MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1034/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1034         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

406. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

5.643. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 260.804 din 8.12.2017,

în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Avizele de recunoaştere pentru organizaţiile de producători în sectorul fructe şi legume emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea pe toată durata funcţionării acestora,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare a următoarelor regulamente europene:

- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2017/891;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892.

Art. 2. - Prezentele norme stabilesc modalitatea de calcul al valorii producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea programelor operaţionale, tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat.

Art. 3. - În sensul prezentelor norme termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) producător - un fermier, în sensul art. 4 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care produce fructele şi legumele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi produse de acest fel destinate doar prelucrării;

b) membru-un producător sau o entitate juridică constituită de producători, care este membru/membră al/a unei organizaţii de producători sau al/a unei asociaţii de organizaţii de producători, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2017/891, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 891/2017;

c) filială - o societate în cadrul căreia deţin participaţii sau capital una sau mai multe organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor respectivelor organizaţii sau asociaţii, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;

d) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie în cadrul căreia cel puţin una dintre exploataţiile producătorilor se află într-un stat membru diferit de cel în care se află sediul social al organizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;

e) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile asociate se află într-un stat membru diferit de cel în care se află sediul social al asociaţiei, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;

f) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică constituită la iniţiativa organizaţiilor de producători, recunoscută conform prezentelor norme;

g) aviz de recunoaştere - documentul eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

h) decizie de retragere a recunoaşterii - documentul eliberat de MADR, care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere;

i) măsura, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017, reprezintă:

1. acţiuni care au drept obiectiv planificarea producţiei, inclusiv achiziţia de active fizice;

2. acţiuni care au drept obiectiv îmbunătăţirea sau menţinerea calităţii producţiei, inclusiv achiziţionarea de active imobilizate;

3. acţiuni care au drept obiectiv îmbunătăţirea comercializării, inclusiv achiziţionarea de active imobilizate, precum şi activităţile de promovare şi de comunicare, altele decât activităţile de promovare şi de comunicare prevăzute la pct. 6;

4. cercetare şi producţie experimentală, inclusiv cumpărarea de active imobilizate;

5. acţiuni de formare profesională, diferite de formarea profesională prevăzută la pct. 6, precum şi acţiuni care au drept obiectiv promovarea accesului la servicii de consultanţă;

6. oricare dintre cele 5 instrumente de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de criză enumerate la art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

7. acţiunile de protecţie a mediului prevăzute la art. 33 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv cumpărarea de active imobilizate;

8. alte acţiuni, inclusiv cumpărarea de active imobilizate, altele decât cele prevăzute la pct. 1,2,3,4 şi 7, care contribuie la realizarea unuia sau mai multora dintre obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (2);

j) produs - unul dintre produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume, conform legislaţiei în vigoare;

k) subprodus - un produs care rezultă din pregătirea unui produs din fructe sau legume şi care are o valoare economică pozitivă, dar nu constituie principalul produs vizat, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;

l) condiţiile artificiale - sunt acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj iniţial necuvenit;

m) acţiune, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. g) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017-o activitate specifică sau un instrument specific care îşi propune să contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele menţionate sau prevăzute la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

n) investiţie în active fizice, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. h) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 - achiziţionarea de active corporale cu scopul de a contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele menţionate sau prevăzute la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

o) pregătire - activităţi pregătitoare, precum curăţarea, tăierea, decojirea, fasonarea şi deshidratarea fructelor şi legumelor, fără transformarea acestora în fructe şi legume prelucrate, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;

p) bază interprofesională - termen menţionat la art. 34 alin. (3) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 reprezintă activităţi care vizează îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele enumerate la art. 157 alin. (1) lit. (c) din regulamentul menţionat aprobate de statul membru şi gestionate în comun de o organizaţie de producători sau o asociaţie de organizaţii de producători şi de cei puţin un alt operator din lanţul de prelucrare sau distribuţie a produselor alimentare;

r) indicator de referinţă - orice indicator care reflectă o situaţie sau o tendinţă existentă la începutul unei perioade de programare şi care poate oferi informaţii utile, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017:

(i) în cadrul analizei situaţiei iniţiale, în vederea elaborării unei strategii naţionale destinate programelor operaţionale sustenabile sau a unui program operaţional;

(ii) ca referinţă pentru evaluarea rezultatelor şi impactului unei strategii naţionale sau ale unui program operaţional; sau

(iii) pentru interpretarea rezultatelor şi impactului unei strategii naţionale sau ale unui program operaţional;

s) costuri specifice - costurile suplimentare, calculate ca diferenţa dintre costurile convenţionale şi costurile suportate efectiv, şi pierderea de venit rezultate în urma unei acţiuni, cu excluderea veniturilor suplimentare şi a economiilor de costuri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. m) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017.

Art. 4. - Anul de comercializare pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume se desfăşoară în perioada 1 ianuarie-31 decembrie.

 

CAPITOLUL II

Organizaţii de producători

 

SECŢIUNEA 1

Acordarea recunoaşterii

 

Art. 5. - Persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice, constituite din producători, care respectă prevederile prezentelor norme poate obţine, la cerere, recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructelor şi legumelor, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) în vederea obţinerii recunoaşterii, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) să fie constituită din minimum 5 membri şi să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 1;

b) să fie constituită din minimum 5 membri, să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 1 şi să dovedească o valoare a producţiei comercializate de minimum 1.000.000 lei.

(2) Valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) lit. b) este cea realizată într-o perioadă de maximum 12 luni aparţinând anului calendaristic precedent celui în care se solicită recunoaşterea sau aparţinând anului calendaristic în care se solicită recunoaşterea.

(3) în situaţia în care organizaţia de producători nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) lit. b), se va lua în calcul valoarea medie a producţiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toţi producătorii care sunt membri ai organizaţiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoaştere.

(4) Organizaţiile de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor în toate problemele de natură economică.

(5) Perioada minimă de apartenenţă a unui producător la organizaţia de producători este de un an.

(6) Condiţiile în care un membru poate părăsi organizaţia de producători sunt stabilite de adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.

(7) Renunţarea la calitatea de membru se comunică în scris organizaţiei de producători şi devine efectivă după o perioadă de 15 zile din momentul primirii comunicării, aceasta reprezentând perioada de preaviz.

(8) MADR şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, denumită în continuare APIA, sunt informate de organizaţiile de producători asupra oricărei decizii privind componenţa şi numărul de membri, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia de către adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.

Art. 7. - Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice va înainta la MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători şi următoarele documente:

a) copie a statutului organizaţiei şi al membrilor acesteia, persoane juridice;

b) copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;

d) un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) Şi O), semnat de administrator şi contabil, numai în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);

e) un centralizator privind suprafaţa/ele de teren şi a/ale spaţiilor de producţie climatizate şi/sau neclimatizate aflate în exploatarea membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare;

f) un centralizator privind valoarea obţinută din activităţi economice, conform art. 15, semnat de administrator şi de contabil;

g) situaţia centralizată privind cotizaţia financiară a membrilor, semnată de administrator şi de contabil;

h) declaraţie privind programele de finanţare accesate de organizaţia de producători şi stadiul de realizare a acestora, semnată de administrator şi de contabil;

i) situaţia organizaţiei privind mijloacele tehnice de colectare, stocare, ambalare şi comercializare a producţiei membrilor, semnată de administrator şi de contabil;

j) organigrama, statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de contabil;

k) angajamentul administratorului persoanei juridice privind respectarea legislaţiei specifice sectorului de fructe şi legume;

l) dovada achitării datoriilor la bugetul de stat şi local.

