. t Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5 Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)

 

4.5.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.6. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)

 

4.6. 1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.6.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

5. Redevenţe miniere

 

5.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

5.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

6. Redevenţe petroliere

 

6.1, Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

6.2. Scoatere din evidenţa

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

 

7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

8.L Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

9. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

9.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220

 

Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510

 

Extracţia cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520

 

Extracţia petrolului brut - Cod CAEN 0610

 

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710

 

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721

 

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729

 

Alte activităţi extractive

Cod CAEN 0811

 

Cod CAEN 0812

 

Cod CAEN 0891

 

Cod CAEN 0892

 

Cod CAEN 0893

 

Cod CAEN 0899

 

10) Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc

10.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

10.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Radierea înregistrării fiscale

 

De la data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Semnătura

 

Data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 

 

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p.                                           A3/t2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (013) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

Depunerea declaraţiei

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.

Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.

Atenţie! în situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VII din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VII din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.

Completarea declaraţiei

I. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1, 2 sau 3, după caz.

Atenţie! în cazul declaraţiei de menţiuni/declaraţiei de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni/declaraţia de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Statul de rezidenţă

Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidenţă.

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni/declaraţia de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Rândul 2. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.

Atenţie! în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul permanent desemnat.

Rândul 4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului

Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spaţiului, precum şi numărul şi data acestuia.

IV. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu „X” în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către

împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată

Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

Rândul 1.1. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;

Rândul 1.2. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru, respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;

Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică:

Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

Rândul 1.4. Cifra de afaceri

Rândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.

Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.5. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de T.V.A.

În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

Rândul 1.7. Se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai

desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.

Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Rândurile 2.3.1 - 2.3.3. Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Accize

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Rândul 4. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale

Rândul 4.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale:

Rândul 4.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv” şi rândul 4.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Rândul 4.2. Perioada fiscală:

Rândul 4.2.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale, potrivit legii.

Rândul 4.2.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale, potrivit legii.

Atenţie! Rândul 4.2.2 „Lunară prin opţiune” se marchează de contribuabilii care optează, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor sociale.

Rândul 4.2.3 se marchează cu „X” de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

Rândul 4.3. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Rândurile 4.3.1 şi 4.3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Rândul 4.4. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.4.1 şi 4.4.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Dată luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.5. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate

(datorată de angajat)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.5.1 şi 4.5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.6. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.6.1 şi 4.6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Redevenţe miniere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Rândul 6. Redevenţe petroliere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Rândul 7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Dată luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului

nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X”. după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie,

Rândul 9.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit Se marchează cu „X” codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor

naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

Rândul 10. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente şi care, potrivit legii din domeniul jocurilor de noroc, au obligaţia să declarare această taxă.

Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Rândul „Radierea înregistrării fiscale” se marchează „X” şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale.

Atenţie! Declaraţia de radiere va fi însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

 

ANEXĂ

la Formularul 013

 

LISTA

sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală

Domiciliul fiscal

Cod CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA

sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală (în cazul sucursalelor)

Domiciliul fiscal

Cod CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.