Art. 8. - (1) înainte de acordarea recunoaşterii, MADR verifică documentele menţionate la art. 7 şi se asigură, prin inspecţii la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 6 alin. (1) şi de exactitatea informaţiilor furnizate.

(2) în urma acestor verificări, MADR poate:

a) decide acordarea sau refuzul recunoaşterii ca organizaţie de producători;

b) solicita documentele lipsă şi/sau completarea celor existente.

(3) Termenul maxim pentru depunerea documentelor lipsă şi/sau completarea celor existente nu poate depăşi 40 de zile de la momentul solicitării, în caz contrar cererea fiind respinsă.

(4) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se

emite în maximum 120 de zile de la depunerea documentaţiei complete şi se notifică în scris solicitantului în termen de 10 zile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Fuziuni ale organizaţiilor de producători

 

Art. 9. - (1) La iniţiativa acestora, organizaţiile de producători recunoscute în condiţiile prezentelor norme pot fuziona.

(2) Organizaţia de producători care rezultă în urma fuziunii se supune regulilor privind recunoaşterea şi aprobarea programelor operaţionale prevăzute în prezentele norme.

(3) în cazul în care organizaţiile de producători care au fuzionat desfăşurau anterior fuziunii programe operaţionale distincte, acestea continuă programele în paralel şi separat până la data de 1 ianuarie a anului următor fuziunii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Asociaţii de organizaţii de producători

 

Art. 10. - (1) La iniţiativa acestora, organizaţiile de producători recunoscute pot constitui asociaţii de organizaţii de producători, în temeiul art. 156 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, care pot desfăşura oricare dintre activităţile unei organizaţii de producători, chiar şi în cazul în care comercializarea produselor în cauză continuă să fie desfăşurată de membrii acesteia.

(2) Recunoaşterea unei asociaţii de organizaţii de producători se acordă la solicitarea scrisă a acesteia, pentru produsul sau produsele specificate în cererea de recunoaştere. Recunoaşterea poate fi obţinută numai dacă asociaţia în cauză demonstrează că este capabilă să desfăşoare în mod eficient activitatea pentru care a fost creată şi că nu deţine o poziţie dominantă pe o piaţă determinată.

(3) Asociaţiile de organizaţii de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor în toate problemele de natură economică.

(4) Nu pot fi membre ale asociaţiilor de organizaţii de producători persoanele juridice care nu deţin recunoaşterea ca organizaţie de producători.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Organizaţii transnaţionale de producători

 

Art. 11. - (1) Sediul social al organizaţiei transnaţionale de producători se stabileşte în România dacă aceasta realizează aici cea mai mare parte a VPC.

(2) în condiţiile alin. (1), MADR este răspunzător de:

a) recunoaşterea organizaţiei transnaţionale de producători;

b) stabilirea colaborării administrative necesare cu celelalte state membre în care sunt situaţi ceilalţi membri cu privire la respectarea condiţiilor de recunoaştere, precum şi la regimul de control şi sancţiuni.

(3) În condiţiile alin. (1), APIA este răspunzătoare de aprobarea programului operaţional al organizaţiei transnaţionale de producători.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Asociaţia transnaţională de organizaţii de producători

 

Art. 12. - (1) Sediul social al asociaţiei transnaţionale de organizaţii de producători se stabileşte în România dacă asociaţia dispune în România de un număr majoritar de organizaţii asociate şi/sau dacă organizaţiile asociate realizează în România cea mai mare parte din valoarea producţiei comercializate.

(2) în condiţiile alin. (1), MADR este răspunzător de:

a) recunoaşterea asociaţiei;

b) stabilirea colaborării administrative necesare cu celelalte state membre în care sunt situate organizaţiile membre cu privire la respectarea condiţiilor de recunoaştere, precum şi la regimul de control şi sancţiuni;

c) punerea la dispoziţia celorlalte state membre, la solicitarea acestora, a documentaţiei necesare, inclusiv a legislaţiei în vigoare în România, tradusă în una dintre limbile oficiale ale statelor membre solicitante.

(3) În condiţiile alin. (1), APIA este răspunzătoare de aprobarea programului operaţional al asociaţiei transnaţionale de organizaţii de producători.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Externalizarea activităţilor

 

Art. 13. - (1) Organizaţia de producători poate externaliza oricare dintre activităţile sale către un terţ, un membru sau o filială.

(2) Organizaţia de producători adoptă această decizie pe baza unor analize din care să rezulte că externalizarea reprezintă o modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor sau de reducere a costurilor.

(3) în cazul organizaţiilor de producători care nu derulează programe operaţionale, MADR verifică condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi aplică, după caz, sancţiunile conform prevederilor legale.

(4) în cazul organizaţiilor de producători care derulează programe operaţionale, APIA verifică condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi, după caz, notifică MADR, care va dispune măsurile ce se impun, conform prevederilor legale.

(5) Externalizarea unei activităţi implică faptul că organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători încheie un contract comercial cu o altă entitate, inclusiv cu unul dintre membrii acesteia sau cu o filială, în vederea desfăşurării activităţii în cauză.

(6) Cu toate acestea, organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători îi revine responsabilitatea de a asigura desfăşurarea activităţii respective, precum şi gestionarea, controlul şi monitorizarea globale ale acordului comercial pentru exercitarea activităţii în cauză.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Caicului valorii producţiei comercializate (VPC)

 

Art. 14. - (1) în sensul prezentelor norme, valoarea producţiei comercializate reprezintă valoarea obţinută în urma comercializării producţiei membrilor prin intermediul organizaţiei de producători, luându-se în calcul doar produsul/produsele pentru care organizaţia de producători deţine recunoaşterea.

(2) Valoarea producţiei comercializate se calculează pe baza producţiei membrilor organizaţiei de producători predate de către aceştia în vederea comercializării, numai în perioada în care deţin calitatea de membri ai organizaţiei.

(3) Valoarea subproduselor rezultate din pregătirea produselor membrilor organizaţiei de producători poate fi inclusă în calculul valorii producţiei comercializate.

(4) Valoarea producţiei comercializate a producţiei organizaţiei şi a membrilor săi nu poate fi mai mică decât valoarea altei producţii comercializate pe care aceasta o pune în vânzare. Calculul are la bază exclusiv produsele pentru care organizaţia de producători este recunoscută.

(5) Producţia comercializată este facturată în faza de ieşire din organizaţia de producători, dacă este cazul, ca produs ambalat sau care a fost supus pregătirii, fără TVA şi fără costuri de transport intern, pentru cazurile în care distanţa dintre punctele centralizate de colectare sau de ambalare ale organizaţiei de producători şi punctul de distribuţie al organizaţiei de producători depăşeşte 300 km. Reducerile acordate de organizaţia de producători care diminuează cantitatea sau valoarea facturate în faza de ieşire din organizaţia de producători se iau în calcul la stabilirea valorii producţiei comercializate.

(6) Valoarea producţiei comercializate poate fi calculată şi în stadiul de ieşire din filială, pe aceeaşi bază prevăzută la alin. (5), cu condiţia ca cel puţin 90% din capitalul filialei să aparţină:

a) organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători: sau

b) membrilor organizaţiei de producători ori ai asociaţiei de organizaţii de producători, iar în acest caz contribuie la realizarea obiectivelor enumerate la pct. 2 din anexa nr. 1.

(7) Valoarea producţiei comercializate aferente producţiei membrilor, precum şi valoarea obţinută din comercializarea producţiei nemembrilor pentru care organizaţia de producători deţine recunoaştere vor fi contabilizate în conturi analitice distincte.

(8) în cazul în care producţia se confruntă cu o diminuare provocată de fenomene meteorologice, dezastre naturale şi/sau organisme dăunătoare, orice despăgubire acordată în acest sens în temeiul măsurilor de asigurare a recoltei prevăzute la art. 41 sau al măsurilor echivalente gestionate de organizaţia de producători ca urmare a acestor cauze este inclusă în valoarea producţiei comercializate.

Art. 15. - Următoarele activităţi se exclud de la calculul valorii producţiei comercializate:

a) comercializarea produselor pentru care organizaţia de producători deţine sau solicită recunoaşterea, cumpărate direct de la o altă persoană fizică sau juridică, indiferent dacă aceasta din urmă deţine sau nu recunoaştere;

b) activităţile legate de producţia altor produse agricole, precum şi ambalarea sau prelucrarea acestora;

c) furnizarea de servicii;

d) alte activităţi fără caracter agricol desfăşurate de organizaţia de producători.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Constituirea fondurilor operaţionale

 

Art. 16. - (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar, organizaţiile de producători şi/sau asociaţiile acestora pot constitui fonduri operaţionale din care vor finanţa implementarea programelor operaţionale.

(2) în vederea identificării şi controlului cheltuielilor realizate, organizaţiile de producători şi/sau asociaţiile acestora deschid un cont distinct în care se vor efectua numai operaţiuni aferente programului operaţional aprobat de APIA în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(3) Contul bancar în care se constituie fondul operaţional trebuie deschis în ţara în care organizaţia de producători îşi are sediul social.

Art. 17. - (1) Fondul operaţional este finanţat prin:

a) contribuţiile financiare ale membrilor şi/sau ale organizaţiei de producători;

b) sprijin financiar european care poate fi acordat organizaţiilor de producători.

(2) Fondurile operaţionale se folosesc doar pentru finanţarea programelor operaţionale aprobate de APIA în conformitate cu prezentele norme.

(3) Pentru aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) este necesar să fie respectate următoarele condiţii:

a) toţi membrii să contribuie la fondul operaţional;

b) toţi membrii să poată beneficia de fondul operaţional;

c) toţi membrii să poată participa în mod democratic la luarea deciziilor referitoare la utilizarea fondurilor organizaţiei de producători sau al asociaţiei de organizaţii de producători şi a contribuţiilor financiare la fondul operaţional.

(4) Statutul unei organizaţii de producători sau actul constitutiv al unei asociaţii de organizaţii de producători obligă membrii sau organizaţiile membre la plata contribuţiilor financiare în conformitate cu statutul sau cu actul constitutiv pentru constituirea şi refinanţarea fondului operaţional prevăzut la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Aprobarea programelor operaţionale

 

Art. 18, - (1) Programele operaţionale se derulează în perioade anuale, cuprinse între 1 ianuarie şi 31 decembrie, şi conţin informaţii privind:

a) descrierea situaţiei iniţiale a organizaţiei de producători, dacă este cazul, pe baza indicatorilor de referinţă comuni enumeraţi la punctul 5 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017;

b) obiectivele programului, luând în considerare perspectivele pentru producţie şi pieţele de desfacere, o explicaţie a modului în care programul contribuie la strategia naţională şi o confirmare a faptului că acesta este în conformitate cu strategia naţională, inclusiv în ceea ce priveşte echilibrul dintre activităţile sale. Obiectivele programelor operaţionale trebuie să respecte obiectivele definite în strategia naţională şi să fie cuantificabile, în scopul monitorizării progresului înregistrat pe durata de implementare a programului;

c) descrierea detaliată a măsurilor, inclusiv a măsurilor de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de criză, prevăzute cu acţiuni distincte, care urmează a fi puse în aplicare şi a mijloacelor care urmează a fi utilizate în vederea atingerii obiectivelor pentru fiecare an de implementare a programului. Descrierea trebuie să indice gradul în care diferitele măsuri propuse:

1. completează şi sunt conforme cu alte măsuri, inclusiv cu măsuri finanţate sau eligibile pentru sprijin din alte fonduri ale Comunităţii Europene, în special sprijinul financiar pentru dezvoltare rurală. În acest sens, este necesară o referire specifică, dacă este cazul, la măsurile puse în aplicare în cadrul programelor operaţionale anterioare;

2. nu implică niciun risc de dublă finanţare din fondurile Comunităţii Europene;

d) durata programului;

e) aspectele financiare, respectiv:

1. modul de calculare şi cuantumul contribuţiilor financiare;

2. procedura de finanţare a fondului operaţional;

3. informaţiile care justifică nivelul diferit al cuantumului contribuţiilor;

4. bugetul şi calendarul de execuţie a măsurilor pentru fiecare an de implementare a programului.

(2) Pentru a putea finanţa măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor, organizaţiile de producători pot contracta credite în condiţii comerciale. În acest caz, rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente poate fi considerată parte a programului operaţional, fiind eligibilă pentru sprijin financiar. În cazul în care termenul de rambursare a creditelor depăşeşte durata programului operaţional, acestea pot fi transferate, atunci când se justifică din punct de vedere economic, către un nou program operaţional. Organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători este responsabilă pentru asigurarea derulării contractelor de credit.

(3) Cheltuielile aferente măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de credite şi dobânzi nu trebuie să reprezinte mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operaţional.

(4) Orice acţiune specifică de prevenire şi de gestionare a crizelor se finanţează fie prin credite, fie direct, fiind însă permisă doar una dintre aceste variante.

Art. 19. - (1) Măsurile şi cheltuielile neeligibile în cadrul programelor operaţionale sunt menţionate în anexa nr. II din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017.

(2) Investiţiile, inclusiv cele realizate în cadrul contractelor de leasing, al căror termen de amortizare depăşeşte durata programului operaţional, pot fi continuate în cadrul unui program operaţional ulterior din motive economice justificate, în special în cazul în care perioada de amortizare fiscală este mai mare de 5 ani.

(3) în cazul în care investiţiile sunt înlocuite, valoarea reziduală a investiţiilor înlocuite:

a) se adaugă la fondul operaţional al organizaţiei de producători; sau

b) se scade din costul de înlocuire.

(4) Investiţiile sau acţiunile pot fi realizate în exploataţii individuale ale membrilor organizaţiei de producători, cu acordul adunării generale a membrilor şi cu condiţia ca acestea să contribuie la realizarea obiectivelor programului operaţional. În cazul în care un membru părăseşte organizaţia de producători, investiţia sau valoarea reziduală a acesteia va fi recuperată de la membrul în cauză.

(5) Investiţiile realizate rămân atât în proprietatea, cât şi în posesia beneficiarului fie până la sfârşitul perioadei de amortizare fiscală a activului fizic, fie timp de 10 ani, fiind aleasă perioada care se dovedeşte mai scurtă.

Art. 20. - (1) Cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale eligibile pentru ajutoare sunt limitate la costurile reale suportate.

(2) Pentru ca o acţiune să fie considerată eligibilă, mai mult de 50% din valoarea produselor vizate de aceasta trebuie să corespundă produselor pentru care organizaţia de producători este recunoscută.

(3) în valoarea respectivă se includ produsele care provin de la membrii organizaţiei de producători şi de la membrii unei alte organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători.

(4) Pentru stabilirea acţiunilor eligibile se aplică prevederile art. 14 şi 15.

Art. 21. - Dosarul privind aprobarea programului operaţional se depune la centrele judeţene ale APIA şi conţine următoarele documente:

a) dovada constituirii fondului operaţional;

b) angajamentul scris al administratorului organizaţiei de producători privind respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017, precum şi ale prezentelor norme;

c) angajamentul scris al administratorului organizaţiei de producători din care să rezulte că solicitantul nu a beneficiat şi nu va beneficia, direct ori indirect, de dublă finanţare comunitară sau naţională pentru măsuri şi/sau acţiuni care dau dreptul la sprijin financiar, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor şi cu dispoziţiile prezentelor norme;

d) proiectul programului operaţional însoţit de ofertele tehnico-economice pentru acţiunile propuse.

Art. 22. - (1)0 asociaţie de organizaţii de producători, constituită conform dispoziţiilor prezentelor norme, poate prezenta spre aprobare în nume propriu un program operaţional parţial, constituit din acţiuni identificate, dar neimplementate de două sau mai multe organizaţii de producători participante, în cadrul programelor lor operaţionale.

(2) Programele operaţionale parţiale fac obiectul aceloraşi reglementări ca şi celelalte programe operaţionale şi sunt examinate împreună cu programele operaţionale ale organizaţiilor de producători participante.

(3) Programul operaţional al fiecărei organizaţii de producători participante va cuprinde lista acţiunilor şi participarea financiară corespunzătoare.

(4) Acţiunile vor fi finanţate în totalitate prin contribuţiile organizaţiilor de producători participante, alocate din fondurile operaţionale ale organizaţiilor respective.

Art. 23. - Termenul maxim de prezentare a programelor operaţionale în vederea aprobării este data de 15 septembrie a anului care precede punerea în aplicare a programului operaţional.

Art. 24. - (1) în vederea aprobării programului operaţional, APIA verifică documentele menţionate la art. 21 şi se asigură, inclusiv prin controale la faţa locului, de:

a) exactitatea informaţiilor furnizate în programul operaţional;

b) conformitatea obiectivelor programului cu art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, precum şi cu strategia naţională şi cu cadrul naţional de protecţie a mediului;

c) consecvenţa şi calitatea tehnică a programului, corectitudinea estimărilor, a planului de finanţare şi a calendarului de execuţie a programului. Se verifică, de asemenea, dacă au fost stabilite obiective măsurabile şi indicatori corespunzători, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea acestora, şi dacă obiectivele stabilite pot fi atinse prin măsurile şi acţiunile propuse;

d) eligibilitatea acţiunilor şi a cheltuielilor propuse.

(2) în cazul în care se constată că dosarul este incomplet, APIA va transmite o notă de completare organizaţiei de producători, aceasta având obligaţia transmiterii documentelor solicitate în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în caz contrar dosarul urmând să fie respins.

(3) înainte de aprobarea sau respingerea programului operaţional, APIA poate cere avizul consultativ al direcţiei de specialitate din cadrul MADR

Art. 25. - (1) în urma verificărilor prevăzute la art. 24, APIA se pronunţă asupra programelor operaţionale, astfel:

a) aprobă cuantumul fondurilor operaţionale şi programele operaţionale;

b) aprobă programele operaţionale în urma unor clarificări sau adaptări efectuate de organizaţia de producători;

c) respinge programele operaţionale sau părţi ale acestora.

(2) Termenul maxim de pronunţare asupra tuturor programelor operaţionale este 15 decembrie a anului care precede implementarea acestora.

(3) APIA informează organizaţiile de producători în legătură cu hotărârea adoptată până cel târziu la data de 15 decembrie anului care precede implementarea programului operaţional.

Art. 26. - Cu toate acestea, din motive justificate, APIA poate lua o hotărâre cu privire la aprobarea programelor operaţionale până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului următor depunerii programelor. Hotărârea privind aprobarea poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii programelor.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Modificarea programelor operaţionale

 

Art. 27. - Pe parcursul implementării programelor operaţionale, organizaţiile de producători pot solicita APIA modificări ale programelor operaţionale pentru fiecare perioadă anuală de implementare sau pentru anii următori.

Art. 28. - (1) Pentru fiecare perioadă anuală de implementare a programelor operaţionale, organizaţiile de producători pot solicita modificarea programelor operaţionale aprobate, astfel:

a) să implementeze numai parţial programele lor operaţionale;

b) să modifice conţinutul programului operaţional;

c) să mărească sau să reducă cuantumul fondurilor operaţionale cu maximum 25% din cuantumul aprobat iniţial pentru anul respectiv, cu condiţia ca obiectivele generale ale programului să fie menţinute;

d) să adauge asistenţă financiară naţională la fondul operaţional.

(2) În cazul în care modificarea programului operaţional presupune nerealizarea unei măsuri, organizaţia de producători solicită modificarea programului înainte cu minimum 30 de zile de data estimată de începere a implementării respectivei măsuri, conform programului operaţional aprobat.

(3) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse.

Art. 29. - (1) Organizaţiile de producători pot solicita anual, până cel târziu la data de 15 septembrie, modificări ale programelor operaţionale pentru anii următori, inclusiv, dacă este cazul, o prelungire a duratei iniţiale a acestora până la o durată totală de maximum 5 ani, în vederea implementării modificărilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(2) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse.

(3) APIA aprobă/respinge cererile de modificare a programelor operaţionale până cel târziu la data de 15 decembrie,

(4) Cu toate acestea, din motive justificate în mod adecvat, APIA poate lua o hotărâre cu privire la cererile de modificare a programelor operaţionale până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului următor depunerii cererii. Hotărârea privind aprobarea poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Finanţarea programelor operaţionale

 

Art. 30. - (1) Sprijinul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) se calculează anual, pe baza valorii producţiei comercializate în cursul perioadei de referinţă şi a cheltuielilor eligibile efectuate sau, după caz, programate în cursul perioadei de implementare, şi se acordă sub formă de plăţi în avans, plăţi parţiale sau plăţi anuale.

(2) Perioada de referinţă pentru anul de implementare „n” este perioada de 12 luni cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului „n-2”.

(3) Până cel târziu la 15 septembrie, organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători care implementează un program operaţional notifică APIA cuantumurile estimate ale asistenţei financiare din partea Uniunii Europene şi contribuţia membrilor săi şi a organizaţiei sau asociaţiei de producători înseşi la fondurile operaţionale pentru anul următor, împreună cu programele operaţionale sau cu eventualele cereri de aprobare a modificărilor aduse programelor operaţionale existente.

Art. 31. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar menţionat la art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017, MADR transmite o cerere către Comisia Europeană pentru autorizarea acordării sprijinului financiar naţional pentru programele operaţionale care urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este însoţită de dovada că gradul de organizare a producătorilor în regiunea în cauză este deosebit de scăzut, conform definiţiei prevăzute la articolul 52 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei, dovada că numai produsele din sectorul fructelor şi legumelor produse în regiunea respectivă beneficiază de asistenţă, precum şi de informaţii detaliate privind organizaţia de producători în cauză, valoarea ajutorului în cauză şi procentul contribuţiilor financiare efectuate în conformitate în temeiul art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013,

(2) Organizaţiile de producători solicită sprijinul financiar şi APIA efectuează plata acestuia în conformitate cu prevederile art. 32-38

(3) O organizaţie de producători care intenţionează să depună o cerere pentru sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) va solicita modificarea programului său operaţional dacă este necesar, În conformitate cu prevederile art. 28.

(4) în condiţiile alin. (1) -(3), procentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi majorat.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Depunerea şi verificarea cererilor de plată

 

Art. 32, - (1) Până la data de 15 februarie a anului următor celui pentru care este solicitat sprijinul financiar, organizaţia de producători depune la centrele judeţene ale APIA dosarul de sprijin care conţine o cerere de plată anuală/finală însoţită de copii ale documentelor justificative.

(2) Sprijinul financiar va fi calculat luându-se în considerare sumele deja plătite ca plăţi în avans sau plăţi parţiale şi totalul sprijinului plătibil pentru cheltuielile eligibile.

(3) Documentele justificative menţionate la alin. (1) vor prezenta informaţii privind:

a) sprijinul solicitat;

b) valoarea producţiei comercializate;

c) cuantumul contribuţiilor financiare ale membrilor la fondul operaţional şi, dacă este cazul, ale organizaţiei de producători;

d) cheltuielile efectuate în conformitate cu programul operaţional aprobat în condiţiile prezentului ordin, inclusiv cheltuielile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză, defalcate pe acţiuni;

e) partea din fondul operaţional utilizată pentru finanţarea măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor, defalcată pe acţiuni;

f) conformitatea cu art. 33 alin. (3), cu art. 33 alin. (5) primul paragraf şi cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

g) un angajament scris că nu a beneficiat de nicio dublă finanţare naţională sau din partea Uniunii pentru măsuri sau operaţiuni eligibile pentru ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în sectorul fructelor şi legumelor.

(4) Cererile pot lua în calcul cheltuielile programate, dar încă neefectuate, în cazul în care se dovedeşte că:

a) acţiunile în cauză nu au putut fi realizate până cel târziu la data de 31 decembrie a anului de implementare a programului operaţional, din motive independente de voinţa organizaţiei de producători în cauză;

b) acţiunile respective se pot realiza până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor;

c) în fondul operaţional se menţine o contribuţie echivalentă a organizaţiei de producători.

(5) în cazul în care cererile sunt prezentate după data de 15 februarie, sprijinul financiar este redus cu 1% pe fiecare zi de întârziere.

Art. 33. - (1) Cererile de plată sunt însoţite de rapoarte anuale privind implementarea programelor operaţionale.

(2) Rapoartele anuale se referă la următoarele elemente:

a) realizările programului operaţional, pe baza indicatorilor prevăzuţi în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 şi, după caz, pe baza indicatorilor suplimentari prevăzuţi în strategia naţională, după cum urmează:

(i) indicatorii de referinţă comuni şi indicatorii de resurse (financiari) se utilizează în fiecare raport anual;

(ii) indicatorii de rezultat şi de realizare se utilizează în ultimii doi ani ai programului operaţional;

b) principalele modificări ale programului operaţional;

c) diferenţele dintre sprijinul financiar estimat şi sprijinul financiar solicitat;

d) problemele majore întâmpinate pe parcursul implementării anuale a programului şi acţiunile şi măsurile întreprinse pentru asigurarea calităţii şi eficienţei implementării programului.

(3) Raportul anual al organizaţiilor de producători şi al asociaţiilor de organizaţii de producători din penultimul al unui program operaţional arată măsura în care au fost îndeplinite obiectivele urmărite de programe. De asemenea, raportul menţionează factorii care au contribuit la succesul sau la eşecul implementării programului şt modul în care s-a ţinut seama de factorii respectivi în cadrul programului în curs sau modul sau se va ţine seama de ei în următorul program operaţional.

(4) Pentru ultimul an de implementare a programului operaţional, raportul prevăzut la alin. (1) se înlocuieşte cu un raport final.

(5) Raportul final cuprinde o evaluare a programului operaţional, care poate fi realizată cu asistenţă din partea unui birou specializat. Raportul prezintă gradul de realizare a obiectivelor programului. De asemenea, raportul explică modificările acţiunilor si/sau ale mijloacelor care au fost luate în considerare la modificarea programului operaţional în curs de derulare sau care vor fi luate în considerare la elaborarea următorului program operaţional.

Art. 34, - APIA plăteşte sprijinul financiar solicitat până cel târziu la data de 15 octombrie a anului care urmează implementării programului operaţional.

Art. 35. - (1) Organizaţiile de producători pot solicita la APIA un avans din sprijinul financiar corespunzător cheltuielilor estimate care rezultă din programul operaţional pentru o perioadă de 4 luni, începând din luna în care se depune cererea de avans.

(2) Cererile de avans, însoţite de descrierea activităţilor care urmează a fi realizate, se depun în lunile ianuarie, mai şi septembrie, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni de depunere.

(3) Totalul avansurilor plătite în cadrul unui anume exerciţiu financiar nu trebuie să depăşească 80% din cuantumul sprijinului financiar aprobat iniţial pentru programul operaţional în cauză.

(4) Acordarea unui avans este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare egale cu 110% din cuantumul acestuia.

(5) Suma minimă care poate fi solicitată ca plată în avans este de 80.000 lei.

Art. 36. - (1) Cererile de eliberare a garanţiei bancare se pot depune în cursul anului de implementare, însoţite de documentele justificative privind implementarea activităţilor pentru care a fost plătit avansul. Garanţia se eliberează proporţional până la concurenţa a maximum 80% faţă de cuantumul avansurilor plătite.

(2) Restul garanţiei se eliberează imediat ce este aprobată cererea de plată anuală.

(3) După constituirea unei garanţii iniţiale pentru o perioadă de 4 luni, aceasta se majorează pentru următoarele perioade în funcţie de sumele plătite în avans şi cheltuielile reale înregistrate.

(4) Cerinţa principală constă în realizarea măsurilor din programul operaţional, respectându-se angajamentele organizaţiei de producători prevăzute la art. 21 lit. b) şi c).

(5) în cazul nerespectării programului operaţional sau a încălcării grave a angajamentelor menţionate la alin. (4), garanţia bancară se reţine, fără a aduce atingere altor sancţiuni care urmează a fi stabilite în conformitate cu dispoziţiile art. 45-54.

(6) în cazul nerespectării altor cerinţe, garanţia bancară se reţine proporţional cu gravitatea neregulii.

Art. 37. - (1) Organizaţiile de producători pot solicita plata unei părţi a sprijinului financiar corespunzătoare cheltuielilor rezultate din programul operaţional şi efectuate în cursul precedentelor 4 luni.

(2) Cererile se depun în lunile mai şi septembrie şi sunt însoţite de documentele justificative necesare.

(3) Cererile de plată trebuie înaintate în prima lună care urmează perioadei pentru care plata este solicitată, dar nu mai mult de două ori în cursul unui an dat.

(4) Perioadele pentru care se poate solicita plata sunt ianuarie-aprilie şi mai-august.

(5) Totalul plăţilor efectuate pentru cererile parţiale de plată nu trebuie să depăşească 80% din cuantumul sprijinului financiar aprobat iniţial pentru programul operaţional sau al cheltuielilor reale, dacă acestea sunt mai mici decât cuantumul respectiv, pentru anul în cauză.

(6) Valoarea minimă a sprijinului financiar care poate fi solicitat printr-o cerere de plată parţială este de 50.000 lei.

Art. 38. - Pe parcursul unui an, organizaţiile de producători pot opta doar pentru una dintre modalităţile de plată prevăzute la art. 35 şi 37.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Măsuri de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de criză

 

Art. 39. - (1) Organizaţiile de producători pot obţine sprijin financiar pentru implementarea de activităţi de promovare şi comunicare care să faciliteze gestionarea eficientă a situaţiilor de criză.

(2) Nivelul sprijinului acordat nu poate depăşi 50% din valoarea cheltuielilor efectuate.

(3) Acţiunile realizate în cadrul măsurii de promovare şi comunicare completează orice acţiune de promovare şi comunicare în curs de desfăşurare, aplicată de organizaţia de producători în cauză.

(4) Organizaţiile de producători solicită plata acestui sprijin financiar odată cu cererea anuală de plată. Cererea de plată este însoţită de un raport descriptiv, împreună cu copiile documentelor justificative.

Art. 40. - (1) Organizaţiile de producători pot solicita sprijin financiar pentru finanţarea costurilor de instruire şi perfecţionare a personalului în scopul prevenirii, gestionării şi lichidării situaţiilor de criză.

(2) Nivelul sprijinului public acordat nu poate depăşi 50% din costurile necesare punerii în aplicare a acestei măsuri.

(3) Organizaţiile de producători solicită plata acestui sprijin financiar odată cu cererea anuală de plată. În acest sens, la cererea de plată va fi anexat un raport privind necesitatea activităţilor realizate şi rezultatele acestora însoţite de copiile documentelor justificative.

Art. 41. - (1) Organizaţiile de producători pot gestiona acţiuni de asigurare a recoltei în scopul protejării veniturilor producătorilor şi acoperirii pierderilor de pe piaţă suportate de organizaţia de producători şi/sau de membrii acesteia, în cazul în care sunt afectaţi de dezastre naturale, fenomene meteorologice sau de organisme dăunătoare.

(2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate să depăşească:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile; şi

(ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestări cu paraziţi.

(3) Limitele stabilite la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazurile în care programul operaţional beneficiază de sprijinul financiar comunitar de 60%, în conformitate cu art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017,

(4) Măsurile privind asigurarea recoltei nu acoperă plata primelor de asigurare care îi despăgubesc pe producători pentru mai mult de 100% din pierderile de venit suferite, luându-se în calcul orice alte despăgubiri pe care aceştia le obţin în cadrul altor sisteme de ajutoare în legătură cu riscul asigurat.

(5) Organizaţiile de producători vor realiza inventarul culturilor care vor fi asigurate şi vor încheia poliţe de asigurare pentru fiecare membru şi cultură.

(6) Organizaţiile de producători vor solicita rambursarea procentului corespunzător din primele de asigurare plătite în momentul depunerii cererii anuale de plată.

(7) în sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege condiţii meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile sau seceta, care distrug peste 30% din producţia anuală medie a unui fermier în cei 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori.

Art. 42. - (1) Gestionarea măsurii de retragere de pe piaţă se face în conformitate cu titlul II, cap. III, secţiunea 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017.

(2) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii.

(3) Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit:

a) în conformitate cu art. 34 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, către asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare alimentare;

b) în conformitate cu art. 34 alin. (4) iii b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, către unităţi penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

(4) în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă, care cuprinde atât asistenţa financiară din partea Uniunii Europene, cât şi contribuţia organizaţiei de producători, este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Destinaţiile permise pentru produsele retrase sunt distribuţia gratuită, distrugerea, utilizarea sub formă de hrană proaspătă sau procesată pentru animale, compostare, în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017.

Art. 43. - (1) Organizaţiile de producători notifică APIA cu privire la fiecare măsură de recoltare înainte de coacere şi de nerecoltare.

(2) Notificarea cuprinde o listă a produselor care vor fi recoltate înainte de coacere sau nerecoltate, o estimare a suprafeţei care face obiectul măsurii pentru fiecare produs, locul unde produsele pot fi supuse controalelor fizice, precum şi analiza menţionată la art. 48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017.

(3) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Monitorizarea şi evaluarea procedurilor legate de programele operaţionale

 

Art. 44. - (1) Programele operaţionale şi strategia naţională fac obiectul monitorizării şi evaluării în vederea măsurării progreselor realizate în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru programele operaţionale, precum şi a eficienţei şi eficacităţii legate de respectivele obiective.

(2) Progresul, eficienţa şi eficacitatea se evaluează cu ajutorul unor indicatori de performanţă comuni, prevăzuţi în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 şi a indicatorilor suplimentari din strategia naţională atât în raport cu situaţia de referinţă, cât şi în raport cu resursele (execuţia financiară), realizările, rezultatele şi impactul programelor operaţionale puse în aplicare.

(3) Organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători instituie un sistem de colectare, înregistrare şi păstrare a informaţiilor pentru compilarea indicatorilor aplicabili pentru monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale.

(4) Exerciţiul de monitorizare se desfăşoară în aşa fel încât rezultatele sale:

a) servesc la controlul calităţii aplicării programului;

b) identifică eventuala necesitate de ajustare sau de revizuire a programului operaţional;

c) furnizează informaţii în scopul îndeplinirii cerinţelor privind raportarea. Informaţiile referitoare la rezultatele activităţilor de monitorizare se includ în raportul anual menţionat la art. 21 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017.

(5) Evaluarea ia forma unui raport în penultimul an de implementare a programului operaţional, astfel cum se menţionează la art. 21 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892.

(6) Exerciţiul de evaluare examinează progresul realizat în raport cu obiectivele generale ale programului. În acest scop se utilizează indicatorii de performanţă comuni raportaţi la situaţia de referinţă, la realizări şi la rezultate.

(7) Dacă este cazul, exerciţiul de evaluare include o evaluare calitativă a rezultatelor şi impactului acţiunilor de protecţie a mediului care vizează:

a) prevenirea eroziunii solului;

b) reducerea utilizării sau o mai bună gestionare a produselor de protecţie a plantelor;

c) protejarea habitatelor şi a biodiversităţii; şi

d) conservarea peisajelor.

(8) Rezultatele exerciţiului se utilizează:

a) la îmbunătăţirea calităţii programului operaţional;

b) la identificarea oricărei necesităţi de modificare substanţială a programului operaţional; şi

c) în scopul desprinderii de învăţăminte pentru îmbunătăţirea programelor operaţionale viitoare.

(9) Raportul de evaluare se ataşează la raportul anual corespunzător menţionat la art. 21 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017.

 

CAPITOLUL III

Controale, sancţiuni, recuperări

 

SECŢIUNEA 1

Controale

 

Art. 45. - (1) MADR, prin direcţia de specialitate şi prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controale administrative pentru toate cererile de recunoaştere însoţite de documentele solicitate prevăzute la art. 7.

(2) APIA, prin centrele judeţene, efectuează controale administrative pentru aprobarea programelor operaţionale, a modificărilor acestora, precum şi pentru cererile de plată aferente.

Art. 46. - (1) Controlul administrativ al cererilor de plată realizat de APIA cuprinde, în special, în măsura în care acest lucru este necesar pentru cererea în cauză, o verificare a:

a) raportului anual privind execuţia programului operaţional transmis împreună cu cererea de ajutor;

b) valorii producţiei comercializate, a cheltuielilor efectuate şi a contribuţiilor la fondul operaţional;

c) corelării exacte dintre cheltuielile declarate şi produsele şi serviciile livrate;

d) conformităţii acţiunilor executate cu cele incluse în programul operaţional aprobat;

e) respectării limitelor şi pragurilor financiare sau de altă natură impuse,

(2) Cheltuielile efectuate sunt justificate prin facturi şi documente care dovedesc efectuarea plăţii.

(3) Facturile trebuie întocmite în numele organizaţiei de producători, asociaţiei de organizaţii de producători sau al filialelor.

Art. 47. - (1) MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controale la faţa locului:

a) înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători;

b) după acordarea recunoaşterii, pentru verificarea menţinerii condiţiilor de recunoaştere, cel puţin o dată la 5 ani, pe toată durata funcţionării organizaţiei;

c) la solicitarea APIA, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 7.

(2) APIA poate efectua controale la faţa locului:

a) înaintea aprobării programelor operaţionale în conformitate cu prevederile prezentelor norme;

b) înainte de aprobarea modificărilor programelor operaţionale;

c) înainte de aprobarea cererii de plată a ajutoarelor destinate organizaţiilor de producători;

d) pe parcursul implementării programelor operaţionale.

(3) Fiecare control efectuat la faţa locului face obiectul unui raport de control în vederea revizuirii aspectelor controlului efectuat. Raportul trebuie să indice în special:

a) tipul de ajutoare şi cererile verificate;

b) persoanele prezente;

c) acţiunile, măsurile şi documentele verificate;

d) rezultatele verificărilor.

(4) Reprezentantul organizaţiei de producători semnează raportul pentru a atesta prezenţa sa la control, poate adăuga observaţii şi primeşte un exemplar din acesta.

(5) MADR şi, respectiv, APIA pot notifica organizaţia de producători cu privire la un control la faţa locului, cu maximum 10 zile înaintea efectuării acestuia.

Art. 48. - Prevederile art. 24 se aplică şi pentru verificarea modificărilor programelor operaţionale.

Art. 49. - (1) Prin controale la faţa locului pentru cererea de plată, APIA verifică:

a) îndeplinirea criteriilor de recunoaştere pentru anul în cauză;

b) realizarea acţiunilor şi coerenţa lor cu programul operaţional aprobat;

c) conformitatea cheltuielilor cu dreptul Uniunii şi respectarea termenelor-limită prevăzute în acesta;

d) utilizarea fondului operaţional, inclusiv cheltuielile declarate în cererile de plăţi în avans sau de plăţi parţiale, valoarea producţiei comercializate, contribuţiile la fondul operaţional şi cheltuielile declarate, susţinute de documente contabile sau echivalente;

e) livrarea în întregime a produselor de către membri, furnizarea serviciilor şi autenticitatea cheltuielilor declarate şi

f) cheltuielile efectuate şi înregistrarea acestora în documente contabile;

g) valoarea producţiei comercializate.

(2) Valoarea producţiei comercializate se verifică pe baza datelor din sistemul ele contabilitate financiară auditat şi certificat în conformitate cu prevederile legale.

Declararea valorii producţiei comercializate se certifică la fel ca datele contabile financiare.

(3) Controlul la faţa locului trebuie să cuprindă, cu excepţia situaţiilor excepţionale, un control la locul acţiunii sau, dacă acţiunea este intangibilă, la promotorul acţiunii.

(4) Controlul la faţa locului trebuie să acopere toate angajamentele şi obligaţiile organizaţiei de producători sau ale membrilor acestora care pot fi verificate la momentul dat.

(5) Dacă organizaţia de producători, un membru sau un reprezentant al acesteia împiedică efectuarea controlului la faţa locului, cererea de plată se respinge.

Art. 50. - (1) APIA examinează cererea de plată primită de la beneficiar şi stabileşte sumele eligibile pentru sprijin astfel:

a) suma care ar fi cuvenită beneficiarului exclusiv pe baza cererii;

b) suma cuvenită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cererii.

(2) Dacă suma stabilită conform alin. (1) lit. a) depăşeşte suma stabilită conform alin. (1) lit. b) cu peste 3%, se aplică o reducere la suma cuvenită solicitantului. Cuantumul reducerii reprezintă diferenţa dintre sumele calculate la alin. (1) lit. a) şi b).

(3) Cu toate acestea, nu se aplică nicio reducere dacă se poate demonstra că solicitantul nu este responsabil pentru introducerea sumei neeligibile.

(4) Dacă se constată că un solicitant a făcut intenţionat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză este exclusă de la sprijinul pentru programul operaţional, iar sumele deja plătite pentru acea operaţiune se recuperează, în plus, solicitantul este exclus, pentru acea operaţiune, de la sprijinul pentru anul următor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Sancţiuni

 

Art. 51. - Sancţiunile pentru nerespectarea criteriilor de recunoaştere se aplică conform art. 59 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei, iar decizia de sancţionare se comunică organizaţiei de producători şi APIA în termen de maximum 7 zile.

Art. 52. - În situaţia în care o organizaţie de producători nu înaintează nicio cerere de plată până la data de 31 mai a anului calendaristic care urmează unei perioade anuale de implementare a programului operaţional, acesta este considerat

respins. APIA notifică organizaţia de producători şi MADR în termen de 7 zile.

Art. 53. - În situaţia în care o organizaţie de producători nu se conformează dispoziţiilor art. 33 sau în cazul în care raportul prevăzut la acelaşi articol este incomplet, APIA suspendă aprobarea programului operaţional relevant pentru anul următor, până la momentul completării raportului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Recuperări

 

Art. 54. - Aplicarea sancţiunilor administrative conform art. 51-53 şi recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 nu aduc atingere comunicării neregulilor către Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul nr. 1.848/2006.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 55. - În cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi nominalizată cel puţin o persoană responsabilă de primirea şi gestionarea dosarelor prin care se solicită obţinerea statutului de organizaţie de producători.

Art. 56. - (1) Niciun membru al unei organizaţii de producători nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot, proporţional cu capitalul social subscris.

(2) în vederea determinării nivelului maxim al drepturilor de vot şi participării la capitalul social al organizaţiei de producători se iau în considerare identităţile persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al membrilor organizaţiei de producători care la rândul lor sunt persoane juridice.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale organizaţiilor de producători care privesc organizarea, funcţionarea şi/sau activităţile organizaţiilor se adoptă cu votul a minimum trei pătrimi din numărul total al membrilor.

(4) Organizaţiile de producători solicită centrelor judeţene ale APIA, în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării privind aprobarea primului program operaţional, înscrierea în Registrul fermierilor, în vederea obţinerii numărului unic de identificare.

(5) Organizaţiile de producători care beneficiază de recunoaştere pentru un produs sau mai multe produse pot solicita recunoaşterea şi pentru alt produs ori produse, printr-o cerere însoţită de documente justificative, modificând în consecinţă programul operaţional

(6) Direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR este responsabilă de eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 lit. g) şi h). Modelul avizului de recunoaştere dat în baza prezentelor norme este prevăzut în anexa nr. 4, iar modelul deciziei de retragere a recunoaşterii, în anexa nr. 5.

(7) Deciziile MADR de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Soluţionarea contestaţiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizată în cadrul MADR, ai cărei membri sunt nominalizaţi de conducerea MADR.

(9) Termenul de rezolvare a unei contestaţii este de 30 de zile de la înregistrarea la MADR.

(10) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (8), în urma soluţionării contestaţiilor, va comunica organizaţiilor de producători şi direcţiei tehnice de specialitate din MADR decizia de aprobare/respingere a contestaţiei, decizie semnată de conducerea MADR.

(11) La nivelul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul MADR, evidenţa organizaţiilor de producători se ţine într-un registru special intitulat „Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor*.

Art. 57. - MADR şi APIA pot solicita organizaţiilor de producători orice informaţii suplimentare necesare gestionării corespunzătoare a fondurilor europene.

Art. 58. - (1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

(2) Sunt considerate condiţii artificiale, fără a se limita la acestea, următoarele situaţii:

a) divizarea unei exploataţii agricole în scopul creării de membri;

b) creşterea valorii producţiei comercializate a organizaţiei prin includerea unor produse care provin de la membri, dar nu sunt produse de aceştia.

Art. 59. - (1) Organizaţiile de producători comunică MADR în fiecare an, până la data de 15 septembrie, informaţiile conform anexei nr. 3, pentru anul contabil anterior.

(2) Orice modificare a statutului organizaţiei de producători privind structura membrilor şi/sau dreptul de vot se comunică MADR şi APIA în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Art. 60. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, MADR şi APIA vor elabora manuale de proceduri.

Art. 61. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1

 

LISTA

criteriilor de recunoaştere ca organizaţie de producători

 

1. Persoana juridică este constituită la iniţiativa producătorilor, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor. Producătorii care nu au istoric în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea vor face dovada înfiinţării culturilor la momentul depunerii cererii de recunoaştere. Recunoaşterea se poate obţine pentru produsul sau grupa de produse specificată în cererea de recunoaştere.

2. Persoana juridică are unul sau mai multe dintre obiectivele prevăzute la art. 152 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

3. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special:

a) să aplice reglementările adoptate de organizaţia de producători cu privire la raportarea producţiei, producţie, comercializare şi protecţia mediului înconjurător:

b) să facă parte doar dintr-o singură organizaţie de producători pentru comercializarea unuia sau mai multor produse care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume, conform legislaţiei în vigoare;

c) să comercializeze prin intermediul organizaţiei de producători întreaga producţie pentru care aceasta deţine recunoaşterea.

Prin excepţie, în cazul în care organizaţia de producători îşi dă avizul şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor pe care acesta le stabileşte, membrii;

(i) pot vinde direct de pe exploataţia lor şi/sau din afara exploataţiei lor direct consumatorilor, în folosul lor personal, între 10% şi 25% din producţia fiecărui produs pentru care deţin recunoaştere;

(ii) pot comercializa ei înşişi sau prin intermediul altor grupuri sau organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie cantităţi de produse care reprezintă maximum 5% în raport cu volumul de producţie comercializabil de către organizaţia lor;

(iii) pot comercializa prin intermediul altui grup de producători sau al altei organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie produsele care, din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activităţile comerciale ale organizaţiei respective;

(iv) pot comercializa până la 40% din volumul producţiei proprii, în cazul produselor vizate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau în cazul în care membrii producători îşi comercializează producţia prin intermediul unei alte organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie de producători;

d) să pună la dispoziţie informaţiile solicitate de organizaţia de producători referitoare la suprafeţele cultivate, producţia obţinută şi vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.

4. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de stabilire, adoptare şi modificare ale regulilor prevăzute la pct. 3;

b) obligativitatea achitării de către membri a contribuţiilor financiare necesare pentru finanţarea organizaţiilor de producători;

c) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizaţiei de producători;

în cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceleiaşi organizaţii de producători, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 56 alin. (1);

d) penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin membrilor conform actului constitutiv, în special neplata contribuţiilor financiare, nerespectarea normelor stabilite de organizaţia de producători sau pentru nerespectarea obligaţiilor de comercializare prin organizaţia de producători;

e) reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, care nu poate fi mai mică de un an;

f) reglementări contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea organizaţiei.

5. Persoana juridică prezintă suficiente dovezi care să ateste că:

a) îşi poate desfăşura activitatea în mod adecvat şi cu eficienţă;

b) permite membrilor să beneficieze de asistenţă tehnică privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;

c) pune efectiv la dispoziţia membrilor, atunci când este cazul, prin intermediul filialelor sau prin externalizare, mijloace tehnice de recoltare, colectare, sortare, ambalare, stocare şi comercializare;

d) asigură managementul comercial şi bugetar adecvat pentru activităţile acestora.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă

 

Produs

Cuantum maxim aferent sprijinului

(lei/100 kg)

 

Distribuţie gratuită

Alte destinaţii

Castraveţi

91,60

68,70

Varză albă timpurie şi de vară

60,56

45,42

Varză de toamnă

56,00

42,00

Cireşe

284,40

213,30

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Situaţia anuală privind suprafeţele, valoarea producţiei comercializate şi membrii

 

An contabil

De la (ZZ/LL/AA)

Valoare

La (ZZ/LL/AA)

Suprafaţă destinată producţiei (ha sau tone în cazul ciupercilor)

Suprafaţa totală (organizaţii de producători OP şi membri OP) destinată producţiei de fructe şi legume (cu excepţia ciupercilor) (ha)

 

Tonaj ciuperci (t)

 

Fructe (ha)

Suprafaţă totală

 

(din care) permanentă

 

(din care) nepermanentă (în câmp)

 

(din care) nepermanentă (acoperită)

 

Legume (ha)

Suprafaţă totală

 

(din care) în câmp

 

(din care) acoperită

 

Valoarea totală a produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (lei)

Total

 

(din care) produse de membrii OP

 

(din care) produse de membrii altor GP/OP

 

(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)

 

Volumul total al produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (t)

Total

 

(din care) produse de membrii OP

 

(din care) produse de membrii altor GP/OP

 

(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)

 

Destinaţia produselor

Produse comercializate pentru piaţa produselor proaspete - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%)

Lanţuri de supermarketuri/supermarketuri (direct)

 

Comerţ cu ridicata/centrală de achiziţii/piaţă

 

Mici comercianţi cu amănuntul

 

Altele

 

Produse vândute pentru prelucrare - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%)

Produse vândute proaspete întreprinderilor de prelucrare

 

Produse „autoprelucrate” de OP

 

Numărul membrilor (la 31 decembrie anul de raportare)

Total

 

(din care) membri persoane fizice

 

(din care) membri persoane juridice

 

 

ANEXA Nr. 4

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE

Nr. ................/........................

 

Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi ale Procesului-verbal nr. ................ din .........................................

Prezentul aviz de recunoaştere1 conferă statutul de organizaţie de producători, conform art. 6 alin. (1) lit. a)/organizaţie de producători, conform art. 6 alin. (1) lit. b) pentru2 .................................................................

Avizul a fost înregistrat cu nr. ................ din data de ......................................... în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarele produse:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.........................................


1 Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei şi mandatatul beneficiarului.

2 Denumirea persoanei juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII

Nr. ................/........................

 

Eliberată în temeiul prevederilor

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Către:

Organizaţia de producători  ........................................., cu sediul social în  ......................................... , judeţul  ........................................., recunoscută ca organizaţie de producători prin Avizul de recunoaştere nr. ................/........................

Ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de recunoaştere, se emite prezenta

DECIZIE

prin care se anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarele produse:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Motivele retragerii recunoaşterii OP sunt următoarele (Se enumeră condiţiile nerespectate.):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere a fost înregistrată cu nr.  ................ din data de  ......................................... în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor.

Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare 1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organizaţiei de producători.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

.........................................


1) Exemplarul 2 al deciziei de retragere a recunoaşterii va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director şi personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 

În conformitate cu prevederile art. 120,130,137, 138, 140, 143,145,146,152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.

(2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(3) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul probelor.

(4) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probei/probelor.

(6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.

(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.

(8) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

(9) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, În termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.”

2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(3) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(4) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

(5) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen.

(6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.

(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

(8) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

(9) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.”

Art. II, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 5.643.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.